• Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji

Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji

 • Autor: Katarzyna Tomaszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-983-8
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 212/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rok 2017 r. okazał się szczególnie ważny dla jawności życia publicznego. W tym bowiem czasie podjęto kroki ku w wprowadzeniu zmian do procesu udostępniania wiedzy publicznej. Pojawił się projekt ustawodawstwa, mający na celu zreformowanie procesu związanego z realizacją powszechnego prawa do informacji. Zawartość projektowanej zmiany (treść ustawy o jawności życia publicznego) zakłada m.in. utworzenie nowych definicji odnoszących się do pojęć wprawdzie występujących pod rządami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.), ale przez nią niewyjaśnionych. Przewiduje także wprowadzenie nowych instytucji prawnych, nowych dla kategorii dostępu rozwiązań prawnych, poszerzenie przykładowych katalogów zaprezentowanych w treści u.d.i.p. m.in. katalogu informacji będących publicznymi, jak również podmiotów określanych mianem zobowiązanych informacyjnie. Wszystkie z powyższych zabiegów, jak zakłada projektodawca, „zmierzają do wzmocnienia transparentności funkcjonowania państwa i działających w jego imieniu organów”. Zasadniczym celem niniejszej książki jest omówienie regulacji zakładających reformę procesu udostępniania informacji publicznej w ich zderzeniu z dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi (z zawartością u.d.i.p.). Ma to na celu ukazanie podobieństw i rozbieżności pomiędzy nimi oraz wyprowadzenie stosownych wniosków co do zasadności planowanej zmiany i jej ewentualnej skuteczności dla poprawy jawności życia publicznego w Polsce.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. REALIZACJA PROCESU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna jako element jawności życia publicznego
Prawnie regulowane zasady udostępniania informacji publicznych
Zasada powszechności podmiotowej (szerokie ujęcie strony uprawnionej informacyjnie)
Zasada powszechności podmiotowej (szerokie ujęcie strony zobowiązanej informacyjnie)
Zasada równości (równego dostępu do informacji publicznej)
Zasada bezwarunkowego dostępu do informacji publicznej
Zasada powszechności przedmiotowej
Zasada alternatywności (zamienności stosowania) i zasada pierwszeństwa trybu bezwnioskowego
Zasada ograniczonego dostępu i zasada względnej dostępności w obrębie limitowania procesu udostępnienia
Zasada aktualności
Zasada szybkości (terminowości) udostępnienia informacji publicznej
Zasada bezpłatności
Zasada kontroli instancyjnej
Zasada kontroli sądowej
Zasada odpowiedzialności osobistej

Rozdział 2. FORMY I SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Służebny wymiar kategorii dostępu do informacji publicznej
Wnioskowe ubieganie się o udostępnienie informacji publicznej (tryb wnioskowy)
Bezwnioskowe udostępnianie informacji publicznej (tryb bezwnioskowy)
Udostępnianie informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej
Udostępnianie informacji publicznej w Rejestrze Umów Cywilnoprawnych
Udostępnianie w drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji oraz poprzez zainstalowanie urządzeń w miejscach ogólnie dostępnych umożliwiających zapoznanie się z informacjami publicznymi
Udostępnienie informacji w centralnym repozytorium
Zagwarantowanie jawności informacji za pomocą dostępu do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z wyborów powszechnych

Zakończenie
Bibliografia

Katarzyna Tomaszewska
doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2012 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2012 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Wykonawca w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki powszechnego prawa do informacji, prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, osobowego prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego.

Książki tego autora

Wykaz literatury
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016.
Adamiak B., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Komentarz, Warszawa 2017.
Adamski D., Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2006.
Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008.
Banaszak B., Komentarz do art. 61 Konstytucji, [w:] B. Banaszak (red.), Konstytucja RP, Warszawa 2012.
Bar M., O dostępie do informacji publicznej raz jeszcze − artykuł polemiczny, Radca Prawny, 1/2005.
Bator A. (red.), Wprowadzenie do nauk prawych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2012.
Bernaczyk M., Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Warszawa 2017.
Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, Wrocław 2005.
Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014.
Bernaczyk M., Presz A., Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej. Prak-tyczna analiza (cz. 2), Prokuratura i Prawo, 2011, nr 5.
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Dostęp do informacji publicznej. Komentarz, System Informacji Prawnej Legalis/el.
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Komentarz, Warszawa 2015.
Bielecki L., Stelmasiak J., Zakres jawności działania organów powiatu, [w:], B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015.
Bińkowska-Artowicz B., Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych, Lex/el.
Bobiec A., Informacja publiczna a ochrona prywatności osób pełniących funkcje publiczne, [w:] B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015.
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010.
Bohdan A., Prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów jednostek pomocniczych gminy pochodzących z wyborów powszechnych, [w:] E. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie, Opole 2010.
Bojar-Fijałkowski T., Dostęp od informacji publicznej − wybrane zagadnienia materialnoprawne i proceduralne z uwzględnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jako szczególnego rodzaju informacji publicznej, [w:] A. Lusińska, A. Kalinowska-Żeleźnik (red.), Dostęp do informacji publicznej, Gdańsk 2004.
Burczyński T., Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, Wrocław 2011.
Cieślak Z., (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom II. Podstawy aksjologiczne, Warszawa 2013.
Cieślak Z., Podstawy aksjologiczne jawności i ograniczeń jawności – synteza, [w:], Z. Cieślak (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom II. Podstawy aksjologiczne, Warszawa 2013.
Czarnow S., Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa europejskiego, Samorząd Terytorialny 2007, nr 4.
Czarny-Drożdżejko E., Karna ochrona prawa do decyzji odmownej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauka Penalnych 2005, z. 2.
Czerw J., Udostępnianie informacji publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez Biuletyn Informacji Publicznej i w trybie wnioskowym, [w:] B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015.
Czerwiński A., Jańdziak A., Krzesaj M. (red.), Informacja – dobro publiczne czy prywatne?, Opole 2016.
Daniel P., Udzielanie informacji publicznej przez organy prokuratury, Prokuratura i Prawo 2015, nr 11.
Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
Dolnicki B., Jawność w samorządzie terytorialnym, Lex/el.
Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2007.
Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2003.
Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007.
Fajgielski P., Młynarska-Sobaczewska A., Piskorz-Ryń A., Sibiga G., Ekspertyza prawna, Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady
dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania, przygotowana na zlecenie MAiC, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/INP_ekspertyza.doc
Filipowicz T., Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Warszawa 2017.
Flerianowicz G., Własności kształtujące informację jako dobro publiczne w kontekście zawodności mechanizmu rynkowego, [w:] A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj (red.), Informacja – dobro publiczne czy prywatne, Opole 2016.
Fleszer D., Dostęp do danych publicznych na przykładzie aktu administracyjnego, [w:]
B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015.
Fleszer D., Przedmiot, forma, tryb oraz zasady niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej, CASUS 2010, nr 4.
Fleszer D., Realizacja prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, [w:] E. Pierchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie, Opole 2010.
Fleszer D., Zakres przedmiotowy pojęcia informacja publiczna w świetle art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Przegląd Prawa Handlowego 2010/9.
Frey D., Co jest informacją publiczną. Fakty i niektóre zamierzenia, Rzeczpospolita z dnia 5 lipca r., nr 155.
Gałach A., Kędzierska K., Lipiński A., Opaliński B., Pietrzak B., Szustakiewicz P., Zołotar-Wiśniewska A., Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, Warszawa 2015.
Gardocka T. (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008.
Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1997.
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji
i Internetu, Warszawa-Kraków 1999.
Gołaczyński J. (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003.
Góralczyk jr W., Tajemnica bankowa, [w:] W. Góralczyk jr (red.), Prawo informacji. Prawo do informacji, Warszawa 2006.
Górzyńska T., Geneza i rozwój prawa do informacji, [w:] W. Góralczyk jr (red.), Prawo informacji. Prawo do informacji, Warszawa 2006.
Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków, 1999.
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2017.
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Tom 10. Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa 2016.
Hauser R., Piątek W., Skoczylas A., Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym wraz z wzorami pism procesowych, Warszawa 2013.
Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017.
Hoc S., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010.
Iwanova E., Anonimizacja murów i dat chroni tożsamość strony, Dziennik Gazeta Prawna 26–28.07.2013, nr 144.
Izdebski H. (red.), Dostęp do informacji publicznej − wdrażanie ustawy, Warszawa 2001.
Izdebski H., Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, [w:] H. Izdebski (red.), Dostęp do informacji publicznej − wdrażanie ustawy, Warszawa 2001.
Jabłońska A., Udostępnianie informacji publicznej jako podstawowe prawo społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Lusińska, A. Kalinowska-Żeleźnik (red.), Dostęp do informacji publicznej, Gdańsk 2004.
Jabłoński M., Udostępnianie informacji w trybie wnioskowym, Wrocław 2009.
Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002.
Janowski J., Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa 2009.
Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działa-niach
administracji, Warszawa 2009.
Janowski J., Wpływ technologizacji na informację o prawie, [w:] G. Szpor (red.), Modele dostępu do informacji o prawie, Warszawa 2014.
Jarzęcka-Siwik E., Dostęp do informacji publicznej (uwagi krytyczne), Kontrola Państwowa, 2002, nr 1.
Jarzęcka-Siwik E., Ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę inspekcji i kontroli, [w:] A. Piskorz-Ryń (red.), Jawność i jej ograniczenia, Tom V, Dostęp i wykorzystywanie, Warszawa 2015.
Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
Jaśkowska M., Glosa do postanowienia WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2010 r.,
II SAB/Wa 197/ 09, OSP, 9/2011, poz. 94.
Jendrośka J., Stoczkiewicz M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej a regulacje szczególne, Państwo i Prawo, 2003, nr 6.
Kamińska I. Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012.
Kasprzyk A., Praktyka dziennikarska a dostęp do informacji publicznej, [w:] A. Lusińska, A. Kalinowska-Żeleźnik, Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, Warszawa 2015.
Kentnowska K., Biuletyn informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego jako źródło dostępu do informacji publicznej, [w:] B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015.
Kędzia K., Pojęcie „prawa i wolności obywatelskie” na tle ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Państwo i Prawo 1989, nr 3.
Kędzierska K., Bezwnioskowy tryb udzielania informacji publicznej, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, Warszawa 2014.
Kędzierska K., Dostęp do informacji publicznej a prywatność osób pełniących funkcje publiczne i niepełniących funkcji publicznych, [w:] A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, Warszawa 2015.
Kędzierska K., Kotarba M., Bezwnioskowy tryb udzielania informacji publicznej, [w:]
P. Szustkiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2016.
Kędzierska K., Opłaty i koszty udostępniania informacji publicznej, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2016.
Kędzierska K., Prawo do informacji w polskim porządku prawnym, [w:] A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska (red.), Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, Warszawa 2015.
Kędzierska K., Szustakiewicz P., Pojęcie informacji publicznej, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2016.
Kędzierska K., Zakres podmiotowy udostępniania informacji publicznej, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2016.
Kłączyński M., Szuster S., Dostęp do informacji. Komentarz, Lex/el.
Knysiak-Molczyk H., Dostęp do informacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] A. Skóra (red.), Dostęp do informacji a kodeks postępowania administracyjnego, Poznań 2015.
Knysiak-Molczyk H., Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.
Konarski X., Sibiga G., Informatyka użytku wielokrotnego, IT w Administracji, miesięcznik informatyków i menadżerów IT sektora publicznego 2011, nr 11.
Kopff A., Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), [w:] Studia Cywilistyczne, t. XX, Kraków 1972.
Kudrycka B., Iwanowski S., Prawo obywatela do informacji o działaniach organów administracji publicznej, Państwo i Prawo 1999, nr 9.
Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.
Linde S.B., Słownik języka polskiego, Warszawa 1951.
Lipiński A., Zamazywanie danych − kwestie proceduralne, [w:] A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska (red.), Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, Warszawa 2015.
Lusińska A., Kalinowska-Żeleźnik A. (red.), Dostęp do informacji publicznej, Gdańsk 2004.
Łętowski J., Problemy jawności działania administracji państwowej, Organizacja, Metody, Technika 1985, nr 7.
Machaj R., Informacja publiczna przetworzona w doktrynie, orzecznictwie oraz praktyce, [w:] B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015.
Machińska H. (red.), Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003.
Makowski M., Jawność umowy o zamówienia publiczne − zagadnienia wybrane, Prawo Zamówień Publicznych 2011, nr 3, Legalis/el.
Malinowski A., Pojęcie informacji o funkcjonowaniu organów administracji państwowej, Organizacja − Metody − Technika 1985, nr 10.
Matusiak A., Pietrzak B., Dostęp do informacji publicznej a odpowiedzialność karna, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2016.
Michniewicz-Wanik K., Informacja jako dobro publiczne w społeczeństwie wiedzy, [w:]
A. Czerwiński, A. Jandziak, M. Krzesaj (red.), Informacja – dobro publiczne czy prywatne, Opole 2016.
Mikułowski-Pomorski J., Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, Wrocław 1988.
Momot M., Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce prokuratorskiej, Prokuratura i Prawo 2008, nr 10.
Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008.
Mrózek A., Prawno-polityczne konsekwencje wdrażania APD w ramach aparatu państw burżuazyjnego, Toruń 1978.
Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław 2002.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Warszawa 2006.
Opaliński B., Dostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawnych, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2015.
Orzeł-Jakubowska A., Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych, Państwo i Prawo 2018, nr 2.
Pierzchała E., Woźniak M. (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie, Opole 2010.
Pietrzak B., Prawo ochrony prywatności od strony prawa cywilnego, [w:] A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B .Pietrzak, P. Szutakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska (red.), Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, Warszawa 2015.
Piskorz-Ryń A. (red.), Jawność i jej ograniczenia, Tom V, Dostęp i wykorzystywanie, Warszawa 2015.
Piskorz-Ryń A., Dostęp do informacji publicznej − zasady konstrukcyjne ustawy, Kwartalnik Prawa Publicznego 2002, nr 2/4.
Piskorz-Ryń A., Dostęp do publicznych zasobów informacyjnych i ich wykorzystywanie. Wnioski końcowe, [w:] A. Piskorz-Ryń (red.), Jawność i jej ograniczenia, Tom V, Dostęp i wykorzystywanie, Warszawa 2015.
Piskorz-Ryń A., Jawność działania administracji publicznej, [w:] H. Machińska (red.), Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003.
Piskorz-Ryń A., Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2018.
Pytel A., Korespondencja publiczna osoby wykonującej zadania publiczne jako informacja publiczna − glosa, I OSK 3073/13, MOP 2016, nr 16, Legalis/el.
Razowski P., Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa, 2015.
Redelbach A., Prawa naturalne, prawa człowieka, wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2000.
Ruszewski J., Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej. Poradnik, Suwałki 2007.
Rzucidło, Biuletyn Informacji Publicznej a publiczna baza orzeczeń sądów powszechnych, [w:] E. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie: wybrane zagadnienia prawne, Opole 2011.
Sawczyn W., Środki dyscyplinowania administracji publicznej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2010.
Sibiga G., O reformie przepisów o dostępie do informacji publicznej, Samorząd Terytorialny 2015, nr 4.
Sibiga G., Prawne formy działania podmiotu udostępniającego informacje publiczne na żądanie, wystąpienie na konferencji „Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja ?”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 6 czerwca 2006 r..
Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego, Białystok 2005.
Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism, Warszawa 2016.
Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i wskazówki, Warszawa 2016.
Sitniewski P., Nowe zasady dostępu do informacji publicznej − ustawa o jawności życia publicznego, Informacja w Administracji Publicznej 2018, nr 1, Legalis/el.
Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011.
Skoczny T., O niektórych problemach teorii zadań administracji państwowej, Organizacja − Metody – Technika 1985, nr 11–12.
Skoczylas A., Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2013.
Skoczylas A., Szustakiewicz P. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
Skóra A. (red.), Dostęp do informacji a kodeks postępowania administracyjnego, Poznań 2015.
Sobczak J., Ustawa Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999.
Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002.
Sokolewicz W., Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005.
Starościak J., Swobodne uznanie władz administracyjnych, Warszawa 1948.
Szewc A., Jyż G., Regulacja prawna działalności informacyjnej w Polsce, Państwo i Prawo 1988, nr 7.
Szewc T., Publicznoprawna ochrona informacji, Warszawa 2007.
Szkudlarek P., Dostęp do informacji − poradnik, Kraków 1997.
Szkudlarek P., Glosa do wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2001 r., II SA 155/91, Państwo
i Prawo 2004, nr 2.
Szkudlarek P., Kolejny knot legislacyjny − Ustawa o dostępie do informacji publicznej
a prawa obywatela, Gazeta Sądowa 2002, nr 2.
Szkudlarek P., Przepisy o utajnianiu informacji z komentarzem, Kwartalnik Prawa Publicznego 2002, nr 1−2.
Szpor G., Gryszczyńska A. (red.), Leksykon tajemnic, Warszawa 2016.
Szustakiewicz P., (red.) Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2016.
Szustakiewicz P., (red.) Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, Warszawa 2014.
Szustakiewicz P., Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008.
Szustakiewicz P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt I
OSK 508/09, IN 2010, 2/2010.
Szustakiewicz P., Glosa do wyroku NSA z dnia 4 sierpnia 2015 r., I OSK 1638/14, ZNSA, 2016/4.
Szustakiewicz P., Pojęcie informacji publicznej, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów
i orzecznictwa, Warszawa 2014.
Szustakiewicz P., Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Samorząd Terytorialny 2015, nr 4.
Szustakiewicz P., Tryb udzielania informacji publicznej na wniosek, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2015.
Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej w pracy radcy prawnego. Odpowiedź, Radca Prawny 2005, nr 1.
Szuster S., Komentarz do art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] M. Kłączyński, S. Szuster (red.), Komentarz do ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej, Lex/el.
Śladkowska E., Skarga na bezczynność w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, [w:] E. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie, Opole 2010.
Taczkowska-Olszewska J., Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2014.
Taradejda M., Taradejda R., Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego, Toruń 2003, s. 15 i n.
Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
Trzaska P., Prawo do informacji a dostęp do akt spraw dotyczących władz publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne w procesie karnym, MOP 2002, nr 16, Legalis/el.
Trzciński J., Komentarz do art. 80 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1999.
Ważny K., Szlachetko J., Prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy
publicznej pochodzących w powszechnych wyborów, [w:] B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015.
Wierczyński G., Udostępnianie informacji o prawie, jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej, Gdańsk 2015.
Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne − ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017.
Woś T. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
Woś T., Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.
Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.
Zaremba M., Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2009.
Zdyb P., Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego, [w:] B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
Ziółkowska A., Środki prawne w ustawie o dostępie do informacji publicznej, [w:] E. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie, Opole 2010.
Żukowski L., Glosa do postanowienia NSA z dnia 12.03.1998 r., II SA 1247/97, OSP 19999, nr 2, poz. 25.
Wykaz aktów prawnych
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów PE, Rady i Komisji (Dz. Urz. UE L 145 z dnia 31 maja 2001 r., s. 43).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1).
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 38, poz. 167).
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z dnia 10 grudnia 1948 r., https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 78, poz. 483).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. − Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 155 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r., poz. 1007 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1218 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 720 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419).
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1201 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 580).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. − Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 127).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096).
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1158).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-cyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1243).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1937 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej (M.P. z 2018 r., poz. 544).
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada − Regulamin Senatu (M.P. z 2017 r., poz. 827 ze zm.).
Wykaz orzecznictwa
Wyrok SN z dnia 8 listopada 2012 r., I CSK 190/12.
Uchwała NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., I OPS 1/05.
Uchwała NSA z dnia 9 grudnia 2013 r., I OPS 7/13.
Wyrok NSA z dnia 12 października 1999 r., II SA 220/99.
Wyrok NSA oz. w Lublinie z dnia 20 czerwca 2002 r., II SA/ Lu 507/02.
Wyrok NSA oz. w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2002 r., II SA/Ka 939/02.
Wyrok NSA z dnia 27 września 2002 r., II SAB 180/02.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 października 2002 r., II SA 1956/02.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 października 2002 r., II SA 2037/02.
Wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2002 r., II SA 2867/02.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 marca 2003 r., II SA 4059/02.
Wyrok NSA z dnia 2 lipca 2003 r., II SA 837/03.
Wyrok NSA z dnia 26 sierpnia 2004 r., OSK 416/04.
Wyrok NSA z dnia 24 sierpnia 2005 r., I OSK 1931/04.
Wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., I OSK 601/05.
Wyrok NSA z dnia 17 października 2006 r., I OSK 1347/05
Wyrok NSA z dnia 30 kwietnia 2007 r., II Sa/Wa 2404/06.
Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2008 r., I OSK 581/07.
Wyrok NSA z dnia 6 marca 2008 r., I OSK 1918/07.
Wyrok NSA z dnia 16 marca 2009 r., I OSK 1277/08.
Wyrok NSA z dnia 7 października 2009 r., I OSK 209/09.
Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2011 r., I OSK 1893/10.
Wyrok NSA z dnia 11 maja 2011 r., I OSK 177/11.
Wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2011 r, I OSK 279/11.
Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2011 r., I OSK 977/11.
Wyrok NSA z dnia 29 lutego 2012 r., I OSK 2215/11.
Wyrok NSA z dnia 30 maja 2012 r., I OSK 450/12.
Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2012 r., I OSK 2034/12.
Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2013 r., I OSK 2318/12.
Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2013 r., I OSK 2267/12.
Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2112/13.
Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2014 r., I OSK 1982/13.
Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2015 r., I OSK 585/14.
Postanowienie NSA w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2002 r., II SAB 105/02.
Postanowienie NSA z dnia 10 marca 2003 r., II SAB/Ka 1/03.
Postanowienie NSA z dnia 21 grudnia 2005 r, I OSK 274/05.
Postanowienie NSA z dnia 28 października 2009 r., I OSK 508/09.
Postanowienie NSA z dnia 12 lipca 2011 r., I OSK 622/11.
Postanowienie NSA z dnia 25 października 2012 r., I OSK 2359/12.
Postanowienie NSA z dnia 6 lutego 2015 r., I OSK 228/15.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2001 r, IV Sa/Po 1392/04.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2004 r., II SA/Wa 46/04.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2004 r., II SAB 408/04.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 lipca 2004 r., IV SA/ Po 224/06.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2004 r., II SAB/Wa 238/04.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2004 r., IV SA/Wr 241/04.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2005 r., II SAB/Gd 66/04.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2005 r., IV SAB/Wr 47/05.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2006 r., II SA/BD 1154/05.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2006 r., II SAB/Kr 10/06.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 października 2006 r., II SAB/Gd 36/06.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 marca 2007 r., IV SA/Gl 1195/06.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 listopada 2007 r., II SAB/Kr 58/07.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 lutego 2008 r., II SA/Kr 1292/07.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r., II SA/Wa 111/08.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2008 r., I SAB/Ol 1/08.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r., II SA/Wa 721/08.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., II SA/Wa 978/09.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., II SAB/Wa 57/09.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 4 listopada 2010 r., II SAB/Lu 66/10.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2011 r., II SAB/Wa 6/11.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 6 maja 2011 r., II SAB/Rz 14/11.
Wyrok WSA z dnia 4 stycznia 2012 r., II SAB/Wa 184/11.
Wyrok WSA z dnia 5 stycznia 2012 r., II SAB/Wa 322/11.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 24 stycznia 2012 r., II SAB/ Op 68/11.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 lutego 2012 r., IV SAB/Gl 72/11.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 marca 2012 r., II SAB/Wa 365/11.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2012 r., II SAB/Łd 8/12.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2012 r., II SAB/ŁD 7/12.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2012 r., II SAB/Ol 33/12.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r., II SAB/Łd 46/12
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 r., II SAB/Wa 66/12.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 października 2012 r., II SAB/ Kr 137/12.
Wyrok WSA z dnia 25 października 2012 r., II SA/ Kr 1193/12.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 listopada 2012 r., II SA/Gd 544/12.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2013 r., II SAB/Sz 51/12.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 marca 2013 r., II SAB/Gd 2/13.
Wyrok WSA z dnia 29 maja 2013 r., II SB/Bd 15/13.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2013 r., II SAB/Bd 35/13.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2013 r., II SA/Bd 955/12.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 5 września 2013 r., II SAB/Sz 20/13.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 października 2013 r., IV SA/Wr 510/13.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 listopada 2013 r., II SA/Wa 1302/13.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 lutego 2014 r., I SA/Gl 1151/14.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 listopada 2014 r., II SA/Gd 589/14.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 stycznia 2015 r., IV SA/Gl 1075/14.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2015 r., II SAB/ Gd 56/15.
Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2006 r., II SA/Kr 1346/05.
Postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2007 r., II SA/Bk 646/07.
Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2010 r., II SAB/Wa 197/09.
Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2010 r., II SAB/Wa 197/09.
Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 29 maja 2018 r., II SAB/Kr 70/18.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1992 r., sygn. K1/92, OTK ZU 1992, poz. 23.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 1998 r., sygn. akt K 24/98, OTK ZU 6/1998.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., sygn. SK 18/00, OTK ZU 8/2001, poz. 256.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2002, sygn. K 11/02, OTK ZU 4A/2002, poz. 43.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dni 16 września 2002 r., K 38/01, OTK ZU 5A/2002, poz. 59.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r., sygn. K 20/03, ZU OTK z 2004 r., nr 7 poz. 63.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., sygn. K 17/05, OTK ZU 3A/2006, poz. 30.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r., sygn. K 2/07, ZU OTK z 2007 r,, nr 5, poz. 48.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., sygn. SK 43/05, ZU OTK
z 2008 r., nr 4, poz. 57.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2009 r., sygn. SK 54/08, OTK ZU 5A/2009, poz. 69.
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii, A. 24.

Inne źródła
Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2004 r., SKO 4541/1/04.
http://blog.e-odo.pl/category/reforma-ochrony-danych-osobowych/anonimizacja-i-
-pseudonimizacja/, data pobrania: 20.08.2018.
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/opinia-rpo-w-sprawie-projektu-ustawy-o-jawnosci-zycia-publicznego
http://www.jawnosc.pl/?p=3438

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane