• Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym

Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym

 • Autor: Daniel Kukla redakcja Wioleta Duda
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-082-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 496/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji przedstawiono tematykę poradnictwa zawodowego i rozwoju zawodowego, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Zakres przedstawionych refleksji dotyczy aspektów wzajemnych relacji pomiędzy poradnictwem zawodowym a edukacją, rynkiem pracy i projektowaniem ścieżki kariery.

Szerokie ujęcie tematyki pozwala na ukazanie znaczenia wsparcia i pomocy doradczej dla różnych grup odbiorców, zarówno borykających się z utratą pracy oraz próbujących znaleźć pierwsze zatrudnienie. Każda grupa społeczna, wiekowa, wymaga innej formy pomocy ze strony instytucji oświatowych i służb zatrudnienia, niemniej jednak wsparcie doradcy, brokera edukacyjnego, coacha kariery jest dziś niezbędnym elementem zaplanowania ścieżki edukacyjno-zawodowej jednostki.

SPIS TREŚCI:
 

Wstęp

Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego  
Daniel Kukla
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. W kręgu wyjaśnień terminologicznych związanych z poradnictwem zawodowym
2. Poradnictwo zawodowe a doradztwo zawodowe
3. Społeczno-gospodarcza funkcja poradnictwa zawodowego
4. Rys historyczny rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 2. Praca i kariera w perspektywie socjologicznej, czyli o pożytkach studiowania klasyków  
Jerzy Bielecki
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Praca i kariera w perspektywie socjologicznej
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 3. Kształcenie doradców zawodowych w Polsce i innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych  
Joanna Ratajczak
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Rozwój doradcy zawodowego
2. Model kompetencji doradcy zawodowego
3. Kształcenie doradców zawodowych w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych
4. Formy kształcenia doradców zawodowych w Polsce
5. Propozycje zmian w obszarze kształcenia doradców zawodowych
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 4. Stan i perspektywy rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego  
Joanna Ratajczak
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Korzyści płynące z właściwie prowadzonego doradztwa zawodowego w szkole
2. Stan doradztwa zawodowego w Polsce i perspektywy jego rozwoju
3. Instytucje wspierające szkoły i uczniów
4. Przykłady dobrych praktyk – Poznań, Kraków, Warszawa
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 5. Wsparcie adolescentów w wyborach edukacyjno-zawodowych
Katarzyna Karska
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Współczesny rozwój zawodowy młodzieży – kształcenie do pracy i przez pracę
2. Kształtowanie się planów edukacyjno-zawodowych w wieku adolescencji
3. Szkolne i pozaszkolne przygotowanie uczniów do wyborów zawodowych
3.1. Szkolne ośrodki kariery
3.2. Praca pedagogów szkolnych
3.3. Poradnictwo zawodowe realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
4. Rekomendacje dla organizacji i świadczenia usług poradnictwa zawodowego
4.1. Budowanie odpowiedzialności społecznej poprzez zaangażowanie wielu grup w przygotowanie jednostki do satysfakcjonującego wejścia w dorosłość
4.1.1. Społeczny model wsparcia jednostki w karierze zawodowej
4.1.2. Metody pracy o potencjalnie wysokiej skuteczności wsparcia
4.1.3. Narzędzia, materiały i treści
4.2. Interdyscyplinarne traktowanie kariery
4.3. Rozwiązania organizacyjne w zakresie budowania usług poradnictwa zawodowego na szczeblu centralnym i regionalnym
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 6. Proces budowania kariery zawodowej  
Beata Jakimiuk
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Kariera zawodowa i rozwój zawodowy – ustalenia terminologiczne
2. Współczesne kariery – zarys problematyki
3. Wybrane modele i koncepcje realizacji współczesnych karier
4. Uwarunkowania karier zawodowych
5. Wartości i kariera
6. Zarządzanie karierą zawodową
7. Etapy budowania kariery zawodowej
8. Problemy związane z realizacją kariery zawodowej
9. Równowaga praca – życie a kariera zawodowa
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Część II. PORADNICTWO ZAWODOWE W KONTEKŚCIE TRANZYCJI NA RYNEK PRACY

Rozdział 1. Znaczenie wychowania w wychowaniu do pracy  
Bartosz Mitkiewicz
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Wychowanie przez pracę
2. Rola wychowania w wychowaniu do pracy
3. Wychowanie do pracy w świetle teorii D. Bennera
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 2. Wymiary tranzycji młodzieży na rynek pracy  
Anna Wawrzonek
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Tranzycja z edukacji na rynek pracy w kontekście kształtowania się tożsamości zawodowej młodego człowieka
2. Sytuacja młodych na rynku pracy
3. Społeczno-ekonomiczne aspekty tranzycji młodych na rynek pracy
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 3. Być na studiach a studiować. Refleksja o projektowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej młodych ludzi  
Magdalena Barańska
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Idea kształcenia akademickiego
2. Student i studia – kiedyś i dziś
3. Jak studiować? – czyli sztuka projektowania przyszłości edukacyjno-zawodowej
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 4. Rynek pracy a rynek edukacji, czyli Krajowe Ramy Kwalifikacji w praktyce  
Wioleta Duda
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Idea Krajowych Ram Kwalifikacji w systemie edukacji
2. Wsparcie młodzieży w procesie tranzycji, czyli o roli doradztwa edukacyjno-zawodowego
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 5. Akademickie biura karier w Polsce – geneza i perspektywa rozwoju  
Mirosław Żurek
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Zakres działalności ABK
2. Od pierwszego biura karier do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier
3. Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca – impulsem dla rozwoju biur karier w Polsce  
4. Sieciowa współpraca akademickich biur karier w Polsce
5. Inne przykłady „dobrych praktyk” z działalności biur karier w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Część III. PORADNICTWO ZAWODOWE DLA WYBRANYCH GRUP RYZYKA JAKO USŁUGA RYNKU PRACY

Rozdział 1. Standardy usług rynku pracy  
Agnieszka Tokarska-Siudeja
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Polityka państwa jako punkt wyjścia do rozważań na temat standardów usług rynku pracy
2. Publiczne służby zatrudnienia
3. Pośrednictwo pracy
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 2. Osoba długotrwale bezrobotna jako klient doradcy zawodowego  
Elżbieta Antosz
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Długotrwale bezrobotni w świetle regulacji prawnych
2. Charakterystyka długotrwale bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
3. Profilowanie pomocy jako kryterium form aktywizacji osób bezrobotnych
4. Metody pracy doradcy klienta w pracy z osobą bezrobotną
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 3. Grupy ryzyka na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem reorientacji zawodowej rolników  
Wioleta Duda
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Problematyka grup ryzyka na rynku pracy
2. Znaczenie doradztwa zawodowego w reorientacji rolników
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 4. Kobieta na rynku pracy – w stronę równego traktowania  
Katarzyna Wróblewska
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Sytuacja kobiet na rynku pracy
2. Stereotypy dotykające kobiet
3. Zakres dyskryminacji kobiet na rynku pracy
4. Formy aktywizacji zawodowej oraz pomocy dla kobiet
4.1. Zasada równości szans na rynku pracy
4.2. Ochrona kobiet w ciąży i okresie macierzyństwa
5. Dylematy współczesnych kobiet – między powinnością a rozwojem
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 5. Starsi pracownicy – najbliższe perspektywy  
Joanna Górna
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Rynek pracy osób 50+ w Polsce
2. Polska na tle Unii Europejskiej
3. Problematyka dyskryminacji starszych osób na rynku pracy
3.1. Wyzwania przed Polską
4. Polskie programy pomocowe dla pracowników 50+
5. Działania wspierające aktywizację zawodową osób powyżej 50. roku życia
6. Aktywizacja i wsparcie starszych pracowników w obszarze doradztwa zawodowego
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 6. Formy wsparcia i pomocy w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami  
Mariola Wolan-Nowakowska
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Proces kompleksowej rehabilitacji
2. Założenia i etapy procesu rehabilitacji zawodowej
3. System rehabilitacji zawodowej w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia
Abstrac
 
Część IV. WYBRANE, NOWE FORMY WSPARCIA JEDNOSTKI W PROCESIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

Rozdział 1. Wybrane aspekty pośrednich form poradnictwa  
Monika Czerw
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Wyjaśnienia terminologiczne
2. Rola mass mediów w poradnictwie
3. Wirtualny doradca – próba charakterystyki
4. Wady i zalety zapośredniczonych form poradnictwa
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

Rozdział 2. Rola doradcy zawodowego w procesie zarządzania talentami pracowników
Marta Zając
   
Streszczenie
Wprowadzenie
1. Talent i jego znaczenie dla pracownika i organizacji
2. Istota zarządzania talentami w organizacji
3. Rola doradcy zawodowego w procesie zarządzania talentami
Podsumowanie
Bibliografia
Abstract

NOTA O AUTORACH

dr hab Anna Paszkowska-Rogacz:

(…) Obecnie rola poradnictwa polega na pomaganiu osobom w różnym wieku w indywidualnym uczeniu się refleksyjnego konstruowania i rekonstruowania wciąż na nowo własnych biografii zawodowych. Doradca może pomóc jednostce w konstruowaniu kariery zawodowej rozumianej jako „projekt życiowy”, nie tyle w określonych fazach życia, ale przez całe życie. (...) osiągnięciem Autorów jest wkład w rozwój teorii i praktyki z zakresu psychologii doradztwa zawodowego. Praca ta jest bardzo potrzebna, aby doradcy mogli efektywniej prowadzić poradnictwo zawodowe wobec młodzieży i osób dorosłych. Książka ta dostarcza ważnych materiałów do pracy z klientami i może stanowić pomoc dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych.

Daniel Kukla redakcja

doktor habilitowany, Zakład Doradztwa Zawodowego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Książki tego autora

Wioleta Duda

magister, Zakład Doradztwa Zawodowego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Doradztwo zawodowe. Wybrane metody ...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju s...

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Między szkołą a rynkiem pracy. Dora...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Doradztwo personalne i zawodowe

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesn...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kompetencje personalne i społeczne ...

16.00 zł 32.00 zł Cena netto: 15.24 zł

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metoda projektu w doradztwie zawodo...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nowe trendy w doradztwie personalny...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Najczęściej kupowane