• Polskie prawo leśne

Polskie prawo leśne

 • Autor: Daria Danecka Adam Habuda Wojciech Radecki Jerzy Rotko redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-124-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 416/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 115.00 zł

  57.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak istotne dla leśnictwa unormowania znajdują się także w innych aktach prawnych. Autorzy postulują zmiany w ustawodawstwie – od ustawy o lasach ku ustawie Prawo leśne, który to akt powinien objąć to, co jest teraz niepotrzebnie rozproszone w wielu innych aktach.

Autorzy omawiają instytucje prawne służące ochronie lasów i gospodarce leśnej. Ukazują leśnictwo jako fragment nowoczesnej ochrony środowiska, w tym przyrody. Lasy są dla tych zjawisk doskonałą ilustracją, ponieważ z jednej strony poddaje się je ochronie, z drugiej jednak są ważnym zasobem gospodarczym.  

W polskiej literaturze prawniczej poświęconej leśnictwu publikacja ma pionierski charakter. Ukazywały się dotychczas pozycje poświęcone pewnym szczególnym zagadnieniom prawnym leśnictwa, określonym wybranym problemom. Wydano opracowania o charakterze komentarzy. Publikacji pretendującej do całościowego ukazania tej ważnej, także z praktycznego punktu widzenia, dziedziny prawa, dotychczas nie było. 

Patroni medialni:

  

Spis treści:
 
Objaśnienie ważniejszych skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Ochronne, społeczne i produkcyjne funkcje lasu
Wojciech Radecki

Rozdział 2. Lasy i leśnictwo w prawie międzynarodowym i unijnym  
Adam Habuda
   
2.1. Prawo międzynarodowe
2.2. Prawo unijne

Rozdział 3. Rozwój polskiego prawa leśnego  
Wojciech Radecki
   
3.1. Od Statutów Kazimierza Wielkiego do Uniwersału leśnego Stanisława Augusta
Poniatowskiego
3.2. Prawo leśne II Rzeczypospolitej
3.3. Prawo leśne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
3.4. Prawo leśne III Rzeczypospolitej
 
Rozdział 4. Prawo leśne w systemie prawa  
Adam Habuda, Wojciech Radecki
   
4.1. Kryteria podziałów prawa
4.2. Źródła prawa leśnego
4.2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
4.2.2. Ustawy
4.2.3. Akty wykonawcze
4.3. Prawo leśne jako gałąź, dział, dziedzina prawa
4.4. Prawo leśne a prawo ochrony środowiska i przyrody

Rozdział 5. Prawna definicja lasu i kategoryzacja lasów  
Adam Habuda
   
5.1. Las i grunt leśny
5.2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa i lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa
5.3. Lasy gospodarcze i lasy ochronne
5.4. Lasy objęte ochroną specjalną
5.4.1. Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody
5.4.2. Lasy w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu
5.4.3. Lasy na obszarach Natura 2000
5.4.4. Lasy objęte innymi formami ochrony

Rozdział 6. Zasady prawa leśnego  
Daria Danecka
   
6.1. Koncepcja zasad prawa
6.2. Zasady prawa ochrony środowiska
6.2.1. Zasady konstytucyjne odnoszone do prawa ochrony środowiska i konstytucyjne zasady ochrony środowiska
6.2.2. Ustawowe zasady prawa ochrony środowiska
6.3. Zasady prawa znajdujące umocowanie w ustawie o lasach
6.4. Relacje między zasadami prawa leśnego a zasadami prawa ochrony środowiska

Rozdział 7. Trwale zrównoważona gospodarka leśna  
Adam Habuda, Wojciech Radecki
   
7.1. Koncepcja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
7.2. Instrumenty realizacyjne trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
7.2.1. Powiększanie zasobów leśnych
7.2.2. Stosowanie leśnego materiału rozmnożeniowego należytej jakości
7.2.3. Planowanie leśne
7.2.4. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi

Rozdział 8. Ochrona lasów przed zagrożeniami  
Wojciech Radecki
   
8.1. Typologia zagrożeń lasów
8.2. Ochrona ilościowa gruntów leśnych
8.2.1. Ochrona gruntów leśnych przed przejmowaniem ich na cele nierolnicze i nieleśne
8.2.2. Ochrona gruntów leśnych przed przejmowaniem ich na cele rolnicze
8.3. Ochrona jakościowa gruntów leśnych
8.3.1. Założenia generalne
8.3.2. Obszary ograniczonego użytkowania
8.3.3. Rekultywacja
8.4. Ochrona lasów przed emisjami
8.5. Ochrona lasów przed pożarami
8.6. Ochrona lasów przed organizmami szkodliwymi
8.7. Ochrona drzew leśnych przed zwierzyną
8.8. Ochrona lasów przed szkodnictwem
8.8.1. Założenia ogólne
8.8.2. Ochrona lasów przed bezprawnym wyrębem
8.8.3. Ochrona lasów przed innym szkodnictwem
8.8.4. Ochrona lasów przed kłusownictwem

Rozdział 9. Powszechne korzystanie z lasów  
Wojciech Radecki
   
9.1. Korzystanie z lasów jako publiczne prawo podmiotowe
9.1.1. Koncepcja publicznych praw podmiotowych
9.1.2. Prawo do środowiska a prawo do korzystania z lasów
9.2. Ograniczenia powszechnego korzystania z lasów

Rozdział 10. Zarządzanie lasami  
Adam Habuda, Wojciech Radecki
   
10.1. Zarządzanie lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
10.1.1. Status prawny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
10.1.2. Straż Leśna
10.1.2.1. Wprowadzenie
10.1.2.2. Organizacja Straży Leśnej
10.1.2.3. Kompetencje strażników leśnych
10.1.2.4. Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego
10.1.2.5. Użycie lub wykorzystanie broni palnej
10.1.2.6. Rozwiązania szczególne
10.2. Zarządzanie lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Rozdział 11. Podatek leśny  
Wojciech Radecki

Rozdział 12. Odpowiedzialność w prawie leśnym  
Wojciech Radecki
   
12.1. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności
12.2. Odpowiedzialność administracyjna
12.2.1. Ustawa o ochronie gruntów
12.2.2. Ustawa Prawo ochrony środowiska
12.2.3. Ustawa o lasach
12.2.3.1. Wprowadzenie nowej formy odpowiedzialności
12.2.3.2. Delikt z art. 66a ustawy o lasach
12.2.3.3. Delikt z art. 66b ustawy o lasach
12.2.3.4. Delikty z art. 66c ustawy o lasach
12.2.3.5. Delikty z art. 66d ustawy o lasach
12.2.3.6. Delikty z art. 66e ustawy o lasach
12.2.3.7. Postanowienia wspólne
12.3. Odpowiedzialność cywilna
12.4. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o szkodach w środowisku
12.5. Odpowiedzialność karna
12.5.1. Problematyka materialnoprawna
12.5.1.1. Rozwój leśnych przepisów karnych
12.5.1.2. Obowiązujący stan prawny
12.5.2. Problematyka proceduralna
12.5.2.1. Wprowadzenie
12.5.2.2. Ściganie przestępstw leśnych
12.5.2.3. Ściganie wykroczeń leśnych
12.5.2.4. Kompetencje procesowe straży przyrodniczych
 
Rozdział 13. Czeskie i słowackie prawo leśne  
Wojciech Radecki
   
13.1. Wprowadzenie historyczne
13.2. Czeskie i słowackie regulacje konstytucyjne
13.3. Ustawa o środowisku oraz ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu
13.4. Nowe ustawy leśne
13.4.1. Wprowadzenie
13.4.2. Struktura ustaw leśnych
13.4.2.1. Czeska ustawa o lasach
13.4.2.2. Słowacka ustawa o lasach
13.5. Wybrane zagadnienia czeskiego i słowackiego prawa leśnego
13.5.1. Cele ustawodawstwa leśnego
13.5.2. Definicja lasu
13.5.3. Kategoryzacja lasów
13.5.4. Ochrona gruntów leśnych
13.5.5. Zarządzanie lasami państwowymi
13.5.6. Powszechne korzystanie z lasów
13.5.7. Ochrona lasów
13.5.8. Gospodarka leśna
13.5.9. Administracja leśna
13.5.10. Nadzór nad lasami
13.5.11. Odpowiedzialność w prawie leśnym
13.5.11.1. Koncepcje odpowiedzialności prawnej
13.5.11.2. Odpowiedzialność administracyjna
13.5.11.3. Odpowiedzialność karna
13.5.11.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza
13.6. Podsumowanie

Rozdział 14. Koncepcja projektu ustawy – Prawo leśne  
Jerzy Rotko

Bibliografia

» Zamiast zmieniać, porządkujmy i integrujmy. O prawie leśnym z prof. Adamem Habudą rozmawiał redaktor Rafał Zubkowicz »
» Polskie Towarzystwo Leśne »
» Las Polski, recenzja »
» www.laspolski.pl »

Daria Danecka
doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa administracyjnego oraz teorii prawa. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo oraz gospodarkę odpadami.

Książki tego autora

Adam Habuda
dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Główne kierunki zainteresowań: prawo ochrony środowiska, w tym prawo ochrony przyrody, prawo administracyjne. Autor ponad 60 opracowań o różnym charakterze.

Książki tego autora

Wojciech Radecki
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emerytowany kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz gospodarkę odpadami. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt.

Książki tego autora

Jerzy Rotko

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Analiza kosztów-korzyści w wycenie ...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

134.10 zł 149.00 zł Cena netto: 127.71 zł

Ornitologia kryminalna

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Odpowiedzialność za środowisko z pe...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawo łowieckie z komentarzem do wy...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane