• Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 151

Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 151

 • Autor: Hubert Izdebski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-186-9
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 182/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji RP z rozdziału VI „Rada Ministrów i administracja rządowa”. Określają one kolejno: zadania i kompetencje Rady Ministrów, skład Rady Ministrów, szczególne wymogi dotyczące działalności członków Rady Ministrów oraz rotę przysięgi składanej przez członków tego organu. Komentarz nie obejmuje wszystkich przepisów ustawy zasadniczej odnoszących się do Rady Ministrów i jej członków. Innym opracowaniom komentarzowym w ramach niniejszej serii pozostawione zostały nie tylko przepisy zawarte w innych (jest ich w tym zakresie sześć) rozdziałach Konstytucji, ale i w pozostałych przepisach rozdziału VI; te stanowią przedmiot odrębnych komentarzy – przygotowywanych przez innych autorów do przepisów: odnoszących się do powoływania i odwoływania Rady Ministrów (art. 154-162) oraz do pozycji Prezesa Rady Ministrów (art. 148), jak również komentarza przygotowywanego przez autora niniejszego tomu, a mającego za przedmiot konstytucyjne unormowanie materii podstawowych dla administracji rządowej, poczynając od pozycji ministrów kierujących poszczególnymi działami tej administracji (art. 149, 152, 153). W związku z tym, materię objętą niniejszym tomem można określić jako unormowanie podstawowych kwestii konstytucyjnego statusu Rady Ministrów wraz z ogólnymi obowiązkami nałożonymi na jej członków przez ustawę zasadniczą.

Partner wydania:

W serii polecamy:

Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 146

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kolegialny organ władzy wykonawczej w świetle aktów i dokumentów prawa międzynarodowego i europejskiego
4. Zadania i kompetencje Rady Ministrów – zagadnienia ogólne
5. Prowadzenie przez Radę Ministrów polityki wewnętrznej i zagranicznej RP
6. Podział zadań i kompetencji pomiędzy Radę Ministrów a inne organy władzy publicznej. Domniemanie zadań Rady Ministrów w zakresie polityki wewnętrznej i zewnętrznej RP
7. Prowadzenie przez Radę Ministrów polityki w odniesieniu do Unii Europejskiej
8. Kierowanie przez Radę Ministrów administracją rządową
9. Określanie organizacji i trybu pracy Rady Ministrów

Artykuł 147

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Skład rad ministrów w świetle dokumentów prawa międzynarodowego i prawa UE
4. Skład Rady Ministrów – zagadnienia ogólne, zastępstwo ministrów
5. Wiceprezesi Rady Ministrów
6. Ministrowie wypełniający zadania powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów (ministrowie bez teki, ministrowie zadaniowi)
7. Przewodniczący określonych w ustawach komitetów

Artykuł 150

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Międzynarodowe i europejskie standardy dotyczące ograniczeń w działalności członków rad ministrów poza ich obowiązkami wynikającymi z funkcji
4. Konstytucyjny zakaz działalności sprzecznej z obowiązkami publicznymi
5. Zakaz działalności sprzecznej z obowiązkami publicznymi w ujęciu ustawodawstwa i regulaminu pracy Rady Ministrów

Artykuł 151

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Standardy międzynarodowe i europejskie
4. Rota przysięgi członków Rady Ministrów – przemiany od 1918 r.
5. Konstytucyjne znaczenie przysięgi składanej przez członka Rady Ministrów

Bibliografia opracowań naukowych

Hubert Izdebski
profesor Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, poprzednio wieloletni profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; uczestnik jako przedstawiciel PAN w Forum dla Praworządności organizowanym przez tę Akademię oraz Polską Akademię Umiejętności; radca prawny, adwokat; autor wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego historii i podstaw aksjologicznych, w tym, w ramach niniejszej serii, komentarzy do art. 6, 70, 73; art. 15, 16, 163-172 oraz art. 186, 187 Konstytucji RP.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Bałaban A., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 87, 88, 89, 90, 91, Warszawa 2021
Bałaban A., Prawotwórcze, „samoistne” uchwały Rady Ministrów na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, [w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, (red.) B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2012
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. 8, Warszawa 2017
Banaś M., Rola Trybunału Konstytucyjnego w funkcjonowaniu polskiego reżimu politycznego w świetle Konstytucji z 1997 r., PPK 2015/1
Baranger D., Comprendre le „bloc de constitutionnalité”, „Jus Politicum. Revue de Droit Politique” 2018/21  (juspoliticum.com/article/Comprendre-le-bloc-de-constitutionnalite-1237.html)
Barbieri C., Vercesi M., The Cabinet: A Viable Definition and its Composition in View of a Comparative Analysis, „Government and Opposition” 48: 2013/4
Berek M., Rada Ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze, Warszawa 2017
Berek M., Sekretarz Rady Ministrów. Funkcje i wpływ na realizację zadań przez Radę Ministrów, [w:] Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej, (red.) B. Przywora, A. Rogacka-Łukasik, K. Skotnicki, Częstochowa 2022
Beth E., Ministerial Advisors: Role, Influence and Management, Paris 2011
Bożek M., Zapewnienie ciągłości w kierowaniu pracami Rady Ministrów pod rządami Konstytucji RP, PS 2010/6
Brodziński W., Rada Ministrów, [w:]  Polskie prawo konstytucyjne, (red.) D. Górecki, Warszawa 2012
Budzanowska A., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, „Politeja” 61: 2019
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 115, 118, 119, Warszawa 2022
Chmaj M., Juchniewicz J., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 102, 103, 104, Warszawa 2020
Chmaj M., Juchniewicz J., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 120, 121, 122, 123, 124, Warszawa 2022
Chmaj M., Rakowska-Trela A., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 95, 96, Warszawa 2020
Chorążewska A., Dualizm egzekutywy i jego konsekwencje. Casus sporu o reprezentację Polski w Radzie Europejskiej, [w:] Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, (red.) T. Mołdawa, J. Szymanek, Warszawa 2010
Chruściak R., Kształtowanie się konstytucyjnej koncepcji instytucji Prezesa Rady Ministrów, PPK 2011/2
Dann Ph., The Gubernative in Presidential and Parliamentary Systems. Comparing Organizational Structures of Federal Government in the USA and Germany, „Journal of Comparative Public Law and International Law – Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” 2006
Dziemidok-Olszewska B., Dualizm władzy wykonawczej w III Rzeczypospolitej Polskiej – regulacje konstytucyjne i praktyka polityczna, PPK 2022/1
Dziemidok-Olszewska B., Koabitacja w perspektywie porównawczej (na przykładzie V Republiki Francuskiej i Polski), [w:] Adaptacja, reforma, stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych,
(red.) T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010  
Eichbaum Ch., Shaw R., Partisan Appointees and Public Servants: An International Analysis of the Role of Political Adviser, Cheltenham 2010
Fiedorczyk P., Volkonovski J., Organizacja prac legislacyjnych Rady Ministrów w świetle niepublikowanej uchwały Rady Ministrów z 11 grudnia 1948 r., „Miscellanea Historico-Iuridica” 2011
Fleischer J., Bertels J., Schulze-Gabrechten L., Stabilität und Flexibilität: Wie und warum ändern sich Ministerien?, Baden-Baden 2018
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 9, Warszawa 2022
Glajcar R., Władza wykonawcza w państwie współczesnym – struktura i funkcje, [w:] Władza wykonawcza w teorii i w praktyce politycznej okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej, (red.) M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk, Katowice 2014
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Warszawa 2015
Grzybowski M., Pozycja ustrojowa wiceprezesa Rady Ministrów, [w:] Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga Jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, (red.) P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Warszawa 2010
Grzybowski M., Struktura Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej a reforma centrum rządowego (1992–1999), „Państwo i Społeczeństwo” 2002/2
Grzybowski M., System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające, PPK 2022/1
Hulst M. Van der, Le mandat parlementaire. Etude comparative mondiale, Genève 2000
Izdebski H., Administracja publiczna – podstawowe zagadnienia, [w:] Administracja publiczna, (red.) J. Itrich-Drabarek (w druku).
Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2021
Izdebski H., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 15, 16, 163–172, Warszawa 2020
Izdebski H., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 75, Warszawa 2023
Izdebski H., Legislacja dotycząca COVID-19 i ustawowy nihilizm prawny, [w:] Pandemia COVID-19 a prawa i wolności obywatela, (red.) T. Gardocka, D. Jagiełło, Warszawa 2020
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy, Warszawa 2020
Izdebski H.,  Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 3, Warszawa 2004
Izdebski H. i in., Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, (System Prawa Administracyjnego, t. 13, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Warszawa 2016
Jakubiak Ł., Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków 2010
Konstytucja RP. T. I. Komentarz. Art. 1–86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Konstytucja RP. T. II. Komentarz. Art. 87–243, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, M. Zubik, wyd. 2, t. 1, Warszawa 2016
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019
Kosikowski C., Rada Ministrów PRL w nowym systemie zarządzania gospodarką narodową, „Acta Universitatis Lodziensins. Folia Iuridica” 1991/45  
Kruk M., Zakres władzy Prezydenta, RPEiS 2018/1
Kuciński J., System rządów Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 roku. (Prolegomena), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2016/94
Kuciński J., Zasada podziału władzy i równowagi władz, [w:] Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, J. Kuciński, W.J. Wołpiuk, Warszawa 2012
Kulig A., Rada Ministrów a pojęcie rządu w prawie konstytucyjnym, [w:] Prawo konstytucyjne RP, (red.) P. Sarnecki, wyd. 9, Warszawa 2014
Leszczyńska K., Skład i organizacja wewnętrzna Rady Ministrów w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., AUMCS Sectio K 2006/13
Lizisowa M.T., Historia wyrazów prawnych: rząd i urząd, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze” 1994/8
Maciaszek P., Znaczenie zawarcia w rocie ślubowania niektórych funkcjonariuszy publicznych słów „Tak mi dopomóż Bóg” w prawie polskim i w prawie kanonicznym, PS 2018/2
Małajny R.M., Parlamentaryzm europejski, Warszawa 2019
Markowski G. i in., Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników, Warszawa 2014
Marks R., Koabitacja we Francji. Teoria i praktyka koabitacji w literaturze polskiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Prace Ekonomiczno-Społeczne” 2000/9
Maroń G., Instytucja przysięgi (ślubowania) a poszanowanie wolności sumienia i religii, PPK 2015/4
Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007
Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Kraków 2002
O’Malley E., The Power of Prime Ministers: Results of an Expert Survey, „International Political Science Review” 2007/1
Opaliński B., Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa RP. Przyczynek do rozważań, „Polityka i Społeczeństwo” 2013/1
Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Warszawa 2012
Patyra S., Kształt systemu rządów po 25 latach (założenia wyjściowe i ich praktyczna realizacja), PiP 2022/10
Patyra S., Parlamentaryzm zracjonalizowany à la polonaise – refleksje z perspektywy dwudziestu lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r., PPK 2017/4
Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002
Pawłowski B., Mik C., Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Komentarz, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004/2  
Plouvin J.Y., Le Conseil des ministres, institution seconde, „La Revue Administrative” 1980, nr 197
Raadt J. de, Constestable constitutions: Ambiguity, conflict and change in East Central European dual executive systems, „Communist and Post-Communist Studies” t. 42: 2009
Radajewski M., Uchylenie aktu normatywnego ministra przez Radę Ministrów, PiP 2017/1
Rahman K., Anti-corruption measures in constitutions. Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer, Berlin 2021 – http://www.jstor.org/stable/resrep30839
Różyńska J. i in., Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016), „Przegląd Prawa Medycznego” 2021/1–2
Rutgers M.R., Will the Phoenix Fly Again? Reflections on the Efficacy of Oaths as a Means to Secure Honesty, „Review of Social Economy” 2013/2
Rybicki M., Le gouvernment et sa position dans le système politique de la
République Populaire de Pologne (1970–1980), „Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest” 1983/4
Rydlewski G., Rządowy proces decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002
Sarnecki P., Zakres działania i funkcje Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Kraków 2002
Serrand P., Administrer et gouverner. Histoire d’une distinction, „Jus Politicum. Revue de Droit Politique” 2010/4 (Juspoliticum.com/article/Administrer-et-gouverner-Histoire-d-une-distinction-219.html)
Siejak P., Nowe wyzwania stojące przed Radą Europy w obszarze zadań antykorupcyjnych, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2021/2
Skalski P., Dualny model egzekutywy w Konstytucji RP z 1997 r. Delimitacja zadań i kompetencji Prezydenta RP i Rady Ministrów (wybrane problemy), [w:] Dwudziestolecie Konstytucji RP. Potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa, (red.) K. Stępniak, Warszawa 2017
Skiba L., Rządzić państwem. Centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich, Warszawa 2010
Składowski K., Wiceprezes Rady Ministrów w polskiej regulacji konstytucyjnej i praktyce politycznej, [w:] Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, (red.) D. Górecki, Łódź 2019
Skotnicki K., Rządowe Centrum Legislacji, [w:] Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, (red.) D. Górecki, Łódź 2019
Skrzydło W., Instytucja Rady Ministrów w okresie Polski Ludowej (1944–1989), [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Kraków 2002
Skuczyński P., Infrastruktura etyczna administracji publicznej, [w:] H. Izdebski i in., Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, (System Prawa Administracyjnego, t. 13, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel),
Warszawa 2016
Stankiewicz A., Korupcja jako przyczyna dysfunkcji w sektorze publicznym, „Prokuratura i Prawo” 2022/5
Stembrowicz J., O koncepcji i roli rządu, [w:] Studia nad rządem PRL w latach 1952–1980, (red.) M. Rybicki, Wrocław 1985
Stembrowicz J., Rada Ministrów w PRL – naczelny i wykonawczy organ władzy państwowej. (Zagadnienia wybrane), PiP 1970/8–9
Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982
Sylwestrzak A., Zasada suwerenności i kontrola w III RP na tle Unii Europejskiej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016
Szeliga Z., Ustawa a niesamoistne akty normatywne naczelnych organów administracji, AUMCS Sectio G 1978/18
Szeliga Z., W sprawie klasyfikacji funkcji Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, AUMCS Sectio K 2005/12
Trzciński J., Prezydium Rządu PRL, [w:] Studia nad rządem PRL w latach 1952–1980, (red.) M. Rybicki, Wrocław 1985
Tymiński M., Koryś P., Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji, „Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo” 2002/6
Ujazdowski K.M., Efektywność rządu albo kryzys legislacji, „Politeja” 2012/19
Wallner M., Podziały i typologie systemów parlamentarnych: zagadnienia metodologiczne, AUMCS Sectio K 2014/2
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  2 kwietnia 1997 roku, wyd. 2, Warszawa 2008
Wierzbica A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2017
Woźnicki M., Geneza i ewolucja odpowiedzialności politycznej ministra w III Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2018
Wójtowicz K., Poszanowanie tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej, PS 2010/4
Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013
Ziółkowski M., Mozaika tożsamości konstytucyjnych, [w:] Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, (red.) A. Wróbel, M. Ziółkowski, Warszawa 2021

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane