• Pozycja prawna wierzyciela w egzekwowaniu obowiązków administracyjnoprawnych

Pozycja prawna wierzyciela w egzekwowaniu obowiązków administracyjnoprawnych

 • Autor: Piotr Świerczyński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-27-4
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 374/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 71.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka określa status prawny wierzyciela publicznoprawnego w aspekcie dochodzenia realizacji obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym. Jest to pierwsza polska publikacja książkowa poświęcona temu tematowi. Waga podejmowanej problematyki jest tym bardziej istotna, że wyniki jej analizy mogą rodzić skutki natury praktycznej, w tym fiskalnej, dotyczące chociażby istnienia obowiązku uiszczania różnego rodzaju opłat publicznoprawnych (sądowych, skarbowych, ewidencyjnych) po stronie wierzyciela. Wyniki pracy badawczej zaprezentowane i dogłębnie omówione w tej publikacji będą mogły zostać wykorzystane na szeroką skalę w prowadzonych aktualnie wszelkich postępowaniach z udziałem wierzyciela publicznoprawnego, w których dochodzi on wykonania obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym, a także jako materiał przy sporządzaniu opinii prawnych. Również podmioty pełniące funkcję wierzyciela publicznoprawnego, będącego zazwyczaj organem administracji publicznej, uzyskają z tej książki wyczerpującą wiedzę o przysługujących im uprawnieniach oraz ciążących na nich obowiązkach. Książka skierowana jest do podmiotów pełniących funkcję wierzyciela publicznoprawnego, sędziów, radców prawnych, adwokatów i pracowników administracji publicznej.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka i kategoryzacja pozycji prawnej wierzyciela

1. Pojęcie wierzyciela, wierzyciela publicznoprawnego i prywatnoprawnego, wierzyciela publicznego i prywatnego
1.1. Pojęcie wierzyciela w systemie prawa publicznego i prywatnego
1.2. Pojęcie wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
2. Kategorie wierzycieli publicznoprawnych
2.1. Kategoryzacja wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2.1.1. Organ administracji publicznej
2.1.2. Instytucja
2.1.3. Podmiot prawa prywatnego
2.1.4. Państwo członkowskie UE i państwo trzecie
2.2. Kategoryzacja wierzycieli w egzekucji administracyjnej z nieruchomości
2.2.1. Wierzyciel egzekwujący
2.2.2. Wierzyciel finansujący
2.2.3. Wierzyciel hipoteczny oraz wierzyciele prywatnoprawni
2.3. Inni uczestnicy administracyjnego postępowania egzekucyjnego o roli podobnej do roli wierzyciela publicznoprawnego
3. Wierzyciel publicznoprawny a wierzyciel prywatnoprawny
3.1. Wierzyciel publicznoprawny a wierzyciel publiczny będący wierzycielem prywatnoprawnym
3.2. Udział wierzycieli prywatnoprawnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
3.3. Udział wierzyciela publicznoprawnego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Rozdział II. Kształtowanie pozycji prawnej wierzyciela w polskim porządku prawnym
 
1. Wierzyciel w okresie do dnia 23 kwietnia 1928 r.
2. Wierzyciel w okresie od 24 kwietnia 1928 r. do 31grudnia 1966 r.
3. Wierzyciel pod rządem ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 
Rozdział III. Wymiar aksjologiczny pozycji prawnej wierzyciela

1. Wierzyciel publicznoprawny w świetle idei i wartości prawnych
2. Wierzyciel publicznoprawny w kontekście międzynarodowych i konstytucyjnych standardów praw i wolności człowieka i obywatela
3. Wierzyciel publicznoprawny w kontekście zasad prawa
3.1. Stosowanie uniwersalnych zasad prawa przez wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
3.2. Wierzyciel w kontekście zasad postępowania egzekucyjnego w administracji
3.3. Wierzyciel w kontekście zasad ogólnego postępowania administracyjnego
 
Rozdział IV. Podmiotowość prawna wierzyciela


1. Uwagi ogólne o podmiotowości prawnej wierzyciela
2. Wierzyciel jako podmiot stosunku administracyjnoprawnego i sytuacji administracyjnoprawnej
3. Wierzyciel jako podmiot administracyjnego postępowania egzekucyjnego
4. Charakterystyka podmiotowości wierzyciela jako źródła jego zakresu działania
4.1. Zakres działania wierzyciela
4.2. Zakres działania wierzyciela odpowiadający w swej treści obowiązkom
4.3. Zakres działania wierzyciela odpowiadający w swej treści uprawnieniom
4.4. Powiązanie zakresu działania wierzyciela z jego odpowiedzialnością

Rozdział V. Obowiązek administracyjnoprawny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

1. Pojęcie obowiązku administracyjnoprawnego
2. Obowiązek administracyjnoprawny jako przedmiot egzekucji administracyjnej
3. Rodzaje obowiązków administracyjnoprawnych podlegających egzekucji administracyjnej
3.1. Kategoryzacja obowiązków ze względu na przedmiot
3.1.1. Obowiązki publicznoprawne o charakterze stricte administracyjnoprawnym
3.1.1.1. Obowiązki prawnobudowlane
3.1.1.2. Obowiązki z zakresu edukacji
3.1.1.3. Obowiązki z zakresu ochrony zdrowia
3.1.1.4. Inne obowiązki publicznoprawne o charakterze stricte administracyjnoprawnym  
3.1.2. Obowiązki o charakterze innym niż administracyjnoprawny
3.1.2.1. Obowiązki o charakterze podatkowym i finansowym
3.1.2.2. Obowiązki z zakresu prawa pracy
3.1.2.3. Obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych
3.1.2.4. Obowiązki o charakterze karnoprawnym
3.1.2.5. Obowiązki o charakterze cywilnoprawnym
3.2. Kategoryzacja obowiązków ze względu na ich rodzaj
3.2.1. Obowiązki pieniężn
3.2.1.1. Administracyjne sankcje pieniężne  
3.2.1.2. Opłaty administracyjne  
3.2.1.3. Koszty postępowania
3.2.1.4. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń  
3.2.2. Obowiązki o charakterze niepieniężnym
3.2.2.1. Obowiązki polegające na działaniu i zaniechaniu  
3.2.2.2. Obowiązki o charakterze osobistym i nieosobistym
3.2.2.3. Obowiązki o charakterze natychmiastowym i nienatychmiastowym
3.2.2.4. Wybrane przypadki obowiązków o charakterze niepieniężnym
3.3. Kategoryzacja obowiązków administracyjnoprawnych ze względu na ich źródło
3.3.1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa
3.3.2. Obowiązki wynikające z konstytutywnych rozstrzygnięć
3.3.3. Obowiązki wynikające z konsensualnych form działania administracji publicznej
4. Byt prawny obowiązku administracyjnoprawnego
4.1. Powstanie obowiązku administracyjnoprawnego
4.2. Wstrzymanie wykonalności obowiązku administracyjnoprawnego
4.3. Wygaśnięcie obowiązku
 
RozdziaŁ VI. Wartościowanie pozycji prawnej wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

1. Pojęcie wartościowania pozycji prawnej
2. Sposoby wartościowania pozycji prawnej
3. Wyznaczniki stopniowania pozycji prawnej
4. Modele gradacji pozycji prawnej
5. Pozycja prawna wierzyciela na poszczególnych etapach administracyjnego postępowania egzekucyjnego
5.1. Pozycja prawna wierzyciela przed zastosowaniem egzekucji administracyjnej  
5.2. Pozycja prawna wierzyciela w fazie stosowania egzekucji administracyjnej
5.3. Pozycja prawna wierzyciela po zakończeniu stosowania egzekucji administracyjnej  
6. Wartościowanie pozycji prawnej wierzyciela względem pozostałych uczestników administracyjnego postępowania egzekucyjnego
6.1. Uprzywilejowana pozycja prawna wierzyciela
6.2. Równorzędna pozycja prawna wierzyciela
6.3. Podporządkowana pozycja prawna wierzyciela
7. Powiązanie rodzaju, przedmiotu i źródła obowiązku administracyjnoprawnego ze stopniowaniem pozycji prawnej wierzyciela
 
Zakończenie
Bibliografia

Piotr Świerczyński
doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Radca prawny zajmujący się obsługą prawną podmiotów publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, międzynarodowego publicznego, unijnego oraz cywilnego.

Książki tego autora

Wykaz literatury
Adamiak B., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski,
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa
2006.
Alexy R., Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985.
Alexy R., Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am Main 1978.
Antonów D., Pojęcie opłaty administracyjnej w polskim języku prawnym i prawniczym, [w:]
(red.) Z. Ofiarski, XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym.
Ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014.
Antonów D., Szczególne opłaty administracyjne, Wrocław 2017.
Austin J., The Province of Jurisprudence Determined, London 1954.
Babińska R., Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007.
Bałaban A., Katalog zasad naczelnych Konstytucji w polskich podręcznikach prawa konsty-
tucyjnego, [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52.
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27−29 maja
2010 r.), (red.) A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. (red.), Historia  ustroju i prawa polskiego, War-
szawa 2005.
Bieniek G., Pietrzkowski H., Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu teryto-
rialnego, Warszawa 2006.
Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.
Boć J., Administracja państwowa, w tym rządowa [w:] (red.) J. Boć, Prawo administracyjne,
Warszawa 2007.
J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000.
Boć  J.,  Stosunki  administracyjnoprawne  i  sytuacje  administracyjnoprawne  [w:]  J.  Boć,  
T. Kuta, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984.
Borkowski J., Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym [w:]
B.  Adamiak,  J.  Borkowski,  Postępowanie  administracyjne  i  sądowoadministracyjne,
Warszawa 2013. Bibliografia | 353
Borkowski J., Recenzja książki R. Hausera – Ochrona obywatela w postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1989, nr 3.
Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970.
Brugger W., Das antropologische Kreuz der Entscheidung in Politik und Recht, [w:] W. Brug-
ger, U. Neumann, S. Kirste (red.), Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert, Frankfurt a.
Main 2008.
Chróścielewski W., Koszty egzekucyjne, [w:] Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie
administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2016.
Chróścielewski  W.,  Organ  administracji  publicznej  w  postępowaniu  administracyjnym,
Warszawa 2002;
Chróścielewski W., Podmioty  postępowania  egzekucyjnego,  [w:] W. Chróścielewski,  J.P.
Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi,
Warszawa 2016.
Chróścielewski W., Tarno J.P., Dańczak P., Zasady ogólne kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administra-
cyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2018.
Clark R.S., a United Nations High Commissioner For Human Rights, The Hague 1972.
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wy-
kładu, Warszawa 2007.
Czuba-Wąsowska M.,  Mańko  K.,  Egzekucja obowiązków szkolnego i  nauki. Zagadnienia
prawne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
Dalkowska A., Świerczyński P., Ochrona praw podmiotu, którego interes prawny lub fak-
tyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku w administracyjnym postę-
powaniu egzekucyjnym, [w:] (red.) S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Stanisławski, Ochrona
praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, Radom 2018.
Dalkowska A., Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów
egzekucyjnych, Wrocław 2015.
Dana A., Policja w systemie administracji publicznej. Prawne formy, metody i środki działa-
nia, Siedlce 2017.
Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978.
Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R., Słownik synonimów, Warszawa 2001.
Dembczyńska J., Pietrasz P., Sobieralski K., Suwaj R., Praktyka administracyjnego postępo-
wania egzekucyjnego, Wrocław 2008.
Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną,
Warszawa 2010.
Dobosz  P.,  Pojęcie  egzekucji  administracyjnej,  [w:]  (red.)  J.  Niczyporuk,  S.  Fundowicz,  
J. Radwanowicz, System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004.
Duda A., Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008. 354 | Bibliografia
Duniewska  Z.,  Stosunek  administracyjnoprawny,  sytuacja  administracyjnoprawna,  [w:]  
Z.  Duniewska,  B.  Jaworska-Dębska,  R.  Michalska-Badziak,  E.  Olejniczak-Szałowska,  
M. Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady  w teorii i orzecznictwie,
Warszawa 2004.
Ereciński T., Pietrzykowski H., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, T. V. Postępo-
wanie egzekucyjne, (red.) T. Ereciński, WK 2016.
Filipek J., O podmiotowości administracyjnoprawnej, „Państwo i Prawo” 1961, nr 2.
Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005.
Fundowicz S., Osobowość publicznoprawna wspólnot religijnych w Niemczech, [w:] (red.)
S. Fundowicz, Współczesne problemy prawa publicznego, Lublin 1999.
Fundowicz S., Osoby prawne prawa publicznego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 3.
Fundowicz S., Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 2 (31).
Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla
obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.
Gołaczyński J., Świeboda Z., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga.
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, (red.) J. Gołaczyński, LexisNexis 2004.
Góralczyk K., Kamińska K., Identyfikacja interesów klienta w sprawach dotyczących przy-
musowej hospitalizacji psychiatrycznej a dylematy profesjonalnego pełnomocnika pro-
cesowego, [w:] (red.) B. Kmieciak, Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psy-
chicznego, Warszawa 2019.
Grążawski M., Podmiotowość i osobowość prawna w prawie administracyjnym, [w:] (red.)
I. Skrzydło-Niżnik, Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileu-
szowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001.
Grzymała Pokrzywnicki J., Niektóre zagadnienia z dziedziny postępowania przymusowego
w administracji, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1928, nr 6.
Hart H.L.A., Pojęcie prawa, (tłum.) Woleński J., Warszawa 1998.  
Hauser R., Leoński Z., Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, Warszawa 1992.
Hauser  R.,  Ochrona  obywatela  w  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji,  Poznań
1988.
Hauser R., Skoczylas A. (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, 8. wyd.,
Warszawa 2016.
Hausner  R.,  Postępowanie  przymusowe  w  administracji,  „Gazeta  Administracji  i  Policji
Państwowej” 1928, nr 4.
Herz J., International Politics in the Atomic Age, New York 1959.
Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1966.
Jachowicz M., Kotulski M., Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji
publicznej, Warszawa 2012. Bibliografia | 355
Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.
Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
Jakimowicz W., Obowiązek administracyjny w egzekucji administracyjnej, [w:] (red.) J. Ni-
czyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, System egzekucji administracyjnej, Warszawa
2004.
Jamróz A., Organy jednostek samorządu terytorialnego jako organy egzekucyjne, [w:] (red.)
J. Korczak, Województwo, region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i admi-
nistracyjnej: II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administra-
cji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 21−22 listopada 2013 r., Wro-
cław 2013.
Jandy-Jendrośka K., System administracyjnego postępowania wykonawczego, [w:] (red.)  
T. Rabska, J. Łętowski, System prawa administracyjnego, t. 3, Wrocław, Warszawa, Kra-
ków, Gdańsk 1978.
Janik M., Policja jako funkcja państwa, [w:] (red.) S. Nitecki, Administracja. Prawo admini-
stracyjne. Część ogólna, Katowice 2018.
Janik M., Policja Sanitarna, Warszawa 2012.
Jaroszyński M., Ogólne zagadnienia organizacyjne administracji, [w:] Jaroszyński M., Zim-
mermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa
1956.
Jaroszyński M., Z teorii i praktyki prawa administracyjnego w PRL, Warszawa 1964.
Jedlicki M.Z., Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa
1955.
Jendrośka J., Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963.
Jędrasik-Jankowska I., Jankowska K., Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecz-
nictwem, Warszawa 2011.
Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, To-
ruń 2013.
Joffe  O.,  Szargorodski  M.,  Zagadnienia  teorii  prawa,  (tłum.)  J.  Nowacki,  J.  Wróblewski,
Warszawa 1963.
Kaczorowski B. (red.), Leksykon PWN, Warszawa 2004.
Kałuski W., Postępowanie przymusowe w administracji (egzekucja administracyjna). Pod-
ręcznik systematyczny z dołączeniem tekstów obowiązujących przepisów, Warszawa 1932.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komen-
tarz, wyd. III, WK 2016.
Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, LEX
2016.
Karpus K., Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz do art. 134, (red.) B. Rakoczy, LEX 2015.
Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, wyd. IV, Poznań
1947. 356 | Bibliografia
Kelsen H., General Theory of Law, Cambridge 1949.
Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008.
Kijowski D.R. (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz,
wyd. 2., Warszawa 2015.
Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009.
Klat-Wertelecka L., Niewykonalność obowiązku administracyjnoprawnego, „Wrocławsko-
-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2012 r., nr 2.
Klat-Wertelecka L., Przedawnienie obowiązku administracyjnoprawnego, „Opolskie Stu-
dia Administracyjno-Prawne” 2010, z. VII.
Klat-Wertelecka L., Przedmiot egzekucji administracyjnej, [w:] (red.) J. Korczak, J. Szreniaw-
ski, Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia
urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, Wrocław 2016.
Klat-Wertelecka L., Wymagalność obowiązku administracyjnego, „Opolskie Studia Admi-
nistracyjno-Prawne” 2009, nr VI.
Kmieciak B., Przymus w psychiatrii – między dobrem wspólnym a indywidualnym, [w:] (red.)
B. Kmieciak, Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego, Warszawa
2019.
Kmieciak H., Windykacja podatków. Komentarz praktyczny, Warszawa 2010.
Kmiecik Z., Zasada obligatoryjności egzekucji administracyjnej – rzeczywistość czy fikcja?,
„Państwo i Prawo” 2011, nr 12.  
Korycka-Zirk M., Reguły prawne jako istota pojęcia prawa w ujęciu H.L.A. Harta, „Studia
Iuridica Toruniensia” 2010, t. 6.
Korzan K.,  Sądowe postępowanie zabezpieczające  i egzekucyjne  w  sprawach  cywilnych,
Warszawa 1996.
Korzan K., Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy,
Katowice 1985.
Kryszeń G., Prokop K., Aksjologia polskiej Konstytucji, Warszawa 2017.
Kubiak A., Koncepcja umowy administracyjnej (na tle projektu Przepisów ogólnych prawa
administracyjnego), „Państwo i Prawo” 2009, nr 4.
Kujawiński R., Sobieralski K., Egzekucja administracyjna z nieruchomości, Wrocław 2010.
Kumela-Romańska M., Status administracyjnoprawny, „Samorząd terytorialny” 2009, nr 7−8.
Kuziak M., Rzepczyński S., Tomasik T., Sikorski D., Sucharski T., Słownik myśli filozoficznej,
Bielsko-Biała 2006.
Lang J., Zagadnienia wstępne, [w:] Prawo administracyjne, (red.) M. Wierzbowski, Warszawa
1997.
Lang J., Zakres postępowania egzekucyjnego w administracji, „Acta Universitatis Wratislavie-
nis” 1969, nr 87, t. XXIII „Prawo”.
Lang W., Prawo i moralność, Warszawa 1989.
Legierska U., Prawo administracyjne, Warszawa 2015. Bibliografia | 357
Leoński Z., Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Węzłowe problemy, Poznań 2003.
Leoński Z., Istota administracyjnych czynności egzekucyjnych w świetle przepisów ustawy
z 17 czerwca 1966 roku, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, nr 3.
Leoński Z., Istota i rodzaje policji administracyjnej (zagadnienia wybrane), [w:] (red.) Z. Nie-
wiadomski, J. Buczkowski, J. Łukasiewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Administracja
u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji
45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000.
Leoński Z., Przepisy o postępowaniu przymusowym w administracji. Teksty i objaśnienia,
Warszawa 1958.
Leoński Z., Stosunek administracyjnoprawny, [w:] (red.) Z. Leoński, Zarys prawa admini-
stracyjnego, Warszawa−Poznań 1985.
Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego. Działalność administracji, Warszawa 2001.
Lewicka R., Wolność budowlana i jej ograniczenia, [w:] (red.) Z. Duniewska, B. Jaworska-
Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne materialne, War-
szawa 2016.
Lipowicz I., Prawne formy działania administracji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 2016, z. 4.
Lipowicz I., Ustrój administracji rządowej, [w:] (red.) Z. Niewiadomski, Prawo administra-
cyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002.
Lipowicz M., Idea sprawiedliwości w myśli Karola Marksa, „IDEA – Studia nad strukturą  
i rozwojem pojęć filozoficznych” 2014, nr XXVI.
Litwin J., Postępowanie administracyjne. Komentarz, Łódź 1948.
Longchamps de Berier R., Wstęp do nauki prawa cywilnego, Lublin 1922.
Longchamps F., Poglądy nauki francuskiej i belgijskiej na podmiotowe prawo jednostki wo-
bec władzy, Wrocław 1962
Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
Machiavelli N., Książę, (tłum.) W. Rzymowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
Maciejewski M., Szkic z dziejów idei sprawiedliwości od czasów starożytnych do współcze-
sności, [w:] (red.) Ł. Machaj, Varia doctrinalia, Wrocław 2012.
Masternak M., Wierzyciel w egzekucji administracyjnej, [w:] (red.) J. Niczyporuk, S. Fun-
dowicz, J. Radwanowicz, System egzekucji administracyjnej Warszawa 2004.  
Mazurkiewicz J., Osuwiska – aspekty prawne związane z zaistnieniem zjawiska osuwania
się mas ziemnych na terenach zabudowanych, http://www.budownictwo.abc.com.pl/
czytaj/-/artykul/osuwiska-aspekty-prawne-zwiazane-z-zaistnieniem-zjawiska-osu-
wania-sie-mas-ziemnych-na-terenach-zabudowanych (dostęp: 14.01.2021).
Michalska-Badziak  R.,  Pojęcie  podmiotów  administrujących,  aparatu  administracyjnego  
i systemu administracji publicznej, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michal-
ska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia, insty-
tucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004. 358 | Bibliografia
Mill J.S., O wolności, (tłum.) Kurlandzka A., Warszawa 1999.
Misztal-Konecka J., Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzeku-
cyjnym, „Państwo i Prawo” 2015, nr 3.
Monteskiusz, O duchu praw, (tłum.) T. Boy-Żeleński, Warszawa 2002.
Morawski L., Filozofia prawa, Toruń 2014.  
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
Myślińska K., Geneza powstania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22
marca  1928  roku  o  postępowaniu  administracyjnym,  „Folia  Historica  Cracoviensia”
2012, vol. XVIII.
Naworski Z., Obraz urzędnika w przepisach Landrechtu pruskiego z 1794 r., „Studia Iuri-
dica Lublinensia” 2016, vol. XXV, z. 3.
Niczyporuk J., Podmiotowość administracyjnoprawna, Lublin 2016.
Niczyporuk J., Podmiotowość administracyjnoprawna a zdolność administracyjnoprawna
– delimitacja pojęć, [w:] (red.) M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefań-
ska, Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa
dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009.
Niczyporuk J., Zdolność do czynności prawnych organu administracji publicznej, [w:] (red.)
L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Ewolucja prawnych form administracji publicznej.
Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa
2008.
Nitecki S., Fakultatywne formy weryfikacji decyzji administracyjnej w sferze pomocy spo-
łecznej, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 11.
Ochendowski E., Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministra-
cyjne – wybór orzecznictwa, Toruń 2014.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009.
Olszanowski  J.,  Egzekucja  administracyjna  obowiązków  o  charakterze  niepieniężnym,
Wrocław 2014.  
Olszanowski J., Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyj-
nym, Warszawa 2016.
Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012.
Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.
Ostojski P., Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 4.
Ostojski P., Piątek W., Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Wrocław 2014.
Ostojski P., Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych, Wrocław
2015.
Paluch M., Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w 2002 roku, Warszawa 2002.
Panasiuk A., Umowa publicznoprawna (próba definicji), „Państwo i Prawo” 2008, nr 2. Bibliografia | 359
Piątek W., Zakończenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 1.
Pierzchała E., Odebranie rzeczy ruchomej w egzekucji administracyjnej, [w:] System egze-
kucji administracyjnej, (red.) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa
2004.
Pietrzykowski H., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom V. Postępowanie egze-
kucyjne, (red.) T. Ereciński, WK 2016.  
Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2012.  
Pilipiec S., Zasada prawa do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Fe-
deracji  Rosyjskiej,  „Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska.  Sectio  G-IUS”
2003/2004, vol. 50/51.
Platon, Państwo, [w:] Platon, Państwo, Prawa, (tłum.) W. Witwicki, Kęty 1999.
Plichta A., Koncepcja wolności Johna Stuarta Milla, [w:] (red.) Ł. Machaj, Varia doctrinalia,
Wrocław 2012.
Przybysz P., Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Warszawa 2012.
Przybysz P., Egzekucja administracyjna, Warszawa 1999.
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el.
2018.
Przybysz  P.,  Obowiązek  administracyjny  –  pojęcie,  rodzaje,  konkretyzacja,  „Organizacja  
– Metody – Technika” 1990, nr (8–9).
Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2015.
Puślecki J., Z dziejów myśli utopijnej od XVI do XIX wieku, [w:] (red.) Ł. Machaj, Varia doc-
trinalia, Wrocław 2012.
Radbruch G., Filozofia prawa, (tłum.) E. Nowak, Warszawa 2009.
Radwanowicz J., Uwagi o przymusie administracyjnym, [w:] (red.) E. Ura, Jednostka wobec
działań administracji publicznej, Rzeszów 2001.  
Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007.
Radziewicz P., Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia „osoba prawa publicz-
nego”, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 6.
Ramlo L., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, (red.) J. Wantoch-Re-
kowski, Warszawa 2015.  
Rączka P., Jędrzejewski T., Wierzyciel w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
[w:] (red.) S. Fundowicz, P. Możyłowski, Administracyjne postępowanie egzekucyjne.
Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Radom 2017.
Rosolski  M.,  Tymczasowe  zarządzenia  w  postępowaniu  przymusowem  w  administracji,
„Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1928, nr 7.
Samulska K., Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim, War-
szawa 2017. 360 | Bibliografia
Sarnecki P., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2005.
Schmidt-Aβmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku – założenia i zada-
nia  tworzenia  systemu  prawnoadministracyjnego,  (tłum.)  A.  Wasilewski,  Warszawa
2011.
Sienkiewicz H., List otwarty do Jego Cesarskiej Mości Wilhelma II króla pruskiego, „Czas”
1906, Rocznik LIX, nr 270.
Sieńko M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz – T. 2. – Art. 506-1217, (red.) Ma-
nowska M., WK 2015.
Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, LEX 2014.  
Simon Y., Filozofia rządu demokratycznego, (tłum.) R. Legutko, Kraków 1993.
Simon Y., Ogólna teoria władzy, (tłum.) M. Szopski, Kraków 1998.
Skoczylas A., Czy istnieje „prawo” do egzekucji administracyjnej, [w:] (red.) J. Radwano-
wicz-Wanczewska, J. Niczyporuk, K. Kuźmicz (red.), Jednostka a państwo, Białystok
2008.
Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji, [w:] (red.) R. Hauser, Z. Niewia-
domski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego, T. 9, Prawo procesowe admini-
stracyjne, Warszawa 2014.  
Sobieralski K., Przedmiot i podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nie-
ruchomości, [w:] R. Kujawiński, K. Sobieralski, Egzekucja administracyjna z nierucho-
mości, Wrocław 2010.
Sobieralski K., Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji opłaty dodatko-
wej za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płat-
nego parkowania, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2008, nr 6.
Sołtysiak P., Materialnoprawne wygaśnięcie decyzji i proceduralne stwierdzenie wygaśnię-
cia jej mocy obowiązującej, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016, nr XVI.
Stahl M., Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Prawne formy działania admini-
stracji publicznej, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejni-
czak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii  
i orzecznictwie, Warszawa 2004.
Stahl M., Podmiotowość administracyjnoprawna (publicznoprawna) i osobowość publiczno-
prawna podmiotów administrujących, [w:] (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wró-
bel, System prawa administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, Warszawa 2011.
Stangret-Smoczyńska A., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające
i egzekucyjne. Komentarz, (red.) J. Gołaczyński, LEX 2012.  
Starościak J., Podstawowe zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji, „Go-
spodarka i Administracja Terenowa” 1966, dodatek do nr 7–8.
Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
Starościak J., Stosunek administracyjnoprawny, [w:] (red.) T. Rabska, J. Łętowski, System
prawa administracyjnego, T. III, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.  Bibliografia | 361
Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.
Supeł J., W sprawie podmiotowości administracyjnoprawnej, [w:] (red.) Z. Cieślak, Z. Nie-
wiadomski, Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postę-
powania Administracyjnego, Warszawa 2003.
Symonides J., Ludność w prawie międzynarodowym, [w:] (red.) R. Bierzanek, J. Symonides,
Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.
Szczurek Z., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
Komentarz, (red.) Z. Szczurek, Currenda 2005.
Szreniawski J., Znaczenie znajomości rozporządzenia z 1928 roku o postępowaniu przymu-
sowym w administracji, [w:] System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004.
Szreniawski P., Obowiązek w prawie administracyjnym, Lublin 2014.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1981.
Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa, Warszawa 1995.
Świeboda Z., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie
zabezpieczające i egzekucyjne, LexisNexis 2004.
Świerczyński P., Wierzyciel publicznoprawny jako uczestnik postępowania cywilnego – wy-
brane zagadnienia, [w:] (red.) S. Fundowicz, P. Możyłowski, Administracyjne postępo-
wanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Radom 2017.
Świerczyński P., Wysoki Komisarz ONZ do spraw ochrony praw człowieka, „Annales Univer-
sitatis Mariae Curie Skłodowska – Sectio G – IUS” 2015, vol. 62, no. 1.
Świrska A., Opłata skarbowa jako źródło dochodów gmin, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013.
Tarno J.P., Cisowska-Sakrajda E., Recenzje – Prawo administracyjne. Część ogólna. Część
ustrojowa, Część procesowa,  pod red. Z. Niewiadomskiego,  „Samorząd Terytorialny”
2003, nr 5.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii T. I−III, Warszawa 1995.
Telenga P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany – Art. 730-1217,  
T. 2, (red.) A. Jakubecki, LEX/el. 2017.
Tokarczyk  R.,  Filozofia  prawa  a  filozofia  ogólna,  „Teka  Komisji  Prawniczej  –  OL  PAN”
2010, nr III.
Tokarczyk R., Filozofia prawa, Warszawa 2009.
Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Kraków 2000.  
Ura E., Prawne formy działania administracji. Partnerstwo publiczno-prywatne, [w:] (red.)
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
Wantoch-Rekowski J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, War-
szawa 2015.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo – zarys socjologii rozumiejącej, (tłum.) D. Lachow-
ska, Warszawa 2002. 362 | Bibliografia
Wengerek E., Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1961.
Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1970.
Wesoły M.A., Księga Arystotelesa „O sprawiedliwości” (Eth. Nic. V), „Filo-Sofija” 2017, nr 36.
Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2015.
Wierzbowski M., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne,
podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013.
Wiktorowska A., Wierzbowski M., Prawne formy działania administracji, [w:] (red.) M. Wierz-
bowski, Prawo administracyjne, Warszawa 1997.
Witczak H., Kawałko A., Zobowiązania, Warszawa 2008.
Wolff H.J., Bachof O., Stober R., Verwaltungsrecht Bd. 2, München 2000.  
Wronkowska S., Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995.
Wróbel A., Jaśkowska M. (red.) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War-
szawa 2016.
Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks  postępowania administracyj-
nego. Komentarz, WK 2018.
Wyszomirski Ł.M., Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności
z zakresu administracji publicznej, Warszawa 2018.
Zawistowski D., Artykuły 730−1088, [w:] red.) H. Dolecki, T. Wiśniewski, Kodeks postępo-
wania cywilnego. Komentarz. T. IV, (LEX 2014.  
Zdyb M., Stelmasiak J. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020.
Zieliński M., Zasady i wartości konstytucyjne, [w:] (red.) A. Bałaban, P. Mijal, Zasady na-
czelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Ka-
tedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), Szczecin 2011.
Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
Ziębiński A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2007 r., sygn. SNO
42/07, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 5.
Zimmerman J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.
Zimmermann M. [w:] (red.) M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo
administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
 
 
Wykaz aktów prawnych, orzeczeń i innych dokumentów
1. Wykaz aktów prawnych
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483 ze zm.).
Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90). Bibliografia | 363
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stano w Zjednoczonych Ame-
ryki o statusie sił zbrojnych Stano w Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2010 r.
Nr 66, poz. 422).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie finansowania wspo lnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitoro-
wania jej oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94,
(WE)  nr  2799/98,  (WE)  nr  814/2000,  (WE)  nr  1290/2005  i  (WE)  nr  485/2008  
(Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 549, ze zm.).
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wza-
jemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelnos ci dotyczących podatko w, ceł i innych
obciąz en  (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, s. 1).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowniko w w ramach s wiadczenia
usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2206 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 796 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015, poz. 1269).
Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skar-
bowe oraz o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz.U. z 1932 r. Nr 32,
poz. 328).
Ustawa  z  dnia  10  wrzes nia  2003  r.  o  zmianie  ustawy  o  postępowaniu  egzekucyjnym  
w administracji (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1884).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu choro b za-
kaz nych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaro w i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106
ze zm.).
Ustawa z dnia 11 paz dziernika 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatko w,
nalez nos ci celnych i innych nalez nos ci pienięz nych (t.j. Dz. z 2020 r., poz. 765).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 35 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczego lnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie lotnisk uz ytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1380 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Pan stwa wsparcia instytucjom
finansowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1436 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczen  pracowniczych w razie niewypłacal-
nos ci pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 7 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 paz dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen  społecznych  (t.j. Dz.U.  
z 2020 r., poz. 266 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  
z 2020 r., poz. 256 ze zm.). 364 | Bibliografia
Ustawa z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organo w wykonawczych władz skar-
bowych (Dz.U. R.P. z 1924 r. Nr 5, poz. 37).
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmia-
nie niekto rych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od oso b prawnych (t.j. Dz.U.  
z 2020 r., poz. 1406 ze zm.).
Ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyz szej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1200
ze zm.).
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Słuz bie Celnej, ustawy o urzędach i
izbach skarbowych oraz niekto rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 211).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Admini-
stracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumento w (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 1076 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnos ci za naruszenie dyscypliny finanso w
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1575 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadan  i kompetencji okres lonych w ustawach
szczego lnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie
niekto rych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198).
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o słuz bie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 711 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110,
ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.
z 1971 r. Nr 12, poz. 116 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w spra-
wach o wykroczenia (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 117 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  21  kwietnia  2005  r.  o  opłatach  abonamentowych  (t.j.  Dz.U.  z  2020,
poz. 1689 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 955 ze zm.). Bibliografia | 365
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admi-
nistracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2169 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 65 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2399 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzie-
lanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824).
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz-
twie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 631  
ze zm.).
Ustawa z dnia 24 paz dziernika 1974 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229
ze zm.).
Ustawa z dnia 24 wrzes nia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomos ciami
(Dz.U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1323).
Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji
administracyjnej s wiadczen  pienięz nych (Dz.U. z 1958 r. Nr 11, poz. 38).
Ustawa  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  oso b  fizycznych  (t.j.  Dz.U.  
z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewo dzkich Kolegio w Skarbowych oraz
o zmianie niekto rych ustaw regulujących zadania i kompetencje organo w oraz orga-
nizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi włas ciwemu do spraw finan-
so w publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o s wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
s rodko w publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadko w i darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1813 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U.  
z 2020 r., poz. 755 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  s wiadczeniach  rodzinnych  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r.,
poz. 111 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 805 ze zm.). 366 | Bibliografia
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niekto rych ustaw w związku z wdroz eniem
reformy ustrojowej pan stwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 852
ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325
ze zm.).  
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowo dcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległos ci konstytucyjnym organom Rzeczy-
pospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1932 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamo wien  publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem
Konstytucyjnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2393 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. – Prawo lokalowe (Dz.U. z 1959 r. Nr 10, poz. 59).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1473 ze zm.).
Ustawa z dnia 4 wrzes nia 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1220 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920
ze zm.).  
Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  wojewo dztwa  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r.,
poz. 1668 ze zm.).  
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaz en  i choro b zakaz -
nych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1319 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1268 ze
zm.).
Ustawa z dnia 5 wrzes nia 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1173 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 523
ze zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r., poz. 2204
ze zm.).
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 332 ze
zm.).
Ustawa z dnia 6 wrzes nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1429 ze zm.). Bibliografia | 367
Ustawa z dnia 6 wrzes nia 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji oraz niekto rych innych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administra-
cyjnego oraz niekto rych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869
ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 wrzes nia 1991 r. o systemie os wiaty (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 wrzes nia 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Noz nej UEFA EURO 2012 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1372 ze zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 685 ze zm.).  
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczego lnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choro b zakaz nych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocen-
towania niekto rych kredyto w bankowych, ustawy – Prawo o publicznym obrocie pa-
pierami wartos ciowymi, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od oso b prawnych oraz ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw pan stwowych – w związku z dostosowaniem do prawa
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz.1315).
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczego lnych zasadach przygotowania do realizacji inwe-
stycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 933 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o słuz bie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 265 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pan -
stwa oraz niekto re osoby prawne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 122 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze
zm.).  
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i go rnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064
ze zm.).
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2018
r., poz. 1799 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1505 ze zm.).  
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczego lnych zasadach usuwania skutko w prawnych de-
cyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomos ci warszawskich, wydanych z na-
ruszeniem prawa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2267 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  9  paz dziernika  2015  r.  o  produktach  biobo jczych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,
poz. 2231 ze zm.). 368 | Bibliografia
Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo os wiatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910
ze zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  13  kwietnia  2007  r.  o  Pan stwowej  Inspekcji  Pracy  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,
poz. 1251 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen  Spo-
łecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 53 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnos ci podmioto w realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  s rodowiska  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r.,
poz. 1219 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 849 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 wrzes nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu s cieko w (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.).
Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym (Dz.U. z 1956 r. Nr 9, poz. 52 ze zm.).
Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej s wiadczen  pienięz nych
(Dz.U. z 1947 r. Nr 21, poz. 84).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 marca 1928 r. o postępowaniu
przymusowym w administracji (Dz.U. z 1928 r. Nr 36, poz. 342).
Rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  o  postępowaniu  karno-admini-
stracyjnem (Dz.U. z 1928 r. Nr 38, poz. 365 ze zm.).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1928 r. o orga-
nizacji i zakresie działania władz administracji ogo lnej (Dz.U. R.P. z 1928 r. Nr 11,
poz. 86).
Rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 25 czerwca 1932 r. o wyłączeniu niekto rych ro-
dzajo w s wiadczen  pienięz nych spod egzekucji urzędo w skarbowych (Dz.U. z 1932 r.
Nr 62, poz. 581).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazo w akt oraz instrukcji w sprawie organi-
zacji i zakresu działania archiwo w zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ro-
dzaju spraw, w kto rych obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 370 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finanso w z dnia 11 wrzes nia 2015 r. w sprawie wysokos ci kosz-
to w upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczę-
ciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1526). Bibliografia | 369
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia
nalez nos ci pienięz nych, kto rych egzekucja moz e byc  wszczęta bez uprzedniego dorę-
czenia upomnienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 131 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finanso w z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r., poz. 246).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunko w
technicznych, jakim powinny odpowiadac  budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1065 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie
szczego łowych warunko w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia-
łania „Program rolnos rodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszaro w Wiej-
skich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 361).
Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  24  czerwca  1925  r.  wydane  w  porozumieniu  
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i  Ministrem Sprawiedliwos ci w celu  wykonania
ustawy z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organo w wykonawczych władz
skarbowych (Dz.U. R.P. z 1925 r. Nr 83, poz. 576).  
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwos ci z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu
przedmioto w, kto re w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpos rednio
innym  organom  niz   włas ciwy  naczelnik  urzędu  skarbowego  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,
poz. 2139 ze zm.).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28  lipca  2003  r.  w  sprawie  wysokos ci
opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1310).
Rozporządzenie Ministra Finanso w z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wie-
rzycieli nalez nos ci pienięz nych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1294).
Rozporządzenie Ministra Finanso w z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania
wierzycieli nalez nos ci pienięz nych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1483).
Rozporządzenie Ministra Finanso w z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania
wierzycieli nalez nos ci pienięz nych przy podejmowaniu czynnos ci zmierzających do
zastosowania s rodko w egzekucyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 656).  
2. Wykaz orzeczeń sądowych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 1999 r., P 7/98, OTK ZU z 1999 r.
nr 4, poz. 72.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 1999 r., K 3/99, OTK 1999 r., nr 4,
poz. 73.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r., SK 21/03, OTK-A z 2004 r.
nr 6, poz. 56.  
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 1992 r., K 3/91, OTK 1992 r.,  
nr 1, poz. 1. 370 | Bibliografia
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 1991 r., S 6/91, OTK 1991 r.,
nr 1, poz. 34.  
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08, OSNC 2009 r.,
nr 10, poz. 133.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 37/09, OSNC 2010 r., nr 2,
poz. 22.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2007 r., SNO 42/07, LEX nr 471786.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 1997 r., III CZP 1/97, OSNC z 1997 r. nr 8,
poz. 98.  
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2007 r., III CZP 114/07, OSNC 2009 r., nr 1,
poz. 1.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 grudnia 2007 r., III CZP 150/07, OSNC 2003 r., nr 3,
poz. 41.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2009 r., III CZP 44/09, OSNC 2010 r., nr 2,
poz. 27.  
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009 r., i UK 190/08, OSNP 2010 r., nr 15-
16, poz. 194.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2016 r., V KK 306/15, LEX nr 1963649.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2007 r., i CNP 51/07 LEX nr 322025
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2007 r., III CZP 35/07, OSNC 2008 r., nr 7-8,
poz. 72.
Wyrok NSA w Katowicach z dnia 6 listopada 1998 r., I SA/Ka 216/97, LEX nr 35504.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 7 stycznia 1992 r., III SA 946/91, LEX nr 26039.  
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2001 r., III SA 317/00, ONSA z 2002 r. nr 2, poz. 88.
Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 1997 r., I SA/Lu 1214/96, LEX nr 31859.
Wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2014 r., I OSK 266/14, LEX nr 1771961.
Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2000 r., II SA/Kr 816/00, ONSA 2002 r., nr 1, poz. 35.
Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2002 r., I SA 1421/00, ONSA 2003 r., nr 2, poz. 64.  
Wyrok NSA z dnia 22 października 1987 r., IV SA 422/87, LEX nr 1687477.
Wyrok NSA z dnia 23 września 1982 r., II SA. 1031/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 91.
Wyrok NSA z dnia 26 sierpnia 2016 r., i OSK 591/15, LEX 2118784.
Wyrok NSA z dnia 18 marca 1999 r., I SA/Wr 569/97, „Prawo Bankowe” 1999 r., nr 5,
poz. 36.  
Wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2014 r., II OSK 2801/12, LEX nr 1586374.
Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2014 r., i OSK 1183/13, LEX 1576189.
Wyrok NSA z dnia 21 października 1999 r., IV SA 1597/97, LEX nr 47802.
Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2010 r., II FSK 209/09, LEX nr 658155.  
Wyrok NSA z dnia 6 marca 2001 r., I SA 440/01, LEX nr 77660.
Wyrok NSA z dnia 13 lipca 2006 r., i OSK1400/05, LEX 275465. Bibliografia | 371
Wyrok NSA z dnia 26 marca 2009 r., II FSK 1462/08, LEX nr 532596.
Wyrok NSA z dnia 27 maja 2014 r., II FSK 1568/12, LEX nr 1479159.  
Wyrok NSA z dnia 27 maja 2014 r., II FSK 1568/12, LEX nr 1479159.
Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2011 r., II OSK 1702/10, LEX nr 1152007.
Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2011 r., II OSK 32/11, LEX nr 852219.  
Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2009 r., II FSK 1027/08, LEX nr 508217.
Wyrok NSA z dnia 17 października 2006 r., i OSK 804/06, LEX nr 289091.  
Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2007 r., II GSK 290/06, ONSAiWSA 2008 r., nr 1, poz. 13.  
Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2012 r., II FSK 2133/10, LEX nr 1244156.
Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2011 r., II OSK 2138/10, LEX nr 1083632.  
Wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2013 r., II FSK 2495/11, LEX nr 1364156.
Wyrok NSA z dnia 1 października 2002 r., II SA 2990/01, http://www.orzeczenia-nsa.pl/
wyrok/ii-sa-2990-01,zatrudnienie_i_sprawy_bezrobocia_administracyjne_  postepo-
wanie,13e10c4.html (dostęp: 2018-07-29).
Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2008 r., II FSK 338/07, LEX nr 686475.
Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2008 r., II FSK 338/07, LEX nr 686475.  
Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2008 r., II FSK 338/07, LEX nr 686475.  
Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2012 r., II FSK 710/11, LEX nr 1291634.
Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2014 r., II FSK 733/12, LEX nr 1447066.  
Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2014 r., II FSK 733/12, LEX nr 1447066.
Wyrok NSA z dnia 1 sierpnia 2013 r., II OSK 745/12, LEX nr 1360426.
Postanowienie NSA z dnia 10 listopada 2015 r., i OZ 1457/15, LEX nr 199007.  
Postanowienie NSA z dnia 12 sierpnia 2005 r., II OW 10/05, LEX nr 188292.  
Postanowienie NSA z dnia 17 września 2014, II OSK 2412/14, LEX nr 1798564.  
Postanowienie NSA z dnia 6 lutego 2015 r., I OSK 228/15, LEX nr 1650862.  
Postanowienie NSA z dnia 30 czerwca 2015 r., I OSK 974/15, LEX nr 1784104.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2013 r., II SA/Bd801/12, LEX 1351574.  
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2013 r., II SA/Bd802/12, LEX 1351575.  
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2012 r., I SA/Bk 339/12, LEX nr 1233215.  
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 lutego 2013 r., I SA/Gl 721/12, LEX nr 1277865.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 listopada 2010 r., IV SA/Gl 348/10, LEX nr 688036.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 maja 2010 r., I SA/Gl 217/10, LEX nr 673181.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 marca 2012 r., III SA/Po 86/12, LEX nr 1139348.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 października 2015 r., I SA/Ol 452/15, LEX nr 1929448.
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lipca 2016 r., II SA/Go 418/16, LEX nr
2104743.  
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 listopada 2010 r., I SA/Bk 398/10, LEX nr 747319.
Wyrok  WSA  w  Białymstoku  z  dnia  13  października  2010  r.,  I SA/Bk  392/10,  LEX  nr
747314. 372 | Bibliografia
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 listopada 2010 r., I SA/Bk 398/10, LEX nr 747319.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 lutego 2015 r., I SA/Gl 1151/14, LEX nr 1652445.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1 października 2014 r., I SA/Gl 257/14, LEX nr 1647210.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 października 2010 r., II SA/Gd 448/10, LEX nr 752506.  
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2015 r., I SA/Gd 1197/14, LEX nr 1668117.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 lutego 2014 r., III SA/Gd 1063/13, LEX nr 1471500.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2014 r., I SA/Gd 219/14, LEX nr 1469687.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2018 r., I SA/Gl 302/18, LEX nr 2511105.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 października 2015 r., I SA/Gl 561/15, LEX nr 1958870.
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 grudnia 2011 r., II SA/Go 773/11, LEX
nr 1152630.  
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2018 r., II SAB/Go 137/17, LEX
nr 2455893.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 lipca 2017 r., III SA/Kr520/17, LEX nr 2329804.  
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 czerwca 2015 r., III SA/Łd 406/15, LEX nr 1793511.  
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2012 r., III SA/Wr 335/12, LEX nr 1249720.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 czerwca 2015 r., III SA/Łd 335/15, LEX nr 1748607.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 13 października 2015 r., I SA/Ol 394/15, LEX nr 1929428.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2017 r., IV SAB/Po 22/17, LEX nr 2341062.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 r., I SA/Po 1209/13, LEX nr 1485136
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2017 r., IV SAB/Po 22/17, LEX nr 2341062.  
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2015 r., I SA/Po 731/14, LEX nr 1807095.  
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 września 2013 r., IV SA/Po 167/13, LEX nr 1371819.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 maja 2013 r., II SA/Po 483/13, LEX nr 1323736.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2017 r., II SA/Sz 17/17, LEX nr 2288388.  
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 października 2017 r., II SAB/Wa 221/17, LEX nr
2424836.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 października 2016 r., VII SA/Wa 2541/15, LEX nr
2159951.
Wyrok  WSA  w  Warszawie  z  dnia  22  kwietnia  2015  r.,  II  SAB/Wa  1038/14,  LEX  nr
1745691.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 maja 2015 r., III SA/Wa 2821/14, LEX nr 1756301.  
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 stycznia 2010 r., III SA/Wa 1125/09, LEX nr 600257.  
Wyrok  WSA  w  Gliwicach  z  dnia  23  października  2013  r.,  I SA/Gl  1389/12,  LEX  nr
1383736.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 maja 2014 r., I SA/Gd 91/14, LEX nr 1467412.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2012 r., III SA/Po 149/10, LEX nr 757157.  
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2010 r., III SA/Po 149/10, LEX nr 757157.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2006 r., IV SA/Wr 175/04, http://orzecze-
nia.nsa.gov.pl/doc/6012C6C8D3 (dostęp: 29.07.2018). Bibliografia | 373
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 listopada 2012 r., I SA/Gl 442/12, LEX nr 1247659.  
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 listopada 2012 r., I SA/Gl 442/12, LEX nr 1247659.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2007 r., II SA/Wa 459/07, LEX nr 964356.  
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 listopada 2004 r., II SA/Gd 576/04, LEX nr 812740.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 listopada 2010 r., II SA/Gl 644/10, LEX nr 752907.  
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 listopada 2012 r., II SA/Ol 839/12, LEX nr 1241147.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 września 2012 r., II SA/Ol 840/12, LEX nr 1697589.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2015 r., II SA/Bd 871/15, LEX nr 1948739.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 stycznia 2011 r., II SA/Gl 993/10, LEX nr 953227.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2006 r., I SA/Wa 1162/05, LEX nr 193308.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2006 r., I SA/Wa 1162/05, LEX nr 193308.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 lutego 2013 r., I SA/Gd 1201/12, LEX nr 1282386.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 21 lutego 2013 r., II SA/Ke 7/13, LEX nr 1340290.  
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 lutego 2008 r., II SA/Łd 22/08, LEX nr 461653.
Wyrok WSA w Krakowie z 20 kwietnia 2006 r., II SAB/Kr 10/06, LEX nr 906456.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 r., V SA/Wa 2509/10, LEX nr 995982.
Wyrok  WSA  w  Warszawie  z  dnia  20  czerwca  2013  r.,  VII  SA/Wa  2757/12,  LEX  nr
1681624.  
Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2009 r., VII SAB/Wa 64/09, LEX nr
528865.
Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r., IV SA/Wa 1007/18, LEX  
nr 2493745.  
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 kwietnia 2017 r., XVII AmA
11/16, LEX nr 2300601.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2012 r., II Cz 27/12,
http://bialystok.so.gov.pl/ostatnio-dodane-artykuly/88-orzecznictwo/orzeczenia-
cywilne/410-postanowienie-z-dnia-11-stycznia-2012-roku-sygn-akt-ii-cz-
2712.html (dostęp: 29.07.2018).
Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22 marca 2016 r., II Cz 2000/15, nie-
publ.
3. Wykaz orzeczeń organów administracji
Decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., znak:
DRP.WKP.710.2.2015.26,27.
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 9 sierpnia
2004 r., Kol. Odw. 1811/04/Oś, OSS 2005, nr 1, poz. 2, s. 39-43.  
 
 374 | Bibliografia
4. Wykaz pozostałych dokumentów
Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Zespo ł Orzecznictwa i Studio w, Zasada proporcjonal-
ności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego, (do-
stęp online 2018-06-02): http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/Ze-
stawienie_tez_dotyczacych_zasady_proporcjonalnosci_w_zakresie_pawa_publicz-
nego.pdf
Druk sejmowy nr 1183, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313-
C125809D004C3C8E/%24File/1183.pdf (dostęp: 12.06.2018).
Druk  sejmowy  nr  3942  http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/8F21C6C714261B99-
C1257849003B79D6/$file/3942.pdf (dostęp: 5.05.2018).
Druk  sejmowy  nr  1587  http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/3FD8823BD6C249C0-
C125813100435665/%24File/1587.pdf (dostęp: 6.08.2018).
Oko lnik Ministra Finanso w z dnia 8 stycznia 1952 r., Dz.Urz. Min. Fin. z 1952 r. nr 1, poz. 3.
Oko lnik Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finanso w z dnia 15 marca
2012 r., znak: AP13/841/295/DOL/2012/1843
Komunikat Prezesa Gło wnego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2020 r. w spra-
wie ceny 1m 2  powierzchni uz ytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2020 r.
(Dz.Urz. GUS z 2020 r., poz. 51).
Instrukcja wykonawcza Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1925 r. (Dz.Urz. Ministra Skarbu  
z 1925 r. Nr 5, poz. 168).
Instrukcja Ministerstwa Skarbu z dnia 30 maja 1926 r. (Dz.Urz. Ministra Skarbu z 1926 r.,
nr 15).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Postępowanie egzekucyjne w administ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane