• Komentarz do Konstytucji RP art. 184, 185

Komentarz do Konstytucji RP art. 184, 185

 • Autor: Przemysław Szustakiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-055-8
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 162/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji RP dokonana została analiza dwóch przepisów statuujących: kompetencje i organizację sądownictwa administracyjnego (art. 184) oraz tryb obsadzania stanowiska Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 185).

Partner wydania: 

W serii polecamy:

Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 184

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst historyczny
4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
5. Rozdzielenie kompetencji między sądy administracyjne a sądy powszechne
6. Funkcje sądownictwa administracyjnego
7. Organizacja sądownictwa administracyjnego
8. Charakter kontroli dokonywanej przez sądy administracyjne
9. Kontrola aktów prawa miejscowego
10. Zakres podmiotowy kontroli dokonywanej przez sądy administracyjne
11. Zakres przedmiotowy kontroli dokonywanej przez sądy administracyjne
12. Stosowanie przez sądy administracyjne Konstytucji RP

Artykuł 185

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst historyczny
4. Tryb powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
5. Kadencja Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
6. Status Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
7. Kompetencje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bibliografia opracowań naukowych

Przemysław Szustakiewicz
doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; profesor Uczelni Łazarskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Prawa Konstytucyjnego i Prawa Pracy na tej uczelni; specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych.

Książki tego autora

Bibliografia
opracowań naukowych
Adamczyk M., Pastuszka S., Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym
1791–1982, Warszawa 1985.
Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego administracyjnego,
Warszawa 2012.
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadmi-
nistracyjne, Warszawa 2021.
Adamczuk A., Pruś P., Radwan M., Sieńko M., Stefańska E., Manowska M.,
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–477(16),
wyd. IV, LEX 2021.
Balicki R., Bartoszewicz M., Complak K., Ławniczak A., Haczkowska M.,
Masternak-Kubiak M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, Warszawa 2014.
Bar L., Sądowa kontrola decyzji administracyjnych, PiP 1973, nr 3.
Błachucki M., Górzyńska T. (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia wła-
ściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011.
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010.
Bogusz M., Granice przedmiotowe prawa do sądu w sprawach z zakresu
administracji publicznej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. 13.
156 Bibliografia
Bogusz M., Problem konstytucyjności przepisu art. 145 § 3 i art. 145a
prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Gdańskie
Studia Prawnicze” 2016, nr 2.
Borkowski G., Komentarz do Wyroku NSA z dnia 24 października 2000 r.,
sygn. akt V SA 613/00, CBOSA.
Borkowski J., Grzywna wymierzona za niewykonanie wyroku NSA, „Glosa”
2000, nr 6.
Borkowski J., Reforma polskiego sądownictwa administracyjnego, PiP
2002, nr 5.
Bromer A., Pozycja ustrojowa Naczelnego Sądu Administracyjnego, praca
doktorska napisana pod kierunkiem doc. dr. hab. J. Trzcińskiego,
Wrocław 1984.
Bykowa T., Górniak A., Smyk G. (red.), Dzieje biurokracji Tom VI, Lublin
2016.
Celińska-Grzegorczyk K., Hauser R., Piątek W., Sawczyn W., Skoczylas
A., Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzeku-
cyjne, Warszawa 2013.
Chmaj M., Opinia w przedmiocie zgodności z konstytucją i systemem praw-
nym art. 145a przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy
o zmianie ustawy – P.p.s.a. (druk nr 1633), Warszawa 2014.
Chmaj M. (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2003.
Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, War-
szawa 2010.
Dawidowicz W., Jeszcze o przedmiotowym zakresie sądownictwa admini-
stracyjnego w PRL, PiP 1980, z. 10.
Dorosz-Kuczyński J., Sprawa El-Hassani przeciwko polskiemu Ministrowi
Spraw Zagranicznych a sądowa kontrola działalności administracji pu-
blicznej w Polsce, „Krytyka Prawa” 2021, nr 1.
Dziadzio A., Kariera zawodowa sędziów austriackiego Trybunału Admini-
stracyjnego w II Rzeczypospolitej Polskiej, „Miscellanea Historico-
-Iuridica” 2015, t. 14, z. 1.
Fox N., Ozimek A., Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miej-
scowego – wyłom w systemie czy egzemplifikacja konkretnej kontroli
Bibliografia 157
konstytucyjności w polskim porządku prawnym?, „Zeszyty Naukowe
Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Społeczne” 2017, nr 12.
Gardocka T. (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008.
Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom IV,
Warszawa 2005.
Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz. Tom I, wyd. II, Warszawa 2016.
Garlicki L. (red.), Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej,
Warszawa 1990.
Gomułowicz A., Sędziowski aktywizm, ZNSA 2019, nr 6.
Gomułowicz A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sędziego sądu
administracyjnego i znaczenie wykładni prokonsytucyjnej. Glosa do
wyroku NSA z dnia 22 października 2018 r., II FSK 2983/17, Orzecz-
nictwo Sądów Polskich 2020, nr 11.
Hadel M., Problematyka aksjologicznego nadużycia kompetencji w kon-
tekście tzw. uchwał „anty LGBT”. Rozważania na kanwie aktualnego
orzecznictwa sądów administracyjnych, ST 2020, nr 12.
Hauser R., Kształtowanie się pozycji i ustroju Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, ZNSA 2010, nr 5–6.
Hauser R., Sądownictwo administracyjne w nowej konstytucji, RPEiS 1995,
z. 2.
Hauser R., Drachal J. (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych,
Warszawa 2015.
Hauser R., Drachal J., Mzyk E., Dwuinstancyjne sądownictwo administra-
cyjne. Omówienie podstawowych zasad i instytucji procesowych. Tek-
sty aktów prawnych, Warszawa–Zielona Góra 2003.
Hauser R., Kabat A., Właściwość sądów administracyjnych, RPEiS 2004, z. 2.
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administra-
cyjnego, Tom 10 – Sądowa Kontrola Administracji Publicznej, Warszawa
2016.
Hauser R., Skoczylas A. (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoad-
ministracyjne, Warszawa 2021.
Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń TK w orzecznic-
twie NSA, Warszawa 2008.
158 Bibliografia
Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyj-
nego. Komentarz, Legalis 2021.
Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Komentarz, art. 3, Legalis 2021.
Iserzon E., Fundamentum regnorum, „Nowe Prawo” 1960, nr 2.
Izdebski H., Sądy administracyjne a podział władz, ZNSA 2017, nr 1.
Izdebski H., U progu odrodzonego sądownictwa II Rzeczypospolitej, ZNSA
2019, nr 2.
Janowicz Z., Sądownictwo administracyjne lat dziewięćdziesiątych, RPEiS
1991, z. 3.
Jakimowicz W., Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji przez or-
gany administracji publicznej, cz. I. Stosowanie prawa przez organy
administracji publicznej, PPP 2008, nr 5.
Jakimowicz W., Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I. (red.), Fenomen prawa ad-
ministracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna,
Warszawa 2019.
Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowo-
administracyjne, Warszawa 2007.
Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Komentarz aktualizo-
wany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2021.
Kabat A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów ad-
ministracyjnych – uwarunkowania ustrojowe i aspekt orzeczniczy,
ZNSA 2012, nr 2.
Kabat A., Niezgódka-Medek M., Dauter B., Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2021.
Kalina-Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007.
Kędziora K., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War-
szawa 2017.
Kłopocka-Jasińska M., Kilka uwag o poszerzaniu zakresu merytorycznych
kompetencji sądów administracyjnych w świetle art. 184 Konstytucji
i konstytucyjnej zasady podziału władz, „AUW, Przegląd Prawa i Ad-
ministracji” 2020, CXX, cz. 1 i 2.
Bibliografia 159
Knysiak-Molczyk H. (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomoc-
nika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, War-
szawa 2011.
Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Woś T., Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VI, LEX 2016.
Kotulski M., Bezczynność a przewlekłe prowadzenie postępowania admi-
nistracyjnego, ST 2015, nr 4.
Kozicka B., Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i sto-
sowanie prawa, „AUW, Przegląd Prawa i Administracji” 2020, nr 122.
Kubas E., System kontroli administracji publicznej w Polsce, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza” 2014, z. 84.
Kuchnio M., Majchrowska A., Panfil K., Parafianowicz J., Partyk A., Partyk
T., Rutkowska A., Rutkowski D., Turczyn A., Piaskowska O.M., Kodeks
postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktua-
lizowany, LEX/el. 2021.
Kuczyński T., Masternak-Kubiak M., Prawo o ustroju sądów administra-
cyjnych. Komentarz, LEX 2009.
Langrod J.S., Problemy administracyjne w konstytucji, Kraków 1936.
Langrod J.S., Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględ-
nieniem sądownictwa administracyjnego w Polsce, Warszawa 1925.
Leoński Z., Nadzór prokuratorski wobec projektów reaktywacji sądownic-
twa administracyjnego, PiP 1957, nr 7–8.
Litwin J., Problematyka sądownictwa administracyjnego w Polsce. Zagad-
nienia organizacji i procedury, „Nowe Prawo” 1956, nr 10.
Łętowska E., Korzystny dla skarżącego wyrok ETPCz jako podstawa skargi
o wznowienie postępowania. Glosa do postanowienia SN z dnia 19
października 2005 r., V CO 16/05, EPS 2006, nr 1.
Łętowski J. (red.), Kontrola administracji w państwach socjalistycznych,
Wrocław–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983.
Nowakowski A., Uwagi o przedmiotowym zakresie jurysdykcji Naczelnego
Sądu Administracyjnego, RPEiS 1986, z. 1.
Malec D., Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922–1939 w świetle wła-
snego orzecznictwa, Warszawa–Kraków 1999.
160 Bibliografia
Malec D., Pierwsze nominacje sędziów Najwyższego Trybunału Admini-
stracyjnego,„Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2000, nr 5.
Mączyński A., Sąd administracyjny jako sąd konstytucyjny, ZN NSA 2021,
nr 1–2.
Miłosz M., Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu
administracyjnym, Warszawa 2011.
Opracowanie obejmujące wstępne uwagi do zmian w procedurze sądowo-
administracyjnej wynikających z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi, Materiał przygotowany przez Biuro Orzecznictwa NSA,
Warszawa, kwiecień 2015.
Piątek W. (red.), Aktualne problemy sądowej kontroli administracji pu-
blicznej, Warszawa 2019.
Piątek W., Skoczylas A., Kasacyjny czy merytoryczny model orzekania
– kwestia zmiany modelu sądowej kontroli decyzji administracyjnych,
PiP 2019, nr 1.
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktuali-
zowany, LEX/el. 2021.
Przybysz P., Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2020.
Puczko A., Komentarz do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyj-
nych. Komentarz, LEX 2013.
Robaczyński W., Liszcz T., Niezgódka-Medek M., Komentarz do ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2000.
Sadowski M., Szymaniec M. (red.), Prawa człowieka, instytucje, krytyka,
idea, Wrocław 2010.
Sadłowski M.P., Geneza, ustrój i orzecznictwo Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego do 1989 r. – praca doktorska napisana na WPiA UW,
Warszawa 2020.
Sadłowski M.P., Projekty powołania sądownictwa administracyjnego w Pol-
sce w latach 1944–52, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2017, z. 2.
Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–
243, Legalis 2016.
Sanetra W., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Sąd Najwyższy,
„Przegląd Sądowy” 2017, nr 2.
Bibliografia 161
Sanetra W., Sąd właściwy w rozumieniu Konstytucji RP, „Przegląd Są-
dowy” 2011, wrzesień.
Sarnecki P., Komentarz do niektórych przepisów Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej, [w:] Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kra-
ków 2000.
Sarnecki P., Władza sądownicza w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
„Rejent” 1997, nr 5.
Sawicka M., Prawo do sądu w sprawie administracyjnej na tle unormowań
Konstytucji RP, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 25.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII,
LEX 2013.
Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., Dąbek D., Smaga M. (red.), Instytucje
współczesnego prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa profe-
sora dr. hab. Józefa Filipka, Kraków 2001.
Stelmasiak J., Niczyporuk J., Fundowicz S. (red.), Polski model sądownic-
twa administracyjnego, Lublin 2003.
Stembrowicz J., O potrzebie sądowej kontroli administracji, PiP 1957, nr 1.
Szmulik B., Władza sądownicza w ustawach zasadniczych w Polsce w latach
1989–1997, „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, nr 2.
Szczepkowski J., Konstytucyjność zmian wprowadzonych ustawą z dnia
9 kwietnia 2015 r. – o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami w zakresie merytorycznego orzekania przez sądy administra-
cyjne, „Acta Iuris Stetinensis” 2021, nr 4.
Szustakiewicz P., Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat
2015–2018 w sprawach dotyczących informacji publicznej, PPP 2019,
nr 7–8.
Szustakiewicz P., Kędzierska K. (red.), Dostęp do informacji publicznej,
Warszawa 2019.
Szustakiewicz P., Praktyka udzielenia informacji przez sądy na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, WPP 2017, nr 4.
Sylwestrzak A., Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej
Polskiej, Gdańsk 2004.
162 Bibliografia
Świątkiewicz J., Komentarz do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyj-
nym, Warszawa 1995.
Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ko-
mentarz, wyd. V, LEX 2011.
Tarno J.P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk M., Sądowa kontrola ad-
ministracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.
Trzciński J., Bezpośrednie stosowanie zasad naczelnych konstytucji przez
sądy administracyjne, ZNSA 2011, nr 3.
Trzciński J., Sądownictwo administracyjne jako gwarant ochrony wolności
i praw jednostki, referat wygłoszony na Konferencji Katedr i Zakła-
dów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia 24–26 kwietnia 2008 r.
Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II,
LEX/el., 2021.
Wegner-Kowalska J., Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyj-
nych, Toruń 2013.
Wiącek M., Stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne. Glosa do
wyroku NSA z dnia 20 lutego 2019 r., II OSK 694/17, Orzecznictwo
Sądów Polskich rok 2019, Nr 9 poz. 91.
Wiśniewski L. (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona,
Warszawa 1997.
Wójcik E. (red.), Sądowa kontrola administracji w Europie, Warszawa 2017.
Woś T. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2015.
Wyrzykowski M., Sądownictwo administracyjne w PRL, Warszawa 1983.
Zimmermann J., Aksjomaty sądownictwa administracyjnego, Warszawa
2020.
Zimmermann J., Prawo do sądu w prawie administracyjnym, RPEiS 2006,
z. 2.
Zirk-Sadowski M., Grzybowski T., Udział sądów najwyższych w legitymi-
zacji polskiego porządku prawnego, ZNSA 2016, nr 5.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane