• Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego

Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego

 • Autor: Karol Juszka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-788-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 266/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia dotyczy efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, czyli najłagodniejszego środka reakcji na popełnione przestępstwo. Ta instytucja mimo swojej doniosłości jest rzadko stosowana w praktyce. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze środków poddania sprawcy próbie. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Informacji o orzeczeniu warunkowego umorzenia postępowania karnego nie wpisuje się do Krajowego Rejestru Karnego.

W konsekwencji osoba wobec której zastosowano tą instytucję jest traktowana jako osoba niekarana. Ma to istotne znaczenie przy podejmowaniu pracy, której uzyskanie wymaga uprzedniej niekaralności przyszłego pracownika.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Przesłanki stosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego

1.1. Pojęcie przesłanek instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego
1.2. Przesłanka winy i społecznej szkodliwości czynu
1.3. Przesłanka zagrożenia karą
1.4. Przesłanka braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu zabronionego
1.5. Przesłanka niekaralności za przestępstwo umyślne
1.6. Prognoza kryminologiczna
1.7. Porozumienie sprawcy z pokrzywdzonym w trybie art. 66 §3 k.k.

Rozdział 2. Metodyka badań akt sądowych

Rozdział 3. Charakterystyka osobopoznawcza sprawcy


3.1. Wiek
3.2. Obywatelstwo
3.3. Stan cywilny
3.4. Liczba i wiek dzieci
3.5. Wykształcenie
3.6. Zawód wyuczony
3.7. Aktualne zajęcie
3.8. Źródła utrzymania
3.9. Wysokość miesięczna dochodów
3.10. Utrzymywanie innych osób przez sprawcę
3.11. Stan majątkowy

Rozdział 4. Charakterystyka czynników związanych ze stosunkiem sprawcy do zarzucanego czynu

4.1. Wyjaśnienia podejrzanego złożone w toku postępowania przygotowawczego
4.1.1. Istota przyznania się do winy
4.1.2. Analiza wyników badań związanych z wyjaśnieniami złożonymi w toku postępowania przygotowawczego
4.2. Wywiad środowiskowy w postępowaniu przygotowawczym. Analiza wyników badań
4.3. Pojednanie się sprawcy i pokrzywdzonego w wyniku porozumienia
4.3.1. Istota porozumienia między sprawcą a pokrzywdzonym
4.3.2. Analiza wyników badań
4.4. Stawiennictwo i wyjaśnienia oskarżonego na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego
4.4.1. Istota stawiennictwa i wyjaśnień oskarżonego
4.4.2. Analiza wyników badań
4.5. Sprzeciw oskarżonego
4.5.1. Istota sprzeciwu
4.5.2. Analiza wyników badań
4.6. Dokumenty kontroli wykonywania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Analiza wyników badań
4.7. Wywiad środowiskowy wydany w okresie próby. Analiza wyników badań
4.8. Istota i analiza wyników badań dotyczących przesłanek wydania postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego
4.8.1. Rażące naruszenie porządku prawnego
4.8.2. Popełnienie przestępstwa jako obligatoryjna przesłanka wydania przedmiotowego postanowienia
4.8.3. Przesłanka opisana w art. 68 §2a k.k.
4.8.4. Popełnienie przestępstwa jako fakultatywna przesłanka wydania przedmiotowego postanowienia
4.8.5. Uchylanie się oskarżonego od dozoru
4.8.6. Uchylanie się oskarżonego od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego
4.8.7. Uchylanie się oskarżonego od wykonania zawartej z pokrzywdzonym ugody
4.8.8. Uchylanie się oskarżonego od wykonania przepadku
4.9. Wyjaśnienia oskarżonego złożone w okresie próby. Analiza wyników badań

Rozdział 5. Charakterystyka czynników związanych ze stosunkiem pokrzywdzonego do sprawcy i zarzucanego mu czynu

5.1. Uwagi ogólne
5.2. Stawiennictwo i zeznania pokrzywdzonego na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. Analiza wyników badań

Rozdział 6. Charakterystyka czynników opisujących wpływ sposobu prowadzenia postępowania karnego przez organy procesowe na efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego

6.1. Istota i analiza wyników badań dotyczących opinii biegłych
6.2. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego jako skargi prokuratora inicjującej postępowanie jurysdykcyjne
6.2.1. Istota wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego
6.2.2. Analiza wyników badań
6.3. Postępowanie mediacyjne
6.3.1. Istota i przebieg postępowania mediacyjnego
6.3.2. Analiza wyników badań
6.4. Istota i analiza wyników badań dotyczących kształtu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne
6.4.1. Długość okresu próby
6.4.2. Oddanie oskarżonego pod dozór
6.4.3. Nakładanie obowiązków, środków karnych na oskarżonego w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne
6.4.4. Orzeczenie o kosztach
6.4.5. Rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych
6.5. Istota i analiza wyników badań dotyczących prawomocności wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne
6.6. Dowód wpłaty zobowiązania do naprawienia szkody, świadczenia pieniężnego, kosztów sądowych
6.7. Modyfikacja wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne
6.7.1. Istota modyfikacji wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne
6.7.2. Analiza wyników badań
6.8. Istota i analiza wyników badań nad przebiegiem postępowania w przedmiocie wydania postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego
6.8.1. Sposób wszczęcia postępowania
6.8.2. Wydanie postanowienia o niepodejmowaniu warunkowo umorzonego postępowania karnego wraz z uzasadnieniem
6.8.3. Wydanie postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego wraz z uzasadnieniem
6.8.4. Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wykonawczego z powodu upływu okresu próby oraz terminu określonego w art. 68 §4 k.k. wraz z uzasadnieniem
6.8.5. Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wykonawczego z powodu śmierci oskarżonego wraz z uzasadnieniem

Rozdział 7. Postępowanie po uprawomocnieniu się postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego

7.1. Istota postępowania po uprawomocnieniu się postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego
7.2. Wyrok wydany w wyniku postępowania po uprawomocnieniu się postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego. Analiza wyników badań

Rozdział 8.  Podsumowanie wyników badań akt sądowych. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda

Wykaz literatury
Wykaz orzecznictwa

dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ:

(…) Szeroka analiza instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego została oparta o obowiązujący stan prawny, aktualną literaturę przedmiotu oraz analizę wyników badań własnych dr Karola Juszki, 405 spraw dotyczących efektywności warunkowego umorzenia postępowania karnego. autor wykazał się wielopłaszczyznową i wieloaspektową analizą podjętego tematu (…). Konsekwencją przeprowadzonych badań własnych autora jest przedstawienie propozycji modyfikacji ustawowej konstrukcji warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także działań, jakie należy podjąć w praktyce stosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego w ramach istniejących przepisów, które zwiększają efektywność badanej instytucji. Niniejsza monografia świadczy o solidności i rzetelności warsztatu naukowego oraz poprawności metodologicznej analiz i badań dr Karola Juszki. Na uznanie zasługuje ilościowa i jakościowa analiza wyników badań własnych autora, powiązana z przedstawieniem własnego stanowiska na każdy z podejmowanych w monografii aspektów materialnych i procesowych (…). To oryginalne dzieło pod względem poznawczym i utylitarnym będzie cennym punktem odniesienia dla wielu analiz podejmowanych w trakcie postępowania karnego.

dr hab. Czesław Paweł Kłak, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej:

(…) Sposób prowadzenia wykładni przepisów prawa jest prawidłowy. Autor wykazał się bardzo dobrą umiejętnością argumentowania, wyrażane przez niego tezy są zawsze bardzo dobrze uzasadnione, wsparte literaturą przedmiotu i orzecznictwem. Autor nie unika przy tym rozważań kwestii trudnych, budzących wątpliwości w piśmiennictwie i orzecznictwie. Po lekturze monografii nasuwa się spostrzeżenie, że autor przedstawił wszystko to, co jest istotne i należało poddać analizie, jak również uczynił to w sposób spójny, logiczny, rzetelny, niejednokrotnie wręcz erudycyjny (…). Tezy i postulaty autora monografii – choć nieraz kontrowersyjne – zostały sformułowane w  sposób prawidłowy, a na ich poparcie przytoczono trafne argumenty. Szczególnie cenne są postulaty de lege ferenda, autor nie ograniczył się bowiem do wskazania kierunku zmian, lecz przedłożył konkretne projekty nowelizacji przepisów, które dowodzą nie tylko jego dojrzałości naukowej i wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa karnego (a także karnego procesowego), ale także umiejętności posługiwania się techniką legislacyjną. Propozycje te mogą stać się doskonałym fundamentem do rzetelnej debaty nad modelem instytucji warunkowego umorzenia postępowania w polskim prawie karnym i kierunków ewentualnych zmian (…).

Karol Juszka

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane