• Polityka rolna Polski w procesie integracji z Unią Europejską

Polityka rolna Polski w procesie integracji z Unią Europejską

 • Autor: Dorota Rdzanek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-346-1
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 218/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia zawiera analizę działań zmierzających do zniesienia różnic i wyrównania asymetrii pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Publikacja wpisuje się w nurt badań polegających na ponownej zbiorczej analizie wyników wielu wcześniejszych badań, ujmując zagadnienie całościowo, co prowadzi do ich syntezy. Autorka skorzystała z różnorodnych źródeł, które zinterpretowała przy użyciu właściwych metod i technik.

Spis treści:

Wstęp
Wprowadzenie – definicja polityki i polityki rolnej
Problem badawczy, teza i cele, metody badawcze
Struktura pracy

ROZDZIAŁ I. Polityka rolna w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w.

1. Polityka rolna – rozważania teoretyczne
1.1. Pojęcie polityki rolnej
1.2. Cele polityki rolnej i jej uwarunkowania
2. Polityka rolna Polski w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej
2.1. Polityka rolna w okresie kształtowania się nowego ustroju społeczno-politycznego Polski Ludowej
2.2. Realizacja polityki rolnej w Polsce w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej
3. W kierunku nowej polityki rolnej – w poszukiwaniu strategii dostosowawczej polskiego rolnictwa po 1989 r.
3.1. Przekształcenia strukturalne polskiego rolnictwa
3.2. Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi na przełomie lat 80. i 90. XX w.
3.3. Polskie rolnictwo wobec zasad rynkowych
3.4. Kwestia interwencjonizmu państwa w rolnictwie
3.5. Agencja Rynku Rolnego w realizacji polityki interwencyjnej państwa
4. Przekształcanie sektora państwowego w rolnictwie po 1990 r.
4.1. Likwidacja sektora państwowego w rolnictwie efektem zmian polityczno-ustrojowych w Polsce. Likwidacja PGR
4.2. Formy przekształceń własnościowych w rolnictwie
5. Układ Europejski Polski ze Wspólnotami Europejskimi
5.1. Układ Europejski, problematyka rolnicza
5.2. Realizacja postanowień Układu Europejskiego w zakresie polityki rolnej
5.3. Zbliżanie prawa rolnego w Polsce do ustawodawstwa wspólnotowego
5.4. Interwencjonizm w rolnictwie polskim w latach 1990–1994

ROZDZIAŁ II. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej – cele, instrumenty, ewolucja

1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej
1.1. Utworzenie Wspólnej Polityki Rolnej
1.2. Cele i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej
2. Wspólnotowe prawo rolne
2.1. Źródła rolnego prawa wspólnotowego
2.2. Wspólna polityka rolna w polskim porządku prawnym
2.3. Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej
3. Polityka rynkowa Wspólnoty Europejskiej
3.1. Podstawowe instrumenty prawne polityki rynkowej Wspólnej Polityki Rolnej
3.2. Rola polityki rolnej w kształtowaniu struktury instytucjonalnej w Polsce

ROZDZIAŁ III. Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego rolnictwa

1. Diagnoza stanu rolnictwa i wsi polskiej
1.1. Wieś i rolnictwo w świetle integracji z Unią Europejską
1.2. Bariery rozwoju obszarów wiejskich
1.3. Zasoby czynników produkcyjnych w Polsce
2. Cele polskiego rolnictwa a Wspólna Polityka Rolna
2.1. Społeczno-ekonomiczna struktura wsi i rolnictwa, determinanty ich przeobrażeń
2.2. Polskie rolnictwo – cele strategiczne a Wspólna Polityka Rolna
2.3. Program „Rozwój Obszarów Wiejskich”
3. Proces integracji a polskie rolnictwo
3.1. Program „Narodowa Strategia Integracji”
3.2. Programy pomocowe dla polskiego rolnictwa
3.3. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ IV. Rolnictwo i polska polityka rolna w przededniu akcesji do Unii Europejskiej

1. Kierunki zmian w polskiej polityce rolnej
1.1. Rolnictwo polskie w okresie przedakcesyjnym
1.2. „Agenda 2000”. Opinia Komisji Europejskiej o wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej
1.3. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa i droga polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej
1.4. Narodowa Strategia Integracji – rolnictwo
1.5. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej
2. Negocjacje akcesyjne Polski
2.1. Stanowisko Polski w czasie negocjacji akcesyjnych
2.2. Kwestia kupna ziemi w Polsce przez obcokrajowców
2.3. Akcesja Polski – ustalenia rolne
3. Rolnictwo polskie w nowej rzeczywistości wynikającej z członkostwa w Unii Europejskiej
3.1. Rolnictwo polskie po akcesji do Unii Europejskiej
3.2. Dopłaty bezpośrednie po przystąpieniu do Unii Europejskiej
3.3. Plany rozwojowe obszarów wiejskich w Polsce w latach 2004–2006

Zakończenie
Bibliografia

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk:

Monografia autorstwa Doroty Rdzanek stanowi ważny i warty polecenia wkład w literaturę przedmiotu. Jest publikacją, która ujęta w spójną i logiczną całość stanowi źródło informacji oraz wpisuje się w nurt analiz dotyczących polskiego i europejskiego rolnictwa. Chociaż jest ponowną eksplikacją dotychczasowych badań, to wnosi szereg nowych wniosków, interesujących argumentów, ocen, opinii i interpretacji. Autorka sprawnie skorzystała z różnorodnych źródeł, które zinterpretowała przy użyciu właściwych metod i technik badawczych oraz bogatego aparatu naukowego. Może ona stanowić wartościowe źródło wiedzy. Jest też niewątpliwą inspiracją do kolejnych badań dotyczących stanu polskiego rolnictwa i kierunków polityki rolnej w warunkach członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Dorota Rdzanek
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka Instytutu Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2005 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Myśli Politycznej. Jej zainteresowania naukowe dotąd koncentrowały się wokół niemieckiej chadeckiej myśli politycznej. Obecnie prowadzi badania naukowe związane ze współczesną polską myślą polityczną.

Książki tego autora

DOKUMENTY I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Agenda 2000. Opinia Komisji Europejskiej o wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. „Monitor Integracji Europejskiej” wydanie specjalne.
Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, „Monitor Integracji Europejskiej” wydanie specjalne, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
Balcerowicz L., Wieś, rolnictwo, wolny rynek. Rozszerzony tekst wykładu w SGGW, Fundacja im. M. Rataja, Warszawa 18.III.2003.
Biała Księga. Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 1995.
Bilans korzyści i kosztów przystąpienia do Unii Europejskiej: prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, Agencja Rynku Rolnego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
Jednolity akt europejski Dz.U. UE L 169 z 29 czerwca 1987 r., s. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT).
Kalendarium Integracji Polski z Unią Europejską, Urząd Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1994.
Narodowa Strategia Integracji, „Monitor Integracji Europejskiej” wydanie specjalne, Warszawa 1997.
Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej – zmodyfikowany w 1999 roku, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 maja 1999 r.
Negocjacje członkowskie: Polska na drodze do Unii Europejskiej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w UE, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 1999.
Oświadczenie Rządu RP na otwarcie negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej (Bruksela, 31 marca 1998), „Monitor Integracji Europejskiej” nr 18, 1998.
Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2000.
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004 r..
Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 41, Warszawa 2002.
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych według stanu na 30.06.1996 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 1996.
Raport na temat rezultatów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
Raport o stanie realizacji grantów pomocy przedakcesyjnej, UKIE, Warszawa 2003.
Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1995, Warszawa 1996.
Raport z wykonania programu działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej w latach 1992–1996, UKIE, „Monitor Integracji Europejskiej” wydanie specjalne, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
Rozwój regionalny Polski 1990–1995, Raport diagnostyczny, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996.
SAEPR – Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Informacja na temat wyników zakończonych negocjacji akcesyjnych z UE w obszarze „Rolnictwo”, FAPA, Warszawa 2003.
SAEPR Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Wpływ dopłat bezpośrednich na zróżnicowanie dochodów w polskim rolnictwie oraz na ich poziom w porównaniu z pozostałymi grupami społecznymi, FAPA, Warszawa 2001.
SAPARD. Program operacyjny dla Polski (wersja z 20 marca 2002 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2002.
Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
Stanowisko Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w sprawie rodzinnych gospodarstw rolniczych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 1, 1996.
Stanowisko Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokumenty. Zrozumieć negocjacje, Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2000.
Sygnalna informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 1994 r., GUS, Warszawa 30 stycznia 1995 r..
Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Traktat Akcesyjny z 16 kwietnia 2003), Dz.U. UE L 236 z 23 września 2003 r.
Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 340 z 10 listopada 1997 r.
Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 191 z 29 lipca 1992 r.
Traktat z Nicei, Dz.U. UE C 80 z 10 marca 2001 r.
Traktat ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich (traktat fuzyjny), Dz.U. WE 152 z 13 lipca 1967, s. 1. 2–17 (DE, FR, IT, NL).
W perspektywie roku 2010, Komitet Prognoz „Polska XXI wieku”, PAN, Warszawa 1995.
Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE. Pomoc dla rolników i mieszkańców wsi w latach 2004–2006, „Przegląd Rządowy” 2004.
Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w prawie polskim. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej, UKIE, Warszawa 2003.
Zasady i kierunki zmian organizacji funkcjonowania PGR, KERM, PAN, Warszawa 1979.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758.
Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603.
Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r., Dz.U. z 1995 r. Nr 154, poz. 800
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli uprawnionych do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników, Dz.U. z 1991 r. Nr 65, poz. 282.
Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38
Umowa Przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzeczpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzona w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. z 1992 r. Nr 17, poz. 69
Ustawa o podatku rolnym, Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431.
Ustawa o scalaniu gruntów, Dz.U. z 1982 r. Nr 11, poz. 80.
Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów, Dz.U. z 1968 r. Nr 3, poz. 13.
Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. z 1991 r. Nr 107, poz. 464.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny, Dz.U. z 1990 r. Nr 55, poz. 321.
Ustawa z 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 452.
Ustawa z 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, Dz.U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1350.
Ustawa z 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie, Dz.U. z 2001 r.
Nr 52, poz. 539.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. z 2003 r.
Nr 64, poz. 592.
Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych, Dz.U. z 1995 r. Nr 90,
poz. 446.
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół, Dz.U. z 2001 r. Nr 154,
poz. 1793
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1323.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. z 1991 r. Nr 107, poz. 464.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa i zmianach niektórych ustaw, Dz.U. z 1991 r. Nr 107, poz. 464.
Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 1996 r. Nr 34, poz. 146.
Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej  w związku z reformą ustrojową państwa, Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1287
Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, Dz.U. z 1990 r. Nr 39, poz. 223.


ARTYKUŁY NAUKOWE
Adamowicz M., Wspólna Polityka Rolna EWG jako wyraz interwencjonizmu rolniczego państwa, „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. V, 1991.
Bartczak E., Problemy prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 2, 1995.
Błaszczyk C., Wysokińska Z., Układ o stowarzyszeniu Polska – Wspólnoty Europejskie. Kierunki liberalizacji obrotów handlowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3, 1992.
Ciepielewska M., Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 42, 1996.
Ciepielewska M., Nowy kształt polityki rolnej i wiejskiej Wspólnot Europejskich: od CAP do CAPRE, „Wspólnoty Europejskie” nr 9, 1998.
Ciepielewska M., Przygotowania strony polskiej do wdrożenia SAPARD, „Wspólnoty Europejskie” nr 12, 2002.
Czykier-Wierzba D., Funkcjonowanie polityki rolnej w krajach Unii Europejskiej, „Wieś i Państwo” nr 2–3, 1995.
Czykier-Wierzba D., Pomoc Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programu SAPARD, [w:] Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Z.W. Puślecki, M. Walkowski (red.), Poznań 2004.
Czykier-Wierzba D., Wierzba R., Efekty reformy polityki rolnej w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” nr 5, 1996.
Dietl J., Polityka sektorowa – przykład rolnictwa, „Życie Gospodarcze” nr 15, 1993.
Fedyszak-Radziejowska B., Dylematy polskiej wsi i polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską, „Wieś i Rolnictwo” nr 1, 2003.
Forkowski C, Polityka agrarna jako dyscyplina wiedzy, „Wieś i Rolnictwo” nr 3, 1985.
Gomułka W., Referat na VIII Plenum KC PZPR, „Nowe Drogi” nr 10, 1956.
Iwan B., Przeobrażenia strukturalne w rolnictwie polskim, „Wieś i Państwo” nr 4, 1992.
Jurcewicz A., Prawne formy i skutki wyłączania gruntów z produkcji rolnej, „Prawo Rolne” z.2, 1991.
Kawecka-Wyrzykowska E., Dziesięć lat liberalizacji handlu między Polską a Unią Europejską, „Wspólnoty Europejskie” nr 3, 2002.
Kawecka-Wyrzykowska E., Mroczek W., Ciepielewska M., Wpływ umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską na handel rolny Polski, IKCHZ, „Studia i Materiały” nr 37, 1992.
Kawecka-Wyrzykowska E., Skutki liberalizacji importu ze Wspólnoty a polskie rolnictwo, IKCHZ, „Wspólnoty Europejskie” nr 1, 1993.
Kłodziński M., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi po integracji Polski z UE, „Wieś i Rolnictwo” nr 2, 2004.
Koliński A., Stosunki umowne krajów socjalistycznych z EWG, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2, 1989.
Kowalczyk S., Przesłanki zmian strukturalnych w rolnictwie, „Ekonomista” nr 3, 1993.
Krzyżanowska Z., Czapla J., Woicka-Bekas E., Wyniki negocjacji akcesyjnych w obszarze „Rolnictwo”, „Wieś i Rolnictwo” nr 2, 2003.
Kwieciński A., Rolnicza droga do Unii, „Życie Gospodarcze” nr 8, 1995.
Leopold A., W sprawie kierowania rolnictwem, „Wieś i Rolnictwo” 1981.
Liro A., Program rolno-środowiskowy jako instrument wielofunkcyjnego rozwoju wsi i ekologizacji polskiego rolnictwa, „Wieś i Rolnictwo” nr 2, 2003.
Molendowski E., Piket P., Polityka EWG wobec krajów Europy Wschodniej w dobie przemian, „Sprawy Międzynarodowe” nr 12, 1990.
Parzymies S., Problematyka dialogu politycznego w Układzie o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi, „Sprawy Międzynarodowe” nr 4–6, 1992.
Poczta W., Zasoby produkcyjne i struktura rolnictwa polskiego w porównaniu do krajów EWG, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 1–2, 1994.
Poździk R., Dudziec A., Nabywanie nieruchomości w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Europejskiej (na tle stanowiska negocjacyjnego), „Rejent” nr 12, 2002.
Puliński W., Krótko i długookresowe dylematy przekształceń struktury agrarnej w rolnictwie polskim, „Wieś i Rolnictwo” nr 3, 1993.
Rajtar J., Sprawność rolnictwa polskiego, „Wieś Współczesna” nr 12, 1988.
Rosner A., Społeczne, gospodarcze i legislacyjne problemy wsi i rolnictwa w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, „Wieś i Rolnictwo” nr 3, 2002.
Rowiński J., Wspólna polityka rolna w latach 2004–2013, „Wspólnoty Europejskie”
nr 9, 2003.
Saryusz-Wolski J., Polskie rolnictwo a proces integracji z Unią Europejską, [w:] Polska. Unia Europejska, „Magazyn Gospodarczy”, 1996.
Seremak-Bulge J., Czy interwencja jest potrzebna, „Biuletyn Informacyjny” ARR, nr 8, Warszawa 2000.
Sołtysiński S., Układ o stowarzyszeniu między Polską a Wspólnotami Europejskimi. Problematyka prawna i ekonomiczna, „Państwo i Prawo” nr 6, 1992.
Swinbank A., Tangermann S., Przyszłość płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej, „Wieś i Rolnictwo” nr 1, 2002.
Synowiec E., Postęp procesu stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi, „Wspólnoty Europejskie” nr 4, 2002.
Szlachta J., Polityka regionalna w perspektywie integracji z Unią Europejską, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1, 2001.
Szymański W., Zasady i drogi restrukturyzacji rolnictwa, „Wieś i Państwo”, nr 2–3, 1996.
Tupin R., Skarb państwa w okresie reform i przemian własnościowych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 3, 1996.
Wigier M., Od Mansholta do Mac Sharry’ego – ewolucja polityki rolnej UE, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 2–3, 1995.
Wigier M., Programy wsparcia rolnictwa w Polsce w latach 2004–2006, „Wspólnoty Europejskie”, Biuletyn Informacyjny IKiCHZ, nr 8, Warszawa 2004.
Wilczyński W., Dwugłos w sprawie gospodarki żywnościowej w Polsce, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” nr 4, 1991.
Wilkin J., Funkcjonowanie państwa a wieś i rolnictwo – oczekiwania, rozczarowania, potrzeby, „Wieś i Rolnictwo” nr 1, 2001.
Wilkin J., Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji wsi w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Kołłątaja w Krakowie, nr 377, 2001.
Wilkin J., Kierunki i uwarunkowania wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”
nr 1, 2003.
Wilkin J., Polityka rolna państwa i poziom niezbędnej aktywności, „Wieś i Rolnictwo” nr 1, 1995.
Wilkin J., Polskie rolnictwo w procesie transformacji – mechanizmy, tendencje i efekty przemian, „Problemy Integracji Rolnictwa” nr 4, 2000.
Winiecki J., Za dużo przeszkód, „Życie Gospodarcze” nr 32, 1995.
Wojciechowska-Ratajczak B., Determinanty zmian strukturalnych gospodarki żywnościowej w Polsce, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” nr 4, 1993.
Woś A., Rolnictwo jakie być może, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 15, 1996.
Woś A., Rozwój sektora żywnościowego w Polsce, „Ekonomista” nr 3, 1994.
Woś A., Tendencje rozwoju rolnictwa w warunkach rynkowych, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Warszawa 1994.
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a polskie rozważania o korzyściach i kosztach, „Monitor Integracji Europejskiej”, Biblioteka Europejska, nr 21, UKIE, Warszawa 2002.
Zaorska A., Integracja Europejska w kontekście globalizacji, „Zeszyty Naukowe” nr 9, 2000.
Zgliński W., Przekształcenia Państwowych Gospodarstw Rolnych i ich wpływ na wieś i rolnictwo, „Wieś i Rolnictwo” nr 1, 1995.
Ziętara W., Przekształcenia własnościowe w PGR (uwarunkowania i bariery), „Wieś i Państwo” nr 3, 1992.


OPRACOWANIA ZWARTE I MONOGRAFIE
Adamowicz M., Instytucjonalne aspekty rynku rolnego w Polsce, [w:] Giełdy towarowe. Wybrana tematyka rozwoju i funkcjonowania, Warszawa 1999.
Adamowski Z., Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim, Warszawa 1988.
Anusz S. Problemy związane z wykupem ziemi rolniczej przez obcokrajowców, [w:] Od państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim, Materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006 r.,
K. Kozłowski, L. Pałasz (red.), Szczecin 2006.
Babiak J., Zmiany strukturalne obszarów wiejskich w Polsce w kontekście integracji europejskiej, [w:] Polska w obliczu integracji europejskiej. Doświadczenia i perspektywy,
J. Babiak (red.), Warszawa–Kalisz–Poznań 2003.
Banasiński C., Wojciechowski J.A. (red.), Komentarz do Układu Europejskiego ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami z drugiej strony, Warszawa 1995.
Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003.
Bartczak E., Prywatyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych, [w:] Wieś i rolnictwo w okresie przemian systemowych, W. Łuczka-Bakuła (red.), Poznań 1997.
Białecki T., Państwowe Nieruchomości Ziemskie 1946–1949 na Pomorzu Zachodnim, [w:] Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim. Materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006r., K. Kozłowski, L. Pałasz (red.), Szczecin 2006.
Bidzińska-Jakubowska B., Koprowski J., Szansa dla polskiego rolnictwa i rolników. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Opole 2004.
Bidzińska-Jakubowska B., Unia Europejska. Instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski do Unii Europejskiej, Opole 2000.
Bijak-Kaszuba M., Protekcja uwarunkowana w obrotach towarowych Polski z Unią Europejską, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, J. Świerkocki (red.), Łódź 1996.
Bojan K., Polityka rolna w PRL, Warszawa 1984.
Brzóska M., Nurzyńska I. (red.), Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo. Rozważania o korzyściach i kosztach, UKIE, Warszawa 2002.
Ciamaga L., Unia Europejska, Warszawa 1999.
Ciepielewska M., Polskie rolnictwo a wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, [w:] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. Niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej, Warszawa 1997.
Czechowski P., Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.
Czechowski P., Protekcjonizm w Unii Europejskiej, [w:] Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, P. Czechowski, M. Korzycki-Iwanow, S. Prutis,
A. Stelmachowski (red.), Warszawa 1999.
Czubiński A., Dzieje najnowsze Polski 1944–1989, t. II, Poznań 1992.
Czykier-Wierzba D., Rolnictwo polskie a integracja z Unią Europejską, Gdańsk 1995.
Czyżewski A, Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Poznań 2006.
Czyżewski A., Czyżewski B., Henisz A., Rolnictwo polskie w Unii Europejskiej. Wyniki negocjacji akcesyjnych, Poznań 2003.
Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja europejska, Białystok 2005.
Doliwa-Klepacki Z.M., Unia Europejska – Polska. Od członkostwa stowarzyszonego do członkostwa zwyczajnego, Ostrowiec Świętokrzyski 2003 (Białystok 2005).
Domańska E., Organizacja rynku mleka i produktów mleczarskich w Unii Europejskiej, [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w integracji z Unią Europejską, Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa – SITR Sp. z o.o. w Koszalinie, FAPA, Warszawa 1998.
Druesne G., Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej, Warszawa 1996.
Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Pozarolnicza działalność gospodarcza – kierunki i możliwości rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych, IRWiR PAN, Warszawa 1993.
Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na terenie gminy, [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, K. Duczkowska-Małysz (red.), Warszawa 1993.
Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Refleksje końcowe i wnioski, [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, K. Duczkowska-Małysz (red.), Warszawa 1993.
Duczkowska-Małysz K., Małysz J., Mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, K. Duczkowska-Małysz (red.), Warszawa 1993.
Duczkowska-Małysz K., Rolnictwo, wieś, państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, Warszawa 1998.
Duczkowska-Małysz K., Trziszka T. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki rolnej w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Wrocław 1998.
Duczkowska-Małysz K., Wspólna Polityka Rolna i polityka regionalna Unii Europejskiej – czy szansą dla Polski?, [w:] Strategie rozwoju obszarów wiejskich – zarządzanie projektami Unii Europejskiej, M. Duczkowska-Piasecka (red.), Olsztyn 2000.
Ebbig P., Od Układu Europejskiego do Traktatu Akcesyjnego. Analiza polskich dokumentów dotyczących integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską, [w:] Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Z.W. Puślecki, M. Walkowski (red.), Poznań 2004.
Fedyszak-Radziejowska B., Polska wieś – diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz postawy i opinie ich mieszkańców, [w:] Wymiar społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2003.
Gajewski J., Polityka rolna w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej, [w:] Polska polityka rolna 1944–1994, B. Kożuch (red.), Białystok 1994.
Gąsowski A., Rolnictwo polskie a stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi, [w:] Dwa lata umowy stowarzyszeniowej Polska – Wspólnoty Europejskie, Materiały z seminarium dla posłów Sejmu II kadencji, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1993.
Gorzelak E. (red.), Polityka rolna lat dziewięćdziesiątych na tle ogólnej polityki gospodarczej kraju, Warszawa 1992.
Gorzelak E., Polityka agrarna PRL, Warszawa 1987.
Gorzelak E., Polityka agrarna jako nauka i dyscyplina nauczania. Nauki ekonomiczno-rolnicze w szkołach wyższych, teoria i dydaktyka. Materiały z konferencji naukowej 4–5 grudnia 1987, SGPiS, Warszawa 1990.
Grabowski S., Zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, Warszawa 1993.
Grabski W., Społeczne gospodarstwo agrarne w Polsce, Warszawa 1932.
Grochowska R., Wspólna organizacja rynku i produktów mlecznych w Unii Europejskiej
– zasady i mechanizmy działania, UKIE, Warszawa 2003.
Guba W., Piskorz W., Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski, UKIE, Warszawa 2002.
Gutowski K., Interwencjonizm na rynku rolnym. Doświadczenia i perspektywy działania ARR, Warszawa 1995.
Guzewicz W., Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i sytuacja finansowa gospodarstw powstałych o mienie po byłych PGR, Warszawa 1994.
Jazłowiecka D., Integracja Polski z Unią Europejską i wynikające z niej działania, [w:] Unia Europejska – jej polityka rolna i strukturalna, H. Runowski (red.), Koszalin 2000.
Jóźwiak W., Skutki gospodarcze dyrektywnego sterowania produkcją PGR, Warszawa 1983.
Jurcewicz A., Charakterystyka wspólnej polityki rolnej, [w:] Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz (red.), Warszawa 1995.
Jurcewicz A., Kierunki zmian wspólnej polityki rolnej, a polskie rolnictwo w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, R. Budzinowski, A. Zieliński (red.), Kluczbork 2001.
Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2004.
Kaliński J., Basak S., Rola rolniczych organizacji branżowych izb gospodarczych w modernizacji produkcji i rozwijania marketingu, [w:] Marketing i instytucje rynkowe w polskim przemyśle rolno-spożywczym, Materiały seminaryjne MRiGŻ, Poznań 1994.
Kania J. (red.), Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, Kraków 1998.
Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w drodze do Unii Europejskiej, Warszawa 1999.
Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2001.
Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.), Wspólnoty Europejskie. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi, Warszawa 1993.
Kisiel R., Wskaźniki finansowe PGR w latach 1988–1992, Olsztyn 1993.
Klasik A., Szlachta J., Zawadzki S. M., Polityka regionalna Polski w warunkach stowarzyszenia i integracji ze Wspólnotami Europejskimi, Urząd Rady Ministrów, Biała Księga Polska  Unia Europejska, Warszawa 1993.
Kłodziński M., Rosner A., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Warszawa 1997.
Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Warszawa 1996.
Kosiedowski W.R. (red.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, Toruń 2004.
Kowalski A., Rola agencji rządowych w procesie modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa w Polsce i we Francji [w:] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. Niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej, J. Rowiński (red.), Warszawa 1997.
Kozioł Z., Strużek B., Stanko S., Procesy dostosowawcze w rolnictwie chłopskim do gospodarki rynkowej. Synteza z badań, Warszawa 1994.
Kozłowska B., Pozycja prawna organizacji syndykalnych w europejskiej integracji rolnictwa, Warszawa 1998.
Kozłowska M., Reformy i przemiany własnościowe w rolniczych przedsiębiorstwach państwowych (1981–1993), Białystok 1994.
Kożuch B. (red.), Polityka rolna 1944–1994. Wybrane zagadnienia, Białystok 1994.
Kożuch B. (red.), Polityka rolna, Białystok 1997.
Kożuch B., Przemiany społeczno-ekonomiczne w strukturze wsi i rolnictwa, [w:] Polska polityka rolna 1944–1994, wybrane zagadnienia, B. Kożuch (red.), Białystok 1994.
Krzyżanowski J.T., Ceny rolne jako narzędzie regulowania produkcji rolnej, Warszawa 1993.
Kwieciński A., Leopold A., Sytuacja w rolnictwie, [w:] Gospodarka w latach 1990–1992. Doświadczenia i wnioski, L. Ziembowski (red.), Warszawa 1992.
Leopold A., Polityka w stosunku do wsi i rolnictwa w okresie transformacji ustrojowej, [w:] L. Klanka (red.), Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej, Warszawa 1995.
Lichorowicz A., Problematyka struktur agrarnych Wspólnoty Europejskiej, Kraków 1996.
Liro A., Ochrona środowiska w rolnictwie, FAPA, Warszawa 2000.
Łuczka-Bakuła W. (red.), Wieś i rolnictwo w okresie przemian systemowych, Poznań 1997.
Malosse H., Fontaine P., Słownik instytucji i terminów Unii Europejskiej, Warszawa 1997.
Małuszyńska C., Polityka regionalna Polski w warunkach stowarzyszenia z UE, [w:] Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju województwa leszczyńskiego w latach 1990–1994, T. Mendel (red.), Leszno 1995.
Małysz J., Towarowe giełdy rolne, [w:] Przedsiębiorstwo w agrobiznesie, Warszawa 1995.
Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, Warszawa 1992.
Marszałek A. (red.), Integracja Europejska, Warszawa 2004.
Michałowska-Gorywoda K., Wspólnota Europejska, Warszawa 1994.
Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000.
Noble A., Przewodnik po Unii Europejskiej. Od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu, Warszawa 1998.
Olejniczak W., Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE, Warszawa 2004.
Orłowski W., Przeciw stereotypom. Rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę, seria: Zrozumieć negocjacje, UKIE, Warszawa 2001.
Paluszek J., Efektywność prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Agrobiznes jako podstawa rozwoju gospodarczego regionu rolniczego, Lublin 1995.
Poczta W., Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Poznań 2003.
Podraza A., Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 1996.
Popiuk-Rysińska I., Unia Europejska – geneza, kształt i konsekwencje integracji, Warszawa 1998.
Puślecki Z.W., Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej, Poznań 1994.
Puślecki Z.W., Polska i Unia Europejska wobec integracji rolnictwa, [w:] Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Z.W. Puślecki, M. Walkowski (red.), Poznań 2004.
Puślecki Z.W., Rolnictwo polskie w procesie dostosowań do Unii Europejskiej, [w:] Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską, W. Walkowski (red.), Poznań 1999.
Ratajczak K, Polityka państwa wobec rolnictwa w 40-leciu PRL, [w:] Zmiany na wsi i w rolnictwie w 40-leciu PRL, Poznań 1984.
Ratyński W., Bariery i problemy prywatyzacji i przetwórstwa, Warszawa 1996.
Rosner A. (red.), Rolnicy 92. Rolnicy wobec przemian systemowych, Warszawa 1993.
Rowiński J., Integracja polskiej gospodarki żywnościowej z gospodarką żywnościową Unii Europejskiej (proces przedakcesyjny), [w:] Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej 1989–1997, A. Woś (red.), Warszawa 1998.
Rowiński J., Integracja Polski z Unią Europejską – niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej, [w:] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską, Warszawa 1997.
Rowiński J., Proces dostosowawczy polskiej gospodarki żywnościowej do wymogów Unii Europejskiej, Referat na konferencji IRSS, Warszawa 1998.
Rowiński J., Skutki członkostwa dla polskiej gospodarki żywnościowej, [w:] Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski, S. Golinowska, E. Kawecka-Wyrzykowska,
K. Lutkowski, J. Rowiński, W. Sartorius, J. Szlachta (red.), Warszawa 1999.
Rowiński J., Wpływ Układu Europejskiego i okresu stowarzyszenia na polską gospodarkę żywnościową. Oczekiwania i efekty, [w:] Rezultaty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 1998.
Siekierski C., Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską – Wspólna Polityka Rolna. Fundusze Strukturalne, FAPA, Warszawa 1998.
Siekierski C., Szanse i wyzwania dla polskiej wsi i rolnictwa wynikające z integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa 1997.
Sługocki W., Aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej w świetle wybranych dokumentów, [w:] Z.W. Puślecki, M. Walkowski (red.), Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Poznań 2004.
Synowiec E., Polityka handlowa Polski w stosunkach z Unią Europejską, [w:] Polska polityka handlu zagranicznego 1994–1995, IKChZ, Warszawa 1995.
Synowiec E., Wykorzystanie przez Polskę koncesji w postaci kwot dla produktów rolnych, [w:] Ocena realizacji umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, E. Synowiec (red.), Warszawa 1996.
Szlachta J., Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne, [w:] Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Warszawa 2000.
Szot E., Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
Szwacka-Salmonowicz J., Interwencjonizm w systemie transformacji rolnictwa, [w:] Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej, L. Klanka (red.), Warszawa 1995.
Tendera-Właszczuk H., Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów, Warszawa 2001.
Tomczak F., Strategia rozwiązywania problemu cywilizacyjnego opóźnienia wsi polskiej w warunkach integracji z UE, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004–2015, Warszawa 2002.
Tomkiewicz E., Kompetencje władz narodowych do stanowienia prawa w zakresie wspólnych organizacji rynkowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, S. Prutis (red.), Białystok 1998.
Tomkiewicz E., Limitowanie produkcji rolnej w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2000.
Tomkiewicz E., Prawne środki limitowania produkcji rolnej stosowane w ramach polityki wiejskiej, [w:] Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, R. Budzinowski, A. Zieliński (red.), Kluczbork 2001.
Urban S., Stan polskiego rolnictwa przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, [w:] O humanistyczny wymiar przedsiębiorczości wiejskiej, Z.J. Przychodzeń (red.), Warszawa 2000.
Walkiewicz W., Unia Europejska – stan prawno-proceduralny na dzień 3 stycznia 2002 r., Tyczyn 2002.
Walkiewicz W., Wspólna polityka rolna, Tyczyn 2002.
Walkowski M., Regionalne i globalne uwarunkowania reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Poznań 2007.
Walkowski M., Szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze. Analiza uzgodnień negocjacyjnych dotyczących Polski, [w:] Oblicza europejskiego pluralizmu, Z. Drozdowicz (red.), Poznań 2003.
Walkowski M., Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce, [w:] Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Z.W. Puślecki, M. Walkowski (red.), Poznań 2004.
Wierzbicki J., Interwencjonizm w rolnictwie – istota, zalety, wady w: Doświadczenia i perspektywy interwencjonizmu rolniczego, SGGiW, Warszawa 1992.
Wilczyńska K., Wyznaczniki aktywności i efektywności na wsi w okresie transformacji, [w:] Wieś i rolnictwo w okresie przemian systemowych, W. Łuczka-Bakuła (red.), Poznań 1997.
Wilczyński W., Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 1991–1995, Poznań 1996.
Wilczyński W., Przełom ustrojowy a polityka gospodarcza, [w:] Od i do gospodarki rynkowej. Problemy teorii i polityki gospodarczej, W. Jarmołowicz i J. Orczyk (red.), Poznań 1992.
Wilkin J. (red.), Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1988.
Witos Z., Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, [w:] Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim, Materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006 r., K. Kozłowski, L. Pałasz (red.), Szczecin 2006.
Wojciechowski J.A., Instytucje i porządek prawny Wspólnot Europejskich, Warszawa 1995.
Woś A., Podstawy nauki o polityce rolnej, Warszawa 1987.
Woś A., Polityka rolna w warunkach liberalizacji rynku 1990–1991, Warszawa 1992.
Woś A., Strategia rozwoju, Warszawa 1992.
Woś A., Zegar J.S., Polityka rolna do końca XX w., Warszawa 1992.
Wróblewska M., Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Z.W. Puślecki, M. Walkowski (red.), Poznań 2004.
Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska – rozwój rynków, Warszawa–Łódź 1999.
Zegar J.S., Polityka rolna a procesy dostosowawcze do Wspólnoty Europejskiej, [w:] Rola polityki państwa w procesach dostosowawczych do Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 1994.

ARTYKUŁY PRASOWE
Bielecki J., Kozman M., Odejście z zawodu za pieniądze Brukseli, „Rzeczpospolita”, 2 sierpnia 2004.
Blajer P., Bariera dla pieniędzy, „Rzeczpospolita”, 27 maja 2003.
Majewski E, Wąs E., O dopłatach dla rolników bez emocji, „Gazeta Wyborcza”, 13 lutego 2003.
Można powiedzieć, że się udało, wywiad z Leszkiem Balcerowiczem przeprowadzony przez J.B. Lipszyca, „Rzeczpospolita” nr 48, 1994.
Naszkowska K., Co rolnik będzie miał w Unii?, „Gazeta Wyborcza”, 21 listopada 2001 r.
Naszkowska K., Rolnicy! Nowe renty od Unii, „Gazeta Wyborcza”, 7–8 sierpnia 2004.
Słabo wydajemy euro. NIK krytykuje wykorzystanie unijnych funduszy na ochronę środowiska, „Rzeczpospolita”, 30 kwietnia i 1 czerwca 2003 r..
Szot E., Bilans zdecydowanie dodatni, „Rzeczpospolita”, 11 grudnia 2002 r..
Szot E., Polska wieś u wrót Europy, „Rzeczpospolita”, 18 listopada 1999.
Szot E., Zielona Księga, „Rzeczpospolita”, 9 października 1998 r.
Trusewicz J., Boom na zdrową żywność, „Rzeczpospolita”, 20 lutego 2006.
Wsparcie dla gospodarstw rolnych, „Rynki Zagraniczne”, 9–11 kwietnia 2005 r.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawne uwarunkowania obrotu gruntam...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane