Prawo komentarze

Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 151

Komentarz do Konstytucji RP art. 14...

Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 151

Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji RP z rozdziału VI „Rada Ministrów i administracja rządowa”. Określają one kolejno: zadania i kompetencje Rady Ministrów, skład Rady Ministrów, szczególne wymogi dotyczące działalności członków Rady Ministrów oraz rotę przysięgi składanej przez członków tego organu. Komentarz nie obejmuje wszystkich przepisów ustawy zasadniczej odnoszących się do Rady Ministrów i jej członków. Innym opracowaniom komentarzowym w ramach niniej..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 145, 156

Komentarz do Konstytucji RP art. 14...

Komentarz do Konstytucji RP art. 145, 156

Prezentowany tom zawiera komentarz do dwóch przepisów art. 145 i 156 Konstytucji RP. Mieszczą się one w rozdziałach: V „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” oraz VI „Rada Ministrów i administracja rządowa”. Łączne ich komentowanie związane jest z zagadnieniami odnoszącymi się do odpowiedzialności związanej z zajmowanym urzędem, czy pełnieniem odpowiednich stanowisk państwowych. Niewątpliwie łączącym ich elementem jest postępowanie przed Trybunałem Stanu.Partner wydania: W serii polecamy:..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 71, 72

Komentarz do Konstytucji RP art. 71...

Komentarz do Konstytucji RP art. 71, 72

Prezentowany tom komentarza poświęcony jest omówieniu dwóch artykułów Konstytucji RP, które regulują zagadnienia związane z ochroną rodziny i dziecka (art. 71 i art. 72). Komentowane przepisy zostały umieszczone w II rozdziale ustawy zasadniczej. Artykuł 71 formułuje obowiązek uwzględniania dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej Państwa oraz otaczania szczególną pomocą rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Nakłada również na władze publiczne obowią..

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 75

Komentarz do Konstytucji RP art. 75

Komentarz do Konstytucji RP art. 75

Prezentowany tom zawiera komentarz do artykułu dotyczącego mieszkania – szczególnego dobra, z którego możliwość korzystania ma szczególne znaczenie z punktu widzenia zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, a tym samym realizowania jego praw podstawowych. Od ponad 70 lat w aktach prawa międzynarodowego, a od ponad 50 lat w coraz liczniejszych konstytucjach, znajdują się sformułowania dotyczące prawa do mieszkania – prawa socjalnego zaliczanego do drugiej gen..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 74, 86

Komentarz do Konstytucji RP art. 74...

Komentarz do Konstytucji RP art. 74, 86

Prezentowany tom komentarza dotyczy dwóch przepisów Konstytucji RP, które regulują zagadnienie ochrony środowiska (art. 74 i art. 86). Ustrojodawca zamieścił je w II rozdziale ustawy zasadniczej. Artykuł 74 nakłada na władze publiczne obowiązki prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne, ochrony środowiska, informowania obywateli o stanie środowiska i wspierania ich działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska. Natomiast art. 86 zobowiązuje każdeg..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów

Ustawa o ochronie przyrody z koment...

Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów

Publikacja stanowi komentarz uwzględniający jedenaście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, które nastąpiły po 2018 roku. Pełnym komentarzem opatrzono trzy rozdziały ustawy: 1 („Przepisy ogólne”), 4 („Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”) i 11 („Przepisy karne”). Autorzy uwzględnili i skomentowali orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz odnoszące się do związanej z zezwoleniami problematyki opłat i kar pieniężnych. Zaletą ..

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 204, 205, 206, 207

Komentarz do Konstytucji RP art. 20...

Komentarz do Konstytucji RP art. 204, 205, 206, 207

W książce autorzy analizują i komentują artykuły 204-207 Konstytucji RP poświęcone problematyce obowiązków Najwyższej Izby Kontroli względem Sejmu oraz statusowi prawnemu Prezesa NIK, w tym kwestiom związanym z jego powoływaniem, obowiązującą go zasadą incompatibilitas oraz immunitetem. Poruszono również zagadnienie regulacji ustawowej organizacji oraz trybu działania Najwyższej Izby Kontroli...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 84, 217

Komentarz do Konstytucji RP art. 84...

Komentarz do Konstytucji RP art. 84, 217

Komentarz dotyczy przepisów art. 84 i 217 Konstytucji RP, które są kluczowe przy rekonstrukcji zasady władztwa daninowego. Zasada ta oznacza kompetencję nakładania danin publicznych na wszystkie podmioty i w stosunku do wszystkich składników majątku przez parlament w sposób  opisany w Konstytucji. W aspekcie normatywnym zasada władztwa daninowego wyznacza warunki nakładania danin publicznych. Warunki te  dotyczą przede wszystkim wykorzystania formy ust..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 59, 60

Komentarz do Konstytucji RP art. 59...

Komentarz do Konstytucji RP art. 59, 60

Tom zawiera komentarz do dwóch przepisów z rozdziału II Konstytucji RP. Art. 59 dotyczy wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i organizacjach społeczno-zawodowych rolników, prawa do rokowań w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień, a także gwarantowanego związkom zawodowym prawa do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu. Art. 60 zapewnia obywate..

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 99, 100, 101

Komentarz do Konstytucji RP art. 99...

Komentarz do Konstytucji RP art. 99, 100, 101

Tom zawiera szczegółowy komentarz do trzech przepisów Konstytucji poświęconych procesowi wyborów do Sejmu i Senatu. Art. 99 dotyczy kręgu podmiotów, którym przysługuje bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) oraz niegodności wyborczej. Art. 100 odnosi się do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów oraz zakazu jednoczesnego kandydowania do Sejmu i Senatu, zaś art. 101 wskazuje, że ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy, zaś wyborcy przysługuje prawo..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 5, 18, 19

Komentarz do Konstytucji RP art. 5,...

Komentarz do Konstytucji RP art. 5, 18, 19

Prezentowana praca jest komentarzem do niezwykle ważnych trzech przepisów Konstytucji RP zawierających naczelne zasady ustrojowe. W art. 5 ustrojodawca wprowadził do systemu prawa zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę gwarancji oraz granice wolności oraz praw człowieka i obywatela. Ponadto w tym dość pojemnym przepisie znalazła się również odpowiedzialność państwa za zagwarantowanie obywatelom bezpieczeństwa. Niemniej ważną zasadą w tym przepisie jest obowiązek państwa do str..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 20, 21, 22

Komentarz do Konstytucji RP art. 20...

Komentarz do Konstytucji RP art. 20, 21, 22

Niniejszy tom zawiera komentarz do trzech artykułów Konstytucji RP, które mają podstawowe znaczenie dla określenia gospodarczego ustroju Państwa. W art. 20 jako podstawę ustroju gospodarczego wskazuje się społeczną gospodarkę rynkową, opartą na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. W art. 21 sformułowana została gwarancja ochrony własności i prawa dziedziczenia, jak również określone przesłan..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 120, 121, 122, 123, 124

Komentarz do Konstytucji RP art. 12...

Komentarz do Konstytucji RP art. 120, 121, 122, 123, 124

Prezentowany tom komentarza dotyczy: większości potrzebnej do uchwalania ustaw i podejmowania uchwał oraz odpowiedniego kworum (art. 120), procedury ustawodawczej w Senacie oraz procedury w Sejmie odnośnie do poprawek zaproponowanych przez Senat (art. 121), możliwości konstytucyjnych, jakie przysługują Prezydentowi odnośnie do przekazanej mu uchwalonej ustawy (art. 122), odrębności trybu pilnego (art. 123) oraz przepisu, który nakazuje odpowiednie stosowanie do Senatu przepisów ar..

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 12, 58

Komentarz do Konstytucji RP art. 12...

Komentarz do Konstytucji RP art. 12, 58

Tom zawiera obszerny, kompleksowy komentarz do dwóch przepisów Konstytucji poświęconych wolności zrzeszania się. Art. 12 (umieszczony w rozdziale I) zawiera zasadę ustrojową zapewniającą wolność tworzenia i działania dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Art. 58 (umieszczony w rozdziale II), kładzie nacisk na prawa podmiotowe o charakterze politycznym, zakazuje zrzeszeń, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją i ustawą oraz odsyła do uregulowania..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 184, 185

Komentarz do Konstytucji RP art. 18...

Komentarz do Konstytucji RP art. 184, 185

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji RP dokonana została analiza dwóch przepisów statuujących: kompetencje i organizację sądownictwa administracyjnego (art. 184) oraz tryb obsadzania stanowiska Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 185).Partner wydania:  W serii polecamy:..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Pokazuje 16 do 30 z 82 (6 Stron)