Politologia, socjologia

Systemy polityczne krajów nadbałtyckich

Systemy polityczne krajów nadbałtyc...

Systemy polityczne krajów nadbałtyckich

Książka stanowi całościowe i logiczne kompendium wiedzy dotyczącej mechanizmów modernizacji kształtowania nowego ładu oraz własnej tożsamości w systemach politycznych krajów nadbałtyckich. Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich czytelników zainteresowanych procesem instytucjonalnych zmian ustrojowych ich wieloaspektowością, które są niezwykle istotne dla szczegółowego poznania uwarunkowań współcześnie zachodzących tam procesów politycznych, rozpatrywanym również w kontekście europejskim. ..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Wybrane aspekty bezpieczeństwa ener...

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Publikacja ma na celu ukazanie czytelnikowi złożonego i wieloaspektowego obrazu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, która 1 grudnia 2009 roku zaczęła funkcjonować w zmienionych ramach prawnych. Autorzy, nauczyciele akademiccy, od lat zajmujący się problematyką terroryzmu, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, dokonując analizy wybranych aspektów bezpieczeństwa energetycznego Unii, przedstawiają pojęcie i istotę bezpieczeństwa. Analizują bezpieczeństwo w kontekście ekonomicz..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Polskie organizacje kombatanckie we Francji w latach 1945-1976

Polskie organizacje kombatanckie we...

Polskie organizacje kombatanckie we Francji w latach 1945-1976

Polacy, którzy walczyli z faszyzmem na wielu frontach drugiej wojny światowej, często kontestowali komunizm, w dodatku po podziale Europy i nowym nakreśleniu granic Polski w 1945 roku w Jałcie utracili swój majątek i miejsce pochodzenia. W tej sytuacji wybrali niejednokrotnie emigrację, życie na obczyźnie. Wiele napisano o weteranach w Wielkiej Brytanii, bardzo mało zaś o tych, którzy pozostali we Francji. Stanowili oni znaczącą grupę około 100 tysięcy osób i choć nie byli tak zorganizowani oraz..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim

Rywalizacja mocarstw na obszarze po...

Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim

Przedmiotem książki jest rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim. Analizowany obszar obejmuje jedenaście byłych republik radzieckich: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukrainę i Uzbekistan. Do grupy mocarstw zaangażowanych w rywalizację w przestrzeni poradzieckiej zaliczono: Federację Rosyjską, Stany Zjednoczone Ameryki, Chińską Republikę Ludową, Republikę Turcji, Islamską Republikę Iranu oraz Unię Europejską...

36.00 zł 72.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy

Relacje Unii Europejskiej z krajami...

Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Histo...

Książka przedstawia historię i perspektywy współpracy między Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Celem książki jest przedstawienie kilku dekad relacji UE z tą grupą państw, będącą pierwowzorem relacji Unii z krajami trzecimi. Książka opisuje historyczny model współpracy oraz dokonuje oceny jego funkcjonowania. Przedstawia także obecną sytuację społeczno-gospodarczą w krajach AKP, analizę stanu wzajemnych relacji gospodarczo-handlowych (negocjowanie umów o partnerstwie gospo..

18.60 zł 62.00 zł Cena netto: 17.71 zł

Koniec z pracą?

Koniec z pracą?

Koniec z pracą?

Motywy kierujące ludźmi przy podejmowaniu pracy nie są tylko ekonomiczne, a sam rynek pracy zależy od czynników gospodarczych, instytucjonalnych, prawnych, ale też kulturowych, psychologicznych, społecznych, socjologicznych, demograficznych, religijnych. Na ile potrzebna jest integracja rynków pracy? Do jakiego stopnia jest możliwa? Po co formułować rekomendacje na szczeblu unijnym? Dotychczasowe działania unijne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nowa Strategia Europa 2020 również takic..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa

Państwo i społeczeństwo w działaniu...

Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb ...

Książka poświęcona jest dyscyplinie wiedzy, która jest znana od ponad pół wieku na Zachodzie pod nazwą nauka o polityce publicznej (public policy), czyli traktuje o tym, w jaki sposób państwo i jego obywatele organizują proces rozwiązywania problemów publicznych (np. starzenie się populacji, bieda, bezrobocie, rozwój gospodarczy, edukacja, zdrowie). W Polsce nauka o polityce publicznej dopiero rozpoczyna swój systemowy rozwój. Państwa tworzą polityki publiczne, ponieważ chcą sprawnie rozwiązy..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Teoria estymacji w praktyce badań społecznych

Teoria estymacji w praktyce badań s...

Teoria estymacji w praktyce badań społecznych

W książce prezentowana jest problematyka związana z wykorzystaniem teorii estymacji w badaniach społecznych. W monografii znajdziemy zarówno podstawową ideę (filozofię) uogólniania wyników z próby losowej na populację, jak i bardziej szczegółowe rozważania (techniki obliczeniowe oraz wskazówki dotyczące obsługi programów komputerowych) odnoszące się do konkretnych problemów ilościowej analizy danych. Podstawowym celem autora było przedstawienie tej złożonej problematyki w sposób możliwie przystę..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego

Czas celebrytów. Mediatyzacja życia...

Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego

Przedstawione w książce podejście do mediatyzacji życia publicznego jest podejściem autorskim i stanowi wycinek ogromnego obszaru badań. Znaczącym wkładem autorki jest uporządkowanie pojęć, wyodrębnienie podejść badawczych traktujących mediatyzację jako proces społeczny oraz zaproponowanie nowego pola – pola medialnego. W tym właśnie polu, próbującym zawłaszczyć wszystkie pozostałe płaszczyzny społeczne, może pojawić się nowy typ aktorów społecznych – celebrytów, Daniel J Boorstin określił celeb..

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Kultura popularna na Bliskim Wschodzie

Kultura popularna na Bliskim Wschod...

Kultura popularna na Bliskim Wschodzie

Globalizacja oraz rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych zasadniczo zmieniły binarny podział na kulturę wysoką i niską. Okazało się, że kultura popularna może być poważnym przedmiotem badań. A nawet musi. Zachodzące w ostatnich latach dynamiczne przemiany społeczno- -polityczne w państwach Bliskiego Wschodu ukazały jej siłę. To zaangażowany hip-hop zagrzewał młodych ludzi do demonstracji, a mury budynków pokryło rewolucyjne graffi ti. Nie można jednak zakładać, że przed Arabską Wiosną ku..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo

Indie i Pakistan w stosunkach międz...

Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, ...

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o kluczowych elementach specyfiki stosunków międzynarodowych w Azji Południowej, w tym znaczenia tego regionu w strategicznej rywalizacji o mocarstwowe wpływy w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. W tym celu dokładnie scharakteryzowany został przebieg i szczególne uwarunkowania relacji Chin i Stanów Zjednoczonych z Indiami i Pakistanem, autorka omawia także znaczenie Afganistanu w polityce obydwu południowoazjatyckich państw. Książka będzie z pewnością przyd..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich

Państwo i polityka w Ameryce Łacińs...

Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych p...

dr hab. Henryk Szlajfer, Prof. nadzw. UW oraz ISP PAN: Rosnące w Polsce (raz jeszcze, po boomie literatury latynoamerykańskiej) zainteresowanie Ameryką Łacińska stwarza zarówno wśród „czytającej publiczności”, jak i wśród studentów nauk politycznych czy stosunków międzynarodowych, ale przede wszystkim wśród stopniowo rosnącej grupy zainteresowanej studiami nad polityką, gospodarką i kulturą regionu popyt na dobrą książkę traktującą o regionie jako całości. Lektura pracy pod redakcją Piotra Ła..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku

Ruch anarchistyczny w Europie wobec...

Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu...

Anarchizm jest kierunkiem myśli politycznej, którego cechą jest sprzeciw wobec wszelkiego przymusu stosowanego wobec jednostek i grup ludzkich, narzuconego przez inne jednostki bądź organizacje, instytucje lub normy społeczne. Sprzeciw ten jest wynikiem maksymalizowania znaczenia wartości wolności człowieka w stosunkach z innymi ludźmi, opartych na równości i solidarności. Celem książki jest wyjaśnienie znaczenia pojęcia współczesnego anarchizmu w kontekście przemian globalizacyjnych przełomu..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka

Zarządzanie projektami unijnymi. Te...

Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka

Odpowiedzią na potrzeby potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych jest niniejsza monografia stanowiąca zbiór węzłowych problemów związanych z zarządzaniem projektami unijnymi. Zawiera ona przejrzysty wywód o trafnej i skutecznej metodzie tworzenia projektów, poczynając od definiowania problemów, określania celów i rezultatów, planowania działań, budowania harmonogramu i budżetu. Metoda ta ma charakter uniwersalny, co znaczy, że może być stosowana zarówno przy tworzeniu projektów z zakr..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne

System instytucjonalny Unii Europej...

System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspek...

Wejście w życie traktatu z Lizbony spowodowało znaczące przeobrażenia w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej. W postlizbońskiej rzeczywistości instytucje wspólnotowe stały się instytucjami Unii Europejskiej, co znalazło wyraz w postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Prawodawca europejski, zamieszczając ich katalog w art. 13 TUE i wiążąc czterema głównymi zasadami, stworzył spójną i charakteryzującą się unikalnymi cechami strukturę. In..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Pokazuje 61 do 75 z 130 (9 Stron)