• Prawnoporównawcza analiza przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości na podstawie rozwiązań normatywnych przyjętych w Polsce i Irlandii

Prawnoporównawcza analiza przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości na podstawie rozwiązań normatywnych przyjętych w Polsce i Irlandii

 • Autor: Izabela Jankowska-Prochot
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-962-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 428/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 90.00 zł

  81.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 81.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana monografia to pierwsze na polskim rynku wydawniczym wyczerpujące omówienie współczesnych zagadnień związanych z przestępczością seksualną i kierunkiem orzecznictwa karnego w tym obszarze w Polsce, Irlandii, a pośrednio i w Wielkiej Brytanii. Przy pomocy modelu procesu komparatystycznego Waltera Kamby autorka dokonała porównania - z uwzględnieniem historycznego i kulturowego kontekstu - tytułowych jurysdykcji oraz zbadała podobieństwa i różnice występujące przy zestawieniu regulacji obu porządków prawnych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rola komparatystyki prawniczej w badaniach naukowych


1.1. Dzieje historyczne badań prawnoporównawczych
1.2. Zakres badawczy komparatystyki prawniczej oraz jej funkcje
1.3. Metodologia komparatystyki

Rozdział 2. Historia prawa irlandzkiego

2.1. Istota irlandzkiego prawa zwyczajowego
2.2. Struktura sądownictwa karnego w Irlandii
2.3. Rola ławy przysięgłych w Irlandii zależnej i niepodległej

Rozdział 3. Historia prawa polskiego

3.1. Polskie prawo w okresie monarchii patrymonialnej
3.2. Regulacje prawne w Rzeczypospolitej szlacheckiej
3.3. Stan prawny w monarchii konstytucyjnej
3.4. Sytuacja prawna Polski w czasie zaborów
3.5. Prawo w II Rzeczypospolitej Polskiej
3.6. Stan prawny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
3.7. Polski stan prawny po 1989 roku

Rozdział 4. Klasyfikacja i struktura przestępstw w prawie polskim i irlandzkim

4.1. Pojęcie przestępstwa w prawie irlandzkim
4.2. Elementy składowe przestępstwa
4.2.1. Actus reus
4.2.2. Mens rea
4.2.3. Współistnienie winy i czynu
4.2.4. Novus actus interveniens
4.2.5. Zasada tzw. kruchej czaszki
4.3. Klasyfikacja czynów przestępnych w Irlandii
4.4. Pojęcie przestępstwa w polskim prawie karnym
4.5. Kategoryzacja przestępstw w polskim prawie karnym

Rozdział 5. Przestępstwa seksualne przeciwko osobie w irlandzkim prawie karnym

5.1. Zgwałcenie
5.1.1. Zgwałcenie w małżeństwie
5.1.2. Znaczenie i sposób wyrażenia zgody
5.1.3. Brak zgody v. podstęp w przestępstwie zgwałcenia
5.2. Regulacje normatywne dotyczące innych przestępstw seksualnych przeciwko osobie
5.2.1. Napaść seksualna
5.2.2. Kwalifikowana napaść seksualna
5.2.3. Wykorzystanie seksualne dzieci
5.2.4. Wykorzystanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną
5.2.5. Pornografia i handel dziećmi
5.2.6. Handel ludźmi

Rozdział 6. Przestępstwa przeciwko obyczajności publicznej

6.1. Czyn lubieżny
6.2. Obnażanie się w miejscu publicznym
6.3. Kazirodztwo
6.4. Przestępstwa okołoprostytucyjne

Rozdział 7. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w polskim prawie karnym

7.1. Zgwałcenie
7.1.1. Przestępstwo zgwałcenia w prawie polskim w ujęciu historycznym
7.1.2. Zgwałcenie na gruncie Kodeksu karnego z 1997 roku
7.1.3. Zgwałcenie w typie podstawowym
7.1.4. Zgwałcenie w typie kwalifikowanym
7.2. Przestępstwo seksualnego wykorzystania bezradności lub niepoczytalności
7.2.1. Przestępstwo seksualnego wykorzystania bezradności lub niepoczytalności w Kodeksie karnym z 1997 roku
7.2.2. Pojęcie niepoczytalności i bezradności
7.3. Przestępstwo seksualnego nadużycia zależności i krytycznego położenia
7.3.1. Wykorzystanie stosunku zależności i krytycznego położenia w Kodeksie karnym z 1997 roku
7.3.2. Nadużycie stosunku zależności
7.3.3. Nadużycie krytycznego położenia
7.3.4. Działanie na szkodę małoletniego
7.4. Obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15. roku życia
7.4.1. Seksualne wykorzystywanie dzieci w aktach międzynarodowych oraz Kodeksie karnym z 1997 roku
7.5. Nagabywanie seksualne małoletniego
7.6. Publiczne propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim
7.7. Kazirodztwo
7.7.1. Rys historyczny przestępstwa kazirodztwa w polskim prawie karnym
7.7.2. Regulacje prawne dotyczące kazirodztwa w Kodeksie karnym z 1997 roku
7.8. Prezentowanie treści pornograficznych
7.8.1. Pornografia w Kodeksie karnym z 1997 roku
7.8.2. Strona przedmiotowa czynu zabronionego z art. 202 k.k.
7.9. Zarys historyczny regulacji prawnych dotyczących prostytucji i przestępstw okołoprostytucyjnych
7.9.1. Unormowania w Kodeksie karnym z 1997 roku
7.9.2. Strona przedmiotowa czynu zabronionego z art. 203 k.k. i art. 204 k.k.
7.9.3. Stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo

Podsumowanie
Bibliografia

Izabela Jankowska-Prochot
dr, absolwentka prawa i politologii, adiunkt wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie oraz specjalista Wydziału Legislacji Komendy Głównej Policji. Wiceprezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes oraz autorka licznych artykułów i wystąpień konferencyjnych z zakresu polskiego i precedensowego prawa karnego, także w ujęciu porównawczym.

Książki tego autora

Wydawnictwa monograficzne
Ajnenkiel A., Historia Sejmu Polskiego, t. II, cz. II: II Rzeczpospolita, Warszawa 1989.
Alldridge P., The Public, the Private and the Significance of Payments, [w:] P. Alldridge,
C. Brants, (red.), Personal Autonomy, the Private Sphere and Criminal Law: A Comparative Study, Oxford – Portland Oregon 2001.
Allen M., Concentrate Questions and Answers. Criminal Law, Oxford 2016.
Andrejew I., Kodeks karny – krótki komentarz, Warszawa 1986.
Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978.
Banks C., Baker J., Comparative, International and Global Justice from Criminology and Criminal Justice, London 2015.
Barcikowski W., O projekcie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1952.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2003.
Bardach J., O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988.
Barker D., Padfield C., Law Made Simple, Oxford 2002.
Barnes E.M., Reflection on Twenty Five Years as Ireland’s First Director of Public Prosecutor [w:] P. O’ Mahony (red.), Criminal Justice in Ireland, Dublin 2009.
Beisert M., Psychologia zaburzeń seksualnych, [w:] Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, tom 2, Warszawa 2005.
Bibbings L.S., Binding Men: Stories About Violence and Law in Late Victorian England, London 2004.
Bieczyński M.M., Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Warszawa 2011.
Bielski M., Art. 200 k.k., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k., Warszawa 2008.
Bielski M., Komentarz do art. 197 k.k., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, tom II, Warszawa 2007.
Bielski M., Rozdział XXV Kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz od art. 117–277, Warszawa 2008.
Bielski M., Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117−277 k.k., Warszawa 2013.
Binder G., Criminal Law, Oxford 2016.
Bobrzyński M., Historya prawa niemieckiego w zarysie wraz z historyą tego prawa w Polsce, Kraków 1876.
Bodin J., Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, tłum. Z. Izdebski, Warszawa 1958.
Bonwick J., Irish Druids and Old Irish Religions, Dublin 2008.
Borton Ch., Douglas D., Law and Parenthood, London – Dublin – Edinburgh 1995.
Brodecki Z., Art de Comparaison, [w:] Z. Brodecki, M. Konopacka, A. Brodecka-Chamara, Komparatystyka kultur prawnych, Warszawa 2010.
Brooks-Gordon B., The Price of Sex. Prostitution, Policy, Society, London 2006.
Brownsword R., Comparatively Speaking: Law in its Regulatory Environment, [w:] M. Adams, D. Heirbaut, The Method and the Culture of Comparative Law Essays in Honour of Mark von Hoecke, Oxford – Portland – Oregon 2014.
Bryant S., Liberty, Order and law under Native Irish Rule. A Study in the Book of the Ancient Laws of Ireland, Dublin 2018.
Brzezińska J., Giezek J., Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017.
Budyn-Kulik M., Art. 201 k.k., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz do art. 117–221, Warszawa 2013.
Budyn-Kulik M., Kulik M., Art. 199 k.k., [w:] M. Królikowski (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 4, System Informacji Prawnej Legalis.
Budyn-Kulik M., Kulik M., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Art. 117–221, Warszawa 2013.
Campbell L., Kilcommnis S., O’ Sullivan C., Criminal Law in Ireland. Cases and Commentary, Dublin 2010.
Card R., Molloy J., Criminal Law, Oxford 2016.
Choileáin C.N., Criminal Law, Dublin 2017.
Connolly N., The Prospective and Retrospective Effect of Judical Decision in Ireland. [w:]
E. Steiner, Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulling Across Jurisdiction. Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law, London 2015.
Curzon L.B., Richards P., The Longman Dictionary of Law, London 2007.
Czubaty J., Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 2011.
Dajczak W., The Roman res incorporales and the formation of the concepts of „things” and „object of property” in the European Theory of Private Law, Warszawa 2007.
Daszkiewicz K., Groźba w polskim prawie karnym, Warszawa 1958.
David R., Brierly J.E.C., Major Legal Systems of the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law, New York 1978.
De Cruz P., Comparative Law in A Changing World, Cavendish 1999.
Devlin P., Trial by Jury, London 1956.
Dickson B., The Irish Supreme Court: Historical and Comparative Perspectives, Oxford 2019.
Dillon M., Chadwick N., Ze świata Celtów, Warszawa 1975.
Dine J., Gobert J., Wilson W., Criminal Law. Cases and Materials, 6 th Edition, Oxford 2016.
Donahue Ch., Comparative Law before the Code Napolèon, [w:] M. Reimann, R. Zimmermann, The Oxford Handbook of Comparative Law, Croydon 2019.
Doran S., Glenn R., Lay Involvement in Adjudication (Criminal Justice Review Research Reports), Dublin 2000.
Dressler J., Strong F.R, Moritz M.E., Criminal Law, Ohio 2005.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013.
Dziergawka, Prawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym [w:] A. Grześkowiak, I. Zgoliński (red.), Prawo karne w ochronie praw dziecka, Bydgoszcz 2018.
Ellis S., Ireland in the Age of the Tudors, London 2014.
Ellis P.B., Druidzi, Warszawa 1998.
Engelbrekt A.B., Comparative Law and European Law: the End of an Era, a New Begin-ning, or Time to Face the Methodological Challenges?, [w:] L. Carlson, P. Wahlgren (red.), Comparative Law, vol. 6, Sztokholm.
Estreicher S., Nieznane teksty ortyli magdeburskich, [w:] Estreicher S., Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928.
Fenwick H., Phillipson G., Text, Cases and Materials on Public Law and Human Rights, London–Sydney–Portland 2003.
Filar M., Art. 202 k.k., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.
Filar M., Przestępstwa seksualne w nowym kodeksie karnym, [w:] M. Rodzynkiewicz (red.), Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 2, Warszawa 1997.
Filar M., Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985.
Filar M., Przestępstwa w dziedzinie stosunków seksualnych, [w:] I. Andrejew, L. Kubicki,
J. Waszczyński (red.), System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, Tom IV, część 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.
Filar M., Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym, Warszawa–Poznań 1974.
Filar M., Seksualne wykorzystywanie dzieci w świetle polskiego kodeksu karnego (na tle prawnoporównawczym) [w:] M. Sajkowska (red.), Wykorzystywanie seksualne dzieci, Warszawa 2004.
Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2003,
Fitzgerald O'Reilly M., Uses and Consequences of a Criminal Conviction: Going on the Record of an Offender, Limerick 2018.
Flemming-Kulesza T., Czy w Polsce możemy mówić o prawie precedensowym?, [w:] A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski (red.), Precedens w polskim systemie prawa, Warszawa 2010,
Forde M., Leonard D., Constitutional Law of Ireland, Dublin 2013.
Friszke A., Rewolucja Solidarności 1980–1981, Warszawa 2014.
Gardocka T., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, [w:] T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 2017.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2015.
Gardocki L., System prawa karnego, [w:] L. Gardocki, M. Bojarski (red.), Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, t. 8, Warszawa 2013.
Gąssowski J., Mitologia Celtów, Warszawa 1979.
Ginnel L., The Brehon Laws: A Legal Handbook, Dublin 2010.
Godek S., III Statut litewski w dobie porozbiorowej – stan badań nad dziedzictwem prawa litewskiego, [w:] W. Walczak, K. Łopatecki (red.), Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tom II, Białystok 2010.
Goodall K.E., Judical Justification in two Irish Legal Systems, Belfast 1999.
Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2000.
Grajewski H., Kara śmierci w prawie polskim do połowy XIV wieku, Warszawa 1956.
Green L.C., Comparative as „a Source” of International Law, [w:] W.E. Butler, International Law in Comparative Perspective, London 1980.
Grzybowski S., Historia Irlandii, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003.
Gutteridge H.C, Comparative Law. An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research, Cambridge 1946.
Hale M., The History of the Pleas of the Crown, London 1800.
Handelsman K., Prawo karne w Statutach Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1909.
Hanly C., An Introduction to Irish Criminal Law, Dublin 2014.
Healy M., The Old Munster, London 1939.
Herring J., Criminal Law: Text, Cases, and Materials, Fourth Edition, Oxford 2012.
Holland J., Webb J., Learning Legal Rules: A Students' Guide to Legal Method and Reasoning, Oxford 2010.
Hryniewicz E., Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012.
Hussa J., A New Introduction to Comparative Law, Oxford–Portland–Oregon 2015.
Hutchinson G.B., Keane of Company Law, Dublin 2016.
Huxley-Binns R., Martin J., Unlocking the English Legal System, London–New York 2014.
Hypś S., Art. 202 k.k., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017.
Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1998.
Jakubowski I., Kodyfikacje prawa polskiego w wieku oświecenia i spór o rolę prawa rzymskiego na początku XIX wieku, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2009, t. LXXX.
Jefferson M., Criminal Law, Oxford 2009.
Joyce P.W., A Smaller Social History of Ancient Ireland, Treating of the Government, Military System, and Law; Religion, Learning, and Art; Trades, Industries, and Commerce; Manners, Customs, and Domestic Life, of the Ancient Irish People, Dublin 2008.
Keane A., McKeown P., The Modern Law of Evidence, London 2014.
Kilcommins S., Leahy S.B., Moore K., Walsh K., Spain E., The Victim in the Irish Criminal Process, Manchester 2018.
King A., The British Constitution, Oxford 2007.
Konarska-Wrzosek V., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
Konarski W., System konstytucyjny Irlandii, Warszawa 2005.
Konarski W., Pragmatycy i idealiści, Pułtusk 2001.
Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Warszawa 2012.
Korobowicz A., Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, Warszawa 1996.
Kowalski G., Zwyczaj i prawa zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądowej miej-skich sądów karnych w Polsce (XVI–XVIII w.), Warszawa 2014.
Kozielewicz W., Pojęcia „czyn nierządny”, „czyn lubieżny”, „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] M. Mozgawa (red.), Przestępstwo zgwałcenia, Warszawa 2012.
Krajewski R., Podstęp przy przestępstwie zgwałcenia, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, 40 UWM.
Kuciński J, Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012,
Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012.
Kulesza R., Arystoteles: Dzieła wszystkie, Tom, Warszawa 2001.
Kulik M., Art. 199 k.k [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz 2013.
Kulik M., O założeniach aksjologicznych kodeksu karnego z 1997 roku, [w:] A. Grześkowiak, I. Zgoliński (red.), Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji, Bydgoszcz 2017.
Kutrzeba S., Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Lwów–Warszawa–Kraków 1927.
Kutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 2, Kraków 1926.
Lacey N., Wells C., Quick O., Reconstructing Criminal Law. Text and Materials, Third Edition, Cambridge 2006.
Lambert E., Comparative Law, [w:] E.R.A. Seligman (red.), Encyclopeadia of the Social Sciences, vol. IV, New York 1959.
Lanham D., Bartal B.F., Evans R, Wood R.C., Criminal Laws in Australia, Sydney 2006.
Leahy S., Sexual Offences Law in Ireland:Countering Gendered Stereotypes in Adjudica-tions of Consent in Rape Trials, [w:] L. Black, P. Dunne (red.), Law and Gender in Modern Ireland Critique and Reform, Oxford–London–New York–New Delhi 2006.
Lipoński W., Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005.
Lockwood S. (red.), Sir John Fortescue on the Laws and Governance of England. Cam-bridge Text in the History of Political Thought, Cambridge 2002.
Loveless J., Criminal Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2014.
Maine H.S., Village – communities in the East and West. Six Lecturers Delivered at Oxford, London 1871.
Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, wyd. V, Lwów 1935.
Makkiła D., Król w prawie ustrojowym w Rzeczypospolitej po 1573 r. Próba systematyki, [w:] K. Łopatecki, W. Walczak (red.), Nad społeczeństwem staropolskim. Tura – Instytucje – Gospodarka w XVI–XVIII stuleciu, Białystok 2007.
Makowski M., Kodeks karny 1932: Komentarz 2. Część szczególna, Warszawa 1933.
Makowski W., Prawo karne o przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy prawa karnego austrjackiego, niemieckiego i rosyjskiego obowiązującego w Polsce, Warszawa 1924.
Małecki M., Wydział krajowy sejmu galicyjskiego. Geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo prawne, Warszawa 2014.
Marek A., Kodeks karny, Warszawa 2010.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2000.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007.
Marek A., Konarska-Wrzosek V., Studia Prawnicze. Prawo karne, wyd. 11, Warszawa 2016.
McAuley M., McCutcheon P., Criminal Liability, Dublin 2000.
McMahon B., Judge or Jury? The Jury Trial for Personal Injury Cases in Ireland, Cork 1985.
Mhuirthile T.N., Legal Recognition of Preferred Gender Identity in Ireland: An Analysis of Proposed Legislation, [w:] M. Leane, E. Kiely (red.), Sexualities and Irish Society, Dublin 2014.
Michalska-Warias A., Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2016.
Mielcarek K., Znikoma społeczna szkodliwość czynu w praktyce prokuratorskiej i sądowej [w:] A. Siemaszko (red.), Prawo w działaniu. Sprawy karne, t. 5, Warszawa 2008.
Mierzwińska-Lorencka J., Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, Warszawa 2012.
Mikuła M., Prawo miejskie magdeburskie (Ius Municipale Magdeburgense) w Polsce XIV
– pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, Kraków 2017.
Molan M., Cases and Materials on Criminal Law, Fourth Edition, London–New York 2008.
Molan M., Cases and Materials on Criminal Law, London–Sydney–Portland 2006.
Molan M., Sourcesbook od Criminal Law, London–Sydney 2001.
Morawski K., Tamten Brzeg. Wspomnienie i szkice, Warszawa 2018.
Mozgawa M., Art. 197 k.k., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013.
Mozgawa M., Art. 201 k.k., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
Mozgawa M., Kozłowska-Kalisz P., Analiza dogmatyczna przestępstw związanych z pornografią (zagadnienia podstawowe), [w:] M. Mozgawa, Pornografia, Warszawa 2011.
Murphy Y., Journalists and the Law, Dublin 1997.
Murray M.J., The Criminal Code: A General Review, Sydney 1983.
O’Beirne Ranelagh J., Historia Irlandii, Warszawa – Gdańsk 2003.
Ormerod D., Blackstone’a Criminal Practice, Oxford 2012.
Örücü A.E., The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the TwentyFirst Century. Leiden – Boston 2004.
Paczkowski A, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995.
Palmer P., Language and Conquest in Early Modern Ireland: English Renaissance Literature and Elizabethan Imperial Expansion, Cambridge 2008.
Paris M.L., The Comparative Method in Legal Research: The Art of Justifying Choices, [w:]
L. Cahillane, J. Schweppe (red.), Legal Research Methods: Principles and Practicalities, Dublin 2016.
Pegg S., Davis A., Sexual Offences, Law and Context, London 2016.
Peiper L., Komentarz do Kodeksu Karnego. Prawa o Wykroczeniach i Przepisów Wprowadzających wraz z niektórymi ustawami dodatkowymi i wzorami orzeczeń do prawa
o wykroczeniach, Kraków 1933.
Perry D., Rogan M., National Report of Ireland. Detour – Towards Pre – trial Detention as Ultima Ratio, Dublin October 2016.
Persak K., „Troskliwy opiekun i światły Doradca Polski Ludowej”. Poprawki Józefa Stalina do Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku, PRL, [w:] D. Stola, M. Zaremba (red.)., Trwanie i zmiana, Warszawa 2003.
Philipp H., Nolte A.G. (red.), The Interpretation of International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, Convergence, Oxford 2016.
Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3. Okres międzywojenny, Kraków 2001,
Pohl Ł., Prawo karne część ogólna, Warszawa 2012.
Popławski H., Podstawy prawa karnego, Gdańsk 1980.
Quinn S.E., Criminal Law in Ireland, Dublin 2009.
Robilliard St.J.A, Religion and the Law: Religious Liberty in Modern English Law, Oxford 1984.
Robinson M., The Special Criminal Court, Dublin 1974.
Rosen E., Offences Against the Person, London–Sydney 1999.
Sarnecki P., Komentarz do wolności i praw osobistych, [w:] L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2003.
Schute S., Simester M. (red.), Knowledge and Belief in the Criminal Law, Oxford 2010.
Siewierski M., Art. 173 k.k., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 1987.
Simester A.P., Spencer J.R, Sullivan G.R., Criminal Law: Theory and Doctrine, London 2019.
Skórzyński J., KOR – od czerwca ’76 do sierpnia ’80, [w:] W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, (red.), Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, Gdańsk 2012.
Sobczak J., Kodeks Stanisława Augusta. Zarys problematyki, Poznań 1989.
Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1970.
Sokolewicz W., (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.
Stapiński A., Zwalczanie kiły i rzeżączki w Polsce, Warszawa 1979.
Stefański R.A., Art. 198 k.k. Wykorzystanie bezradności i upośledzenia [w:] Kodeks karny. Komentarz, System Informacji Prawnego Legalis 2018.
Stefański R.A., Kodeks karny z orzecznictwem i piśmiennictwem (za lata 1998–2003), Toruń 2004.
Stone R., Offences Against the Person, London–Sydney 1999.
Surkont M., Prawo karne, Podręcznik dla studentów administracji, Sopot 1998.
Symington A., HIV Exposure as Assault: Progressive Development or Misplaced Focus?, [w:] E.A. Sheehy, Sexual Assault in Canada. Law, Legal Practice and Women’s Activism,
Ottawa 2014.
Szafrański W., Kodeks Stanisława Augusta, Poznań 2007.
Tarapata S., Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016.
Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
Uruszczak W., Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI w. Korektura praw z 1532 roku, Warszawa 1979.
Uruszczak W., Rękopisy Statutu krakowsko-warckiego z 1421/1423, [w:] J. Malec, W. Uruszczak (red.), Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 1999.
Uruszczak W., Sejm walny Koronny w latach 1506–1540, Warszawa 1980.
Versteeg R., Law in the Ancient World, Durham 2002.
Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, [w:] P. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski (red.), Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, Gdańsk 2012.
Walsh J., Criminal Procedure, Dublin 2002.
Ward E., Prostitution and the Irish State: From Prohibitionism to a Globalised Sex Trade, Galway 2010.
Warylewski J., Art. 200b k.k., [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, tom I, 2010.
Warylewski J., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.
Warylewski J., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, [w:] Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym System Prawa Karnego, tom 10, Legalis 2016.
Whyte G., Social Inclusion and the Legal System: Public Interest Law in Ireland, Dublin 2001.
Williams G., Textbook of Criminal Law, London 2015.
Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.
Witkowski Z., Dyrektywa „współdziałania władz” jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] J. Warzyniak,
M. Laskowska, Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009.
Wojciechowska J., Kunicka-Michalska B., Wojciechowska J., Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.
Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.
Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014.
Wrona J., Ustanowienie systemu komunistycznego w Polsce, [w:] K. Persak, P. Machce-wicz, Polski wiek XX, tom III, Warszawa 2010.
Wrzyszcz A., Karalność zgwałcenia na ziemiach polskich do pierwszych lat II Rzeczypospolitej, [w:] M. Mozgawa (red.), Przestępstwo zgwałcenia, Warszawa 2012.
Zamoyski A., Upadek Napoleona i Kongres Wiedeński, Warszawa 2018.
Zawłocki R., Podstawowe problemy i pojęcia prawa karnego, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2018.
Zawłocki R., Przestępstwo i jego struktura, [w:] R. Dębski (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. System Prawa Karnego, tom 3, Warszawa 2017.
Zweigert K., Kötz H., Introduction to Comparative Law, Oxford 1998.
Zych T., W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego, Toruń 2017.
Zygmuntowicz D., Prawa Platona – status quaestionis, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2008, t. 53.
Żywucka-Kozłowska E., Upośledzenie umysłowe w perspektywie prawa karnego, Olsztyn 2018.
Artykuły naukowe i pokonferencyjne
Banasik K., Głos w dyskusji o art. 200a k.k. (przestępstwo groomingu), „Palestra” 2010, nr 3.
Bednarski Ł., Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2012, nr 3.
Berg A., Przestępstwo wykorzystania stosunku zależności na przykładzie relacji nauczyciel akademicki – student, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2007, nr 3.
Bielawska A., Państwo i jego ustroje w starożytnej literaturze oraz filozofii greckiej, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 1.
Bielski M., Wykładnia znamion „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” w doktrynie i orzecznictwie sądowym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, rok XII.
Bignami F., Formal versus Functional Method in Comparative Constitutional Law, „Osgoode Hall Law Journal” 2016, vol. 53, Issue 2.
Bingham T., The Rule of Law, „Judicial Studies Institute Journal” 2008.
Borkowska-Bagieńska E., Wpływ kodyfikacji prawa cywilnego na poziom kultury prawnej społeczeństw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, rok LXXIII, z. 1.
Borkowska-Bagieńska E., Zbiór Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986.
Budyn-Kulik M., Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem – art. 197 § 4 k.k, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2013.
Casey J., Interpretation of Constitutional Guarantees: An Antipodean History Lesson, „Irish Jurists” New Series, 1996, vol. 31.
Chruściel M., Kloc K., Polska w Unii Europejskiej. Proces akcesyjny i priorytety polskiej polityki w ramach Unii Europejskiej, „Poliarchia” 2013, nr 1.
Cullen L., Catholics under the Penal Law, „Eighteenth-Century Ireland” 1986, vol. 1.
Cyprian T., Projekt nowego Kodeksu karnego Niemieckiej Republiki Federalnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1963, z. 2.
Czerownka A., Przestępstwo zmuszania do prostytucji, „Ius Novum” 2012, nr 1.
Czubaty J., Księstwo Warszawskie – pierwsze nowoczesne Państwo Polskie? Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, „Kwartalnik Historyczny” 2018, rocznik CXXV.
Derlatka M., Aktywność seksualna małoletnich a prawo karne, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 6.
Derlatka M., Społeczna szkodliwość a definicja przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 6.
Downey B. M.W.M, Indecency with Children Act, 1960. Suicide Act, 1961, „The Modern Law Review” Jan. 1962, vol. 25, no. 1.
Doyle D.M., Reasonable Belief and Unlawful Carnal Knowledge: A Historical Perspective „Irish Jurist” 2012, vol. 47.
Dworas-Kulik J., Rys historyczny o charakterze pedofilskim, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo-Ekonomia” 2016, nr 1.
Dziadzio A., Konstytucja 3 Maja 1791 roku na tle koncepcji ustrojowych Oświecenia, „Państwo i Społeczeństwo” 2006, VI, nr 4.
Dziembowski R., Szostak R., „Child grooming” w świetle polskiego prawa karnego „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 19.
Eberle J., The Method and Role of Comparative Law, „Washington University Global Studies Law Review” January 2009, vol. 8, Issue 3.
Fiktus F., Ocena nowelizacji Konstytucji PRL w 1976 roku według publicystyki paryskiej Kultury, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl
Filar M., Pojęcie czynu nierządnego w polskim kodeksie karnym, „Palestra” 1973, nr 17/2(182).
Filipczak M., O pojęciu abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego. Rozważania z pogranicza dogmatyki i teorii prawa karnego, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica” 2016, nr 76.
Friszke A., Otwarty sprzeciw, „Znak” październik 2011, nr 677.
Gaczoł K., Między naukowością a populizmem prawnym, „Acta Universitatis Lodziensis
Folia Iuridica” 2018, nr 85.
Gardocki L, Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, „Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2013, vol. LX 2, Sectio G.
Gieysztor A., Państwo prawa w średniowiecznej Europie Środkowej, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 1999, nr 3.
Gizbert-Studnicki T., Znamiona porównawcze w kodeksie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, rok XLIII, z. 1.
Grabowski E., Konstytucyjna ochrona życia ludzkiego a polityka karna wobec „wrogów demokracji” w Polsce w latach 1944–1952, „Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2007–2008, vol. Liv/Lv, Sectio G.
Grey J., „Zima wasza” – życie codzienne w pierwszych miesiącach stanu wojennego na przykładzie Trójmiasta, „Studia i Materiały” 2016, XIV.
Grodziski S., Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919–1947), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992, z. 1–4.
Grzesik-Kulesza M., Akty prawne z mocą ustawy w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1921–1947, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2014, 84, Seria Prawnicza, Prawo 15.
Guerin S., Cutting the Golden Thread. The Reversed Burden of Proof in Criminal Trials, „Bar Council Conference” 28 January 2012.
Hall J., Comparative Law and Social Theory, „Indiana Law Journal” 1964, vol. 39, Issue 2.
Hamilton J., Summary Trial of Indictable Offences, „Judical Studies Institute Journal” 2004.
Henchy S., Precedent in the Irish Supreme Court, „Modern Law Review” 1962, nr 25.
Hirsh H.J., Czy zasada czynu jako podstawowa zasada prawa karnego jest wystarczająco przestrzegana?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, rok LXVIII, z. 1.
Hobbes T., Elementy prawa naturalnego i politycznego, przeł. K. Wawrzonkowski „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2016, nr 22.
Hryniewicz E, Skutek w prawie karnym „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.
Jackson J.D., Quinn K., O’Malley T., The Jury System in Contemporary Ireland: In the Shadow of a Troubled Past, „Law and Contemporary Problems” Spring 1999.
Jakubowski I., Kodyfikacje prawa polskiego w wieku oświecenia i spór o rolę prawa rzymskiego na początku XIX stulecia, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2009, t. LXXX.
Jankowska J., Irlandzka neutralność w czasie II wojny światowej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, 14(65)/3(245).
Jankowska-Prochot I, Pozycja ustrojowa sędziego karnego oraz zasady orzekania w systemie prawa precedensowego na przykładzie Irlandii, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2019, z. 2(34).
Jankowska-Prochot I., Definicja przestępstwa i jego klasyfikacja w polskim oraz irlandzkim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 10.
Jankowska-Prochot I., Kara dożywotniego pozbawienia wolności w irlandzkim prawie karnym a wyrok w sprawie „Ice Queen Killer”, „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 4.
Jankowska-Prochot I., Konstrukcja zawinienia na przedpolu czynu zabronionego, czyli przestępstwo spisku (conspiracy) w irlandzkim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 10.
Jankowska-Prochot I., Mens rea, czyli problematyka strony podmiotowej czynu zabronionego w irlandzkim prawie karnym, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2019, z. 1(33).
Jankowska-Prochot I., Ustawowe znamiona oraz acuts rea przestępstw skutkowych popełnianych z zaniechania czyli źródła obowiązku gwaranta w prawie kontynentalnym
i precedensowym na przykładzie Polski i Irlandii, „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 2.
Jankowska-Prochot I., Właściwość irlandzkich sądów karnych, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 12.
Jaros P, Konstytucyjne podstawy ochrony praw dzieci, [w:] Polska dla dzieci. Ogólnopolski szczyt w sprawach dzieci. Warszawa 23–24 maja 2003 r. Materiały i dokumenty, Warszawa 2003.
Johnson D., Trial by Jury in Ireland 1860–1914, „Legal History” 1996, nr 270.
Jurewicz J., Kobieta jako desygnat przedmiotu czynności wykonawczej przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, [w:] M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa, Kobieta w prawie i polityce „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2015, z. IX.
Kaczmarczyk-Kłak J., System rządów w Polsce w latach 1918–1922, „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1(73).
Kajdańska E., Z dziejów Wolnego Miasta Krakowa. Wybrane problemy polityczno-prawne, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Res Politicae” 2009, t. III.
Kamba W.J., Comparative Law: A Theoretical Framework, „International and Compara-tive Law Quarterly” July 1974, vol. 23.
Kavanagh A., The Irish Constitution at 75 Years: Natural Law, Christian Values and the Ideal of Justice, „Irish Jurist” 2012, nr 48.
Kaznowski A., Udział pokrzywdzonego małoletniego w procesie karnym, „Prokuratura
i Prawo” 2007, nr 5.
Koch A., C.J.A. Mittermaier and the 19th Century Debate about Juries and Mixed Courts, „Revue Internationale de Droit Pénal” 2001, 1–2, vol. 72.
Kocher P., Francis Bacon on the Science of Jurisprudence „Journal of the History of Ideas” January 1957, vol. 18 no. 1,.
Konopacka J.M., Kamienie milowe w rozwoju historycznym polskiego prawa umów, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. XXXVIII.
Koopmans, T. The Birth of European Law at the Crossroad of Legal Traditions, „American Journal of Comparative Law” 1991, 39.
Koredczuk J., Znaczenie Kodeksu karnego z 1932 roku dla rozwoju nauki i prawa karnego w Polsce w XX wieku, „Zeszyty Prawnicze” 2011, nr 11/2.
Kowalczyk B., Kilka uwag o praktycznym znaczeniu komparatystki prawniczej, „Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego” https://www.repozytorium.uni.wroc.pl
Kowalewska-Łukuć M., Prostytucja i czerpanie z niej korzyści majątkowych – analiza prawnoporównawcza, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 2017, https://iws.gov.pl
Kozłowska P., Kucharska M., Prawnokarne aspekty pornografii, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 4.
Kozłowska U., Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku, „Studia i Materiały. Przeszłość Demograficzna Polski” 2017, nr 39.
Kurzępa B., Inna czynność seksualna jako znamię przestępstw, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 5.
Lach A., Pojęcie posiadania pornografii dziecięcej w art. 202 § 4a Kodeksu karnego w odniesieniu do danych informatycznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-giczny” 2010, rok LXXII, z. 1,
Leahy S., Reform of Irish Rape Law: The Need for a Legislative Definition of Consent, „Common Law World Review” 2014, 43 (3).
Leigh G., Deconstructing Unlawful Act Manslaughter, „Journal of Criminal Law” 2017, vol. 81, no. 2.
Leszczyńki J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1988 r. II KR 163, „Palestra” 1993, nr 37/1–2(421–422).
Leszczyński J., Przestępstwa tzw. seksualne w projekcie polskiego kodeksu karnego (wersja z grudnia 1991 roku), „Palestra” 1992, nr 36/9–10(417–418).
Lewna A., Obiektywizacja odpowiedzialności za lekkomyślność w prawie karnym Anglii
i Walii (spojrzenie komparatystyczne), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penal-nych” 2018, rok XXII, z. 2,
Lityński A., Dwa kodeksy karne 1932 w osiemdziesiątą rocznicę, „Roczniki Administracji
i Prawa” 2012, nr 12.
Logan D.W., The Rule in Russell v. Russell”, The Modern Law Review” Apr. 1940, vol. 3, no. 4.
Małecki M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2010 roku (sygn. akt II AK 48/10), „Ius Novum” 2011, nr 2.
Małecki M., Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego), „Państwo
i Prawo” 2011, nr 7–8.
Marcinek P., Kapała A., Pedofilia w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym, „Seksuologia Polska” 2012, 10, nr 2.
Marcinkiewicz M., O konstytucji kwietniowej raz jeszcze, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2018, nr 1(31).
Markiewicz J., Kształtowanie się polskiego systemu prawa sądowego i jego twórcy w okresie międzywojennym 1919–1939. Wybrane zagadnienia, „Teka Komisji Prawniczej” OL PAN, 2010.
Marzec Ł., Prawo rzymskie w dawnej Anglii w świetle poglądów Artura Ducka. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty Prawnicze” 2006, nr 6/2.
Matuszewski J., Prawo niemieckie w Statutach Kazimierza Wielkiego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 1999, nr 3.
Matuszewski S., Organizacja opolna w najstarszym zwodzie prawa polskiego, „Przegląd Historyczny” 1989, nr 80.
McAuley F., Statutory Raped and Defilement in Ireland: Recent Developments, [w:] J. Chal-
mers, F. Leverick, L. Former (red.), Essays in Criminal Law in Honour of Sir Gerald Gordon, „Edinburgh Studies in Law” 2010, vol. 8.
McGowan L., Sexual Offence: Constitutionality. CC v. Ireland, Attorney General and Director of Public Prosecutions. [2006] IESC 33 „Irish Supreme Court” 2006, 1.
Michalska-Warias A., Groźba bezprawna jako ustawowe znamię przestępstwa zgwałcenia, „Ius Novum” 2016, nr 1.
Michalska-Warias A., Podstęp przy zgwałceniu w prawie polskim oraz angielskim i amerykańskim, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014.
Mozgawa M, Opinia dotycząca ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 974), „Opinie i Ekspertyzy” 2005, nr 34, OE 34.
Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2006, rok X, z. 2.
Murray J.L, Judicial Cosmopolitanism, „Judicial Studies Institute Journal” 2008, 2.
Myśliwiec H., Granice penalizacji seksualnego nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia oraz nadużycia zaufania małoletniego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, rok XVI, z. 3,
Myśliwiec H., Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby (art. 198 k.k.), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, rok XVII, z. 2.
Nawacka K.M., Propaganda, sprzeciwy i spory wobec ustawy konstytucyjnej z 10 lutego 1976 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2003, nr 2.
Nawrocki M., Strona podmiotowa przestępstwa kierunkowego, „Ius Novum” 2017, nr 3.
Nestorowicz n., O postępowaniu karnem przeciwko osobom zmarłym i przeciwko zwierzętom, „Głos Sądownictwa” 1934, nr 4.
Ost S., Child Pornography and Sexual Grooming. Legal and Societal Responses, Cambridge 2009.
Papale A.E.. Why Comparative Law?, „Journal of Legal Education” 1951, vol. 3, no. 3.
Peden J.R, Property Rights in Celtic Irish Law, „Journal of Libertarian Studies” 1977.
Pieters D., Functions of Comparative Law and Practical Methodology of Comparing or how the Goal Determines the Road, https://www.law.kuleuven.be.pdf
Pihlajamäki H., Merging Comparative Law and Legal History: Towards an Integrated Discipline, „The American Journal of Comparative Law” December 2018, vol. 66, Issue 4.
Pilarczyk Ł., Istota przestępstw indywidualnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, rok LXXVI, z. 4.
Płachecki J., Kształtowanie się zrębów państwowości Irlandii: od osadnictwa celtyckiego do Unii z Wielką Brytanią w 1801 roku, „Rocznik Żyrardowski” 2008, nr 6.
Polińska A, Rozważania nad zasadnością traktowania kazirodztwa jako przestępstwa, „Społeczeństwo, Edukacja, Język” 2019, nr 9.
Pound R., The Study of Common Law, „4 Nebraska Legal News” July 25, 1896, no. 36.
Prendergast D., Gross Negligence Manslaughter in Irish Law, „Dublin University Law Journal” 2014, vol. 37.
Quinn D.B., The Early Interpretation of Poynings’ Law 1494–1534, „Irish Historical Studies” 1941, vol. 2, no. 7.
Quinn K., Jury trial in Republic of Ireland, „Revue Internationale de Droit Penal” 2001, no. 1–2, vol. 72.
Radwański Z., Prawa kardynalne w Polsce, „Studia nad historią prawa polskiego” t. XVI, zesz. 1, Poznań 1952.
Reid J., The Judge as Law Maker, „Journal of Society of Public Teachers of Law” 1974, 12.
Rodak M., Przestępstwo zgwałcenia i jego sprawcy w II Rzeczypospolitej: próba wstępnej charakteryzacji, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2015, nr 18.
Rogowski S., Nowelizacje konstytucji z 22 lipca 1952 roku w latach 1989–1991, „Studia
z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2009, nr 12.
Romańczuk-Grącka M., „Grooming” między politycznokryminalną potrzebą a prawnodogmatyczną krytyką „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 19.
Rymaszewsk Z., Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce, „Versio Vratislaviensis, Versio Sandomiriensis Łaski, Studia nad Historią Państwa i Prawa”, Seria II, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975,
Rzeszót M., Geneza i ewolucja procesów z udziałem ław przysięgłych w amerykańskim systemie prawnym, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 4(64).
Samsonowicz H., Miasto i wieś na prawie niemieckim w późnym średniowieczu Polski: (na marginesie pracy S. Kurasia, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971), „Przegląd Historyczny” 1972, nr 63/3.
Sankaran M., Mens Rea in Rape: An Analysis of „Reg V. Morgan” and Section 375 and 79 of the Indian Penal Code, “Journal of the Indian Law Institute” 1978, vol. 20, no. 3.
Schmitthoff C.M., The Science of Comparative Law, „The Cambridge Law Journal” March 1939, vol. 7, Issue 1.
Scott L., Developments in Irish Sentencing, „Irish Judical Studies Journal” 2017, vol. 1.
Siadkowski M., Dyskurs o (nie)lojalności polskich elit politycznych w Wiedniu w latach 1880–1910, „Przegląd Historyczny” 1999, nr 4.
Siemkowicz P., Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełnianie przez Internet, w ujęciu polskiego kodeksu karnego, „e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 7.
Skobelski R., Przebieg ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji PRL w 1952 r. na ziemiach zachodnich i północnych Polski, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2011, t. 3.
Skrzeczyńska H., Geneza i tryb uchwalenia Konstytucji PRL z 1952 roku [w:] S. Bożyk,
A. Jamróz (red.), Konstytucja i ustrój polityczny – system organów państwowych, Warszawa 2010.
Sobczak J., Sztuka a pornografia, „Santander Art and Culture Law Review” 2018, 1(4).
Srokosz J., Spór o kształt ordynacji wyborczej do sejmu po 1935 roku w obozie rządzącym w Polsce w latach 1926–1939, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/.pdf
Stanley Y., Killing a supposed corpse: in search of principle, „The Comparative and International Law Journal of Southern Africa” November 1998, vol. 31, no. 3.
Stapleton J., Law, Causation and Common Sense, „Oxford Journal of legal Studies” 1988, vol. 8, Issue 1.
Starzewski M., Kilka dalszych zagadnień konstytucji kwietniowej, „Ruch Prawniczy” 1937, zeszyt II.
Stawicki R., Prawa i wolności obywatelskie w Polsce po 1918 r. w świetle rozwiązań konstytucyjnych – zarys historyczno-prawny. Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji. Opracowania tematyczne, OT-607, Grudzień 2011.
Sylwestrzak A., Filozofia suwerenności i sprawiedliwości Bodinusa, „Studia Prawnoustrojowe” 2002, nr 1.
Szczucki K., Rola zgody w strukturze przestępstwa na przykładzie przestępstwa zgwałcenia, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, rok XV, z. 1.
Szwejkowska M., Sitek B., Karnoprawny zakaz stosunków kazirodczych, „UWM Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 23.
Szymczak I., Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, rok LXXVI, z. 3.
Tallon D., Comparative Law: Expanding Horizons, „Journal of the Society of Public Teacher of Law” 1969, no. 10.
Trembicka K., Stagnacja czy zmiana? Wymiar sprawiedliwości przy Okrągłym Stole, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 3(146).
Turpin C.C, The Murdered Corpse. Thabo Meli Extended, „The Cambridge Law Journal” 1969, vol. 27, no. 1.
Uruszczak W., Konstytucja 3 maja 1791 r. Testament polityczny I Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2011, R. 19, nr 2(103).
Uruszczuk W., Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródła prawa polskiego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 1999, nr 3.
Wala K., Nieobyczajny wybryk – art. 140 k.w. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania). Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa 2015.
Warylewski J., Inicjowanie procesu karnego w sprawach o przestępstwa seksualne, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, t. XI,
Warylewski J., Pornografia w Internecie – wybrane zagadnienia karnoprawne, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4.
Warylewski J., Szósta nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przestępstw seksualnych (ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. XXXIII.
Weait M., Criminal Law and the Sexual Transmission of HIV R. v. Dica, „The Modern Law Review” January 2005, vol 68, no. 1.
Wiązek P., O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa: konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? Polemiki wokół ponderabiliów w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” no. 3465 PRAWO CCCXIV, Wrocław 2012.
Wiśniowski E., Uwagi o początkach organizacji parafialnej w Polsce, „Przegląd Historyczny” 1964, 55/3.
Witkowska-Chrzczonowicz K., Prace nad konstytucjami w II RP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku „Ankiety w sprawie projektu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”
z 1919 roku, https://www.isp.org.pl.pdf
Wolbert Burgess A., Hartman C.R., On the Origin of Grooming, „Journal of Interpersonal Violence” 2018, vol. 33(1).
Wolter W., Impas interpretacyjny, „Państwo i Prawo” 1978, nr 6.
Woźnicki M., Wybory do Sejmu i Senatu w świetle ordynacji wyborczych z 1935 roku, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22.
Yntema H.E., Comparative Legal Research: Some remarks on ‘Looking out of the Cave’, „Michigan Law Review” 1956, no. 54.
Zduński I., Zasady i dyrektywny wymiaru kary w Kodeksie karnym z 1932 roku, „Studia
z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea” 2016, nr IV.
Zięba A.A., Polacy galicyjscy czy Polacy w Galicji? Refleksje na temat przeobrażeń tożsamości polskiej w zaborze austriackim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” Prace Historyczne” 2017, 144, z. 2.

Raporty i opracowania
Appendix C. Submissions and Correspondence, [w:] Houses of Oireachtas Joint Committee on Child Protection, Report on Child Protection, November 2006,
Centre for Human Rights Joint Committee on Child Protection, Submission to the Joint Committee on Child Protection, Irish Centre for Human Rights National University of Ireland, Galway University Road Galway, August 18, 2006.
Court of Appeal in Nothern Ireland. „The Journal of Criminal Law” https://journals.sage-
pub.com/doi/abs/10.1177/002201837003400107
Hamilton J., Director of Public Prosecutions, Submission to Joint Oireachtas Committee on Child Protection, February 2009.
Houses of Oireachtas Joint Committee on Child Protection, Report on Child Protection, November 2006.
Issues Paper Knowledge or Belief Concerning Consent in Rape Law (LRC JP15-2018).
Joint Committee on the Constitutional Amendment on Children, Second Interim Report, May 2009.
Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Wydział Karny. Sekcja prawa karnego. T. 1. Z. 3. Warszawa 1922–1932,
Law Reform Commission Consultation Paper, Rape, October 1987.
Law Reform Commission Rape and Allied Offences (LRC 24-1988).
Law Reform Commission, Consultation Paper on Child Sexual Abuse LRC 32/90 Dublin 1990.
Law Reform Commission, Consultation Paper on Penalties for Minor Offences (LRC CP18-
-2002).
Law Reform Commission, Consultation Paper on Statutory Drafting and Interpretation. Plain Language and the Law (LRC CP14-1999).
Law Reform Commission, Consultation Paper on Vulnerable Adults and the Law (LRC CP37-2005).
Law Reform Commission, Report on Sexual offences Against the Mentally Handicapped (LRC 33-1980).
Law Reform Commission, The Sexual Offences and Capacity to Consent (LRC 109-2013).
Law Report Commission, Report on Knowledge or Belief Concerning in Rape Law, 7th November 2019.
McAuley F., Report of the Criminal Law Rapporteur for the Legal Protection of Children, https://assets.gov.ie
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Kraków-Warszawa 1998.
Przegląd Legislacyjny 2006, nr 1.
Review of Rape and Allied Offences (Discussion Paper 2) October 1986.
Rickard-Clarke P.T., Sexual Offences and Capacity to Consent Law Reform Commissions provisional recomendation, Eight Annual Conference the Law Reform Commission at Law Society of Ireland Blackhall Place, 7 November 2011, https://www.lawreform.ie
Ruhama, Submission to the Minister of Justice, Equality and Law Reform in Criminal Justice (Trafficking and Sexual Offences) Bill, 2006, 25 November 2006.
Sentencing Methodology Towards Improved Reasoning in Sentencing, „Irish Judical Studies Journal” 2019, vol. 3.
Statistics provided by the Courts Division, the Department of Justice, Equality and Law Reform, Dublin 2009.
The Law Commission, Simplification of Criminal Law: Public Nuisance and Outraging Public Decency, Consultation Paper no. 193 London 2010.
Ward E., Wylie G., The Nature and Extend of Trafficking of Woman into Ireland for the Purposes of Sexual Exploitation 2000 – 2006. Report from Findings (SSRC Research Papers and Exports No. 39, SSRC, NUI Galway, 2005).

Orzecznictwo sądów irlandzkich, brytyjskich, amerykańskich,
australijskich, nowozelandzkich i kanadyjskich
Fowler v. Padget [1798] 101 ER 1103 (1798).
R. v. Camplin [1845] 1 Cox C.C. 220.
R. v. Case [1850] I Den. 580.
R. v. Farrel [1862] 9 Cox CC 446.
R. v. Meyers [1872] 12 Cox C.C.311.
Lock v. D.P.P [1872] 2 L RCCR.10.
R. v. Prince [1875] 13 Cox CC 138.
R. v. Flattery [1877], 2Q.B.D. 410.
R. v. Clarence [1886-90] All ER Rep 133.
R. v. Tolson [1889] 23 QBD 168
Regina v. Jackson [1891] 1 Q.B. 671, 7 T.L.R. 382.
R. v. White [1910] All E.R. 340.
R. v. De Munck [1918] 1 KB 635; [1918-19] All ER Rep 499.
R. v. Williams [1923] 1 KB 340.
Russell v. Russell [1924] AC 687 (HL).
R. v. Larsonneur [1933] 29 Cox C.C. 673.
Woolmington v. DPP [1935] J All E.R. Rep. 1.
R. v. Carmichael [1940] 1 KB 630.
Miller v. Minister for Pensions [1947] J 2 All E.R. 372.
People Attorney General v. Dunleavy (1948] I.R. 95
Fairclough v. Whipp [1951] 35 Cr App R 138.
Beal v. Kelly [1951] 2ALL ER 763.
R. v. Deller [1952] 36 Cr. App. Rep. 184.
DPP v. Rogers [1953] 2 All ER 644.
Thabo Meli v. R. [1954] 1 All E.R. 373.
R. v. Miller [1954] 2QB 282.
R. v. Jordan [1956] 40 Cr. App. Rep. 152.
People (Attorney General) v. Dermody [1956] IR 307.
R. v. George [1956] Crim LR 52.
Papadimitropoulos v. R (1957) 98 CLR 249.
R. v. Cunningham (1957) 2 All E.R. 412.
R. v. Smith [1959] 2 All E.R. 193.
Attorney General (Shaughnessy) v. Ryan [1960] JR 181.
Melling v. Ó Mathghamhna [1962] IR 1, 18.
Shaw v. DPP [1962] AC 220.
Deaton v. Attorney General [1963] IR 170.
R. v. Webb [1963] 3 AII ER 177 [1964] 1 QB 357.
Attorney General v. Ryan’s Car Hire Ltd [1965] IR 642 (IESC).
Conroy v. Attorney General [1965] IR 411.
Conroy v. Attorney General [1965] IR 41.
R. v. Howard [1965] 50 CAR 56.
R. v. Church [1966] 1 QB 59.
R. v. Hudson [1966] 1 QB 448.
People (Attorney General) v. O’ Callaghan [1966] IR 501.
In the Irish Courts. Supreme Court in Eire. Limitation of the Defense of Consent. A.G. (Shaughnessy) v. Ryan „The Journal of Criminal Law”.
R. In Fagan v. Metropolitan Police Commissioner [1968]3 All E.R. 442.
Sweet v. Parsley [1970] AC 132.
Byrne v. Ireland [1972] IR 241 (IESC).
Alphacell Ltd v. Woodward [1972] AC 82.
McGee v. Attorney General [1974] I.R. 284, 319 (IESC).
Hyam v. DPP [1974] 2 AllE. R. 41.
In People (Attorney General) v. Byrne [1974] IR 1.
R. v. Blaue [1975] 3 All E.R. 446.
DPP v. Morgan [1976] AC 182.
de Burca and Anderson v. Attorney General [1976] IR 38.
R. v. Cato [1976] 1 AII E.R. 2060.
Regina v. Lang [1976] 62 CAR 50.
The State (Healy) v. Donoghue [1976] IR 325.
R. v. Farrugia [1979] 69 Cr App R 108.
R. v. Malcherek and R.V. Steel [1981] 1 W.L.R. 690.
R. v. Caldwell [1981] 1 All ER 961.
Hanlon v. Fleming [1981] IR 489.
King v. The Attorney General and Another [1981] I.R. 233.
RSJ v. JSJ [1982] ILRM 263 (IEHC).
McCabe v. Donnelly [1982] 10 NIJB.
R. v. Olugboja [1982] OB. 320.
O’Sullivan v. Hartnett [1983] ILRM 79.
R. v. Pagett [1983] Crim. L.P. 394.
R. v. Miller [1983] 1 All E.R. 978.
The State (Murphy) v. Johnston [1983] 1 IR 235 (IESC).
D v. C [1984] ILRM 173, 188-189 (IEHC).
State (Rollinson) v. Kelly [1984] IR 248, 260.
R. v. Morris-Lowe [1985] 1 AII ER 400 [1985] 1 WLR 29.
Kaitamaki v. R. [1985] 2 All E.R. 435.
R. v. Moloney [1985] 111 All E.R 111025.
R. v. Kaitamaki [1985] A.C. 147.
Kaitamaki v. The Queen [1985] AC 147.
R. v. Morris-Lowe [1985] 1 AII ER 400, [1985] 1 WLR 29.
Ireland, Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 11 March 1986. Conegate Limited v. HM Customs & Excise. Reference for a Preliminary Ruling: High Court of Justice, Queen's Bench Division – United Kingdom. Restrictions on imports – Grounds of public morality. Case 121/85. European Court Reports 1986 -01007ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:114.
R. v. Hancock and Shankland (1986) 1 All E.R. 641.
R. v. Stewart [1986] 83 Cr App R 34.
Norris v. Ireland, Nr 10581/83, orzeczenie Trybunału z 26.10.1988 r.
Regina v. Kowalski (CACD) [1988] 1 ELR 447.
House of Lords in R. v. Court [1988] 2 All E.R. 221.
R. v. Court [1989] AC 28.
DPP v. Gaffey Unreported, 10 May 1991.
UF v. JC [1991] 2 IR 330, 348 (IESC).
McDonnell v. Byrne Engineering Co. Ltd (Unreported, Supreme Court, Irish Times, October 4, 1987 (IESC).
McGrath v. McDermott [1988] IR 258, 276 (IESC).
R. v. Hess; R. v. Nguyen (1990) 2 SCR 906.
Case C-159 /90 SPUC v. Grogan [1991] 3 CML R 849.
Kilkenny Incest Case tj. People (DPP) v. X Central Criminal Court, 1 March 1993.
R. v. Brown [1993] 2 All E.R. 75.
Supreme Court in Callaghan v. Attorney General [1993] 2 IR 17.
Doolan v. DPP [1993] ILRM 387.
DPP v. Rock unreported 29 July 1993.
Seanad Éireann debate – Thursday, 4 Mar 1993 vol. 135 No. 5.
Kilkenny Incest Case tj. People (DPP) v. X Central Criminal Court, 1 March 1993.
R. v. McFarlane [1994] 2 All ER 283
People (DPP) v. Creighton [1994] 2 IR 570.
DPP v. EF unreported Supreme Court, 24 February 1994.
R. v. McFarlane [1994] 2 All ER 283.
R. v. Elbekkay [1995] Crim LP 163.
Linekar [1995] 3 ALL ER 69.
The Supreme Court in O'Leary v. Attorney General [1995] J 1 I.R. 254.
R. v. Larter and Castelton [1995] Crim LR 75.
SW v. United Kingdom, CR v. United Kingdom [1996] 1 ELR 432,
People (DPP) v. McDonagh [1996] 1 IR 565.
Mallon v. Minister for Agriculture, Food and Forestry [1996] 1 IR 517).
Court in Re A Ward of Court (Withholding Medical Treatment (No. 2) [1996]2 I.R. 79.
Case of Laskey and others v.The United Kingdom (Application no. 21627/93, 21628/93, 21974/93) Judgement Strasbourg 19 February 1997.
R. v. Cuerrier [1998] 2 SCR 371
DPP v. Keogh [1998] 4 IR 416.
R. King v. The Attorney General Henchy [1981] I.R. 233.
R. v. T. Woolin 1999] 1. A.C. 82.
People (DPP) v. Cullagh 15 March 1999, CCA.
DPP v. Naughton, unreported, 18 May 1999.
R. v. Tabassum [2000] 2 Cr App R 328.
DPP v. Wallace 30 April 2001 unreported.
DPP v. E.F S.O'C. v. Governor of Curragh Prison [2002] 1 I.R. 66.
R. v. Oliver [2003] 1 Cr App R 28.
People (DPP) v. WN, Unreported, 20 November 2003.
R. v. Dica [2004] EWCA Crim 1103.
DPP v. Martin Kelly, [2005] IE CCA 50 (2005)
In Re Worldport Ireland Limited (In Liquidation) [2005] IEHC 189 (IEHC).
People (DPP) v. Loving [2006].
CC v. Ireland [2006] IESC 33.
R. v. Bree [2007] EWCA Crim 804, [2007] 2 All ER 676.
People (DPP) v. O'Donoghue [2007] 2 IR 336.
R. v. Hamilton [2007] EWCA Crim 2026, [2007] All ER (D) 99 (Aug).
R. v. Heard [2008] QB 43.
Geasley v. DPP [2009] IECCA 22, para 42 (IECCA).
Minister for Justice, Equality and Law Reform v. Dolny [2009] IESC.
The People (DPP) v.McMahon (2011) 3 IR 774.
M.D. (A.Minor) v. Ireland [2012] 1 I.R. 697.
R. v. B [2013] EWCA Crim. 3 at [40].
The People (DPP) v. Ryan [2014] IECCA 11, [2014] 2 I.L.R.M. 98.
The People (DPP) v. C O’R [2016] IESC 64, [2016] 3 IR 322.
Minister for Justice v. AM [2016] IEHC 568.
DPP v. C.O'R. [2016] 2 I.L.R.M. 465.
Director of Military Prosecutions v. Donaghy [2016] IECA 191.
DPP v. JD [2017] IECA 144 [27].

Orzeczenia sądów polskich
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, GAiPP 1933, nr 12.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, GAiPP 1933, nr 24.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1933 roku (sygn. akt. II K 148/33) OSN(K) 1933/9/167.
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1937 r. (sygn. akt I K 936/36), „Głos Sądownictwa” 1937, 9/37.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1970 r. (sygn. akt III KR 170/70), OSNPG 1971, nr 2, poz. 35.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 1971 r. (sygn. akt II KR 86/71) KZS 1996.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1972 r. (sygn. akt V KRN 33/72), OSNKW 1972, nr 9, poz. 136.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1973 r, (sygn. akt VI KZP26/73) OSNKW 1973, nr 11, poz. 132.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 1974 r. (sygn. akt III KR 105/74) OSNKW 1974, nr 12, poz. 229.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 1975 r. (sygn. akt I KR 66/75), OSNKW 1975,
nr 10–11, poz. 141.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1976 r. (sygn. akt Rw 189/76), OSNKW 1976, nr 9, poz. 117.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1977 r. (sygn. akt VII KZP 30/76), OSNKW 1977, nr 12, poz. 58.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1977 r. (sygn. akt RW 108/77), OSNKW 1977, nr 6, poz. 66.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1980 r. (sygn. akt. VII KZP 41/78), OSNKW 1980/3/24.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1987 r. (sygn. akt. WR 28/87), OSNKW 1987, nr 9–10, poz. 85.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1990 r. (sygn. akt IV KR 69/90), nieopu-blikowany.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 czerwca 1992 r. (sygn. akt II AKr 62/92), KZS 1992, z. 3–9, poz. 125.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia z 15 lutego 1996 r. (sygn. akt II AKA 2/96), „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 10, poz. 21.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1997 r. (sygn. akt II AKa 210/97, KZS 1997, z. 11–12), poz. 48.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1997 r. (sygn. akt V KKN 105/97), OSP 1998, Nr 3, poz. 68.
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 1998 r. (sygn. akt I KZP 22/98), OSNKW 1999, nr 1–2, poz. 2.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r. (sygn. akt I KZP 17/99), OSNKW 1999, nr 7/8, poz. 37 z glosą J. Warylewskiego, OSP 1999, nr 12.
Postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 17 marca 2000 r. (sygn. I KZP 1/00), „Wokan-da” 2000/8/19.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. akt I KZP 30/01), Lex nr 50502.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2002 r. (sygn. akt IV KKN 226/00), Lex nr 54406.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 6 maja 2003 r. (sygn. akt II AKa 109/03), „Pro-kuratura i Prawo” 2004, nr 11/12.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r. (sygn. akt I KZP 5/02) OSNK 2002, nr 5–6, poz. 32.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2003 r., (sygn.. akt IV KKN 318/01), Lex nr 84460.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 2003 r. (sygn. akt II Aka 356/03), KZS 2004, nr 2, poz. 40.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2005 r. (sygn. akt II AKA 455/04), Lex nr 147203.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2005 r. (sygn. akt III KK 187/04), Lex
nr 148234.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. (sygn. akt IV KK), OSNwSK 2006, nr 1, poz. 880.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 marca 2007 r. (sygn. akt II AKa 2807), Lex nr 314613.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2007 r. (sygn. akt V KK 384/06), Lex nr 299205.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2008 r. (sygn. akt II KK 338/07), OSNwSK 2008, nr 1, poz. 1169.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2008 r. (sygn. akt V KK 139/08), Lex
nr 435319.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2008 r. (sygn. akt. V KK 304/08),
Legalis.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r. (sygn. akt II KK 252/08), Legalis.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt III KK 348/08), Legalis.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r. (sygn. akt II Aka 72/09) Lex nr 519644.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 listopada 2009 r. (sygn. akt V KR 271/09) Lex nr 553764.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2010 r. (sygn. akt IV KK 173/10) Lex nr 667510.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 września 2011 r. (sygn. akt V KK 43/11), Legalis.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. (sygn. akt II Aka 203/17) Biuletyn Nr 4/2017 Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2018 r. (sygn. akt II Aka 411/17).

Polskie akty prawne, projekty i uzasadnienia
Konstytucja 3 maja 1791 r. na podstawie tekstu ustawy rządowej z archiwum Sejmu Czteroletniego.
Kodeks karzący Królestwa Polskiego z 1818 r.
Kodeks kar głównych i poprawczych z 1847 r.
Powszechna ustawa karna austryacka z dnia 27 maja 1852 r. nr 117 (Dz.U.P. Cz. 2) o występkach i przekroczeniach: z polskim i niemieckim tekstem ustawy, objaśnie-niami, judykaturą. Trybunału Kasacyjnego i wzorami wyroków w sprawach o prze-kroczenia.
Powszechna ustawa karna austryacka z dnia 27 maja 1852 r. z póżniejszemi ustawami
i rozporządzeniami tudzież orzeczeniami. Trybunału Najwyższego. Cześć pierwsza, „O zbrodniach”.
Powszechna ustawa karna austryacka z dnia 27 maja 1852 r. I. 117 dpp. z uwzględnie-niem wszelkich zmieniających ją ustaw austrjackich i polskich wraz z najważniej-szymi ustawami dodatkowemi oprac. J. Willaume, M. Bodyński, Lwów 1929.
Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po roku 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r. przekł. urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa B. Dzielnicy Pruskiej.
Kodeks karny z 1903 r. (przekład z rosyjskiego) z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1921 r., Warszawa 1922.
Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej (Dz. U. z 1918 r. Nr 17, poz. 41).
Uchwała z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu J. Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz.Pr.P.P. z 1919 r. Nr 19, poz. 226).
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267).
Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego z dodaniem przepisów przechodnich i ustaw, zmieniających i uzupełniających postanowienia karne kodeksu, odpowiednich przepisów Kodeksu Karnego Niemieckiego i Ustawy Karnej Austyjackiej, obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzeczypospolitej oraz Komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższego, oprac. W. Makowski, T. II, Cz. II-XIX k.k., Warszawa 1921 r.
Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. z 1926 r. Nr 78, poz. 22).
Rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z 6 września 1922 r. o nadzorze nad nierządem (Dz. U. z 1922 r. Nr 78, poz. 71).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571).
Dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. z 1949 r.
Nr 51 poz. 1268).
Deklaracja z dnia 22 lutego 1947 r w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatel-skich. Druk sejmowy SU/1A.
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych
z dnia 15 października 1947 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90).
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (załącznik do Dz. U. z 1944 r. Nr 1).
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. z 1950 r. Nr 14, poz. 130).
Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polski Ludowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 33, poz. 255).
Ustawa konstytucyjna z dnia 15 grudnia 1951 o zmianie terminu opracowania konsty-tucji i przedłużeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego (Dz. U. z 1952 r. Nr 1, poz. 1)
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Ustawa z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz. U.
z 1952 r. Nr 33, poz. 232 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 190).
Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1975 r. Nr 61, poz. 330).
Ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1960 r. Nr 57, poz. 322).
Ustawa z dnia 15 maja 1961 r. o zmianie liczby członków Rady Państwa (Dz. U. z 1961 r. nr 25 poz. 120).
Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie kadencji rad narodowych (Dz. U. z 1963 r.
Nr 57, poz. 306).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2019 r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 311).
Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie art. 34 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U z 1973 r. Nr 38, poz. 222).
Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 275).
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 89).
Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-wej (Dz. U. z 1976 r. Nr 5, poz. 29).
Ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. z 1982 r. Nr 41, poz. 273).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 19, poz. 101).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 75, poz. 444).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji RP (Dz. U. Nr 16, poz. 94).
Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 171).
Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1990 r. Nr 67, poz. 397).
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 176).
Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 119, poz. 514).
Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą
w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej sporządzona w War-szawie dnia 19 września 1989 r. (Dz. U z 1990 r. Nr 38, poz. 213).
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyj-nym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. (Dz. U. z 1990 r. Nr 53, poz. 306).
Uchwała Sejmu RP z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie realizacji Układu Europejskiego ustanawiające go stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (M.P. z 1992 r. Nr 23, poz. 165).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgro-madzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 875).
Uzasadnienie do rządowego projektu nowego Kodeksu karnego z 1997 r.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postepowania karnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 568.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1495).
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800
ze zm.).
Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustaw – Kodeks karny, ustawy Kodeks postepowania karnego oraz ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 69, poz. 626).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy – Kodeks postepowania karnego o ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 163, poz. 1363).
Rządowy projekt z dnia 31 października 2008 r. (druk sejmowy nr 1276 Sejmu VI kadencji).
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344).
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589).
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 538).
Druk sejmowy nr 1298 Sejmu VI kadencji.
Druk sejmowy nr 2016 Sejmu VII kadencji.
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2128).

Międzynarodowe akty prawne ratyfikowane przez Polskę
Konwencja z dnia 4 maja 1910 r. o zwalczaniu handlu żywym towarem (Dz. U. z 1922 r. Nr 87, poz. 783).
Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisana w Genewie 12 września 1923 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 71, poz. 621 ze zm.).
Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125).
Konwencja z dnia 2 grudnia 1949 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278).
Konwencja z dnia 21 października 1952 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eks-ploatacji prostytucji (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278).
Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie z dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 6).
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).
Konwencja z dnia 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120,
poz. 526).
Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z sporządzona w Budapeszcie 23 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 728).
Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. z 27.04.2007 r. Nr 76, poz. 494).
Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi w szczególności kobietami i dziećmi uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 31.01.2005 r. Nr 18, poz. 160).
Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona
w Warszawie z dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107).
Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 608).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzy-stywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramo-wą Rady 2004/68/WSiSW (Dz. Urz. UE L 335/1).
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającą decyzję ramową 2004/68/WSiSW (Dz. Urz. UE L 335/1 z 17.11.2011).
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. UE C 326/47).

Irlandzkie, brytyjskie, nowozelandzkie, australijskie
i amerykańskie akty normatywne
The Offences against the Person Act 1861 c. 100 (Regnal 24 and 25 Vict).
Punishment of Incest Act 1908.
The Courts of Justice Act 1924, Number 10 of 1924 Irish Statue Book.
Judical Proceedings (Regulation of Reports) Act 1926 c. 61.
Treason Act 1930, Number 13 o of 1930 Irish Statue Book.
Criminal Law Amendment Act 1935, Number 6 of 1935 Irish Statue Book.
Constitution of Ireland Enacted by the People 1st July 1937. In operation as from 29th December, 1937.
Offences Against the State Acts 1939, Number 10 of 1939 Irish Statue Book.
Mental Treatment Act 1945, Number 19 of 1945 Irish Statue Book.
Sexual Offences Act 1956 4 & 5 Eliz. 2 Ch. 69.
Crimes Act 1961, Public Act No. 43 (New Zeland).
Courts (Establishment and Constitution) Act 1961, Number 38 of 1961 Irish Statue Book.
Road Traffic Act 1961, Number 24 of 1961 Irish Statue Book.
Crimes Act 1961 (New Zeland).
Public Act 1961 No 43 (New Zeland).
Law Commission Act 1965 r c. 22.
Criminal Procedure Act 1967, Number 12 of 1967 Irish Statue Book.
Law Reform Commission Act 1975, Number 3 of 1975 Irish Statue Book.
Juries Act 1976, Number 4 of 1976 Irish Statue Book.
Criminal Law (Rape) Act 1981, Number 10 of 1981 Irish Statue Book
Criminal Law Amendment Act 1985 (48 & 49 Vict. c.69).
Sexual Offences (Amendment) Act 1976 Ch 82.
Sexual Offences (Jurisdiction) Act 1996. Number 38 of 1996 Irish Statue Book.
Child Trafficking and Pornography Act 1998. Number 22 of 1998 Irish Statue Book.
Gender Recognition Act 2015. Number 25 of 2015 Irish Statue Book.
Missue of Drug Act, 1977. Number 12 of 1977 Irish Statue Book.
The Constitution Act, 1982, Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11
Criminal Justice Act 1984, Number 22 of 1984 Irish Statue Book.
Canadian Criminal Code R. S.C., 1985, c. C-46
Criminal Justice Act 1990, Number 16 of 1990 Irish Statue Book.
Criminal Law (Rape) Amendment Act 1990, Number 32 of 1990 Irish Statue Book.
Criminal Evidence Act 1992), Number 12 of 1992 Irish Statue Book.
Criminal Justice Act 1993). Number 6 of 1993 Irish Statue Book.
Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993. Number 20 of 1993 Irish Statue Book.
Criminal Justice Act 1993, Number 6 of 1993 Irish Statue Book.
Criminal Justice (Public Order) Act 1994, Number 2 of 1994 Irish Statue Book.
Criminal Law (Incest Proceedings) Act 1995, Number 12 of 1995 Irish Statue Book.
Criminal Law Act 1997, Number 14 of 1997 Irish Statue Book.
Non-fatal Offences Against the Person Act 1997, Number 26 of 1997 Irish Statue Book.
The Bail Act 1997, Number 16 of 1997 Irish Statue Book.
Courts Service Act 1998, Number 8 of 1998 Irish Statue Book.
Sex Offenders Act 2001, Number 18 of 2001 Irish Statue Book
Children Act 2001, Number 24 of 2001 Irish Statue Book.
Competition Act 2002, Number 14 of 2002 Irish Statue Book.
Sexual Offences Act 2003 c. 42.
European Convention on Human Rights 2003, Number 20 of 2003 Irish Statue Book.
Interpretation Act 2005, Number 23 of 2005 Irish Statue Book.
Criminal Justice Act 2006, Number 26 of 2006 Irish Statue Book.
Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006, Number 15 of 2006 Irish Statue Book.
Criminal Law (Sexual Offences) (Amendment) Act 2007, Number 6 of 2007 Irish Statue Book.
Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008, Number 8 of 2008 Irish Statue Book.
Criminal Law (Human Trafficing) Act 2008, Number 8 of 2008. Irish Statue Book.
Sexual Offences (Scotland) Act 2009, Acts of the Scottish Parliament 2009.
Fines Act 2010, Number 8 of 2010 Irish Statue Book.
Criminal Procedure Act 2010, Number 27 of 2010 Irish Statue Book
Child and Family Agency Act 2013, Number 40 of 2013 Irish Statue Book.
Criminal Justice (Female Genital Mutilation) Act 2012, Number 11 of 2012 Irish Statue Book.
Thirty-third Amendment of the Constitution (Court of Appeal) Act 2013.
Court of Appeal Act 2014, Number 18 of 2014 Irish Statue Book.
Law Reform Commission Act 1975, Irish Statue Book Number 3 of 1975. Revised. Updated to 30 November 2015.
Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017, Number 2 of 2017 Irish Statue Book.
Australian Model Criminal Code https://www.pcc.gov.au/uniform/crime%20(composite-2007)-website.pdf
American Model Penal Code, https://www.legal-tools.org/doc/08d77d/pdf

Artykuły prasowe
First man convicted of marital rape jaled for six years, „The Irish Examiner” 31 January 2006.
Gráinséir S., Man who raped mother loses appeal in the Supreme Court, „Irish Legal News” 15 November 2016,
Irish Times, 28 November 1997.
Mother gets seven years in jail for abuse of children, „The Irish Times” 23 January 2009.
Wojciechowski J., Pornografia. Paradoks goni paradoks, „Rzeczpospolita” 1992, nr 166.

Materiały źródłowe
Akt końcowy kongresu wiedeńskiego z 9 czerwca 1815 r., [w:] Królestwo Polskie. Dokumenty historyczne dotyczące prawno-politycznego stosunku Królestwa Polskiego do Cesarstwa Rosyjskiego, wydali M. Radziwiłł, B. Winiarski, Warszawa–Lublin–Łódź 1915,
Arystoteles Polityka, [w:] S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański (oprac.),
Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom 1, Warszawa 2002.
Bierut B., O projekcie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] D. Przystasz (red.), O Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zbiór materiałów, Warszawa 1953.
Czacki T., O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy 1529 roku wydanym, Kraków 1861.
Groicki B., Artykuły prawa magdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów, Warszawa 1954.
Hobbes T., Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przełożył Cz. Znamierowski Warszawa 1957.
Kekewich M., Sir Fortescue and the Governance of England, London 2018,
Konstytucje Grodzieńskie z roku 1793 dotyczące ustroju państwa wraz z ustawą „Miasta wolne Rzeczypospolitej”, Z. Kaczmarczyk, Poznań 1949, http://www.wbc.poznan.pl
Leibniz G.W., Philosophical Essays, trans. R. Ariew, D. Garber, Indianapolis 1989.
Matuszewski S, Księga elbląska, t. II, część II, Wrocław 1965.
Monteskiusz, O prawach stanowionych, [w:] O duchu praw. Przytoczone za: S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, Historia idei politycznych, tom II, Warszawa 2002.
O dalszy dynamiczny rozwój budownictwa socjalistycznego – o wyższą jakość pracy i warunków życia narodu. Referat wygłoszony na VII Zjeździe PZPR, Warszawa 1975,
Pawlish H.S., Sir John Davies and the Conquest of Ireland. A Study in Legal Imperialism, London 1985.
Peter P., Droga do „Okrągłego Stołu”. Zakulisowe rozmowy, Warszawa 1999.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wybór tekstów, London 1989, passim.
Przemówienie radiowe i telewizyjne wygłoszone 13 grudnia 1981 http://www.oocities.org.
Przesłanki wprowadzenia stanu wojennego w PRL, jego podstawy prawne i międzynarodowe uwarunkowania, AAN, PZPR KC w Warszawie, sygn. XXXVI-2.
Sprawozdanie stenograficzne z 108 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1934 r., Biblioteka Sejmowa, sygn. RP II/3/108.
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego z dołączeniem treści konstytucji przyzwoitych, część druga od rozdziału siódmego do końca, Sankt Petersburg 1811, s. 161.
Syrwid R., Ponieśmy więc projekt Konstytucji w masy…”. Przebieg i ocena pierwszego etapu „dyskusji” nad projektem Konstytucji PRL (luty–marzec 1952) na Warmii i Mazurach w świetle materiałów Wydziału Propagandy KW PZPR w Olsztynie, Polska 1944/45–1989. „Studia i Materiały” XIII/2015.
The „Feathers of Doctor Duck”: Arthur Duck D.C.L (1580–1648) and his De usu (pub-lished 1653), [w:] D.R. Coquillette, The Civilian Writers of Doctors’ Commons London. Three Centuries of Juristic Innovation in Comparative, Commercial and International Law, „Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History” Band 3.
Volumina legum, J. Ohryzko, t. 3, Petersburg 1859.

Publikacje internetowe
Actus Rea. The Elements of Crime https://blackwells.co.uk/extracts/9780199215843-
_allen.pdf
The Circumcision Reference Library, http://www.cirp.org/library/legal/UKlaw/rvbro-
wn1993/
Constitutional Law, Administrative Law and Human Rights. Online Casebook, https://oup-arc.com.
Lew-Starowicz Z., Pornofilia – uzależnienie od pornografii, oprac. R. Sterczyński, „Psychiatria po dyplomie” https://podyplomie.pl/psychiatria/30269,pornofilia-uzaleznienie-od-pornografii
O’Malley T., The Role of the Prosecution at Sentencing in the Afttermath of People (DPP v. Z) 2011, https://www.dppireland.ie.pdf
Polak W., Knoch K., Kufel J., Ruchlewski P. (red.), Czerwiec 1976 na Pomorzu, https://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/e-booki/Czerwiec1976.pdf,
Stevenson K., Observations on the Law Relating to Sexual Offences: the Historic Scandal of Women's Silence, Nottingham 1999
Welner W, Child Sexual Abuse: 6 Stages of Grooming, http://www.oprah.com
Węgrzyn G., Autonomia Górnego Śląska a społeczeństwo obywatelskie, file:///C:/Users/
User.NTT-PC/Downloads.pdf

Słowniki
Doroszewski W. (red.), Słownik Języka Polskiego PWN, t. II, Warszawa 1996.

Strony internetowe
http://webcache.googleusercontent.com
https://hudoc.echr.coe.int
https://scc-csc.lexum.com
https://www.3tg.co.uk
https://www.fairtrials.org
https://www.globalhealthrights.org
https://www.newlawjournal.co.uk
https://www.researchgate.net
https://www.uio.noy
www.casemine.com/judgement/uk/
www.supremecourt.ie/supremecourt/sclibrary3.nsf/

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Napastowanie seksualne. Głupia zaba...

9.40 zł 47.00 zł Cena netto: 8.95 zł

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Przestępczy seks

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Single i singielki. Intymność i sek...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Edukacja seksualna w polskiej szkol...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Seksoholizm. Perwersja i miłość

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Seksualność osób z niepełnosprawnoś...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rodzina wobec seksualności dziecka ...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Najczęściej kupowane