• Praktyczne aspekty zawodu mediatora

Praktyczne aspekty zawodu mediatora

 • Autor: Agnieszka Rogozińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-810-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 225/141 x 218 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Poradnik stanowi omówienie mediacji i zawodu mediatora w jak najbardziej praktycznym ujęciu. To kompleksowe omówienie różnorodnych aspektów zawodu mediatora na płaszczyźnie obowiązujących przepisów prawa. Zawiera nie tylko wskazówki praktyczne w przystępnej formie, ale także odwołania do przykładów autentycznych sytuacji mediacyjnych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Mediacja – praktyczne aspekty zawodu
Rozdział 2. Procedury mediacji w sprawach cywilnych
Rozdział 3. Procedury mediacji rodzinnych
Rozdział 4. Procedury mediacji gospodarczych
Rozdział 5. Procedury mediacji pracowniczych
Rozdział 6. Procedury mediacji karnych
Rozdział 7. Procedury mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
Rozdział 8. Procedura prowadzenia mediacji administracyjnych
Rozdział 9. Procedury mediacji rówieśniczych
Rozdział 10. Procedury mediacji szkolnych
Dodatek
Wybrana literatura


Agnieszka Rogozińska
doktor nauk społecznych, stażystka Biblioteki Polskiej w Paryżu, Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Uniwersytetu LUMSA w Rzymie, Uniwersytetu w Kordobie, Uniwersytetu w Tiranie, Uniwersytetu w Nikozji. Autorka kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, kierownik projektów badawczych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Prelegent kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Organizator międzynarodowej konferencji naukowej Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskie. Sekretarz naukowy redakcji czasopism Polityka i Bezpieczeństwo oraz Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszej Historii Polski, recenzent Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz On-line Journal Modeling the New Europe. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół kategorii zagrożeń oraz bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Książki tego autora


Opracowania

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Benedikt A.B., Negocjacje i mediacje w administracji, Wyższa Szkoła Infor-matyki i Zarządzania „Copernicus”, Wrocław 2006.
Bieńkowska E., Mediacja w sprawach karnych, Ministerstwo Sprawiedliwo-ści, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
Bieńkowska E., Mediacja w sprawach nieletnich, Oficyna Wydawnicza Mini-sterstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
Cywińska M., Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach i sądach dziecięcych, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2004.
Doherty N., Guyler M., Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wol-ters Kluwer business, Warszawa 2010.
Federczyk W., Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego: nowe instytucje: komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IVa i VIIIa KPA, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Gójska A., Mediacje rodzinne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Jemakowicz P., Mediacje w sporach zbiorowych pracy, Braun, Warszawa 2011.
Jurgilewicz M., Dana A., Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2015.
Jurgilewicz M., Mediacja w administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2018.
Larssen L., Porozumienie bez przemocy w związkach: zbadaj swoje relacje, Czarna Owca, Warszawa 2011.
Larsson L., Porozumienie bez przemocy w mediacjach, Czarna Owca, War-szawa 2017.
Majewska-Siwek A., Antolak K., Wóycicka J., Mediacje karne,  Polskie Cen-trum Mediacji, Warszawa 2009.
Maksymowska E., Werwicka M., Konflikty w szkole: niezbędnik aktywnego rodzica, Wolters Kluwer Polska-ABC, Warszawa 2009.
Małysz F., Rozwiązywanie sporów pracowniczych, Wydawnictwo Bibliotecz-ka Pracownicza, Warszawa 2016.
Mediacja alternatywą rozwiązywania transgranicznych sporów cywilnych w sprawach rodzinnych i gospodarczych: Polsko-Niemieckie Seminarium z okazji V Międzynarodowego Dnia Mediacji, Dolnośląski Ośrodek Mediacji „DOM”, Wrocław 2012.
Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego, (red.) L. Mazo-wiecka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów wieku adolescencji, (red.) M. Leśniak, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009.
Mediacja w sprawach gospodarczych: praktyka, teoria, perspektywy, (red.) A. Torbusa, Ministerstwo Gospodarki. Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Warszawa 2015.
Mediacje: teoria i praktyka, (red.) E. Gmurzyńska, R. Morek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.
Mediacje gospodarcze, (red.) A. Binsztoka, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.
Mediacje karne i z nieletnim sprawcą czynu karalnego, (red.) A. Majewska-
-Siwek, K. Antolak, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2010.
Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, (red.) O. Sitarz, Difin, Warszawa 2015.
Myśliwska M., Mediator w polskim porządku prawnym,  C.H. Beck, Warsza-wa 2018.
Pieckowski S., Mediacja gospodarcza, Difin, Warszawa 2015.
Piórkowski P.D., Mediacja jako forma rozwiązywania sporów zbiorowych w polskim prawie pracy, Black Unicorn, Jastrzębie-Zdrój 2015.
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych, (red.) A. Góra-Błaszczykowska, K. Antolak-Szymanski, Dom Wydawniczy Elipsa, War-szawa 2015.
Prościak B., Szkoła bez agresji: od mediacyjnego kształcenia do bezkonflik-towego wychowania, Difin, Warszawa 2013.
Romanko A., Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicz-nym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2016.
Schmidt F., Friedman A., Marvel J., Uczeń jako mediator: [podręcznik dla wychowawców], Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro
Arrupe, Gdynia 2010.
Schmidt F., Friedman A., Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, Gdynia 2013.
Stosowanie mediacji w sprawach prokuratorskich, porozumienie rodziciel-skie w sprawach rozwodowych, (red.) A. Majewska-Siwek, K. Antolak, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2010.
Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, (red.) D. Borecka-Biernat, Difin, Warszawa 2010.
Szadkowska A., Mediacja w sprawach sądowo-administracyjnych, Warszawa 2016.
Wajerowska-Oniszczuk B., Mediacja w polskim prawie nieletnich, Minister-stwo Sprawiedliwości, Warszaw 2011.
Waszkiewicz P., Mediacja w sprawach nieletnich, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, (red.) E. Gmurzyńska, R. Morek, Wolters Kluwer Polska, Wasszawa 2009.
Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, (red.) P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska, AT Wydawnictwo, Kraków 2015.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2037 ze zm.).
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 663).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 maja 2015 r. w sprawie postę-powania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 122).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w spra-wach nieletnich (Dz.U. z 2016 r., poz. 863).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1088).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora
w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921).
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Ustawa z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168).
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228).
Ustawa z 23 maja1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236).
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.).
Ustawa z 26 czerwca1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 91, poz. 1010).
Ustawa z 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062).
Ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 795 i 1689 oraz z 2017 r., poz. 60).
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431).
Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania admini-stracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935).
Ustawaz10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspie-raniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595).
Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsu-menckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane