• Ornitologia kryminalna

Ornitologia kryminalna

 • Autor: Wiesław Pływaczewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-937-1
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 372/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka będzie pierwszym naukowym spojrzeniem na problematykę ochrony środowiska przyrodniczego w zakresie ornitologii kryminalnej. Autor omawia w niej kryminologiczne, prawnokarne i administracyjnoprawne zagadnienia związane z ornitologią kryminalną. W szczególności diagnozuje przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie patologiom związanym z przedmiotową tematyką.

Publikacja skierowana jest nie tylko do środowiska naukowego lecz również do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska naturalnego. Monografia niniejsza stanowić może cenny materiał dydaktyczny do prowadzenia zajęć akademickich na kierunkach: Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kryminologia. Książka adresowana jest również do osób zajmujących się stosowaniem prawa, przede wszystkim do funkcjonariuszy organów ścigania. Jednocześnie jest głosem w dyskusji naukowej nad problemami przestępczości skierowanej przeciwko środowisku.

Spis treści:

Abstract
Słowo od autora

Rozdział 1. Wprowadzenie do ornitologii kryminalnej

1.1. Uzasadnienie naukowego wyodrębnienia ornitologii kryminalnej
1.2. Świat dzikich gatunków ptaków – zakres zainteresowań badawczych oraz podstawowa siatka pojęciowa
1.3. Wybrane przykłady zagłady dzikich gatunków awifauny
1.4. Społeczna rola dzikiego ptactwa
1.4.1. Perspektywa historyczna
1.4.2. Perspektywa współczesna
1.4.2.1. Terapeutyczne znaczenie ptasich populacji
1.4.2.2. Ptasie programy resocjalizacyjne

Rozdział 2. Konflikt interesów: człowiek – dzikie gatunki ptactwa

2.1. Dzikie ptactwo a szkody spowodowane w uprawach rolnych, ogrodnictwie i sadownictwie
2.2. Ptaki wodne a problem szkód w gospodarce rybackiej
2.3. Dzikie ptaki w przestrzeni miejskiej
2.4. Ptak jako „sprawca” przestępstwa

Rozdział 3. Prawne gwarancje ochrony dzikiej awifauny

3.1. Regulacje międzynarodowe
3.1.1. Konwencja waszyngtońska
3.1.2. Konwencja ramsarska
3.1.3. Konwencja bońska
3.1.4. Konwencja o różnorodności biologicznej
3.1.5.  Regulacje dotyczące światowego dziedzictwa kulturowego a ochrona dzikiej przyrody
3.2. Regulacje europejskie/unijne
3.2.1. Konwencja berneńska
3.2.2. Europejska konwencja krajobrazowa
3.2.3. Dyrektywa ptasia
3.2.4. Dyrektywa siedliskowa
3.3. Regulacje krajowe
3.3.1. Prawo karne
3.3.2. Ustawa o ochronie przyrody
3.3.3. Ustawa o ochronie zwierząt
3.3.4. Pozostałe wybrane regulacje

Rozdział 4. Przegląd wybranych zjawisk zagrażających dzikim gatunkom awifauny – perspektywa ekokryminologiczna

4.1. Zielona kryminologia wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
4.2. Charakterystyka zjawisk zagrażających dzikim gatunkom awifauny
4.2.1. Urbanizacja
4.2.2. Industrializacja
4.2.2.1. Przemysłowa eksploatacja surowców naturalnych
4.2.2.2. Inwestycje hydrologiczne
4.2.2.3. Farmy wiatrowe
4.2.2.4. Energetyczne linie przesyłowe – przypadek bociana białego
4.2.3. Deforestacja
4.2.3.1. Uprawy monokulturowe – przykład plantacji palmy oleistej
4.2.3.2. Podpalania lasów pierwotnych
4.2.3.3. Produkcja węgla drzewnego
4.2.4. Zmiany klimatyczne
4.2.5. Komercyjne rybołówstwo
4.2.6. Spór wokół tzw. rekreacyjnego myślistwa – perspektywa ornitologiczna
4.2.7. Dzikie ptaki jako ofiary katastrof ekologicznych
4.2.8. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i lotniczym
4.2.9. Ochrona dzikich gatunków awifauny a turystyka masowa
4.2.10. Hałas a ochrona ptasich siedlisk
4.2.11. Gatunki inwazyjne
4.2.12. Pestycydy i inne związki toksyczne
4.2.13. Odpady a kondycja ptasich populacji
4.2.14. Ptaki jako ofiary konfliktów zbrojnych
4.2.15. Zjawisko tzw. zanieczyszczeń światłem
4.2.16. Kolizje ptaków z powierzchniami przezroczystymi
4.2.17. Dokarmianie dzikiego ptactwa – potrzeby i zagrożenia

Rozdział 5. Nielegalne rynki handlu dzikimi gatunkami awifauny

5.1. Przegląd kryminologicznych kategorii przestępstw przeciwko dzikiej awifaunie
5.2. Nielegalne rynki handlu chronionymi gatunkami dzikiej awifauny z perspektywy przestępczości zorganizowanej
5.3. Nielegalny handel chronionymi gatunkami dzikiej awifauny w Internecie
5.4. Nielegalne „ptasie rynki” – kryminologiczna charakterystyka wybranych obszarów
5.4.1. Ptaki drapieżne
5.4.2. Papugi
5.4.3. Ptaki śpiewające
5.4.4.  Nielegalny rynek handlu „ptasimi talizmanami miłości” – przykład kolibrów
5.4.5. Nielegalny handel „ptasią kością” – przykład hełmoroga
5.4.6. Handel „jaskółczymi gniazdami” – przykład salangan
5.4.7. Handel ptasimi piórami i puchem – przykład edredonów
5.4.8.  Rynek azjatyckiej medycyny ludowej a zjawisko nielegalnego pozyskiwania chronionych ptaków
5.4.9. Koncerny spożywcze i gastronomia a nielegalny rynek handlu  chronionymi gatunkami dzikiej awifauny
5.4.10. Nielegalny rynek taksydermii a ochrona ginących gatunków ptaków
5.4.11. Nielegalne pozyskiwanie ptaków przez branżę rozrywki i rekreacji

Rozdział 6. Przeciwdziałanie przestępczości oraz innym zjawiskom patologicznym zagrażającym dzikim gatunkom awifauny

6.1. Przedsięwzięcia międzynarodowe
6.1.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
6.1.1.1.  Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP)
6.1.1.2. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości
6.1.1.3. Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO)
6.1.2. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (INTERPOL)
6.1.3. Sekretariat Konwencji Waszyngtońskiej (CITES)
6.1.4. Międzynarodowa Unia Ochrony Środowiska (IUCN)
6.1.5. Światowa Organizacja Celna (WCO)
6.1.6. Międzynarodowe Konsorcjum ds. Zwalczania Przestępczości Przeciwko Dzikiej Przyrodzie (ICCWC)
6.1.7. Amerykańska Służba Ochrony Dzikiej Przyrody i Rybołówstwa (USFWS)
6.1.8. Partnerstwo na rzecz Zwalczania Przestępstw przeciwko Dzikiej Przyrodzie (PAW)
6.2. Przedsięwzięcia wspólnotowe
6.2.1. Europejski Urząd Policji (Europol)
6.2.2. Europejska Agencja Środowiska (EEA)
6.3. Wybrane organizacje ekologiczne o zasięgu międzynarodowym
6.3.1. BirdLife International
6.3.2. Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC)
6.3.3. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF)
6.3.4. Greenpeace
6.3.5. Środowiskowa Agencja Wywiadowcza (EIA)
6.3.6. Międzynarodowy Fundusz na Rzecz Dobrostanu Zwierząt (IFAW)
6.3.7. Kampania Przeciwko Okrucieństwu wobec Zwierząt (CATCA)
6.4. Przedsięwzięcia krajowe
6.4.1. Policja
6.4.2. Służba Celno-Skarbowa
6.4.3. Straż Graniczna
6.4.4. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
6.4.5. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
6.4.6. Straże miejskie/gminne
6.5. Wybrane pozarządowe organizacje zajmujące się ochroną ptasich populacji
6.5.1. Liga Ochrony Przyrody
6.5.2. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
6.5.3. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
6.5.4. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
6.5.5. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
6.5.6. Komitet Ochrony Orłów
6.5.7. Federacja Zielonych „GAJA”
6.5.8. Fundacja „Straż Ochrony Zwierząt”

Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz rycin

Prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk:

Świat dzikich ptaków długo pozostawał poza głównym nurtem zainteresowań kryminologów, co m.in. potwierdza dość skromna literatura na ten temat. Nie ulega zatem wątpliwości, że książka prof. Wiesława Pływaczewskiego pt. „Ornitologia kryminalna” stanowi godną pochwały próbę odrobienia tych zaległości. Autor poddał szczegółowej analizie zjawisko przestępczości przeciwko dzikiej awifaunie nie tylko z pozycji nauk penalnych, ale także innych dziedzin i specjalności naukowych. Należy podkreślić, że uczynił to w sposób niezwykle kompetentny i interesujący, co powoduje, że zarówno z perspektywy znawcy przedmiotowej problematyki, jak również w ocenie odbiorcy mniej zorientowanego w meandrach problematyki kryminalno-ornitologicznej, praca ta zasługuje na zdecydowanie pozytywną ocenę. Warto też zauważyć, że niniejsza książka wpisuje się w bogaty dorobek badawczy Olsztyńskiej Szkoły Ekokryminologii (Olsztyn School of Ecocriminology), której od lat przewodzi Autor recenzowanej pracy.

Prof. dr hab. Ireneusz Sołtyszewski:

Recenzowana praca jest pierwszym kompleksowym opracowaniem tej problematyki w polskiej literaturze kryminologicznej, co jest jej niezaprzeczalnym atutem. W związku z powyższym niniejszą publikację można rekomendować nie tylko do przedstawicieli nauk penalnych, ale także do tych praktyków, którzy na co dzień stykają się z problemami ochrony dzikich gatunków awifauny, do których należy zaliczyć zarówno przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszy krajowej administracji skarbowej, inspektorów inspekcji ochrony środowiska i pozarządowych organizacji ekologicznych, ale również np. touroperatorów organizujących polowania komercyjne.

Wiesław Pływaczewski
Profesor zwyczajny nauk prawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjalność prawo karne i kryminologia. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1980). Pracę doktorską pt. Prawnokarna ochrona dóbr kultury w Polsce obronił w 1989 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na tym samym Wydziale w 1998 r. obronił pracę habilitacyjną na temat Kradzieże samochodów. Studium kryminologiczne. Tytuł profesora zwyczajnego nadany w 2017 r. W latach 1991-93 dyrektor Instytutu Prawa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1993-1999 prorektor ds. naukowo-dydaktycznych, a w latach 1999-2003 komendant-rektor tej Uczelni. W latach 1993-2003 redaktor naczelny Przeglądu Policyjnego. W latach 2002-2009 kierownik Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2009 r. kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek International Police Executive Symposium, American Society of Criminology, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii oraz członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Odznaczony Srebrnym (1995) i Złotym (2000) Krzyżem Zasługi, licznymi wyróżnieniami ministerialnymi i nagrodami rektora. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych (opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych) oraz promotorem licznych prac doktorskich i magisterskich. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii Vestigium. Uczestnik staży naukowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i USA. W 2008 r. wyróżniony specjalną nagrodą Prezydenta International Police Executive Symposium (IPES). Współinicjator i sygnatariusz Forum Naukowego Podlasie-Warmia i Mazury. Główne obszary zainteresowań naukowych: współczesne tendencje przestępczości (w tym zorganizowanej) w Polsce i na świecie, przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu człowieka, nielegalny rynek dzieł sztuki, tzw. przestępczość CITES. Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Książki tego autora

Monografie
Abadinsky H., Organized Crime, Wadsworth, Belmond 2010.
Ackerman J., Geniusz ptaków, Kraków 2017.
Adamczyk M., Karaźniewicz J., Pruszkiewicz-Słowińska K. (red.), Karnoprawne aspekty
ochrony środowiska – wyzwania dla teorii i praktyki, Olsztyn 2017.
Adeh  J.,  Corruption  and  Environmental  Law.  The  Case  of  the  Niger  Delta,  Lit.  Verlag
Dr. W. Hopf, Berlin 2010.
Alao A., Natural Resources and Conflict in Africa. The Tragedy of Endowment, University of
Rochester Press, Rochester 2007.
Althus M., Cecere V. (ed.), Kampagne! 2. Neue Strategien für Walhkampf, PR und Lobbying,
Hamburg–London 2003.
Anderwald D., Przybyliński T., Zawadzka D., Podręcznik najlepszych praktyk. Ochrona pta-
ków szponiastych, Warszawa 2014.
Andresen M.A., Environmental Criminology. Evolution, Theory, and Practice, London–New
York 2014.
Attfield R., Environmental Ethics, Polity Press, Cambridge 2003.
Bain K., de Bruyn P., Briggs P., Williams L., Frommer’s Kenia & Tanzania, Wiley Publi-
shing Inc., New Jersey 2010.
Barlow M., Thomas D.B., The Executive’s Guide to Enterprise Social Media Strategy. How
Social Networks Are Radically Transforming Your Business, New Jersey 2011.
Beirne P., Murdering Animals. Writings on Theriocide, Homicide and Nonspeciesist Criminolo-
gy, Palgrave Studies in Green Criminology, London 2018.
Beirne P., South N. (ed.), Issues in Green Criminology, Willan Publishing 2007.
Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt, Toruń 2005.
Bieńkowska E., Wiktymologia. Koncepcje. Kierunki badań. Perspektywy, Wrocław 1992.
BirdLife Cyprus, Strategic Action Plan for Tackling Illegal Bird Trapping in Cyprus, Nicosia 2015.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2001.
Blashfield J.B., Interpol, Gareth Stevens Publishing 2003.
Bocheński M., Ciebiera O., Dolata P.T., Jerzak L., Zbyryt A., Ochrona ptaków w mieście,
Gorzów Wielkopolski 2013.348 Bibliografia
Bocheński Z., Bocheński Z.M., Tomek T., A History of Polish Birds, Kraków 2012.
Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne. t. II. Przestępstwa gospodarcze oraz
przeciwko środowisku. Komentarz, Warszawa 2003.
Bojarski M., Radecki W., Przestępstwa i wykroczenia leśne. Kompendium dla Straży Leśnej,
Wrocław 2000.
Bosworth M. (ed.), Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities, Sage Publications,
Thousand Oaks–London–New Delhi 2005.
Bouchard M., Wilkins Ch. (ed.), Illegal Markets and the Economics of Organized Crime, Ro-
utledge Taylor & Francis Group, London–New York 2012.
Brisman  A.,  South  N.,  Green  Cultural  Criminology.  Constructions  of  Environmental
Harm, Consumerism, and Resistance to Ecocide. New Directions Critical Criminology,
London–New York 2014.
Bronowska K., Problematyka wykrywczo-dowodowa w sprawach z zakresu ochrony środowiska,
Szczecin 2007.
Browne J., The Secular Ark. Studies in the History of Biogeography, Yale University Press, New
Haven–London 1983.
Callahan D., A History of Birdwatching in 100 Objects, Bloomsbury, London–New Del-
hi–New York–Sydney 2014.
Callahan M.P., Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States. Devolution, Occupation,
and Coexistence, Washington 2007.
Chanty L., Kato H., Kharas H. (ed.), The Last Mile in Ending Extreme Poverty, Washington
2015.
Chesterton G.K., St. Francis of Assissi, Dover Publications Inc., New York 2008.
Chmiel-Antoniuk P., Duda M., Ickiewicz-Sawicka M., Kultura a zbrodnia. Społeczno-kultu-
rowe uwarunkowania przestępczości, Czeremcha 2018.
Chorbot P., Nielegalny obrót odpadami. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn
2018 (praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
Chryssavgis J., On Earth as in Heaven. Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Pa-
triarch Bartholomew, New York 2012.
Church J., Schulze Ch., Strydom H., Human Rights from Comparative Law Perspective, Pre-
toria 2007.
Cleary E.C., Dolbeer R.A., Wildlife Hazard Management at Airports. A Manual for Airoport
Personnel, Federal Aviation Administration, Washington D.C. 2005.
Cordner G., Cordner A., Das D.K. (ed.), Urbanization, Policing, and Security, Boca Ra-
ton–London–New York 2010.
Council of Europe, Corruption and Democracy. Political Finances. Conflicts of Interest. Lobby -
ing. Justice, Octopus Programme 2008.
Cushman G.T., Guano and the Opening of the Pacific World. A  Global Ecological History,
Cambridge 2014.
Czapczyk P., Terrarium. Zwierzęta, rośliny, wyposażenie i aranżacje, Warszawa 2016.
Dikötter F., Wielki Głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962, Wołowiec 2013.349 Bibliografia
Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000.
Dutkiewicz P., Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości, Kraków 1992.
Dzierżanowska D. (red.), Leonardo da Vinci. Artysta i jego dzieło, Warszawa 2005.
Eaton J.A., Leupen B.T.C., Krishnamy K., Songsters of Singapore. An Overview of the Bird
Species in Singapore, TRAFFIC Raport, Selangor 2017.
Elliott L., Transnational Environment Crime. Applying Network Theory to an Investigation of
Illegal Trade, Criminal Activity and Law Enforcement Responses, The Australian National
University, Canberra 2011.
Evans E.P., The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, Lawbook Exchan-
ge Ltd. 1906.
Fairhead J., Leach M., Scoones I. (red.), Green Grabbing. A new Appropriation of Nature,
London–New York 2014.
Falandysz L., W kręgu kryminologii radykalnej, Warszawa 1982.
Falandysz L., Wiktymologia, Warszawa 1979.
Fitzgerald S., International wildlife trade. Whose business is it?, Washington 1989.
Fooner M., Interpol. Issues in World Crime and International Criminal Justice, New York 2013.
Forshaw J. (red.), Encyklopedia zwierząt. Ptaki, Warszawa 1992.
Frank N.K., Lynch M.J., Corporate Crime, Corporate Violence. A Primer, Harrow and He-
ston, Albany 1992.
Fry C., Świat. Największe wyzwania ekologiczne. Największe wyzwania, przed jakimi stoi świat
w XXI wieku, Poznań 2008.
Fudali E., Antropogeniczne zmiany w ekosystemach. Transformacje roślinności, Wrocław 2009.
Gaberle A., Patologie społeczne, Warszawa 1997.
Gabriel-Węglowski M., Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń
2008.
Gadecki B., Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne,
Warszawa 2014.
Glover D., Jessup T., Indonesia’s Fires and Haze. The Costs of Catastrophe, Institute of So-
utheast Asian Studies, Singapore 1997.
Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.), Gatunki obce w faunie Polski,
Kraków 2011.
Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.
Goleń G., Fogel A., Staniewska A., Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowa-
dzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Warszawa 2016.
Górski M. (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Łódź–Poznań 2011.
Government of the Republic of Zimbabwe, Solar Energy for Development Culture & Envi-
ronmental, Harare 1995.
Graves R., Mity greckie, Poznań 2012.
Groombridge N., Sports Criminology. A Critical Criminology of Sport and Games, Chi-
cago 2016.
Guzman J.C.C., Saldana M.E.S., Grosselet M., Gamez J.S., The Illegal Parrot Trade in Mexi-
co. A Comprehensive Assessment, Mexico 2007.350 Bibliografia
Gwiazdowicz M., Ochrona przydrożnych drzew. Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zdarzeń związanych
z najechaniem na drzewo, Warszawa 2006.
Hall M., Exploring Green Crime. Introducing the Legal, Social and Criminological Contexts of
Environmental Harm, Macmillan Education Palgrave, New York 2015.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2016.
Hołyst B., Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu i jej zwalczanie. Przegląd i oce-
na reglamentacji prawnej w wybranych państwach, „Postępy kryminalistyki”, Legio-
nowo 1997.
Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2009.
Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2011.
Intelligence Project on Environmental Crime, Report on Environmental Crime in Europe,
EnviCrimeNet. Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), The Hague 2015.
Jasiński  W.,  Osoby  na  eksponowanych  stanowiskach  politycznych.  Przeciwdziałanie  korupcji
i praniu pieniędzy, Warszawa 2012.
Karaś D., Jak Polacy znęcaja się nad zwierzętami? Raport z monitoringu sądów, prokuratur
i policji, Kraków–Wrocław 2016.
Karmen A., Crime Victims. An Introduction to Victimology, Thomson Wadsworth, Belmont
2004.
Keller R.P., Cadotte M.W., Standiford G. (ed.), Invasive Species in a Globalized Word. Ecolo-
gical, Social, and Legal Perspectives on Policy, Chicago–London 2015.
Kenig-Witkowska M.M., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. Wybrane zagadnienia
systemowe, Warszawa 2011.
Kepel A., Kala B., CITES w Polsce i Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków, Poznań 2016.
Kepel A., Kala B., Graclik A., Ginące gatunki w sieci. Raport 2009, Poznań 2009.
Kepel A., Wylegała P., Jaros R., Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Docieplanie budynków w zgo-
dzie z zasadami ochrony przyrody, Warszawa 2007.
Kimbrell T., Environmental Law for Biologists, Chicago–London 2016.
Kisiel Sz., Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych. Aspekty prawno-kryminologiczne,
Olsztyn 2014.
Klein N., Nie to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba,
Warszawa 2018.
Klein N., To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Warszawa 2016.
Kłosiewicz S., Kłosiewicz O., Przyroda w polskiej tradycji. Ocalić od zapomnienia, Warszawa
2011.
Knowles T., Food Safety in the Hospitality Industry, London–New York 2002.
Kossert A., Prusy Wschodnie. Historia i mit, Warszawa 2009.
Kostrzewa D.Ł., Prawna ochrona krajobrazu. Pomiędzy prawem ochrony środowiska a prawem
ochrony zabytków, Gdańsk 2019 (praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Gdańskiego).
Kotowska M., Pływaczewski W. (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań ekologicz-
nych, Olsztyn 2011.351 Bibliografia
Kozłowski E., Młyński R., Ochronniki słuchu. Dobór i użytkowanie, Warszawa 2015.
Krajewski  W.  (red.),  Raport  o  stanie  środowiska  województwa  warmińsko-mazurskiego
w 2005 r., Olsztyn 2006.
Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B. (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim
i Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Kruczyński Z., Farba znaczy krew, Wołowiec 2018.
Kruszewicz A.G., Czujkowska A., Ornitologia nie tylko dla myśliwych, t. 1, Warszawa 2018.
Kuć M., Wiktymologia, Warszawa 2010.
Lepczyk Ch.A., Warren P.S. (ed.), Urban Bird Ecology and Conservation, University of
California Press, Berkeley 2012.
Levy  B.S.,  Paz  J.A.,  Climate  Change  and  Public  Health,  Oxford  University  Press,
Oxford–New York 2015.
Lewkowicz  A.,  Pływaczewski  W.  (red.),  Przeciwdziałanie  patologiom  na  rynku  żywności,
Szczytno 2015.
Liddick D.R., Crimes Against Nature. Illegal Industries and the Global Environment, Praeger
Santa Barbara 2011.
Lityński W., Ćwiczenia z weterynarii sądowej, Warszawa 1984.
Lohmann M., Ptaki w ogrodzie. Praktyczny poradnik dla całej rodziny, Warszawa 2012.
Lynch J.M., Long M.A., Stretesky P.B., Barrett K.L., Green Criminology. Crime, Justice, and
the Environmental, Oakland 2017.
Łomnicki A., Ekologia ewolucyjna, Warszawa 2013.
Maciejewski S., Saga o ginących i uratowanych, Kraków 1995.
Marczak P., Energetyka wiatrowa a społeczność lokalna, Warszawa 2011.
Marczewski A., Ptaki w mieście, Marki 2014.
McGarry R., Walklate S., Criminology and War. Transgressing the Borders, Routledge 2015.
McGavin G.C., Zagrożona przyroda. Gatunki, które wkrótce wyginą, Warszawa 2008.
McKinnon J., Phillipps K., A Field Guide to the Birds of China, Oxford–New York 2000.
Mead Ch. (red.), Migracje ptaków. Atlas. Szlakami skrzydlatych podróżników, Warszawa 2007.
Meijaard E., Sheil D., Nasi R., Life After Logging. Reconciing Wildlife Conservationa and Produc-
tion Forestry in Indonesian Borneo, Center for International Forestry Research, Bogor 2005.
Michalski Z., Weterynaria sądowa, Wrocław 1993.
Molenda T., Mała Encyklopedia Leśna, Warszawa 1980.
Montgomery S., Ptakologia, Warszawa 2018.
Mozgawa M. (red.), Prawna ochrona zwierząt, Lublin 2002.
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja NIK o wynikach kontroli. Lokalizacja i budowa lądo-
wych farm wiatrowych, Warszawa 2014.
Narodowska  J.,  Przestępstwa  kłusownictwa  rybackiego  na  wodach  śródlądowych.  Studium
prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2016.
Navarro N., Endemic Birds of Cuba. A Comprehensive Field Guide. Including West Indian
Endemics Residing in Cuba, Ediciones Nuevos Mundos 2015.
Nellemann C. (ed.), The Last Stand of the Orangutan. State of Emergency. Illegal Logging, Fire
and Palm Oil in Indonesia’s National Park, Arendal 2007.352 Bibliografia
Neme L.A., Animal Investigators. How the World’s First Wildlife Forensics Lab Is Solving
Crimes and Salving Endangered Species, Scribner, New York–London–Toronto–Syd-
ney 2009.
NHS Scotland, Animals als Therapy in Mental Health. Guidance for Establishing Animal
Therapy in a Healthcare Setting, Carstairs 2007.
Nicolson A., Krzyk morskich ptaków. Ginący świat podniebnych wędrowców, Kraków 2017.
Nieć H., Ojczyzna dzieła sztuki. Międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny
kulturalnej, Warszawa–Kraków 1980.
Nieć M., Radwanek-Bąk B., Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin, Kraków 2014.
Nowak C. (red.), Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych
Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2008.
Nurse A., Animal Harm. Perspectives on Why People Harm and Kill Animals, Farnham, Ash-
gate 2013.
Onfray M., Dekadencja. Życie i śmierć judeochrześcijaństwa, Warszawa 2019.
Ortiz-von Halle B., Bird's-eye View. Lessons from 50 Years of Bird Trade Regulation & Conse-
rvation in Amazon Countries, TRAFFIC Raport,Cambridge 2018.
Ostant W., Europejski Urząd Policji (Europol). Instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa
i wymiaru sprawiedliwości, Poznań 2007.
Parry J., Wielka księga dzikich zwierząt. Oko w oko z niesamowitą przyrodą, Warszawa 2008.
Partnership for Action Against Wildlife Crime, Wildlife Crime. A Guide to the Use of Foren-
sic and Specialist Techniques in the Investigating of Wildlife Crime, London 2014.
Pastoureau M., Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2014.
Perrins Ch.M. (ed.), Encyclopedia of Birds, Oxford 2003.
Petherick W., Profiling and Serial Crime. Theoretical and Serial Crime Issues, Elsevier 2012.
Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.
Pietrzykowski T., Spór o prawa zwierząt. Etyczne problemy prawa, Katowice 2007.
Pink G., White R. (ed.), Environmental Crime and Collaborative State Intervention, Palgrave
Macmillan, London 2016.
Płatek M., Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej
i penitencjarnej, Warszawa 2007.
Pływaczewski E.W. (red.), Bezpieczeństwo obywateli – prawa człowieka – zrównoważony roz-
wój. Polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem
obywateli oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Białystok 2017.
Pływaczewski E.W., Jurgielewicz-Delegacz E., Dajnowicz-Piesiecka D. (red.), Współczesna
przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicz-
nych, Warszawa 2017.
Pływaczewski E.W., Redo S., Guzik-Makaruk E.M., Laskowska K., Filipkowski W., Gliń-
ska E., Jurgielewicz-Delegacz E., Perkowska M., Kryminologia, Warszawa 2019.
Pływaczewski W., (ed.), Organized Crime and Terrorism. Reasons – Manifestation – Counte-
ractions, Olsztyn 2011.
Pływaczewski W., Buczyński Sz. (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i eko-
kryminologiczna, Olsztyn 2013.353 Bibliografia
Pływaczewski W., Chlebowicz P. (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możli-
wości przeciwdziałania, Olsztyn 2012.
Pływaczewski W., Duda M. (red.), Nielegalna  eksploatacja  obszarów  leśnych, Olsztyn
2013.
Pływaczewski W., Gadecki B. (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspek-
tywa prawna i kryminologiczna, Warszawa 2015.
Pływaczewski W., Płocki R. (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości
przeciwdziałania, Szczytno 2013.
Pływaczewski W., Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przeja -
wy, przeciwdziałanie, Szczytno 2016.
Polskie Biuro REC, Wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami kontrolującymi obrót gatunka-
mi fauny i flory zagrożonych wyginięciem , Warszawa 2005.
Przybyliński T., Obserwowanie ptaków, Kraków 2014.
Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Warszawa 2011.
Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2019.
Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt z komentarzem, Wrocław 1998.
Raza H., Ararat K., Fadhel O., Haba M.Kh., Animal and Bird Trade in Iraq. Key Biodiversity
Areas Projekt Report, Sulaimani 2011.
Ricard M., A Plea for the Animals. The Moral, Philosophical, and Evollutionary Imperative to
Treat All Beings with Compassion, Shambhala–Boulder 2016.
Robbins J., Zadziwiający świat ptaków, Łódź 2018.
Roth M.P., An Eye for an Eye. A Global History of Crime and Punishment, London 2014.
Sachajdakiewicz I., Mędrzycki P., Wójcik M., Pastwa J., Kłossowski E., Wytyczne dotyczą-
ce zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego
(Heracleum Mantegazzianum) na terenie Polski, Warszawa 2014.
Sadowski R., Filozoficzny  spór  o  rolę  chrześcijaństwa  w  kwestii  ekologicznej, Warszawa
2015.
Salinger L.M. (ed.), Encyclopedia of White-Collar and Corporate Crime, Arkansas State Uni-
versity, Thousand Oaks–London–New Delhi 2005.
Sarah R., Diat N., Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu, Warszawa 2017.
Sawyer S., Crude Chronicles. Inigenous Politics, Multinational Oil, and Neoliberalism in Ecu-
ador, Duke University Press 2004.
Sehgal V.N., Question Answers Criminology and Forensic Science, Selective and Scientific Bo -
oks 2016.
Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie ochrony
siedlisk i lęgów ptaków gniazdujących w budynkach, Warszawa 2013.
Serio J.D., Investigating the Russian Mafia , Carolina Academic Press 2009.
Siegel L.J., Criminology. The Core, Lowell, Boston 2007.
South N., Brisman A. (ed.), Routlegde International Handbook of Green Criminology,
Routledge 2012.
Srivastava Y.N., Environmental pollution, New Delhi 2009.
Stastny K., Ptaki wodne, Warszawa 1993.354 Bibliografia
Stricland H.E., Melville A.G., The Dodo and Its Kindred. Or The History, Affinities, and Oste-
ology of the Dodo, Solitaire, and other Extinct Birds of the Islands Mauritius, Rodriguez, and
Bourbon, Cambridge 1848.
Stroud R., Stroud’s Digest on the Diseases of Birds, Tfh Publications Inc. 1943.
Sttraton T., Sea birds. When Sea Birds Fly to Land, Chaaucer Press, New York 2005.
Sutherland E.H., White Collar Crime, Rinehart and Winston, New York 1949.
Svensson L., Przewodnik Collinsa. Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, Warszawa
2013.
Sygit B., Pożary w aspekcie prawnym i kryminologicznym, Warszawa 1981.
Szarek J., Lekarz weterynarii jako biegły, Olsztyn 2005.
Szymański S., Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Warszawa 2000.
Tacconi L. (ed.), Illegal Logging. Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade, The
Earthscan Forestry Library, London 2007.
Taczanowski W., O ptakach drapieżnych w Królestwie Polskim, pod względem wpływu jaki
wywierają na gospodarstwo ogólne, Warszawa 1860.
Terzani T., Zakazane wrota, Warszawa 2011.
Tidemann S., Gosler A. (ed.), Ethno-Ornithology. Birds, Indigenous, Peoples, Culture and Socie-
ty, London–Washington DC 2010.
Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński
Cz., Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwa-
zyjnych, Warszawa 2012.
Turque B., Inventing Al Gore, Mariner Books, New York 2000.
Tweti M., Of Parrots and People. The Sometimes Funny, Always Fascinating, And Often Cata-
strophic Collision Of Two Intelligent Species, Penguin Random House 2008.
United Nations Office on Drugs and Crime, Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit,
International Consortium on Combating Wildlife Crime, New York 2012.
van Horn G., Aflandilian D. (ed.), City Creatures. Animal Encounters in the Chicago Wilder-
ness, Chicago 2015.
van Uhm D.P., Illegale dierenhandel en de rol van Nederland, Universiteit Utrecht (Master-
thesis), Utrecht 2009.
van Uhm D.P., The Illegal Wildlife Trade. Inside the World of Poachers, Smmuglers and Traders,
Springer, Utrecht 2016.
Walasz K., Tworek S., Wiehle D., Ochrona ptaków i ich siedlisk w Polsce, Kraków 2006.
Walklate S. (ed.), Handbook of Victims and Victimology, London–New York 2007.
Walters R., Eco Crime and Genetically Modified Food , New York 2011.
Waters R., Westerhuis D., Wyatt T. (ed.), Emerging Issues in Green Criminology. Exploring
Power, Justice and Harm, Palgrave Macmillan, New York 2013.
Welzer H., Clime Wars. What People Will Be Killed For In The 21ST Century, Cambridge 2015.
White G., Natural History of Selborne, Oxford University Press 2016.
White R. (ed.), Climate Change from a Criminological Perspective, Springer 2008.
White  R.  (ed.),  Transnational  Environmental  Crime.  Toward  an  Eco-Global  Criminology,
London–New York 2011.355 Bibliografia
White R., Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice, Willan
Publishing, Portland 2008.
White R.D., Heckenberg D., Green Criminology. An Introduction to the Study of Environmen-
tak Harm, Rooutledge Taylor & Francis Group, London–New York 2014.
Wierzbicka A., Poradnik ochrony bociana białego, Warszawa 2012.
Wilk J., Możliwość stanowienia porządkowych aktów prawa miejscowego na przykładzie ochro-
ny przed zagrożeniami stwarzanymi przez barszcz Sosnowskiego (Heracelum Sosnowskyi)
i barszcz Mantegazziego (Heracelum Mantegazzianum), Warszawa 2015.
Williams F., Natura leczy czyli sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, zdrowsi i bardziej kreatywni,
Kraków 2018.
Winnicka E., Nowy Jork zbuntowany. Miasto w czasach prohibicji, jazzu i gangsterów, Warsza-
wa 2013.
Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Ochrona przyrody, Poznań 2009.
Wortley R., Mazerolle L., Environmental Criminology and Crime Analysis, London–New
York 2008.
Wyatt T., Wildlife Trafficking. A  Deconstruction of the Crime, the Victims and the Offenders,
Palgrave McMillian, New York 2013.
Wylegała P., Dzięciołowski R., Jaros R., Kepel A., Standardy montowania ukryć dla ptaków
i nietoperzy jako element prac dociepleniowych, Poznań 2008.
Zalewski A., Brzeziński M., Norka amerykańska. Biologia gatunku inwazyjnego, Białowieża
2014.
Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.
Rozdziały w monografiach
Anderwald D., Turystyka ornitologiczna – co to takiego?, [w:] Z. Wnuk, M. Ziaja (red.), Tury-
styka w obszarach Natura 2000, Rzeszów 2007.
Bałandynowicz A., Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu na tle przestępczości go-
spodarczej – próba wyjaśnienia zjawiska w świetle interdyscyplinarnych teorii prawno-krymi-
nologicznych, [w:] W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony
środowiska, Olsztyn 2012.
Bobrek R., Dokarmianie ptaków poza okresem zimowym, [w:] A. Pępkowska-Król, R. Bobrek
(red.), Ptasie interwencje. Praktyczny poradnik, Marki 2018.
Bock W.J., Systematyka ptaków, [w:] J. Forshaw (red.), Encyklopedia zwierząt. Ptaki, Warsza-
wa 1992.
Cabaj O., Środowisko naturalne człowieka pomiędzy prawem a ekonomią. Casus doliny Rospu-
dy, [w:] G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią
w procesie integracji europejskiej, Olsztyn–Bari 2008.
Chlebowicz  P.,  Kryminologiczne  aspekty  zjawiska  ekoterroryzmu,  [w:]  M.  Kotowska,
W.  Pływaczewski  (red.),  Kryminologia  wobec  współczesnych  zagrożeń  ekologicznych,
Olsztyn 2011.356 Bibliografia
Clawson E., Canaries in the Mine. The Priority of Human Welfare in Animal Abuse Prosecu-
tion, [w:] A. Linzey (ed.), The Link between Animal Abuse and Human Violence, Sussex
Academic Press, Eastbourne 2009.
Dębowski J., Ekologia w kontekście procesów transformacyjnych, [w:] J. Jaroń (red.), Aktualny
stan bioetyki i ekologii w Polsce i na świecie, Siedlce 2005.
Duda M., Kłusownictwo wędkarskie i rybackie w znowelizowanej ustawie o rybactwie śródlą-
dowym, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych
zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011, s. 120–137
Duda  M.,  Narodowska  J.,  Zanieczyszczanie  wód  śródlądowych,  [w:]  W.  Pływaczewski,
Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna,
Olsztyn 2013.
Franklin N., Last of the Indonesian Tigers a Cause for Optimism, [w:] J. Seidensticker, S. Chri-
stie, P. Jackson (ed.), Riding the Tiger. Tiger Conservation Human-Dominated Landscapes,
Cambridge University Press 1999.
Guzik-Makaruk E.M., Wojewoda E., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty znęcania się nad
zwierzętami, [w:] E.W. Pływaczewski, J. Bryk (red.), Meandry prawa – teoria i praktyka.
Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, Szczytno 2017.
Jaroń J., Udział nauczycieli akademickich – humanistów w propagowaniu wiedzy ekofilozoficz -
no-bioetycznej, [w:] J.W. Czartoszewski (red.), Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku.
Stan, możliwości, programy, Warszawa 2001.
Kasprzak W., Kryminologiczno-kryminalistyczne aspekty handlu chronionymi gatunkami ter-
rarystyki, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych
zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011.
Kędzierska G., Uwagi o ochronie środowiska w małych społecznościach lokalnych, [w:] M. Kotow-
ska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec zagrożeń cywilizacyjnych, Olsztyn 2011.
Kotowska M., Pływaczewski W., Międzynarodowe Konsorcjum do Walki z Przestępczością Prze-
ciwko Dzikiej Przyrodzie – przykład globalnej inicjatywy na rzecz ochrony światowych zasobów
fauny i flory, [w:] J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka (red.), Meandry prawa karnego i kry-
minalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra. hab. Stanisława Pikulskiego, Szczytno 2015.
Kuczyńska H., Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko środowisku w świetle mię-
dzynarodowego prawa karnego, [w:] M. Adamczyk, J. Karaźniewicz, K. Pruszkiewicz-
-Słowińska (red.), Karnoprawne aspekty ochrony środowiska – wyzwania dla teorii i prak-
tyki, Olsztyn 2017.
Michalski  D.,  Wybrane  aspekty  systemów  penitencjarnych  państw  skandynawskich,
[w:] M.M. Szwejkowska, K.D. Ryś (red.), Współczesne wyzwania dla systemów peni-
tencjarnych na świecie, Olsztyn 2016.
Narodowska J., Katalog prawnych form ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wybrane zagadnie-
nia, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i natural-
nego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, Warszawa 2015.
Narodowska J., Instytucjonalne formy zwalczania kłusownictwa rybackiego na wodach śród-
lądowych, [w:] W. Pływaczewski (red.) Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony
środowiska, Olsztyn 2012.357 Bibliografia
Narodowska J., Duda M., Patologie w dostępie do śródlądowych wód publicznych w świetle
raportów Najwyższej Izby Kontroli, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patolo-
giom na rynku nieruchomości, Warszawa 2018.
Nowak A., Fałszerstwa na rynku suplementów diety i produktów leczniczych, [w:] A. Lewko-
wicz, W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Szczyt-
no 2015.
Pachura  E.,  Speichert-Zalewska  B.,  Wojtalewicz  M.,  Przestępstwo  przeciwko  środowi-
sku  w  praktyce  na  przykładzie  powiększania  plaż  zatokowych  na  Półwyspie  Helskim,
[w:] M. Adamczyk, J. Karaźniewicz, K. Pruszkiewicz-Słowińska (red.), Karnoprawne
aspekty ochrony środowiska – wyzwania dla teorii i praktyki, Olsztyn 2017.
Paczuski R., Micińska M., Patologie w relacjach z obywatelami w zakresie udziału społeczeń-
stwa w ochronie środowiska przy organizowaniu referendów lokalnych jako formy prawnej
rozstrzygania konfliktów społecznych , [w:] P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w ad-
ministracji publicznej, Warszawa 2009.
Pływaczewski W., Combating Organised Poaching in Africa. Activities of the Kenia Wildlife
Service, [w:] W. Pływaczewski (ed.), Organized Crime and Terrorism. Reasons – Manifesta-
tion – Counteractions, Olsztyn 2011.
Pływaczewski  W.,  Degradacja  krajobrazu  jako  szczególna  forma  wandalizmu  ekologicznego
– kontrowersje wokół lokalizacji farm wiatrowych na obszarach wyróżniających się cennymi
walorami naturalnymi i kulturowymi, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wan-
dalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, Olsztyn 2015.
Pływaczewski W., Duda M., Azjatycka medycyna ludowa i jej związki z nielegalnym rynkiem
chronionych gatunków fauny i fory, [w:] W. Pływaczewki, A. Dobies (red.), Przeciwdziała-
nie na rynku medycznym i farmaceutycznym, Warszawa 2019.
Pływaczewski W., Duda M., Dlaczego  zginęła  Dian  Fossey?  Prawne  oraz  wiktymologiczne
aspekty zwalczania przestępczości wymierzonej w obrońców przyrody, [w:] M. Adamczyk,
J. Karaźniewicz, K. Pruszkiewicz-Słowińska (red.), Karnoprawne aspekty ochrony środo-
wiska – wyzwania dla teorii i praktyki, Olsztyn 2017.
Pływaczewski W., Duda M., Незаконная торговля видами животных и растений,
подпадающих под действие CITES в сети «Интернет»: криминологические
аспекты  (Ecocriminology  towards  illegal  trade  in  CITES  species  on  the  Internet),
[w:] В.В. Зайцев, О.А. Cерова (red.), Цифровая экономика: проблемы правового
регулирования. Монография (Gospodarka cyfrowa – Problemy prawnej regulacji. Mo-
nografia), Knorus, Moskwa 2019.
Pływaczewski W., Ekokryminologia wobec zjawiska nielegalnego handlu chronionymi gatun-
kami dzikich gatunków fauny i flory w  Internecie, [w:] E.W. Pływaczewski, J. Bryk (red.),
Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Mieczysława Go-
ettela, Szczytno 2017.
Pływaczewski W., Ekokryminologia  wobec  zorganizowanych  form  kłusownictwa  oraz  niele-
galnego  handlu  dzikimi  gatunkami  chronionej  awifauny, [w:] A. Adamski, J. Bojarski,
P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokultu-
rowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Toruń 2012.358 Bibliografia
Pływaczewski W., Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości przeciwko światowemu dzie-
dzictwu przyrodniczemu – na przykładzie branży oleju palmowego, [w:] W. Pływaczewski,
A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Szczytno 2016.
Pływaczewski W., Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, [w:] B. Sy-
git, T. Kuczur (red.),Współczesne problemy nauk penalnych. Aspekty prawnokarne, krymi-
nalistyczne i kryminologiczne, Toruń 2015.
Pływaczewski W., Sektor turystyki jako obszar zainteresowania zorganizowanych struktur prze-
stępczych, [w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala
zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2012.
Pływaczewski  W.,  Wiktymologiczne  implikacje  zjawiska  globalnego  ocieplenia  –  przykład
tzw. państw archipelagowych, [w:] E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za
środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017.
Pływaczewski W., Wprowadzenie do problematyki nielegalnych rynków, [w:] W. Pływaczew-
ski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości prze-
ciwdziałania, Olsztyn 2012.
Pływczewski W., Zielona kryminologia – spór o zakres kryminalizacji, [w:] S. Pikulski, M. Ro-
mańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013.
Rakoczy B., Ochrona lasu jako zabytku w polskim prawie karnym, [w:] W. Pływaczewski,
B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna
i kryminologiczna, Warszawa 2015.
Ryder R.D., Szowinizm gatunkowy w laboratorium, [w:] P. Singer (red.), W obronie zwierząt,
Warszawa 2011.
Sant’Ana J.A., The Role of Foreign Capital in Recent Brazilan Development, [w:] C.H. Kirk-
patrick, F.I. Nixon (ed.), The Industralisation of Less Developed Countries, Manchester
University Press 1983.
Stec R., [w:] B. Rakoczy, R. Stec, A. Woźniak (red.), Prawo łowieckie, Warszawa.
Szczepanowska H.B., Wstęp, [w:] J. Borowski (red.), Aleje – podręcznik użytkownika. Jak dbać
o drzewa, żeby nam służyły?, Wrocław 2012.
Takemura N., Criticality of Global Environmental Crises and Prospects of Chaos/Complexity
Green Criminology. Spreading Environmental „Justice” and Struggle for “Chaos/Complexity
Green Justice”, [w:] K. Hiroshi, S. Takayuki, K. Katsunori (ed.), Festschrift for Teteishi
Hiroku’s 70. Year, Seibuddoh 2010.
Worobiec K., Nieprawidłowości związane z usuwaniem drzew przydrożnych. NIK kontroluje
wycinki, [w:] K. Worobiec, I. Liżewska (red.), Aleje przydrożne. Historia. Znaczenie. Za-
grożenie. Ochrona, Kadzidłowo–Olsztyn 2009.
Zębek E., Raczkowski M., Resocjalizacja skazanych w zakładach karnych w ramach progra-
mów w zakresie ochrony środowiska i przyrody, [w:] M.M. Szwejkowska, K.D. Ryś (red.),
Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, Olsztyn 2016.
Zinówko A., Prawne i kryminologiczne aspekty ochrony zwierząt i środowiska naturalne-
go.  Zielona  kryminologia  wobec  współczesnych  problemów,  [w:]  E.W.  Pływaczewski,
E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka (red.), Współczesna przestępczość 359 Bibliografia
i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, War-
szawa 2017.
Zyśk-Gorczyńska E., Kolizje ptaków z przezroczystymi powierzchniami, [w:] A. Pępkowska-
-Król, R. Bobrek (red.), Ptasie interwencje. Praktyczny poradnik, Marki 2018.
Artykuły w czasopismach
Adamus M., Malinowska I., Sostek M., Współpraca policji z innymi instytucjami w zakresie
ujawniania i zwalczania przestępczości w środowisku naturalnym – wybrane zagadnienia,
część II, „Przegląd Policyjny” 2011, nr 29(102).
Agafonow A., Szpital na peryferiach, „Forum” 2018, nr 1.
Al-Shekhly O.F., Survey Report on the Raptors Trapping and Trade in Iraq, “Wildlife Middle
East” 2011, vol. 6, issue 1.
Anderwald D., Parki safari, ogrody natury, lasy pełne niespodzianek – o komercyjnym wykorzy-
staniu ptaków drapieżnych, „Dzikie Życie” 2003, nr 9(111).
Baker P.J., Bentley A.J., Harris S., Impact of predation by domestic cats Felis catus in an urban
area, “Mammals Review” 2005, vol. 35.
Barcott B., Dramat w Bayou, „National Geographic. Polska” 2010, nr 10(133).
Bastin J.-F. i in., The Global Tree Restoration Potential, “Science” 2019, vol. 365, issue 6448.
Becerman A.P., Boots M., Gaeston K.J., Urban Bird Declines and the Fear of Cats, “Animal
Conservation” 2007, vol. 10.
Bendyk E., Ciuba M., Maźnica Ł, Pająk A., Palutkiewicz P., Po ile pół litra Bałtyku?, „Poli-
tyka” 2011, nr 45(2932).
Bińczycka E., Czy epoka człowieka jest katastrofą w historii Ziemi?, wystąpienie podczas spota-
kania Klubu Myśli Ekologicznej, 23.10.2018 r. w Katowicach, „Dzikie Życie” 2019, nr 12.
Boryczko  K.,  Tchórzewska-Cieślak  B.,  Szpak  D.,  Problemy  bezpieczeństwa  zaopatrzenia
w wodę na obszarach zasilanych z małych ujęć, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”
2016, nr 7.
Both C., Bouwhuis S., Lessells C.M., Visser M.E., Climate Change and Population Declines
in a Long-distant Mirgratory Bird, “Nature” 2006, no. 4(441).
Bourne J.K., Głęboki dylemat, „National Geographic. Polska” 2010, nr 10(133).
Bożek G., Wychowanie do polowania, „Dzikie Życie” 2015, nr 5.
Brooks H.L., Rushton K., Lovell K., Bee P., Walker L., Grant L., Rogers A., The Power of
Support from Companion Animal for People Living with Mental Health Problems. A Syste-
matic Review and Narrative Synthesis of the Evidence, “BMC Psychiatry” 2018, vol. 18.
Brzeziński T., Mieszańce międzygatunkowe – ślepa uliczka ewolucji?, „Wiadomości Ekolo-
giczne” 2010, t. LVI, z. 4.
Cabaj O., Łachacz O., Orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
Australia przeciwko Japonii dotyczące połowu wielorybów z 2014 r. (tzw. Whaling) – głos
międzynarodowego  wymiaru  sprawiedliwości  w  międzynarodowym  dyskursie  na  temat
ochrony wielorybów, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 38.360 Bibliografia
Carlton J.T., Biological invasions and cryptogenic species, “Ecology” 1996, no. 77.
Chlebowicz P., Kryminologiczne i prawnokarne aspekty ochrony ptaków w środowisku miej-
skim na przykładzie Jerzyka zwyczajnego, „Internal Security” 2019 (w druku).
Chng S.C.L., Eaton J.A., Snapshot of an on-going trade. An inventory of birds for sale in Chatu-
chak weekend market, “Birding ASIA” 2016, no. 25.
Christy B., Życie po życiu, „National Geographic. Polska” 2015, nr 8(191).
Cieśliński P., Masakra bocianów w Burgas. Ptaki giną rażone prądem, „Gazeta Wyborcza”
z 25 września 2018 r.
Cieśliński P., Ostatnie dni kondora, „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 2012 r.
Czujkowska A., Kruszewicz A., Weterynaryjne aspekty dokarmiania ptaków, „Magazyn We-
terynaryjny” 2014, t. 23, nr 5.
Ćwieluch J., Podgórska J., Quado-plaga. Przyroda nie wytrzymuje nowej rozrywki Polaków,
„Polityka” 2009, nr 20(2705).
Dell’amore Ch., Ludzie świata ptaków, „National Geographic. Polska” 2018, nr 6(225).
Dolber R., Beland J., Sillings J., Shooting Gulls Reduces Strikes with Aircraft at John F. Kennedy
International Airport, “Wildlife Society Bulletin” 1993, no. 21.
Dowling T.E., Secor C.L., The role of hybridization and introgression in the diversification of
animals, „Annual Review Ecology, Evolution, and Systematics” 1997, no. 28.
Duda M., Chorbot P.,  Ogólnopolska  konferencja  naukowa  „Międzynarodowa  przestępczość
przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 lat
CITES  w  Polsce”, Szczytno, 15–16 czerwca 2015 r., „Przegląd Bezpieczeństwa We-
wnętrznego” 2015, nr 13(7).
Ebersole M., Inside the Black Market Hummingbird Love Charm Trade, „National Geogra-
fhic” z 18 kwietnia 2018 r.
Eman  K.,  Meško  G.,  Fields  Ch.B.,  Crimes  Against  the  Environment.  Green  Criminology
and Research Challenges in Slovenia, “Journal of Criminal Justice and Security” 2009,
no. 4(1).
Fijanaut C., Paoli L. (ed.), Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in
the European Union and Beyond, “Criminal Law and Criminal Justice” 2006, no. 14(3).
Franzen J., Emptying the Skies, “The New Yorker” z 26 lipca 2010 r.
Franzen J., Ile znaczą ptaki, „National Geographic. Polska” 2018, nr 1(220).
Franzen J., Zaginione na morzu, „National Geographic. Polska” 2018, nr 7(226).
Gałczyńska M., Gamrat R., Łysko A., Wpływ  gatunków  inwazyjnych  rodzaju  Heracleum
SPP. (Apiaceae) na środowisko i zdrowie człowieka, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicz-
nych” 2016, t. 65, nr 4.
Gatniejewski A., Czy prawo może bronić siedliska jerzyków?, „Dzikie Życie” 2016, nr 9(267).
Gellman L., Skrzydlate prognozy, „National Geographic. Polska” 2018, nr 7(226).
Grzyb M., Zielona kryminologia, „Archiwum Kryminologii” 2011, t. XXXIII.
Gurgul  A.,  Malta  na  polowaniu.  Zabić  bociana,  „Gazeta  Wyborcza.  Duży  Format”
z 20 maja 2019 r.
Guzik-Makaruk E.M., Dąbrowska M., Crimes against the environment in theory and practice,
„Internal Security” 2019 (w druku).361 Bibliografia
Gwin P., Władcy nieba, „National Geographic. Polska” 2018, nr 10(229).
Gwoźdź R., Sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis – występowanie w Polsce i sytuacja gatun-
ku w Europie, „Ptaki Śląska” 2017, nr 24.
Henderson I., Progress of the UK Ruddy Duck Eradication Programme, “British Birds” 2009,
no. 102.
Hermaniuk A., Oldakowski L., Śmiertelność zwierząt kręgowych na Carskiej Drodze w Bie-
brzańskim Parku Narodowym, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 2016, nr 72(1).
Iovino S., Marchesini R., Adorni E., Past the Human. Narrative Ontologies and Onological
Stories, “Relations. Beyond Anthropocentrism” 2016, vol. 4, no. 2.
Janeczko E., Anderwald D., Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych
i przyrodniczo cennych w Polsce, „Studia i materiały CEPL w Rogowie” 2011, rocz. 13,
z. 2(27).
Jaworski T., Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
„Ochrona Zabytków” 1977, nr 3–4(30).
Jurszo R., Prawdziwa cena rosołu z dzikiej kaczki, „Dzikie Życie” 2018, nr 9(291).
Kala B., Handel okazami CITES w Internecie – międzynarodowe warsztaty w Warszawie, „Sa-
lamandra. Magazyn Przyrodniczy” 2015, nr 1.
Kaplan S., Kaplan R., Creating a Larger Role for Environmental Psychology. The Reasonable
Person Model as an Integrative Framework, “Journal of Environmental Psychology”
2009, no. 29(3).
Kauze-Gryz D., Gryz J., Żmihorski M., Cats Kill Millions of Vertebrates in Polish Farm-
land Annually, „Global Ecology and Conservation” 2019, vol. 17.
Kingsolver  B.,  Woda  życia.  Raport  specjalny,  „National  Geographic.  Polska”  2010,
nr 4(127).
Korbel J., Polowanie, „Dzikie Życie” 2010, nr 10(196).
Kruczkowska M., Dymy  nad  Azją.  Katastrofa  ekologiczna  stulecia?, „Gazeta Wyborcza”
z 29 października 2015 r.
Krysiak M.P., Policja a ochrona środowiska przyrodniczego, „Studia Ecologiae et Bioethicae”
2003, nr 1.
Kulińska E., Wojtynek L., Budzik R., Kulińska K., Wypadki z udziałem zwierząt w transpor-
cie drogowym i kolejowym w Polsce, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy trans-
portowe” 2017, rocz. 18, nr 6.
Labuschagne S., Features and Investigative Implications of Muti – murder in South Africa,
“Journal of Investigative Psychology and Offender” 2004, no. 1.
Lesińska-Sawicka M., Waśkow M., Medycyna ludowa, gusła i zabobony jako metoda lecznicza
praktykowana w XXI wieku, „Medycyna Rodzinna” 2012, nr 1.
Luniak M., Aktualne zagadnienia ochrony lotnictwa przed ptakami, „Przegląd Zoologiczny”
1970, nr XV(2).
Lynch M.J., Stretesky P.B., The Contrasting Criminological Perspectives, “Theoretical Crimi-
nology” 2003, no. 7(2).
Lynch M.J., Stretesky P.B., The meaning of Green. Contrasting Criminological Perspectives,
“Theoretical Criminology” 2003, no. 7(2).362 Bibliografia
Lynch M.J., Stretesky P.B., Toxic Crimes. Examining Corporate Victimization of the General
Public Employing Medical and Epidemiological Evidence, “Critical Criminology” 2001,
no. 10(3).
Lynch M.J., The Greening of Criminology. A Perspective on the 1990’s, “The Critical Crimi-
nologist” 1990, no. 2(3).
Marczewski A., Na niebezpiecznym szlaku, „Dzikie Życie” 2015, nr 10.
McLaren J.D., How Light Polluton Lures Birds into Urban Areas During Fall Migration, “Eco-
logy Letters” 2018.
Meissner W., Bzoma S., Pierwsze lęgi bernikli kanadyjskiej Branta canadensis w Polsce oraz
problemy związane ze wzrostem jej liczebności na świecie (First broods of the Canada Goose
Branta canadensis in Poland and problems involved with the growth of its population in the
world), „Notatki Ornitologiczne” 2009, nr 50.
Mikołuszko W., Śmierć nad Nilem, „Polityka” 2018, nr 45.
Ministerstwo Finansów – Służba Celna, Służba Celna chroni ginące gatunki, „Wiadomości
Celne” 2009, nr 10–11.
Mitrus C., Zbyryt A., Wpływ polowań na ptaki i sposoby ograniczania ich negatywnego oddzia-
ływania, „Ornis Polonica” 2015, nr 56.
Miyazaki Y., Otx Genes in the Development and Evolution of the Vertebrate Brain, “Internatio-
nal Journal of Developmental Neuroscience” 2001, vol. 9, issue 4.
Naess A., Długofalowy ruch ekologii głębokiej i ruch ekologii płytkiej. Podsumowanie, „Dzikie
Życie” 2010, nr 9.
Naess A., Self-realization. An Ecological Approach to Being in the World, „The Trumpeter”
1989, no. 4(3).
Najberek K., Solarz W., Gatunki obce. Przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby zwalczania,
„Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2016, t. 65, nr 1(310).
Nakonieczny T., Spada popyt na zupy z płetw rekina w Chinach, „Dzikie Życie” 2014, nr 10.
Ngoc C., Wyatt T., A Green Criminological Exploration of Illegal Wildlife Trade in Vietnam,
“Asian Journal of Criminology” 2013, no. 8(2).
Nikolenko E.G., Устойчивое изъятие соколов – возможно ли в России и других
странах СНГ? (The Sustainable Trapping of Falcons – is It Possible in Russia and Other
CIS Countries?), „Пернатые хищники и их охрана” 2015, nr 31.
Nordhaus H., Ratowanie preriokura, „National Geographic. Polska”, styczeń 2019 r.
Nowak A., Porwisz M., Wnioski i postulaty z konferencji „Międzynarodowa przestępczość
przeciwko  środowisku  naturalnemu  współczesnym  wyzwaniem  dla  organów  ścigania.
25 lat CITES”, Przegląd Policyjny” 2015, nr 2(118).
Nurse A. (ed.), Critical Perspectives on Green Criminology, “Internet Journal of Criminolo-
gy” 2014.
Okrasiński K., Sztuka wygładzania dokumentacji środowiskowej dla inwestycji w Karkono-
szach, „Dzikie Życie” 2010, nr 7–8.
Onfray M., Zabić bestię w człowieku, „Przekrój” 2019, nr 4.
Pawlikowska-Piechotka  A.,  Ogrody  działkowe  w  rozwoju  zrównoważonym  współczesnego
miasta, „Problemy Ekologii” 2009, rocz. 13, nr 2.363 Bibliografia
Pires S.F., Schneider J.L., Herrera M., Organized Crime or Crime that is Organized? Tne Par-
rot Trade in the Neotropic, “Trends in Organized Crime” 2015, no. 19(1).
Pływaczewski W., Grabież i niszczenie dziedzictwa podwodnego kultury, „Prokuratura i Pra-
wo” 2008, nr 2.
Pływaczewski W., Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – INTER-
POL na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierząt, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10.
Pływaczewski W., Masajowie. Między obroną odwiecznych tradycji a wyzwaniami współcze-
sności (perspektywa „wildlife crime”), „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” 2011, t. II.
Pływaczewski W., Międzynarodowa współpraca policyjna w zakresie przeciwdziałania przestęp-
czości związanej z nielegalnym handlem chronionymi gatunkami fauny i flory , „Przegląd
Policyjny” 2010, nr 4(100).
Pływaczewski W., Narodowska J., Duda M., Klimatologia kryminalna – nowe narzędzie iden-
tyfikowania zagrożeń cywilizacyjnych w  obszarze ochrony środowiska naturalnego (perspekty-
wa krajowa, regionalna i globalna), „Internal Security” 2019 (w druku).
Pływaczewski W., Nielegalny handel chronionymi gatunkami dzikiej fauny i flory , „Przegląd
Policyjny” 2010, nr 3(99).
Pływaczewski W., Niszczenie dziedzictwa kulturowego – między imperatywem ekonomii i eko-
logii. Kryminologiczne ujęcie problemu, „Białostockie Studia Prawnicze” 2009, z. 5.
Pływaczewski W., Organised Trafficking in Protected Species of Wild Flora and Fauna as a  Me-
ans of Supporting Armed Conflicts and Terrorism , „Białostockie Studia Prawnicze” 2011,
nr 10.
Pływaczewski W., Organizacje pozarządowe na tle problematyki nielegalnego handlu chroniony-
mi gatunkami dzikiej fauny i flory , „Studia Prawnoustrojowe” 2011, nr 13.
Pływaczewski W., Ornitologia kryminalna jako nowe narzędzie identyfikowania zagrożeń cy -
wilizacyjnych dotyczących ochrony środowiska – problem amunicji ołowianej, „Studia Praw-
noustrojowe” (w druku).
Poole C.M., Shepherd C.R., Shades of Grey. The Legal Trade in CITES-listed Birds in Singapo-
re, Notably the Glogally Threatened African Gray Parrot Sittacus Erithacus, “Oryx” 2017,
vol. 51, issue 3.
Popkiewicz M., Panteon negacjonistów, „Dzikie Życie” 2016, nr 3(261).
Regueira R.F.S., Bernard E., Wild Sinks. Qualifying the Impact of Illegal Bird Trade in Street
Market in Brasil, “Biological Conservation” 2012, no. 149.
Royte E., Krwawa uczta, „National Geographic. Polska” 2016, nr 1.
Sabela B., Kopią aż domy pękają. Poleskiemu Parkowi Narodowemu grozi katastrofa – znale-
ziono pod nim pokłady węgla kamiennego, „Gazeta Wyborcza. Duży Format” z 11 marca
2019 r.
Sachno S., Kłusownicy na czterech kołach, „Echa Leśne” 2012, nr 2(608).
Sandecka-Plutowicz E., 10 lat CITES w Polsce, „Stołeczny Magazyn Policyjny” 2015, nr 1.
Sasaki N., Putz F.E., Critical Need for New Definitions of Forest end Forest Degradation in
Global Climate Change, “Conservation Letters” 2009, vol. 2, issue 5.
Schudy H., Metoda na ekologa. Relacja z konferencji w Berlinie pt. „Gdy koncerny zarządzają
protestami”, „Dzikie Życie” 2015, nr 11.364 Bibliografia
Schudy H., Nadchodzi zmiana klimatu w kościele? Papież Franciszek – ekolog, „Dzikie Życie”
2015, nr 7–8.
Sikora A., Ławicki L., Wylegała P., Lenkiewicz W., Liczebność i rozmieszczenie żurawi Grus grus
na jesiennych noclegowiskach w Polsce w latach 2009–2013, „Ornis Polonica” 2015, z. 56.
Siudak M., Cała Polska uratowała dęby z Mazur, „Gazeta Wyborcza – Magazyn” z 15 lutego
2019 r.
Skrzat P., Apel do gmin o rozsądek. Zaostrza się spór w sprawie wiatraków, „Gazeta Wybor-
cza” (dodatek regionalny – Olsztyn) z 27 grudnia 2013 r.
Skubała P., COP 24 w Katowicach i co dalej?, „Dzikie Życie” 2019, nr 12(282).
Skubała P., Mamy cudowny lek na wyciągniecie ręki, „Dzikie Życie” 2018, nr 9(291).
Socha R., Polsko-polskie wojny z wiatrakami, „Polityka” 2011, nr 39(2826).
Solarz W., Przyczyny i skutki inwazji biologicznych na świecie i w Polsce, „Studia i Materiały
CEPL w Rogowie” 2012, rocz. 14, z. 33(4).
Spink J., Moyer D.C., Defining the Public Health Threat of Food Fraud , “Journal of Food
Science” 2011, no. 76(9).
Stanford  Biology  Study  Group,  The  Destruction  of  Indochina,  “Bulletin  of  the  Atomic
Scientists” 1971, vol. 27, no. 5.
Stasiński M., Kto zapłaci za Rio Doce, „Gazeta Wyborcza” z 4 stycznia 2016 r.
Strayer D.L., Watson J.M., Supertaskers and the Multitasking Brain, “Scientific American
Mind” 2012, no. 23.
Szcześniak  K.,  Językowo-kulturowy  obraz  „kukułki  i  jaskółki”  w  białoruskim  zbiorze  „za-
mów”, „Studia Germanica Gedanensia” 2010, nr 22.
Szczutkowska S., Puszcza Białowieska – z asfaltem jej nie po drodze, „Dzikie Życie” 2018,
nr 9(291).
Szostak V., Proszę słonia, „Gazeta Wyborcza” z 31 sierpnia 2010 r.
Sztych D., Zastosowanie środków leczniczych pochodzenia zwierzęcego w medycynie ludowej,
„Życie Weterynaryjne” 2013, nr 88(2).
Szymaniak G., Znikające płuca świata. Ewa Ewart w obronie puszczy amazońskiej, rozmowa
Grzegorza Szymanika z Ewą Ewart o jej dokumentalnym filmie „Klątwa obfitości” , „Gaze-
ta Wyborcza. Duży Format” z 31 grudnia 2018 r.
Szymczuk R., Nakonieczny T., Bożek G., Wypalanie indonezyjskich lasów zagraża oranguta-
nom, „Dzikie Życie” 2012, nr 5.
Ślązak A, Każdego roku koty zabijają setki milionów ssaków i ptaków, „Gazeta Wyborcza”
z 29 stycznia 2019 r.
Ślusarczyk R., Szczutkowska S., Polowania do oceny, „Dzikie Życie” 2012, nr 10.
Świdwiński P., Ptaki nad lotniskami, „Lotnisko” 2007, nr 3.
Świerkosz K., Lubaczewska S., Strażnicy „Natury 2000”, „Salamandra. Magazyn Przyrod-
niczy” 2010, nr 1(29).
Thomas Ch.D., Cameron A., Green R.E., Bakenes M., Beaumont L.J., Collingham Y.C.,
Extinction Risk from Climate Change, “Nature” 2004, no. 427(6970).
Tyrväinen L. (red.), The influence of urban green environments on stress relief measures. A  field
experiment, “Journal of Environmental Psychology” 2014, no. 38.365 Bibliografia
van Uhm D.P.,  Organised  Crime  in  the  Wildlife  Trade, “Centre for Information and
Research on Organised Crime Newsletter” 2012, vol. 10, no. 2.
Veit R., MacGowan J., Ainley D., Wahl T., Pyle P., Bird Diversity and Climate Change,
“Global Change Biology” 1997, no. 3.
Wajrak A., Raport UNESCO. Druzgoczący dla rządu i Lasów Państwowych, „Gazeta Wy-
borcza” z 5 marca 2019 r.
Wajrak A., Wróble i mazurki wracają, „Gazeta Wyborcza” z 22 lutego 2019 r.
Walewski P., Nobel nienaturalny, „Polityka” 2015, nr 43.
Weston M.K., Memon M.A., The Illegal Parrot Trade in Latin America and its Consequences
to Parrot Nutrition, Health and Conservation, “Bird Populations” 2009, no. 9.
Wielhe D., Bonczar Z., Śmiertelność ptaków w warunkach stawów rybnych, „Notatki Or-
nitologiczne” 2007, nr 48.
Więcek J., Polak M., Kucharczyk M., Zgorzałek S., Wpływ hałasu drogowego na ptaki,
„Budownictwo i Architektura” 2014, nr 13(1).
Wilk P., Ziarnko do ziarnka, “Polityka” 2016, nr 44.
Williams F., This Is Your Brain on Nature, “National Geographic. India”, January 2016.
Winiecki J., Dymy nad Indonezją, „Polityka” 2015, nr 47.
Winiecki J., Posucha na wodniczki, „Polityka” 2010, nr 31.
Worobiec K.A., „Mazury – Cud Natury” z wiatrakami w tle, „Dzikie Życie” 2014, nr 7–8.
Wrona J., Ptaki na flagach i w herbach państw, „Aura” 2005, nr 5.
Wuczyński A., Tryjanowski P., Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Cz. III.
Monitoring  porealizacyjny  –  zakres  i  szacunkowe  koszty,  „Czysta  Energia”  2009,
nr 4(92).
Wuczyński A., Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla
populacji ptasich i praktyka badań w Polsce, „Notatki Ornitologiczne” 2009, nr 50.
Wyatt T., Exploring the Organization of Russia Far East's Illegal Wildlife Trade. Two Case
Studies of the Illegal Fur and Illegal Falcon Trades, “Global Crime” (Special Issue:
“Illegal Markets on the Economics of Organized Crime”) 2009, vol. 10(1–2).
Wyatt T., The Illegal Trade in Raptors in the Russian Federation, “Contemporary Justice
Review” 2011, nr 14(2).
Zawadzki M., Matactwo cieplarniane, „Gazeta Wyborcza” z 7–8 listopada 2015 r.
Zębek E., Szramka M., Location Predisposition of Wind Turbine in the Light of International
and Union Law Regulation, “Journal of Modern Science” 2012, nr 3(14).
Zębek E., Szramka M., Wind Farms in the Light of Current Legal Regulations in Poland,
“Journal of Modern Science” 2013, nr 2(17).
Zuckerman C., This Scientist Fights Crimes Against Birds, “National Geographic” 2018,
nr 1.
Zuzek D.K., Świadomość ekologiczna przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwo-
ju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach” 2017, nr 326.
Zyśk-Gorczyńska E., Szklane szyby przystankowe – śmiertelne zagrożenie dla ptaków, „Głos
Przyrody” 2017, nr 3.366 Bibliografia
Wystąpienia konferencyjne
Guzik-Makaruk E.M., Dąbrowska M., Przestępczość przeciwko środowisku z punktu wi-
dzenia teorii i praktyki, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji
naukowej „Współczesne wyzwania ochrony środowiska”, Olsztyn, 21–22 wrze-
śnia 2018 r.
Moździerz A., Wykroczenia  przeciwko  środowisku  –  doświadczenia  Regionalnej  Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Olsztynie (inwestycje drogowe, wody publiczne, ochrona gatunko-
wa), referat wygłoszony podczas II ogólnopolskiej konferencji naukowej „Odpowie-
dzialność za środowisko”, Olsztyn, 4 kwietnia 2019 r.
Murawiec S., Dębowska M., Psychoptaki – o podobieństwie obserwowania ptaków do prak-
tyki psychiatrii i psychoterapii, referat wygłoszony podczas 17. Podlaskich Warsztatów
Psychiatrycznych, Białowieża, 17–19 stycznia 2019 r.
Solarz  W.,  Przyczyny,  skutki  i  rozwiązania  problemu  obcych  gatunków,  ze  szczególnym
uwzględnieniem ptaków, referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Członków i Sym-
patyków  Polskiego  Towarzystwa  Ochrony  Ptaków,  Białowieża,  22–24  marca
2019 r.
Symonienko K., Shirin yoku – kąpiele leśne, leczenie lasem, referat wygłoszony podczas
17. Podlaskich Warsztatów Psychiatrycznych, Białowieża, 17–19 stycznia 2019 r.
Akty prawne
Decyzja  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  1600/2002/WE  z  dnia  22  lipca  2002  r.
(Dz. Urz. UE L 242/1 z 10 września 2002 r.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz. Urz. UE L 328/28 z 6 grud-
nia 2008 r.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L20/7 z 26 stycznia 2010 r.).
Europejska  Konwencja  Krajobrazowa  sporządzona  we  Florencji  dnia  20  października
2000 r., ratyfikowana przez Polskę w  dniu 24 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2006, Nr 14,
poz. 98).
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie podejścia UE do nie-
legalnego handlu dziką fauną i florą (COM/2014/064).
Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłasz-
cza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego z dnia 2 lutego 1971 r., ratyfikowana
przez Polskę w dniu 6 stycznia 1977 r. (Dz. U. 1978, Nr 7, poz. 24 ze zm.).
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk z dnia
19 września 1979 r., ratyfikowana przez Polskę w  dniu 31 stycznia 1996 r. (Dz. U. 1996,
Nr 58, poz. 263 ze zm.).367 Bibliografia
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt sporządzona w Bonn
dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. 2003, Nr 2, poz. 17).
Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca
1992 r. (Dz. U. 2002, Nr 184, poz. 1532).
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przy-
jęta  w  Paryżu  dnia  16  listopada  1972  r.  przez  Konferencje  Generalną  Organizacji
Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji
(Dz. U. 1976, Nr 32, poz. 190).
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przestępczości
przeciwko dzikiej przyrodzie (2013/2747 RSP).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183).
Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1983 r.
w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt (Dz. U. 1984, Nr 2, poz. 11).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy
gatunków zwierząt łownych (Dz. U. 2005, Nr 45, poz. 433).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin
i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrod-
niczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U.
2011, Nr 210, poz. 1260).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do
wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE L
317/35 z 4 listopada 2014 r.).
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące
wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii
zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1143/2014
(Dz. Urz UE L 189/4 z 14 lipca 2016 r.).
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 2014, poz. 1402, tekst
jednolity ze zm.).
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. 2019, poz. 125, tekst
jednolity ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614, tekst
jednolity ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018, poz. 2268, tekst jednolity
ze zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2019, poz. 821, tekst jednolity
ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019, poz. 122, tekst jedno-
lity ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2018, poz. 1600, tekst jednolity
ze zm.).368 Bibliografia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332, tekst jednolity
ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019, poz. 868,
tekst jednolity).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018,
poz. 2067, tekst jednolity ze zm.).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Analiza kosztów-korzyści w wycenie ...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

134.10 zł 149.00 zł Cena netto: 127.71 zł

Odpowiedzialność za środowisko z pe...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawo łowieckie z komentarzem do wy...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ustawa o ochronie przyrody z koment...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane