• Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • Autor: Karolina Paluszek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-828-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 310/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka koncentruje się na wszechstronnym zbadaniu i przedstawieniu sposobów wykorzystania analizy porównawczej treści interpretowanego przepisu w poszczególnych językach UE w procesie prawa. Przeprowadzone badania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości zmierzają do wykazania, w jaki sposób komparatystyka językowa jest wykorzystywana przez Trybunał oraz czy może stanowić narzędzie pomocne w rozwiązywaniu sporów na tle rozumienia przepisów prawa unijnego.

Spis treści:

Wstęp
    
Rozdział 1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – języki w Trybunale
    
1. Organizacja TSUE
2. Rzecznicy generalni a komparatystyka językowa
3. System językowy TSUE
4. Postępowania przed TSUE
5. Specyfika wykładni dokonywanej przez TSUE
6. Ustalenia terminologiczne
6.1. Języki
6.2. Postępowanie prejudycjalne
6.3. Komparatystyka językowa
    
Rozdział 2. Aspekty prawne wielojęzyczności w UE
    
1. Podstawy prawne wielojęzyczności w UE
2. Wielojęzyczność instytucjonalna w Unii Europejskiej – polityka, reguły i praktyka
2.1. Status i liczba języków urzędowych i roboczych
2.2. Instytucje i inne organy
2.3. Procedury wewnętrzne a komunikacja zewnętrzna
2.4. Inne wyzwania
2.5. Możliwe rozwiązania
2.6. Podsumowanie
3. Problematyka tworzenia i wykładni prawa wielojęzycznego
3.1. Tworzenie prawa
3.2. Wykładnia prawa wielojęzycznego
    
Rozdział 3. Wielojęzyczność a zasady równości i pewności prawa w kontekście wykładni prawa UE
    
1. Wielojęzyczność prawa a zasada równości
1.1. Zasada równości a języki w UE
1.2. Szczególne zasady wykładni wypływające z zasady równości wszystkich języków urzędowych w UE
2. Wielojęzyczność jako wyzwanie dla realizacji zasady pewności prawa
2.1. Wprowadzenie
2.2. Pewność prawa a wielojęzyczna publikacja unijnych aktów prawnych
A. Skutek prawny braku publikacji wobec państw i wobec jednostek
B. Charakter publikacji na stronach EUR-LEX
C. Uwzględnienie okoliczności danego przypadku
D. Rozważania aksjologiczne
2.3. Pewność prawa a różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi
3. Podsumowanie
    
Rozdział 4. Charakterystyka komparatystyki językowej w orzecznictwie TSUE
    
1. Wprowadzenie
1.1. Metodologia
1.2. Selekcja materiału badawczego
2. Charakterystyka spraw i sytuacji interpretacyjnych, w których zastosowano komparatystykę językową
2.1. Gałęzie prawa
2.2. Problemy interpretacyjne
2.3. Charakter interpretowanych pojęć
3. Zakres i sposób dokonywania komparatystyki
3.1. Podmiot dokonujący komparatystyki
3.2. Rola komparatystyki językowej dla rozstrzygnięcia
3.3. Częstość wykorzystania komparatystyki językowej
3.4. Sposób przeprowadzania komparatystyki językowej
3.5. Zakres komparatystyki
3.6. Częstość badania poszczególnych wersji językowych
4. Podsumowanie
    
Rozdział 5. Rola komparatystyki językowej w procesie orzekania

    
1. Wprowadzenie
2. Wpływ wielojęzyczności na zaistniały spór
2.1. Wielojęzyczność i komparatystyka językowa u źródeł sporu
A. Wielojęzyczność w stanowiskach stron/uczestników postępowania
B. Wielojęzyczność jako źródło wątpliwości interpretacyjnych sądu odsyłającego
2.2. Wielojęzyczność jako element rozstrzygania sporu
3. Wpływ komparatystyki językowej i jej wyniku na proces wykładni
3.1. Inicjująca rola komparatystyki
3.2. Istotna rola komparatystyki
3.3. Nieistotna rola komparatystyki
4. Podsumowanie
    
Rozdział 6. Wielojęzyczność a wykładnia celowościowa, systemowa i historyczna
    
1. Wprowadzenie
2. Cel i motywy regulacji a komparatystyka językowa
2.1. Cele w prawie UE
2.2. Cele i motywy regulacji a rozstrzyganie rozbieżności językowych
2.3. Komparatystyka językowa motywów regulacji
3. Komparatystyka językowa a wykładnia systemowa
3.1. Rozumienie wykładni systemowej
3.2. Rozstrzygająca rola wykładni systemowej
3.3. Weryfikująca rola wykładni systemowej
3.4. Wielojęzyczna wykładnia systemowa
4. Komparatystyka językowa a wykładnia historyczna
5. Podsumowanie
    
Zakończenie
Bibliografia

Dr hab. Wioletta Jedlecka:

Tematyka pracy jest aktualna, a jej wybór w pełni uzasadniony.Zagadnieniewielojęzycznościprawa Unii Europejskiej stanowi niesłabnący przedmiot zainteresowania doktryny i praktyki prawniczej. Oddziaływanie zaś wielojęzyczności prawa unijnego na proces jego interpretacji jest szczególnie interesujące. Praca Autorki wpisuje się tym samym także w dyskutowane we współczesnej teorii prawa kwestieinterpretacji prawa. Rozważania koncentrują się na zbadaniu i przedstawieniu sposobów wykorzystania analizy porównawczej treści interpretowanegoprzepisu w poszczególnych językach UE w procesie wykładni. Praca nosi cechy opracowania kompleksowego, oryginalnego i niewątpliwie wypełnia istniejącą dotychczas lukę w literaturze.

 
Karolina Paluszek

Książki tego autora

Bibliografia

Ammon U., Language Conflicts in the European Union, „International Journal of Ap-plied Linguistics” 2006, vol. 16, no. 3, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/
10.1111/j.1473-4192.2006.00121.x (dostęp: 16.01.2019).
Andrzejewska-Czernek I., Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Athanassiou P., The Application of Multilingualism in the European Union Context, 
„Legal Working Paper Series” 2006, nr 2. http://www.ecb.int/pub/pdf/scplps/ecblwp2.pdf (dostęp: 22.02.2019).
Baaij C.J.W, The EU Policy on Institutional Multilingualism: Between Principles and Practicality, „Language & Law” 2012, vol. 1.
Baaij, C.J.W., Fifty Years of Multilingual Interpretation in the European Union, [w:] The Oxford handbook of language and law, (red.) P. Tiersma i L.M Solan, Oxford 2012.
Barcik J., Sędzia śledczy, asystent, referendarz sądowy?: kilka uwag o rzecznikach generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Iustitia” 2013, nr 4.
Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Li-zbony, Warszawa 2014.
Bayern S.J., Against certainty, „Hofstra Law Review” 2012, https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2209363 (dostęp: 28.01.2019).
Bengoetxea J., The legal reasoning of the European Court of Justice, Oxford 1993. 
Bielska-Brodziak A., Orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych. Językowa granica wykładni, „Radca Prawny” 2006, nr 2.
Bielska-Brodziak A., Kłopoty z definicjami legalnymi, [w:] System prawny a porządek prawny, (red.) O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008.
Bielska-Brodziak A., Tobor Z., Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie in-terpretacyjnym, „Państwo i Prawo” 2009, z. 9.
Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa po-datkowego, Warszawa 2009.
Bielska-Brodziak A., Materiały legislacyjne w dyskursie interpretacyjnym z perspek-tywy brytyjskiej, amerykańskiej, francuskiej, szwedzkiej i polskiej, [w:] Konwer-gencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, (red.) O. Nawrot, S. Sykuna, 
J. Zajadło, Warszawa 2012.
Bielska-Brodziak A., Historia legislacyjna w interpretacji: kilka impresji na gruncie polskiej praktyki stosowania prawa, [w:] Legislacja czasu przemian, przemiany 
w legislacji: księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, (red.) M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski, Warszawa 2016.
Błaś A., Niektóre aspekty ochrony prawnej języka polskiego, „Przegląd Prawa i Admi-nistracji” 2001, nr 47.
Bobek M., The binding force of Babel, „EUI Working Papers Law” 2007, nr 6.
Bogucki O., Zieliński M., Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, (red.) 
L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2008. 
Bogucki O., Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej, Szczecin 2011.
Borowiak M., Przyszłość językowa Unii Europejskiej: mit wielojęzyczności czy domi-nacja języka angielskiego?, „Investigationes Linguisticae” 2008, nr XVI.
Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.
Caravita di Toritto B., How many Languages will the Europeans Speak?, federalismi.it, Roma: Associazione Osservatorio sul Federalismo e i processi di governo, 2002, http://www.federalismi.it (dostęp: 21.07.2016).
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.
Choduń A., Definicje legalne – uwagi de lege ferenda, [w:] Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji: księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, (red.) M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski, Warszawa 2016.
Condon B.J., Lost in Translation: Plurilingual Interpretation of WTO Law, „Journal of International Dispute Settlement” 2010, nr 1. 
Condon B.J., Language Discrepancies in WTO Law, https://ssrn.com/abstract=17-
89191 oraz http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1789191 (dostęp: 23.11.2016). 
Creech R.L., Law and Language in the European Union – The Paradox of a Babel „United in Diversity", Groningen 2005.
Czapliński W., System instytucjonalny UE, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia Systemowe., (red.) J. Barcz, Warszawa 2003. 
Dąbrowska P., Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2006.
Derlén M., Multilingual Interpretation of European Union Law, Alpen aan den Rijn 2009.
Doczekalska A., Interpretacja wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 5.
Doczekalska A., Drafting or Translation. Production of Multilingual Legal Texts, [w:] Translation Issues in Language and Law, (red.) F.Olsen, R. Lorz D. Stein, Basing-stoke 2009. 
Doczekalska A., Drafting and interpretation of EU law – paradoxes of the legal multi-lingualism, [w:] Formal linguistics and law, (red.) G. Grewendorf, M. Rathert, Ber-lin, Nowy Jork 2009. 
Doczekalska A., Equality of Languages at a Time of Legal Multilingualism, [w:] The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, (red.) W. Hoff, War-szawa 2010.
Doczekalska A., Angielski może w UE zostać po brexicie, https://www.prawo.pl/pra-
wo/jezyk-angielski-w-ue-zostanie-po-brexicie,313073.html (dostęp: 16.01.2019).
Domańska M., Wąsek-Wiaderek M., Wojtaszek Mik E., Zielony A., Pytanie prejudy-cjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Warszawa 2007. 
Drinóczi T., Novák B., Linguistic Approach in Legisprudence – Terminology, Transla-tion Studies and Databases, „The Theory and Practice of Legislation” 2015, vol. 3, iss. 1.
Foster N., Foster on EU Law, Oxford 2009.
Fryźlewicz M., Znaczenie komparatystyki językowej w wykładni sądów luksembur-skich, [w:] Wykładnia prawa Unii Europejskiej, (red.) C. Mik, Toruń 2008.
Gallo G., Organisation and Features of Translation Activities at the Court of Justice of the European Communities, [w:] Multilingualism and the harmonisation of Euro-pean law, (red.) B. Pozzo & V. Jacometti, Alphen aan den Rijn 2006.
Gazzola M., Managing multilingualism in the European Union: language policy evalu-ation for the European Parliament, http://www.euc.illinois.edu/_includes/docs/
managing_multilingualism_in_the_eu.pdf (dostęp: 25.08.2014).
Giemza K., [w:] Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar teoretyczno-metodologiczny, (red.) K.A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewskia-Grzelak, P. Stawarz i A. Biernackia-Rygiel, Warszawa 2015.
Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Kraków 1986.
Gobbo F., May European Union adopt a Lingua Franca? English vs. International Auxiliary Languages (IALs)pros and cons, wystąpienie podczas knferencji LGC Conference w Cardiff, 08.07.2005, https://www.academia.edu/316247/May_European-
_Union_adopt_a_Lingua_Franca_English_vs._International_Auxiliary_Languages-
_IALs_pros_and_cons (dostęp: 1.02.2019).
Górka M., Wyrok w sprawie C-361/01 Christina Kik v. Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004.
Górka M., Zasady stosowania językow państw członkowskich w systemie prawnym Unii Europejskiej, „Radca Prawny” 2004, nr 3.
Górka M., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Grucza F., Translacja a kreatywność, „Lingua Legis” 1999, nr 7.
Guggeis M., Robinson W., „Co-Revision”: Legal-Linguistic Revision in the European Union “Co-Decision” Process’, [w:] The Role of Legal Translation in Legal Harmo-nization, (red.) C. J. W. Baaij, Alphen aan den Rijn 2012.
Guggeis M., The role of the Council lawyer-linguists in improving the formal quality of EU legislation, „Theory & Practice of Legislation” 2014, vol. 2, issue 3.
Gulmann F., Methods of interpretation of the European Court of Justice, „Studies in Law” 1980, nr 24.
Harvey M., What’s so Special about Legal Translation, „Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal” 2002, vol. 47, nr 2.
Helios J., Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2002.
Helios J., Jedlecka W., Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej, Toruń 2013.
Heutger V., Law and Language in the European Union, „Global Jurist Topics” 2003, vol. 3, nr 1.
Heutger V., Legal Language and the Process of Drafting the Principles on a European Law of Sales, „Electronic Journal of Comparative Law” 2008, vol. 12.2, http://www.-
ejcl.org (dostęp: 28.01.2019).
Jacobs F., Approaches to Interpretation in a Plurilingual Legal System, [w:] A True European. Essays for Judge David Edward, (red.) J. Hoskins, W. Robinson, Oxford 2004.
Jedlecka, W., Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne, Wrocław 2002.
Jedlecka, W., Z zagadnień autonomii prawa wspólnotowego [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskiego, (red.) J. Kaczor, Wrocław 2005.
Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2008. 
Juaristi P., Reagan T., Tonkin H., Language diversity in the European Union: An Over-view, [w:] Respecting Linguistic Diversity in the European Union, (red.) X. Arzoz, Amsterdam 2008.
Justyńska P., Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procesie interpretacji prawa wspólnotowego i prawa krajowego państw członkowskich [w:] Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa, (red.) L. Morawski, Toruń 2005. 
Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.
Kalisz A., Wykładnia prawa Unii Europejskiej, [w:] Stosowanie prawa Unii Europej-skiej przez sądy, t. I, (red.) A. Wróbel, Warszawa 2010.
Kalisz A., Wykładnia prawa Unii Europejskiej [w:] Wykładnia prawa. Model ogólny 
a perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej, (red.) A. Kalisz, L. Leszczyńki, B. Liżewski, Lublin 2011.
Kalisz A., Stosowanie i wykładnia prawa Unii Europejskiej, [w:] Zagadnienia stoso-wania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, (red.) W. Dziedziak, B. Li-żewski, Lublin 2015.
Karbownik K., Tłumacz – anonimowy prawodawca? Wokół wykładni aktów prawa europejskiego, [w:] Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, (red.) A. Samonek, Kraków 2013.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, (red.) A. Wróbel, Warszawa 2013.
Kastelik-Smaza A., Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-pejskiej a ochrona praw jednostki, Warszawa 2010.
Kierzkowska D., Tłumaczenie prawnicze, Warszawa 2008.
Koncewicz T.T., Wspólnotowy kodeks proceduralny. Community Procedural Code, Warszawa 2009.
Konieczna N., Unia Europejska ? wielojęzyczny problem? [The European Union: A Multilingual Problem?], „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2013, nr 2.
Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
Kornobis-Romanowska D., Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Kraków 2007.
Krzysztofik E., Instytucje sądowe Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej 
z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, (red.) A. Kuś, Lublin 2010.
Lasiński-Sulecki K., Morawski W. Skutki braku oficjalnej publikacji rozporządzenia wspólnotowego w języku polskim, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 2.
Lenaerts K., Gutiérrez-Fons J.A., To say what the law of the EU is: methods of inter-pretation and the European Court of Justice, „EUI Working Papers”, 2013, nr 9.
Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Kraków 2001.
Lewandowski S., Charakter normatywny preambuły, „Studia Iuridica” 1998, nr XXXVI.
Łachacz O., Mańko R., Multilingualism at the Court of Justice of the European Union: Theoretical and practical aspects, „Studies In Logic, Grammar, And Rhetoric” 2013, nr 34 (47).
Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006. 
Mańko R., Multilingualism, Divergent Authentic Versions of a Legal Rule and Legiti-mate Expectations of Individuals, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2016, nr 45.
Markhardt H., Das österreichische Deutsch im Rahmen der EU, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2005.
Martiny D., Babylon in Brüssel? Das Recht und die europäische Sprachenvielfalt, Zeit-schrift für europäisches Privatrecht 1998.
Mattila H., Comparative Legal Linuistics, Latin and Modern Lingua Francas, Farnham 2013.
Matulewska A., Jakość przekładu prawniczego a cechy języka prawa, [w:] Język, Ko-munikacja, Informacja, (red.) P. Nowak, P. Nowakowski, Poznań 2008.
McAuliffe K., Hidden Translators: The Invisibility of Translators and the Influence of Lawyer-Linguists on the Case Law of the Court of Justice of the European Union, „Language and Law/Linguagem e Direito”, 2016, nr 3 (1).
McAuliffe K., Language and Law in the European Union: The Multilingual Jurispru-dence of the ECJ, [w:] The Oxford Handbook Of Language and Law, (red.) P.M. Tiersma, L.M. Solan, Oxford 2012.
Miąsik D., Zasada ochrony zaufania w prawie wspólnotowym, [w:] Zasady ogólne prawa wspólnotowego, (red.) C. Mik, Toruń 2007.
Michalska J., Pytania prejudycjalne sądów do TS UE, [w:] Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, (red.) M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2015. 
Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I., Warszawa 2000.
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów ? komentarz, Toruń 2002.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2014. 
Mousmouti M., Effectiveness as an Aspect of Quality of EU Legislation: Is It Feasible?, „Theory & Practice of Legislation” 2014, vol. 2, issue 3.
Neville Brown L., Kennedy T., The Court of Justice of the European Communities, Londyn 1994. 
Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.
Nowak-Far A., Co wielojęzyczność tekstów prawnych Unii Europejskiej mówi o naturze prawa, [w:] Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji: księga jubileu-szowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, (red.) M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski, Warszawa 2016.
Oddone, B., Legal Translation at the Court of Justice: Problems and Techniques. [w:] Multilingualism and the Harmonisation of European Law, (red.) B. Pozzo i V. Jaco-
metti, Alphen aan den Rijn, 2006.
Olszewski B., Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie” 2009, nr 2.
Oniszczuk J., Równość ? najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyj-nego, Warszawa 2004.
Oppermann T., Das Sprachenregime der Europäischen Union – reformbedürftig? Ein Thema für den Post-Nizza-Prozess, „Zeitschrift für Europäische Studien“ 2001, nr 1.
Palermo F., Linguistic Diversity within the Integrated Constitutional Space, „Europe-an Diversity and Autonomy Papers EDAP” 2006, nr 2, http://webfolder.eurac.edu/
EURAC/Publications/edap/2006_edap02.pdf (dostęp: 13.01.2019).
Paluszek K., Bielska-Brodziak A., Legislative history as an interpretative tool in uni- and multinlingual legal systems (based on the example of Poland and the UE), „Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication”. Poznań 2018, vol. 34, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/view/16-
786 [1] (dostęp 8.04.2019).
Paluszek K., Po co prawnikom komparatystyka językowa?, „radca.pl [2]. Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach”. Katowice 2018, nr 2 (18), https://oirp.katowice.pl/add/vrecord/1402630714/1403587788/14026307-
28_0.pdf [3] (dostęp: 8.04.2019).
Paluszek K., The Equal Authenticity of Official Language Versions of European Legis-lation in Light of their Consideration by the Court of Justice of the European Un-ion., „Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication”, Poznań 2014, vol. 18, http://legiling-cl1.home.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2018%202014.pdf (dostęp: 13.01.2019). 
Paluszek K., Die Besonderheiten der ?sterreichischen Rechtssprache, „Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, Institute of Linguis-tics”, Adam Mickiewicz University, Poznań 2014, vol. 19, http://legilinguistics.amu.-
edu.pl/NUMERY/Comparative%2019%202014.pdf (dostęp: 28.01.2016.).
Paluszek K., Institutional Multilingualism in the European Union – Policy, Rules and Practice, „Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communi-cation”, Poznań 2015, vol. 24, http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Come-
rative%2024%202015.pdf (dostęp: 13.01.2019.). 
Passa B., Mora L. (red.) Translating the DCFR and Drafting the CESL. A pragmatic Perspective, Monachium 2014.
Paunio E., Legal Certainty in Multilingual EU Law. Language, Discourse and Reason-ing at the European Court of Justice, Londyn 2013.
Paunio E., Lindroos-Hovinheimo S., Taking Language Seriously: An Analysis of Linguistic Reasoning and Its Implications in EU Law, „European Law Journal”, 2010, nr 16. 
Pennisi G.A, Introduction: special issue on legislative drafting and linguistics ? strategies to communicate the law, „Theory & Practice of Legislation” 2014, vol. 2, issue 2.
Pescatore P., The Law of Integration. Emergence of a new phenomenon in interna-tional relations, based on the experience of the European Communities, Leiden: Sijthoff 1974.
Philipson R., English-only Europe? Challenging language policy, London – New York 2003
Piasecki K., Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
Pieńkos J., Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie ? prawo w języku, Warszawa 1999.
Pietrzykowski T., Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa, Warszawa 2012.
Płeszka K., Doktryna acte clair z perspektywy teoretycznych koncepcji wykładni, [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego, Księga jubileuszowa profesora Macieja Zieliń-skiego, (red.) A. Choduń i S. Czepita, Szczecin 2010.
Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010.
Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013.
Pozzo B., L’interpretazione della corte del Lussemburgo del testo multilingue: una rassegna giurispudentiale [w:] Europa e linguaggi giuridici, (red.) B. Pozzo i M. Timoteo, Mediolan 2008.
Pozzo B., Multilingualism, Leal Terminology and the Problem of Harmonizing Euro-pean Private Law, [w:] Multilingualism and the Harmonisation of European Law, (red.) B. Pozzo I V. Jacometti, Alphen aan den Rijn, 2006.
Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar teoretyczno-metodologiczny, (red.) K.A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak, P. Stawarz i A. Biernacka-Rygiel, Warszawa 2015.
Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla Urzędnika administracji pu-blicznej, (red.) A. A. Ambroziak, Warszawa 2011.
Prieto Ramos F., International and supranational law in translation: from multilin-gual lawmaking to adjudication, „The Translator” 2014, nr 20:3, http://dx.doi.org/10.-
1080/13556509.2014.904080 (dostęp: 21.03.2019).
Riain S.Ó., Irish and Translation – the EU Context, „Études irlandaises” 2010, nr 35-2, http://etudesirlandaises.revues.org/ (dostęp: 9.011.2019).
Ricci G., Controlled Multilingualism in Parliamentary Practice. [w:] Multilingualism and the Harmonisation of European Law, (red.) B. Pozzo i V. Jacometti, Alphen aan den Rijn, 2006.
Robinson W., Manuals for Drafting European Union Legislation, „Theory and practice of legislation” Oxford 2010, vol 4, nr 2.
Robinson W., Translating Legislation: The European Union Experience, „Theory & Practice of Legislation” 2014, vol. 2, issue 2.
Robinson W., Introduction: EU Legislation ? A Shared Responsibility, „Theory & Prac-tice of Legislation” 2014, vol. 2, issue 3.
Robinson W., Drafting EU Legislation in the European Commission: A Collaborative Process, „Theory & Practice of Legislation” 2014, vol. 2, issue 3. 
Rosiak P.K., Szpunar M., Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Aspekty praktyczne, Warszawa 2007.
Schilling T., Language Rights in the European Union, „German Law Review” 2008, vol 9, nr 10.
Schilling T., Beyond Multilingualism: On Different Approaches to the Handling of Diverging Language Versions of a Community Law, „European Law Journal” 2010, vol. 16, nr 1.
Schilling T., Multilingualism and Multijuralism: Assets of EU Legislation and Adjudication, „German Law Journal” 2011, vol. 12, nr 7.
Schübel-Pfister I., Sprache und Gemeinschaftsrecht Die Auslegung der mehrsprachig verbindlichen Rechtstexte durch den Europäischen Gerichtshof, Berlin 2004.
Skrzydło J., Doktryna „acte clair” w orzecznictwie Trybunału Wspólnot Europejskich 
i sądów powszechnych państw członkowskich Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 1998, z. 1.
Solan L.M., The interpretation of multilingual statutes by the European Court of Jus-tice, „Brooklyn Journal of International Law” 2009, nr 34.
Solan L.M., Multilingualism and morality in statutory interpretation, „Language and Law Linguagem e Direito” 2014, vol. 1, issue 1, http://ssrn.com/abstract=2504613 (dostęp: 21.03.2019).
Sozański J., Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej po traktacie lizboń-skim, studium prawnoporównawcze, Toruń 2012.
Spyra M., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Warszawa 2006.
Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stano-wienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989?2007, Toruń 2009.
Strandvik I., Is there scope for a more professional approach to EU multilingual law-making?, „Theory & Practice of Legislation” 2014, vol. 2, issue 2. 
System prawa administracyjnego, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 4, Warszawa 2012.
Szpunar M., Nadmierna rutyna jest niebezpieczna, wywiad z rzecznikiem generalnym M. Szpunarem, rozm. przepr. Markiewicz K., Przymusiński B., „Iustitia” 2013, nr 4(14).
Szuniewicz M., Interpretacja prawa wspólnotowego – metody i moc wiążąca wykładni ETS, „Studia Prawnicze” 2006, nr 1.
Śledzińska-Simon A., Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Eu-ropejskiej, „Studia BAS” 2011, nr 2 (26). 
Šarčević S., New Approach to Legal Translation, Haga 1997.
Šarčević S., Multilingual Lawmaking and Legal (Un)Certainty in the European Union, „International Journal of Law, Language & Discourse” 2013, nr 3 (1).
Tabory M., Multilingualism in International Law and Institutions, Alphen aan den Rijn, 1980. 
Tiersma P.M., Solan L.M. (red.), The Oxford Handbook Of Language and Law, Oxford 2012.
Tkacz S., O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (od dogmatyki do teorii), Toruń 2014.
Tobor Z., Teoretyczne problemy legalności, Katowice 1998. 
Tobor Z., Bielska-Brodziak A., Słowniki a interpretacja tekstów prawnych, „Państwo i Prawo” 2007, z. 5.
Tobor Z., Żmigrodzki P., Bielska-Brodziak A., Co każdy prawnik o słownikach wie-dzieć powinien, „Przegląd Sądowy” 2008, z. 7/8.
Tobor Z., Wykładnia historyczna, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, (red.) M. Mikołajczyk, J. Ciągwa i in., Białystok ? Katowice 2010.
Tobor Z., Iluzja wykładni językowej, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia 
i stosowania prawa finansowego i podatkowego, (red.) P.J. Lewkowicz, J. Stan-kiewicz, Białystok 2010.
Tobor Z., W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013.
Tobor Z., Wykładnia "ścisła", czyli jaka? [w:] Abiit, non obiit: księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, (red.) A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz i in. Lublin 2013. 
Tobor Z., Bielska-Brodziak A., O sposobach używania słowników, „Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych”, Katowice 2014, nr 4.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz., (red.) A. Wróbel, t. III, War-szawa 2012.
Tyranowski J., Prawo europejskie. Zagadnienia instytucjonalne z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego, Poznań 1999.
Van Calster G., The EU’s Tower of Babel – The Interpretation by the European Court of Justice of Equally Authentic Texts Drafted in more than one Official Language, (red.) A. Barav and D.A. Wyatt, „Yearbook of European Law” 1997, nr 17.
Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.
Whittaker S., The terminologies of Civil Protection: Rights, Remedies and Procedures, [w:] Multilingualism and the Harmonisation of European Law, (red.) B. Pozzo I V. Jacometti, Mediolan 2008.
Wierczyński G., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Byd-goszczy z 20 lipca 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 275/05, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2006, nr 3.
Wojciechowski M., „Pewność prawa”, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Warszawa 2007.
Wojciechowski M., Wybrane aspekty problematyki pewności prawa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2010, nr XXIV.
Wojciechowski M., Pewność prawa, Gdańsk 2014.
Woleński J., Logiczne problemy wykładni prawa, Kraków 1972.
Wright S., The Language of the Law in Multilingual contexts ? Unpicking the English of the EU Courts’ Judgments, „Statute Law Review” 2016, vol. 37, nr 2.
Wróbel A., Pytania prawne sądów państw członkowskich do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sądu pierwszej instancji) [w:] Stosowanie prawa Unii Europej-skiej przez sądy, (red.) A. Wróbel, Kraków 2005.
Wróbel A., Dopuszczalność odmowy zastosowania rozporządzenia Komisji Europej-skiej przez krajowe organy administracji publicznej i sądy, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 1.
Wróbel A., „Multilingwistyczny” sędzia krajowy?, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 8.
Wróbel A. (red), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, t. I, Warszawa 2010.
Wro´blewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972.
Wróblewski J., Pragmatyczna jasność prawa, [w:] „Państwo i Prawo” 1988, nr 4.
Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.
Wro´blewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990.
Zajadło J., Formuła Radbrucha, Gdańsk 2001.
Zajadło J., Zeidler J. (red.) Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013.
Zajadło J., Radbruch, Sopot 2016.
Zeifert M., Argument z gramatyki w wykładni prawa, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Tobora i dr A. Bielskiej-Brodziak (dotychczas nieo-publikowana).
Zerka P., Jednolitość prawa Unii Europejskiej a jego wielojęzyczność. Przypadek języka hiszpańskiego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2013, Szkoła Główna Handlowa, nr 2.
Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Municzewski A., Zinte-growanie polskich koncepcji wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 4.
Zieliński M., Zirk-Sadowski M., Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, nr 2.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.


Strony internetowe, materiały prasowe i inne źródła internetowe
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/pl/ (dostęp: 09.07.2018).
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_pl.htm (dostęp: 9.07.2018).
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-703_en.htm?locale=en (dostęp: 21.04.2016).
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-825_pl.htm (dostęp: 13.01.2019). 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/ (dostęp: 16.01.2019).
http://translatica.pl (dostęp: 7.09.2018). 
https://pl.glosbe.com (dostęp: 7.09.2018).
http://sjp.pwn.pl/sjp (dostęp: 7.09.2018).
http://curia.europa.eu (dostęp: 28.01.2019).
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/multilingualism/index_en.htm (dostęp: 22.10.2016).
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision/Complaints (dostęp: 15.03.2019) 
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/about/priorities/
index_pl.htm (dostęp: 21.03.2016). 
http://www.un.org/en/sections/about-un/official-languages/index.html (dostęp: 15.03.2019).
https://docs.wto.org/gtd/Default.aspx?pagename=GATTLanguages&langue=e (dostęp: 15.03..2019).
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201604/rapport_annuel_2015_activite_judiciaire_pl.pdf (dostęp: 15.03.2018).
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ministerstwo-Gospodarki-o-bledach-w-tlumaczeniu-dokumentow-UE,wid,6471220,wiadomosc.html?ticaid=114d2e (dostęp: 31.08.2016).
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/5DC6A037 (dostęp: 12.01.2019). 
Orban L., wywiad dla EurActiv.sk's editor w Bratysławie, podczas oficjalnej wizyty na Słowacji, http://www.euractiv.com/culture/orban-multilingualism-cost-democracy-eu/article-177107 (dostęp: 24.11.2018).
Rosiak, P.K, Rzecznik generalny pisze po polsku, „Dziennik Gazeta Prawna” (11?13 kwietnia 2014), http://kpmglegal.pl/rzecznik-generalny-pisze-po-polsku/ (dostęp: 31.08.2016).
Rudzicki M., wywiad dla portalu karieraprawnika.pl - http://karieraprawnika.pl/rekrutacja-prawnikow/item/380-prawnik-lingwista-w-szeregach-instytucji-unijnych (dostęp: 1.02.2019).
Sharpston E., wywiad opublikowany na stronie internetowej: http://www.competitionlawinsight.com/Interview/eleanor-sharpston-interview-2-59752.htm (dostęp: 16.01.2019).
Uhlig D., Tłumaczenia dokumentów UE: kto winny, „Gazeta Wyborcza", 06.02.2005, artykuł dostępny pod adresem: http://wyborcza.pl/1,75248,2537209.html (do-stęp: 22.02.2019).
Vassiliou A., przemówienie z 24.06.2014, wygłoszone w Brukseli, podczas Interna-tional Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publica-tions, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-492_en.htm (dostęp: 30.08.2018).
Vassiliou A., stanowisko opublikowane w materiale Learning languages a way out of crisis, says Vassiliou, tłumaczenie własne, http://www.euractiv.com/culture/
learning-languages-way-crisis-va-news-518306, (dostęp: 16.01.2019).
Vassiliou A., priorytety polityczne Komisarza do spraw edukacji, kultury, wieloję-zyczności i młodzieży, http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/
vassiliou/about/priorities/index_pl.htm (dostęp: 21.03.2016). 
Hübner D., cytowana wypowiedź w prasie, http://www.politico.eu/article/english-will-not-be-an-official-eu-language-after-brexit-senior-mep/ (dostęp: 21.03.2019).
Steinhauser G., cytowana wypowiedź Przewodniczącego Komisji Europejskiej cy-towana w „Wall Street Journal”, http://www.wsj.com/articles/eu-to-say-au-revoir-
-tschuss-to-english-language-1467036600 (dostęp:21.03.2019). 
Powoływane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
oraz opinie rzeczników generalnych (achronologicznie)
Opinia rzecznika generalnego P. Cruza-Villalóna przedstawiona w dniu 6 października 2015 r. w sprawach połączonych C-443/14 i C-444/14 Kreis Warendorf przeciwko Ibrahimowi Alowi i Amira Osso przeciwko Region Hannover (ECLI:EU:C:2015:665).
 Wyrok Trybunału z 4 września 2015 r. w sprawie C-162/13 Damijan Vnuk przeciwko Zavarovalnica Triglav d.d. (ECLI:EU:C:2014:2146). 
Wyrok Trybunału z 24 czerwca 2015 r. w sprawie C-373/13 H.T. przeciwko Land Baden-Württemberg (ECLI:EU:C:2015:413).
Opinia Trybunału nr 1/13 z 14 października 2014 r. wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE (ECLI:EU:C:2014:2303).
Wyrok Trybunału z 7 października 2014 r. w sprawie C-399/12 Republika Federalna Niemiec przeciwko Radzie Unii Europejskiej (ECLI:EU:C:2014:2258).
Wyrok Trybunału z 18 września 2014 r. w sprawie C-487/12 Vueling Airlines SA przeciwko Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (ECLI:EU:C:-
2014:2232).
Wyrok Trybunału z 11 września 2014r. w sprawie C-525/12 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (ECLI:EU:C:2014:2202).
Wyrok Trybunału z 11 września 2014 r. w sprawie C-117/13 Technische Universität Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG (ECLI:EU:C:2014:2196).
Wyrok Trybunału z 4 września 2014 r. w sprawie C-192/13P Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej (ECLI:EU:C:2014:2156). 
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014r. w sprawach połączonych Adala Bero przeciwko Regierungspräsidium Kassel (C-473/13) oraz Ettayebi Bouzalmate przeciwko Kreisverwaltung Kleve (C-514/13), (ECLI:EU:C:2014:2095).
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w sprawie C-338/13 Marjan Noorzia przeciwko Bundesministerin für Inneres (ECLI:EU:C:2014:2092). 
Wyrok Trybunału z 10 lipca 2014r. w sprawie C-307/13, postępowanie karne prze-ciwko Larsowi Ivanssonowi, Carlowi-Rudolfowi Palmgrenowi, Kjellowi Otto Pehrssonowi, Hakanowi Rosengrenowi (ECLI:EU:C:2014:2058). 
Wyrok Trybunału z 10 lipca 2014 r. w sprawie C-138/13 Naime Dogan przeciwko Bundesrepublik Deutschland (ECLI:EU:C:2014:2066).
Opinia rzecznika generalnego P. Cruza-Villalóna z 10 lipca 2014 r. w sprawie C-65/13 Parlament Europejski przeciwko Komisji Europejskiej (ECLI:EU:C:2014:2071).
Opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona 3 lipca 2014 r. w sprawie C-446/13 Société Fonderie 2A przeciwko Ministre de l’Économie et des Finances (ECLI:-
EU:C:2014:2047).
Wyrok Trybunału z 19 czerwca 2014 r. w sprawie C-11/13 Bayer CropScience AG przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt (ECLI:EU:C:2014:2010).
Wyrok Trybunału z 19 czerwca 2014r. w sprawie C-345/13 Karen Millen Fashions Ltd przeciwko Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd (ECLI:EU:C:2014:2013).
Wyrok Trybunału z 12 czerwca 2014 r. w sprawie C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas AD v Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas (ECLI:EU:C:2014:1757). 
Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego z 12 czerwca 2014 r. w sprawie 
C-491/13, Mohamed Ali Ben Alaya przeciwko Bundesrepublik Deutschland (ECLI:EU:C:2014:1933).
Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena z 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-117/13, Technische Universität Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG (ECLI:EU:C:2014:-
1795).
Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena z 22 maja 2014 r. w sprawie C-525/12 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (ECLI:EU:C:2014:449). 
Opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna przedstawiona 22 maja 2014 r. 
w sprawie C 201/13 Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW przeciwko Helenie Vandersteen, Christiane Vandersteen, Lilianie Vandersteen, Isabelli Vandersteen, Riciea Dupont, Amoras II CVOH i WPG Uitgevers België (ECLI:EU:C:2014:458).
Wyrok Trybunału z 15 maja 2014 r. w sprawie C-359/12 Michael Timmel przeciwko Aviso Zeta AG (ECLI:EU:C:2014:325).
Wyrok Trybunału z 15 maja 2014 r. w sprawie C-297/13 Data I/O GmbH przeciwko Hauptzollamt München (ECLI:EU:C:2014:331).
Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara przedstawiona 30 kwietnia 2014 r. 
w sprawie C-152/13 Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. Kg przeciwko Hauptzollamt Münster (ECLI:EU:C:2014:294).
Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 
C-138/13 Naime Dogan przeciwko Bundesrepublik Deutschland (ECLI:EU:C:-
2014:287). 
Opinia rzecznika generalnego Y. Bota z 30 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych Adala Bero przeciwko Regierungspräsidium Kassel (C-473/13) oraz Ettayebi Bouzalmate przeciwko Kreisverwaltung Kleve (C-514/13), ECLI:EU:C:2014:295; ECLI:EU:C:2014:2095. 
Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 
C-338/13 Marjan Noorzia przeciwko Bundesministerin für Inneres (ECLI:EU:C:-
2014:288).
Opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 
C-399/12 Republika Federalna Niemiec przeciwko Radzie Unii Europejskiej (ECLI:EU:C:2014:289).
Wyrok Trybunału z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie 74/13 GSV Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (ECLI:EU:C:2014:243).
Wyrok Trybunału z 9 kwietnia 2014 r. T-Mobile Austria GmbH przeciwko Verein für Konsumenteninformation (ECLI:EU:C:2014:242).
Wyrok Trybunału z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie C-319/13 Udo Rätzke przeciwko S+K Handels GmbH (ECLI:EU:C:2014:210).
Wyrok Trybunału z 3 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych C-43/13 i C-44/13 Hauptzollamt Köln przeciwko Kronos Titan GmbH (C-43/13) oraz Hauptzollamt (ECLI:EU:C:2014:216). 
Wyrok Trybunału z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie C-515/12 „4finance” UAB przeciwko Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba i Valstybine mokesčiu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (ECLI:EU:C:2014:211). 
Wyrok Trybunału z 27 marca 2014 r. w sprawie C-322/13 Ulrike Elfriede Grauel Rüffer przeciwko Katerina Pokorná (ECLI:EU:C:2014:189).
Wyrok Trybunału z 27 marca 2014 r. w sprawie C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH przeciwko Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (ECLI:EU:C:2014:192).
Wyrok Trybunału z 13 marca 2014 r. w sprawie C-366/12 Finanzamt Dortmund-West przeciwko Klinikum Dortmund GmbH (ECLI:EU:C:2014:143).
Wyrok Trybunału z 13 marca 2014 r. w sprawie 52/13 Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint przeciwko Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (włoski Urząd Ochrony Konkurencji i Rynku) oraz Presidenza del Consiglio dei Ministri (ECLI:EU:C:2014:150).
Wyrok Trybunału z 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13 Małgorzata Nierodzik przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, (ECLI:EU:C:2014:152).
Wyrok Trybunału z 13 marca 2014 r. w sprawie C-464/12 ATP PensionService A/S przeciwko Skatteministeriet (ECLI:EU:C:2014:139). 
Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego przedstawiona 26 lutego 2014 r. w sprawie C-162/13 Damijan Vnuk przeciwko Zavarovalnica Triglav d.d. (ECLI:EU:C:-
2014:106).
Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawiona 13 lutego 2014 r. w sprawie C-350/12 P Rada Unii Europejskiej przeciwko Sophie in ‘t Veld (ECLI:EU:C:-
2014:88). 
Wyrok Trybunału z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-479/12 H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG przeciwko Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (ECLI:EU:C:2014:75).
Opinia rzecznika generalnego Y. Bot’a z 28 stycznia 2014r. w sprawie C-573/12, Alands Vindkraft AB przeciwko Energimyndigheten (ECLI:EU:C:2014:37).
Opinia rzecznika generalnego Y. Bota z 23 stycznia 2014 r. w sprawie C-487/12 Vueling Airlines SA przeciwko Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (ECLI:EU:C:2014:27). 
Wyrok Trybunału z 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-279/12 Fish Legal, Emily Shirley przeciwko Information Commissioner, United Utilities Water plc, orkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (ECLI:EU:C:2013:853).
Wyrok Trybunału z 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-281/12 Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. Arl przeciwko Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (ECLI:EU:C:2013:859).
Opinia rzecznika generalnego Pedra Cruza Villalóna przedstawiona 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-17/13 Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH przeciwko Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia (ECLI:EU:C:2013:869).
Opinia rzecznika generalnego E. Sharpston z 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-515/12 „4finance” UAB przeciwko Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba i Valstybine mokesčiu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos 
(ECLI:EU:C:2013:868). 
Opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna z 12 grudnia 2013 r. w sprawie 
C-464/12 ATP PensionService A/S przeciwko Skatteministeriet (ECLI:EU:C:-
2013:840). 
Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena przedstawiona 12 grudnia 2013 r. w sprawach połączonych Hauptzollamt Köln przeciwko Kronos Titan GmbH (43/13) oraz Hauptzollamt Krefeld przeciwko Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (44/13) (ECLI:EU:C:2013:839).
Opinia rzecznika generalnego M. Watheleta z 10 grudnia 2013 r. w sprawie C-288/12 Komisja Europejska przeciwko Węgrom (ECLI:EU:C:2013:816). 
Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston z 26 listopada 2013 r. w sprawie C-359/12 Michael Timmel przeciwko Aviso Zeta AG (ECLI:EU:C:2013:783). 
Opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna, przedstawiona 26 listopada 2013 r. w sprawie C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH przeciwko Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (ECLI:EU:C:2013:781).
Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawiona 14 listopada 2013 r. w sprawie C-390/12 Robert Pfleger Autoart a.s. Mladen Vucicevic Maroxx Software GmbH Ing. Hans-Jörg Zehetner (ECLI:EU:C:2013:747).
Wyrok Trybunału z 7 listopada 2013 r. w sprawie C-442/12 Jan Sneller przeciwko DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (ECLI:EU:C:2013:717).
Wyrok Trybunału z 24 października 2013 r. w sprawie C-22/12 Katarína Haasová przeciwko Rastislavowi Petríkowi, Blance Holingovej (ECLI:EU:C:2013:692).
Wyrok Trybunału z 24 października 2013 r. w sprawie C-277/12 Vitalijs Drozdovs przeciwko AAS Baltikums (ECLI:EU:C:2013:685). 
Opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona 24 października 2013 r. w sprawie C-396/12 A. M. van der Ham i A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren przeciwko College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (ECLI:EU:C:2013:698).
Opinia rzecznika generalnego M. Watheleta z 24 października 2013 r. w sprawie C-616/11 T Mobile Austria GmbH przeciwko Verein für Konsumenteninformation (ECLI:EU:C:2013:691).
Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona 9 października 2013 r. w spra-wie C-371/12 Enrico Petillo, Carlo Petillo przeciwko Unipolowi (ECLI:EU:C:2013:652).
Wyrok Trybunału z 3 października 2013 r. w sprawie C-298/12 Confédération paysanne przeciwko Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Peche (ECLI:EU:C:2013:630).
Wyrok Trybunału z 3 października 2013 r. w sprawie C-583/11 P Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (ECLI:EU:C:2013:625).
Wyrok Trybunału z 26 września 2013 r. w sprawie C-546/11 Dansk Jurist- og Oko-nomforbund, działający w imieniu Erika Toftgaarda, przeciwko Indenrigs- og Sundhedsministeriet, przy udziale: Centralorganisationernes Fallesudvalg (CFU), Kommunale Tjenestemand og Overenskomstansatte (KTO), Personalestyrelsen, oKommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (ECLI:EU:C:2013:603).
Wyrok Trybunału z 26 września 2013 r. w sprawie C-193/11 Komisja przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (ECLI:EU:C:2013:608).
Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawiona 26 września 2013 r. w sprawie C-366/12 Finanzamt Dortmund-West przeciwko Klinikum Dortmund GmbH (ECLI:EU:C:2013:618). 
Opinia rzecznika generalnego N. Jaaskinena z 12 września 2013 r. w sprawie C-270/
12 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Par-lamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (ECLI:EU:C:2013:562).
Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona 19 czerwca 2013 r. w sprawie C-321/12 F. van der Helder i D. Farrington przeciwko College voor zorgve-rzekeringen (CVZ), (ECLI:EU:C:2013:406).
Wyrok Trybunału z 13 czerwca 2013 r. w sprawie C-125/12 Promociones y Con-strucciones BJ 200 SL, (ECLI:EU:C:2013:392). 
Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona 13 czerwca 2013 r. w sprawie C-435/11 CHS Tour services GmbH przeciwko Team4 Travel GmbH (ECLI:EU:C:-
2013:403).
Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawiona 6 czerwca 2013 r. w sprawach Komisja Europejska przeciwko: Królestwu Hiszpanii (C-189/11); Rzeczypospolitej Polskiej (C-193/11); Republice Włoskiej (Sprawa C-236/11); Republice Czeskiej (C-269/11), Republice Greckiej (C-293/11), Republice Francuskiej (C-296/
11), Republice Finlandii (C-309/11), Republice Portugalskiej (C-450/11); (ECLI:-
EU:C:2013:375). 
Opinia rzecznika generalnego E. Sharpston przedstawiona 30 maja 2013 r. w sprawie 109/12 Laboratoires Lyocentre (ECLI:EU:C:2013:353).
Wyrok Trybunału z 30 maja 2013 r. w sprawie C-488/11 Dirk Frederik Asbeek Brusse i Katarina de Man Garabito przeciwko Jahani BV (ECLI:EU:C:2013:341).
Wyrok Trybunału z 30 maja 2013r. w sprawie 604/11 Genil 48 SL, Comercial Ho-stelera de Grandes Vinos SL przeciwko Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Ar-gentaria SA (ECLI:EU:C:2013:344).
Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston z 16 maja 2013 r. w sprawach od C-120/12 P do C-122/12 P Bernhard Rintisch przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) -OHIM (ECLI:EU:C:2013:311).
Opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona 16 maja 2013 r. w sprawie C-298/12 Confédération paysanne przeciwko Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la peche (ECLI:EU:C:2013:319).
Wyrok Trybunału z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-260/11 The Queen, na wniosek: Davida Edwardsa, Lilian Pallikaropoulos przeciwko Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (ECLI:EU:C:2013:221).
Opinia rzecznik generalnej J. Kokott z 7 lutego 2013 r. w sprawie C-546/11 Dansk Jurist  og Okonomforbund reprezentujący Erika Toftgaarda przeciwko Inden-rigs  og Sundhedsministeriet (ECLI:EU:C:2013:68). 
Wyrok Trybunału z 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-643/11 ŁWK – 56 EOOD prze-ciwko Direktor na direkcija „Obżałwane i uprawlenije na izpyłnenieto” – Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite (ECLI:EU:C:-
2013:55). 
Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawiona 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-535/11 Novartis Pharma GmbH przeciwko Apozyt GmbH (ECLI:EU:C:-
2013:53).
Opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
C-583/11 P Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (ECLI:EU:C:2013:21).
Wyrok Trybunału z 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta S.A., ABC Direct Contact sp. z o.o. przeciwko Poczcie Polskiej S.A. (ECLI:EU:C:2012:801).
Opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona 29 listopada 2012 r. w sprawie C-440/11 P Komisja Europejska przeciwko Stichting Administratiekantoor Portielje i Gosselin Group. 
Wyrok Trybunału z 27 listopada 2012 r. w sprawie C-370/12 Thomas Pringle przeciwko Government of Ireland, Ireland, The Attorney General (ECLI:EU:C:2012:756).
Wyrok Trybunału z 15 listopada 2012 r. w sprawie C-56/11 Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG przeciwko Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (ECLI:EU:-
C:2012:713).
Wyrok Trybunału z 15 listopada 2012 r. w sprawie C-558/11 Kurcums Metal prze-ciwko Valsts ienemumu dienests (ECLI:EU:C:2012:721).
Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego z 15 listopada 2012 r. w sprawie C 561/11 Fédération Cynologique Internationale przeciwko Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (ECLI:EU:C:2012:722).
Stanowisko rzecznik generalnej J. Kokott przedstawione 26 października 2012 r. 
w sprawie C-370/12 Thomas Pringle przeciwko Government of Ireland, Ireland, the Attorney General (ECLI:EU:C:2012:675).
Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena przedstawiona 25 października 2012 r. w sprawie C-360/11 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (ECLI:EU:C:2012:667).
Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego z 24 października 2012 r. w sprawie C 409/11 Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss, Csaba Szontág przeciwko Magyar Állam (ECLI:EU:C:2012:660).
Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawiona 13 września 2012 r. w sprawie C-364/11 Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail przeciwko Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal i ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (interwenient), (ECLI:EU:C:2012:569).
Wyrok Trybunału z 6 września 2012 r. w sprawie C-471/11 Cido Grupa SIA przeciwko Valsts ienemumu dienests (ECLI:EU:C:2012:555).
Wyrok Trybunału z 6 września 2012 r. w sprawie C-422/11P Prezes Urzędu Ko-munikacji Elektronicznej i Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej (ECLI:EU:C:2012:553).
Wyrok Trybunału z 5 września 2012 r. w sprawie C-83/11 Secretary of State for the Home Department przeciwko Muhammadowi Sazzadurowi Rahmanowi, Fazly’emu Rabby’emu Islamowi, Mohibullahowi Rahmanowi (ECLI:EU:C:2012:519) ust. 31.
Wyrok Trybunału z 19 lipca 2012 r. w sprawie C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB przeciwko Vilniaus teritorine muitine, Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (ECLI:EU:C:2012:496).
Opinia rzecznika generalnego Yves’a Bota przedstawiona 5 lipca 2012 r. w sprawie C-402/11 P Jager & Polacek GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (ECLI:EU:C:2012:424). 
Wyrok z 28 czerwca 2012r. w sprawie C-7/11 postępowanie karne przeciwko Fabiowi Caronnie (ECLI:EU:C:2012:396).
Opinia rzecznik generalnej J. Kokott z 24 maja 2012 r. w sprawie C-116/11 Bank Handlowy i Ryszard Adamiak przeciwko Christianapol sp. z o.o. (ECLI:EU:C:2012:308).
Wyrok Trybunału z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie C-92/12 PPU Health Service Executive przeciwko S.C. i A.C. (ECLI:EU:C:2012:255).
Stanowisko rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawione 26 marca 2012 r. w sprawie C-83/12 PPU Minh Khoa Vo (ECLI:EU:C:2012:170).
Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego z 20 marca 2012 r. w sprawie C 42/11 Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge (ECLI:EU:C:2012:151).
Wyrok Trybunału z 17 stycznia 2012 r. w sprawie C-360/11 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (ECLI:EU:C:2013:17). 
Wyrok Trybunału z 21 grudnia 2011 r. w sprawie C-72/11 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof przeciwko Mohsenowi Afrasiabiemu, Behzadowi Sahabiemu, Heinzowi Ulrichowi Kesselowi (ECLI:EU:C:2011:874).
Wyrok Trybunału z 22 listopada 2011 r. w sprawie C-116/11 Bank Handlowy i Ryszard Adamiak przeciwko Christianapol sp. z o.o. (ECLI:EU:C:2012:739). 
Opinia rzecznika generalnego Y. Bota z 16 listopada 2011 r. w sprawie C-72/11 Gene-ralbundesanwalt beim Bundesgerichtshof przeciwko Mohsenowi Afrasiabiemu, Behzadowi Sahabiemu, Heinzowi Ulrichowi Kesselowi (ECLI:EU:C:2011:737).
Wyrok Trybunału z 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, národní podnik, przeciwko Anheuser-Busch Inc. (ECLI:EU:C:2011:605).
Wyrok Trybunału z 9 czerwca 2011r. w sprawie C-52/10 Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL» i Konstantinos Giannikos przeciwko Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis i Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ECLI:EU:C:2011:374).
Wyrok Trybunału z 22 października 2009 r. w sprawach połączonych María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) przeciwko Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (ECLI:EU:C:2009:648).
Wyrok Trybunału z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-549/07 Friederike Wallentin-Hermann przeciwko Alitalia ? Linee Aeree Italiane SpA (ECLI:EU:C:2008:771). 
Wyrok Trybunału z 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C-187/07 przeciwko Dirkowi Endendijikowi (ECLI:EU:C:2008:197). 
Wyrok Trybunału z 11 grudnia 2007r. w sprawie C-161/06 Skoma-Lux s.r.o. prze-ciwko Celní ředitelství Olomouc (ECLI:EU:C:2007:773). 
Opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona 18 września 2007 r. w sprawie C-161/06 Skoma-Lux s.r.o. przeciwko Celní ředitelství Olomouc (ECLI:EU:C:2007:525).
Wyrok Trybunału z 28 czerwca 2007 r. w sprawie C-363/05 JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, The Association of Investment Trust Companies przeciwko The Commissioners of HM Revenue and Customs (ECLI:EU:C:2007:391).
Wyrok Trybunału z 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-158/06 Stichting ROM-projecten przeciwko Staatssecretaris van Economische Zaken (ECLI:EU:C:2007:370).
Opinia rzecznik generalnej J. Kokott z 1 marca 2007 r. w sprawie C-363/05 JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, The Association of Investment Trust Companies przeciwko The Commissioners of HM Revenue and Customs (ECLI:EU:C:2005:523).
Wyrok Trybunału z 23 listopada 2006 r. w sprawie C-300/05 Hauptzollamt Hamburg-Jonas przeciwko ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (ECLI:EU:C:2006:735). 
Wyrok Trybunału z 26 października 2006 r. w sprawie C-248/04 Koninklijke Coöperatie Cosun UA przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit (ECLI:EU:C:2006:666), pkt 79. 
Wyrok Trybunału z 7 września 2006r. w sprawie C-310/04 Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej (ECLI:EU:C:2006:521).
Wyrok Trybunału z 4 maja 2006 r. w sprawie C-169/04 Abbey National plc, Inscape Investment Fund przeciwko Commissioners of Customs & Excise (ECLI:EU:C:2006:289).
Wyrok Trybunału z 16 marca 2006 r. w sprawie C-94/05 Emsland-Stärke GmbH przeciwko Landwirtschaftskammer Hannover (ECLI:EU:C:2006:185).
Wyrok Trybunału z 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-344/04, The Queen, na wniosek International Air Transport Association i European Low Fares Airline Association przeciwko Department for Transport (ECLI:EU:C:2006:10).
Wyrok Trybunału z 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-402/03 Skov i Bilka (ECLI:EU:C:2006:6). 
Wyrok Trybunału z 8 grudnia 2005 r. w sprawie C-280/04, Jyske Finans A/S prze-ciwko Skatteministeriet przy udziale: Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S (ECLI:EU:C:2005:753).
Wyrok Trybunału z 24 listopada 2005r. w sprawie C-136/04, Deutsches Milch Kontor (EU:C:2005:716). 
Opinia rzecznik generalnej C.Stix-Hackl przedstawiona 11 października 2005 r. w sprawie C-265/03 Igor Simutenkov przeciwko Ministerio de Educación y Cul-tura i Real Federación Espanola de Fútbol (ECLI:EU:C:2005:6).
Opinia rzecznik generalnej J.Kokott z 8 września 2005 r. w sprawie C-169/04 Abbey National plc, Inscape Investment Fund przeciwko Commissioners of Customs & Excise (ECLI:EU:C:2005:523).,
Wyrok Trybunału z 26 maja 2005 r. w sprawie C-498/03, Kingscrest Associates Ltd, Montecello Ltd przeciwko Commissioners of Customs & Excise (ECLI:EU:C:2015:164).
Wyrok Trybunału z 12 kwietnia 2005 r. Igor Simutenkov przeciwko Ministerio de Educación y Cultura i Real Federación Espanola de Fútbol (ECLI:EU:C:2005:213).
Wyrok Trybunału z 15 marca 2005 r. w sprawie C-160/03 Hiszpania v Eurojust (ECLI:EU:C:2005:168).
Wyrok Trybunału z 27 stycznia 2005 r. w sprawie C-188/03 Irmtraud Junk przeciwko Wolfgang Kühnel, (ECLI:EU:C:2005:59), pkt 33. 
Opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura z 16 grudnia 2004 r. w sprawie C-160/03 Królestwo Hiszpanii przeciwko Eurojust (ECLI:EU:C:2004:817). 
Wyrok Trybunału z 9 lipca 2003 r. w sprawie C-361/01 P Christina Kik przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), (ECLI:EU:C:2003:434).
Wyrok Trybunału z 20 maja 2003 r. w sprawie C-108/01 Consorzio del Prosciutto di Parma i Salumificio S. Rita ( ECLI:EU:C:2003:296). 
Wyrok Trybunału z 20 maja 2003 r. w sprawie C-469/00 Ravil SARL przeciwko Bellon import SARL i Biraghi SpA (ECLI:EU:C:2003:295). 
Wyrok Trybunału z 20 listopada 2001 r. w sprawie C-268/99, Aldona Malgorzata Jany i inni przeciwko Staatssecretaris van Justitie (ECLI:EU:C:2001:616).
Wyrok Trybunału z 8 listopada 2001 r. w sprawie C-228/99 Silos e Mangimi Martini SpA przeciwko Ministero delle Finanze (ECLI:EU:C:2001:599).
Wyrok Sądu z 12 lipca 2001 r. w sprawie T-120/99 Christina Kik v Urząd Harmoni-zacji Rynku Wewnętrznego (ECLI:EU:T:2001:189).
Wyrok Trybunału z 14 grudnia 2000 r. w sprawie C-245/97 Niemcy przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:2000:687).
Wyrok Trybunału z 7 grudnia 2000 r. w sprawie C-482/98 Włochy przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:2000:672).
Wyrok Trybunału z 28 października 1999 r. w sprawie 6/98 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD) przeciwko PRO Sieben Media AG, przy udziale SAT 1 Satellitenfernsehen GmbH, Kabel 1, K 1 Fernsehen GmbH(ECLI:EU:-
C:1999:532).
Wyrok Trybunału z 22 kwietnia 1999 r. w sprawie C-28/94 Królestwo Niderlandów przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (ECLI:EU:C:1999:191).
Wyrok Tryubunału z 26 listopada 1998 r. w sprawie C-370/96 Covita AVE przeciwko Elliniko Dimosio ? państwo greckie (ECLI:EU:C:1998:567).
Wyrok Trybunału z 25 listopada 1998 r. w sprawie C-308/97 Giuseppe Manfredi przeciwko Regione Puglia (ECLI:EU:C:1998:566).
Wyrok Trybunału z 19 listopada 1998 r. w sprawie C-162/97 Gunnar Nilsson, Per Olov Agelgren, Solweig Arrborn (ECLI:EU:C:1998:554).
Wyrok Trybunału z 1 października 1998 r. w sprawie C-209/96 Zjednoczone Kró-lestwo przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:1998:448).
Wyrok Trybunału z 19 maja 1998 r. w sprawie C-132/95 Bent Jensen and Korn- og Foderstofkompagniet A/S przeciwko Landbrugsministeriet, EF-Direktoratet (ECLI:-
EU:C:1998:237).
Wyrok Trybunału z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie 296/95 The Queen przeciwko Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham (ECLI:EU:C:1998:152).
Wyrok Trybunału z 31 marca 1998 r. w sprawach połączonych C-68/94 Francja przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich oraz 30/95 Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA) i Entreprise miniere et chimique (EMC) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (ECLI:EU:C:1998:148).
Wyrok Trybunału z 17 lipca 1997 r. w sprawie 219/95 Ferriere Nord SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (ECLI:EU:C:1997:375).
Opinia rzecznika generalnego F. Jacobsa z 10 lipca 1997 w sprawie C-338/95, Wiener S.I. GmbH przeciwko Hauptzollamt Emmerich (ECLI:EU:C:1997:352).
Wyrok Trybunału z 9 lipca 1997r. w sprawach połączonych C-34/95, C-35/95
i C-36/95, Konsumentombudsmannen (KO) przeciwko De Agostini (Svenska) Förlag AB (C-34/95) oraz Konsumentombudsmannen (KO) przeciwko TV-Shop
i Sverige AB (C-35/95 i C-36/95), (ECLI:EU:C:1997:344).
Wyrok Trybunału z 24 października 1996 r. w sprawie C-72/95 Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. przeciwko Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (ECLI:EU:C:1996:404).
Wyrok Trybunału z 21 marca 1991 r. w sprawie 314/89 Siegfried Rauh przeciwko Hauptzollamt Nürnberg-Fürth (ECLI:EU:C:1991:143).
Wyrok Trybunału z 26 lutego 1991r. w sprawie C-292/89 The Queen przeciwko Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen (ECLI:EU:C:-
1991:80).
Wyrok Trybunału z 27 marca 1990 w sprawie C-372/88 Milk Marketing Board of England and Wales v Cricket St. Thomas Estate (ECLI:EU:C:1990:140), nieopub-likowany w języku polskim.
Wyrok Trybunału z 7 lipca 1988 r. w sprawie 55/87 Alexander Moksel Import und Export GmbH & Co. Handels-KG przeciwko Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (ECLI:EU:C:1988:377).
Wyrok Trybunału z 23 lutego 1988 r. w sprawie 429/85 Komisja przeciwko Włochom (ECLI:EU:C:1988:83).
Wyrok Trybunału z 15 grudnia 1987 r. w sprawie 326/85 Niderlandy przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:1987:547).
Wyrok Trybunału z 15 grudnia 1987 r. w sprawie 348/85 Dania przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:1987:552).
Wyrok Trybunału z 27 lutego 1986 w sprawie 238/84, sprawa karna przeciwko Hansowi R?serowi (ECLI:EU:C:1986:88), nieopublikowany w języku polskim.
Wyrok Trybunału z 7 lutego 1985 r. w sprawie 135/83 H.B.M. Abels przeciwko Direction de la Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie (ECLI:EU:C:1985:55).
Wyrok Trybunału z 22 marca 1984r. w sprawie 90/83 Michael Paterson i inni przeciwko W. Weddel & Company Limited i inni; (ECLI:EU:C:1984:123); nieo-publikowany w języku polskim.
Wyrok Trybunału z 18 stycznia 1984 r. w sprawie 327/82 Ekro BV Vee- en Vlees-handel przeciwko Produktschap voor Vee en Vlees (ECLI:EU:C:1984:11).
Wyrok Trybunału z 6 października 1982 r. w sprawie C-283/81 Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA przeciwko Ministero della Sanita (ECLI:EU:C:1982:335).
Wyrok Trybunału z 19 czerwca 1980 w sprawie 803/79 sprawa karna przeciwko Gérard Roudolffowi (ECLI:EU:C:1980:166), nieopublikowany w języku polskim.
Wyrok Trybunału z 25 stycznia 1979 r. w sprawie 98/78 A. Racke przeciwko Hauptzollamt Mainz ( ECLI:EU:C:1979:14).
Wyrok Trybunału z 25 stycznia 1979 r. w sprawie 99/78 Weingut Gustav Decker KG przeciwko Hauptzollamt Landau (ECLI:EU:C:1979:15).
Wyrok Trybunału z 15 grudnia 1977 r. w sprawie 76/77 Auditeur du travail prze-ciwko Bernard Dufour, SA Creyf's Interim i SA Creyf's Industrial (ECLI:EU:C:-
1977:215).
Wyrok Trybunału z 27 października 1977 r. w sprawie 30/77 Régina przeciwko Pierre Bouchereau (ECLI: EU:C:1977:172).
Wyrok Trybunału z 30 kwietnia 1974 r. w sprawie 181/73 R. & V. Haegeman prze-ciwko państwu belgijskiemu (ECLI:EU:C:1974:41.)
Wyrok Trybunału z 12 listopada 1969 r. w sprawie 29/69 Erich Stauder przeciwko Stadt Ulm - Sozialamt (ECLI:EU:C:1969:57), niedostępny w języku polskim.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 5 grudnia 1967 r. w sprawie 19/67 Bestuur der Sociale Verzekeringsbank przeciwko J.H. van der Vecht (ECLI:EU:C:1967:49), dostępny w angielskiej wersji językowej, tłumaczenie własne.
Wyrok Trybunału z 27 marca 1963 r. w sprawach połączonych 28-30/62 Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV przeciwko Netherlands Inland Revenue Administration (ECLI:EU:C:1963:6).
Powoływane orzeczenia sądów polskich
Uchwała Trybunału Konstytucyjnego (pełny skład) z 14 maja 1997 r. w sprawie
o sygn. W 7/96, Dz.U. 1997.53.346, OTK ZU nr 2/1997, poz. 27.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2005 r. w sprawie o sygn. K 38/04, Dz.U. 2005.186. 1567, OTK ZU nr 8A/2005, poz. 92.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r. w sprawie o sygn. K 18/04, Dz.U. 2005.86.744, OTK ZU nr 5A/2005, poz. 49.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2009 r. w sprawie o sygn. I GSK 804/08, LEX nr 508227.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2009 r. w sprawie o sygn. I GSK 161/08, LEX nr 508251.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2008 r. w sprawie o sygn. II GSK 452/08, LEX nr 525949.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 20 lipca 2005 r.,
w sprawie o sygn. I SA/Bd 275/05, LEX nr 173889.
Sprawy poddane badaniu ilościowemu (wg sygnatur)
1.    C-600/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
2.    C-597/14P Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) prze-ciwko Xavierowi Grau Ferrerowi.
3.    C-560/14 M przeciwko Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General.
4.    C-558/14 Mimoun Khachab przeciwko Subdelegación del Gobierno en Álava.
5.    C-554/14 Postępowanie karne przeciwko Atanasowi Ognyanovi.
6.    C-550/14 Envirotec Denmark ApS przeciwko Skatteministeriet.
7.    C-528/14 X przeciwko Staatssecretaris van Financiën.
8.    C-521/14 SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft przeciwko If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.
9.    C-494/14 Unia Europejska przeciwko Axa Belgium SA.
10.    C-487/14 SC Total Waste Recycling SRL.
11.    C-484/14 Tobias Mc Fadden przeciwko Sony Music Entertainment Germany GmbH.
12.    C-482/14 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec.
13.    C-481/14 Jorn Hansson przeciwko Jungpflanzen Grünewald GmbH.
14.    C-476/14 Citroën Commerce GmbH przeciwko Zentralvereinigung des Kraffa-hrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW).
15.    C-471/14 Seattle Genetics Inc. przeciwko Österreichisches Patentamt.
16.    C-469/14 Masterrind GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
17.    C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg.
18.    C-443/14 i c-444/14 Kreis Warendorf przeciwko Ibrahimowi Alowi i Amira Osso przeciwko Region Hannover.
19.    C-442/14 Bayer CropScience SA-NV i Stichting De Bijenstichting przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
20.    C-422/14 Christian Pujante Rivera przeciwko Gestora Clubs Dir SL i Fondo de Garantía Salarial.
21.    C-409/14 Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.
22.    C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu.
23.    C-362/14 Maximillian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner.
24.    C-315/14 Marchon Germany GmbH przeciwko Yvonne Karaszkiewicz.
25.    C-310/14 Nike European Operations Netherlands BV przeciwko Sportland Oy, w upadłości.
26.    C-301/14 Pfotenhilfe-Ungarn e.V. przeciwko Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein.
27.    C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów.
28.    C-264/14 Skatteverket przeciwko David Hedqvist.
29.    C-263/14 Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
30.    C-258/14 Eugenia Florescu i in. przeciwko Casa Judeţeană de Pensii Sibiu i in.
31.    C-257/14 C. van der Lans przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.
32.    C-242/14 Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH przeciwko Gerhard und Jürgen Vogel GbR i in.
33.    C-220/14 P Ahmed Abdelaziz Ezz i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
34.    C-191/14 i i 192/14, C-295/14, C-389/14 i od C-391/14 do C-393/14.
35.    C-174/14 Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA przeciwko Fazenda Pública.
36.    C-168/14 Grupo Itevelesa SL Applus Iteuve Technology Certio ITV SL Asistencia Técnica Industrial SAE przeciwko OCA Inspección Técnica de Vehículos SA Generalidad de Cataluna.
37.    C-161/14 European Commission przeciwko United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
38.    C-153/14 Minister van Buitenlandse Zaken przeciwko K i A.
39.    Sprawy połączone C-132/14, C-133/14, C-134/14, C-135/14 i C-136/14 Parlament Europejski (sprawy C-132/14 i C-136/14) oraz Komisja Europejska (sprawy C-133/14 – C-135/14) przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
40.    C-491/13 Mohamed Ali Ben Alaya przeciwko Bundesrepublik Deutschland.
41.    C-127/14, Andrejs Surmačs przeciwko Finanšu un  kapitala tirgus komisija.
42.    Sprawy połączone C-108/14 Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG przeciwko Finanzamt Nordenham (C-108/14) i Finanzamt Hamburg-Mitte przeciwko Marenave Schiffahrts AG (C-109/14).
43.    C-106/14, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) i Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) przeciwko Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
44.    C-103/14, Bronius Jakutis i Kretingales kooperatine ŽUB przeciwko Nacionaline mokejimo agentura prie Žemes ukio ministerijos i Lietuvos valstybe.
45.    C-88/14, Komisja Europejska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej.
46.    C-83/14 CEZ Razpredelenie Byłgarija AD przeciwko Komisija za zasztita ot diskriminacija.
47.    C-81/14 Nannoka Vulcanus Industries BV przeciwko College van gedeputeerde staten van Gelderland.
48.    C-80/14 Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) i B. Wilson przeciwko WW Realisation 1 Ltd i in.
49.    C-73/14 Rada Unii Europejskiej przeciwko Komisji Europejskiej.
50.    C-71/14 East Sussex County Council przeciwko Information Commissioner.
51.    C-65/14 Charlotte Rosselle przeciwko Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) i Union nationale des mutualités libres (UNM).
52.    C-59/14, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und – export przeciwko Haupt-
zollamt Hamburg-Jonas.
53.    C-51/14, Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG przeciwko Bundesanstalt für Land-wirtschaft und Ernährung.
54.    C-41/14 Christie’s France SNC przeciwko Syndicat national des antiquaires.
55.    C-23/14, Post Danmark A/S.
56.    C-627/13 Miguel M. i in.
57.    C-617/13 Repsol Lubricantes y Especialidades SA i in. przeciwko Komisji Europejskiej.
58.    C-596/13P Komisja Europejska przeciwko Moravia Gas Storage a.s.
59.    C-590/13 Idexx Laboratories Italia Srl przeciwko Agenzia delle Entrate.
60.    C-586/13 Martin Meat kft przeciwko Gézie Simonfayowi i Ulrichowi Salburgowi.
61.    C-580/13 Coty Germany GmbH przeciwko Stadtsparkasse Magdeburg.
62.    C-579/13 P i S przeciwko Commissie Sociale Zekerheid Breda i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen.
63.    C-562/13 Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve przeciwko Moussie Abdidzie.
64.    C-557/13 Hermann Lutz przeciwko Elke Bäuerle.
65.    C-554/13 Z. Zh. przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie i Staat-ssecretaris van Veiligheid en Justitie przeciwko I. O.
66.    C-539/13 Merck Canada Inc. i Merck Sharp & Dohme Ltd przeciwko Sigma Pharmaceuticals plc.
67.    C-531/13 Marktgemeinde Straßwalchen i in. przeciwko Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend.
68.    C-528/13 Geoffrey Léger przeciwko Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes i Etablissement français du sang.
69.    C-503/13 Boston Scientific Medizintechnik GmbH przeciwko AOK Sachsen-Anhalt i Betriebskrankenkasse RWE.
70.    C-498/13 Agrooikosystimata EPE przeciwko Ypourgos Oikonomias kai Oiko-nomikon i in.
71.    C-497/13 Froukje Faber przeciwko Autobedrijf Hazet Ochten BV.
72.    C-491/13 Mohamed Ali Ben Alaya przeciwko Bundesrepublik Deutschland.
73.    C-477/13 Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hans Angerer.
74.    C-474/13 Thi Ly Pham przeciwko Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik.
75.    C-473/13 i 514/13 (sprawy połączone) Adala Bero przeciwko Regierungsprä-sidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate przeciwko Kreisverwaltung Kleve (C-514/13).
76.    C-464/13 Europäische Schule München przeciwko Silvanie Oberto i Barbarze O’Leary.
77.    C-446/13 Société Fonderie 2A przeciwko Ministre de l’Économie et des Finances.
78.    C-392/13 Andrés Rabal Canas przeciwko Nexea Gestión Documental SA i Fondo de Garantia Salarial.
79.    C-388/13 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
80.    C-375/13 Harald Kolassa przeciwko Barclays Bank plc.
81.    C-373/13 H.T. przeciwko Land Baden-Württemberg.
82.    C-364/13 International Stem Cell Corporation przeciwko Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.
83.    C-345/13 Karen Millen Fashions Ltd przeciwko Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd.
84.    C-343/13 Modelo Continente Hipermercados SA przeciwko Autoridade Para As Condiçoes de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT).
85.    C-338/13 Marjan Noorzia przeciwko Bundesministerin für Inneres.
86.    C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas AD v Nachalnik na Mitnicheski punkt Pris-tanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas.
87.    C-310/13 Novo Nordisk Pharma GmbH przeciwko S.
88.    C-307/13 Postępowanie karne przeciwko Lars Ivansson i in.
89.    C-297/13 Data I/O GmbH przeciwko Hauptzollamt München.
90.    C-255/13 I przeciwko Health Service Executive.
91.    C-201/13 Johan Deckmyn,Vrijheidsfonds VZW przeciwko Helenie Vandersteen, Christiane Vandersteen, Lilianie Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Ricie Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België.
92.    C-197/13 P Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej.
93.    C-192/13 P Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej.
94.    C-182/13 Valerie Lyttle i in. przeciwko Bluebird UK Bidco 2 Limited.
95.    C-179/13 Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank przeciwko L.F. Evans.
96.    C-162/13 Damijan Vnuk przeciwko Zavarovalnica Triglav d.d.
97.    C-152/13 Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. Kg przeciwko Hauptzollamt Münster.
98.    C-138/13 Naime Dogan przeciwko Bundesrepublik Deutschland.
99.    C-124/13 i C-125/13 Parlament Europejski i Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
100.    C-117/13 Technische Universität Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG.
101.    C-103/13 Sneżana Somowa przeciwko Gławen direktor na Stoliczno uprawlenie „Sociałno osigurjawane”.
102.    C-74/13 GSV Kft. Przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Re-gionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.
103.    C-65/13 Parlament Europejski przeciwko Komisji Europejskiej.
104.    C-52/13 Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint przeciwko Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato i Presidenza del Consiglio dei Ministri.
105.    C-47/13 Martin Grund przeciwko Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein.
106.    C-43/13 i 44/13 (sprawy połączone) Hauptzollamt Köln przeciwko Kronos Titan GmbH (C-43/13) oraz Hauptzollamt Krefeld przeciwko Rhein-Ruhr Be-schichtungs-Service GmbH (C-44/13).
107.    1/13 Opinia Trybunału wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE.
108.    C-579/12 RX Komisja Europejska przeciwko Guidowi Strackowi Szczególna procedura kontroli orzeczenia.
109.    C-575/12 Air Baltic Corporation AS przeciwko Valsts robežsardze.
110.    C-573/12 Alands Vindkraft AB przeciwko Energimyndigheten.
111.    C-525/12 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec.
112.    C-515/12 „4finance” UAB przeciwko Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarny-ba i Valstybine mokesčiu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos.
113.    C-487/12 Vueling Airlines SA przeciwko Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia.
114.    C-486/12 X.
115.    C-485/12 Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer prze-ciwko Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
116.    C-479/12 H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG przeciwko Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH.
117.    C-464/12 ATP PensionService A/S przeciwko Skatteministeriet.
118.    C-442/12 Jan Sneller przeciwko DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verze-keringsmaatschappij NV.
119.    C-438/12 Irmengard Weber przeciwko Mechthilde Weber.
120.    C-399/12 Republika Federalna Niemiec przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
121.    C-396/12 A. M. van der Ham i A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren prze-ciwko College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
122.    C-390/12 Robert Pfleger Autoart a.s. Mladen Vucicevic Maroxx Software GmbH Ing. Hans-Jörg Zehetner.
123.    C-371/12 Enrico Petillo, Carlo Petillo przeciwko Unipolowi.
124.    C-370/12 Thomas Pringle przeciwko Government of Ireland, Ireland, The Attorney General.
125.    C-366/12 Finanzamt Dortmund-West przeciwko Klinikum Dortmund GmbH
126.    C-359/12 Michael Timmel przeciwko Aviso Zeta AG.
127.    C-321/12 F. van der Helder i D. Farrington przeciwko College voor zorg-verzekeringen (CVZ).
128.    C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH przeciwko Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.
129.    C-298/12 Confédération paysanne przeciwko Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la peche.
130.    C-288/12 Komisja Europejska przeciwko Węgrom.
131.    C-281/12 Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. Arl przeciwko Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato.
132.    C-279/12 Fish Legal, Emily Shirley przeciwko Information Commissioner, United Utilities Water plc, orkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd.
133.    C-277/12 Vitalijs Drozdovs przeciwko AAS Baltikums.
134.    C-251/12 Christian Van Buggenhout i Ilse Van de Mierop przeciwko Banque Internationale a Luxembourg SA.
135.    C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company prze-ciwko Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
136.    C-140/12 Pensionsversicherungsanstalt przeciwko Peterowi Breyowi.
137.    C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia Espanola de Pro-tección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González.
138.    C-125/12 Promociones y Construcciones BJ 200 SL.
139.    C-122/12 P Bernhard Rintisch przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)  ?OHIM.
140.    C-121/12P Bernhard Rintisch przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)  ?OHIM.
141.    C-120/12P Bernhard Rintisch przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)  ?OHIM.
142.    C-114/12 Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
143.    C-109/12 Laboratoires Lyocentre.
144.    C-103/12 European Parliament and European Commission v Council of the European Union.
145.    C-92/12 PPU Health Service Executive przeciwko S.C. i A.C.
146.    C-89/12 Rose Marie Bark przeciwko Galileo Joint Undertaking.
147.    C-83/12 PPU Minh Khoa Vo.
148.    C-82/12 Transportes Jordi Besora SL przeciwko Generalitat de Catalunya.
149.    C-65/12 Leidseplein Beheer BV i Hendrikus de Vries przeciwko Red Bull GmbH i Red Bull Nederland BV.
150.    C-59/12 BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.
151.    C-57/12 Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL przeciwko Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
152.    C-43/12 Komisja Europejska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej.
153.    C-22/12 Katarína Haasová przeciwko Rastislavowi Petríkowi, Blance Holingovej.
154.    C-657/11 Belgian Electronic Sorting Technology NV przeciwko Bertowi Peelaersowi i Visys NV.
155.    C-648/11 The Queen, na wniosek MA i inni przeciwko Secretary of State for the Home Department.
156.    C-616/11 T Mobile Austria GmbH przeciwko Verein für Konsumenteninfor-mation.
157.    C-609/11 P Centrotherm Systemtechnik gmbH przeciwko centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
158.    C-604/11 Genil 48 SL, Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL przeciwko Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
159.    C-583/11 P Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi Europej-skiemu i Radzie Unii Europejskiej.
160.    C-561/11Fédération Cynologique Internationale przeciwko Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza.
161.    C-558/11 SIA Kurcums Metal przeciwko Valsts ienemumu dienests.
162.    C-555/11 Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE) i in. przeciwko Ypourgos Anaptyxis i Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados.
163.    C-546/11 Dansk Jurist  og Okonomforbund reprezentujący Erika Toftgaarda przeciwko Indenrigs  og Sundhedsministeriet.
164.    C-535/11 Novartis Pharma GmbH przeciwko Apozyt GmbH.
165.    C-488/11 Dirk Frederik Asbeek Brusse i Katarina de Man Garabito przeciwko Jahani BV (ECLI:EU:C:2013:341).
166.    C-476/11 HK Danmark przeciwko Experian A/S.
167.    C-444/11 Team Relocations NV i in. przeciwko Komisji Europejskiej.
168.    C-435/11 CHS Tour services GmbH przeciwko Team4 Travel GmbH.
169.    C-422/11 P Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej.
170.    C-409/11 Gábor Csonka i in. przeciwko Magyar Állam.
171.    C-402/11 P Jager & Polacek GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
172.    C-395/11 BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH v Finanzamt Lüdenscheid.
173.    C-394/11 Valeri Hariev Belov v CHEZ Elektro Balgaria AD and Others.
174.    C-375/11 Belgacom SA i inni przeciwko państwu belgijskiemu.
175.    C-364/11 Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail przeciwko Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal i ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (interwenient).
176.    C-360/11 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii.
177.    C-355/11 G. Brouwer v Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
178.    C-294/11 Ministero dell’Economia e delle Finanze and Agenzia delle Entrate v Elsacom NV.
179.    C-260/11 The Queen, na wniosek Davida Edwardsa i in. przeciwko Environ-ment Agency i in.
180.    C-258/11 Peter Sweetman Irlandia Attorney General Minister for the Envi-ronment, Heritage and Local Government przeciwko An Bord P.
181.    C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB przeciwko Vilniaus teritorine muitine, Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos.
182.    C-245/11 KK v Bundesasylamt.
183.    C-243/11 RVS Levensverzekeringen NV przeciwko Belgische Staat.
184.    C-225/11 The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs prze-ciwko Able UK Ltd.
185.    C-221/11 Leyla Ecem Demirkan przeciwko Republikce Federalnej Niemiec.
186.    C-220/11 Star Coaches s. r. o. przeciwko Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.
187.    C-193/11 Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.
188.    C-116/11 Bank Handlowy i Ryszard Adamiak przeciwko Christianapol sp. z o.o.
189.    C-92/11 RWE Vertrieb AG v Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen Ev.
190.    C-85/11 Komisja Europejska przeciwko Irlandii.
191.    C-83/11 Secretary of State for the Home Department przeciwko Muhammadowi Sazzadurowi Rahmanowi,Fazly’emu Rabby’emu Islamowi, Mohibullahowi Rahmanowi.
192.    C-72/11 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof przeciwko Mohsenowi Afrasiabiemu, Behzadowi Sahabiemu, Heinzowi Ulrichowi Kesselowi.
193.    C-56/11 Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG przeciwko Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.
194.    C-55/11, C-57/11, C-58/11 Vodafone Espana SA przeciwko Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11) i Ayuntamiento de Tudela (C-57/11) i France Telecom Espana SA przeciwko Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11).
195.    C-49/11 Content Services Ltd przeciwko Bundesarbeitskammer.
196.    C-44/11 Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst przeciwko Deutsche Bank AG.
197.    C-42/11 Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge.
198.    C-33/11 A Oy.
199.    C-19/11 Markus Geltl przeciwko Daimler AG, przy udziale Lothara Meiera i in.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane