• Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa

Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa

 • Autor: Mirosława Laszuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-843-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 368/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

 W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła  na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych instytucji prawa celnego – dozoru celnego oraz postępowania celnego, a także na wyodrębnienie typów kontroli celnej innych niż wskazane w unijnym kodeksie celnym. Uwzględnienie powyższych aspektów umożliwiło ukazanie złożoności modelu kontroli celnej. Monografia przeznaczona jest dla pracowników  Krajowej Administracji Skarbowej, agencji celnych, a także pracowników naukowych zgłębiających omawianą tematykę.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I. Kontrola celna – przegląd i konceptualizacja pojęć

1.1. Istota kontroli w ujęciu doktrynalnym
1.1.1. Pojęcie kontroli w socjologii, prakseologii oraz zarządzaniu
1.1.2. Pojęcie kontroli w prawie
1.1.3. Podziały kontroli w świetle literatury
1.2. Pojęcie i zakres kontroli celnej w regulacjach przed wejściem w życie unijnego kodeksu celnego
1.3. Pojęcie i zakres kontroli celnej w przepisach unijnego kodeksu celnego
1.4. Kontrola celno-skarbowa – konceptualizacja pojęcia

ROZDZIAŁ II. Uwarunkowania kontroli celnej na płaszczyźnie międzynarodowej oraz prawa Unii Europejskiej w kontekście multicentrycznego systemu prawa

2.1. Multicentryczny system prawa a źródła prawnych uwarunkowań kontroli celnej
2.2. Kontrola celna w świetle konwencji i porozumień międzynarodowych
2.2.1. Porozumienia zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu
2.2.1.1. Porozumienie o ułatwieniach w handlu – TFA
2.2.1.2. Porozumienie w sprawie inspekcji przedwysyłkowej między członkami Światowej Organizacji Handlu
2.2.2. Uwarunkowania wynikające z konwencji Światowej Organizacji Celnej
2.2.2.1. Międzynarodowa Konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego
2.2.2.2. Międzynarodowa konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach
2.2.2.3. SAFE Framework
2.3. Kontrola celna w świetle polityk i prawa Unii Europejskiej
2.3.1. Zakres regulacji mających wpływ na kontrolę celną
2.3.2. Unijny kodeks celny – podstawowy akt prawny w zakresie kontroli celnej
2.3.3. Bezpieczeństwo towarów wprowadzanych na obszar celny UE – szczególne zasady kontroli celnej
2.3.4. Współpraca administracji celnych państw członkowskich jako warunek skutecznej kontroli celnej

ROZDZIAŁ III. Uwarunkowania kontroli celnej wynikające z unijnego kodeksu celnego

3.1. Zakres kontroli celnej
3.1.1. Zakres przedmiotowy kontroli celnej
3.1.2. Zakres podmiotowy kontroli celnej
3.2. Kryteria kontroli celnej
3.3. Wprowadzenie towaru na obszar celny UE i wyprowadzenie towaru jako przesłanka kontroli celnej
3.4. Wynik analizy ryzyka jako podstawowa przesłanka wszczęcia kontroli celnej
3.5. Dokumenty warunkujące cel i zakres kontroli celnej
3.5.1. Deklaracja skrócona jako podstawa kontroli w zakresie bezpieczeństwa
3.5.2. Zgłoszenie celne
3.6. Kontrola celna przed zwolnieniem towarów a kontrola celna po zwolnieniu towarów
3.7. Kontrola uproszczeń czy uproszczenie kontroli?

ROZDZIAŁ IV. Uwarunkowania kontroli elementów kalkulacyjnych

4.1. Klasyfikacja taryfowa
4.2. Wartość celna
4.3. Pochodzenie towaru

ROZDZIAŁ V. Uwarunkowania kontroli celnej w świetle regulacji krajowych w multicentrycznym systemie prawa

5.1. Uwarunkowania wynikające z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
5.1.1. Uwarunkowania strukturalne kontroli celnej
5.1.1.1. Organ celny a organ KAS – analiza zakresu pojęć
5.1.1.2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ realizujący kontrolę celną
5.1.1.3. Służba Celno-Skarbowa
5.2. Uwarunkowania kompetencyjne kontroli celnej
5.3. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów prawa celnego – problem sankcji w prawie krajowym
5.4. Uwarunkowania kontroli celnej wynikające z regulacji krajowych wybranych państw członkowskich
5.4.1. Uzasadnienie zakresu analizy
5.4.2. Uwarunkowania kontroli celnej w Finlandii
5.4.3. Uwarunkowania kontroli celnej na Litwie
5.4.4. Uwarunkowania kontroli celnej w Danii
5.4.5. Uwarunkowania kontroli celnej w Słowacji
5.4.6. Analiza porównawcza uwarunkowań kontroli celnej w wybranych państwach członkowskich

ROZDZIAŁ VI. Miejsce kontroli celnej w instytucji dozoru celnego oraz postępowania celnego

6.1. Kontrola celna jako element dozoru celnego
6.2. Kontrola celna jako element postępowania celnego

ROZDZIAŁ VII. Typy kontroli celnej w kontekście uwarunkowań multicentrycznego systemu prawa


7.1. Złożoność kontroli celnej
7.2. Kontrola przed zwolnieniem towarów
7.2.1. Kontrola celna ex ante
7.2.2. Kontrola celna w zakresie bezpieczeństwa towaru
7.2.3. Kontrola celna na wniosek
7.2.4. Kontrola zgłoszenia celnego
7.2.5. Kontrola towarów nielegalnie wprowadzonych
7.3. Kontrola celna po zwolnieniu towarów
7.3.1. Charakter kontroli po zwolnieniu towaru
7.3.2. Kontrola celna po zwolnieniu towarów a ogólne zasady prawa unijnego – zasada pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań
7.3.3. Kontrola stosowania procedur celnych
7.3.4. Kontrola celna ex post
7.4. Porównawcza charakterystyka zidentyfikowanych typów kontroli

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz:

Autorka, nie tylko uporządkowała i powiązała ze sobą wieloaspektowe rozumienie kontroli, ale również przeanalizowała prawnocelne regulacje dotyczące kontroli celnej, zarówno w kontekście prawa międzynarodowego, jak i unijnego oraz polskiego, a także kilku służb celnych innych państw członkowskich UE. Dla lepszego zrozumienia istoty kontroli celnej dokonała analizy najistotniejszego przedmiotu kontroli, jakim są elementy kalkulacyjne – pochodzenie towarów, wartość celna i klasyfi kacja taryfowa. W bardzo dobry sposób dokonała analizy miejsca i roli kontroli celnej w najszerszym kontekście takiej kontroli, jakim jest dozór celny nad towarem celnym. (...) Autorka wniosła do nauki nie tylko innowacyjne ujęcie metodologiczne, ale zaprezentowała mimo stricte prawniczego ujęcia i stosowanego języka oraz terminologii prawniczej – w sposób jasny i przejrzysty to skomplikowane zagadnienie tak, że przy pewnym skupieniu i wysiłku intelektualnym niemal każdy Czytelnik ze służb celnych czy innych kontrolnych, ale i przedsiębiorca związany z międzynarodowym obrotem towarowym jest w stanie to zrozumieć i wykorzystać w praktyce.

Prof. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki:

(...) Publikacja nie ogranicza się do analizy obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, lecz dotyczy również problemów regulacyjnych, systemowych i ustrojowych administracji celnej z wybranych, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej. Tak szerokie spojrzenie na problem kontroli celnej nie tylko przyczynia się do rozbudowania wiedzy czytelnika, ale również stanowić może punkt wyjścia dla dalszych analiz i formułowania postulatów de lege ferenda.

Mirosława Laszuk

Książki tego autora

Adamiecki K., O nauce organizacji, Warszawa 1985
Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014, Wrocław 2014
Adamiak B., Refleksje na temat dopuszczalności postępowania administracyjnego , „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 5(62)/2015
Anaboli P., Customs violations and penalties in Europe: harmonization or the horizon?, “Global Trade and Customs Journal” vol. 5, issue 9, Kluwer Law International 2010
Antonów D., Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego, [w:] Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki, (red. nauk.) P. Malinowski, T. Nowak, A. Sędkowska, Warszawa 2013
Barling G., Davies G., Stratford H., Fundamental and General Principles Community Law, [w:] Practioner’s Handbook of EC Law, (red.) G. Barling, M. Brealey, Gosport: Trenton Publishing 1998
Berr C., Trémeau H., Le droit douanier communautaire et national, Economica, Aix-en-Provence 2004
Bernitz U., Nergelius J., Cardner C. (red), General Principles of EC Law in the Process of Development, Kluwer 2008
Biernat S., Prawo Unii Europejskiej a konstytucja RP i prawo polskie – kilka refleksji, „Państwo i Prawo” nr 11/2004
Biljan J., Trajkov A., Risk management and Customs performance improvements: The case of the Republic of Macedonia, “Procedia – Social and Behavioral Science” vol. 44 (2012)
Biljan J., Trajkov A., Customs risk management, Time of declaration Processing by control cannels, “Economy and Market Communication Review” vol. 6, no. 1, Banja Luka 2016
Blanke H.J., Article 4, [w:] The Treaty on European Union (TEU). A Commentary , H.J. Blanke, S. Mangiameli (red.), Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg 2013
Błasiak-Barnuś D., Dubielak A., Kwiatkowska A., Witalis S., Procedury celne, Warszawa 2008
Boć J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000
Borkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź-Zielona Góra 1997
Borkowski J., Chlebny J., Chomicki J., Hauser R., Wojtachnio H.G., Kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2001
Borkowski M., Kontrola celna, [w:] Prawo celne, (red.) W. Czyżowicz, Warszawa 2004
Brzeziński B., Deklaracja podatkowa – istota i charakter prawny, „Prawo i Podatki” nr 11/2005
Chojna-Duch E., Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych , „Kontrola Państwowa” nr 1/2010
Chuderski J., Chuderski K., Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem, Warszawa 2010
Czermińska M., Wspólnotowy system celny i miejsce Polski w jego strukturach po akcesji do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo granicznego ruchu towarowego w UE, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 4/2012, (red.) K. Budzowski, Warszawa 2012
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Gdańsk 1995
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2001
Czyżak R., Czyżak M., Kontrola w administracji publicznej: istota, cele i rodzaje, „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 3/4 (2003)
Czyżowicz W. (red.), Prawo celne. Podręczniki prawnicze, Warszawa 2004
Czyżowicz W., Prawo celne – samodzielna dyscyplina prawa, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XVI 2007
Czyżowicz W., Customs Policy and customs law in contemporary world trade. Methodological Approach, [w:] Polityka celna. Ekonomia, prawo, praktyka, (red.) E. Gwardzińska, A. Werner, J. Wierzbicki, Szczecin 2014
Czyżowicz  W.,  Polityczno-prawne mechanizmy i organizacyjne formy zwalczania przestępstw celnych w ramach WCO, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” nr 2/2015, Szczecin 2015
Danwitz T., Ritgen K., Europäisches Verwaltungsrecht, Berlin – Heidelberg 2006
Dauter  –  Kozłowska  A.,  Swoboda  handlu  międzynarodowego  a  Światowa  Organizacja Celna, [w:] Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym, (red.) C. Mik, M. Jeżewski, Kraków –Warszawa 2013
Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970
Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978
Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989
Dawidowicz  W.,  O  stosowaniu  prawa  administracyjnego  w  sprawie  administracyjnej, „Państwo i Prawo” nr 4/1993
Dembowski Z., Ciągłość i zmiana. Naczelne organy kontroli państwowej krajach członkowskich UE, Zielona Góra 2008
Dobrowolski Z., Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, Sulechów 2008
Dolata T., Uwagi o organizacji i funkcjonowaniu polskich urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych w latach 1918 – 1927, [w:] Z dziejów skarbowości, (red.) R. Wojciechowski, Wrocław 2009
Doliwa Klepacka A., Definicja towaru w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar celny Unii Europejskiej, (red.) E. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Warszawa 2015
Domański G., Administracyjne kary pieniężne za zanieczyszczenie środowiska, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 12/1976
Dowgier R. (red.), Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, Białystok 2014
Drwiłło A., Publiczne dochody niepodatkowe, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, t. II, (red.) E. Ruśkowski, Warszawa 2000
Drwiłło A., Wpis do rejestru towarów jako zgłoszenie celne, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” nr 4/2001
Drwiłło A., Wstęp, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XVI, 2007
Einhorn T., Customs Law, International, [w:] The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. II, (red.) R. Wolfrum et al., Oxford: Oxford University Press 2012
Etel L. i in., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015
Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka administracji w zastosowaniu do państwa, Warszawa 1926
Fedorowicz M., Zalcewicz A., Zadania nadzorcze organów celnych z perspektywy warunków wprowadzenia produktów do obrotu na rynku Unii Europejskiej, [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, (red. nauk.) P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014
Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Prawo finansowe , Warszawa 2013
Galewska E., Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Kraków 2007
Gąsowska A., Wystąpienie organu podatkowego do sądu powszechnego na podstawie art. 199a§3 o.p. – wybrane zagadnienia, [w:] M. Popławski (red.), Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, Białystok 2011
Gellert L., The entry summary declaration in the context of risk management, „Customs Scientific Journal” vol. 4, nо. 2
Gliński B., Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Warszawa 1964
Goldman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997
Gorgol A., Kontrola skarbowa, [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, (red. nauk.) W. Wojtowicz, Warszawa 2011
Góralczyk W., Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986
Górski M., Kierkowska J., Sankcje administracyjne w przepisach o odpadach, [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, (red.) M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011
Grabitz E., Hilf M. (red.), Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz, Warszawa 2009
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004
Griffiths J., What is Legal Pluralism?, “The Journal of legal Pluralism an Unofficial Law”, Volume 18, issue 24, 1986
Gruszczyński Ł., Menkes M., Nowak Ł., Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016
Gruszecki K., Pojęcie sprawy administracyjnej w polskim postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” nr 11/2005348 Bibliografia
Gwardzińska E., Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym, Warszawa 2018
Hauser R., Rola przepisów procesowych w realizacji norm materialnego prawa administracyjnego, [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, (red.) Z. Leoński, Poznań 1998
Herman S.L., Glashof H., Customs Valuation: A commentary on the GATT Customs Valuation Code, Kluwer Law International 1988
Hoffmann T., Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce, „Zarządzanie Publiczne” nr 3(5)2008
Homplewicz J., Kontrola administracji. Problematyka teoretyczna, Kraków 1974
Huchla A., hasło „Celne prawo”, [w:] Encyklopedia prawa, (red.) U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2007
Jagielski J., Kryterium legalności w kontroli administracji publicznej, „Kontrola Państwowa” nr 1/2003
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012
Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2006
Janik E., Skuteczność kontroli podatkowej jako warunek poprawnych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych, [w:] Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych (red.) R. Dowgier, Białystok 2014
Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956
Jarzęcka-Siwik E., Kontrola podatkowa elementem prawnego systemu kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 6/2015
Jendrośka J., Administracyjne kary pieniężne, „Przegląd Prawa i  Administracji” t. XIV, Wrocław 1980
Jeżewski M., Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym, [w:] Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym, (red.) C. Mik, M. Jeżewski, Kraków-Warszawa 2013
Jędrzejewski S., Kontrola administracji. Ogólne problemy teoretyczne i struktura systemu, Toruń 1979
Jędrzejewski S., Zakres pojęcia „nadzór” w doktrynie prawa administracyjnego (kolejna próba zbliżenia poglądów), [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku, (red.) Z. Niewiadomski, Przemyśl 2000
Jurewicz A., Zasada pewności prawa we wspólnotowym ustawodawstwie rolnym i orzecznictwie  ETS,  [w]:  Instytucje  prawa  konstytucyjnego  w dobie  integracji  europejskiej: księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, (red.) J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009
Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007
Kałka M., Kieniewicz U., Wspólnotowy Kodeks celny. Komentarz, Wrocław 2007
Kałużny S., Leksykon kontroli, Warszawa 2002
Kania R., Dyrektywy sprawnego zarządzania państwem i administracją publiczną w poglądach Henry Fayola, [w:] „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW”, t. 4, Bydgoszcz 2013
Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004
Kijowski D.R., Przepisy czy zasady ogólne prawa administracyjnego, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Bocia, (red.) J. Supernat, Wrocław 2009
Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa 2014
Kisielowska  M., Struktura hierarchiczna norm a koncepcja multicentrycznego systemu prawa, [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, (red.) J. Niczyporuk, Paryż 2011
Kisielowska M., Multicentryczność systemu norm prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” nr 5/2013
Klat-Wetelecka  L.,  Sankcja  egzekucyjna  w  administracji  a  kara  administracyjna,  [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, (red.) M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011
Klimas M., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Warszawa 1971
Knosala E., Zarys nauki administracji, Warszawa 2010
Kołatek  R.,  Unia  Europejska  wobec  swobody  handlu  międzynarodowego,  [w:]  Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym, (red.) C. Mik, Kraków – Warszawa 2013
Kondut K., Sędkowska A., Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa2014
Kopyściańska  K.,  Zasady  wszczynania  kontroli  podatkowej,  [w:]  Kontrola  podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki, (red.) P. Malinowski, T. Nowak, A. Sędkowska, Warszawa 2013
Koontz H., O’Donnell C., Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, Warszawa 1969
Korombel A., Bitkowska A., Moczydłowska J.M., Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem – apetyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych, Częstochowa 2016
Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa 1997
Kosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, „Państwo i Prawo” nr 12/2009
Kosonoga J., Towary wprowadzone na polski obszar celny, [w:] Prawo i postępowanie celne, (red.) W. Czyżowicz, Warszawa 2001
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1973
Kozakiewicz J., Postępowanie w sprawach celnych, Warszawa 2002
Kuc B., Nowoczesne formy kontroli w systemie zarządzania, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu”, Warszawa 2002
Kuc B.R., Kontrola w zarządzaniu przyszłością, Warszawa 2005
Kuc B.R., Kontrola jako funkcja zarządzania, Warszawa 2009
Kulicki J., Smoliński R., Kontrola skarbowa, Warszawa 1992
Kulicki J., Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Warszawa 2014
Kurowski Z., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa , Warszawa 1976
Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka – Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa 2000
Kustra A., Wokół problemu multicentryczności systemu prawa, „Państwo i Prawo” nr 6/2006350 Bibliografia
Kuś A., Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa – Poznań 2001
Kuś A., Prawo celne, Bydgoszcz-Lublin 2003
Kuś A., Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Bydgoszcz – Szczecin – Lublin 2006
Kuś A., Podstawy prawa celnego, [w:] (red.) W. Wojtowicz, Zarys finansów  publicznych i prawa finansowego , Warszawa 2011
Kuś A., Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej i unii celnej, Lublin 2012
Lang W., Wokół „Multicentryczności systemu prawa”, „Państwo i Prawo” nr 7/2005
Lasok D., Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń 1995
Lasiński-Sulecki K., Prawo celne międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, Warszawa 2007
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wartość celna w orzecznictwie ETS, „Europejski Przegląd Sądowy” 5/2007
Lasiński-Sulecki K., Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym. Wpływ powiązania przedsiębiorstw na podstawę wymiaru podatków i ceł w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym, Warszawa 2014
Lasiński –Sulecki K., Wartość transakcyjna, LEX
Laszuk M., Masłowska M., Zasada dwuinstancyjności a dewolutywność w postępowaniu w sprawach celnych, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 12/2009
Laszuk M., Administracja celna w systemie administracji publicznej, Białystok 2009
Laszuk M., Kontrola oparta na analizie ryzyka – wybrane problemy, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” nr 5/2015, Szczecin 2015
Laszuk M., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016 r.
(sygn. akt. I GSK 1471/14), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 6 (69)/2016
Laszuk M., Decyzja w postępowaniu w sprawach celnych – analiza zakresu zmian, „Monitor Podatkowy” nr 8/2017
Laszuk M., Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego wynikające z pakietu prawnego UKC. Wybrane aspekty, „Acta Universitatis Wratislaviensis” no. 3798, PRAWO CCCXXIII, Wrocław 2017
Laszuk, M., Wartość, cena towaru, [w:] Prawo celne, E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, Warszawa 2017
Laszuk M., Postępowanie w sprawach celnych a postępowanie podatkowe w odniesieniu do importu towarów, „Monitor Podatkowy” nr 8/2017, Warszawa 2017
Laszuk M., Status prawny Służby Celno-Skarbowej, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 6(135) 2018
Lemańska J., Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich, Warszawa 2016
Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2010
Leoński W., Kontrola skarbowa i podatkowa jako reakcja władz publicznych na zjawisko uchylania się od opodatkowania dochodów, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania” 14(2010)351 Bibliografia
Lewandowski S., Machińska H., Definicje , [w:] Logika dla prawników, (red.) A. Malinowski, Warszawa 2012
Ligeti K. (red.), Toward a Prosecutor for the European Union Volume 1: A Comparative Analysis, Oxford, Portland, Oregon 2013
Limbach K., Uniformity of customs administration in the European Union, Modern Studiem in European Law 2015
Lis E., Wpływ zmian w Nomenklaturze Scalonej na klasyfikację wyrobów dla celów podatku akcyzowego – wybrane przykłady, [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, (red.) P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014
Liu J., Tan Y., Hulstijn J., IT Enabled Risk Management for Taxation and Customs: The Case of AEO Assessment in the Netherlands, [w:] Electronic Government 8th International Conference, EGOV 2009, Linz, Austria 2009
Lux M., Prawo celne Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami, Szczecin 2004
Lyons T., EU Customs Law, Oxford University Press 2018
Łacny J., Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Warszawa 2010
Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” nr 4/2005
Łętowska E., „Multicentryczność” systemu prawa i wykładnia przyjazna, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, (red.) L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szponar, Krajów 2005
Łętowska E., List do Redakcji, „Państwo i Prawo” nr 8/2005
Łętowska E., Dialogi metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa (cz. 1), „Europejski Przegląd Sądowy” nr 11/2008
Mackenzie Stuart J., Legitimate expectations and estoppel in Community law and English administrative law, “Legal Issues of European Integration” vol. 10 (1983)
Malanowski  J.,  Pojęcie  i  koncepcje  odpowiedzialności  administracyjnoprawnej,  [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Jackowi M. Langowi, M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska (red.), Warszawa 2009
Marak  K.,  Kryteria kontroli udzielania zamówień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” nr 4, Warszawa 2015
Masłowska M., Zasady klasyfikacji taryfowej towarów , [w:] Prawo celne, E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, Warszawa 2017
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2016
Masternak, Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji publicznej, Toruń 2018
Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004
Maternak M., Postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz inne procedury stosowane w sprawach podatkowych, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, (red.) B. Brzeziński, Toruń 2009352 Bibliografia
Melezini A., Treszner K. (red. nauk.), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Warszawa 2018
Michalak T., Control or facilitation? Customs policy false dilemma. Modern concepts of Cu-stoms measures as a response to policy dilemmas, [w:] Polityka celna. Ekonomia, prawo, praktyka, (red.) E. Gwardzińska, A. Werner, J. Wierzbicki, Warszawa 2014
Michalak M., Należyta staranność i dobra wiara w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych, „Studia Iuridica Toruniensia” t. XIX, Toruń 2016
Michalski R., Postępowanie w sprawach celnych, Włocławek-Jaktorów 1998
Mik C., Metodologia implementacji europejskiego prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, (red.) C. Mik, Toruń 1998
Miodek J., Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, [w:] „Kontrola Państwowa” nr 4/2002 (numer specjalny)
Molski R., Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą, Szczecin 2001
Morawski W. (red.), Wspólnotowy Kodeks Celny. Komentarz, Warszawa 2007
Morawski W., Interpretacja prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana, Warszawa 2012
Mosiej G., System kontroli celnej Polsce – próba oceny, „Kontrola Państwowa” nr 6/2001
Naczyńska J., Funkcjonowanie instytucji kontroli skarbowej, „Roczniki Nauk Prawnych” t. VIII, Warszawa 1998
Naruszewicz S., Karczewska E., Laszuk M., Prawo i postępowanie celne, Białystok 1999
Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, wyd. 2, Warszawa 2005
Niezgódka-Medek M., Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art.5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2002 (numer specjalny)
Nowacka E.J. (red.), Ustrój administracji publicznej, Warszawa 2000
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006
Ofierska M., Wyjaśnienie terminu postępowanie celne, [w:] Wielka Encyklopedia prawa, wyd. 2, (red.) B. Hołyst, Warszawa 2005
Oktaba R., Prawo celne, Warszawa 2012
Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000
de Pagter H., van Raan R., The valuation of goods for customs purposes, Springer Science+Business Media New York 1981
Peters A., Soft law as a new mode of governance , [w:] The  Dynamics of Change in EU Governance, (red.) Diedrichs U., Reiners W., Wessels W., Northampton 2011
Piech K., Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, Warszawa 2012
Piech K., Przemyt jako czynność faktyczna, [w:] Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar celny Unii Europejskiej, E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Warszawa 2015
Piech K., Postępowanie w sprawach celnych. Nowa procedura czy powrót do kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Ordynacja podatkowa. Zmiany w ogólnym prawie podatkowym, (red.) R. Dowgier, M. Popławski, Białystok 2016
Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008
Pietrzyk M., Soft law i hard law w europejskim prawie administracyjnym: relacja alternatywy, uzupełnienia, wykluczenia oraz przejścia, [w:] Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, (red.) M. Giełda, R. Raszewska – Skałecka, Wrocław 2015
Płonka-Bielenin K., Zakres pojęcia „zadania publiczne” i próba określenia istoty ich realizacji poprzez organizacje pożytku publicznego, „Administracja (teoria – dydaktyka – praktyka)” nr 2/2008 (11)
Płoskonka J., Rzetelność i sprawność działań instytucji publicznych, „Kontrola Państwowa” nr 1/2013
Pokrzywiak J., Klauzula siły wyższej, „Monitor Prawniczy” nr 6/2005
Poutiainen M., Harmonizing and simplifying customs and border crossing procedures in order to strengthen good governance and stimulate business interaction, 2nd Preparatory Meeting of the 24th OSCE Economic and Environmental Forum, Berlin 2016
Prus  Ł.,  Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2018
Prusak F., Prawo celne z komentarzem, Warszawa 1989
Prusak F., Kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2000
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978
Radzewicz J., Kodeks celny. Elementy kalkulacyjne, Warszawa 2008
Raitio J., The principle of legal certainty in EC law , Kluwer Academic Publishers 2003
Rączka P., Nadzór nad samorządem zawodowym, Toruń 1983
Richmond C., Preserving the Identity Crisis: Autonomy, System and Sovereignty in European Law, [w:] Constructing Legal Systems: “European Union” in Legal Theory , (red.) N. MacCormick, Springer Science 1997
Ross E.A., Social Control: A Survey of the Foundations of Order, 1901
Roventa D., Diaz Gavier P., BTI: Advance Tariff Classification Ruling in the EC , “Global Trade and Customs Journal” 2009, vol. 4, issue 6
Ruśkowski E., Interpretacja pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2002 (numer specjalny)
Ruśkowski E., Kontrola stosowania prawa podatkowego, [w:] Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządzami Konstytucji RP, (red.) E. Ruśkowski, Warszawa 2006
Saganek A., Komentarz do art. 5 [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, t. I, (red.) A. Wróbel, Warszawa 2008
Salachna J.M., Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008
Sawczuk P., Wartość celna jako element kalkulacyjny należności celnych, Lublin 2011
Schippers M., A Series of Sales: Determining the Customs Value under the Union Customs Code, “Global Trade and Customs Journal” vol. 13 (2018), issue 2
Schmidt-Kwiecińska K., Multicentryczne spojrzenie na porządek prawny w perspektywie diachronicznej, [w:] Integracja wewnętrzna, zewnętrzna nauk prawnych, cz. 1, (red.)
M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bektrycht, „Jurysprudencja” nr 2/2014
Senden L., Soft law, self-regulation and co-regulation in European law: where do they meet?, Electronic Journal of Comparative Law” vol. 9.1/2005
Sheuring  K.,  Precedens  w  orzecznictwie  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej, Warszawa 2001
Siewierski J., Kontrola społeczna, [w:] Socjologia ogólna. Wybrane problemy, (red.) J. Polakowska-Kujawa, Warszawa 2002
Sojka U., Sukcesy i porażki kontroli zarządczej, „Kontrola Państwowa” nr 1/2013
Sołtys A., Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewnienia efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2015
Sośniak M., Należyta staranność, Katowice 1980
Stachurski W., Kontrola skarbowa – inny jubileusz, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, (red.) L. Etel, M. Tyniewicki, Białystok 2012
Stahl M., Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011
Stankevičius R., Problems of international cooperation and mutual assistance among the European Union customs authorities, “Intellectual Economics” no. 2(2) 2007
Starościak J., Zarys nauki administracji, Warszawa 1966
Starościak J., Problemy współczesnej administracji, Warszawa 1972
Starościak J., Prawne formy działania i metody działania administracji [w:] System prawa administracyjnego, t. 3, (red.) T. Rabska, J. Łętowski. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978
Stefanou C., White S., Xanthaki H., OLAF at the Crossroads: Action against EU Fraud, Oxford 2011
Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1994
Strzelec D., Kontrola celno – skarbowa dotycząca przestrzegania przepisów prawa podatkowego, „Monitor Podatkowy” nr 2/20017
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003
Szostak R., Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – charakterystyka ogólna, „Kontrola Państwowa” nr 5/2010
Szumiało-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004
Szwad T., Kontrola Celna w świetle regulacji kodeksu celnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” no. 2341. „Przegląd Prawa i Administracji” XLIX, Wrocław 2002
Szydło  M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze”, z. 4(158) 2003
Szymanek J., O kontroli państwowej – teoretycznie, „Kontrola Państwowa” 5/2006
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1978
Świerczyńska J., Ograniczenie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw – wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” nr 14/2017
Taborowski  M.,  Konsekwencje  naruszenia  prawa  Unii  Europejskiej  przez  sądy  krajowe, Warszawa 2012
Tarno J.P., Batorowicz R., Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej, [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, (red.) J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Suwała, Przemyśl-Rzeszów 2009
Terra B.J.M., Community Customs Law, The Hague-London 1995
Teszner K., Administracja podatkowa a administracja skarbowa – delimitacja pojęć, „Administracja Publiczna” nr 1/2011, Białystok 2011
Tridimas T., The General Principles of EC Law , Oxford 2006
Trubek D., Trubek L., New Governance & Legal Regulation: Complementarity Rivalry, and Transformation, “Columbia Journal of European Law” 2007, vol. 13
Tummala R., Schoenherr T., Assessing and managing risks using the Supply Chain Risk Management Process (SCRMP), “Supply Chain Management: An International Journal” 16(6)/2011
Tybur K., Sprawa administracyjna a sprawa cywilna, „Acta Unversitatis Wratislaviensis” no. 2770, „PRAWO” CCXCV, Wrocław 2005
Vimbai L.M.J., Adopting a Harmonized Regional Approach to Customs Regulation for the Tripartite Free Trade Agreement, Anchor Academic Publishing, Hamburg 2017
Wasilewski T., Stosunek wzajemny. Porządek międzynarodowy. Prawo międzynarodowe. Europejskie prawo wspólnotowe. Prawo krajowe, Toruń 2009
Waśniewska M.A., Metody ustalania wartości celnej, „Przegląd Podatkowy” nr 6/1998
Werner A., Wierzbicki J., Polityka celna a kontrola obrotu międzynarodowego, [w:] Polityka celna. Ekonomia, prawo, praktyka, (red.) E. Gwardzińska, A. Werner, J. Wierzbicki, Warszawa 2014 { po Weerth}
Weerth C., Customs Sanctions of the EU-27: A Detailed Analysis and a Preview on the Modernized Customs Code of the EU and the European Union Customs Code, “Global Trade and Customs Journal” vol. 8, issue 2, Kluwer Law International 2013
Weerth C., The  Johannesburg Convention on mutual customs assistance – is a new tool failing early?, “Customs Scientific Journal CUSTOMS” vol. 6, iss. 2
Weerth C., HS 2007: notes of the Tariff Nomenclature and the additional notes of the UE , “World Customs Journal” vol. 2, no. 1, Kingston, Australia / Münster, Germany 2008
Weerthn C., HS 2002–HS 2017: Notes of the tariff nomenclature and the additional notes of the EU revisited, “World Customs Journal” vol. 11, no. 1, Kingston, Australia and Münster, Germany 2017
Wierzbowski M., Wiktorowska A., Podstawowe pojęcia teoretyczne w  nauce prawa administracyjnego. Nadzór, kontrola koordynacja, kierownictwo, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2002
Willems A., Theodorakis N., Customs Sanctions Harmonization in Europe: Why the Commission Is Taking the Wrong Approach, “Global Trade and Customs Journal”, issue 7/8, Kluwer Law Online 2016
Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008
Witkowski P., Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym, Chełm 2008356 Bibliografia
Wojnowski J. (red.), Encyklopedia PWN, t.18, Warszawa 2003
Wolffgang  H.M.,  Dallimore  Ch., The Valuation of Goods for Customs Purposes,  [w:] C. Herrmann et al. (eds.), “European Yearbook of International Economic Law  (EYIEL)” vol. 4 (2013), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
Woolfson C., Working Environment and „Soft Law” in the Post-Communist New Member States, “Journal of Common Market Studies” nr 1/ 2006
Woś T., Pojęcie „sprawy” w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, „Acta Unversitatis Wratislaviensis” no. 1022, „Prawo” CLXVIII, Wrocław 1990
Wowra J., Staniów D., Kontrola skarbowa i kontrola celna, Wrocław 2004
Wójtowicz W., Prawo celne, [w:] W. Wojtowicz (red.), Prawo finansowe , Warszawa 1996
Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974
Wróbel A., Regulacyjna kara pieniężna – sankcja karna czy administracyjna?, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 5/2010
Wróbel A., Źródła prawa Unii Europejskiej [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, t.1 (red.) Wróbel A., Warszawa 2010
Wszołek P., Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego, Warszawa 2016
Wyrozumska A., Instrumenty międzynarodowe niewiążące prawnie (soft law lub flexible law), [w:] Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, (red.) A. Łazowski, R. Ostrihanski, Kraków 2005
Zgud Z., Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków 1999
Zieliński  M.,  Dwa nurty pojmowania  „kompetencji”,  [w:]  H. Olszewski, B. Popowska
(red.), Gospodarka. Administracja. Samorząd, Poznań 1997
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002
Ziembiński Z., O zawiłościach związanych z pojmowaniem kompetencji, „Państwo i Prawo” nr 4/1991
Ziembiński Z., O aparaturze pojęciowej dotyczącej sytuacji prawnych, „Państwo i Prawo” nr 3/1985
Zięba-Załucka H., Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2000
Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014
Zirk-Sadowski M., Tożsamość konstytucyjna a prawo europejskie, „Analizy Natolińskie” nr 1(53)/2012
Zysk W., Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów fair trade, „Studia i Prace WNEIZ US” nr 53/2 2018, Szczecin 2018
Żelasko-Makowska E., Sankcje administracyjne, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 1/2017

Wykaz aktów prawnych

Międzynarodowe:
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku (Dz.U. z 2003 r., nr 42, poz. 364)
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r. (Dz.Urz. UE L 384 z 31.12.1982).
Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR) z dnia 14  listopada 1975  r.  (Dz.Urz. UE L 165 z 26.06.2009 z późn. zm.)
International Convention on Mutual Administrative Assistance for the prevention, investigation and repression of Customs offences, concluded in Nairobi on 9 June 1977, entered into force on 21 May 1980
Międzynarodowa konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów sporządzona w Brukseli, dnia 14 czerwca 1983 roku
Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 roku
International  Convention  on  Mutual  Administrative  Assistance  in  Customs  Matters, concluded in Brussels – 27 June, 2003

Prawo Unii Europejskiej:
Konwencja państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie świadczenia wzajemnej pomocy przez ich organy celne – podpisana w Rzymie w dniu 7 września 1967 r.
Akt Rady z dnia 18.12.1997 r. ustanawiający na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej Konwencję w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi (Dz.Urz. UE C 24 z 23.01.1998 r.)
Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne (Dz.Urz. UE L 199 z 31.07.2009 r.)
Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z 30.06.2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101 (Dz.Urz. UE L 232 z 3.09.2009)
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę  Europejską  podpisany  w  Lizbonie  z  13  grudnia  2007  r.  (Dz.Urz.  UE  C  306, z 17.12.2007 r.)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.).
Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union (O.J. L326, 26.10.2012)
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C  326, 26.10.2012 r.)
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. UE L 256 z 07.09.1987, s. 1 z póżn. zm.)
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992, s. 1)
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 253 z11.10.1993 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 3287/94  z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie inspekcji przedwysyłkowych w odniesieniu do wywozu ze Wspólnoty  (Dz.Urz. WE  L 349 z 31.12.1994 r.)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.Urz. WE L 82 z 22.03.1997 r.)
Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L117 z 4.05.205)
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.Urz. UE L 374 z dnia 30.12 2005 r.)
Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L 190 z 12.07.2006 z późn. zm.)
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  765/2008  z  9.07.2008  r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z 9.07.2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim i uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r.)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z 17.10.2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.Urz. UE L 277 z dnia 18.10.2008 r.)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz.Urz. UE L 39 z 10.02.2009 z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Dz.Urz. UE L 152 z 16.06.2009)
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  608/2013  z  12.06.2013  r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz.Urz. UE L 181 z 29.06.2013)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE, Euratom) nr 883/2013 z 11.09.2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego  i  Rady i rozporządzenie Rady  (Euratom)  nr 1074/1999  (Dz.Urz. UE L 248 z 18.09.2013)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z 16.11.2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz. UE L 10.12.2099 z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269 z 10.10.2013, s. 1)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego  (Dz.Urz. UE L 343 z 29.12.2015, s. 1)
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
(Dz.Urz. UE L 343 z 29.12.2015, s. 558)
Decyzja  Komisji  z  28.04.1999  r. 1999/352/WE, EWWiS, Euratom ustanawiającej  Europejski Urząd ds.  Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)  (Dz.Urz. UE L 136 z 31.05.1999 z późn. zm.)
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z 9.07.2008  r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008)
Decyzja Rady z 26.05.2014  r.  w sprawie systemu zasobów własnych  Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom), (Dz.Urz. L 168 z 07.06.2014)

Prawo krajowe:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 r., nr 78, poz. 483)
Rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  z  27.10.1933  r.  o  prawie  celnem  (Dz.U. 1933 r., nr 84, poz. 610 z późn. zm.)
Ustawa z 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej (Dz.U. 1952 r., nr 10, poz. 53)
Ustawa z dnia 14 lipca 1961 roku Prawo celne (Dz.U. 1961 r., nr 33, poz. 166 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 marca 1975 roku Prawo celne (Dz.U. 1975, nr 10, poz. 56 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 roku Prawo celne (Dz.U. 1989 r., nr 75, poz. 445 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1782 z późn. zm)
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1643 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 720 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 roku Kodeks celny (Dz.U. 1997 r., nr 23, poz. 117 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 roku o zmianie ustawy – Kodeks celny (Dz.U. 1999 r., nr 40, poz. 402)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1958)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 19 marca 2004 roku Prawo celne (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1880 z późn. zm.)
Ustawa  z  16.04.2004  r.  o  administrowaniu  obrotem  towarowym  z  zagranicą  (t.j.  Dz.U. 2017, poz. 1021)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1928)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
Ustawa z 27.08.2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. 2009 r., nr 168, poz. 1232 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r., poz. 1228)
Ustawa  z  dnia  z  dnia  16  listopada  2016  r.  o  Krajowej  Administracji  Skarbowej  (Dz.U. 2016 r., poz. 1947 z późn. zm.)
Ustawa z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 r., poz. 1948)
Ustawa z 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. 2017 r., poz. 708)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646 z późn. zm.)
Ustawa z 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r., poz. 1039)
Dekret z 11.04.1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych (Dz.U. 1945 r., nr 12, poz. 64)
Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z 17.02.1962 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego (Dz.U. 1962 r., nr 14, poz. 62)
Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z 22.08.1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz.U. 1990 r., nr 61, poz. 357 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.04.2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz.U. nr 101, poz. 103 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.01.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz.U. nr 13, poz. 82)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.03.2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań ogólnych organów celnych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1963)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 18.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1963)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.01.2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz.U. 2018 r., poz. 349)

Wykaz orzeczeń

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 5.02.1963 r., C-26/62, spółka NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko niderlandzkiej administracji celnej, EU:C:1963:1
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.07.1964 r., C-6/64, Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L., EU:C:1964:66
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.12.1968 r., C-7/68, Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej, EU:C:1968:51
Wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości  z  17.12.1970  r.,  C-11/70,  Internationale  Handelsgesellschaf  przeciwko  Einfuhr-  und  Vorratsstelle  für  Getreide  und  Futtermittel, UE:C:1970:114
Wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości  z  23.10.1975,  C-35/75,  Matisa-Maschinen-GmbH przeciwko Hauptzollamt Berlin-Packhof, UE: C: 1975: 135
Wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości z 15.12.1976  r.,  C-41/76,  Suzanne  Donckerwolcke, EU:C:1976:182
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23.11.1978 r., C-7/78, Regina przeciwko Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson i Colin Alex Norman Woodiwiss, EU:C:1978:209
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 12.06.1979 r., C-126/78, NV Nederlandse Spoorwegen przeciwko Staatssecretaris van Financiën, EU:C:1979:150
Judgment of the Court of 26.10.1982, C-221/81, Wilfried Wolf v Hauptzollamt Dusseldorf, EU:C:1982:363
Judgment of the Court of 26.10.1982, C-240/81, Senta Einberger v Hauptzollamt Freiburg, EU:C:1982:364
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21.09.1983 r., C-205 do 215/1982, Deutsche Milchkontor Gmb i inni, EU:C:1983:233
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 11.12.1985 r., C-192/84, Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej, EU:C:1985:497
Wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości  z  4.02.1986  r.,  C-65/85,  Van  Houten  International GmbH, UE:C:1986:53
Wyrok  Trybunał  Sprawiedliwości  z  12.06.1986  r.,  C-183/85,  H.J.  Repenning  GmbH, UE:C:1986:247
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 30.09.1987 r. w sprawie C-12/86 Meryem Demirel przeciwko Stadt Schwäbisch Gmünd, EU:C:1987:400362 Bibliografia
Wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości  z    23.05.1989  r.,  C-378/87,  Top  Hit  Holzvertrieb GmbH, EU:C:1989:209
Wyrok Trybunał Sprawiedliwości z 6.06.1990 r., C-11/89, Unifert Handels GmbH przeciwko Hauptzollamt Münster, UE:C:1990:237
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28.02.1991 r., C-131/88, Komisja przeciwko Niem-com, EU:C:1991:87
Wyrok Trybunału z  27.06.1991 r., C-348/89, Mecanarte – Metalúrgica da Lagoa Ldª przeciwko Head of the Customs Final Verification Departament Oporto, UE:C:1991:278
Judgment of the Court of  9.07.1992, C2/90, Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium, EU:C:1992:310
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 27.04.1994 r., C-393/92, Gemeente Almelo i inni przeciwko NV Energiebedrijf IJsselmij NV, EU:C:1994:171
Wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości  z  23.02.1995  r.,  C-358/93 oraz  C-416/93,  postępowania karne przeciwko Aldo Bordessa, Vicente Marí Mellado i Concepción Barbero Maestre, wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Audiencia Nacional – Hiszpania, EU:C:1995:54
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 14.09.1995 r., C-36/94, Siesse – Soluções Integrais, UE:C:1995:351
Wyrok Trybunału z 14.12.1995, C-267/94, French Republic przeciwko Commission of the European Communities, EU:C:1995:453
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 14.05.1996 r., C-153/94 i C-204/94, The Queen przeciwko Komisarzom Celnym i Akcyzowym, EU:C:1996:198
Wyrok Trybunału z 12.12.1996 r., C-38/95, Ministero delle Finanse przeciwko Foods Import, EU:C:1996:488
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23.10.1997 r., C-158/94 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, EU:C:1997:500
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23.10.1997 r., C-159/94, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej, EU:C:1997:501
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28.04.1999 r., C-405/97, Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe przeciwko Hauptzollamt Bremę, UE: C: 1999: 207
Wyrok Trybunału z 28.03.2000, C-309/98, Holz Geenen GmbH przeciwko Oberfinanzdirektion München, EU:C:2000:165
Wyrok Trybunału z 19.10.2000 r., C-339/98, Peacock AG przeciwko Hauptzollamt Paderborn, UE:C:2000:573
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 1.02.2001 r., C-66/99, D. Wandel, EU:C:2001:69
Wyrok Trybunału z 7.06.2001 r., C-479/99, CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH przeciwko Hauptzollamt Aachen, UE:C:2001:317
Wyrok Trybunału z 12.07.2001 r., C-262/99, Paraskevas Louloudakis przeciwko Elliniko Dimosio, EU:C:2001:407
Wyrok Trybunału z 7.02.2002 r. w sprawie C-276/00 Turbon International przeciwko Oberfinanzdirektion Koblenz, UE:C:2002:88
Wyrok Trybunału z 7.11.2002 r. w sprawach połączonych od C-260/00 do C-263/00, Lohmann i Medi Bayreuth, UE:C:2002:637363 Bibliografia
Wyrok TS z 4.08.2004 r., C-290/01, Receveur principal des douanes de Villepinte przeciwko Derudder & Cie SA, EU:C:2004:120
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 16.09.2004 r., C-396/02, DFDS BV przeciwko Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam, EU:C:2004:536
Wyrok Trybunału z 30.09.2004, C-195/03, Ministerie van Financiën przeciwko Merabi Papismedov i in., EU:C:2004:572
Wyrok Trybunału z 19.01.2005, C206/03, Commissioners of Customs & Excise przeciwko SmithKline Beecham plc, EU:C:2005:31
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z  03.03.2005 r., C-195/03, Ministerie van Financiën przeciwko Merabiemu Papismedovi i in, EU:C:2005:131
Wyrok Trybunału z 03.03.2005 r., C-499/03, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH i Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich, EU:C:2005:136
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28.04.2005 r., C-410/03, Komisja przeciwko Włochom, EU:C:2005:258
Wyrok Trybunału z 15.09.2005 r., C-495/03, Intermodal Transports BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën, UE: C: 2005: 552
Wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości  z  20.10.2005  r.,  C-468/03,  Overland  Footwear  Ltd przeciwko Commissioners of Customs & Excise, UE: C:2005:624
Opinia  Rzecznika  Generalnego  z  25.05.2005  r.,  C-468/03,  Overland  Footwear  Ltd, EU:C:2005:302
Wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości  z  9.02.2006  r.,  sprawy  połączone  od  C-23/04  do C-25/04, Sfakianakis AEVE, EU:C:2006:92
Wyrok Trybunału z 23.02.2006 r., C-201/04, Belgische Staat przeciwko Molenbergnatie NV, EU:C:2006:136
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23.02.2006 r., C- 491/04, Dollond & Aitchison przeciwko Commissioners of Customs & Excise, EU:C:2006:144
Wyrok Trybunału z 11.06.2006, C-384.04, Commissioners of Customs & Excise, Attorney General przeciwko Federation of Technological Industries i in., EU:C:2006:309
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2006, C-306/04, Compaq Computer International Corporation przeciwko Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem, EU:C:2006:716
Wyrok TS z 7.09.2006 r., C-353/04, Nowaco Germany GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas, EU:C:2006:522
Wyrok Trybunału z 27.09.2007 r., sprawy połączone C-208/06 i C-209/06, Medion i Canon Deutschland przeciwko Hauptzollamt, EU:C:2007:553
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.10.2007 r., C-173/06, Agrover, EU:C:2007:612Wyrok Trybunału z 17.06.2008 r., C-206/06, Essent Netwerk Noord BV przeciwko Aluminium Delfzijl BV, EU:C:2008:413
Wyrok  Trybunału  27.11.2008  r.,  C-403/07,  Metherma  GmbH  &  Co.  KG  przeciwko Hauptzollamt Dusseldorf, EU:C:2008:657
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22.01.2009 r., C-492/07, Komisja przeciwko Polsce, EU:C:2009:31
Opinia Rzecznika Generalnego z 10.02.2009 r., C-284/05, Komisja Europejska przeciwko Republice Finlandii, EU:C:2006:450
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19.03.2009 r., C-256/07, Mitsui & Co. Deutschland przeciwko Hauptzollamt Dusseldorf, UE:C:2009:167
Wyrok  TS  z  2.04.2009  r.,  C-459/07,  Veli  Elshani  przeciwko  Hauptzollamt  Linz, UE:C:2009:224
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.02.2010 r., C-386/08, Brita, EU:C:2010:91
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.07.2010 r., C-354/09, Gaston Schul BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën, EU:C:2010:439
Wyrok Trybunału z&n

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Informatyzacja procedur celnych

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Nielegalne wprowadzenie towarów akc...

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Najczęściej kupowane