• Polityka państwa wobec przemysłu stoczniowego w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju

Polityka państwa wobec przemysłu stoczniowego w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju

 • Autor: Małgorzata Kamola-Cieślik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-594-6
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 210/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Przedmiotem pracy jest ukazanie polityki rządu w zakresie przekształceń własnościowych stoczni produkcyjnych, kierunków rozwoju przemysłu stoczniowego po likwidacji Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w kontekście decyzji podejmowanych przez poszczególne rządy oraz działalności prywatnych stoczni i zakładów stoczniowych oraz firm z nimi współpracujących.

Spis treści:

Wstęp
Wykaz skrótów

Rozdział I. Kierunki przekształceń własnościowych w przemyśle stoczniowym w pracach rządowo-parlamentarnych w latach 1989–2004

1. Wymiar instytucjonalny przekształceń własnościowych w przemyśle stoczniowym
2. Cele polityki Rady Ministrów wobec zmian własnościowych stoczni produkcyjnych
3. Przekształcenia własnościowe stoczni produkcyjnych w pracach parlamentu
4. Proces przekształceń własnościowych
5. Sytuacja ekonomiczna stoczni produkcyjnych w Polsce

Rozdział II. Restrukturyzacja i prywatyzacja stoczni produkcyjnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej

1. Nadzór właścicielski nad stoczniami produkcyjnymi
2. Założenia i realizacja programów rządu w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji stoczni produkcyjnych
3. Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej wobec pomocy publicznej udzielonej stoczniom w Szczecinie i Gdyni
4. Produkcja statków i zatrudnienie w polskich stoczniach

Rozdział III. Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego po 2015 roku

1. Powołanie i zakres kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
2. Kierunki polityki państwa wobec przemysłu stoczniowego
3. Realizacja programu Batory i planu Stocznia Gdańsk 4.0 – nowy początek
4. Perspektywa rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce w kontekście sytuacji na rynku stoczniowym w świecie – próba oceny

Zakończenie
Bibliografia
Summary
Spis tabel, schematów i wykresów

Małgorzata Kamola-Cieślik
dr hab., prof. nadzw. w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu szczecińskiego, politolog. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się badaniem przemian polityczno-gospodarczych zachodzących w III RP, polityką morską i bezpieczeństwem energetycznym Polski. Szczególną uwagę poświęca decyzjom polskiego rządu po 1989 roku wobec przemysłu stoczniowego.

Książki tego autora

Materiały archiwalne
Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, sygn. 1/17, Polityka transportowa i program działania w kierunku przekształcenia transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków współpracy gospodarczej w Europie, Warszawa, 9 marca 1994 r.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, sygn. 1/17, Przekształcenia własnościowe państwowych przedsiębiorstw resortu transportu i gospodarki morskiej. Zarys koncepcji, Warszawa, listopad 1994 r.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, sygn. 1/20, Założenia polityki morskiej państwa do roku 2000, Warszawa, 31 maja 1993 r.
Archiwum Akt Jawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Rada Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów, sygn. 3032/10, Pismo wiceprezes Rady Przekształceń Własnościowych przy Radzie Ministrów Barbary Błaszczyk do premier Hanny Suchockiej w sprawie zasad prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej, 13 sierpnia 1993 r.
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka, sygn. 459/14, Monitorowanie zmian zachodzących w przemyśle okrętowym – rok 2000 – przekształcenia strukturalne w polskim i światowym przemyśle okrętowym w latach 1996–2000, Warszawa, lipiec 2001 r.
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera i Marka Belki, sygn. 904/13, Notatka dla prezesa Rady Ministrów Marka Belki w sprawie Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., Warszawa, 8 lipca 2004 r.
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera, sygn. 593/14, Pismo prezesa zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA Krzysztofa Piotrowskiego do prezesa Rady Ministrów Leszka Millera dotyczące trudnej sytuacji Stoczni Szczecińskiej SA i innych spółek skupionych w grupie Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA, Warszawa, 11 lutego 2002 r.
Sekretariat Prezesa RM Jerzego Buzka, sygn. 2994/18, Założenia programu zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności polskiego transportu morskiego, Warszawa, luty 1996 r.
Urząd Rady Ministrów Biuro Prezydialne, sygn. 2903/3, Protokół ustaleń nr 36/92 z posiedzenia RM w dniu 26 września 1992 r., załącznik 2, Program rządowy. Nowy ustrój
i prywatyzacja przedsiębiorstw, Warszawa, wrzesień 1992 r.
Urząd Rady Ministrów Biuro Prezydialne, sygn. 2903/39, Protokół ustaleń nr 36/92 z posiedzenia RM w dniu 26 września 1992 r.
Urząd Rady Ministrów Biuro Prezydialne, sygn. 2994/18, MPiH, Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu. Program polityki przemysłowej na lata 1995–1997, Warszawa, kwiecień 1995 r.
Urząd Rady Ministrów Biuro Prezydialne, sygn. 2169/113, Protokół ustaleń nr 25/89 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 5 października 1989 r.
Urząd Rady Ministrów Biuro Prezydialne, sygn. 2169/113, Zarys programu gospodarczego, Warszawa, październik 1989 r.
Archiwum Zakładowe Ministerstwa Skarbu Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 7513/1, Pismo ministra Skarbu Państwa Wiesława Kaczmarka do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezarego Balasińskiego z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie projektu udzielenia pomocy publicznej w formie pożyczki dla Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA, zał. 1, Warszawa, 16 maja 2002 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 3420/5, Postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku w sprawie zezwolenia syndykowi masy upadłości firmy Stocznia Gdańska SA na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego firmom Stocznia Gdynia SA i EVIP Progress SA na warunkach określonych w protokole z wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu przedsiębiorstwa Stocznia Gdańska SA, który z uwagi na tajemnicę handlową nie został dołączony do akt, Warszawa, 23 lipca 1998 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 3536/30, List otwarty przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność 80” Grzegorza Durskiego do prezesa Rady Ministrów RP Leszka Millera
w sprawie Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA, Szczecin, 7 maja 2002 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 3536/30, Uzasadnienie do wniosku o ogłoszenie upadłości Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA, Szczecin, 12 lipca 2002 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 3536/64, Informacja na temat Stoczni Szczecińskiej Nowej, Warszawa, 20 stycznia 2003 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 3588/13, Pismo ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza do prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka dotyczącego dezyderatu nr 4 Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji uchwalonego na posiedzeniu
1 grudnia 1998 r. w sprawie Stoczni Gdańskiej SA w upadłości.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 3588/13, Uchwała nr 205/90 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia części akcji Spółki Akcyjnej „Stocznia Gdańska” w Gdańsku.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 5518/10, Notatka dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych Anny Stopki, Warszawa, 12 grudnia 1994 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 5518/10, Pismo prezesa zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA Krzysztofa Piotrowskiego do Marszałka Sejmu RP Marka Jurka dotyczące interpelacji posła na Sejm RP Rafała Wiecheckiego w sprawie przyczyn i skutków upadłości Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA, Szczecin, 23 marca 2006 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 719/1, Uchwała nr 66/93 Rady Ministrów z dnia
10 sierpnia 1993 r. w sprawie trybu zbycia akcji Stoczni Szczecińskiej Spółki Akcyjnej.
Ministerstwo Skarbu Państwa, sygn. 91/2, Notatka dotycząca spotkania z dnia 10 lipca 1991 r. ministra przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego z kierownictwem Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w sprawie przekształcenia stoczni w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, Warszawa, 11 lipca 1991 r.
Archiwum Państwowe w Gdańsku
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10005, Ocena działalności Stoczni za 1990 r., Gdańsk, 28 lutego 1991 r.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10005, Podstawowe cele strategiczne Stoczni Gdańskiej SA na lata 1991–1995 i wybrane zagadnienia taktyki, Gdańsk 1991.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10007, Studium przyczyn pogorszenia płynności finansowej Stoczni Gdańskiej od 1989 r. do 1993 r.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10008, Załącznik 4 do opisu działań restrukturyzacyjnych
w Stoczni Gdańskiej SA i ich efekty w roku 1992, Gdańsk, 15 stycznia 1993 r.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10010, Raport głównego specjalisty do spraw prywatyzacji
o stanie wydawania akcji Stoczni Gdańskiej SA, 1994.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10011, Postępowanie układowe Stoczni Gdańskiej SA z wierzycielami, Gdańsk, 22 września 1994 r.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10014, Program naprawczy Stoczni Gdańskiej SA na lata 1994–1998, Gdańsk, maj 1995 r.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10014, Wybrane informacje o Stoczni Gdańskiej SA, Gdańsk, maj 1995 r.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10111, Sprawozdanie rady nadzorczej Stoczni Gdańskiej SA za 1992 r.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10112, Sprawozdanie zarządu Stoczni Gdańskiej SA za 1995 r.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 10119, Umowa zawarta w dniu 3 września 1993 r. pomiędzy Januszem Lewandowskim, ministrem przekształceń własnościowych, zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”, a Maciejem Płażyńskim, wojewodą gdańskim, zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”.
Stocznia Gdańska SA, sygn. 9992, Informacja o stanie realizacji programu naprawczego Stoczni Gdańskiej SA za 1995 r.
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 729, Sprawozdanie zarządu z działalności Stoczni Szczecińskiej SA za rok 1995 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 734, Sprawozdanie zarządu z działalności spółki Stocznia Szczecińska SA za 1998 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 801, Sprawozdanie zarządu Stoczni Szczecińskiej SA z działalności spółki Stoczni Szczecińskiej SA od 1 stycznia 1994 r. do 31 grudnia 1994 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 1130, Pismo prezesa zarządu Stoczni Szczecińskiej SA Krzysztofa Piotrowskiego do ministra gospodarki Wiesława Kaczmarka w sprawie konsolidacji przemysłu stoczniowego, Szczecin, 15 lipca 1997 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 1131, Koncepcja przekształceń strukturalno-własnościowych w sektorze morskich stoczni produkcyjnych, Warszawa, lipiec 1997 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 727, Sprawozdanie zarządu Stoczni Szczecińskiej SA z działalności spółki Stoczni Szczecińskiej SA za 1993 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 736, Grupa przemysłowo-finansowa. Wspólny program uzdrowienia przedsiębiorstw (koncepcja), Szczecin 1992.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 751, Stocznia Szczecińska – Porta Holding SA, Szczecin,
19 kwietnia 1999 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 757, Akt notarialny przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, Warszawa, sierpień 1991 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 807, Lista podstawowych wierzycieli Stoczni Szczecińskiej SA, Szczecin, 10 sierpnia 1992 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 881, List intencyjny w sprawie restrukturyzacji i prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej SA, Szczecin, 13 stycznia 1993 r.
Stocznia Szczecińska SA, sygn. 913, Sprawozdanie z działalności Grupy Przemysłowej
Sp. z o.o. z pierwszego roku obrachunkowego, od 11 października 1993 r. do 31 grudnia 1994 r.Źródła drukowane
Agencja Rozwoju Przemysłu, Polskie stocznie zapraszają inwestorów, „Gospodarka i Przemysł. Wydanie Specjalne” 2009, nr 9.
Biała Księga. Informacja dotycząca działań prywatyzacyjnych prowadzonych wobec morskich stoczni produkcyjnych. Kalendarium, Warszawa 2008.
Bieliński J., Opis sektora i syntetyczna diagnoza aktualnego stanu ekonomicznego, [w:] H. Bochniarz, S. Krajewski (red.), Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego. Wybór ekspertyz, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
Biuletyn Komisji Infrastruktury, IV k. SRP, nr 1895, Warszawa, 9 września 2003 r.
Biuletyn Komisji Transportu i Łączności, III k. SRP, nr 1623, Warszawa, 25 maja 1999 r.
Biuletyn Komisji Transportu i Łączności, III k. SRP, nr 720, Warszawa, 21 lipca 1998 r.
Biuletyn Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, IX k. SRP, nr 10, Warszawa, 11 lutego 2020 r.
Biuletyn Sejmowej Komisji Przekształceń Własnościowych i Sejmowej Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu, II k. SRP, nr 2739, Warszawa, 2 lipca 1996 r.
Biuletyn Sejmowej Komisji Przekształceń Własnościowych II k. SRP, nr 3675, Warszawa, 5 czerwca 1997 r.
Biuletyn Sejmowej Komisji Przekształceń Własnościowych, X k. SRP, nr 715, Warszawa, 10 października 1990 r.
Biuletyn Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, VI k. SRP, nr 1675, Warszawa, 18 grudnia 2008 r.
Biuletyn Sejmowej Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, I k. SRP, nr 1080, Warszawa, 3 lutego 1993 r.
Biuletyn Sejmowej Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, I k. SRP nr 1168, Warszawa, 4 marca 1993 r.
Biuletyn Sejmowej Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu, II k. SRP, nr 295, Warszawa, 6 kwietnia 1992 r.
Centrum Techniki Okrętowej SA, Raport specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym. Prognoza na 31 grudnia 2017, grudzień 2017 r.
Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 19/05 (ex
N 203/05) udzielonej przez Polskę dla Stoczni Szczecińskiej (Dz. U. UE L. 2010.5.1).
Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 17/05 (ex
N 203/05) udzielonej przez Polskę dla Stoczni Gdynia (Dz. U. UE L. 2010.33.1).
Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, Warszawa–Szczecin 2019.
Instytut Wschodni, Polski sektor stoczniowy. Stan obecny, perspektywy, zagrożenia, Warszawa 2018.
Komunikat Komisji. Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C. 2004.244.2).
Ministerstwo Gospodarki, Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010 (materiał przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31.08.2006 r.), Warszawa, sierpień 2006.
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Wsparcie w powrocie na rynek pracy. Biuletyn informacyjny dla byłych pracowników przemysłu stoczniowego, Wydawnictwo Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 2010.
Ministerstwo Skarbu Państwa, Biała księga prywatyzacji polskich stoczni, Warszawa 2008.
Ministerstwo Skarbu Państwa, Raport o przekształceniach własnościowych w 2003 roku, Warszawa 2004.
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, załącznik 2: Informacja o wynikach kontroli zabezpieczenia interesu publicznego w związku z realizacją ustawy kompensacyjnej wobec Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., Warszawa, lipiec 2011 r.
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 2001–2005, Gdańsk, marzec 2007 r.
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemysłu stoczniowego w latach 2005–2007, Gdańsk, czerwiec 2009 r.
Najwyższa Izba Kontroli, Departament Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Informacja o wynikach kontroli działalności organów państwowych oraz władz Stoczni Gdańskiej w okresie od 1988 r. do upadłości spółki, Warszawa, kwiecień 1997 r.
Najwyższa Izba Kontroli, Departament Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Informacja o wynikach kontroli sprawowania przez Skarb Państwa nadzoru nad działalnością Stoczni Gdynia SA, Warszawa, styczeń 2000 r.
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wykonywania przez Agencję Prywatyzacji zadań zleconych przez Ministra Skarbu Państwa, w zakresie prywatyzacji spółek i przedsiębiorstw państwowych, Warszawa, maj 2002 r.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609).
Organisation for Economic Co-operation and Development, Shipbuilding Market Developments Q2 2018, Paris, 15–16 May 2018.
Plan sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., Szczecin, 6 marca 2009 r.
Polityka gospodarcza w programach rządów polskich z lat 1989–1997. Wybór źródeł, opr. M. Kamola-Cieślik, Adam Marszałek, Toruń 2009.
Rada Ministrów, Raport z działalności rządu Marka Belki w okresie maj 2004–październik 2005, Warszawa, październik 2005 r.
Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 494).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których prywatyzacja wymaga zgody Rady Ministrów (Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 477).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów (Dz. U. z 1997 r. Nr 143, poz. 953).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1871).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2078).
Sea Europe Annual Report 2018–2019.
Sea Europe Shipbuilding Market Monitoring Report, 2017, no. 42.
Sea Europe Shipbuilding Market Monitoring Report. Full Year 2015, 2016, no. 40.
Sea Europe Shipbuilding Market Monitoring Report. Full Year 2018, March 2019, no. 46.
Sea Europe, European Shipbuilding Industry Statement, Brussels, 25 November 2019.
Sejm RP z VIII k., d. nr 557, Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, Warszawa, 31 maja 2016 r.
Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego. Wybór ekspertyz, (red.) H. Bochniarz, S. Krajewski, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
Sprawozdania stenograficzne z I k. SRP: 3 posiedzenie z 21 grudnia 1991 r.
Sprawozdania stenograficzne z I k. SRP: 45 posiedzenie z 28 maja 1993 r.
Sprawozdania stenograficzne z II k. SRP: 103 posiedzenie z 20 marca 1997 r.
Sprawozdania stenograficzne z II k. SRP: 22 posiedzenie z 10 czerwca 1994 r.
Sprawozdania stenograficzne z II k. SRP: 44 posiedzenie z 3 marca 1995 r.
Sprawozdania stenograficzne z II k. SRP: 81 posiedzenie z 14 czerwca 1996 r.
Sprawozdania stenograficzne z II k. SRP: 81 posiedzenie z 14 czerwca 1996 r.
Sprawozdania stenograficzne z II k. SRP: 88 posiedzenie z 11 września 1996 r.
Sprawozdania stenograficzne z II k. SRP: 95 posiedzenie z 5 grudnia 1996 r.
Sprawozdania stenograficzne z II k. SRP: Odpowiedź ministra Skarbu Emila Wąsacza z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację nr 189 posła Jana Łopuszańskiego w sprawie przyszłych losów Stoczni Gdańskiej oraz polskiego przemysłu okrętowego, 12 marca 1998 r.
Sprawozdania stenograficzne z III k. SRP: 2 posiedzenie z 10 listopada 1997 r.
Sprawozdania stenograficzne z IV k. SRP: 2 posiedzenie z 25 października 2001 r.
Sprawozdania stenograficzne z IV k. SRP: 26 posiedzenie z 18 lipca 2002 r.
Sprawozdania stenograficzne z V k. SRP: 2 posiedzenie z 10 listopada 2005 r.
Sprawozdania stenograficzne z VI k. SRP: 2 posiedzenie z 23 listopada 2007 r.
Sprawozdania stenograficzne z VIII k. SRP: 1 posiedzenie z 11 maja 2016 r.
Sprawozdania stenograficzne z VIII k. SRP: 1 posiedzenie z 18 listopada 2015 r.
Sprawozdania stenograficzne z VIII k. SRP: 22 posiedzenie z 5 lipca 2016 r.
Sprawozdania stenograficzne z X k. SPRL: 7 posiedzenie z 12 września 1989 r.
Sprawozdania stenograficzne z X k. SRP: 38 posiedzenie z 12 września 1990 r.
Sprawozdania stenograficzne z X k. SRP: 48 posiedzenie z 5 stycznia 1991 r.
Sprawozdania stenograficzne z VI k. SRP: 30 posiedzenie z 3 grudnia 2008 r.
SPRL, X k., do d. nr 129, Rada Ministrów, Założenia polityki społeczno-gospodarczej na 1990 rok, Warszawa, grudzień 1989 r.
SRP k. VI, d. nr 2321, załącznik 3, Informacja rządu na temat sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym, Warszawa, 9 września 2009 r.
SRP, I k., d.: zał. do d. nr 133, Rada Ministrów, Założenia polityki społeczno-gospodarczej na 1992 rok, Warszawa, luty 1992 r.
SRP, I k., zał. 2 do d. nr 197, Rada Ministrów, Podstawowe kierunki prywatyzacji w 1992 roku, Warszawa, marzec 1992 r.
SRP, II k., d. nr 1397, Poselski projekt ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Warszawa, 23 listopada 1995 r.
SRP, II k., d. nr 1397, Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Warszawa, 23 listopada 1995 r.
SRP, II k., d. nr 2143, Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Warszawa, 16 stycznia 1997 r.
SRP, II k., zał. do d. nr 447, Strategia dla Polski, Warszawa, czerwiec 1994 r.
SRP, IV k., d. nr 3734, Uzasadnienie do projektu ustawy o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich, Warszawa, 10 lutego 2005 r.
SRP, V k., Sprawozdanie stenograficzne z 2 posiedzenia Sejmu RP w dniu 10 listopada 2005 r.
SRP, VI k., d. nr 1410, Projekt ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach
o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, Warszawa, 2 grudnia 2008 r.
SRP, VI k., d. nr 1410, zał. 2, Ocena skutków regulacji projektu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, Warszawa, 2 grudnia 2008 r.
SRP, VI k., d. nr 2321, Informacja rządu na temat sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym, Warszawa, 9 września 2009 r.
SRP, VI k., d. nr 2321, zał. 2, Przebieg procesów przetargowych, Warszawa 2009.
SRP, X k., d. nr 283 i 284, Rządowe projekty ustaw: o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i o utworzeniu Agencji Przekształceń Własnościowych, Warszawa, 15 marca 1990 r.
SRP, X k., d. nr 335, Poselski projekt ustawy o przekształceniach własnościowych przedsiębiorstw państwowych, Warszawa, 6 kwietnia 1990 r.
SRP, X k., d. nr 555, Kierunki prywatyzacji w roku 1990, Warszawa, październik 1990 r.
SRP, X k., d. nr 576, Poselski projekt ustawy o rozszerzeniu działalności ustawy prywatyzacyjnej przedsiębiorstw państwowych, Warszawa, 18 października 1990 r.
SRP, X k., do d. nr 643, Rządowy program prywatyzacji polskiej gospodarki, Warszawa, grudzień 1990 r.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017.
Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (Dz. U. z 1990 r. Nr 35, poz. 283).
Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie powołania Rady Ekonomicznej (Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 306).
Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1992 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Rady Ekonomicznej (Dz. U. z 1992 r. Nr 2, poz. 9).
Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (Dz. U. z 2017 r., poz. 260).
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 1996 r. w sprawie upadłości Stoczni Gdańskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 57, poz. 519).
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pomoc publiczna dla stoczni, Warszawa, wrzesień 2008 r.
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1992 r. Nr 84, poz. 426).
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 233, poz. 1569).
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6).
Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz. 88).
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1981 r.
Nr 24, poz. 122).
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 123).
Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 438).
Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 437).
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy z 1990 roku (Dz. U. z 1990 r.
Nr 4, poz. 19).
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 440).
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 443).
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw – Prawo bankowe i o NBP (Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 439).
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 442).
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy – Prawo dewizowe (Dz. U. z 1989 r.
Nr 74, poz. 441).
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1989 r. Nr 75, poz. 445).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. z 1989 r. Nr 75, poz. 446).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1800 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianach ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055).
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493).
Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o rozszerzeniu działania ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 85, poz. 498).
Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 17, poz. 99).
Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1991.
Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993.
Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji (obejmuje okres od 15.10.1993 r. do 20.10.1997 r.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji (zestawienie za okres od 21.10.1997 r. do 18.10.2001), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. V kadencja 2001–2005, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1997 r.; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Agencji Prywatyzacji (Dz. U. z 1997 r. Nr 33, poz. 199).
Zarządzanie nr 30 Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw realizacji programu „Batory” (Dz. Urz. Ministra GMiŻŚ 2019, poz. 32).
Zarządzenie nr 21 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. Ministra GMiŻŚ 2016, poz. 22).
Zarządzenie nr 3 Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. Ministra GMiŻŚ 2016, poz. 2).
Zmieniony plan sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni Gdynia SA, Gdynia, 21 września 2009 r.
Zmieniony plan sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., Szczecin, 21 września 2009 r.


Prasa
Bielecki J., Wójcik M., Stocznie na lodzie, „Dziennik. Gazeta Prawna” z 23 lipca 2009 r.
Dryll I., Podzwonne dla stoczni? „Nowe Życie Gospodarcze” 2008, nr 16.
Holding chciany i nie chciany, „Rzeczpospolita” z 22 lipca 1997.
Kapczyńska K., Stoczniowa rozprawa przed rozstaniem, „Puls Biznesu” z 22 listopada 2017 r.
Kraśnicki A., Pożegnanie stoczni, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 7 marca 2009 r.
Krzemiński J., Mieszanie w stoczniach, „Wprost” 2009, nr 37.
Kubera M., Stoczniowy pat, „Kurier Szczeciński” z 23 lipca 2009 r.
Matys M., Holding stoczniowy z woli rządu. Szczecin połyka Gdynię, „Gazeta Wyborcza” 26 marca 1997 r.
Mrzygłocka S., PiS, stępka i ozdobny młoteczek, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 24–25 czerwca 2017 r.
Osiecki G., Rząd od nowa sprzedaje stocznie, „Dziennik. Gazeta Prawna” 28 września 2009 r.
Sieński J., Stocznia Gdynia po restrukturyzacji. Powracanie na kurs, „Dziennik Bałtycki” 6 września 2005 r.
Stankiewicz M., Odbudowa czy propaganda, „Rzeczpospolita. Życie Regionów”, 19 maja 2017 r.
Stocznia Szczecińska zainwestuje 93 mln zł, „Puls Biznesu” 9–11 czerwca 2017 r.
Woźniak A., Ostatnia szansa dla Stoczni Gdańsk, „Rzeczpospolita. Życie Regionów”
10 października 2017 r.
Wójcik T., Stocznie trafione, zatopione, „Gazeta Polska” z 25 listopada 2009 r.
Artykuły
Bieliński J., Bieliński T., Przewagi konkurencyjne chińskiego przemysłu okrętowego,
„Journal of Management and Finance” 2018, no. 3.
Decyzje Rady Ministrów, „Przegląd Rządowy” 2002, nr 7–8.
Dryll I., Co się dzieje w stoczni gdańskiej?, „Nowe Życie Gospodarcze” 1996, nr 30.
Dryll I., Stocznia Szczecińska (od) nowa. Dźwiganie upadłego, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 13.
Działania marszałka Geblewicza pomogą branży stoczniowej, „Obserwator Morski” 2018, nr 3.
Gogol K., Kryzys w stoczniach, „Obserwator Morski” 2016, nr 3.
Gogol K., Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu, „Obserwator Morski” 2017, nr 6.
Gogol K., Stocznie dostaną swoją szansę, „Obserwator Morski” 2016, nr 4.
Gogol K., Szczecin w dużej grupie stoczniowej, „Obserwator Morski” 2017, nr 1–2.
Kamola-Cieślik M., Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w latach 2004–2009, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4.
Kamola-Cieślik M., Assumptions and implementation of the policy of Polish government in the field of the development of shipbuilding industry in Poland in the context of the situation on the shipyard market in the world, „Przegląd Politologiczny” 2019, nr 1.
Kamola-Cieślik M., Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego w polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, „Rocznik Socjologii Morskiej” 2016, vol. XXV.
Kamola-Cieślik M., Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w przemyśle stoczniowym w Polsce po 1989 roku, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 3.
Kamola-Cieślik M., Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA, „Acta Politica” 2014, nr 29.
Kancelaria Sejmu RP, Biuro Studiów i Ekspertyz, P. Zołoteński, Informacja na temat agencji rządowych, listopad 2001 r.
Kruczalak K., Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej – wprowadzenie, [w:] K. Kruczalak (red.), Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1997.
Milewska G., Holding okrętowy in statu nascendi, „Nowe Życie Gospodarcze” 1996, nr 50.
Odrowąż-Sypniewski W., Raport. Tryb pilny w świetle przepisów Małej Konstytucji i Regulaminu Sejmu, „Biuro Ekspertyz i Analiz” 1996, nr 87.
Patyra S., Wotum nieufności wobec ministra jako instrument realizowania funkcji kontrolnej Sejmu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.
Pohl K., Promy dla BŻB, „Obserwator Morski” 2016, nr 9.
Pohl K., Statki i konstrukcje stalowe, „Obserwator Morski” 2014, nr 11.
Prywatyzacja sektorowa. Materiał opracowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, „Przegląd Rządowy” 1991, nr 2.
PŻM i „Gryfia” podpisały kontrakt na budowę statku, „Obserwator Morski” 2017, nr 3.
Rada Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów, „Przegląd Rządowy” 1991, nr 1.
Rada Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. Sprawozdanie
z działalności w latach 1991–93, „Przegląd Rządowy” 1993, nr 11–12.
Recesja, restrukturyzacja, budżet. Wystąpienie wicepremiera Leszka Balcerowicza na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Przekształceń Własnościowych, „Przegląd Rządowy” 1991, nr 2.
Sokół W., Rząd Waldemara Pawlaka (26 X 1993–1 III 1995), [w:] M. Chmaj (red.), Rządy koalicyjne w III RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
Stocznie pod nadzorem morskiego resortu, „Obserwator Morski” 2019, nr 2.
Tałasiewicz M., Molewicz M., Szkic do analizy upadku Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA oraz jej grupy kapitałowej, [w:] A. Zelek (red.), Holding po polsku. Od sukcesów do porażek. Studia przypadków, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2003.
Unijne środki dla przemysłu stoczniowego, „Obserwator Morski” 2019, nr 11.
Wraca Stocznia Szczecińska, „Obserwator Morski” 2018, nr 2.
Z prac rządu. Rząd premiera Marka Belki, „Przegląd Rządowy” 2004, nr 5.
Żylicz W., Pół wieku stoczni, „Nowe Życie Gospodarcze” 1995, nr 20.
Opracowania
Bałtowski M., Kozarzewski P., Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989–2013, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Binek P., Tałasiewicz M., Stocznia Szczecińska, Kurier-Press, Szczecin 2011.
Brun L., Frederick S., Korea and the Shipbuilding Global Value Chain, Global Value Chains Center September 2017.
Chądzyński W., Piskorz-Nałęcki J.W., Sobecki W., Stocznia Szczecińska 50, Studio 69, Szczecin 1998.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2012, Znak, Kraków, 2013.
Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001, Arcana, Kraków 2002.
Gapiński R., Macierewicz O., Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego w latach 1948–1988. Ludzie, wydarzenia, liczby, Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin 1989.
Góralczyk W., Przypadek do dziejów ustawodawstwa prywatyzacyjnego w Polsce, Wydawnictwo WSPIZ, Warszawa 2007.
Holding po polsku. Od sukcesów do porażek. Studia przypadków, (red.) A. Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2003.
Kaczmarek J., Krzemiński P., Litwa P., Szymla W., Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
Kamola-Cieślik M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych gospodarki morskiej w okresie transformacji systemowej w Polsce, PPH Zapol, Szczecin 2013.
Katner W.J., Komercjalizacja i prywatyzacja. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.
Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext Warszawa 2012.
Koćmiel M., Rzeczpospolita stoczniowa – spisek czy niekompetencja?, Wydawnictwo VLV, Szczecin 2003.
Kołodko G.W., Nuti M.D., Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie, Poltext, Warszawa 1997.
Leszczyńska K., Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989–2005), Adam Marszałek, Toruń 2002.
Leszek Balcerowicz 800 dni szok kontrolowany, zapisał J. Baczyński, współpraca J. Koźmiński, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1992.
Patkowski K., Proces prywatyzacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Aspekt polityczny i ideologiczny, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Warszawa 2010.
Pohl K., Historia statkami pisana. 60 lat Stoczni Szczecińskiej. Where the ships create the history. Sixty years of the Szczecin Shipyard, Grapus Sp. z o.o., Szczecin 2008.
Pohl K., Szczecińskie chemikaliowce. The chemical tankers from Szczecin, Grapus Sp. z o.o., Szczecin 2007.
Pohl K., Szczecińskie kontenerowce. The container ships from Szczecin, Grapus Sp. z o.o., Szczecin 2009.
Pohl K., Wielka historia statkami pisana. 61 lat szczecińskiej stoczni 1948–2009. Where the ships create the history. Sixty-one years of the Szczecin Shipyard, Grapus Sp. z o.o., Szczecin 2009.
Prus P., Gryfia stocznia na wyspie 1952–2007. Monografia na 55-lecie istnienia, Verlag. Publisher, Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia SA, Szczecin 2007.
Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej, (red.) K. Kruczalak, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot, 1997.
Szczecińskie ro-paxy według nowego projektu, „Obserwator Morski” 2019, nr 9, s. 17.
Wilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989–2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu, Rynek stoczniowy w Republice Korei, Seul 2009.

Internet
Adam Stolarz, dyrektor zarządzający do spraw inwestycji, ARP S.A. mówi o restrukturyzacji trudnych branż, 19.09.2019, https://portalstoczniowy.pl/wiadomosci/adam-stolarz-dyrektor-zarzadzajacy-do-spraw-inwestycji-arp-s-a/ (dostęp: 28.04.2020).
Amber Sp. z o.o. ma wyłączność na rokowania w sprawie prywatyzacji Stoczni Gdynia, 23.01.2008, https://www.wnp.pl/hutnictwo/amber-sp-z-o-o-ma-wylacznosc-na-rokowania-w-sprawie-prywatyzacji-stoczni-gdynia,45837.html (dostęp: 19.02.2020).
Andrzej Duda w Szczecinie: „Należy wymagać od prezydenta, żeby miał wizję, żeby wskazał, dokąd ma zmierzać państwo polskie”, https://wpolityce.pl/polityka/244861-andrzej-duda-w-szczecinie-nalezy-wymagac-od-prezydenta-zeby-mial-wizje-zeby-wskazal-dok (dostęp: 25.03.2020).
Archiwum, Stocznia Gdynia SA, http://www.stocznia.gdynia.pl/archiwum.php (dostęp: 18.03.2020).
Chiny: utworzono największą w świecie grupę stoczniową, 26.11.2019, https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/43878-utworzono-najwieksza-na-swiecie-grupe-stoczniowa (dostęp: 10.05.2020).
Chrzan M., Stocznia Gdańsk już ukraińska, 30.11.2007, https://www.portalmorski.pl/
stocznie-statki/7454-stocznia-gdansk-juz-ukrainska (dostęp: 16.02.2020).
Coraz mniej stoczni na świecie, Polska buduje mało statków „pod klucz” 21.07.2017, http://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/36382-coraz-mniej-stoczni-na-swiecie (dostęp: 25.03.2020).
Działania marszałka Geblewicza pomogą branży stoczniowej, 28.02.2018, http://www.-
rpo.wzp.pl/wiadomosci/dzialania-marszalka-geblewicza-pomoga-branzy-stoczniowej (dostęp: 3.04.2020).
Euroluk Sp. z o.o. http://www.firma.egospodarka.pl/zlikwidowane/euroluk-sp-z-o-o,-
gdansk,30715.html (dostęp: 12.03.2020).
Gdańska Stocznia Remontowa numerem 1 w Europie, 30.12.219, https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/44139-gdanska-stocznia-remontowa-numerem-1-w-europie (dostęp: 16.05.2020).
Gdynia: stoczniowcy „nie pozwolą na podzielenie i rozgrabienie majątku”, 13.11.2008, https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/10548-gdynia-stoczniowcy-nie-pozwola-na-podzielenie-i-rozgrabienie-majatku (dostęp: 28.02.2020).
Grad: list w sprawie stoczni to sabotaż, 22.07.2009, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/339220,grad-list-w-sprawie-stoczni-to-sabotaz.html (dostęp: 9.03.2020).
Grzegórska-Szpyt L., Powstała Zielona Stocznia w Polsce, 1.07.2019, https://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/powstala-zielona-stocznia-w-polsce.html (dostęp: 28.04.2020).
Grzybowski M., Azjatyckie stocznie na pochylni. Brak zamówień i liczne bankructwa, 11.05.2017, http://www.pgt.pl/azjatyckie-stocznie-na-pochylni (dostęp: 10.05.2020).
GUS: W polskich stoczniach wyprodukowano 5 statków, wyremontowano 504 w 2019 roku, 27.04.2020, https://www.money.pl/gielda/gus-w-polskich-stoczniach-wyprodukowano-5-statkow-wyremontowano-504-w-2019-roku-6 (dostęp: 16.05.2020).
Kakowska-Mehring W., Państwo odkupiło Stocznię Gdańsk, 19.07.2018. https://biznes.-
trojmiasto.pl/Panstwo-odkupilo-Stocznie-Gdansk-n125744.html (dostęp: 3.04.2020).
Kakowska-Mehring W., Stocznia Nauta pilnie potrzebuje restrukturyzacji, 21.04.2020, https://biznes.trojmiasto.pl/Stocznia-Nauta-pilnie-potrzebuje-restrukturyzacji-n144475.html (dostęp: 16.05.2020).
KE daje czas polskim stoczniom, 16.07.2008, https://www.wprost.pl/gospodarka/1342-
43/KE-daje-czas-polskim-stoczniom.html (dostęp: 19.02.2020).
Klein J., Kiewlicz R., W Stoczni Gdynia dalej będą budować statki, 11.05.2009, https://polskatimes.pl/w-stoczni-gdynia-dalej-beda-budowac-statki/ar/117101 (dostęp: 9.03.2020).
Klein J., Repolonizacja Stoczni Gdańsk. Agencja Rozwoju Przemysłu SA odkupiła 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk SA, 23.07.2018, https://dziennikbaltycki.pl/repolonizacja-stoczni-gdansk-agencja-rozwoju-przemyslu-sa-odkupila-8105-proc-akcji-stoczni-gdansk-sa/ga (dostęp: 19.04.2020).
Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie pomocy publicznej, https://www.uokik.gov.pl/
kompetencje_prezesa_uokik_w_zakresie_pomocy_publicznej.php (dostęp: 18.01.2020).
Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów -25.01.2005, http: www.kprm.gov.pl./archiwum/1937_13224.html (dostęp: 2.12.2009).
Komunikat ws. postępowania Komisji Europejskiej dot. Wsparcia dla polskich stoczni, 19.01.2018, https://mgm.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/komunikat-ws-postepowania-komisji-europejskiej-dot-wsparcia-dla-polskich-stoczni/ (dostęp: 30.03.2020).
Konferencja: Prezentacja projektu ustawy stoczniowej, 14.03.2016, https://www.mgm.-
gov.pl/158-konferencja-prezentacja-projektu-ustawy-stoczniowej (dostęp: 30.03.2020).
Kraftport chce budować statki w dawnej stoczni, 3.08.2011, http://szczecinbiznes.pl/informacje/_1225 (dostęp: 12.03.2020).
Kutys A., Finansowanie budowy promów jest „dopięte”, 23.07.2017, http://radioszczecin.pl/7,355796,biznes&dtx=&szukaj=&go=morelist&s=7 (dostęp: 28.04.2020).
List intencyjny: polskie stocznie wybudują promy dla PŻB, 9.06.2016, https://www.portalmorski.pl/inne/31925-list-intencyjny-polskie-stocznie-wybuduja-promy-dla-pzb (dostęp: 3.04.2020).
List otwarty wspólnej reprezentacji związków zawodowych działających w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA w sprawie sytuacji MSR SA, Szczecin/Świnoujście 28.11.2018, http://radioszczecin.pl/1,381059,zwiazkowcy-alarmuja-gryfia-ma-coraz-wieksze-prob (dostęp: 28.04.2020).
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Sytuacja przemysłu stoczniowego na świecie na koniec 2019 r. jako punkt referencyjny: Raport CTO „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym – stan na 31.12.2019 r., https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/sytuacja-przemyslu-stoczniowego-na-swiecie-na-koniec-2019-r-jako-punkt-referencyj (dostęp: 10.05.2020).
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Podstawowe informacje, 4.08.2019, https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/podstawowe-informacje (dostęp: 26.03.2020).
Ministerstwo Infrastruktury, Raport o stanie gospodarki morskiej. Synteza wraz z elementami strategii rozwoju gospodarki morskiej, Warszawa, listopad 2002 r. http:/
/www.portalmorski/opracowania/raport-stan-gospodarki-morskiej3.02.03.doc (dostęp: 25.08.2019).
NIK o kontroli Stoczni Gdańsk SA, 10.04.2015, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-kontroli-stoczni-gdansk-s-a.html (dostęp: 3.04.2020).
Niklewicz K., Jak tonęły polskie stocznie, 11.09.2008, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5686462,jak-tonely-polskie-stocznie.html (dostęp: 19.02.2020).
O firmie Euromal Sp. z o.o. https://www.gospodarkamorska.pl/uslugi-dla-stoczni/euromal-sp-z-oo.html (dostęp: 12.03.2020).
Odpowiedź ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka na interpelację nr 9564 w sprawie warunków rewitalizacji przemysłu stoczniowego
i przemysłów komplementarnych w województwie zachodniopomorskim, 28.02.2017, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=38925209 (dostęp: 3.04.2020).
Odpowiedź ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 6522 w sprawie przyszłości polskiego sektora stoczniowego http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/099E2200 (dostęp: 30.09.2019).
Odpowiedź ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej na interpelację nr 2610
w sprawie restrukturyzacji przemysłu stoczniowego, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.-
nsf/main/07548CBC (dostęp: 8.06.2018).
Odpowiedź ministra skarbu państwa − z upoważnienia prezesa Rady Ministrów − na interpelację nr 189 posła Jana Łopuszańskiego w sprawie przyszłych losów Stoczni Gdańskiej oraz polskiego przemysłu okrętowego http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/
main/312EBB54 (dostęp: 30.09.2019).
Odpowiedź ministra skarbu państwa Emila Wąsacza − z upoważnienia prezesa Rady Ministrów − na interpelację nr 189 posła Jana Łopuszańskiego w sprawie przyszłych losów Stoczni Gdańskiej oraz polskiego przemysłu okrętowego. http://orka2.sejm.-
gov.pl/IZ3.nsf/main/312EBB54 (dostęp: 19.08.2019).
Odpowiedź ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację nr 189 posła Jana Łopuszańskiego w sprawie przyszłych losów Stoczni Gdańskiej oraz polskiego przemysłu okrętowego, 12.03.1998, http://orka2.-
sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/312EBB54 (dostęp: 30.08.2019).
Odpowiedź ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację nr 6289 w sprawie sytuacji Stoczni Szczecińskiej, Warszawa, 30 lipca 2012 r., http://www.-
sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1DD87E1B (dostęp: 12.03.2020).
Odpowiedź na interpelację nr 246 sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzego Maternę w sprawie założeń i kierunków planowych działań Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w VIII kadencji Sejmu, 3.02.2016, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=29-
1EB93F (dostęp: 30.03.2020).
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa − z upoważnienia ministra − na interpelację nr 2392 w sprawie aktualnej sytuacji Korporacji Polskie Stocznie SA, 2305.2006, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/4A04661A (dostęp: 15.01.2020).
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki − z upoważnienia prezesa Rady Ministrów − na interpelację nr 3591 w sprawie stanu i perspektyw rozwoju przemysłu stoczniowego, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/64E05CDC (dostęp: 30.09.2019).
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosza Kownackiego na zapytanie nr 849 w sprawie wyników finansowych spółki Skarbu Państwa Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA za II kwartał 2016 r., 15.09.2016, http://www.-
sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3E968C98 (dostęp: 26.04.2020).
Ostatni statek wypłynął ze stoczni szczecińskiej, 29.07.2009, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ostatni;statek;wyplynal;ze;stoczni;szczecinskiej,154,0,496538.html (dostęp:19.03.2019).
Parnes J., Ukraiński Donbas zainwestuje w Stocznię Gdańską?, 6.08.2007, http://
www.egospodarka.pl/23882,Ukrainski-Donbas-zainwestuje-w-Stocznie-Gdanska,1,-
56,1.html (dostęp: 16.02.2020).
Paweł Brzezicki szefem Funduszu Rozwoju Spółek SA, 17.04.2019, https://www.portalmorski.pl/inne/42279-pawel-brzezicki-szefem-funduszu-rozwoju-spolek-sa (dostęp: 24.03.2020).
PFR ma dofinansowywać stocznie oraz Polską Żeglugę Bałtycką, 23.06.2017, https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze/polska-zegluga-baltycka-i-stocznie-beda-finansowane-przez-pfr/m9v8rgw (dostęp: 28.04.2020).
Pismo Pana Bartosza Kownackiego odpowiadające z upoważnienia MON na zapytanie p. posła na Sejm RP Arkadiusza Marchewski w sprawie wyników finansowych spółki Morskiej Stoczni Remontowej SA, 19.09.2020, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3E968C98 (dostęp: 26.04.2020).
Podsumowanie Programu Zwolnień Monitorowanych dla byłych stoczniowców, 7.12.2010, https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/podsumowanie-programu-zwolnien-monitorowanych-dla-bylych-stoczniowcow (dostęp: 16.0.2020).
Pohl K., Promy dla BŻB, „Obserwator Morski” 2016, nr 9, s. 9; Szczegóły projektu budowy
nowoczesnego promu dla PŻB ujawnione, 8.06.2020, https://promy24.com/pl/wiado-
mosci/szczegoly-projektu-budowy-nowoczesnego-promu-dla-pzb-ujawnione.html (dostęp: 27.04.2020).
Powołano pełnomocnika do spraw programu „Batory”, 12.11.2019, https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/43775-czy-to-nowe-otwarcie-programu-batory-powolano-pelnomocnika (dostęp: 24.03.2020).
Powołano spółkę celową w ramach realizacji projektu Zielona Stocznia w Polsce, 1.07.2019, https://portalstoczniowy.pl/wiadomosci/powolano-spolke-celowa-w-ramach-realizacji-projektu-zielona-stocznia-w-polsce/ (dostęp: 28.04.2020).
Powstaje Szczecińskie Konsorcjum Okrętowe, 12.04.2016, https://www.portalmorski.pl/
stocznie-statki/31357-powstaje-szczecinskie-konsorcjum-okretowe (dostęp: 3.04.2020).
Program Batory. Nowe promy z polskich stoczni, 3.02.2017, http://www.pgt.pl/program-
-batory (dostęp: 27.04.2020).
Projekt ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, przedłożony przez ministra Skarbu Państwa, 2.12.2008, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-postepowaniu-kompensacyjnym-w-podmiotach-o-szczegolnie (dostęp: 28.02.2020).
Rabenda M., Nie jest naszym celem tworzenie państwowej stoczni, 13.11.2015, http://
szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,19180093,marek-grobarczyk-nie-jest-naszym-
-celem-tworzenie-panstwowej.html (dostęp: 24.03.2020).
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, przedłożony przez ministra finansów, 5.04.2016 https://
www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/pojekt-ustawy-o-aktywizacji-przemy-
slu-okretowego-i-przemyslow.html (dostęp: 3.04.2020).
SEA Europe wobec ostatnich fuzji dokonywanych w Chinach i Korei Południowej, 3.12.2019, https://www.portalmorski.pl/prawo-polityka/43933-sea-europe-wobec-ostatnich-fuzji-dokonywanych-w-chinach-i-korei-poludniowej (dostęp: 10.05.2020).
Sejm wprowadził poprawki do specustawy stoczniowej, 19.12.2008, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/101638,sejm-wprowadzil-poprawki-do-specustawy-stoczniowej.html (dostęp: 28.02.2020).
Stareńczak P.B., Coraz mniej stoczni na świecie, Polska buduje mało statków „pod klucz”, 21.07.2017, https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/36382-coraz-mniej-stoczni-na-swiecie (dostęp: 10.05.2020).
„Stocznia Gdańsk wciąż żyje”. Ochrzcili statek po sześciu latach budowy, 16.04.2014, https://tvn24.pl/pomorze/stocznia-gdansk-wciaz-zyje-ochrzcili-statek-po-szesciu-latach-budowy-ra418915-3358527 (dostęp: 3.04.2020).
„Stocznia Szczecińska będzie podzielona, 29.08.2008, https://www.portalmorski.pl/
stocznie-statki/9792-stocznia-szczecinska-bedzie-podzielona (dostęp: 19.02.2020).
Stocznia Crist przekazała duży częściowo wyposażony blok wycieczkowca dla STX France, 28.05.2018, https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/39457-stocznia-crist-przekazala-duzy-czesciowo-wyposazony-blok-wycieczkowca-dla-stx-fran, (dostęp: 16.05.2020).
Stocznia Gdańsk i Stocznia Szczecińska łączą siły. Powstał projekt „Polskie stocznie", 8.02.2019, https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/41705-stocznia-gdansk-i-sto-
cznia-szczecinska-lacza-sily-powstal-projekt-polskie-stocznie (dostęp: 28.04.2020).
Stocznia Gdańsk nie musi zwracać rządowej pomocy, 22.07.2009, https://forsal.pl/
artykuly/339125,stocznia-gdansk-nie-musi-zwracac-rzadowej-pomocy.html (dostęp: 12.03.2020).
Stocznia OdNowa – Nowoczesna infrastruktura dla przemysłu 4.0., 31.08.2019, https://www.strefa.gda.pl/stocznia-odnowa-nowoczesna-infrastruktura-dla-przemyslu-40,1857,pl.html (dostęp: 28.04.2020).
Stocznie w Polsce osiągnęły światowy poziom technologii. Ekspert chwali branżę, 16.03.2015, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/stocznie-w-polsce-osiagnely-swiatowy-poziom,180,0,1736884.ht (dostęp: 24.03.2020).
Stoczniowi związkowcy czują się „oszukani i wykorzystani”, 11.12.2008, https://www.-
portalmorski.pl/stocznie-statki/10819-stoczniowi-zwiazkowcy-czuja-sie-oszukani-i-
-wykorzystani (dostęp: 28.02.2020).
Polski projekt promu opóźniony. „Kupujemy gotowe rozwiązanie”, 6.08.2020, https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/604462,grobarczyk-minister-prom-stocznia-szczecinska-zegluga-baltycka.html (dostęp: 28.04.2020).
Szczegóły budowy promu dla PŻB, 6.06.2017, http://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/35840-szczegoly-budowy-promu-dla-pzb (dostęp: 4.04.2020).
Szczegóły projektu budowy nowoczesnego promu dla PŻB ujawnione, 8.06.2020, https://promy24.com/pl/wiadomosci/szczegoly-projektu-budowy-nowoczesnego-promu-dla-pzb-ujawnione.html (27.04.2020); Szczegóły budowy promu dla PŻB, 6.06.2017 http://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/35840-szczegoly-budowy-pro-
mu-dla-pzb (dostęp: 27.04.2020).
Szydło: Będą kolejne projekty wspierające przemysł stoczniowy, 8.06.20017, https://
www.bankier.pl/wiadomosc/Szydlo-Beda-kolejne-projekty-wspierajace-przemysl-sto-
czniowy-3542073.html (dostęp: 27.04.2020).
UOKiK: Stocznia Gdańska otrzymała ok. 700 mln zł pomocy publicznej, 19.05.2009, https://www.pb.pl/uokik-stocznia-gdanska-otrzymala-ok-700-mln-zl-pomocy-publi-
cznej-498932 (dostęp: 12.03.2020).
UOKiK: Zgoda na przejęcie Stoczni Gdańskiej SA przez ISD Polska, 11.11.2007, http://metale24.pl/Wiadomo%C5%9Bci/UOKiK-zgoda-na-przej%C4%99cie-Stoczni-Gda%C5%84skiej-przez-ISD-Polska-17368.html (dostęp: 16.02.2020).
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Inwestycje w zakresie przemysłu stoczniowego, http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/prezent_ze_spot_infor_1_5_przemysl_styczniowy_20180824. Pdf (dostęp: 3.04.2020).
W Gdańsku zainaugurowano kolejny etap w rozwoju polskiego przemysłu okrętowego,
o nazwie: Stocznia Gdańsk 4.0 Nowy Początek. Rusza jedno z najważniejszych i najnowocześniejszych przedsięwzięć gospodarczych w Polsce, a być może również w Europie https://netka.gda.pl/w-gdansku-zainaugurowano-kolejny-etap-w-rozwoju-polskiego-przemyslu-okretowego-o-nazwie-stocznia-gd (dostęp: 19.04.2020).
Wiadomości. Podsumowanie Programu Zwolnień Monitorowanych dla byłych stoczniowców, 8.12.2010, https://www.gospodarkamorska.pl/Edukacja,Praca/podsumowanie-programu-zwolnien-monitorowanych-dla-bylych-stoczniowcow.html (dostęp: 18.03.2020).
Za dwa-trzy lata Stocznia Gdańska znów będzie produkować statki, 20.07.2018 https://
www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/kensbok:-za-dwa-trzy-lata-stocznia-gdanska-znow-bedzie-produkowac-s (dostęp: 3.04.2020).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane