• Komentarz do Konstytucji RP art. 84, 217

Komentarz do Konstytucji RP art. 84, 217

 • Autor: Agnieszka Bień-Kacała Jacek Wantoch-Rekowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-150-0
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 116/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Komentarz dotyczy przepisów art. 84 i 217 Konstytucji RP, które są kluczowe przy rekonstrukcji zasady władztwa daninowego. Zasada ta oznacza kompetencję nakładania danin publicznych na wszystkie podmioty i w stosunku do wszystkich składników majątku przez parlament w sposób  opisany w Konstytucji. W aspekcie normatywnym zasada władztwa daninowego wyznacza warunki nakładania danin publicznych. Warunki te  dotyczą przede wszystkim wykorzystania formy ustawy (art. 84 i 217 Konstytucji RP) oraz wyznaczenia przedmiotu regulacji ustawy daninowej (art. 217 Konstytucji RP), a także sposobu uchwalenia takiej ustawy zgodnie z założeniami przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji RP). Nie ma także wątpliwości, że art. 84 jest niezwykle istotny dla regulacji całości zagadnień finansowoprawnych. Z przepisu tego, interpretowanego łącznie z art. 217 Konstytucji RP, wynikają dwie podstawowe zasady prawa podatkowego: zasada powszechności i zasada wyłączności ustawowej dla podatków i innych danin publicznych.

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 84

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Zagadnienia ogólne
4. Strona podmiotowa
5. Ciężary i świadczenia publiczne
6. Podatki
7. Ustawa jako podstawa prawna nakładania ciężarów i świadczeń publicznych

Artykuł 217

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny – zasada władztwa daninowego
4. Daniny publiczne i ich rodzaje
5. Ustawowe wyrażenie istotnych elementów daniny publicznej
6. Tryb uchwalania ustaw daninowych
7. Relacja między ustawą daninową a rozporządzeniem
8. Udzielenie władztwa daninowego
9. Możliwość przekazania kompetencji na rzecz UE
10. Ochrona praw jednostki
11. Uczciwość ustawodawcy daninowego

Bibliografia opracowań naukowych 

Agnieszka Bień-Kacała
Prof. US dr hab. Ukończyła studia prawnicze w Toruniu. Od października 2022 r. zatrudniona na stanowisku profesora w INP Uniwersytetu Szczecińskiego. Staże naukowe odbyła na Uniwersytecie Ateńskim, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz na Uniwersytecie w Maastricht. Prowadziła badania w ramach grantów naukowych NCN i V4. Autorka licznych publikacji naukowych. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Przeglądu Prawa Konstytucyjnego. Aktywnie uczestniczy w działalności PTPK, TNT oraz ICON-S. Od roku 2019 jest członkiem zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu.

Książki tego autora

Jacek Wantoch-Rekowski
Prof. UMK dr hab. Zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych. Radca prawny, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych. Redaktor Naczelny kwartalnika Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Abramczyk D., Unikanie i uchylanie się od opodatkowania jako sposoby zarządzania podatkami konsumenta – o zagrożeniach i przeciwdziałaniu, „Finanse i Prawo Finansowe” 2019, nr 2 (22).
Andruszkiewicz M., Język prawa a język prawny, [w:] Państwo prawa. Parlamentaryzm. Sądownictwo konstytucyjne, (red.) A. Jamroz, Biały-stok 2012.
Antonów D.M., Cechy danin publicznych w polskim systemie prawa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2016, vol. LXIII (1).
Banaszak B., Komentarz do art. 84, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis/el. 2012.
Baczkowski P., Pojęcie i cechy podatku, „Pieniądze i Więź” 2020, nr 2 (87).
Barej E., Zakres władztwa podatkowego – na przykładzie miast na prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr 108.
Barwaniec A., Kilka uwag o istocie zasady sprawiedliwości podatkowej, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2017, nr 20 (2).109
Bernat R., Konstytucyjny nakaz ponoszenia ciężaru podatków – wybrane zagadnienia, „Acta Iuris Stetinensis” 2018 nr 3.
Bielska-Brodziak A., In dubio pro tributario – przeszłość i teraźniejszość, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka, cz. I. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, (red.) J. Głuchowski, Warszawa 2019.
Bień-Kacała A., Pojęcie danin publicznych w świetle Konstytucji RP z 1997 r. – próba definicji ekstensywnej, [w:] Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza, (red.) Jan Białocerkiewicz, Michał Balcerzak, Anna Czeczko-Durlak, Toruń 2004.
Bień-Kacała A., Równowaga budżetowa a bezpieczeństwo państwa, [w:] Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP, t. 2, (red.) J. Wołejszo,  A. Lis, R. Reczkowski, Bydgoszcz 2013.
Bień-Kacała A., Suwerenność państwa a nakładanie danin publicznych, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, Tom I, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Bień-Kacała A., Uczciwość ustawodawcy daninowego, Gdańskie Studia Prawnicze, Studia Ustrojoznawcze, Tom XXXI, 2014.
Bień-Kacała A., Witkowski Z., Równowaga budżetowa jako wartość konstytucyjna versus ochrona praw jednostki?, [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia prawne, t. 3, (red.) M. Grzybowski, Kraków 2014.
Bień-Kacała A., Zasada państwowego władztwa daninowego: wybrane zagadnienia, [w:] Przemiany Polskiego Prawa (Lata 1989–1999),  (red.) E. Kustra, Toruń 2001.
Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005.
Borodo A. [w:] Słownik finansów samorządu terytorialnego, (red.) A. Bo-rodo, Toruń 2015.
Brzezicki T., Opłata administracyjna. Konstrukcja prawna, Toruń 2019.
Brzeziński B. [w:] Prawo finansowe , B. Brzeziński, T. Dębowska–Romanowska, M. Kalinowski, W. Wójtowicz, Warszawa 2000.
Brzeziński B., Prawo podatkowe, Toruń 1999.
Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017.
Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2001.
Budziarek M., Kontrowersje wokół sposobu ukształtowania obowiązków płatnika w Ordynacji podatkowej (wybrane zagadnienia), [w:] Zarządzenie w jednostkach administracji publicznej – jednostka jako podmiot ochrony prawnej, (red.) A. Kołodziejska i A. Korzeniowska-Polak, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, tom XIS, zeszyt nr 9, część II.
Ciapała J. [w:] Zarys prawa samorządu terytorialnego, (red.) M. Ofiarska, J. Ciapała, Poznań 2001.
Cieślukowski M., Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014 vol. 2,  no. 6(267).
Czeszejko–Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
Dębowska–Romanowska T., Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe. Część I, Glosa 1996, nr 11.
Dębowska-Romanowska T., Nowak T., Komentarz do art. 84, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, (red.) M. Safjan i L. Bosek, Legalis/el. 2016.
Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Cześć konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
Dowgier R., Zasada demokratycznego państwa prawnego jako fundament stanowienia prawa podatkowego, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, (red.) P.J. Lewkowicz i J. Stankiewicz, Białystok 2010.
Draniewicz B., Problem konstytucyjności opłat za korzystanie ze środowiska, PiP 2007, nr 7.
Działocha K., Artykuł 84, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t.3, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Działocha K., Łukaszczuk A., Komentarz do art. 84, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, (red.) L. Garlicki i M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe/el. 2016.
Dzwonkowski H., Elementy konstrukcyjne podatku w świetle art. 217 Konstytucji, Glosa 1999, nr 6.
Etel L., Ustawa i uchwała daninowa, [w:] Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga Jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, (red.) J. Głuchowski, C. Kosikowski i J. Szołno-Koguc, Lublin 2008.
Feliks P., Otczyk G., Zróżnicowanie fiskalnych skutków gminnej polityki podatkowej w Polsce, „Studia BAS” 2021, nr 1 (65).
Filipiak B.Z., Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 864.
Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 217, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 84, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, wyd. II, LEX/el. 2021.
Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Źródła prawa podatkowego w świetle przepisów Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998.
Garlicki L., Komentarz do art. 123, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom II, Warszawa 2001.
Garlicki L., Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Bilans pięciu lat, [w:] Pięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
Gomułowicz A., Ingerencyjny charakter prawa podatkowego, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka, cz. I. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, (red.) J. Głuchowski, Warszawa 2019.
Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016.
Gomułowicz A., Podatki w polskich konstytucjach, [w:] Podatki i prawo podatkowe, A. Gomułowicz, J. Małecki, Warszawa 2013.
Gomułowicz A., Sprzeczność interesów a sprawiedliwe opodatkowanie – zasadnicze dylematy, [w:] Ius Suum Quique. Studia prwnofinansowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wacławowi Goronowskiemu, (red.) W. Konieczny, Warszawa 2005.
Grobicka-Madej K., Niedopuszczalność wprowadzenia przez gminę dodatkowej opłaty na podstawie uchwały niebędącej aktem prawa miejscowego, „Finanse Komunalne” 2015, nr 9.
Gronowska B., Prawa i wolności człowieka i obywatela, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. Witkowski i A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
Haczkowska M., Komentarz do art. 84, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) M. Haczkowska, LexisNexis/el. 2014.
Hauser R., „Sprawiedliwość” podatkowa, [w:] Państwo prawa. Parlamentaryzm. Sądownictwo konstytucyjne, (red.) A. Jamroz, Białystok 2012.
Holmes S., Sunstein C.R., Koszty praw. Dlaczego wolność zależy od podatków, Warszawa 2003.
Huchla A., Ciężary i świadczenia publiczne a podatki w świetle art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego , (red.) P.J. Lewkowicz i J. Stankiewicz, Białystok 2010.
Iwin-Garzyńska J., Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku – szkic problemu, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 3 (cz. 2).
Kornberger-Sokołowska E. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Komentarz, Warszawa 2019.
Kosikowski C., Granice opodatkowana jako zasada konstytucyjna, [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, (red.) Z. Ofiarski, Szczecin 2014.
Kosikowski C., Władztwo podatkowe i ustawa podatkowa w obowiązującym w Polsce systemie prawnym, [w:] Ustawa podatkowa. Geneza, ewolucja i stan prawny; tworzenie; kontrola; wykładnia; wykonywanie, Warszawa 2006.
Krawczyk-Sawicka A., Reguła ustawowego nakładania podatków i innych ciężarów publicznych w świetle art. 217 Konstytucji RP z 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.
Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 2 (35).
Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Najnowsze tendencje, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
Kulicki J., Konstytucyjne podstawy nakładania podatków (zarys wybranych problemów), „Prawo Spółek” 2000, nr 3.
Kulicki J., Władztwo podatkowe państwa i samorządu terytorialnego w zakresie podatków dochodowych – model scentralizowany czy zdecentralizowany?, „Studia BAS” 2018, nr 2 (54).
Lenio P., Składka na ubezpieczenie zdrowotne jako danina publiczno-prawna, [w:] Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, Warszawa 2018.
Liszewski G., Harmonizacja prawa podatkowego, [w:] Integracja europejska. Wprowadzenie, (red.) M. Perkowski, Warszawa 2002.
Lotko E., Konstytucyjny obowiązek płacenia podatków a spójność aksjologiczna, „Prawo i Więź” 2021, nr 4.
Mastalski R., Glosa do wyroku TK z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2.
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2019.
Mastalski R., Tworzenie i stosowania prawa podatkowego w zgodzie z konstytucją, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego , (red.) P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010.
Mazurkiewicz M., Konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych a „wolność unikania opodatkowania” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej, (red.) W. Miemiec, Wrocław 2017.
Mączyński D., Finansowe skutki regulacji podatkowych niezgodnych z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym, [w:] Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych , (red.) J. Głuchowski, A. Pomorska i J. Szołno-Koguc, Lublin 2007.
Miemiec W., Artykuł 168, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej, (red.) J. Boć, Wrocław 1998.
Miemiec W., Finanse samorządu terytorialnego w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 1997, nr 5.
Miemiec W., Rozdział I.4, [w:] Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, (red.) W. Miemiec, Warszawa 2018.
Miemiec W., Wybrane zagadnienia systemu finansowego samorządu terytorialnego i jego podstaw prawnych, [w:] Studia nad samorządem terytorialnym, (red.) A. Błaś, Kolonia Limited 2002.
Mirek I., Daniny publiczne w prawie niemieckim, Warszawa 1999.
Morawski W., Pojęcie ulgi podatkowej w Ordynacji podatkowej, [w:] Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono, Toruń 2002.
Niedojadło J., Nullum tributum sine lege – dopuszczalność wyboru drogi najmniej opodatkowanej, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2014, nr 7 (1).
Nykiel W., Cele i funkcje ulg i zwolnień podatkowych, [w:] Regulacje prawno–podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono , Toruń 2002.
Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B., Reforma samorządu terytorialnego, Tom II, Zielona Góra 1999.
Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Warszawa 2006.
Orłowski J., Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania – wybrane zagadnienia, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 22.
Ostrowska A., Władztwo podatkowe gmin w zakresie wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości – teoria i praktyka, „Finanse Komunalne” 2019, nr 7–8.
Ruśkowski E., Autonomia podatkowa jednostek samorządu terytorialnego a decentralizacja władzy publicznej, [w:] Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe, Pro publico bono, Toruń 2002.
Selera P., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie podatkowym Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2017, nr 4.
Skrzydło W., Komentarz do art. 84, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2013.
Smoktunowicz E., Spór o charakter prawny danin publicznych, Glosa 1997, nr 4.
Szewczyk M., Prawo miejscowe w świetle przepisów nowej Konstytucji RP, „Przegląd Legislacyjny” 1997, nr 4.
Trzciński J., Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019, z. 1.
Uścińska G., Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Warszawa 2019.
Wantoch-Rekowski J., Pensions and pension insurance contributions in the light of Polish constitutional regulations – outline of the problem, „Kobe University Law Review” 2020, no. 53.
Wantoch-Rekowski J., Morawski W., Podstawy prawa finansów publicznych. Podręcznik akademicki, Toruń 2019.
Wiciak S., Funkcja podatków w gospodarce rynkowej – analiza krytyczna, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2012, nr 14.
Wojciechowski P., Programowanie reformy jednolitej daniny w 2016 r. w świetle koncepcji bazy i nadbudowy, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2019, nr 1 (140).
Wołowiec T., Zwolnienia przedmiotowe versus podmiotowe w uchwałach podatkowych na przykładzie lokalnych podatków majątkowych,  „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 12.
Wyszkowska D., Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2017, vol. LI, 5.
Zieliński R., Funkcje podatków w doktrynie prawnofinansowej oraz ich znaczenie dla praktyki stanowienia prawa podatkowego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2019, tom XXIX, nr 1.
Zieliński R., Tworzenie prawa podatkowego w Polsce w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, (red.) P.J. Lewkowicz i J. Stankiewicz, Białystok 2010.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane