• Komentarz do Konstytucji RP art. 204, 205, 206, 207

Komentarz do Konstytucji RP art. 204, 205, 206, 207

 • Autor: Andrzej Jackiewicz Konrad Składowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-157-9
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 188/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W książce autorzy analizują i komentują artykuły 204-207 Konstytucji RP poświęcone problematyce obowiązków Najwyższej Izby Kontroli względem Sejmu oraz statusowi prawnemu Prezesa NIK, w tym kwestiom związanym z jego powoływaniem, obowiązującą go zasadą incompatibilitas oraz immunitetem. Poruszono również zagadnienie regulacji ustawowej organizacji oraz trybu działania Najwyższej Izby Kontroli.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 204

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Geneza zakresu obowiązków Najwyższej Izby Kontroli wobec Sejmu
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
6. Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów
7. Informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia określone w ustawie
8. Coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli
9. Obowiązki Najwyższej Izby Kontroli wobec Sejmu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Artykuł 205

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Geneza urzędu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i jego powoływania
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Prezes Najwyższej Izby Kontroli a inne organy NIK
6. Powołanie i odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
7. Zasada niepołączalności w odniesieniu do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Artykuł 206

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Geneza immunitetu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Immunitet formalny Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
6. Przywilej nietykalności Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
7. Postępowanie w sprawie uchylenia immunitetu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Artykuł 207

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Geneza regulacji ustawowej Najwyższej Izby Kontroli
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Sposób ustalania organizacji i trybu działania Najwyższej Izby Kontroli
6. Organizacja i tryb funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli w świetle ustaw
7. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Bibliografia opracowań naukowych

Andrzej Jackiewicz
dr hab. prof. UwB, zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Białymstoku. Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Książki tego autora

Konrad Składowski
dr hab. prof. UŁ, zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Centrum Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Łódzkiego Bałkany na przełomie XX/XXI w. Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego. Członek Państwowej Komisji Wyborczej.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Bartoszewicz M., Instrumenty kontroli opozycji nad rządem, „Kontrola Państwowa” 2011, nr 6.
Berek M., Pozycja ustrojowa NIK, [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, (red.) E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018.
Berek M., Zadania NIK w procesie tworzenia prawa, [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, (red.) E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018.
Błasiak-Nowak B., M. Rajczewska M., Kontrola zewnętrzna wykonania budżetu Unii Europejskiej i państwa członkowskiego, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 3.
Bolikowska D., Od Urzędu Obrachunkowego do Najwyższej Izby Kontroli Państwa, „Kontrola Państwowa” 2022, nr 2.
Bolikowska D., Robaczyński W., Najwyższa Izba Kontroli. Tradycja i współczesność, Warszawa 2014.183
Chmielewski G., Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej, „Kontrola Państwowa” 2009, nr 5.
Chmielewski G., System konstytucyjny Słowacji, Warszawa 2014.
Chojna-Duch E., Kontrola czy audyt Najwyższej Izby Kontroli?, „Kontrola Państwowa” 2002.
Dobrowolski Z., Kompetencje najwyższych organów kontroli państwowej Rumunii i Bułgarii, „Kontrola Państwowa” 2007, nr 6.
Dziwisz S., Możliwość oddziaływania NIK na jakość prawa – wykorzystanie wniosków de lege ferenda, „Kontrola Państwowa” 2020, nr 2.
Fiedler F., Izba Obrachunkowa a parlament w Austrii „Kontrola Państwowa” 1996, nr 6.
Fiedler F., Niezależność Najwyższego organu kontroli, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1.
Grzegorczyk T., Immunitet karnoprocesowy funkcjonariuszy NIK, „Kontrola Państwowa” 1996, nr 3.
Gubała M., Przykład prawa inspiracji ustawodawczej – art. 11a ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 1.
Jackiewicz A., Republika Francuska, [w:] Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich, (red.) S. Bożyk, Białystok 2020.
Jackiewicz A., Najwyższa Izba Kontroli, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) S. Bożyk, Białystok 2021.
Jagielski J., Kompetencje Prezesa i Kolegium NIK, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 1.
Jagielski J., Kształtowanie się instytucji kontroli państwowej w Polsce, „Kontrola Państwowa” 2009, nr 1.
Jamróz L., Włochy, [w:] Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich, (red.) S. Bożyk, Białystok 2020.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1.
Jarzęcka-Siwik E., Organizacja NIK, [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, (red.) E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018.
Jarzęcka-Siwik E., Procedura uchylenia immunitetu kontrolerskiego przez Kolegium NIK, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 2.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2017.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Organizacja i funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli po nowelizacji ustawy, „Kontrola Państwowa” 2011, nr 3.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Postępowanie kontrolne NIK po nowelizacji, „Kontrola Państwowa” 2012, nr 4.
Jarzęcka-Siwik E., Liszcz T., Niezgódka-Medkova M., Robaczyński W., Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2000.
Kaczyński L., Niezgódka-Medek M., Tworzenie podstaw prawnych funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli w Trzeciej Rzeczypospolitej, „Kontrola Państwowa” 2004, nr 2.
Kaczyński L., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 1998 r., „Kontrola Państwowa” 1999, nr 5.
Kierończyk P., Państwo łotewskie. Geneza i ustrój konstytucyjny, Gdańsk 2008.
Koning H., Zadania i metody działania Powszechnej Izby Obrachunkowej Holandii, „Kontrola Państwowa” 1997, nr 3.
Kosikowski C., Coroczne badanie przez Najwyższa Izbę Kontroli wykonywania budżetu państwa, kontrola czy audyt? (Ekspertyza prawna), „Kontrola Państwowa” 2002, nr 1.
Lipowicz I., Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1 specjalny.
Liszcz T., Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli przed Trybunałem Konstytucyjnym, „Kontrola Państwowa” 1999, nr 1.
Mazur J., Główne rodzaje najwyższych organów kontroli, [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Stembrowicza, (red.) S. Bożyk, Białystok 2009.
Mazur J. Urząd Kontroli Państwowej Danii, „Kontrola Państwowa” 1998, nr 3.
Mazur J., Burczyk Ł., Trybunał Obrachunkowy Hiszpanii, „Kontrola Państwowa” 2000, nr 4.
Mazur J., Najwyższa Izba Kontroli na tle najwyższych organów kontroli innych państw, „Kontrola Państwowa” 2004, nr 1.
Mazur J., Notatki o funkcjonowaniu Trybunału Obrachunkowego Portugalii, „Kontrola Państwowa” 1997, nr 5.
Mazur J., Ocena skuteczności polityki publicznej przez Trybunał Obrachunkowy Francji, „Kontrola Państwowa” 2012, nr 4.
Mazur J., Ustawa z 2002 roku o Kontroli Państwowej Estonii, „Kontrola
Państwowa” 2002, nr 3.
Mazur J., Wnioski de lege ferenda formułowane przez NIK na tle doświadczeń innych NOK, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 1.
Mazur J., Wspomaganie parlamentu przez Trybunał Obrachunkowy we Francji – współpraca z parlamentem, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, (red.) S. Bożyk, Białystok 2013.
Mazur J., Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem. Między podległością a współdziałaniem, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 2.
Mazur J., Audyt wykonania budżetu państwa przez najwyższe organy kontroli w niektórych krajach, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 4.
Misiąg W., Kontrole budżetowe Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 1.
Mołdawa T., System konstytucyjny Hiszpanii, Warszawa 2012.
Naleziński B., Artykuł 204, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Naleziński B., Artykuł 205, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Naleziński B., Artykuł 206, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Naleziński B., Artykuł 207, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Niezgódka-Medek M., Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli – nowelizacja ustawy z 2010 r., „Kontrola Państwowa” 2013, nr 3.
Paszkowska M., Najwyższe państwowe organy kontroli w Europie. Tradycja i współczesność, „Kontrola Państwowa” 2009, nr 1.
Pilarczyk P.M., Początki kontroli państwowej w Polsce – obce wzorce i własne osiągnięcia, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 1.
Prusak F., Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności karnej, Warszawa 1973.
Safjan M., Rola Najwyższej Izby Kontroli w procesie stanowienia prawa, „Kontrola Państwowa” 2004, nr 2.
Sarnecki P., Relacje Najwyższej Izby Kontroli z polskim parlamentem, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 1.
Sarnecki P., Status prawny Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 2.
Sieklucka M., Status najwyższych organów kontroli krajów Unii Europejskiej w świetle Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli finansów publicznych, „Kontrola Państwowa” 2008, nr 2.
Skwarka B., Przygotowanie kontroli, [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, (red.) E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018.
Skwarka B., Rola i zadania Kolegium NIK, [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, (red.) E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018.
Skwarka B., Status prawny oraz prawa i obowiązki Prezesa NIK, [w:]  Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, (red.) E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018.
Sokolewicz W., Artykuł 204, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., Artykuł 205, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., Artykuł 206, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., Artykuł 207, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2005.
Stębelski M., Artykuł 204, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. II, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Stębelski M., Artykuł 205, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. II, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Stębelski M., Artykuł 206, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. II, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Stębelski M., Artykuł 207, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. II, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.187 Bibliografia
Sylwestrzak A., Historia Najwyższej Izby Kontroli i jej miejsce w Konstytucji, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1 (wyd. specjalne).
Sylwestrzak A., Historia polskiej kontroli państwowej – ujęcie konstytucyjne, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 1.
Sylwestrzak A., Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2006.
Sylwestrzak A., Kontrola Państwowa w Republice Litewskiej, „Kontrola Państwowa” 2000, nr 2.
Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli w systematyce konstytucji polskich, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. XII.
Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006.
Sylwestrzak A., Problematyka Najwyższej Izby Kontroli w pracach Zgromadzenia  Narodowego  nad  Konstytucją  Rzeczypospolitej  Polskiej  z 1997 r., „Kontrola Państwowa” 2004, nr 6.
Szawłowski R., Najwyższe państwowe organy kontroli II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.
Szepietowska G., W sprawie kompetencji Marszałka Sejmu wobec Najwyższej Izby Kontroli, „Biuletyn BSiE” 2002, nr 1.
Szmyt A., O udzielaniu absolutorium, „Biuletyn BSiE” 2000, nr 3.
Szymanek J., O kontroli państwowej – teoretycznie, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 5.
Volenik L., Najwyższy Urząd Kontrolny Republiki Czeskiej, „Kontrola Państwowa” nr 1997, nr 1.
Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch, Toruń 2001.
Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Komentarz do Konstytucji RP art. 59...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Najczęściej kupowane