• Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

 • Autor: Marek Mrówczyński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-638-0
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 196/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi pierwsze całościowe opracowanie problematyki materialnoprawnej i procesowej orzekanego przez sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zakaz ten jest dotkliwą sankcją za naruszanie obowiązków wynikających z ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w szczególności za niedochowanie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo zaistnienia ku temu podstaw. Waga i znaczenie tej problematyki wynika przede wszystkim z faktu, że sprawy o orzeczenie tego zakazu dotyczą sfery konstytucyjnie gwarantowanej wolności gospodarczej. Autor podejmuje wnikliwe rozważania nad zagadnieniami, które w większości były poruszane tylko fragmentarycznie w literaturze przedmiotu. Do zagadnień tych należą m.in. przesłanki materialnoprawne orzeczenia zakazu, istota i charakter prawny postępowania, jego przebieg i sposób rozstrzygania przez sąd pierwszej instancji, środki zaskarżenia orzeczeń oraz skutki prawne orzeczonego zakazu.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, w szczególności specjalizujących się w sprawach gospodarczych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Przesłanki materialnoprawne orzeczenia zakazu

1. Uwagi wprowadzające
2. Przesłanki z art. 373 ust. 1 i 3 oraz art. 374 p.u.n.
2.1. Niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość (art. 373 ust. 1 pkt 1 p.u.n.)
2.2. Naruszenie obowiązków powstałych po ogłoszeniu upadłości
2.3. Ponowna upadłość
2.4. Doprowadzenie do niewypłacalności lub pogorszenia sytuacji finansowej celowym działaniem lub rażącym niedbalstwem
3. Przesłanka negatywna z art. 377 p.u.n.

Rozdział 2. Pojęcie i funkcje zakazu oraz istota i charakter postępowania

1. Uwagi wprowadzające
2. Pojęcie i funkcje zakazu
3. Istota i charakter postępowania

Rozdział 3. Podmioty postępowania o orzeczenie zakazu

1. Uwagi wprowadzające
2. Sąd
2.1. Jurysdykcja krajowa
2.2. Właściwość sądu
2.3. Skład sądu
3. Uczestnicy postępowania
3.1. Wnioskodawca
3.2. Osoba, wobec której ma być orzeczony zakaz
3.3. Problem dopuszczalności wzięcia udziału w postępowaniu przez inne podmioty

Rozdział 4. Wszczęcie i przebieg postępowania

1. Wymogi formalne wniosku
2. Podmioty legitymowane do zgłoszenia wniosku
2.1. Wierzyciel
2.2. Organy ustanowione w postępowaniu upadłościowym
2.3. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
3. Skutki prawne wniesienia i doręczenia wniosku
4. Przebieg rozprawy
5. Zawieszenie i umorzenie postępowania

Rozdział 5. Orzekanie przez sąd pierwszej instancji

Rozdział 6. Środki zaskarżenia orzeczeń

1. Uwagi wprowadzające
2. Środki zaskarżenia nieprawomocnych orzeczeń
2.1. Apelacja
2.2. Zażalenie
3. Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń
3.1. Skarga kasacyjna
3.2. Skarga o wznowienie postępowania
3.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem

Rozdział 7. Skutki prawne prawomocnego orzeczenia o zakazie

1. Uwagi wprowadzające
2. Skutki w sferze prawnej osoby, wobec której został orzeczony zakaz
2.1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
2.2. Zakaz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu
2.3. Skutki prawne naruszenia zakazu
3. Obowiązek wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych
4. Obowiązki organów administracji publicznej
5. Powaga rzeczy osądzonej

Rozdział 8. Zakaz a inne sankcje za naruszenie obowiązków dotyczących upadłości

1. Zakaz a odpowiedzialność odszkodowawcza z art. 21 ust. 3 p.u.n.
2. Zakaz a odpowiedzialność cywilnoprawna z art. 299 k.s.h.
3. Zakaz a odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne
4. Zakaz a odpowiedzialność karna
5. Zakaz a środki przymusu stosowane w postępowaniu upadłościowym

Zakończenie

Wykaz literatury

Marek Mrówczyński
doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych, w tym upadłościowych. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, zwłaszcza egzekucyjnego i upadłościowego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane