• Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie 2

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie 2

 • Autor: Agnieszka Kowalska Małgorzata Czeredys-Wójtowicz Aleksandra Szafran Artur Kowalski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-786-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 250/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  10.80 zł

 • 82% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces zatrudnienia pracownika to w praktyce skomplikowany mechanizm działań, którego finalnym efektem jest podpisanie umowy nakładającej szereg praw i obowiązków, zarówno po stronie pracodawcy jak też pracownika.

Przygotowany poradnik uwzględnia aktualne przepisy oraz orzecznictwo w tym zakresie, a poszczególne zagadnienia wybrane i przedstawione zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenie Autorów.

Książka będzie pomocna w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem tym wszystkim, którzy w tym procesie uczestniczą tj. kandydatom do pracy, pracownikom, jak również pracodawcy reprezentowanym przez właściciela, dyrektora personalnego, kadrowca, doradcę podatkowego itp.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika

1.1. Proces rekrutacyjny – ochrona danych osobowych
1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej od kandydatów (CV oraz list motywacyjny)
1.1.2. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
1.1.3. Inne czynności pomagające przy wyborze pracownika (np. testy psychologiczne)
1.1.4. Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej
1.2. Akta osobowe pracownika i ich zawartość
1.3. Kompletowanie dokumentacji zatrudnieniowej pracownika
1.4. Rodzaje dokumentów związanych ze szczególnymi przywilejami pracowniczymi

Rozdział 2. Zagadnienia związane z zatrudnieniem pracownika

2.1. Zawarcie umowy o pracę, forma i treść
2.1.1. Nawiązanie stosunku pracy
2.1.2. Tryb zawarcia umowy o pracę
2.1.3. Warunki zawarcia umowy o pracę
2.1.4. Forma zawarcia umowy o pracę
2.2. Rodzaje umów
2.2.1. Umowa o pracę na czas nieokreślony
2.2.2. Umowa o pracę na czas określony
2.2.3. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
2.2.4. Umowa przedwstępna
2.2.5. Umowa na okres próbny
2.3. Ustawa antykryzysowa, a umowa o pracę zawarta na czas określony
2.4. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem
2.5. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
2.6. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Rozdział 3. Dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia

3.1. Zmiana warunków zatrudnienia i wynagradzania
3.1.1. Porozumienie zmieniające
3.1.2. Wypowiedzenie zmieniające
3.2. Umowy o odpowiedzialności materialnej pracownika
3.2.1. Odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych
3.2.2. Ograniczenie odpowiedzialności
3.3. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone
3.3.1. Przesłanki odpowiedzialności za powierzone mienie
3.4. Powierzenie pracownikowi telefonu służbowego, samochodu, laptopa
3.5. Umowy związane z używaniem prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych
3.6. Zakaz konkurencji
3.7. Umowy o podnoszenie kwalifikacji prawa i obowiązki stron
3.8. Kary, nagany i wyróżnienia
3.8.1. Kara upomnienia i nagany
3.8.2. Kara pieniężna
3.8.3. Nagrody i wyróżnienia

Rozdział 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 5. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

5.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, ustalanie, ochrona wynagrodzenia
5.2. Systemy wynagrodzeń, stałe składniki wynagrodzenia
5.3. Zmienne składniki wynagrodzeń, dodatki obligatoryjne
5.3.1. Pojęcie pory nocnej, dodatek za pracę w nocy
5.3.2. Czas pracy, wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
5.3.3. Dopuszczalność pracy w niedzielę i święto, dodatek i czas wolny za pracę w niedziele i święto
5.3.4. Dodatek wyrównawczy
5.4. Zmienne składniki wynagrodzeń, dodatki fakultatywne
5.4.1. Dodatek funkcyjny
5.4.2. Dodatek stażowy
5.4.3. Dodatek za pracę zmianową
5.4.4. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych
5.4.5. Premia
5.4.6. Nagroda

Rozdział 6. Urlopy i inne nieobecności w pracy

6.1. Wymiar urlopu wypoczynkowego
6.1.1. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
6.1.2. Urlop okolicznościowy
6.1.3. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
6.1.4. Urlop osoby niepełnosprawnej
6.2. Inne usprawiedliwione nieobecności – urlop bezpłatny
6.2.1. Urlop wychowawczy

Rozdział 7. Świadczenia za czas niezdolności do pracy pracownika

7.1. Usprawiedliwienie nieobecności w pracy spowodowane chorobą
7.1.1. Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe
7.1.2. Wynagrodzenie chorobowe
7.1.3. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 8. Zatrudnienie pracownika – skutki podatkowe

8.1. Charakterystyka źródeł przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
8.2. Rozliczenie z podatku dochodowego przychodów uzyskiwanych w ramach umowy o pracę
8.2.1. Przychody ze stosunku pracy
8.2.2. Świadczenia otrzymywane przez pracowników a zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
8.2.3. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
8.2.4. Zaliczki na podatek
8.2.5. Obowiązki informacyjne
8.2.6. Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział 9. Zatrudnianie pracownika – zagadnienia ubezpieczeń społecznych

9.1. Podstawa wymiaru składek
9.1.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
9.1.3. Podstawa wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
9.1.4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe
9.1.5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe
9.1.6. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
9.1.7. Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy
9.1.8. Podstawa wymiaru składek na FGŚP
9.2. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
9.2.1. Dokumenty rozliczeniowe
9.2.2. Przykładowa lista płac
9.2.3. Rozliczenie listy płac w dokumentach rozliczeniowych
9.2.4. Zasady opłacania składek

Rozdział 10. Niektóre szczególne przypadki związane ze świadczeniem pracy w aspekcie podatkowym i ubezpieczeniowym

10.1. Ekwiwalent za używanie przez pracownika przy wykonywanej pracy własnych narzędzi
10.2. Ekwiwalent za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia
10.3. Podróże służbowe pracowników
10.3.1. Podróże służbowe – aktualny stan prawny
10.3.2. Podróże służbowe – projekt zmian
10.4. Przychody pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
10.5. Powierzenie pracownikowi samochodu służbowego
10.5.1. Skutki podatkowe
10.5.2. Konsekwencje składkowe
10.6. Używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych
10.7. Zwrot kosztów w formie miesięcznego ryczałtu
10.8. Skutki podatkowe zapewnienia dojazdu do pracy przez pracodawcę
10.9. Koszt łącza internetowego
10.10. Służbowy telefon komórkowy
10.11. Ubiór służbowy
10.12. Wydatki na rekreację i sport
10.13. Pakiety medyczne a przychód pracownika
10.14. Zwrot pracownikowi kosztów zakupu okularów
10.15. Imprezy integracyjne a przychody ze stosunku pracy
10.16. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a przychód do opodatkowaniadla pracownika
10.17. Pozostałe zagadnienia dotyczące rozliczenia dochodu pracownika – interpretacje podatkowe
10.17.1. Wynagrodzenie otrzymywane w ramach realizowanych dofinansowań unijnych
10.17.2. Zwrot przez podatnika nienależnie pobranego wynagrodzenia
10.17.3. Korekty deklaracji podatkowych na podstawie ustaleń kontroli ZUS
10.17.4. Zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne – obowiązki informacyjne wobec urzędu skarbowego
10.17.5. Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników czasowo wykonujących pracę za granicą
10.17.6. Napiwki wypłacane za pośrednictwem płatnika a obowiązek sporządzenia PIT-11

Rozdział 11. Ustanie zatrudnienia

11.1.1. Porozumienie stron
11.1.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
11.1.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
11.1.3. Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta
11.1.4. Rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy, dla której była zawarta
11.2. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
11.2.1. Odwołanie do sądu pracy
11.2.2. Przywrócenie do pracy
11.2.3. Odszkodowanie
11.3. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
11.4. Wygaśnięcie umowy o pracę
11.4.1. Śmierć pracownika
11.4.2. Śmierć pracodawcy
11.4.3. Tymczasowe aresztowanie
11.4.4. Przypadki szczególne

Rozdział 12. Wymiar urlopu proporcjonalnego w przypadku ustania zatrudnienia

12.1. Rozwiązanie stosunku pracy a niewykorzystany urlop
12.2. Ekwiwalent za urlop
12.3. Świadectwo pracy
12.4. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
12.5. Ustanie zatrudnienia pracownika a obowiązki podatkowe
12.5.1. Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacane za zmarłego pracownika
12.5.2. Wynagrodzenie otrzymane po zmarłym mężu
12.5.3. Jak rozliczyć w PIT-11 odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi
12.5.4. Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia wypłacone wraz z odsetkami a obowiązki informacyjne PIT-11

Rozdział 13. Wzory dokumentów

Agnieszka Kowalska
doradca podatkowy, od 2008 roku prowadzi kancelarię podatkowo-rachunkową we Wrocławiu. Autorka artykułów prasowych o tematyce podatkowej oraz współautorka publikacji książkowych na tematy podatkowe.

Książki tego autora

Małgorzata Czeredys-Wójtowicz
absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła Aplikację Sądową we Wrocławiu ukończoną egzaminem sędziowskim w 2007 r. Asystent Sędziego w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. W 2008 r. jako wykła­dowca prowadziła zajęcia w ramach szkoleń organizowanych przez Europejski Fundusz Społeczny dla osób bezrobotnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Aleksandra Szafran
kierownik Działu Kadr i Płac w Centrum Obsługi Biznesu we Wrocławiu, obejmującego usługą outsourcingu kadrowo-płacowego ponad 70 firm polskich i zagranicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w jed­nostkach budżetowych oraz spółkach z kapitałem polskim i zagranicznym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Artur Kowalski
doradca podatkowy, od blisko 15 lat autor niezliczonych artykułów i wypowiedzi prasowych oraz wielu publikacji książkowych o tematyce podatkowej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane