Politologia, socjologia

Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego

Czas celebrytów. Mediatyzacja życia...

Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego

Przedstawione w książce podejście do mediatyzacji życia publicznego jest podejściem autorskim i stanowi wycinek ogromnego obszaru badań. Znaczącym wkładem autorki jest uporządkowanie pojęć, wyodrębnienie podejść badawczych traktujących mediatyzację jako proces społeczny oraz zaproponowanie nowego pola – pola medialnego. W tym właśnie polu, próbującym zawłaszczyć wszystkie pozostałe płaszczyzny społeczne, może pojawić się nowy typ aktorów społecznych – celebrytów, Daniel J Boorstin określił celeb..

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Kultura popularna na Bliskim Wschodzie

Kultura popularna na Bliskim Wschod...

Kultura popularna na Bliskim Wschodzie

Globalizacja oraz rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych zasadniczo zmieniły binarny podział na kulturę wysoką i niską. Okazało się, że kultura popularna może być poważnym przedmiotem badań. A nawet musi. Zachodzące w ostatnich latach dynamiczne przemiany społeczno- -polityczne w państwach Bliskiego Wschodu ukazały jej siłę. To zaangażowany hip-hop zagrzewał młodych ludzi do demonstracji, a mury budynków pokryło rewolucyjne graffi ti. Nie można jednak zakładać, że przed Arabską Wiosną ku..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo

Indie i Pakistan w stosunkach międz...

Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, ...

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o kluczowych elementach specyfiki stosunków międzynarodowych w Azji Południowej, w tym znaczenia tego regionu w strategicznej rywalizacji o mocarstwowe wpływy w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. W tym celu dokładnie scharakteryzowany został przebieg i szczególne uwarunkowania relacji Chin i Stanów Zjednoczonych z Indiami i Pakistanem, autorka omawia także znaczenie Afganistanu w polityce obydwu południowoazjatyckich państw. Książka będzie z pewnością przyd..

11.80 zł 59.00 zł Cena netto: 11.24 zł

Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich

Państwo i polityka w Ameryce Łacińs...

Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych p...

dr hab. Henryk Szlajfer, Prof. nadzw. UW oraz ISP PAN: Rosnące w Polsce (raz jeszcze, po boomie literatury latynoamerykańskiej) zainteresowanie Ameryką Łacińska stwarza zarówno wśród „czytającej publiczności”, jak i wśród studentów nauk politycznych czy stosunków międzynarodowych, ale przede wszystkim wśród stopniowo rosnącej grupy zainteresowanej studiami nad polityką, gospodarką i kulturą regionu popyt na dobrą książkę traktującą o regionie jako całości. Lektura pracy pod redakcją Piotra Ła..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku

Ruch anarchistyczny w Europie wobec...

Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu...

Anarchizm jest kierunkiem myśli politycznej, którego cechą jest sprzeciw wobec wszelkiego przymusu stosowanego wobec jednostek i grup ludzkich, narzuconego przez inne jednostki bądź organizacje, instytucje lub normy społeczne. Sprzeciw ten jest wynikiem maksymalizowania znaczenia wartości wolności człowieka w stosunkach z innymi ludźmi, opartych na równości i solidarności. Celem książki jest wyjaśnienie znaczenia pojęcia współczesnego anarchizmu w kontekście przemian globalizacyjnych przełomu..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka

Zarządzanie projektami unijnymi. Te...

Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka

Odpowiedzią na potrzeby potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych jest niniejsza monografia stanowiąca zbiór węzłowych problemów związanych z zarządzaniem projektami unijnymi. Zawiera ona przejrzysty wywód o trafnej i skutecznej metodzie tworzenia projektów, poczynając od definiowania problemów, określania celów i rezultatów, planowania działań, budowania harmonogramu i budżetu. Metoda ta ma charakter uniwersalny, co znaczy, że może być stosowana zarówno przy tworzeniu projektów z zakr..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne

System instytucjonalny Unii Europej...

System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspek...

Wejście w życie traktatu z Lizbony spowodowało znaczące przeobrażenia w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej. W postlizbońskiej rzeczywistości instytucje wspólnotowe stały się instytucjami Unii Europejskiej, co znalazło wyraz w postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Prawodawca europejski, zamieszczając ich katalog w art. 13 TUE i wiążąc czterema głównymi zasadami, stworzył spójną i charakteryzującą się unikalnymi cechami strukturę. In..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia

W supermarkecie szczęścia. O różnor...

W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w ko...

Książka ma na celu analizę konsekwencji, jakie dla jakości życia i poczucia szczęścia ma codzienne życie w kulturze zdominowanej przez konsumpcję. Przedstawia aktualne kierunki poszukiwań wyznaczników decyzji i zachowań człowieka w tej sferze. Wskazuje nowe tendencje i zjawiska w zachowaniach konsumenckich, takie jak „konsumowanie” pracy, merkantylizacja religii, kupowanie doznań i doświadczeń w miejsce produktów i usług oraz różne formy antykonsumpcji. Główny cel książki i kluczowe jej przesłan..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Strategie queer

Strategie queer

Strategie queer

W czasie konferencji Strategie queer. Kulturowa i społeczna sytuacja osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w perspektywie interdyscyplinarnej, która odbyła się w czerwcu 2011 roku w Warszawie i której owocem jest niniejszy tom, wydarzyla się rzecz niezwykle ważna. W jednej sali dyskutowały ze sobą osoby, które zajmują się teoria queer od dawna, i te, które z teorią queer spotkały się dopiero w ostatnich latach. Obok osób z naukowym zapleczem występowały więc te, które rozpoczynają dopier..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny

Czy ciało jest świątynią duszy? Wsp...

Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen...

Z przedmowy Michała Szczepanika: W Polsce nasila się moda na jogę. I jak to już z modami bywa, niesie ze sobą wiele uproszczeń, czasem wręcz nieporozumień. Tymczasem książka profesora Koneckiego jest książką o jodze w kontekście współczesnej kultury, ale jest też książką o współczesnej kulturze w kontekście jogi. Zbiera doświadczenia ćwiczących i jednocześnie pokazuje, że zjawisko, które wyewoluowało z indyjskiej tradycji, stało się integralną częścią zachodnioeuropejskiego stylu życia...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Sieci współpracy kulturalnej w Europie

Sieci współpracy kulturalnej w Euro...

Sieci współpracy kulturalnej w Europie

Jedną z konsekwencji rozwoju kontaktów kulturowych na poziomie ponadnarodowym oraz udziału w realizacji przedsięwzięć wspieranych przez programy współpracy jest m.in. tworzenie trwałych związków pomiędzy współpracującymi ośrodkami kulturalnymi. Struktury te skupiają zwykle przedstawicieli jednej lub kilku dziedzin, umożliwiając im stałą wymianę doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych form działania. Sieci współpracy kulturalnej zajmują jedno z najważniejszych miejsc w ramach polityki Unii Europe..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Dziennik skandynawski

Dziennik skandynawski

Dziennik skandynawski

Dziennik Skandynawski to zapiski różnych mysli i spostrzeżeń. Jak to bywa z refleksjami, niektóre są płytkie, inne zaś trochę głębsze. Zdarza się, że spostrzeżenie, które na pozór wydaje się banalne, staje się bodźcem do przemyśleń. Refleksja to jeden ze sposobów uczenia się świata i pierwszy krok do kształtowania własnego życia...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet

Polskie singielki. Płeć kulturowa. ...

Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet

Autorka koncentruje się na kobietach – singielkach, przybliża takie pojęcia jak singlizm, feminizm, płeć kulturowa, androgynia, ponowoczesność, a także komputery i Internet. W swojej publikacji pozwala dostrzec, jak silnie są one ze sobą powiązane. Według teorii autorki singlizm silnie związany jest z feminizmem. Można powiedzieć, że singielki to kobiety, którym feminizm pomógł zaistnieć, choć mało która przyzna, że ma z nim cokolwiek wspólnego. Trzeba zauważyć jednak, że nadal większość kobiet ..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej

Polska prezydencja wobec wyzwań wsp...

Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej

Publikacja jest zbiorem opracowań specjalistów w dziedzinach, traktujących o wyzwaniach współczesnej Unii Europejskiej z perspektywy Polski. Okazją do zbadania tych problemów było przygotowanie i sprawowanie przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. Dzięki temu ożyła debata na temat polskich priorytetów związanych z rozwojem Unii Europejskiej, miejscem Polski w UE oraz przyszłością integracji europejskiej. Jednym z jej efektów był projekt realizowany w Akademii Obrony Naro..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty

Polityka regionalna Unii Europejski...

Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty

Publikacja dotyczy problematyki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki regionalnej (polityki spójności). Najważniejszym przesłaniem książki jest ocena polityki regionalnej UE biorąc pod uwagę różne dziedziny jej oddziaływania. Polityka regionalna jest ważną polityką wspólnotową, ale ocenę jej skuteczności nie da się jednoznacznie określić. Ponieważ zmiany społeczno-gospodarcze w regionach wynikają z podejmowanych działań w ramach innych polityk, a następnie z gry sił wolnorynkowych. Ze wzg..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pokazuje 61 do 75 z 131 (9 Stron)