• Rzecznik Praw Dziecka. Zagadnienia ustrojowo-prawne

Rzecznik Praw Dziecka. Zagadnienia ustrojowo-prawne

 • Autor: Patrycja Sołtysiak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-996-8
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 323/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ma charakter popularyzatorski, badawczy, naukowy. Mieści się w zakresie regulacji prawa publicznego, ma charakter interdyscyplinarny, co wiąże się z faktem, iż działalność RPD wkracza w różne gałęzie prawa i życia społecznego, pomoc społeczną, służbę zdrowia, wymiar sprawiedliwości itd. nie mniej jednak widoczny jest akcent administracyjnoprawny i konstytucyjny. Praca łączy wątki historyczne, a następnie teoretycznoprawne z opisem i analizą obowiązujących regulacji dotyczących RPD oraz elementami prakseologii. Autorka dokonała kompleksowej analizy systemowego spojrzenia na pozycję ustrojową tego organu w polskim porządku prawnym, doprecyzowania i rozwiązania spornych problemów, co daje szansę wypełnienia luki i podstawę do scharakteryzowania tego organu w kontekście jego miejsca i roli w polskim systemie prawnym, a także okazje do porównań z innymi regulacjami innych państw i wniosków w tym zakresie. Książka obejmuje w zasadniczej mierze zagadnienia z ustrojowego prawa administracyjnego, nauki administracji oraz instytucji administracyjnego prawa procesowego. Ponadto w pracy znajdują się zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.

Publikacja adresowana jest do odbiorców zainteresowanych tematyką historyczną, parlamentarną, prawną, społeczną związaną z instytucją o charakterze ombudsmańskim, funkcjonującą w wielu krajach Europy i świata w tym także w Polsce. Wyznacza obszary ochrony praw i dobra dziecka. Publikacja przeznaczona jest m.in. dla studentów, teoretyków i praktyków prawa, oraz wszystkich tych których uwaga skierowana jest na działania w obszarze szeroko pojętych praw i dobra dziecka.

Spis treści:

Wykaz najważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Powstanie i rozwój instytucji ombudsmana

1.1. Rodowód instytucji ombudsmana
1.2. Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka

Rozdział 2. Geneza i ewolucja instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce

2.1. Prace legislacyjne nad ustawą o Rzeczniku Prawa Dziecka
2.2. Zmiany ustawy o Rzeczniku Prawa Dziecka

Rozdział 3. Warunki organizacyjne i granice działania Rzecznika Praw Dziecka

3.1. Klasyfikacje podmiotów wykonujących zadania publiczne w ujęciu prawa administracyjnego
3.2. Powołanie i odwołanie Rzecznika Praw Dziecka
3.3. Rzecznik Praw Dziecka jako podmiot kierujący strukturą organizacyjną
3.4. Właściwość i zadania Rzecznika Praw Dziecka

Rozdział 4. Wiodące komplety normatywne z udziałem Rzecznika Praw Dziecka

4.1. Komplet normatywny jako narzędzie badawcze
4.2. Cechy postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa administracyjnego a działania RPD
4.3. Klasyfikacja prawnych form działania Rzecznika Praw Dziecka
4.4. Działania podejmowane samodzielnie przez Rzecznika Praw Dziecka
4.5. Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniach prowadzonych przez inne organy

Rozdział 5. Rezultaty działania Rzecznika Praw Dziecka

5.1. Organizacja skutecznej w działaniu instytucji publicznej
5.2. Modele sprawnego państwa w nauce administracji
5.3. Finansowanie działalności Rzecznika Praw Dziecka
5.4. Bilans aktywności Rzecznika Praw Dziecka
5.5. Analiza SWOT jako model oceny działania Rzecznika Praw Dziecka

Wnioski
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel

Patrycja Sołtysiak
doktor nauk prawnych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Prawa i Administracji. Pracownik naukowo-dydaktyczny. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Zainteresowania naukowe (badawcze) koncentrują się wokół problematyki prawa administracyjnego i konstytucyjnego a przede wszystkim systemu gwarancji ochrony praw jednostki (ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka) wobec działań organów władzy publicznej. Autorka badań i publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz instytucji o charakterze obmudsmańskim. Laureatka konkursów naukowych, Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania oraz wyróżniona w konkursie Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę doktorską nt. Rzecznik Praw Dziecka. Zagadnienia ustrojowo-prawne.

Książki tego autora

Bibliografia
Adamczyk A., Konstytucyjne zasady ustroju politycznego w polskich aktach konstytucyjnych
XX wieku, [w:] P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, War-
szawa 2010.
Adamczyk A., Pojęcie ustroju politycznego i kategorie pokrewne, „Przegląd Prawa Publicz-
nego” nr 7–8.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa
2004.
Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa
2009.
Adamiak B., Kompetencja ogólna organów administrujących, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski,
Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1993.
Adamowska L., Uszyńska-Jarmoc J., Dobro dziecka w rodzinie, Białystok 2005.
Antoszkiewicz J.D., Metody skutecznego zarządzania, Warszawa 1996.
Arystoteles, Polityka, Warszawa 1953.
Balcerek M., Prawa dziecka, Warszawa 1986.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.
Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System
ochrony praw człowieka, Kraków 2003.
Banaszak B., Jabłoński M., Konstytucje RP oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r.,
Wrocław 1998.
Banaszak B., Jabłoński M., Środki ochrony wolności i praw, [w:] Banaszak B., Bisztyga A.,
Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System ochrony praw czło-
wieka, Kraków 2003.
Banaszak B., Jabłoński M., [w:] Wewnątrzkrajowe systemy ochrony wolności i praw jednostki
System ochrony praw człowieka, Zakamycze 2003.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.Bibliografia  300
Banaszak B., Proceduralne i materialne normy Konstytucji, [w:] Trzciński J. (red.), Charakter
i struktura norm Konstytucji, Warszawa 1997.
Banaś G., Sprawa administracyjna warunkiem do budowy nowoczesnego społeczeństwa, [w:]
Sikorski J. (red.), Sprawność administracji państwowej i samorządowej, Kielce 2007.
Barczak B., Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych, Kraków 2016.
Bartoszewski J., Kasacja w postępowaniu karnym. Wybrane problemy, „Jurysta” 1/1996.
Bentkowski A., Jaka kasacja: dwupoziomowa, jednolita, mieszana, „Rzeczpospolita” 1993.
Bichta T., Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] Szmulik B., Żmigocki M. (red.), Ustrój organów
ochrony prawnej, Lublin 2003.
Bień-Kacała A., Zasada praworządności i jej gwarancje w Konstytucji RP z 1997 roku, [w:] Bigo
T. (red.), Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.
Bilkiewicz T. (red.), Psychologia kliniczna, Warszawa 1979.
Bladowski B., Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2013.
Błachut J., Gaberele A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2001.
Błaś A., Niewładcze formy administracji, [w:] R. Hauser, Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.),
Prawne formy działania administracji, t. V, Warszawa 2013.
Błaś A., Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych. Prawne
formy działania administracji, Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego
tysiąclecia, Łódź 2000.
Błaś A., Państwo prawa w praktyce organów administracji publicznej, [w:] Łukasiewicz J. (red.),
Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Międzynarodowa
Konferencja Naukowa, Rzeszów–Cisna 2002.
Chmielnicki P., Obowiązek uzasadniania aktów prawotwórczych w Polsce, [w:] Boć J., Chajbo-
wicz A. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009.
Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2000.
Borecka J., Rzecznik Praw Dziecka, „Gubernaculum et administratio, Zeszyty Naukowe
Instytutu Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, z. II, Czę-
stochowa 2002.
Borkowski J., Nieważność decyzji administracyjnej, Łódź–Zielona Góra 1997.
Borkowski J., Socjologia i psychologia społeczna. Zarys wykładu, Pułtusk 2003.
Borkowski J., Zagadnienie kompetencji ogólnej i szczególnej, „Studia Prawnicze” 31/1971.
Broniewicz W., Apelacja, kasacja i skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym, Problematyka
terminologiczna, „Państwo i Prawo” 3/1999.
Brzozowski W., W sprawie modelu Rzecznika Praw Dziecka, [w:] Zubik M. (red.), Dwadzieścia
lat transformacji ustrojowej w Polsce, 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa
Konstytucyjnego, Warszawa 19–21 czerwca 2009 r., Warszawa 2010.
Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Warszawa 2009.
Bułajewski S., Dąbroski M., Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne wolności
i prawa człowieka w Konstytucji RP, Chmaj M. (red.), Zakamycze 2006.Bibliografia  301
Burda A., Prawo obywatelskie w konstytucjonalizmie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
Caiden G.E. (red.), International Handbook of the ombudsman, Greenwood Press 1983, t. I,
Instytucja Rzecznika Praw obywatelskich (ombudsmana) w wybranych krajach europej-
skich, „Zeszyty Dokumentacyjne – Seria Monograficzna”, Polska Agencja Prasowa nr
12/229, Warszawa 1986.
Caiden G.F. (red.), International Handbook of the ombudsman, vol. I, London 1983.
Ciepła H., B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sychowicz, K. Piasecki (red.),
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009.
Chmielnicki P., Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie, Warszawa 2015.
Chmielnicki P. (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, Warszawa 2010.
Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera, Warszawa 2014.
Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014.
Chmielnicki P., Konspekt badań nad źródłami pochodzenia prawa, „Przegląd Prawa Pu-
blicznego” 11(69)/2012.
Chmielnicki P., Identyfikacja celów i funkcji w ramach wykładni prawa , „Przegląd Prawa
Publicznego” 3(97)/2015.
Chmielnicki P., Sankcje publicznoprawne jako sposób formalizacji reguł określających wypłaty
i koszty działania, [w:] Stahl M., Lewicka R., Lewicki M. (red.), Sankcje Administracyjne,
blaski i cienie, Łódź 2011.
Chmielnicki P., Instytucje jako zbiór rozwiązań, których treść wymaga badania, Konferencja
Naukowa „Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu”, 12–13 maja 2016,
Gdańsk.
Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.
Cholewicka-Godzik K., Kompleksowa ocena jakości, metoda, przykłady, Warszawa 1997.
Chruściak R., Osiatyński W., Tworzenie Konstytucji w Polsce w latach 1989–1997, Warszawa
2001.
Chruściak R., Projekty Konstytucji 1993–1997, cz. I, Warszawa 1997.
Ciepła H., Czech B., Domińczyk T., Kalus S., Piasecki K., Sychowicz M., K. Piasecki (red.),
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009.
Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1984.
Cieślak S., Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004.
Cieślak Z., [w:] Prawo administracyjne, Niewiadomski Z. (red.), Warszawa 2013.
Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2003.
Complak K. (red.), Godność człowieka jako kategoria prawa, Wrocław 2001.
Czarny P., Trybunał Konstytucyjny a wykładnia ustaw w zgodzie z Konstytucją, [w:] Wron-
kowska S. (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005.
Czech T., Zarządzenie pokontrolne Organów Inspekcji Ochrony Środowiska, ZNSA nr 3/2011.
Czerwiński W., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Udział prokuratora,
Zakamycze 2001.Bibliografia  302
Człowiekowska J., Prawo do sądu jako publiczne prawo podmiotowe, ZNUJ nr 5/2006.
Czyż E., Prawa dziecka, „Szkoła Praw Człowieka”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Warszawa 2002.
Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978.
Dawidowicz W., Tworzenie prawa jako funkcja organów administracji państwowej, „Państwo
i Prawo” 12/1970.
Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji Państwowej w Polsce, Warszawa 1969.
Defrecińska K., Spory o właściwość organu administracji publicznej, Warszawa 2000.
Dębicki M., Jaxa-Dębicka A, W poszukiwaniu goodgovernance, [w:] Nowe problemy badawcze
w teorii prawa administracyjnego, Boć J., Chajbowicz A. (red.), Wrocław 2009.
Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego, księga pierwsza, część ogólna,
Warszawa 1999.
Dobrodziej B. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Szczecin 2000.
Dodziuk-Lityńska A., Markowska D., [w:] Instytucja czy sprawa prywatna, Elementy socjo-
logii, Kraków 1999.
Domańska A., Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich, Łódź 2012.
Domańska A., Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konsty-
tucyjnym, Łódź 2001.
Dolnicki B., Wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, [w:] Ćwiert-
niak B.M. (red.), Prawne Problemy Samorządu Terytorialnego, t. II, , Sosnowiec 2013.
Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalak-Badziak R., Prawo administracyjne, pojęcia,
instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002.
Dwumiesięcznik Biura Rzecznika Praw Dziecka, „Prawa Dziecka” nr 2/2014.
Eilschou Holm N., The Ombudsman – A Gif from Scandinavia to the world, [w:] The Danish
Ombudsman, Copenhagen 1985.
Elżanowski M., Kompetencje Rad Narodowych, Warszawa 1977.
Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Warszawa, Wrocław 1999.
Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, cz. I, Warszawa 2009.
Filipek J., Prawo administracyjne, cz. II, Zakamycze 2001.
Filipek J., Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagielońskiego”, DCXXVII, Prace pracownicze 99, Kraków 1982.
Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. I, Zakamycze 2003.
Filipiak T.A., Mojak J., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2012.
Filipowicz  A.,  Ombudsman  –  kariera  instytucji,  „Organizacja,  Metody,  Technika”
12/1982(288).
Filipowicz S., Historia myśli politycznoprawnej, Gdańsk 2006.
Fundowicz S., Aksjologia prawa administracyjnego, [w:] Zimmermann J. (red.), Koncepcja
systemu prawa administracyjnego, Kraków 2007.Bibliografia  303
Gajda A., Kierunki rozwoju Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, Warszawa 2013.
Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1999.
Garlicki L., Ewolucja instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana) w świecie
współczesnym, [w:] Garlicki L. (red.), Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 1989.
Garlicki S., Dobro małoletnich dzieci jako negatywna przesłanka rozwodowa, „Nowe Prawo”
5/1955.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2011.
Garlicki L., Uwaga do art. 72, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
Komentarz, t. III, Warszawa 2005.
Gebethner S., Sejmowy Rzecznik Praw Obywatelskich, „Państwo i Prawo” 11/1986.
Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014.
Góralczyk W. jr, Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
Górecka H., Górecka M., Ochrona praw dziecka w prawie międzynarodowym i jego realizacja
w Polsce, Olsztyn–Kraków 2001.
Górecki D., Rzecznik Praw Dziecka, [w:] Garlicki L., Szmyt A. (red.), Sześć lat Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003.
Górecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009.
Górski M., Pojęcia – funkcje administracji państwowej i zadania administracji państwowej,
„Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Iuridicata” 52, 1992.
Gregory R., Giddings P., The Obmudsman Institution: Growth and Development, [w:] Gregory
R., Giddings P. (red.), Righting Wrongs The Ombudsman in sixcontinents, International
Institute of Administrative Sciences, Amsterdam 2002.
Gronkiewicz A. (red.), Instytucje ombudsmańskie w Polsce, Częstochowa 2013.
Gronkiewicz A., Desygnaty administracji w założeniach państwa prawnego, [w:] Zacharko
L. (red.), Organizacja prawna administracji publicznej, Katowice 2103.
Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., O prawach dziecka, Toruń 1994.
Grude Flekkoy M., Rola Rzecznika Praw Dziecka, [w:] Pikiel S. (red.), Prawa dzieci w edu-
kacji, Gdańsk 2006.
 Grzybowski M., Ombudsman w państwach nordyckich, geneza, ewolucja i współczesne ob-
licze instytucji, [w:] Garlicki L. (red.), Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 1989.
Gryffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004.
Haak H., Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995.
Haak H., Zawarcie małżeństwa. Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Toruń 1999.
Haber J., Dwie czy trzy instancje w procesie karnym, „Państwo i Prawo” 11/1957.
Hart H., Pojęcie prawa, Warszawa 1998.
Hołda J., Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym, [w:] Hołda J., Ostrowska D.,
Rybczyńska J. (red.), Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
Homplewicz J., Teoria organizacji i kierownictwa, zagadnienia podstawowe, Katowice 1979.Bibliografia  304
Hypś S., Ochrona dziecka w Konstytucji RP, Lublin 2002.
Ignaczewski J., Ciepła H., Ignaczewski J., Skibińska-Adamowicz J. (red.), Komentarz do
spraw rodzinnych, Warszawa 2014.
Ignatowicz J., Piasecki K., Pietrzykowski J., Winiarz J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z ko-
mentarzem, Warszawa 1993.
Ignatowicz J., Prawo rodzinne, zarys wykładu, Warszawa 1998.
Inglot-Brzęk E., Bilans inicjatywy normotwórczej, korzyści niewymierne w sensie ekono-
micznym, [w:] Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa,
Warszawa 2014.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i system ich ochrony. Zarys wykładu,
Wrocław 2004.
Jackiewicz A.I., Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999, 2012.
Jagielski J., Kontrola jako czynnik jakości administracji publicznej, Jakość administracji pu-
blicznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Cecynia k. Kielc, Rze-
szów 2004.
Jagielski Z., Lang J., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, Warszawa 2002.
Jakimowicz W., Konstrukcja tak zwanego domniemania kompetencji organu administracji
publicznej, Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Boć J., Chaj-
bowicz A. (red.), Kolonia Limited 2009.
Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Warszawa 2002.
Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego,
[w:] System prawa administracyjnego, t. III, Wrocław 1978.
Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa–Poznań 1995.
Jaros P.J., Rzecznik Praw Dziecka w Rzeczpospolitej, [w:] Stadniczeńko S.L. (red.), Rzecznictwo
praw dziecka w Polsce, Opole 2001–2002.
Jaros P.J., Rzecznik Praw Dziecka w Polsce. Ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka jako
organu państwowego, Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Warszawa 2013.
Jaros P.J., Rzecznik Praw Dziecka. Rys historyczny, ustanowienie, porównania międzynarodowe,
instytucja, funkcjonowanie, Warszawa 2006.
Jaros P.J., Rzecznik Praw Dziecka. Ustawodawstwo i praktyka, Warszawa 2006.
Jaros P.J., Strzał w dziesiątkę, „Rzeczpospolita” z 2003, nr 233.
Jarosz E., Jarosz E., Nowak A. (red.), Dzieci ofiary przemocy w rodzinie . Raport Rzecznika
Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2012.
Jarosz M., Słownik wyrazów obcych, Kamińska-Szmaj I. (red.), Warszawa 2001.
Jarosz Z., System organów państwa – zagadnienia ogólne, [w:] Jarosz Z., Zawadzki S. (red.),
Wstęp do nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa 1974.Bibliografia  305
Jarosz Z., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, [w:] Garlicki L. (red.), Rzecznik Praw
Obywatelskich, Warszawa 1989.
Jaroszyński M., Problemy ustroju administracyjnego. Z teorii i praktyki prawa administra-
cyjnego PRL, Warszawa 1964.
Jasudowicz T., Kierunki zmian w prawie polskim w kontekście standardów międzynarodowych
dotyczących praw dziecka. Podmiotowość dziecka w prawie polskim – fikcja czy rzeczy -
wistość, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Warszawa 1996.
Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze
2005.
Jendrośka J., Z problematyki prawnej działań administracji publicznej, AuWr, PPiA, XXXVIII,
1997.
Jeżewski J., Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Wrocław 2004.
Kallas M., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Szpor G., Prawo administracyjne, część ustrojowa,
Warszawa 2002.
Kalus S., Opieka nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, Katowice 1989.
Kalus S., [w:] Polityka opiekuńcza – pojęcie oraz miejsce w systemie oddziaływania państwa
i innych organizacji na istniejący układ stosunków społecznych. Z problematyki prawa
pracy i polityki socjalnej, Zieliński T. (red.), t. 5, Katowice 1982.
Kałuski W., Postępowanie administracyjne. Podręcznik systematyczny z dołączeniem tekstu
obowiązującego rozporządzenia oraz wokół podań i załatwień, Kielce 1929.
Kamińska K., Dobro dziecka, Kraków 2009.
Karnicka A., Rzecznik Praw Obywatelskich, kompetencje, postępowanie środki działania,
„Państwo i Prawo” z. 1/1991.
Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947.
Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne, Warszawa 2008.
Kelsen H., Allgemeine Theorie der Normen , Wien 1970.
Kelsen H., Czysta teoria prawa. Metoda i pojęcia zasadnicze, Warszawa 1934.
Kelsen H., Reine Rechtslehre, wyd. 2, Wiedeń 1960.
Kieres L., Pojęcie prawa do dobrej administracji, Biuletyn Biura Informacji Rady Europy,
nr 4/2003.
Kisielewicz J., Istota i zasady goodgovernance, „Administracja – Teoria – Dydaktyka – Prak-
tyka” nr 2/2009.
Kmieciak Z.R., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Zakamycze 2003.
Knopp F., Verwaltungs ferfahrensgesetz, Monachium 1991.
Knosala E., Organizacja administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa
administracyjnego, Sosnowiec 2005.
Knosala E., Doradztwo i decyzja w administracji publicznej, Bytom 2003.
Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna, wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziec-
ku, Warszawa 2013.Bibliografia  306
Konarski M., Opinia prawna w sprawie możliwości i przyczyn odwołania przez Sejm Rzecznika
Praw Dziecka, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.
Kordela M., Formalna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
Korybski A., Normy jako wytwór społeczeństwa, [w:] Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie,
tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1975.
Kothler P., Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994.
Kowalski G., Ochrona dziecka w Konstytucji RP, Tomaszów Lubelski 2007.
Kowalski P., Polski ombudsman – oczekiwania i nadzieje, „Prawo i Życie” 1986, nr 34.
Kowolik P., Nowy leksykon metodologiczny, [w:] Czarnecki K.M. (red.), Sosnowiec 2009.
Krawiec G., Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi – Uwagi de lege ferenda, „Prawa Człowieka, Human Rights, Humanistyczne
Zeszyty Naukowe” 11/2010, Katowice 2010.
Krawiec G., Zastosowanie idei goodgovernance w prawie administracyjnym, [w:] Niżnik-Do-
bosz I. (red.), Założenia koncepcji good governance wobec materialnych, proceduralnych
i ustrojowych zasad prawa administracyjnego, Warszawa 2014.
Krawiec G., Koncepcja płci człowieka a prawo administracyjne, Warszawa 2015.
Kruk E., Pozycja ustrojowa i kompetencje Rzecznika Praw Dziecka, [w:] Bartnik M., Bielecki
M., Ulijasz B., Parchomiuk J. (red.), Samorząd Terytorialny w służbie Praw Dziecka,
Tomaszów Lubelski 2007.
Krzakiewicz K., Cyrert Sz., Podstawy zarządzania organizacjami, Poznań 2015.
Krzemiński Z., Rozwód. Praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism,
Warszawa 2007.
Kubiak A., Rzecznik Praw Obywatelskich, „Państwo i Prawo” nr 12/1987.
Kuca G., Zasada trójpodziału i równowagi władz a inne organy państwowe, [w:] Czajkowski
J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Mikulski P., Opałek A. (red.), Ustroje, doktryny, instytucje
polityczne. Księga jubileuszowa Profesora M. Grzybowskiego, Kraków 2000.
Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1969.
Kurzowa Z. (red.), Słownik synonimów, Warszawa 2008.
Lachiewicz S. (red.), Organizacja pracy kierowniczej, Łódź 1994.
Lambert T., Problemy zarządzania, Warszawa 1999.
Lang W., Obowiązywanie prawa, Warszawa 1962.  
Lang J. (red.), Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Bojanowski E., Lang J. War-
szawa 1999.
Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 2003.
Leoński Z. (red.), Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
Leoński Z., Nauka administracji, Rola norm moralnych, obyczajowych, technicznych w ad-
ministracji publicznej, Warszawa 2002.Bibliografia  307
Lewis N., World Ombudsman Community, „The Indian Journal of Public Administration”
1993, vol. 34.
Longchamps F., O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego, „Państwo i Prawo” 1/1958.
Ludwikowski R.R., Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.
Lundvik U.A., Brief Survey of the History of the Ombudsman, „The ombudsman Journal”
1991, vol. 6.
Lundvik U., Comments on the Ombudsman for Civial Affairs, [w:] Rowat D.C. (red.), The
Ombudsman Citizens Defender, Nordhampton 1968, Uwagi o stanie demokracji w Polsce,
Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” nr 1/2007.
Łabno-Jabłońska A., Pozycja prawno-ustrojowa, zadania oraz zasady funkcjonowania Rzecz-
nika Praw Obywatelskich w Polsce, „Nowe Prawo” nr 10–12/1988.
Łaszczyca G, Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
t. II, Zakamycze 2005.
Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
Łętowska E., The Ombudsman in „New” Democracies: The Polish Perespective , „The European
Yearbook of Comparative Government and Public Administration”, vol. 3.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2011.
Łopatka A., Dziecko: jego prawa człowieka, Warszawa–Poznań 2000.
Łopatka A. (red.), Kto jest dzieckiem? [w:] Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie,
Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w gmachu Sejmu RP w dniach
19–20 marca 1991 r., Warszawa 1991.
Łukasiewicz J., Prawne uwarunkowania skuteczności działań administracji publicznej, Lublin
1990.
Łukasiewicz J., Zasada organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, War-
szawa 2006.
Maciejewski W. (red.), Polski słownik archiwalny, Warszawa–Łódź 1974.
Machaczko J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków 2014.
Makowski D., Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy, Państwo i Prawo nr 3/2010.
Malec J., Studia z dziejów administracji nowożytnej, Kraków 2003.
Malinowska I., Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce,
Warszawa 2007.
Małajny R.M. (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.
Marciniak J., Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Warszawa 1975.
Marszał K., Proces karny, Katowice 1997.
Marszał K., Pojęcie procesu (postępowania) przed organami państwa, [w:] Postępowanie przed
organami państwa, Warszawa 1982.
Matczak M., Pojęcie kompetencji w ujęciu nauki prawa administracyjnego. Instytucje prawa
administracyjnego, Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Warszawa 2010.
Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, Monachium 2000. Bibliografia  308
Mazurkiewicz D., Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo”
nr 9/1988.
McClellan G.B., The role of ombudsman , „University of Miami Law Review” 1968, 1969,
vol. 23.
Melton G., Lessons from Norway: The Childrens Ombudsman as voice for children , „Case
Western Reserve Journal of International Law” 1993, nr 23 (3).
Mincer M., Pojęcia niedookreślone w orzecznictwie NSA, NP nr 7–8/1984.
Monteskiusz, Listy perskie, Biblioteka filozofów , t. 70, Warszawa 2011.
Mordwiłko J., O możliwości ponownego kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Dziec-
ka, wobec negatywnego zakończenia poprzedniej procedury powołania tej osoby przez
parlament, „Ekspertyzy i Opinie Prawne. Biuletyn” 1/2001.
Możdżeń-Marcinkowski M., Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2006.
Nawiasky H., Allgemeine Rechstchs lehreals System der Rechtlichen Grundber griffe , wyd. 2,
Einsiedeln–Zurych–Kolonia 1948.
North D.C., Transaction Costs, Institutions and Economic History, „Journal of Institutional
and Economics” 1984, no. 140.
North D.C., Institutions. Institutional Change and Economic Performance, tłum. Lissowska
M., Cambridge, Mass 1990.
Nowacki J., Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne, Warszawa 1977.
Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994.
Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka, Kraków 2002.
Nowodziński P., Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a stra-
tegia, Częstochowa 2013.
Obój K., Strategia organizacji, Warszawa 2007.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2001.
Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 2009.
Odrowąż-Sypniewski W., W sprawie art. 72 ust. 4 Konstytucji (Rzecznik Praw Dziecka),
„Ekspertyzy i Opinie Prawne. Biuletyn” nr 5/1999.
Olivetti M., Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Polski
przykład Polski, Lublin 2002.
Oniszczuk J., Wolności prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005.
Orlik B., Puczko A. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011.
Paśnik J., Udział prawa w schemacie działania człowieka dążącego do osiągnięcia wyzna-
czonego celu, [w:] P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa,
Warszawa 2014.
Paśnik J., Elementy schematu działania (kompletu normatywnego), [w:] Chmielnicki P. (red.),
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014.Bibliografia  309
Patyra S., Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, [w:] Skrzydło W. (red.), Polskie prawo
konstytucyjne, Lublin 2004.
Patyra S., Rzecznik Praw Obywatelskich. Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2005.
Penc J., [w:] Narodowe i międzynarodowe systemy zarządzania, Łódź 2004.
Piasecki K., Niezawisłość sędziowska – uwarunkowania i zagrożenia, [w:] Gaj J. (red.), Nieza-
wisłość sędziowska. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez SN i Instytut
Państwa i Prawa PAN w dniu 20 kwietnia 1990 roku w Popowie, Warszawa 1990.
Piechowiak M., Status dziecka poczętego. Czy Konwencja o prawach dziecka jest neutralna
w sprawie prawa do życia nienarodzonych? Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świe-
tle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń  
22–23 października 1998 r., Toruń 1999.
Piechowiak M., Czym są prawa dziecka, [w:] Prawa dziecka po przystąpieniu do Unii Euro-
pejskiej, Warszawa 2004.
Pieter J., Z zagadnień pracy naukowej, Ossolineum 1974.
Prasznic U.K. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 1999.
Prusak F., Organy ochrony prawnej, Warszawa 2002.
Prusak F., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1999.
Przybysz J., Psychiatria sądowa. Opiniowanie w procesie karnym. Podręcznik dla lekarzy
i prawników, Toruń 1998.
Przybysz P., Tradycyjne pojęcia prawa administracyjnego – potrzeba i sposób ich dalszego
używania, [w:] Zimmermann J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego,
Kraków 2007.
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.
Przybyszewska-Szter B., Wolności i prawa osobiste, [w:] Wolności i prawa człowieka w Kon-
stytucji RP, Chmaj M. (red.), Zakamycze 2006.
Pszczółkowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978.
Rabska T., Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
Rabska T., Pojęcie, cechy i rodzaje organów administracji publicznej, władza i urząd, [w:]
Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska,
M. Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii orzecznictwie,
Warszawa 2002.
Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1994.
Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
Reif L.C. (red.), The Ombudsman , Good Governance and the International Human Rights,
„International Studies in Human Rights”, 2004, vol. 79.
Rybicki Z., Piątek S., Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1984.
Rdzanek-Piwowar G., Spór czy nieporozumienie wokół Rzecznika Praw Dziecka, „Rzeczpo-
spolita” z dnia 10 lutego 1995 r.Bibliografia  310
Stembrowicz J., Od ombudsmana do mediatora, „Miesięcznik Literacki” nr 12/1973.
Sagan S. (red.), Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2001.
Sagan S., Serzhanova V., Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2008.
Sarnecki P., Podział władzy w praktyce, Konstytucja RP w praktyce. Konferencja naukowa,
Warszawa 1999.
Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
Sarnecki P., Status prawny Najwyższej Izby Kontroli w świetle Konstytucji, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 2/2002.
Sarnecki P., Zakres i charakter regulacji konstytucyjnej w projekcie Konstytucji RP, [w:]
Działocha K., Pudłło A. (red.), Projekt Konstytucji RP w świetle badań nauki prawa
konstytucyjnego, Gdańsk 1998.
Skorupka S., Anderska H., Łempicka Z., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1969.
Skrzydło W., Konstytucja RP. Komentarz, Zakamycze 1998.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Kraków 2004.
Smyczyński T. (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.
Smyczyński T., Pojęcie i status osobowy dziecka w świetle Konwencji praw dziecka i prawa
polskiego, „Państwo i Prawo” 4/1991.
Sobański R., Dobro zasadą i racją bytu administracji. Ewolucja prawnych form działania
administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora  
E. Knosali, Zacharko L., Matan A., Łaszczyca G. (red.), Warszawa 2008.
Sobol E. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 2009.
Sobczak K., Metody badawcze w nauce prawa administracyjnego, [w:] Problemy metodolo-
giczne nauki prawa administracyjnego (przedmiot, metody badawcze i kooperacja inter-
dyscyplinarna). Materiały ze zjazdu specjalistów z zakresu prawa administracyjnego,
Katowice 1976.
Sokolewicz W., Wolność słowa w mediach, Spała 2003, Łódź 2003.
Sokolewicz W., Podział władz – idea polityczna czy zasada prawna? Dylematy współczesnego
ustrojodawcy, Warszawa 1995.
Sołtysiak P., Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, „Zeszyty Naukowe
Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, Gubernaculum
et Administratio, nr 2 (6)/20012.
Sołtysiak P., Relacja między interesem publicznym a indywidualnym w procedurze admini-
stracyjnej, [w:] Wójcicka E. (red.), Jednostka wobec władczej ingerencji administracji
publicznej, t. II, Częstochowa 2013.
Sołtysiak P., Wójcicka E., Mediacja w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Admini-
stracyjnym, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, Gubernaculum et Administratio”, nr 2 (6)/20012.
Sołtysiak P., The institution of the ombudsman – orgins, concept, characteristics and typology,
Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2015.Bibliografia  311
Stadniczeńko S.L. (red.), Rzecznictwo Praw Dziecka w Polsce, Opole 2001–2002.
Stahl M., Akty kontroli, [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Prawne formy
działania administracji, t. V, Warszawa 2013.
Stahl M. (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie,
Warszawa 2000.
Stahl M. (red.), Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie,
Warszawa 2002.
Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.
Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
Starościak J., System prawa administracyjnego, t. III, Warszawa 1978.
Starościak J., Elementy nauki administracji, Warszawa 1964.
Stelmachowski A., Dobro dziecka w procesie rozwodowym, „Nowe Prawo” nr 8–9/1953.
Stembrowicz J., Uwagi o udziale prokuratora w postępowaniu administracyjnym według
kodeksu postępowania administracyjnego, Palestra 1961.
Stębelski M., Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2012.
Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979.
Sudoł S., Przedsiębiorstwo, Toruń 2002.
Supernat J., Odesłania do zasad prakseologicznych w prawie administracyjnym, Wrocław 1984.
Suwaj P.J. (red.), Prawo administracyjne, ćwiczenia, Warszawa 2009.
Sylwestrzak A., Kontrola administracji publicznej w III RP, Gdańsk 2001.
Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli a Konstytucja, Kontrola Państwowa nr 1/1998.
Sylwestrzak A., Skutki prawne separacji małżonków, Warszawa 2007.
Sylwestrzak A., Władza neutralna w świetle nowej interpretacji podziału władz, [w:] Waw-
rzyniak J., Laskowska M. (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji
europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor M. Kruk-Jarosz, Warszawa 2009.
Szadzka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Szepietowska B., Obrońca ludowy Hiszpanii, [w:] Garlicki L. (red.), Rzecznik Praw Obywa-
telskich, Warszawa 1989.
Szmulik B., Czym są organy ochrony prawnej? [w:] Serafin S., Szmulik B. (red.), Organy
ochrony prawnej w RP, Warszawa 2010.
Szpor G., Kallas M., Lipowicz I., Niewiadomski Z. (red.), Prawo administracyjne, część
ustrojowa, Warszawa 2002.
Szreniawski J., Stelmasiak J., Zagadnienia ogólne aparatu administracyjnego. Prawo admini-
stracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, [w:] J. Stelmasiak, J. Szreniawski
(red.), Bydgoszcz–Lublin 2002.
Szubiakowski M., Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe,
egzekucyjne, Warszawa 2006.
Szymanek M. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1992.Bibliografia  312
Szymańczak J., Instytucja Rzecznika Praw Dzieci na świecie, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów
i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, nr 137/1993.
Szypliński M., Problem unifikacji struktur administracji lokalnej w Polsce , Toruń 2992.
Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa , Warszawa 1993.
Śmietanko L., Opinia o ustawie z dnia 21 października 1999 roku o Rzeczniku Praw Dziecka
(druk senacki nr 298). Zeszyty Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej, nr 425
(0–43/99), listopad 1999, Biblioteka Sejmowa 10042782, Dział Ekspertyz.
Świątkiewicz J., Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, Warszawa 2001.
Świątkiewicz J., W 15. rocznicę ustanowienia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. God-
ność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w 15. roczni-
cę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.
Świątkiewicz J., Z problematyki współdecyzji organów w prawie administracyjnym, „Państwo
i Prawo”, nr 5–6/1964.
Taranowski M., Odpowiedzialność karna sprawców dotkniętych zaburzeniami psychopatycz-
nymi, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 2/1978.
Taras W., Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Pra-
wo” z. 11/1991.
Tarno J.P., Postępowanie w sprawach skarg i wniosków. Postępowanie administracyjne i po-
stępowanie przed sądami administracyjnymi, Chróścielewski W., Tarno J.P. (red.),
Warszawa 2004.
Thorz M., Rzecznik Praw Dziecka a Rzecznik Praw Obywatelskich – konkurenci czy sojuszni-
cy. Prawa człowieka, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe” nr 10/2006, Katowice 2006.
Trociuk S., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, Warszawa 2005.
Tuleja P., Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji RP w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Kubik M. (red.), Księga XX-lecia Trybunału Konsty-
tucyjnego, Warszawa 2006.
Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 1999.
Wawrzyniak B., Organizacja formalna zakładu pracy, Warszawa 1972.
Weston B.H., Human Rights, „Human Rights Quarterly” 3/1984.
Wiak K., Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym, Lublin 2001.
Wiktorowska A., Zasada subsydiarności. Instytucje współczesnego prawa administracyjnego,
Kraków 2001.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
Winiarz J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2003.
Wiśniewski L., Opinia w sprawie wniosku o odwołanie Ewy Barbary Sowińskiej ze stanowiska
Rzecznika Praw Dziecka, Druk sejmowy nr 370 z dnia 8 kwietnia 2008 r.
Witkowski Z., Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, [w:] Witkowski Z.
(red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002.
Wołdyka S., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968. Bibliografia  313
Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978.
Wróblewski J., Stosowanie prawa przez organy administracji, „Organizacja, Metody, Tech-
nika”, nr 12/1972.
Zawadzki S., Jarosz Z., Wstęp do nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa 1974.
Zembrzuski T., Rola Prokuratora Generalnego w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, „Pro-
kuratura i Prawo” 2/2006.
Zembrzuski T., Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2009.
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Wyd. Sejmowe, Rok IV,
2(18)2008, Warszawa 2008.
Zieliński A., Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w świetle Konstytucji, [w:] Kosek M., Syk
J. (red.), W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor W. Stojanowskiej,
Warszawa 2008.
Zieliński A., Rzecznik Praw Obywatelskich – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Obywatel
i jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika
Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.
Zieliński T., Ombudsman – możliwości i granice skutecznego działania, „Państwo i Prawo” 9/94.
Zieliński T., Rozważania Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 5, Warszawa 1994.
Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i So-
cjologiczny” nr 1/1960.
Ziemski K.M., Określenie pojęcia formy prawnej działania administracji publicznej, [w:]
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Prawne formy działania administracji,
t. V, Warszawa 2013.
Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji,
Poznań 2005.
Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1969.
Zięba-Załucka H., Organy Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa w Konstytucji RP, Rzeszów 2000.
Zieliński T., Niepewny los Rzecznika Praw Dziecka, „Gazeta Wyborcza” 9 września 1994.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006.
Zimmermann M., Funkcjonowanie administracji w świetle orzecznictwa, Warszawa 1967.
Zimmermann M., Nauka administracji i polskie prawo administracyjne, Poznań 1949.
Zimmermann M., Jaroszyński M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część
ogólna, Warszawa 1956.
Zoll A., Czy wielość jest korzystna, „Rzeczpospolita” 9 października 2000 r.
Zoll A., Przedmowa, Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, Warszawa
2001.
Zoll A., Opinia z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie oceny konstrukcji i skutków prawnych pro-
jektu i skutków zmiany art. 30 i 38 Konstytucji RP – dostępna na stronie internetowej
Sejmu RP, www.sejm.gov.pl.Bibliografia  314
Zubik M., Rzecznik Praw Obywatelskich (po 20 latach istnienia urzędu), „Państwo i Prawo”
nr 11/2008.
Żelichowski M., Prawnokarna ocena pobierania embrionalnych komórek macierzystych,
„Nowe Prawo” 2000/2/69, t. I.
Żukowski Ł., Rola Rzecznika Praw Dziecka w ochronie Praw Dzieci, [w:] Jabłoński M. (red.),
Realizacja ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku praw-
nym, Wrocław 2014.
Wykaz aktów prawnych
Konstytucja
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.
Akty prawa międzynarodowego
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U.
z 1977 r., nr 38, poz. 167.).
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia
1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169.).
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych
z dnia 20 listopada 1989 r., Konwencja weszła w życie w stosunku do Polski dnia 7 lipca
1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526).
Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad
dzieckiem oraz przywracaniu pieczy nad dzieckiem z dnia 20 maja 1980 r. (Dz.U.
z 1996 r., nr 31, poz. 134 ze zm.).
Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci z dnia 25 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2000 r.,
nr 107, poz. 1128).
Pierwszy Protokół Fakultatywny w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne z dnia
25 maja 2000 r. (Dz.U. z 2007 r., nr 91, poz. 608).
Rekomendacja nr 1121 (1990) Zgromadzenia Parlamentarnego o prawach dzieci.
Ustawy
Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 10 ze zm.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 788 ze zm.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459. Bibliografia  315
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1822 ze zm.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094
ze zm.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1874 r. – Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.
Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r., o odznakach i mundurach, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 38 ze zm.
Ustawia z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1348 ze zm.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 773 ze zm.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1506, 1948 ze zm.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 38.
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1064 ze zm.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1782 ze zm.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 60.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 720
ze zm.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., poz. 1172 ze zm.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 61.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 524.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1000.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 957.
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 38.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r., poz. 464 ze zm.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 783.Bibliografia  316
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1749 ze zm.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 244.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 178 ze zm.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 624 ze zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 922. Ustawa weszła w życie z mocą wsteczną, tj. z dniem 1 stycznia 2000 r.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 296, 1579 ze zm.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 38 ze zm.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 697.
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1066 ze zm.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 38
ze zm.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 930
ze zm.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawy o ustroju sądów powszechnych, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 13, poz. 98 ze zm.
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Dz.U.
nr 214, poz. 1345 ze zm.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.Bibliografia  317
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2016
r., poz. 1167 ze zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1870 ze zm.
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz nie-
których innych ustaw, Dz.U. nr 197, poz. 1307 ze zm.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2011 r. o Rzecznikach Patentowych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 694 ze zm.
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U. nr 168, poz. 1004 ze zm.
Ustawa budżetowa z dnia 25 stycznia 2013 r., Dz.U. z 2013, poz. 169 zmieniona ustawą
z dnia 27 września 2013 r., Dz.U. z 2013, poz. 1212.
Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 162.
Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1192 ze zm.
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U.
z 2015, poz. 1039 ze zm.
Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1192.
Rozporządzenia
Rozporządzenie RM z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mło-
docianym, Dz.U. z 1992 r., nr 85, poz. 500, nr 1, poz. 1 oraz Dz.U. z 1998 r., nr 105,
poz. 658 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania
z dokumentacją, zasadami jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasadami i trybem
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, Dz.U. nr 167,
poz. 1375 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r., Dz.U. nr 108, poz. 1019
ze zm.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości sądów powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r. w spra-
wie regulaminu urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. z 2007 r., nr 38, poz. 249 ze zm.Bibliografia  318
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska
w państwie, Dz.U. nr 108, poz. 688 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie kwalifikacji części
budżetowych oraz określania ich dysponentów, Dz.U. nr 211, poz. 1633 ze zm.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. nr 14, poz. 67 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu,
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013,
Dz.U. z 2012 r., poz. 628 ze zm.
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki
Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, Dz.U. z dnia 11 marca 2013 r.,
poz. 333 ze zm.
Uchwały
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu,
M.P. z 2002 r., nr 54, poz. 741 ze zm.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej, M.P. z 2002 r., nr 23, poz. 398 ze zm.
Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r., Regulamin Pracy Rady
Ministrów, M.P. z 2013 r., poz. 979 ze zm.
Uchwała Sejmu RP z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada
Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, M.P. poz. 1073.
Orzeczenia
Uchwała SN z dnia 17 stycznia 1969 r., III CZP 124/68, OSNCP 1969, nr 10, poz. 169,
powinno być: Uchwała SN z dnia 17 stycznia 1969 r., III CZP 124/68, OSNCP 1969,
nr 10, poz. 169.
Wyrok SN z dnia 8 stycznia 1965 r., II CR 2/65, OSPiKA 1967, nr 9, poz. 220.
Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 1966 r., II PR 139/66, OSNC nr 9, poz. 158.
Wyrok SN z dnia 7 października 1971 r., III CRN 255/71, OSN 1972, nr 3, poz. 59.
Wyrok SN z dnia 3 maja 1967 r., IIPR 120/67, OSNC 1967, nr 10, poz. 189.
Wyrok SN z dnia 8 października 2000 r., III KKN 119/01, OSNKW 2003, nr 1–2, poz. 17.
Uchwała SN z dnia 22 kwietnia 1997 r., III ZP 1/97 OSNAP 1997, nr 23, poz. 453.
Uchwała SN z dnia 27 października 2005 r., I KZP 38/05.Bibliografia  319
Postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2000 r., I CKN 327/98, Prok. i Pr. z 2001, nr 7–8, s. 30.
Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2000 r., II CKN 452/00, Lexis.pl nr 385525.
Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2009 r., I KZP 34/08.
Wyrok NSA z dnia 26 lutego 1986 r., II SA 2400/85, ONSA 1986, nr 1, poz. 16.
Wyrok NSA z dnia 28 listopada 1985 r., III SA 1183/85, OSP 1987, nr 2, poz. 28.
Wyrok NSA z dnia 4 maja 2004 r., OSK 55/04, „Wokanda” 2004, nr 7–8, s. 56.
Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2005 r., GSK 3/05 ONSA i WSA z 2005 r., nr 6, poz. 112.
Wyrok NSA z dnia 16 listopada 2006 r., IIGSK 237/06, niepubl.
Wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2006 r., IIGSK 331/06, niepubl.
Wyrok NSA z dnia 19 kwietnia 2007 r., IIGSK 325/06, niepubl.
Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2007 r., IIGSK 231/2007 ONSA i WSA 2009, nr 1, poz.10
Postanowienie NSA z dnia 19 października 2005 r., I OSK 987/05.
Uchwała TK z dnia 10 maja 1994 r., W7/94, OTK 1994, cz. I, poz. 23.
Wyrok TK z dnia 28 maja 1997 r., K. 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19.
Wyrok TK z dnia 22 września 1997 r., K25/97, OTK 1997, nr 3–4, poz. 35.
Wyrok TK z dnia 24 czerwca 1998 r., K3/98, OTK 1998, nr 4, poz. 52.
Wyrok z dnia 14 kwietnia 1999 r., K8/99, OTK 1999, nr 3, poz. 41.
Wyrok TK z dnia 14 grudnia 1999 r., SK 14/98, OTK 1999, nr 7, poz. 163.
Wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2003 r., K18/02.
Wyrok TK z dnia 16 czerwca 2003 r., K52/02, OTK – A 2003, nr 6, poz. 54.
Wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2003 r., K18/02.
Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2005 r., K24/04, OTKZU 2005, nr 1/A, poz. 3.
Wyrok TK z dnia 19 października 2010 r., K35/09, OTK ZU z 2010 nr 8a, poz. 77.
Biuletyny
Biuletyn nr X, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1995 r.
Biuletyn XLV, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Zarodowego, Warszawa 1997 r.
Biuletyn nr 1323/III, Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Polity-
ki Społecznej, Komisji Rodziny, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia  
18 lutego 1999 r.
Biuletyn z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nr 36 i Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny nr 35, Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, nr 677/VI, z dnia
27 maja 2008 r.
Biuletyn z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nr 36 oraz Polityki Społecznej
i Rodziny nr 677/VI z dnia 27 maja 2008 r., Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych. Bibliografia  320
Biuletyn z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nr 211 i Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny nr 258, Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, nr 4121/VI,
z dnia 22 września 2010 r.
Strony internetowe
http://brpd.gov.pl
http://brpd.gov.pl/aktualnosci/senat-pracuje-nad-zmiana-ustawy-o-rpd
http://brpd.gov.pl/print/40787
http://brpd.gov.pl/uploadfiles/opinia%20w%sprawie%20odwolania%20rpd.pdf
http://europa.eu.int/instrutions/index_pl.htm
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://lexin.nada.ktn.se/swe-eng.html
http://www.etaco.com/english-swedich-dicionary/?refid=36591
www.brpd.gov.pl
www.brpd.gov.pl/biuro.html
www.euro-ombudsman.eu.int
www.gazeta.edu.pl/prace-nad-nowa-ustawa-o-zeczniku-praw-dziecka-95_449-0.html
www.historyguide.org/ancient/lecture12b.htm
www.historyguide.org/ancient/lecture12b.htm
www.nik.gov.pl
www.rpo.gov.pl
www.wiem.onet.pl
Wykaz krajów, w których występuje instytucja Rzecznika  
Praw Dziecka, oraz adresy witryn internetowych:
Armenia http://www.ombuds.am; Azerbejdżan http://www.ombudsman.gov.az; Belgia
– część flamandzka http://www.kinderrechten.be; Belgia – część francuska http://
www.dgde.cfwb.be; Bośnia i Hercegowina http://www.ombudsmen.gov.ba; Bośnia
i Hercegowina – Republika Serbska http://www.djeca.rs.ba; Bułgaria http://www.kin-
derrechten.be; Czarnogóra http://www.ombudsman.co.me; Chorwacja http://www.
dijete.hr; Cypr http://www.childcom.org.cy; Dania http://www.boerneradet.dk; Estonia
http://www.lasteoombudsman.ee; Finlandia http://www.lapsiasia.fi; Francja http://
www.defenseurdesdroits.fr; Gruzja http://www.ombudsman.ge; Grecja http://www.
synigoros.gr/0-18/lindex_en.html; Hiszpania – Katalonia http://www.sindic.cat/infants;
Hiszpania – Andaluzja http://www.defensor-and.es; Hiszpania – Galicja http://www.Bibliografia  321
valedoropobo.com; Holandia http://www.dekinderombudsman.nl; Islandia http://www.
barn.ib; Irlandia http://www.oco.ie; Litwa http://www.vaikams.Irs.It; Luksemburg http://
www.ork.lu; Łotwa http://www.tliesibsargs.Iv; Malta http://www.tfal.org.mt; Mołdawia
http://www.ombudsman.md; Norwegia http://www.barneombudet.no; Serbia http://
www.ombudsman.rs; Serbia – Wojwodina http://www.ombudsman.apv.org; Słowacja
http://www.vop.gov.sk; Słowenia http://www.varuh-rs.si; Szwecja http://www.bo.be;
Ukraina http://www.ombudsman.gov.ua; Węgry http://www.gyermekjogok.ajbh.hu;
Wielka Brytania – Walia http://www.childcomwales.org.uk; Wielka Brytania – Anglia
http://www.childrenscommissioner.gov.uk; Wielka Brytania – Irlandia Północna http://
www.niccy.org; Wielka Brytania – Szkocja http://www.sccyp.org.uk; Wochy http://
www.garanteinnanzia.org/
Inne
Raport o funkcjonowaniu instytucji prawnych w zakresie ochrony rodziny zawartych
w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Ministerstwo Sprawiedliwości. Maszynopis,
Warszawa 1979.
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia
1994 r., Dz.U. nr 56, poz. 234.
Sprawozdanie stenograficzne z trzeciego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z dnia
26 lutego 1997 r.
Sprawozdanie stenograficzne z trzeciego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z dnia
21 marca 1997 r.
Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, wersja skorygowana, Druk Sejmowy nr 617/III
z dnia 3 lipca 1998 r.
Projekt wniesiony do Sejmu w dniu 18 grudnia 1998 r., Druk Sejmowy nr 830/III z dnia
18 grudnia 1998 r.
Uzasadnienie stanowiska Senatu przyjętego na 45. posiedzeniu Senatu w dniu 19 listopada
1999; uchwała w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Druk nr 1530.
Drugi Protokół Fakultatywny w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej
pornografii z dnia 25 maja 2000 r., Dz.U. z 2007 r., nr 76, poz. 949.
Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka,
Druk 434, 18 kwietnia 2008 r., Biuro Analiz Sądowych WAUiP 1037/08.
Sprawozdanie scenograficzne z 23 posiedzenia Sejmu RP w dniu 3 października 2008 r.,
Warszawa 2008.
Sprawozdanie stenograficzne z 74. posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z dnia 23 wrze -
śnia 2010 r. oraz z dnia 24 września 2010 r.
Wniosek RPD kierowany do SN z dnia 26 sierpnia 2011 r., ZSR/500/12/AK.Bibliografia  322
Wniosek RPD kierowany do TK z dnia 20 września 2011 r., ZSS/420/53/2011/JZ.
Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wniosek RPD z dnia 6 czerwca 2013 r.,
DRP-I-4102-409-BL/JK/13.
Wniosek RPD kierowany do TK z dnia 24 września 2013 r., ZSR/500/14/2013/ER.
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., Druk
nr 2445, sejm.gov.pl, 30 maja 2014 r.
Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
w 2013 r., w części 14 RPD, nik.gov.pl, maj 2014 r.
Kasacja wniesiona przez RPD z dnia 11 września 2013 r., ZSR/440/153/2013/KCH.
Kronika Sejmowa z dnia 15 lipca 2015 r., nr 89(814)/VII kadencja, Druk nr 3526, 3552, 96
posiedzenia Sejmu.
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Kancelaria Senatu, Biuro
Legislacyjne, Druk nr 974 z dnia 20 lipca 2015 r., B. Langner.
Regulamin Organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka, http://www.brpd.bip.doc.pl.
Wniosek RPD kierowany do TK z dnia 24 września 2013 r., ZSR/500/14/2013/ER.
Wspólne wystąpienie RPO i RPD do Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie utworzenia w strukturach rządu jednego, silnego ośrodka koordynacji i re-
alizacji polityki społecznej dotyczącej dziecka i rodziny.
Wystąpienie RPD do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
ZSS/500/10/2013/MW, dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodziciel-
stwem, określonych w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U.
z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.
Wystąpienie RPD w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
z dnia 30 lipca 2013 r., ZSS/500/22/2013/MW. Odpowiedź na powyższy wniosek z dnia
10 września 2013 r., BPRT-4420-115/2/13/APK.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane