• Komentarz do Konstytucji RP art. 75

Komentarz do Konstytucji RP art. 75

 • Autor: Hubert Izdebski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-179-1
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 130/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Prezentowany tom zawiera komentarz do artykułu dotyczącego mieszkania – szczególnego dobra, z którego możliwość korzystania ma szczególne znaczenie z punktu widzenia zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, a tym samym realizowania jego praw podstawowych. Od ponad 70 lat w aktach prawa międzynarodowego, a od ponad 50 lat w coraz liczniejszych konstytucjach, znajdują się sformułowania dotyczące prawa do mieszkania – prawa socjalnego zaliczanego do drugiej generacji praw człowieka. W art. 75 Konstytucji RP występuje określenie „prawa lokatorów”, nie ma jednak w tym artykule określenia „prawo do mieszkania”. Art. 75 zalicza się na ogół do przepisów ustawy zasadniczej ustanawiających zasady polityki władz publicznych w danej dziedzinie życia społecznego (w tym przypadku „polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli”), lecz nie łącząc ich z  konkretnie sformułowanymi prawami jednostki. Dekodowanie z niego prawa do mieszkania może być jednak efektem wykładni, uwzględniającej ogólną aksjologię Konstytucji (szczególna wartość godności osobowej, zasady sprawiedliwości społecznej, zasada społecznej gospodarki rynkowej, prawo rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych) oraz międzynarodowe i europejskie standardy prawne. Obowiązkiem władz publicznych jest, w konsekwencji, umożliwienie dostępu do mieszkania jako dobra o szczególnym znaczeniu dla jednostek, rodzin i gospodarstw domowych – poczynając od kształtowania przez ustawodawcę praw mieszkaniowych umożliwiających realizację prawa do mieszkania, odpowiednio do stopnia braku możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych własnymi siłami.

W serii polecamy:

Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowany przepis Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 75

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Uregulowania w aktach i dokumentach prawa międzynarodowego i europejskiego
4. Artykuł 75 a inne przepisy Konstytucji RP
5. Polityka władz publicznych
6. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
7. Przeciwdziałanie bezdomności
8. Budownictwo socjalne
9. Własne mieszkanie
10. Artykuł 75 Konstytucji RP – normy programowe, przyznanie praw czy deklaracja prawa do mieszkania?
11. Prawo do mieszkania a zasada pomocniczości

Bibliografia opracowań naukowych

Hubert Izdebski
profesor Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, poprzednio wieloletni profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; uczestnik jako przedstawiciel PAN w Forum dla Praworządności organizowanym przez tę Akademię oraz Polską Akademię Umiejętności; radca prawny, adwokat; autor wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego historii i podstaw aksjologicznych, w tym, w ramach niniejszej serii, komentarzy do art. 6, 70, 73; art. 15, 16, 163-172 oraz art. 186, 187 Konstytucji RP.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Amore K., Baker M., Howden-Chapman Ph., The ETHOS Definition and Classification of Homelessness. An Analysis, „European Journal of Homelessness” 2011/5.
Augustyniak M., Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2016.
Bednarek M., Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.
Bendaoud M., Le droit au logement tel que vu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: Sa mise en oeuvre québécoise est-elle conforme?, „Revue Québécoise de Droit International” 2010/2.
Bernaczyk M., Konstytucyjne obowiązki państwa do podejmowania działań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jednostki, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, (red.) M. Jabłoński, Wrocław 2014.
Bernaczyk M., Konstytucyjne prawa podmiotowe a normy programowe Konstytucji, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. 1: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, (red.) M. Jabłoński, Warszawa 2010. 123
Brzozowski W., Prawa i wolności, [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 2018.
Bucińska J., Koncepcje regulacji społecznych praw człowieka w najnowszych konstytucjach państw europejskich, „Roczniki Nauk Prawnych” 2010/1.
Bucoń P., Konstytucyjne podstawy wspierania rodziny przez władze publiczne w Polsce, PPK 2019/4.
Cesarski M., Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie – czy możliwa w społecznym paradygmacie wzrostu?, „Problemy Polityki Społecznej” 2017/36.
Cesarski M., Społeczna polityka mieszkaniowa w poszukiwaniu i urzeczywistnianiu trwałego rozwoju, „Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego. Studia i Prace” 2017/3.
Chamberlain C., MacKenzie D., Counting the Homeless, Canberra 2008.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 30, 31, 32, 33, Warszawa 2019.
Ciapała J., Wolność a uprawnienie – próba analizy porównawczej pojęć w kontekście wybranych postanowień Konstytucji RP, „Humanistyczne ZeszytyNaukowe. Prawa Człowieka” 2000/7.
Collombet C., Panorama des politiques du logement en Europe, [Paris] 2017 –caf.fr/presseinstitutionnel/international/selection-d-etudes-et-recherches/nos-publications.
Daniel B., Le procès européen fait au logement social. Le droit européen et la faillibilité du logement social en France, aux Pays-Bas et en Suède, „Actes de la Recherche en Sciences Sociales” 2018/1–2.
Dąbrowski M., Prawa i wolności mieszkaniowe, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2016.
Dębski M., Analiza „systemu” pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Próba krytycznej syntezy, [w:] Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty.
Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”, (red.) M. Dębski, Gdańsk 2010.
Doutreligne P., Genèse du droit au logement opposable, „Informations Sociales” 2010/1.
Dubis S., Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jako zadanie własne gminy, „Ius et Administratio” 2017/2.
Dudek D., [Art. 146], [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87–243,(red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Florczak-Wątor M., [Art. 75], [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Florczak-Wątor M., Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywateli, RPEiS 2018/1.
Florczak-Wątor M., Obowiązki ochronne państwa w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2018.
Frankiewicz-Bodynek A., Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury, Toruń 2019.
Garlicki L., Katalog i zakres obowiązywania praw podstawowych – warunki dopuszczalności ograniczeń i ich wpływ na porządek prawny, [w:] Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., (red.) Z. Czeszejko-Sochacki, Białystok 2001.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018.
Garnier J.P., Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. De qué derechos hablamos y con qué derechos?, „Biblio3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales” t. 16: 2011/909, www.ub.edu/geocrit.63W-909.htm.
Golay Ch., M. Özden, Le droit au logement. Un droit humain fondamental stipulé par l’ONU et reconnu par les traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales, Genève 2007.
Górski M., [Art. 74], [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Granat M., Godność człowieka a problem bezdomności, [w:] Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania,(red.) I. Lipowicz, Warszawa 2016.
Gruis V., M. Elsinga, Tentions Between Social Housing and EU Market Regulations, „European State Aid Law Quarterly” 2014/3.
Grzonka L., Koncepcja norm programowych z perspektywy teorii prawa, Poznań 2012
Grzybowski M., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej na tle doświadczeń konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej. (Kilka uwag o unormowaniu relacji państwo–obywatel), PS 2002/5.
Guastini R., Uwagi o konstytucjonalizacji porządku prawnego. Przypadek włoski (1998), [w:] J.A. Regla i in., Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa. Konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm, Kraków 2019.
Haładyj A., Instytucja podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a zaufanie do władz publicznych, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, (red.) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.
Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.
Hérion Ph., Aperçu du droit au logement à travers le droit international et européen, „Pensée Plurielle” 2006/12.
Hohmann J., The Right to Housing: Laws, Concepts, Possibilities, Oxford 2013.
Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2021.
Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa 2013.
Izdebski H., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 20, 21, 22, Warszawa 2022.
Izdebski H., Konstytucyjny obowiązek władz publicznych prowadzenia polityki
sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli – miejsce i rola gminy, „Samorząd Terytorialny” 2022/7–8.
Izdebski H., Prawo do miasta – kontekst prawny, [w:] Prawo do miasta a aktualne wyzwania polityk miejskich w Polsce, (red.) M.J. Nowak, Warszawa 2022.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy, Warszawa 2020.
Jarosz-Żukowska S., Koncepcja „minimum prawa obywatelskiego” wyrażonego w normie programowej – uwagi na tle art. 68 Konstytucji RP, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, (red.) R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
Jeske I.M., Menschenrecht auf Wohnen, [w:] Wohnen zwischen Markt, Staat und Gesellschaft. Ein sozialwissenschaftliches Handbuch, Hamburg 2021.
Jiménez García F., Tomarse en serio el derecho internacional de los derechos humanos. Especial referencia a los derechos sociales, el derecho a la vivienda y la prohibición de los desalojos forzosas, „Revista Española de
Derecho Constitucional” 2014/101.
Kania M., Publiczne prawa podmiotowe w kontekście realizacji przez administrację publiczną norm zadaniowych, [w:] O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, (red.) A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015.
Kazimierczuk M., Pojęcie, istota oraz źródło wolności i praw człowieka, „Studia Prawnoustrojowe” 26: 2014.
Karlinsky S., Penniger P., Bevington C., From Copenhagen to Tokyo: Learning from International Housing Delivery Systems, San Francisco 2000.
Kenna P., Housing Rights – The New Benchmarks for Housing Policy in Europe?, „The Urban Lawyer” 2005/ 1.
Kleinhaus R., van Ham M., Lessons Learned from the Largest Tenure-Mix Operation in the World: Right to Buy in the United Kingdom. „Cityscape” 2013/2.
Lis P., Od uniwersalności do selektywności w społecznej polityce mieszkaniowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Economica” 2018/1.
Lis P., Polityka mieszkaniowa dla Polski. Dlaczego potrzeba więcej mieszkań na wynajem i czy powinno je budować państwo?, Warszawa 2019.
Łasak K., Przeciwdziałanie bezdomności w orzecznictwie organów kontroli międzynarodowej na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Fazia Ali przeciwko Wlk. Brytanii, [w:] Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, (red.) I. Lipowicz, Warszawa 2016.
Malinowska-Wójcicka M., Ostrowski H., Prawo do mieszkania jako prawo podstawowe. Polska praktyka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, (red.) J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017.
Mandič S., Filipovič Hrast M., Alternative to social housing: Applicants’ views of various policy options, „Urbani Izziv” 2015/1.
Maroń G., Zasady prawa jako składnik kultury prawnej, [w:] Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, (red.) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Warszawa 2012.
Matthieu B., Le droit au logement révélateur de la place des droits sociaux dans l’ordre juridique, „Le Genre Humain” 2002/2.
Mikłaszewicz P., [Art. 75], [w:] Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz. Art. 1–86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Moraczewska B., Bezdomność – definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołanie do ludzi luźnych, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” t. 10: 2013.
Napiórkowska-Baryła A., Potrzeby mieszkaniowe a prawo do mieszkania w regulacjach międzynarodowych, unijnych i krajowych, „Studia Warmińskie” 2018.
Neto J.A., Borrowing Justification for Proportionality. On the Influence of the Principles Theory in Brazil, Cham 2018.
Niżnik-Mucha A., Metoda konstytucyjnej regulacji w przedmiocie ochrony dziedzictwa narodowego i dóbr kultury – zarys rozważań, „Wiadomości Konserwatorskie” 2019/60.
Nowak K., Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej, Warszawa–Kraków–Gdańsk 2021.
Nykiel L., Mieszkalnictwo socjalne, doświadczenia europejskie i szansa dla Polski, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2010/3.
Oderzo J.C., Le droit au logement dans les constitutions des Etats membres, „Revue Internationale de Droit Comparé” 2001/4.
Oehling A. de los Reyes, El concepto constitucional de dignidad de la persona: Forma de comprehension y modelos predominantes de recepción en la Europa continental, „Revista Española de Derecho Constitucional” 2011/91.
Olech P., Strategie rozwiązywania problemu bezdomności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii i Europie, [w:] Problem bezdomności. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”, (red.) M. Dębski, Gdańsk 2010.
Pattillo M., Housing: Commodity versus Right, „Annual Review of Sociology” 2013.
Pindral A., Definicje i typologie bezdomności, [w:] Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”, (red.) M. Dębski, Gdańsk 2010.
Płoszka A., Bezdomność a prawa człowieka, PiP 2015/8.
Płoszka A., Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej, Warszawa 2019.
Połczyńska A., Problemy ochrony prawa do odpowiednich warunków zamieszkania w działalności Specjalnego Sprawozdawcy Rady Praw Człowieka ONZ, [w:] Globalne problemy ochrony praw człowieka, (red.) E. Karska, Warszawa 2015.
Priemus H., F. Dieleman, Social Housing Policy in the European Union: Past, Present and Perspectives, „Urban Studies” 2002/2.
Przymeński A., Mieszkalnictwo socjalne w Polsce w procesie zmian, RPEiS 2021/3.
Przymeński A., Pomoc mieszkaniowa dla zmarginalizowanych ekonomicznie gospodarstw domowych jako element systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, [w:] Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, (red.) W. Koczur, A. Rączasek, Katowice 2014.
Sadurski W., Rights Before Courts. A Study of Constitutional Courts in Post-communist States of Central and Eastern Europe, Dordrecht 2005.
Sarnecki P., Funkcjonowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., PS 2007/4.
Sierpowska I., Socjalne aspekty ochrony prawa do mieszkania, „Studia Erasmiana Wratislaviensia” nr 4: 2010.
Sierpowska I., Sytuacja prawna osoby bezdomnej – aktywne czy pasywne formy wsparcia?, [w:] Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, (red.) I. Lipowicz, Warszawa 2016.
Sikora-Fernandez D., Budownictwo socjalne na tle zrównoważonego rozwoju miast, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Economica” nr 261: 2011.
Sławicki P., Prawo do mieszkania i jego miejsce w systemie praw człowieka, Sopot 2015.
Stecko S., Prawa i wolności człowieka i obywatela w świetle Konstytucji RP, PPK 2018/1.
Szumprich S., Bezdomność jako kwestia społeczna, „Państwo i Społeczeństwo” 2007/1.
Terminski B., The right to adequate housing in international human rights law: Polish transformation experiences, „Revista Latinoamericana de Derechos Humanos” 2012/2.
Thiel M., Zaniewska H., Mieszkania socjalne i społeczne w wybranych krajach europejskich: dostępność i standard, „Problemy Rozwoju Miast” 2007/3.
Thomas T.A., Ubi Jus, Ibi Remedium, Fundamental Right to a Remedy under Due Process, “San Diego Law Review” 2004/4.
Trzciński J., Konstytucyjne prawo ochrony zdrowia na tle art. 35 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, (red.) L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.
Trzciński J., Tendencje i kierunki rozwojowe europejskiego konstytucjonalizmu, [w:] Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., (red.) Z. Czeszejko-Sochacki, Białystok 2001.
Weill P.E., Sans toit ni loi? Genèse et conditions de mise en oeuvre de la loi DALO, Rennes 2017.
Whitehead Ch.M.E., From Social Housing to Subsidized Housing? Accomodating Low-Income Households in Europe, „Built Environment” 2015/2.
Wilczek M.T., Prawo do mieszkania w regulacjach państwowych i międzynarodowych, „Świat Nieruchomości” 2008/66.
Wissenschafliche Dienste. Deutsche Bundestag, Recht auf Wohnen. Ausgestaltung und Rechtswirkung in den Verfassungen der Bundesländer und der EU-Mitgliedstaaten, [Berlin] 2019.
Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” 2007/1.
Zubrzycka-Czarnecka A., Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane