Prawo komentarze

Komentarz do Konstytucji RP art. 186, 187

Komentarz do Konstytucji RP art. 18...

Komentarz do Konstytucji RP art. 186, 187

Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego – mającego stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – Krajowej Rady Sądownictwa. Konstytucyjna misja KRS powoduje, że w wielu miejscach trzeba odwoływać się do niektórych innych przepisów Konstytucji – przede wszystkim do art. 179, wskazującego podstawową kompetenc..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 109, 110, 111

Komentarz do Konstytucji RP art. 10...

Komentarz do Konstytucji RP art. 109, 110, 111

Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów dotyczących organizacji i działania Sejmu i Senatu. Art. 109 dotyczy obradowania parlamentu w trybie permanencji oraz zwoływania Sejmu i Senatu na pierwsze posiedzenie, zaś w art. 110 uregulowano kwestie organów wewnętrznych obu izb, w tym Marszałków, komisji stałych i komisji nadzwyczajnych. Komentarz do art. 111 dotyczy pozycji ustrojowej i trybu działania sejmowej komisji śledczej.Partner wydania:   W serii polecamy:..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 102, 103, 104

Komentarz do Konstytucji RP art. 10...

Komentarz do Konstytucji RP art. 102, 103, 104

W tomie komentarza zawarto trzy przepisy odnoszące się do statusu posłów i senatorów. Art. 102 zabrania łączenia mandatów posła i senatora, zaś art. 103 wprowadza niepołączalność personalną mandatu parlamentarzysty z określonymi stanowiskami, zawodami i funkcjami. Z kolei art. 104 określa przedstawicielski charakter mandatu wolnego oraz odnosi się do ślubowania parlamentarzystów i rozpoczęcia przez nich sprawowania mandatu.Partner wydania:   W serii polecamy:..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 97, 98

Komentarz do Konstytucji RP art. 97...

Komentarz do Konstytucji RP art. 97, 98

W prezentowanym tomie została zawarta analiza dwóch przepisów Konstytucji RP dotyczących składu Senatu i zasad wyborów (przymiotników wyborczych) do tej izby (art. 97), a także kadencji Sejmu i Senatu, zarządzania wyborów parlamentarnych oraz skrócenia kadencji w drodze uchwały Sejmu lub postanowienia Prezydenta RP (art. 98).Partner wydania:   W serii polecamy:..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 41, 45

Komentarz do Konstytucji RP art. 41...

Komentarz do Konstytucji RP art. 41, 45

Prezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Jego przedmiotem są przepisy dotyczące państwowej funkcji karania zawarte w Konstytucji RP w art. 41 i 45, które zostały zamieszczone w rozdziale II „Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, w części dotyczącej „Wolności i praw osobistych”. Obydwa przepisy odnoszą się do szeroko pojmowanego prawa jednostki do wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków odnośnie do pozbawienia wolności i zatr..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 105, 106, 107, 108

Komentarz do Konstytucji RP art. 10...

Komentarz do Konstytucji RP art. 105, 106, 107, 108

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji poddano analizie niektóre aspekty statusu prawnego parlamentarzystów, w tym m.in. kwestie immunitetu parlamentarnego (immunitetu materialnego, immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności), aspekty proceduralne immunitetu, zagadnienie odpowiedzialności quasi konstytucyjnej posłów i senatorów za prowadzenie działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz nabywanie tego majątku.Partner..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 225, 226

Komentarz do Konstytucji RP art. 22...

Komentarz do Konstytucji RP art. 225, 226

Przedstawiamy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. W tomie tym zawarto analizę dwóch przepisów znajdujących się w rozdziale X „Finanse publiczne”. W art. 225 określona jest fakultatywna możliwość skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu Sejm nie przedstawi Prezydentowi uchwalonej ustawy do podpisu. Art. 226 dotyczy obowiązku przedłożenia przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania budżetu, wraz z uprawnieniem kontrolny..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 15, 16, 163-172

Komentarz do Konstytucji RP art. 15...

Komentarz do Konstytucji RP art. 15, 16, 163-172

Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP dotyczące samorządu terytorialnego: art. 15 i art. 16, zamieszczone w pierwszym rozdziale „Rzeczpospolita”, określającym podstawowe zasady ustroju RP, oraz art. 163–172, czyli całość przepisów rozdziału siódmego „Samorząd terytorialny”. W komentarzu uwzględniono stan prawny na dzień 15 marca 2020 r. Partner wydania:   W serii polecamy:..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Środki karne w kodeksie karnym skarbowym

Środki karne w kodeksie karnym skar...

Środki karne w kodeksie karnym skarbowym

W opracowaniu przedstawiono problematykę środków karnych stosowanych w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz o wykroczenia skarbowe. Szczegółowo omówiono wszystkie przewidziane w kodeksie środki karne: 1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;  2) przepadek przedmiotów;  3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów; 4) przepadek korzyści majątkowej; 4a) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej; 5) zakaz prowadzenia określonej działalności ..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 95, 96

Komentarz do Konstytucji RP art. 95...

Komentarz do Konstytucji RP art. 95, 96

Prezentujemy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. Zawiera analizę dwóch przepisów otwierających rozdział IV, a poświęconych istocie dwuizbowości i podstawowych funkcji Sejmu, a także składowi tej izby i podstawowym zasadom (przymiotnikom) wyborczym do Sejmu, czyli powszechności, równości, bezpośredniości, proporcjonalności oraz tajności głosowania.Partner wydania:   W serii polecamy:..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Prawo o prokuraturze. Komentarz praktyczny

Prawo o prokuraturze. Komentarz pra...

Prawo o prokuraturze. Komentarz praktyczny

Komentarz został napisany przez praktyków, czyli czynnie zawodowo prokuratorów z myślą o  praktykach, którzy z ustawą mają najczęściej do czynienia, bo zgodnie z jej przepisami funkcjonują. Takie założenie spowodowało, że koncentruje się on na ważnych i praktycznych z punktu widzenia każdego prokuratora kwestiach, a nie na zagadnieniach doktrynalnych. Komentarz jest jednocześnie głosem w prowadzonej aktualnie społecznej dyskusji o funkcjonowaniu prokuratury i jej znaczeniu w zwalczaniu pato..

55.00 zł 110.00 zł Cena netto: 52.38 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 6, 70, 73

Komentarz do Konstytucji RP art. 6,...

Komentarz do Konstytucji RP art. 6, 70, 73

Przedmiotem komentarza są dwa artykuły rozdziału II Konstytucji RP usytuowane w podrozdziale "Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne": art. 70 i art. 73, a ściśle powiązany z art. 73 in fine, zwłaszcza w zakresie swojego ust. 1, art. 6, mimo iż znajduje się on w rozdziale I "Rzeczpospolita".Partner wydania:   W serii polecamy:..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 11, 13

Komentarz do Konstytucji RP art. 11...

Komentarz do Konstytucji RP art. 11, 13

Prezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Zawiera kompleksową analizę dwóch przepisów Konstytucji, które znajdują się w rozdziale I pośród jej zasad naczelnych. Obydwa te przepisy odnoszą się do partii politycznych. Art. 11 zawiera zasadę pluralizmu politycznego oraz jawności finansowania partii politycznych, zaś art. 13 zakazuje istnienia partii i innych organizacji, które są zagrożeniem dla istnienia systemu demokratycznego.Partner wydania:   W ser..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 30, 31, 32, 33

Komentarz do Konstytucji RP art. 30...

Komentarz do Konstytucji RP art. 30, 31, 32, 33

Prezentowany tom jest pierwszą częścią serii wydawniczej, która w ciągu najbliższych lat ukaże się nakładem wydawnictwa Difin. Seria ta jest komentarzem do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. W jednym tomie znajdzie się od kilku do kilkunastu przepisów, komentowanych przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, przede wszystkim profesorów z Uniwersytetu SWPS oraz z innych wiodących ośrodków akademickich. Partner wydania:   W serii polecamy:..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela

Prawne aspekty wykonywania zawodu n...

Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela

Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Książka ma stanowić przystępne i skondensowane kompendium aktualnej wiedzy prawnej w aspekcie funkcjonowania szkół i wykonywania zawodu dla każdego nauczyciela oraz menadżera oświaty. Autorka omówiła m.in. prawa i obowiązki nauczycieli, zadania organów szkoły i nadzór nad nimi a..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Pokazuje 46 do 60 z 83 (6 Stron)