• Człowiek cząstką wszechświata

Człowiek cząstką wszechświata

 • Autor: Andrzej Bałandynowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-862-6
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 566/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 99.00 zł

  49.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Filozofia człowieka i jego rola dla społeczności, wspólnotowości a także dla całego rodu ludzkiego stanowi żywotny gwarant dla filozofii prawa i organizowania się systemu państwa. Spoiwem, tworzywem łączącym te dwie materie przedmiotu poznania jest sfera racjonalizmu i sfera kondycji emocjonalno-wolitywnej jednostki. Ukierunkowanie na myślenie optymistyczne, odważne i kreatywne ogarniające także głęboką wiarę w zasady i potencjały rozwojowe osoby ,uznającej rozwój swojego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego za wyraz sięgania do ideałów i realizowania wartości. Ażeby zrozumieć stan harmonii człowieka z otoczeniem poprzez domaganie się urzeczywistnienia potrzeb wyższego rzędu jako duchowych uwzględniających akceptację wartości indywidualnych oraz grupowych należy przyjąć paradygmat wielopoziomowości i wielopłaszczyznowości do ukazania tejże relacyjności. Takie podejście metodologiczne pozwoli zobrazować dynamizm zmiany obrazu samoświadomości, samopotwierdzania i samowychowania jednostki w stronę integralnego rozwoju osobowościowego będącego stanem dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i uczuciowo-wolitywnej na rzecz dobra wspólnego.

Spis treści:

WPROWADZENIE
Anna Kieszkowska

PROLOG
Maria Szyszkowska

Rozdział I. AUTENTYCZNE CZŁOWIECZEŃSTWO

1. Prawdopodobieństwo nieprawdopodobieństwa
2. Bóg, wszechświat, człowiek a filozofia
3. Ekologia życia, ekologia integralna i ekologia rodu ludzkiego
4. Zdrada rozumu a emfaza religijności człowieka
5. Prawda krwiobiegiem sumienia
6. Pokój wewnętrzny dynamizmem rozwojowym

Rozdział II. CZŁOWIEK CZĄSTKĄ LUDZKOŚCI I KOSMOSU

1. Wielowymiarowy realizm ewolucyjny
2. Braterstwo pokoju kategorią nieskończoności i wieczności
3. Sacrum i uniwersum pacyfizmu
4. Ideały spoiwem jedności wszechświata
5. Słowo jako symbol określający naturę człowieczeństwa


Rozdział III. TRANSKULTUROWOŚĆ PRAWA WYOBRAŻENIEM, POŻĄDANIEM I ZGODĄ

1. Fenomen odpowiedzialności
2. Transgresja, wolność, twórcze życie
3. Normatywna autoteliczność
4. Zinstytucjonalizowany indywidualizm
5. Sprawczość edukacyjna, pomocowa i inkluzyjna
6. Akulturalizm systemu sprawiedliwości karzącej

EPILOG
Jan Stępień

BIBLIOGRAFIA ‒ wybrane pozycje

Andrzej Bałandynowicz
Prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Pedagogiki w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prawnik, kryminolog i penitencjarysta badający zjawiska społeczne z zakresu filozofii prawa, penologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii zdrowia. Założyciel jedynej w świecie Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji oraz protoplasta Światowego Uniwersytetu Pokoju. Twórca teorii karania wolnościowego, ograniczającej kary izolacyjne na rzecz resocjalizacji z udziałem społeczeństwa - probacji. Krytykuje działania segregacyjne. Postuluje wspomaganie osób karanych w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych, przystosowawczych oraz wartości kreujących ich tożsamość; głosi potrzebę przyznania im prawa do wyboru i swobodnego zaciągania zobowiązań wobec wspólnoty, stanowiące podstawowe wyzwanie dla człowieka zmagającego się ze swoimi problemami. Twórca teorii opartych na longitudinalnych badaniach kryminologicznych: koncepcji zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności oraz inkluzyjnej readaptacji społecznej. Te trzy teorie stanowią podstawę aksjologiczną polityki kryminalnej państwa prawa. Wieloletni nauczyciel akademicki z ponad 45-cioletnim stażem naukowym. Prowadził wykłady i seminaria na Wydziale Prawa i Administracji UW, w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji UW, w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Pełnił funkcje: rektora uczelni (ponad 12 lat w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie), dyrektora instytutu i zastępcy dyrektora w IPSiR UW (przez trzy kadencje) oraz kierownika katedr i zakładów. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym: międzynarodowy ekspert ds. więziennictwa i systemów penitencjarnych, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Etycznego. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Penitencjarnego. Oddany pracy na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia: przewodniczący Sekcji Pracy Prymasowskiego Komitetu Pomocy Bliźniemu. W czasie stanu wojennego i później udzielał bezinteresownie pomocy prawnej i psychologicznej ludziom pozbawionym zatrudnienia z powodów politycznych lub społecznych. Za  irenologiczną działalność edukacyjną oraz propagowanie idei światowego pokoju jako fundamentalnej transkulturowej wartości z inicjatywy Prezydium Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera wpisany został do Złotej Księgi Członków Akademii (2001). Autor wielu monografii naukowych.

Książki tego autora

BIBLIOGRAFIA (wybrane pozycje)

Allport G., The historical background of social psychology. W: G. Lindzey, E. Aronson (red.), The Handbook of Social Psychology, Random House, New York 1985
Anselm St., Proslogium. Klasyczne ujęcie argumentu ontologicznego. Anzelm z Canterbury: Monologion, Proslogion, przekład Tadeusz Włodarczyk, PWN, Warszawa 1992
Aureliusz M., Rozmyślania, tłum. Kazimierz Twardowski, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2010
Baggini J., Atheism: A very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2003
Bałandynowicz A., Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji. W: A. Kieszkowska (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Impuls, Kraków 2011
Bałandynowicz A., Kryzys bezosobowego więzienia a indywidualizacja penitencjarna podstawą dywersyfikacji programów resocjalizacyjnych skazanych, W: D. Kowalczyk,
A. Glińska-Lachowicz (red.), Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania – doświadczenia ‒ propozycje. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 5, Wyd. UO, Opole 2016
Bałandynowicz A., Pogranicza człowieczeństwa, Fundacja Ubi societas, ibi ius, Warszawa 2018
Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Primum, Warszawa 1996
Bałandynowicz A., Probacyjna sprawiedliwość karząca w miejsce zdehumanizowanej resocjalizacji osadzonej na przymusie i wtórnej stygmatyzacji. W: D. Kowalczyk,
A. Szecówka, S. Grzesiak (red.), Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, Wyd. Oficyna ATHT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015
BałandynowiczA., Psychodegradacja osobowości oraz defaworyzacja, ekskluzja i wykluczenie społeczne recydywistów następstwem nieracjonalnego i reliktowego systemu sprawiedliwości karnej opartej na paradygmacie izolacji przestrzennej, W: W. Zalewski (red.), Długoterminowe kary pozbawienia wolności. W teorii i praktyce, Wyd. UG, Gdańsk 2015
Barrow J., Tippler F., The Anthropic Cosmological Principle, Oxford University Press, New York 1988
Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998
Broad C., Pięć typów teorii etycznych, PWN, Warszawa 1930
Carritt E.F., Teorie moralne, PWN, Warszawa 1928.
Clarke S., Simpson E., Anti-Theory in Ethics and Moral Conservation, University of New York 1989
Dąbrowski K., Funkcje i struktura emocjonalna osobowości, Lublin 1984
Darwin C., O powstaniu gatunków, Agostini-Altaya, Warszawa 2001
Dawkins R., Ślepy zegarmistrz, PIW, Warszawa 1995
Ehrman B.D., Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew, Oxford University Press, Oxford 2002
Fonagy P., Target M., Attachment and reflective function: Their ride in self-organization, „Development and Psychopathology”, 1997, no. 9
Foster M., Jones W., Lancaster L., Masters of Political Thought, Harap, London 1959, t. 1
Gallup C.H., Religion in America, Princeton Religion, Reserve Center, New York 1996
Gehlen A., Der Mensch, seine Natur und seine Stellurg in der Welt, Freiburg 1962,
Gilbert D., Unbelieving und Unbelievable: some Problems in the Rejection of False Information, „Journal of Personality and Social Psychology”, 1990, no. 59
Hannay A., Human Consciousness, Methuen, London 1990
Hardin G., The tragedy of the commons, „Science”, 1968, no. 162
Harris S., Koniec wiary. Religia, terror i przyszłość rozumu, Błękitna Kropka, 2012
Harris S., Koniec wiary. Religia, terror i przyszłość rozumu, Błękitna Kropka, Nysa 2012
Hauser M., Moral Minds: How Nature Designed our Universal Sense of Right and Wrong, Ecco, New York 2006
Hick J., Classical and Contemporary Readings in Philosophy of Religion, Prentice-Hall,
Englewod Cliffs, New Jersey 1989
Hinda R., Why Gods Persist: A Scientific Approach to Religion, Routledge, London 1999,
Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, PWN, Warszawa 1997
Humphrey N., The Mind Mode Flesh: Frontiers of Psychology and Evolution, Oxford University Press, Oxford 2002
Jaeger W., Die Theologie der frühen griednischen Denker, Stuttgart 1953
James W., Doświadczenia religijne, Warszawa 1958
Jaynes J., The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral mind. Includes bibliographical references and index, „Consciousness”, 1976
Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, PWN, Warszawa 1972,
Kant I., Przypuszczalny porządek ludzkiej historii, Toruń 1995,
Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa 1953
Kierkegaard S., Okruchy filozoficzne, Warszawa 1983
Kierkegaard S., Training in Christianity, Oxford University Press, London 1946
Kieszkowska A., Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012
Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966
Krąpiec M.A., Człowiek – dramat natury i osoby, KUL, Lublin 1998
Locke J., Drugi traktat o rządzie, KiW, Warszawa 1976
Mackie J.L., The Miracle of Theism, Clarendon Press, Oxford 1985
Maryniarczyk A., Człowiek-Istota otwarta na transcendencję, ,,Łódzkie Studia Socjologiczne,’’1999,nr 8
Michalak J., Etyka autentyczności. Indywidualizm, wspólnotowość, edukacja, „Edukacja”, 2004, nr 3
Nietzsche F., Poza dobrem i złem, Warszawa 1990,
Nietzsche F., Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, Kraków 2009
Nietzsche F., Z genealogii moralności, Warszawa 1905
Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1985
Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, Warszawa 1960
Piejka A., Przez kształtowanie światowego obywatelstwa – w stronę kultury rozwoju, „Ruch Pedagogiczny”, 2013, nr 1
Pilch T., Agresja i nietolerancja jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego, W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Żak, Warszawa 2003
Plamenatz J., Man and Society, Longman, London 1963,
Radbruch G., Zarys filozofii prawa, Warszawa 1938
Rawls J., A Theory of Justice, State University of New York Press,1971,
Rees M., Nasz kosmiczny dom, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2006
Russell B., Droga do pokoju, Warszawa 1937
Russell B., Przebudowa społeczna, Warszawa 1932,
Sabine G., A history of Political Theory, Harrap, London 1969
Shermer M., How We Believe: The Search for God in an Age of Science, W.H. Freeman, New York 1999
Smolin L., Życie wszechświata, Amber, Warszawa 1999
Srauss L.D., Prawo naturalne w świecie historii, Warszawa 1969
Stern P., Dietz C., Kalof T., Value orientations gender and environmental concern, „Environment and Behavior”, 1993, no. 25
Strauss L., Prawo naturalne w świecie historii, Warszawa 1969
Strzeszewski Cz., Prawo naturalne jako podstawa etyki społecznej, „Roczniki Filozoficzne KUL ‘’, 1971, z. 2
Szyszkowska M., Człowiek uwikłany – ideały jako drogowskazy , Wydawnictwo: Kresowa Agencja, Białystok 2014
Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa, Warszawa 1999
Szyszkowska M., Filozofia prawa i filozofia człowieka, PAX, Warszawa 1989,
Szyszkowska M., Istnieć w XXI wieku, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2017,
Szyszkowska M., Świat urzeczywistniony a możliwości człowieka, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2016
Szyszkowska M., U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka, Warszawa 1971
Taylor Ch., Etyka autentyczności, Znak, Kraków 2002
Winiarski M., Opieka – pomoc – wsparcie społeczne jako wymiary działań humanitarnych, „Ruch Pedagogiczny”, 1999, nr 3–4
Wojnar I., Etos edukacji w XXI wieku, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2000
Zakaria F., The Future of Freedom: Liberal Democracy at Home and Abroad, W. Norton, New York 2003

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane