• Pozycja prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej

Pozycja prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej

 • Autor: Ewa Stefańska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-865-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 354/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja stanowi pierwsza na rynku wydawniczym monografię, w której dokonano analizy zagadnienia pozycji prawnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej. Została w niej zawarta charakterystyka praw i obowiązków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w aspektach materialnoprawnym i prawnoprocesowym, a także sankcji związanych z niewykonaniem obowiązków wynikających z mocy ustawy bądź nałożonych w decyzji administracyjnej. Jest ona efektem przeprowadzonych przez Autorkę wynikającej z dorobku piśmiennictwa polskiego i europejskiego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Monografia przeznaczona jest zarówno dla teoretyków prawa, jak i praktyków zajmujących się problematyką regulacji rynku telekomunikacyjnego - sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników zatrudnionych w organach regulacyjnych i przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Regulacja rynków telekomunikacyjnych

1. Pojęcie i cele regulacji rynku
2. Prawne instrumenty regulacji rynku
2.1. Akty normatywne
2.2. Akty administracyjne
2.3. Inne działania
3. Prawne podstawy funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego
3.1. Prawo unijne
3.2. Prawo krajowe
4. Regulacja rynku telekomunikacyjnego
4.1. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego
4.2. Rynki telekomunikacyjne podlegające regulacji
4.3. Cele i zasady regulacji rynków telekomunikacyjnych
4.4. Rodzaje działań organów regulacyjnych
4.5. Regulacja rynku a stosowanie prawa konkurencji
4.6. Regulacja rynków telekomunikacyjnych a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
4.7. Regulacja rynków telekomunikacyjnych a prawo własności

Rozdział II. Organy właściwe do regulacji rynków telekomunikacyjnych

1. Pojęcie organu regulacyjnego
2. Organy regulacji rynku telekomunikacyjnego według prawa unijnego
3. Krajowe organy regulacyjne właściwe w sprawach telekomunikacji
3.1. Pozycja prawna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
3.2. Zadania Prezesa UKE
3.3. Kompetencje Prezesa UKE
3.3.1. Analiza rynków telekomunikacyjnych
3.3.2. Określenie rynku właściwego i ustalenie, czy na rynku właściwym występuje przedsiębiorca o znaczącej pozycji rynkowej
3.3.2.1. Postępowanie konsultacyjne
3.3.2.2. Postępowanie konsolidacyjne. Przesłanka wpływu rozstrzygnięcia na stosunki handlowe między państwami członkowskimi
3.3.2.3. Współdziałanie z Prezesem UOKiK
3.3.2.4. Obowiązek uwzględnienia opinii i wspólnych stanowisk BEREC
3.3.2.5. Współdziałanie z organami regulacyjnymi innych państw
3.3.3. Wyznaczenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej
3.3.4. Orzekanie w przedmiocie obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych
3.3.5. Rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi dotyczących dostępu telekomunikacyjnego
3.3.6. Wyznaczenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do świadczenia usługi powszechnej
3.4. Organy europejskie
3.4.1. Zadania i kompetencje Komisji Europejskiej
3.4.2. Zadania i kompetencje BEREC

Rozdział III. Pozycja prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego a jego pozycja rynkowa

1. Pojęcie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
2. Znacząca pozycja rynkowa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
2.1. Przesłanka posiadania na rynku właściwym pozycji ekonomicznej odpowiadającej dominacji
2.2. Kolektywna pozycja znacząca przedsiębiorców telekomunikacyjnych
2.3. Znacząca pozycja rynkowa na innym rynku właściwym (rynku powiązanym)

Rozdział IV. Materialnoprawna pozycja przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej

1. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze
2. Obowiązki związane z dostępem telekomunikacyjnym
2.1. Pojęcia dostępu telekomunikacyjnego i połączenia sieci
2.2. Obowiązek prowadzenia negocjacji
2.3. Decyzja o dostępie
2.4. Umowa o dostępie
3. Obowiązki regulacyjne na rynkach hurtowych
4. Obowiązki regulacyjne na rynkach detalicznych
5. Obowiązek zapewnienia dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej
6. Obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej
7. Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i integralności sieci oraz usług telekomunikacyjnych
8. Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa
oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
9. Sankcje administracyjne

Rozdział V. Prawnoprocesowa pozycja przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej

1. Wpływ prawa unijnego na postępowanie przed krajowymi organami regulacyjnymi oraz sądami
1.1. Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich
1.2. Ograniczenia autonomii proceduralnej wynikające z prawa unijnego
2. Pozycja prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem UKE
2.1. Status strony w postępowaniu
2.2. Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego
2.3. Ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji
3. Specyfika poszczególnych rodzajów postępowań administracyjnych
3.1. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia znaczącej pozycji rynkowej przedsiębiorcy i orzeczenia co do obowiązków regulacyjnych
3.2. Postępowanie w przedmiocie dostępu telekomunikacyjnego
3.3. Postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
4. Prawo do zaskarżenia decyzji Prezesa UKE
4.1. Odwołanie od decyzji do sądu powszechnego
4.1.1. Przedmiot odwołania do sądu powszechnego
4.1.2. Pozycja prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w postępowaniu przed sądem powszechnym
4.1.2.1. Status strony w postępowaniu
4.1.2.2. Problem związania sądu wnioskami i zarzutami odwołania
4.1.2.3. Zarzuty naruszenia procedury administracyjnej
4.1.2.4. Prekluzja dowodowa i ciężar dowodu
4.1.3. Orzeczenia sądu powszechnego
4.2. Skarga na decyzję do sądu administracyjnego
4.2.1. Pozycja prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
4.2.2. Orzeczenia sądu administracyjnego

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia 

Prof. zw. dr hab. Jacek Lang:

W książce Autorka dokonuje oceny pozycji prawnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej w ujęciu materialnoprawnym i prawnoprocesowym. W ujęciu materialnoprawnym poddaje analizie zmiany w zakresie treści i przesłanek nałożenia przez Prezesa UKE obowiązków regulacyjnych, a także innych obowiązków ustawowych, które obciążają przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od zajmowanej pozycji na rynku. Natomiast w ujęciu prawnoprocesowym analizuje dwa zagadnienia, tj. pozycję prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniach prowadzonych przez organ regulacyjny, a następnie - w postępowaniach odwoławczych przed sądami administracyjnymi albo sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Ewa Stefańska

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane