• Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa

Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa

 • Autor: Bernard Wiśniewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-580-9
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Praca dotyczy rozwiązywanych w nauce oraz praktyce problemów badania bezpieczeństwa z perspektywy wielu dziedzin i dyscyplin naukowych przy zachowaniu wypowiedzi w granicach zakreślonych dla nauk o bezpieczeństwie. Poruszono w niej zagadnienia bezpieczeństwa i jego determinant, organizacji badań postrzeganych przez pryzmat działań zorganizowanych oraz stadiów badawczych bezpieczeństwa. Książka ta jest inna od tych, które do tej pory pojawiały się na polskim rynku wydawniczym z kilku powodów. Po pierwsze przedstawiono w niej problemy grupowania determinant bezpieczeństwa w nowatorsko wyodrębnione grupy. Po drugie poruszono w niej pomijane w literaturze kwestie wyznacznika sygnalizującego bezpieczeństwa, a mianowicie „symptomu”. Po trzecie praca przedstawia w diametralnie inny niż dotychczas sposób pojmowania pojęcia „obronność”. Po czwarte przedstawiono w niej szeroko problemy stadiów badań bezpieczeństwa, które do tej pory były wiele lat temu jedynie wzmiankowane w literaturze naukowej. Po piąte treści pracy kierowane są zarówno do ludzi nauki jak i pracowników zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, spełniając oczekiwania jednych i drugich.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i jego determinanty

1.1. Bezpieczeństwo
1.2. Determinanty podstawowe
1.2.1. Czas  
1.2.2. Środowisko
1.3. Determinanty sygnalizujące
1.3.1. Symptom   
1.3.2. Zagrożenie  
1.4. Determinanty skutkowe
1.4.1. Obronność  
1.4.2. Zdarzenie nadzwyczajne  
1.4.3. Sytuacja kryzysowa
1.4.4. Kryzys
1.5. Determinanty towarzyszące
1.5.1. Wyzwanie
1.5.2. Szansa
1.5.3. Niepewność  
1.5.4. Ryzyko
1.6. Determinanty projektowe
1.6.1. Misja
1.6.2. Wizja
1.6.3. Strategia
1.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Organizacja badań bezpieczeństwa


2.1. Organizacja  
2.2. Działania zorganizowane  
2.3. Wykorzystanie informacji i wiedzy  
2.3.1. Informacja
2.3.2. Wiedza
2.3.3. Przepływ informacji i wiedzy
2.4. Przebieg procesu badawczego
2.4.1. Proces badawczy – zakres znaczeniowy
2.4.2. Metodologia
2.4.3. Metoda
2.4.4. Metoda badawcza
2.4.5. Przedmiot badań
2.4.6. Cel badań
2.4.7. Problem badawczy
2.4.8. Teza i hipoteza badawcza
2.4.9. Projektowanie badań
2.4.10. Charakterystyka wybranych metod, technik i narzędzi badawczych
2.4.11. Metody, techniki i narzędzia badań jakościowych
2.4.12. Metody, techniki i narzędzia badań ilościowych
2.5. Błędy w badaniach
2.5.1. Pojęcie i istota błędów
2.5.2. Źródła i rodzaje błędów
2.5.3. Unikanie błędów  
2.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Stadia badań bezpieczeństwa

3.1. Genezowanie bezpieczeństwa
3.1.1. Nieodzowność genezowania
3.1.2. Charakterystyka genezowania  
3.2. Diagnozowanie bezpieczeństwa
3.2.1. Konieczność diagnozowania
3.2.2. Opis diagnozowania
3.3. Prognozowanie bezpieczeństwa
3.3.1. Potrzeba prognozowania
3.3.2. Natura prognozowania  
3.4. Monitorowanie bezpieczeństwa
3.4.1. Niezbędność monitorowania
3.4.2. Postać monitorowania  
3.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

Prof. dr hab. Tomasz Szubrycht:

Treści publikacji pozwalają spojrzeć z  innej perspektywy na problemy mocno zakorzenione w  naukach o  bezpieczeństwie oraz dostrzec je z  innego punktu widzenia niż do tej pory, na przykład z punktu widzenia innych dyscyplin nauki. (…) Tezy prezentowane w monografii są poprawne, zarówno z uwagi na kwestie merytoryczne, jak i metodologiczne. Książka stanowi nowe ujęcie problemu poprzez wyodrębnienie determinant w grupy, logicznie uporządkowane i przekonywująco uzasadnione.

Dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB:

 Monografia przybliża czytelnikowi praktyczne problemy badań bezpieczeństwa przy założeniu, że dysponent wyników badań może je bezpośrednio wykorzystać do zarządzania bezpieczeństwem. Oznacza to, że badacz i dysponent mogą występować w jednej osobie lub dysponent zleca proces badań badaczowi, by bezpośrednio wykorzystać jego wyniki badań w procesie zarządzania bezpieczeństwem. Bez względu na role poznawcze i decyzyjne w procesie poznania i zarządzania bezpieczeństwem należy podkreślić, że takie postrzeganie i wykorzystanie wyniku badań nabiera znaczenia utylitarnego i wskazuje na jednoznaczny związek nauki z praktyką. Należy podkreślić, że intencja Autora, by dostarczyć praktykom właściwe narzędzia do badań bezpieczeństwa powiodła się i jednocześnie obaliła mit o nieadekwatności wyników badań do rzeczywistości społecznej.

Bernard Wiśniewski
profesor nauk społecznych, wykładowca Akademii Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zainteresowania naukowe: teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe oraz przygotowania obronne państwa. Autor i współautor wielu opracowań publikowanych w Polsce i kilkunastu innych krajach. Członek rad i kolegiów redakcyjnych kilku czasopism naukowych wydawanych w Polsce i na Ukrainie oraz serii wydawniczych w Polsce i Niemczech. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Książki tego autora

Ackoff R.L. , Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1969.
Adam B., Czas, przeł. M. Dera, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010.
Adamczyk-Korbiel M., Układ odpornościowy człowieka a probiotyki, „Medycyna i Pasje”
2010, nr 1.
Adamik A., Nauka  o  organizacji.  Ujęcie  dynamiczne, Oficyna Wolters Kluwer Business,
Warszawa 2013.
Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, t. 3. Tom. III, (red. nauk.) B. Wiśniewski,
A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2017.
Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa, (red.) S. Zalewski, Wyższa
Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t. 2, PWN, Warszawa 1965.
Ajdukiewicz K., Logiczne podstawy nauczania, Nasza Księgarnia, Warszawa–-Wilno 1938.
Aleksandrowicz T. R., Analiza informacji w administracji i biznesie, Wyższa Szkoła Handlu
i Prawa, Warszawa 1999.
Analiza i ocena prawno-organizacyjnych możliwości zwiększenia efektywności działania Straży
Granicznej w sytuacjach kryzysowych, projekt badawczy pod kier. B. Kaczmarczyk, Wyż-
sza Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2012.
Andrzejczak  Z.,  Koncepcja  doskonalenia  Krajowego  Systemu  Zarządzania  Kryzysowego
w aspekcie ustaw o stanach nadzwyczajnych, „Myśl Wojskowa” 2005, nr 1.
Antoszkiewicz  J.,  Metody  skutecznego  zarządzania,  Instytut  Organizacji  i  Zarządzania
w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1996.
Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdynia 2002.
Applehans W., Globe A., Laugero G., Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach,
Addison-Wesley 1999.
Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Banaszak S., Diagnoza: pojęcie, cechy diagnostyczne i zastosowania w badaniach edukacyj-
nych, „Studia Edukacyjne” 2018, nr 47/2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Poznań 2018. 200 Bibliografia
Banaszak S., Teoria i empiria – kilka uwag metodologicznych i praktycznych, [w:] Pedagogika
jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne, (red.) D. Ku-
binowski,M. Chutoriański, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Kraków 2017.
Bańka A., Typy tożsamości wczesnej dorosłości z perspektywy orientacji czasowej prefe-
rowanych stylów życia, [w:] Czas w życiu człowieka, (red.) K. Popiołek, A. Chudzic-
ka-Czupała, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010.
Bart Ch.K., Industrial Firms and the Power of Mission, Industrial Marketing Management,
No. 26, Elsevier BV, marzec 1997.
Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, przeł. F. Dziedzic, MON, Warszawa
1968.
Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1998.
Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinarność, t.om 1I, (red.) E. Jarmoch, A.W. Świderski,
I.A. Trzpil, Akademia Podlaska, Siedlce 2009.
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, (red.) D.B. Bobrow, E. Ha-
liżak, R. Zięba Warszawa 1997.
Bezpieczeństwo  narodowe  Polski  w  XXI  wieku.  Wyzwania  i  strategie,  (red.) R. Jakubczak,
J. Flis, Bellona, Warszawa 2006.
Bezpieczeństwo  w  teorii  i  badaniach  naukowych,  Wydanie  drugie  uzupełnione, (red. nauk.)
B. Wiśniewski, (red. nauk.) B. Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2018.
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, (red.)
B. Wiśniewski, S. Zalewski, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
Bezpieczeństwo. Teoria – Badania – Praktyka, (red. nauk.) A. Czupryński, B. Wiśniewski,
J. Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy In-
stytut Badawczy, Józefów 2017.
Będkowski L., Dąbrowski T., Podstawy eksploatacji. Część 1 – Podstawy diagnostyki technicz-
nej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2000.
Będkowski L., Dąbrowski T., Podstawy eksploatacji. Część 2 – Podstawy diagnostyki technicz-
nej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006.
Będkowski L., Elementy diagnostyki technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warsza-
wa 1992.
Będkowski L., Elementy ogólnej teorii diagnostyki technicznej, rozprawa habilitacyjna, Woj-
skowa Akademia Techniczna, Warszawa 1981.
Biela A., Wymiar decyzji menedżerskich, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
Bodziany M., Charakterystyka metod ilościowych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne podstawy
problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, (red. nauk.) Z. Ścibiorek,
i Z. Zamiar, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Bodziany M., Etapy procesu badań nad bezpieczeństwem, [w:] Teoretyczne i metodologiczne
podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, (red. nauk.) Z. Ści-
biorek, i Z. Zamiar, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.201 Bibliografia
Bodziany M., Proces badawczy, [w:] Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakre-
su bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, (red. nauk.) Z. Ścibiorek, i Z. Zamiar, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Bodziany M., Wykorzystanie metod jakościowych w naukach o bezpieczeństwie, [w:] Teoretycz-
ne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki,
(red. nauk.) Z. Ścibiorek, i Z. Zamiar, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
Bombiak E., Wizja, misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa, [w:] Analiza strategicz-
na  w  przedsiębiorstwie.  Zagadnienia  teoretyczne  i  studia  przypadków,  E.  Multan,
E. Bombiak, M. Chyłek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2014.
Booth K., War, Security and Strategy: Towards a Doctrine for a Stable Peace, [w:] New Thinking
About Strategy and International Security, (red.) K. Booth, H. Colins, Londyn 1991.
Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konku-
rencyjnej firmy, Szkoła Główna HandlowaOficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Britannica. Edycja polska, t.Tom 26, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
Broniarek W., Gdy Ci słowa zabraknie. Słownik synonimów, Wydanie II rozszerzone, Akces,
Brwinów 2010.
Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1999.
Brzeziński J., Metody badań psychologicznych w zarysie, Uniwersytet Adama Mickiewicza,
Poznań 1975.
Bubel D., Zarządzanie procesem zmian w aspekcie doskonalenia działalności przedsiębiorstw na
przykładzie sieci dealerskich, „[w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej., Seria: Orga-
nizacja i zarządzanie” 2016, Zeszyt Nr 97, Gliwice 2016.
Buczyński J., Teoria bezpieczeństwa: procedury i metody badawcze, „Przegląd Naukowo-Me-
todyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2011, Nr 2, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
Poznań 2011.
Cambell A., Yeung S., Creating a Sense of Mission, „Long Range Planning” 1991, vol. 24, no. 4.
Campbell A.A., Katon G., Sondaże na próbie reprezentatywnej, [w:] Metody badań socjologicz-
nych, (red.) S. Nowak, PWN, Warszawa 1965.
Centkowska M., Podstawy teoretyczne oporu wobec zmian w organizacji, „[w:] Zeszyty Na-
ukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie” 2015, Zeszyt Nr 77,
Gliwice 2015.
Charette P., Mitchell A., Mazur S., McSweeney E., Monitorowanie zarządzania projektem.
Poradnik dla samorządów terytorialnych, Konsorcjum Canadian Urban Institute z Ma-
łopolską Szkołę Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kra-
ków 2004.
Charette P., Zarządzanie  projektem.  Poradnik  dla  samorządów  terytorialnych, Małopolska
Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
Choi B.C., Pak A.W., Multidisciplinarity, interdisciplinarity, and transdisciplinarity in health
research, services, education and policy: 3. Discipline, inter-discipline distance and selection of 202 Bibliografia
discipline, Clinical and Investigative Medicine, Nr 31(1)/2008, “Canadian Society for
Clinical Investigation”, 2008.
Chojnacki W., Wiśniewski B., Główne typy bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo w teorii i ba-
daniach naukowych, (red. nauk.) B. Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2018.
Ciborowski L., Walka informacyjna, ECE, Toruń 1999.
Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Akademia Podlaska, Siedlce 2006.
Cieślarczyk  M.,  Metody,  techniki  i  narzędzia  badawcze  oraz  elementy  statystyki  stosowane
w pracach magisterskich i doktorskich, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
Cieślarczyk  M.,  Teoretyczne  i  metodologiczne  podstawy  badań  problemów  bezpieczeństwa
i obronności państwa, Akademia Podlaska, Siedlce 2009.
Cieślarczyk  M.,  Teoretyczne  i  metodologiczne  podstawy  badania  problemów  bezpieczeństwa
i obronności państwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2011.
Cieślarczyk M., Wiśniewski B., Współczesne rozumienie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo
w teorii i badaniach naukowych. Wydanie drugie uzupełnione, (red.) nauk. B. Wiśniewski,
Wyższa szkoła Szkoła Policji, Szczytno 2018.
Cieślicki M., Misja uczelni wyższych – zmiany potrzebne od zaraz, [w:] Techniczne, ekonomicz-
ne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, możliwości,
szanse, zagrożenia, (red.) J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak, Aksel-Druk, Gorzów Wielko-
polski 2007.
Clausewitz von C., O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, F. Schoener, Biblioteka Wiedzy
Wojskowej, Warszawa 1958.
Collins J., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych,
MT Biznes, Warszawa 2003.
Cox A.P., Ray P.L., M. Jensen, Diehl A.D., Defining ‘sign’ and ‘symptom’, „Table&Of&Con-
tents” 2014, no. 12.
Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2004.
Czaputowicz J., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego – aspekty teoretyczne, [w:] Kryteria
bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, (red.) S. Dębski, B. Górska-Winter, PISM,
Warszawa 2003.
Czaputowicz J., Studia europejskie między interdyscyplinarnością a spójnością dyscyplinarną,
[w:]  Studia  europejskie.  Wyzwania  interdyscyplinarności,  (red.  nauk.)  J.  Czaputowicz,
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet WarszawskiUniwersytet
Warszawski, Warszawa 2014.
Czarnecki K.M., Błędy i pomyłki w badaniach naukowych (oOpracowanie autorefleksyjne),
„[w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2009, Zeszyt z. nr 4/2009, Seria-
seria: Pedagogika, Sosnowiec 2009.
Czupryński A., Bezpieczeństwo a nauka, [w:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych,
Wydanie drugie uzupełnione, (red. nauk.) B. Wiśniewski, (red. nauk.) B. Wiśniewski,
Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2018.
Czupryński  A.,  Bezpieczeństwo  w  ujęciu  teoretycznym,  [w:]  Bezpieczeństwo.  Teoria  –  Ba-
dania  –  Praktyka,  (red.  nauk.)  A.  Czupryński,  B.  Wiśniewski,  J.  Zboina,  Centrum 203 Bibliografia
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, Jó-
zefów 2017..
Czupryński  A.,  Czynniki  zjawiska  kryzysogennego  na  obszarze  kraju,  „Biuletyn  CSSG”
2005, nr 31.
Czupryński A., Wiśniewski B., Prońko J., Uwarunkowania kryzysów polityczno-militarnych,
„Biuletyn SG” 2006, nr 33.
Czupryński A., Właściwości badań naukowych bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo w teorii
i badaniach naukowych, (red.) B. Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2011.
Czygier S., Badanie naukowe, [w:] Nowy leksykon metodologiczny, (red.) K.M. Czarnecki,
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2007.
Dąbrowski T., Będkowski L., Diagnozowanie bezpiecznościowe wybranego systemu transpor-
towego, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej” 2010, z. Zeszyt Nr 73, Warszawa
2010.
Dąbrowski T.M., Diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efekto-
wym, rozprawa habilitacyjna, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2001.
Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R., Słownik synonimów, Świat Kksiążki, Warszawa 1998.
Delumeau  J.,  Skrzydła  anioła.  Poczucie  bezpieczeństwa  w  duchowości  człowieka  Zachodu
w dawnych czasach, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998.
Demecki W., Żukowski P., Budowa strategii jako narzędzia innowacyjnego zarządzania orga-
nizacją, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 15, Warszawa–Kraków 2010.
Diagnozowanie  problemów  społecznych.  Przemoc  w  rodzinie, oprac. J. Mańka, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków 2015.
Directions and areas of cooperation organization of the Police of Poland and the Police of Czech
Republic in the situations of emergency threats to people and the environment – The Plat-
form, kier. zespołu B. Wiśniewski, praca badawcza zrealizowana przez Wydział Ad-
ministracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej we współpracy z Katedrą
Nauk Społecznych Wydziału Handlu i Przedsiębiorczości w Karvinie Uniwersyte-
tu Śląskiego w Opavie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach i Dyrekcją
Okręgową Policji w Ostrawie, Bielsko-Biała – Karvina 2011.
Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki,
Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001.
Dutkowski M., Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce,
„Rozprawy i Studia”, t. DCXXV, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
Dworecki S., Kęsoń T., Kulisz M., Współczesne konflikty zbrojne – aspekt prognostyczny , AON,
Warszawa 1998.
Dworecki S., Podejście do badania procesów zasileniowych, „Przedsiębiorczość i zarządza-
nie” 2010, t.Tom XI, z.Zeszyt 6:  – Zarządzanie logistyczne, (red. nauk.) K. Kolasińska-
-Morawska, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2010.
Dylewski M., Filipiak B., Zarządzanie finansami projektu europejskiego, C.H. Beck, Warsza-
wa 2009.204 Bibliografia
Dziekoński K., Jurczyk A., Zarządzanie zmianą w procesowych inicjatywach klastrowych, [w:]
(red.) A. Wasiluk, Nowoczesne podejście do zarządzania organizacją, (red.) A. Wasiluk, Di-
fin, Warszawa 2009.
Edukacja  obronna  społeczeństwa,  (red.  nauk.)  B.  Wiśniewski,  W.  Fehler,  Niepaństwowa
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 2006.
Einstein A., Teoria względności i inne eseje, przekł. P. Amsterdamski, Warszawa 1997.
Ekman P., Natura emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
Encyklopedia nauczania Jana Pawła II, (red.) A.ndrzej Zwoliński, Polskie Wydawnictwo
Encyklopedyczne, Radom 2003.
Encyklopedia organizacji i zarządzania, oprac. zbiorowe, PWE, Warszawa 1981.
Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Ethical and Policy Issues in Research Involving Human Participants. Volume I. Report and Re-
commendations of the National Bioethics Advisory Commission, Bethesda 2001.
Fehler W., Percepcja zagrożeń, [w:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, (red. nauk.)
B. Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2011.
Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa
2007.
Fijałkowska S., Psychologiczne uwarunkowania udzielania przez wojsko pomocy w sytuacjach
kryzysowych, [w:] Zarządzanie kryzysowe – różne oblicza, (red.) R. Grocki, Dolnośląska
Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR”, Wrocław 2010.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody  badawcze  w  naukach  społecznych, prze-
łtłum. E. Hornowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym.
Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003.
Frei D., Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977.
Gabara W., Między wiedzą a działaniem. Przesłanki racjonalnego zarządzania, Książka i Wie-
dza, Warszawa 1993.
Gajda J.B., Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2017.
Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, War-
szawa 2004.
Galata S., Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, Akademia Ekonomiczna, Kraków
2004.
Gallati R.R., Risk Management and Capital Adequacy, McGraw-Hill Companies, New York
2003.
Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania
ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001.
Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Pra-
wa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
Glen A., Podstawy poznawcze bezpieczeństwa narodowego, „Zeszyty Naukowe AON” 2011,
Nr nr 2(83), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.205 Bibliografia
Glen A., Pojmowanie wyzwań, zagrożeń i ryzyka w bezpieczeństwie państwa, Bezpieczeństwo
i Technika Pożarnicza, Nr 49, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoża-
rowej Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2018.
Gołata E., Informatyka, ekonometria i statystyka w społeczeństwie informacyjnym, Akademia
Ekonomiczna, Poznań 2008.
Górski S., O metodach badawczych w naukach społecznych, [w:] Nauki o bezpieczeństwie. Wy-
brane problemy badań, (red.) nauk.) A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Centrum
Naukowo-Badawcze  Ochrony  Przeciwpożarowej  –  Państwowy  Instytut  Badawczy,
Józefów 2017.
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego,
Akademia Eekonomiczna, Kraków 1982.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2001.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2006.
Grodzki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa
2004.
Gryz J., System bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej XXI wieku, t. 1: Zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa XXI wieku, Wydział Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodo-
wej, Warszawa 2004.
Grzegorczyk W., Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o za-
rządzaniu,  [w:]  Wybrane  problemy  zarządzania  i  finansów.  Studia  przypadków,  (red.)
W. Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
Guitton J., Sens czasu ludzkiego, przeł. W. Sukiennicka, Instytut Wydawniczy PAX, War-
szawa 1989.
Guła P., Prońko J., Wiśniewski B., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, Wyż-
sza Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2009.
Gwardyński R., Kogut B., Szela A., Rzecz o ochronie zabytków w Polsce, Szkoła Aspirantów
PSP, Kraków 2017.
Gwardyński R., Możliwości  doskonalenia  działań  prewencyjnych  Policji,  Akademia Wojsk
Lądowych, Wrocław 2018.
Gwardyński R., Wiśniewski B., Wybrane metody oraz techniki i narzędzia ilościowe w bada-
niach bezpieczeństwa, [w:] Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, (red. nauk.)
A.  Czupryński,  B.  Wiśniewski,  J.  Zboina,  Centrum  Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2017.
Haffer  J.,  Skuteczność  zarządzania  projektami  w  przedsiębiorstwach  działających  w  Polsce,  
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2009.
Hall E.T., Taniec życia, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 1999.
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005.206 Bibliografia
Harpur P., The Philosophers’ Secret Fire. A history of the imagination, Blue Angel Gallery, Lon-
don 2002.
Hatch M.J., Teoria organizacji, przeł. P. Łuków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Heller M., Moralność myślenia, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1993.
Hensel P., Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2011.
Higiena produkcji żywności, (red.) D. Kołożyn-Krajewska, Wydawnictwo SGGW, Warsza-
wa 2001.
Hockings M. i in., Enhancing our Heritage Toolkit. Assessing management effectiveness of natu-
ral World Heritage sites, 2008.
Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Hołyst B., Wiktymologia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
Hürlimann W., Probleme lösen-wie?, “Industrielle Organization” 1974, Nr 2, Hamburg 1974.
Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego, (red. nauk.) B. Wiśniew-
ski, J. Prońko, P. Lubiewski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2018.
Iwaszczuk N., Drygaś P., Pusz P., Pusz R., Prognozowanie gospodarcze, Uniwersytet Rze-
szowski, Rzeszów 2013.
Jabłoński A., Jabłoński M., Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – kluczowe
aspekty, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2004, Nr 2014 nr 3 (XVI), Kraków 2004.
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria
finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Jakubczak R., Marczak J., Gąsiorek K., Jakubczak W., Podstawy bezpieczeństwa narodowego
Polski w erze globalizacji, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
Janasz K., Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania” 2009, nr 14.
Janasz W., Wizja strategiczna i misja w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Wy-
działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński” 2009, nr 12.
Jarmoszko S., Kalita C., Maciejewski J., Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (Wy-
brane wybrane zagadnienia), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2016.
Jarmoszko S., Ku pedagogii bezpieczeństwa w mikroskali, [w:] Edukacja obronna społeczeństwa,
(red. nauk.) B. Wiśniewski, W. Fehler, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
Białystok 2006.
Jaźwińska E., Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, „Prace Mi-
gracyjne” 2000, Nr nr 36., Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2000.
Jedynak P., Szydło S., Zarządzanie ryzykiem, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro-
cław 1997.
Jendraszczak E. , W. Kozłowski, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, [w:] System reagowa-
nia kryzysowego, (red.) J. Gryz, W. Kitler, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
Jeruzalski T., Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej.
Wspomaganie procesów podejmowania decyzji, CeDeWu, Warszawa 2009.207 Bibliografia
Jeszka A.M., Problemy  badawcze  i  hipotezy  w  naukach  o  zarządzaniu, „[w:] Organizacja
i Kierowanie” 2013, Nr nr 5/2013(158), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Pol-
skiej Akademii Nauk – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządza-
nia i Finansów, Warszawa 2013.
Jędrychowski W., Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie, Uniwer-
sytet Jagielloński, Kraków 2004.
Justyński K., Racjonalizacja działań Policji w warunkach zagrożeń i zdarzeń nadzwyczajnych,
Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław 2019.
Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Uniwersytet
Śląski, Katowice 2013.
Juszczyk S., Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych, . t. 1:Tom 1. Badania
ilościowe, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice 2001.
Kaczmarczyk B., Szwajca A., Zarządzanie kryzysowe w Straży Granicznej (zarys problemu),
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków 2011.
Kaczmarek W., Wiśniewski B., Prognozowanie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo w teorii
i badaniach naukowych. Wydanie drugie uzupełnione, (red. nauk.) B. Wiśniewski, WSPol,
Szczytno 2018.
Kaleta A., Cechy skutecznej strategii, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 9.
Kamiński A., Metoda,  technika,  procedura  badawcza  w  pedagogice  empirycznej, [w:] Meto-
dologia pedagogiki społecznej, (red. nauk.) R. Wroczyński, T. Pilch, Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich, Wrocław 1974.
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin 1992.
Karlöf B., Strategia biznesu. Koncepcje i modele, Zarządzanie i Bankowość, Warszawa 1992.
Karolczak-Biernacka B., Studia nad zachowaniem się sportowca w sytuacji trudnej, Sport i Tu-
rystyka, Warszawa 1986.
Kelso J.A.S., Dynamic patterns: The self-organization of brain and behavior, Cambridge 1995.
Kelso J.A.S., Engstrøm D.A., The complementary nature, Cambridge 2006.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Aka-
demia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
Kitler W., Istota bezpieczeństwa narodowego, [w:] Edukacja obronna społeczeństwa, red. nauk.
B. Wiśniewski, W. Fehler, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 2006.
Kitler W., Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych w obronie narodo-
wej RP wobec wyzwań i zagrożeń współczesności, Akademia Obrony Narodowej, War-
szawa 1999.
Klonowski Z. J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem: modele rozwoju i wła-
ściwości funkcjonalne, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Ekonomii
i Prawa, Kielce 2010.
Konarzewski K., Jak uprawiać badania pedagogiczne? Metodologia praktyczna, WSiP, Warsza-
wa 2000.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1994.208 Bibliografia
Korban Z., Błędy ludzkie i ich wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy, „[w:] Praca, Zdrowie,
Bezpieczeństwo” 2009, nNr 1(211), Katowice 2009.
Korycki S., System bezpieczeństwa Polski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1994.
Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Interpress, Warszawa 1971.
Kotarbiński T., O pojęciu metody, [w:] tenże,. Wybór pism, t.Tom 1I, PWN, Warszawa 1957.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-
-Łódź 1982.
Kotarbiński T., Walory dobrego planu, PWN, Warszawa 1961.
Kotarbiński T., Wybór pism, Tom 1, PWN, Warszawa 1957.
Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999.
Kowalski-Glikman J., Świat według Einsteina, „Wiedza i Życie” 1999, nr 3/ 99.
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2006.
Koziej S., Obronność Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2009, skrypt internetowy, War-
szawa 2010.
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa 2011.
Kozioł J., Ryzyko, [w:] Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego
RP o charakterze wewnętrznym, (red. nauk.) R. Jakubczak, B. Wiśniewski, Wyższa Szko-
ła Policji, Szczytno 2016.
Kozioł J., Współpraca i koordynacja, [w:] Directions and areas of cooperation organization of the
Police of Poland and the Police of Czech Republic in the situations of emergency threats to people
and the environment – The Platform, kier. zespołu: B. Wiśniewski, praca badawcza zreali-
zowana przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
we współpracy z Katedrą Nauk Społecznych Wydziału Handlu i Przedsiębiorczości
w  Karvinie  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Opavie  oraz  Komendą  Wojewódzką  Policji
w Katowicach i Dyrekcją Okręgową Policji w Ostrawie, Bielsko-Biała – Karvina 2011.
Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji, Decyzje
nr 16, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011.
Krajewski M., Badania pedagogiczne (Pedagogical research), Szkoła Wyższa im. Pawła Włod-
kowica w Płocku, Płock 2006.
Krajewski M., O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe, Uni-
wersytet Śląski, Gliwice 2010.
Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1995.
Krupski R., Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowa-
nie. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej” 2011, nr 4(147).
Krupski R., Podstawy organizacji i zarządzania, Wydanie 5 zmienione, I-BiS, Wałbrzych 2004.209 Bibliografia
Kryteria  bezpieczeństwa  międzynarodowego  państwa,  (red.)  S.  Dębski,  B.  Górska-Winter,
PISM, Warszawa 2003.
Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1999.
Krzyżanowski  L.,  Podstawy  nauk  o  organizacji  i  zarządzaniu,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa 1992.
Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1985.
Kuchta K., Tylek I., Rawska-Skotniczny A., Przyczyny i metody zapobiegania błędom ludz-
kim w inżynierskiej działalności budowlanej. Część I: Klasyfikacja źródła błędów, „Przegląd
budowlany”, nr 5/2017, Warszawa 2017.
Kuciński K., Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2010.
Kuhn T.S., The Structure of Scientific Revolutions, wyd. 2. z dodanym Postscriptum 1970,
przekład przeł. H. elena Ostrołęcka, The University of Chicago Press, Chicago 1962.
Kukułka J., Międzynarodowe stosunki polityczne, PWN, Warszawa 1982.
Kukułka J., Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe
w Europie Środkowej po zimnej wojnie, (red.) J. Kukułka, Warszawa 1994.
Kulczycki R., Bezpieczeństwo a nauka i dydaktyka, [w:] Współczesne postrzeganie bezpieczeń-
stwa, (red. nauk.) K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Admi-
nistracji, Bielsko-Biała 2007.
Kulpińska J., Człowiek  jako  istota  społeczna, [w:] Socjologia  ogólna.  Problemy  podstawowe,
(red.) Z. Krawczyk, W. Morawski, PWN, Warszawa 1991.
Kurek A., Mill L., Kłopotliwe budowle, „Wiedza i Życie” 2006, nr 1.
Kvale S., Prowadzenie wywiadów, przełtłum. A. Dziuban, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010.
Kwećka R., Informacja w walce zbrojnej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
Kwiecińska M., Przedmiot badań w naukach o obronności, „Obronność. Zeszyty Naukowe
„Obronność” 2016, Nr nr 3(19) /2016, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016.
Lamnek S., Qualitative Sozialforschung, Band 1: Methodologie, Weinheim, München 1993.
Leksykon wiedzy wojskowej, oprac. zespołowe pod kier. M. Laparusa, MON, Warszawa 1979.
Leszczyński  M.,  Bezpieczeństwo  jako  dobro  publiczne  w  warunkach  erozji  państw  narodo-
wych, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach” Miscellanea Oeconomicae2017,
nr 3/2017, t. 2, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo jako globalne dobro publiczne w kontekście problemu państw
upadłych,  „Nierówności  Społeczne  a  Wzrost  Gospodarczy”  2017,  nr  52  (4)/2017),
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2017.
Leszczyński  T.  ,  Źródła  kryzysów  wymagających  reagowania  kryzysowego  państwa,  „Myśl
Wojskowa” 2005, nr 5.
Leśniak-Moczuk A.D., Wizja, strategia, innowacyjność w firmie Apple, „Finanse, Rynki Fi-
nansowe, Ubezpieczenia. Uniwersytet Szczeciński” 2016, nr 5(83), cz. 2.
Letkiewicz A., Kierowanie organizacjami, materiał na prawach maszynopisu.210 Bibliografia
Letkiewicz A., Szankin T., Organizacja i zarządzanie. Kompetencje menedżerskie w Policji,
Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2013.
Lewitowicz J., Genezowanie zdarzeń eksploatacyjnych, „Diagnostyka” 2006, nr 3(39)/2006.
Liddell Hart B.H., Strategia działania pośrednie, przeł. E. Bagieński, MON, Warszawa 1959.
Lisikiewicz J., Postęp techniczny w rozwoju gospodarczym, [w:] Postęp techniczny w produkcji ma-
terialnej, (red.) J. Lisikiewicz, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1988.
Lissowski G., Metody ilościowe, [w:] Encyklopedia socjologii, t.Tom 2, Oficyna Naukowa,
Warszawa 1999.
Liszewska A., Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej, „Edukacja Praw-
nicza” 1998, nr 107.
Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Longman Dictionary of Contemporary English, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Nauko-
we, Łódź 1994.
Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Nauko-
we, Łódź 2000.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra -
ków 2003.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Im -
puls, Kraków 1999.
Łubnicki N., Nauka poprawnego myślenia, PWN, Warszawa 1971.
Łukasiewicz P., Dialog jako metoda badawcza, „[w:] Teksty: teoria literatury, krytyka, in-
terpretacja” 1979, nr 5(47).,
Łukasiński  W.,  Dojrzałość  organizacji  zarządzanej  projakościowo,  Polskie  Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2016.
Majchrzak D., Zarządzanie  kryzysowe  jako  zorganizowane  działania  odpowiedzialnych  or-
ganów i podmiotów, [w:] Zarządzanie kryzysowe, (red. nauk.) G. Sobolewski, D. Maj-
chrzak, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 7.
Malarski M., Wizerunek wewnętrzny a wizja przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politech-
niki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 19.
Malinowski B., Wolność i cywilizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Malone M.S., What is Coordination Theory? Coordination Theory Workshop, Massachusetts
1988.
Mała encyklopedia medycyny, Wydanie 10, (red.) P. Kostrzewski, J. Ziółkowski, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Mały słownik języka polskiego, (red.) E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1999.
Mały słownik języka polskiego, (red.) S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, War-
szawa 1989.
Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne, Poltext, Warszawa 1993.211 Bibliografia
Marczak J., Współczesny charakter, potrzeby i organizacja bezpieczeństwa narodowego, [w:] Woj-
skowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa – założenia przygotowania i użycie, (red.)
W. Kitler, A. Skrabacz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
Markowski A., Pawelec R., Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga, Warszawa 2001.
Martyniak Z., Elementy metodologii organizowania, PWE, Warszawa 1976.
Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie, Kraków 2002.
Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
Matraszek K., Such J., Ontologia, teoria poznania i ogólna metodologia nauk, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1989.
Metodologia  badań  bezpieczeństwa  narodowego,  t.  2Tom  II,  (red.  nauk.)  P.  Sienkiewicz,
M. Marszałek, H. Świeboda, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
Metodologia nauk, [w:] Wielka encyklopedia PWN, t. Tom 17, (red.) J. Wojnowski, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Metodologia pedagogiki społecznej, (red. nauk.) R. Wroczyński, T. Pilch, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław 1974.
Metody badań socjologicznych, (red.) S. Nowak, PWN, Warszawa 1965.
Mikšić Š., Bošnjaković M., Simić I., Stanić B., Stanković M., Stojkov Ž., Theory of Unple-
asant Symptoms and Concept of Nursing Support, „Southeastern European Medical Jour-
nal” 2019, vol. 2, no. 2.
Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., Strategy Safari. A Guided Tour Through the World of
Strategic Management, Prentice Hall, London 1998.
Mises L. von L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przełtłum. W. Falkowski, Instytut
Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
Misiak-Kwit S., Misja, wizja i cele małych przedsiębiorstw w Polsce, „Marketing i Rynek”
2016, nr 3.
Mokrzycki J., Reczkowski R., Cieśla S., Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie
2035 roku, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława
Sikorskiego, Bydgoszcz 2020.
Mróz W., Kierowanie i organizacja pracy sztabowej w okresie pokoju, MON, Warszawa 1974.
Mytlewski A., Monitoring Ekonomiczny ekonomiczny przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdań-
ski, Gdańsk 2007.
National Security Strategy of the United States, Washington 1990.
Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, (red. nauk.) A. Czupryński, B. Wiśniew-
ski, J. Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwo-
wy Instytut Badawczy, Józefów 2017.
Niemierko  B.,  Diagnostyka  edukacyjna.  Podręcznik  akademicki,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa 2009.
Niezabitowska E.D., Metody i techniki badawcze w architekturze, Politechnika Śląska, Gli-
wice 2014.
Nieznański E., Logika, Wydawnictwo C.H. Becka, Warszawa 2011.212 Bibliografia
Niżnik J., Przedmiot poznania w naukach społecznych, PWN, Warszawa 1979.
Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Radom 2004.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2007.
Nowicki A., Czas i człowiek, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
Nowy  leksykon  metodologiczny, (red.) K.M. Czarnecki, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”,
Katowice 2007.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny, (red.) A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny, )red.) A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa1999.
Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
Obłój K., Strategia organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996.
Olejniczak K., Etapy procesu ewaluacji, [w:] Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicz-
nych. Podręcznik akademicki, (red. nauk.) K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion, Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Olszewski R., Lotnictwo w odstraszaniu militarnym, Bellona, Warszawa 1998.
Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, przełtłum. S. Amsterdamski,
Zysk i S-ka, Poznań 2004.
Organizacja i Kierowanie, Nr 5/2013(158), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Pol-
skiej Akademii Nauk – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządza-
nia i Finansów, Warszawa 2013.
Pacek B., Nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie w badaniach techniki i technologii obron-
nej.  Prezentacja  multimedialna  Akademii  Obrony  Narodowej,  http://www.dnisw.
mon.gov.pl/plik/file/Konkurs_2014/ AON.pdf
Palka S., Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk 2006.
Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Panasiewicz L., Sekret wizji współczesnych organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Czę-
stochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 19.
Pawełczyńska A., Czas człowieka, Ossolineum, Wrocław 1986.
Piątek Z., Błędy w Naturze i błędy wobec Natury, „Prakseologia” 1993, Nr nr 3–4/1993,
Warszawa 1993, s. 120–121.
Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Akade-
mia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
Pieter J., Nauka i wiedza, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.
Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wy-
dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1967.
Pieter J., Słownik psychologiczny, JMP Ltd., Katowice 2004.
Pieter J.J., Praca naukowa, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1960.213 Bibliografia
Pilch T., Bauman T., Zasady  badań  pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2001.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych,  (wydanie drugie poprawione i rozszerzone), Wydaw-
nictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.
Pluta A., Organizacja jako obiekt badań nauki, Podstawy organizacji i zarządzania, Uniwer-
sytet Szczeciński, Szczecin 2006.
Podgórski R.A., Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy dla studentów, Ofi-
cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007.
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, (red.) nauk. W. Czekon, Oficyna
a Wolters Kulwer Business, Warszawa 2013.
Podstawy organizacji i kierowania. Wybrane problemy, (red.) nauk. A. Misiuk, i K. Rajchel,
Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2007.
Podstawy zarządzania operacyjnego, (red.) Z. Jasiński, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wol-
ters Kluwer, Kraków 2005.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku, „Zeszyty Naukowe AON”
2008, nr 1.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo teoria i praktyka (Wydanie drugie), Wyższa Szkoła Bezpie-
czeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON, Kraków 2017.
Pokruszyński W., Polityka a strategia bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Gospodarki Eurore-
gionalnej, Józefów 2011.
Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2006.
Pondel M., Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania i wiedzą,
„Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2003, nr 975, Akademia
Ekonomiczna, Wrocław 2003.
Popielski B., Medycyna i Prawoprawo, PZWL, Warszawa 1968.
Popper K., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa 1992.
Postęp techniczny w produkcji materialnej, (red.) J. Lisikiewicz, Szkoła Główna Planowania
i Statystyki, Warszawa 1988.
Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, (red. nauk.) M. Cieślak, SGGW, Warsza-
wa 1999.
Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. I: Wprowadzenie do metodyki prognozo-
wania, (red. nauk.) J. Nazarko, Politechnika Białostocka, Białystok 2004.
Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. IV: Prognozowanie na podstawie modeli
trendu, (red. nauk.) J. Nazarko, Politechnika Białostocka, Białystok 2017.
Prońko J., Niepewność, zagrożenie, ryzyko, [w:] Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religij-
nych, (red. nauk.) B. Wiśniewski, A. Prędecka, J. Bryk, A. Szela, Szkoła Główna Służby
Pożarniczej, Warszawa 2016.
Prońko J., Potrzeby i możliwości doskonalenia działań zorganizowanych, [w:] Racjonalizacja
zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeń-
stwo wewnętrzne, t. 1Tom I, (red. nauk.) B. Wiśniewski, Szkoła Główna Służby Pożar-
niczej, Warszawa 2017.214 Bibliografia
Prońko J., System kierowania reagowaniem kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń
dla ludzi i środowiska, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
Prońko J., Szansa, [w:] Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego
RP o charakterze wewnętrznym, (red. nauk.) R. Jakubczak, B. Wiśniewski, Wyższa Szko-
łą Policji, Szczytno 2016.
Prońko J., Wiśniewski B., Wojtuszek T., Kryzys i zarządzanie, Wyższa Szkoła Administra-
cji, Bielsko-Biała 2007.
Prońko J., Wyzwanie, [w:] Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodo-
wego RP o charakterze wewnętrznym, (red. nauk.) R. Jakubczak, B. Wiśniewski, Wyższa
Szkołą Policji, Szczytno 2016.
Prońko J., Zagrożenie, [w:] Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodo-
wego RP o charakterze wewnętrznym, (red. nauk.) R. Jakubczak, B. Wiśniewski, Wyższa
Szkoła Policji, Szczytno 2016.
Prońko J., Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, Wyższa Szkoła Ad-
ministracji, Bielsko-Biała 2008.
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław
1978.
Pszczołowski T., Organizacja od dołu do góry, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985.
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo wewnętrzne, t. 1 Tom I, (red. nauk.) B. Wiśniewski, Szkoła Główna Służ-
by Pożarniczej, Warszawa 2017.
Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. Systemy wspoma-
gania decyzji. Modelowanie symulacyjne. Techniki inteligentne, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001.
Reber A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2000.
Rogalińska D., Monitorowanie polityki na poziomie regionalnym przez statystykę publiczną,
„Biuletyn  Komitetu  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  Polskiej  Akademii
Nauk” 2017, Zeszyt z. 268, Warszawa 2017.
Romanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
Ruch  F.,  Zimbard  Ph.,  Psychologia  i  życie,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa
1998Secomski K., Prognostyka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
Rue K.L., Holland P.G., Strategic Management, McGraw-Hill Pub. New York 1989.
Sadowski W., Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa 1977.
Sęk H., Orientacja w sytuacjach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 1980.
Shaw M., There is No Such Thing as Society: Beyond Individualism and Statism in Internatio-
nal Security Studies, „Review of International Studies” 1993, vol. 19, no. 2.
Sienkiewicz P., 10 wykładów, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.
Sienkiewicz  P.,  Analiza  systemowa:  podstawy  i  zastosowania,  Państwowe  Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1994.215 Bibliografia
Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007.
Skibiński F., Rozważania o sztuce wojennej, Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa 1972.
Skrabacz A., Bezpieczeństwo, obrona narodowa i obronność, [w:] Współczesne postrzeganie bez-
pieczeństwa, (red.) K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Admi-
nistracji, Bielsko-Biała 2007.
Słownik języka polskiego, (red.) M. Szymczak, t. 1, PWN, Warszawa 1981.
Słownik języka polskiego, t.Tom 2, (red.) M. Szymczak, PWN, Warszawa 1979.
Słownik języka polskiego, t.Tom 3, (red.) M. Szymczak, PWN, Warszawa 1983.
Słownik języka polskiego, t.Tom 1, (red.) M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978.
Słownik języka polskiego, t.Tom 2, (red.) M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978.
Słownik  terminów  z  zakresu  bezpieczeństwa  narodowego,  (red.)  J.  Pawłowski,  Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2002.
Sobczyk M., Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Uniwersytet Marii Curie Skłodow-
skiej, Lublin 2006.
Socha R. , Współczesne postrzeganie zagrożeń, [w:] Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka,
konteksty, badania, (red. nauk.) J. Stawnicka, B. Wiśniewski, R. Socha, Wyższa Szkoła
Policji, Szczytno 2011.
Socjologia ogólna. Problemy podstawowe, (red.) Z. Krawczyk, W. Morawski, PWN, Warszawa
1991.
Sowizdraniuk P., Doskonalenie współdziałania podmiotów ratowniczych, [w:] Instytucje pu-
bliczne  i  prywatne  w  systemie  zarządzania  kryzysowego,  (red.  nauk.)  B.  Wiśniewski,
J. Prońko, P. Lubiewski, Warszawa 2018.
Sowizdraniuk P., Wybrane metody oraz techniki i narzędzia jakościowe w badaniach bezpie-
czeństwa, [w:] Wybrane problemy badań w naukach o bezpieczeństwie, (red. nauk.) A. Czu-
pryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciw-
pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2015.
Stabryła A., Zarządzanie w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa–Kraków 2005.
Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN,
Warszawa 1996.
Starosta A., Ciągłe doskonalenie w zarządzaniu ciągłością działania, „Zeszyty Naukowe Po-
litechniki Śląskiej”, Gliwice 2016, z.Zeszyt nr 97.
Stefanowicz B., Informacja. Wiedza. Mądrość, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw, PAX, Warszawa 1984.
Stemplewska-Akowicz K., Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy róż-
norodność do wyboru?, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13  nr 1, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski, Lublin 2010.
Stewart D.M., Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 2002.
Stępnik A., Różnice między informacją a wiedzą w kontekście zarządzania, „Studia Metodo-
logiczne”, nr 32, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2014.216 Bibliografia
Stoner J.A.F., Freeman, E.R., Gilbert, D.R. Jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2011.
Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Strzałko J., Antropogeneza, [w:] Antropologia, (red.) A. Malinowski, J. Strzałko, PWN, War-
szawa 1989.
Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, (red. nauk.) J. Czaputowicz, Uniwersy-
tet Warszawski, Warszawa 2014.
Such J., Metodologia nauk, [w:] Britannica. Edycja polska, t.Tom 26, Wydawnictwo Kurpisz,
Poznań 2002.
Suchocka R., Suchocki B., Walkowiak J., Techniki pomiaru w socjologii, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza, Poznań 1985.
Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, (red.) H. Czubasiewicz, W. Golnau, Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
Sukiennik M., Prognozowanie i planowanie jako istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstw prze-
mysłu wydobywczego, „Górnictwo i Geoinżynieria” 200, nrNr 1/31, Akademia Górni-
czo-Hutnicza, Kraków 2007.
Sułkowski Ł., Metodologia zarządzania – od fundamentu do pluralizmu, [w:] Podstawy me-
todologii badań w naukach o zarządzaniu, (red. nauk.) W. Czekon, Oficyna a  Wolters
Kulwer Business, Warszawa 2013.
Systemy controllingu, monitoringu i audytu, (red.) A. Stabryła, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kra -
ków 2010.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Szczepańska K., Doskonalenie zarządzania jakością. Podstawy, ocena, perspektywy, Politech-
nika Warszawska, Warszawa 2013.
Szczepańska-Woszczyna K., Metody i techniki TQM, Politechnika Warszawska, Warszawa
2009.
Szmit M., Szmit A., Prognozowanie i diagnozowanie w naukach o zarządzaniu – próba upo-
rządkowania pojęć, [w:] Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność
biznesu, (red. nauk.) A. Depta, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.
Szmyd J., Poczucie bezpieczeństwa jako wartość społeczna, etyczna i egzystencjalna. Rozważania
podstawowe, „Państwo i Społeczeństwo” 2014, Nr nr 2(XIV)/2014, Krakowska Akade-
mia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Szreder M., Metody  i  techniki  sondażowych  badań  opinii, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2004.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”,
Katowice 2005.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice
2010.
Szulc B., Czupryński A., Wołejszo J., Krakowski K., Wiśniewski J., Możliwości badań we
współczesnych konfliktach , Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
Szulc B., Proces badań w naukach o obronności, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
2014.217 Bibliografia
Ścibiorek Z., Kierownik w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
Ścibiorek Z., Uwarunkowania procesu decyzyjnego w niemilitarnych zdarzeniach nadzwyczaj-
nych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcz-
nik akademicki, Toruń 2015.
Świniarski J., Chojnacki W., Bezpieczeństwo jako przedmiot badań wybranych dyscyplin na-
ukowych,  [w:]  Współczesne  postrzeganie  bezpieczeństwa,  Wyższa  Szkoła  Administracji,
Bielsko-Biała 2006.
Świniarski J., Chojnacki W., Bezpieczeństwo jako współczesny substytut szczęścia, [w:] Współ-
czesne postrzeganie bezpieczeństwa, (red. nauk.) K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtu-
szek, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
Świniarski  J.,  Chojnacki  W.,  Filozofia  bezpieczeństwa.  Podręcznik  akademicki,  Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
Tarkowska E., Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Instytut Filozofii
i Socjologii PAN, Warszawa 1992.
Tatarkiewicz W., O doskonałości, PWN, Warszawa 1976.
Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1962.
Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademic-
ki, (red. nauk.) Z. Ścibiorek,  i Z. Zamiar, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Teoria  i  praktyka  ewaluacji  interwencji  publicznych.  Podręcznik  akademicki,  (red.  nauk.)
K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.
Teorie i metody w naukach politycznych, (red.) D. Marsh, G. Stoker, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków 2006.
Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Agencja Wy-
dawnicza Placet, Warszawa 2003.
Tolle E., Praktykowanie potęgi teraźniejszości, (Wydanie II skorygowane), przekł. D. Wróblew-
ski, i J. Hogendorf, Wydawnictwo BNZ, Kraków 2010.
Tomaszewski T., Psychologia, PWN, Warszawa 1976.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE 2006 C 321E.
Turban E., Expert Systems and Applied Artificial Intelligence, Prentice Hall College, Macmil-
lan 1992.
Tylicki H., Rozpoznawanie stanu w obsługiwaniu maszyn, „Zeszyty Naukowe Nr 5(77) Aka-
demii Morskiej w Szczecinie”.
Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa 2001.
Tytuła M., Okaramus J., Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa – Bielsko-Biała 2011.
Uniszewski Z., Konflikty i negocjacje, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
Uniwersalny słownik języka polskiego, A. Grzegółka-Maciejewska i in., Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2003.
Urbanowska-Sojkin  E.,  Banaszyk  P.,  Witczak  H.,  Zarządzanie  strategiczne  przedsiębior-
stwem, PWE, Warszawa 2004. 218 Bibliografia
Wachowiak P., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
Wal J., Naukowi pracownicy, [w:] Encyklopedia nauczania Jana Pawła II, (red.) Andrzej Zwo-
liński, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003.
Wiącek  M.,  Zarządzanie  zmianą  –  aspekty  psychospołeczne,  Akademia  Zarządzania,
nr 1/2017, Białystok 2017.
Wielka encyklopedia PWN, t.Tom 17, (red.) J. Wojnowski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003.
Wielki słownik języka polskiego, Tom A-G, (red.) S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2018.
Wielki słownik języka polskiego, Tom H-N, (red.) nauk. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2019.
Wielki słownik języka polskiego, Tom U-Ż, (red.) S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2018.
Wielki słownik języka polskiego, Tom W-S, (red. nauk.) S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2018.
Wiernek B., Misja firmy, „Businessman Magazine” 1994, nr 5; P. Dwojacki, Misja, „Prze-
gląd Organizacji” 1995, nr 10.
Williams T., Post-Project Reviews to Gain Ejfective Lessons Learned, Project Management
Institute, 2007.
Wiśniewski B., Falecki J., System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił Zbrojnych RP,
Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008.
Wiśniewski B., Kowalski R., Kozioł J., Szyłkowska M., Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych,
Obserwatorium Społeczne, Wrocław 2018.
Wiśniewski B., Kozioł J., Falecki J., Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, Wyższa
Szkoła Policji, Szczytno 2017.
Wiśniewski B., Kozioł J., Metody podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, [w:] Ad-
ministracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. Tom III, t. 3, (red. nauk.) B. Wiśniewski,
A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2017.
Wiśniewski B., Prońko J., Wiedza i informacja a efektywność działania administracji publicz-
nej, materiał na prawach maszynopisu.
Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i  praktyczne, Wyższa
Szkoła Policji, Szczytno 2013.
Wiśniewski  B.,  Wprowadzenie,  [w:]  Racjonalizacja  zarządzania  jednolitymi  formacjami
umundurowanymi  odpowiedzialnymi  za  bezpieczeństwo  wewnętrzne,  t.  1,  (red.  nauk.)
B. Wiśniewski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2017.
Wiśniewski B., Zakończenie, [w:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie
drugie uzupełnione, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2018.
Włodarczyk E., Czas jako wymiar i obszar ludzkich działań (Perspektywa pedagogiczna), [w:]
Pedagogika  społeczna  wobec  zagrożeń  człowieka  i  idei  sprawiedliwości  społecznej,  (red.)
W. Danilewicz, W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014.219 Bibliografia
Wojnarowski J., Jak rozwiązać problem badawczy? Uproszczona metodologia dla autorów prac
studyjnych, magisterskich i rozpraw doktorskich, Akademia Obrony Narodowej, Warsza-
wa, 2004.
Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa – założenia przygotowania i użycie, (red.)
W. Kitler, A. Skrabacz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
Wojtaszczyk K.A., Istota bezpieczeństwa państwa a proces integracji europejskiej, [w:] Bezpie-
czeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, (red.) K.A. Wojtaszczyk,
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
Woropay M., Bojar P., Identyfikacja zdarzeń niepożądanych w systemie transportu miejskiego,
„Problemy Eksploatacji” 2010, nr 1.
Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2010.
Wróblewski R. , Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, Akade-
mia Obrony Narodowej, Warszawa 1996.
Wróblewski R., Przedmiot i metoda nauki o bezpieczeństwie narodowym, [w:] Metodologia ba-
dań bezpieczeństwa narodowego, t. 2Tom II, (red. nauk.) P. Sienkiewicz, M. Marszałek,
H. Świeboda, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
Wrzosek M., Zarządzanie zasobami informacyjnymi w systemie rozpoznania wojsk lądowych,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, (red.) K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek,
Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
Współczesne problemy zarządzania, (red.) J. Hołubiec, PWN, Warszawa 1974.
Wybrane problemy badań w naukach o bezpieczeństwie, (red. nauk.) A. Czupryński, B. Wi-
śniewski, J. Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, Józefów 2015.
Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, (red.) W. Grzegorczyk, Uni-
wersytet Łódzki, Łódź 2015.
Wydro K.B., Badania nad istotą informacji, jej właściwościami i stosowanymi technikami in-
formacyjnymi – próba systematyzacji w obszarze wiedzy o informacji, Instytut Łączności
– Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007.
Wyrozębski P., Praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach – wyniki
badań, „E-mentor” 2011, nr 5(42).
Zacher L.W., Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne, [w:] Europa – kontynent ryzyka? Społecz-
ne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie, (red.) M. Bożek,
M. Troszyński, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
Zając C., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Akademia Ekono-
miczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Zakrzewska-Bielawska A., Pojęcie,  poziomy  i  rodzaje  strategii, [w:] Podstawy  zarządzania.
Teoria i ćwiczenia, (red.) A. Zakrzewska-Bielawska, Oficyna a  Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2012.220 Bibliografia
Zaleski Z., Transtemporalne „ja”: osobowość w trzech wymiarach czasowych, „Przegląd Psy-
chologiczny” 1988, t. 31, nr 4.
Zamiar Z., Planowanie zarządzania kryzysowego w zagrożeniach niemilitarnych jako element
systemu bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2010.
Zarządzanie projektem europejskim , (red.) M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007.
Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, (red.) D. Wróblewski, Centrum Na-
ukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, Józe-
fów 2015.
Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym. Poradnik światowego dziedzictwa, K. Pio-
trowska,  i D. Lipska (redakcja polskiej wersji językowej), Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa, Warszawa 2015.
Zarządzanie zasobami ludzkimi, (red.) W. Golnau, CeDeWu Wydawnictwo Fachowe, War-
szawa 2008.
Zarządzanie. Teoria i praktyka, (red.) nauk.) A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zelek A., Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Zachodniopomor-
ska Szkoła Biznesu, Szczecin 2008.
Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1984.
Ziarkowski R., Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwe-
stycyjnych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 1969.
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Pań-
stwowe Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 1976.
Zieleniewski J., Podstawowe pojęcia teorii systemów, organizacji, sterowania i zarządzania (pró-
ba systematyzacji pojęć i założeń), [w:] Współczesne problemy zarządzania, (red.) J. Hołu-
biec, PWN, Warszawa 1974.
Zieliński P., Kilka słów o pojęciu oraz rodzajach błędu medycznego, „Medyczna wokanda”
2016, Nr nr 8/2016, Naczelna Izba Lekarska – Wielkopolska Izba Lekarska.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.
Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeń-
stwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, (red.) D.B. Bobrow, E. Haliżak,
R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997.
Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy
Międzynarodowe” 1989, nr 10.
Zięba R., Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Stosunki
Międzynarodowe – International Relations, t. 52, nr 3, Instytut Stosunków Między-
narodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 2016.Bibliografia
Zimbardo Ph., Boyd J., Paradoks czasu, przeł. A. Cybulko, M. Zieliński, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zimbardo Ph., Zło uwodzi w siedmiu krokach, „Charaktery” 2008, Nr nr 9/ 2008.
Zintegrowane  Zapobieganie  i  Ograniczanie  Zanieczyszczeń  (IPPC).  Dokument  Referencyjny
BAT dla ogólnych zasad monitoringu, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003.
Znamierowski Cz., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Oficyna Naukowa, Warszawa 1988.
Zych J., Gry decyzyjne dla kształtowania kompetencji kadr menedżerskich zarządzania kryzyso-
wego, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2013.
Żarnecka-Biały  E.,  Wprowadzenie:  Anatomia  anatomia  błędu,  „[w:]  Prakseologia”  1993,
Nr nr 3–4/1993, Warszawa 1993.
Żółtowski B., Doskonalenie systemów eksploatacji maszyn, „Journal of Machine Construc-
tion and Maintenance. Problemy Eksploatacji” 2012, nr 2/2012.
Żółtowski B., Żółtowski M. jr., Improvement the Systems of Exploitation Machine, „Journal of
KONBiN” 2011, nr 4(20)2011, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2011.
Żywczok A., Interakcje między teorią a praktyką w problematyce badawczej pedagogiki ogólnej
– studium kulturowej autonomii nauki, „Przegląd Pedagogiczny.  Nr 2/2010, Uniwersy-
tet Kazimierza Wielkiego” 2010, nr 2, Bydgoszcz 2010.
Słownik języka polskiego, (red.) M. Szymczak, t. 1, PWN, Warszawa 1981 oraz https://jour-
nals.viamedica.pl/psychiatria.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pa...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zrozumieć współczesny terroryzm

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Pozyskiwanie informacji w walce z t...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu...

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Kluczowe megatrendy w bezpieczeństw...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ochrona ludności i obrona cywilna w...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Analiza strategiczna w dziedzinie b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zagrożenia dla bezpieczeństwa infor...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Reagowanie na zamachy. Dobre prakty...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Terroryzm i antyterroryzm w opiniac...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Walka z terroryzmem. Polskie rozwią...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane