• Pokój fundamentem człowieczeństwa

Pokój fundamentem człowieczeństwa

 • Autor: Andrzej Bałandynowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-071-8
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 586/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 169.00 zł

  152.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Utwór stanowi koronę przemyśleń kulturotwórczych w obszarze filozofii człowieka, filozofii religii, filozofii polityki oraz filozofii państwa i prawa.

Podstawową wartością określającą kondycję i zdrowie psychiczne człowieka jako indywiduum, jest pokój wewnętrzny. Rzadko w literaturze kognitywistycznej i filozoficznej można spotkać się z takim wartościowaniem pierwotnym ideałów i wysokich wartości. Najczęściej źródłowym pojęciem dla określenia jedności psychofizycznej jednostki, jest przywoływana kategoria wolności oraz równości. Idea pokoju dookreśla warunki społecznego indywidualizmu dla formowania się w oparciu o świat wartości, interakcjonizm kolektywistyczny i modelowe formy sprawowania władzy publicznej, rozwiązań instytucjonalno-prawnych w oparciu o pokój zewnętrzny. Myślenie, mówienie i działanie na rzecz praktyki pacyfistycznej pokazuje jedność wszechrzeczy na poziomie holizmu jednostkowego, społecznego i ekologicznego w celu zachowania życia organicznego i nieorganicznego na naszej planecie ziemi.

Monografia jest próbą obalenia mitów na temat edukacji do wolności bez historycznego, filozoficznego i teoriopoznawczego zaplecza wnioskowania uzasadniającego tworzenie świata kultury. Jedynie za pośrednictwem wolności wewnętrznej i wolności zewnętrznej można dosięgać prawa pierwiastkowego – ideału sprawiedliwości oraz tworzyć wspólnotowe formy współżycia i współdziałania międzyludzkiego w celu rzeczywistego i realnego osiągania jedności cywilizacyjno-kulturowej.

Spis treści:

O książce
Pokój wewnętrzny natchnieniem w poezji życia [Andrzej Bałandynowicz]
Peace – the fundation of humanity [Andrzej Bałandynowicz]
Droga do doskonałości [Alina Bernadetta Jagiełłowicz]
Wprowadzenie
Wiedza i mądrość [Maria Szyszkowska]
Nowe perspektywy wizji świata [Brunon Hołyst]
Profesor Andrzej Bałandynowicz – adwokat pokoju [Jarosław Michalski]

Część I

1. Pokój jako dobro najwyższe i jedyny prawdziwy ideał
2. Braterstwo pokoju sensem i poczuciem nieskończoności i wieczności życia
3. Pokój wewnętrzny dynamizmem rozwojowym
4. Pedagogika pokoju i probacja antecedensami myśli irenologicznej XXI wieku
5. Społeczne fundamenty pacyfizmu
6. Niewyrządzanie zła jako metoda walki
7. Osobowy wzór pacyfisty

Część II

1. Dążenia ludzi do wolności i pokoju
2. Ideał prawa a człowieczeństwo
3. Prawda i mity o demokracji a edukacja do pokoju
4. Pacyfizm w wyznaniach religijnych
5. Obrona heroizmu życia

Część III

1. Jednostka, demokracja, filozofia a myślenie o pokoju
2. Pokój w świetle irenologii i higieny psychicznej
3. Wegetarianizm a pacyfizm
4. Wyzwolenie zwierząt regułą równości
5. Prawny status istot żywych

Bibliografia
Dokumenty
Julian Aleksandrowicz – patron pokoju w Polsce
Julian Aleksandrowicz – the patron of peace in Poland
Reminiscencje poetyckie
Wiersze – Tadeusz Stupnicki
Nota o autorze

Andrzej Bałandynowicz
Prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Pedagogiki w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prawnik, kryminolog i penitencjarysta badający zjawiska społeczne z zakresu filozofii prawa, penologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii zdrowia. Założyciel jedynej w świecie Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji oraz protoplasta Światowego Uniwersytetu Pokoju. Twórca teorii karania wolnościowego, ograniczającej kary izolacyjne na rzecz resocjalizacji z udziałem społeczeństwa - probacji. Krytykuje działania segregacyjne. Postuluje wspomaganie osób karanych w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych, przystosowawczych oraz wartości kreujących ich tożsamość; głosi potrzebę przyznania im prawa do wyboru i swobodnego zaciągania zobowiązań wobec wspólnoty, stanowiące podstawowe wyzwanie dla człowieka zmagającego się ze swoimi problemami. Twórca teorii opartych na longitudinalnych badaniach kryminologicznych: koncepcji zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności oraz inkluzyjnej readaptacji społecznej. Te trzy teorie stanowią podstawę aksjologiczną polityki kryminalnej państwa prawa. Wieloletni nauczyciel akademicki z ponad 45-cioletnim stażem naukowym. Prowadził wykłady i seminaria na Wydziale Prawa i Administracji UW, w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji UW, w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Pełnił funkcje: rektora uczelni (ponad 12 lat w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie), dyrektora instytutu i zastępcy dyrektora w IPSiR UW (przez trzy kadencje) oraz kierownika katedr i zakładów. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym: międzynarodowy ekspert ds. więziennictwa i systemów penitencjarnych, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Etycznego. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Penitencjarnego. Oddany pracy na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia: przewodniczący Sekcji Pracy Prymasowskiego Komitetu Pomocy Bliźniemu. W czasie stanu wojennego i później udzielał bezinteresownie pomocy prawnej i psychologicznej ludziom pozbawionym zatrudnienia z powodów politycznych lub społecznych. Za  irenologiczną działalność edukacyjną oraz propagowanie idei światowego pokoju jako fundamentalnej transkulturowej wartości z inicjatywy Prezydium Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera wpisany został do Złotej Księgi Członków Akademii (2001). Autor wielu monografii naukowych.

Książki tego autora

Abramowski E., Idee społeczne kooperatyzmu, w: E. Abramowski (red.), Rzeczpospolita
przyjaciół. Wybór pism społecznych i politycznych, Warszawa 1986.
Acton  L.,  Historia  wolności,  Wybór  esejów,  przeł.  A.  Branny,  A.  Gowin,  P.  Śpiewak,
Kraków 1995.
Adamiec M., Działanie, wartości, sens – zarys systemu pojęć, „Przegląd Psychologiczny”
1983, nr 1, s. 12–21.
Agamben G., Otwarte (fragmenty), przeł. P. Mościcki, „Krytyka Polityczna” 2008, nr 15,
s. 125–126.
Aitken R., The Mind of Clover: Essays in Zen Buddhist Ethics, Berkeley 1984.
Akers K., A Vegetarian Sourcebook, New York 1983.
Aleksandrowicz J., Rozważania nad możliwością zapobiegania wojnom, „Więź” 1980,
nr 23(1), s. 12–18.
Aleksandrowicz J., Sumienie ekologiczne, Warszawa 1988.
Aleksandrowicz J., Wiedza stwarza nadzieję, Warszawa 1975.
Allport W., The historical background of social psychology, w: G. Lindzey, E Aronson
(red.), Handbook of social psychology, New York 1985.
Almond G., Comparative Politics: A Theoretical Framework, New York 2004.
Amsterdamski S., Woleński J., Wstęp, w: K. Szaniawski, O nauce, rozumowaniu i war-
tościach. Pisma wybrane, Warszawa 1994.
Andrews C.F., Mahatma Gandhi’s Ideas, London 1949.
Antoszewski  A.,  Grupy  interesu  w  systemie  politycznym,  w:  Z.  Machelski,  L.  Rubisz
(red.), Grupy interesu, Teorie i działania, Toruń 2003.
Antoszewski  A.,  Herbut  R.,  Demokracje  zachodnioeuropejskie.  Analiza  porównawcza,
Wrocław 1997, s. 224.
Archibald J., Ditchfield J., Rowsell H., The Contribution of Laboratory Animal Science
to the Welfare of Man and Animals: Past, Present and Future, New York 1985.
Arendt H., Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1991.
Arendt H., Odpowiedzialność i władza sądzenia, przeł. W. Madej, M. Godyń, Warszawa
2006.
Arendt H., O rewolucji, przeł. M. Godyń, Warszawa 2003.
Aron R., Paix et guerre entre les nations, Paris 1962.
Arystoteles, Metafizyka , przeł. K. Leśniak, Warszawa 1983.514  |  Bibliografia
Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa
2001.
Ashley-Cooper A., Dobro i zło, przeł. A. Grzeliński, D. Wincław, „Studia z Historii Filo-
zofii” 2020, R. 11, nr 1, s. 25–32.
Assagioli R., Psychosynthesis: A Manual of Principles and Techniques, London 1993.
Auboyer J., Życie codzienne w dawnych Indiach, przeł. A. Ługowski, Warszawa 1969.
Augustyn św., Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 2002.
Augustyn św., The Catholic and Manichaean Ways of Life, przeł. D.A. Gallagher, A.J. Gal-
lagher, Boston 1966
Baby Ph., Culture and History: Prolegomena to the Comparative Study of Civilizations,
Londyn 1958.
Bachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i rene-
sansu, przeł. A Goreń, Kraków 1975.
Badaloni N., Polityka i historia w myśli Gramsciego, w: M. Nowaczyk (red.), Filozofia
i kultura włoska, Wrocław 1980.
Bałandynowicz A., Człowiek cząstką wszechświata, Warszawa 2019.
Bałandynowicz A., Dążenie ku prawdzie kształtowaniem sumienia człowieka i prawa, w:
A. Bałandynowicz (red.), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Kontek-
sty antropologiczno-filozoficzne , Warszawa 2019, s. 13–48.
Bałandynowicz A., Ludzie bez szans. Studium adaptacji społecznej recydywistów, War-
szawa 1999.
Bałandynowicz A., Nieudane powroty, Warszawa 1993.
Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antro-
pologiczno-filozoficzne , Warszawa 2019.
Bałandynowicz A., Reintegracja społeczna skazanych. Paradygmat tożsamości osobowej,
społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej, „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2, s. 25–52.
Bałandynowicz  A.,  Resocjalizacja  wspierająca  z  udziałem  społeczeństwa,  oparta  na
paradygmacie  tożsamości  osobowej,  społecznej  i  kulturowej,  w:  M.  Konopczyński,
B.M. Nowak (red.), Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, Warszawa 2008.
Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1993.
Bandura A., Social Learning Theory, New York 1997.
Barber  S.A.,  Fleming  J.E.,  Constitutional  Interpretation.  The  Basic  Questions,  New
York 2007.
Bartnik Cz., Problem historii uniwersalnej w teilhardyzmie, Lubin 1962.
Bartyzel J., Szlachta B., Wielomski A., Encyklopedia polityczna, t. 1: Myśl polityczna,
główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, Radom 2007, s. 409.
Barwicka-Tylek J., Portrety wolności. Studium z historii idei i postmodernizmu „stoso-
wanego”, Warszawa 2009.
Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001.
Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1979.
Bassam T., Fundamentalizm religijny, przeł. J. Danecki, Warszawa 1997.
Bataille G., Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedemann, Warszawa 1998.
Bauman  Z.,  Antonio  Gramsci  czyli  socjologia  w  działaniu,  w:  idem,  Wizje  ludzkiego
świata, Warszawa 1964.Bibliografia  |  515
Baudrillard  J.,  Społeczeństwo  konsumpcyjne.  Jego  mity  i  struktury,  przeł.  S.  Królak,
Warszawa 2006.
Beauvoir S. de, Pour une morale de l’ambiguïté, Paris 1947.
Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł. B. Nawroczyń-
ski, Warszawa 1958.
Bereźnicki Fr., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001.
Berlin I., Dwie koncepcje wolności i inne eseje, przeł. D. Grinberg, Warszawa 1991.
Berns R.B., Self-concept development and education, London-New York 1982.
Beers G.W., Umysł, który sam siebie odnalazł, przeł. J. Jarosiński, Warszawa 1948.
Bielawski J., Islam, Warszawa 1980.
Biernacki W., Chojnicka K., Jaskólski M., Szlachta B., Historia doktryn politycznych
i prawnych, Wybór źródeł, Sopot 1997.
Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1998.
Bisztyga A., Wybrane zagadnienia prawa wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin, w: S. Gra-
bowska, R. Grabowski (red.), Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elekto-
ratu, Rzeszów 2007, s. 234–250.
Blackburn  S.,  Oksfordzki  słownik  filozoficzny ,  przeł.  C.  Cieśliński  i  in.,  J.  Woleński
(red.), Warszawa 2004.
Blaustein L., Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia, Lwów
1928.
Blofeld J., Tantric Mysticism of Tibet: A Practical Guide, Boston 1987.
Bloom A., Umysł zamknięty, o tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demo-
krację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Poznań 1997.
Bobbio N., Autobiografia , Roma–Bari 2004.
Bobbio N., Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna 2001.
Bobrus A., Tendencje pacyfistyczne w katolickiej nauce społecznej, w: S.J. Karolak (red.),
Pacyfizm. Prawo a dzieje państwa i ustroju , t. 2, Białystok 2001.
Bocheński J., Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1994.
Bogunia-Borowska M., Śleboda M., Globalizacja konsumpcji, Dwa dylematy współcze-
sności, Kraków 2003.
Borgosz J., Drogi i bezdroża filozofii pokoju , Warszawa 1989.
Born R.P. (red.), Artificial Intelligence: The Case Against, New York 1997.
Bowlby  J.,  The  making  and  breaking  of  affectional  bond:  etiology  and  psychopatolo-
ghy  in  light  of  attachment  theory,  „British  Journal  of  Psychiatry”  1977,  nr  130,  
s. 200–2012.
Bozeman A.B., Civilizations under Stress, „Virginia Quarterly Review” 1975, nr 51,
s. 1–18.
Böckenförde E.-W., Wolność, państwo, kościół, przeł. P. Kaczorowski, Kraków 1994.
Braithwaite J., The Impact of Publicity on Corporate Offenders, New York 1983.
Braudel F., History of Civilizations, New York 1994.
Broad C.D., Five Types of Ethical Theory, London 1930.
Brodecki Z., Europa sędziów, Warszawa 2007.
Brun J., La stoicism, Paris 1976.
Bruti Liberati E., Ceretti A, Giasanti A., Laveno dei guidi, Milano 1966.516  |  Bibliografia
Buber M., I and Thou, Boston 1994.
Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych , przeł. J. Doktór, Warszawa 1992
Buber M., Wychowanie, przeł. S. Rygiel, Warszawa 1968.
Bunge M., A skeptic’s beliefs and disbeliefs, „New Ideas in Psychology” 1991, t. 9, nr 2,
s. 131–149.
Burnyeat M., The Skeptical Tradition, Berkeley 1997.
Cackowski Z., Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego, Warszawa
1979.
Cackowski Z., Wstęp, w: A.M. Deborin, Filozofia i polityka , przeł. Z. Cackowski, War-
szawa 1969.
Caillois R., Człowiek i sacrum, przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa 1995
Camus A., Notatki. Wybór, w: idem, Eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 1971.
Cantor N., Kihlstrom J., Personality, cognition and social interaction, London 1981.
Caplan A.L., Chair P., Alternatives to Animal Use in Research, Testing, and Education,
Washington 1986.
Cassirer E., Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1977.
Chardin  P.  Teilhard  de,  Człowiek i inne pisma,  przeł.  J.  i  G.  Fedorowscy,  Warszawa
1962.
Chardin P. Teilhard de, Środowisko boże, przeł. W. Sukiennicka, M. Tazbir, Warszawa
1965.
Chervassut D., Buddhism, w: Ethical eye – Animal welfare, Strasburg 2006.
Choi  S.,  Gulati  M.,  Tournament  of  Judges?,  „California  Law  Review”  2004,  t.  29,  
s. 299–321.
Choudhry S. (red.), The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge 2006.
Collins J., History of Modern European Philosophy, New York 1980.
Concha Cantú H., Sistema representativo y democracia semidirecta. Memoria del VII
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Mexico 2002.
Conze E., A Short History of Buddhism, Londyn 1980.
Cook C.W., Use of Rangelands for Future Meat Production, „Journal of Animal Science”
1977, t. 45, s. 1476–1485.
Copleston F., Grecja i Rzym, przeł. H. Bednarek, w: F. Copleston, Historia filozofii, t. 1,
Warszawa 1998.
Corvez M., La philosophie de Heidegger, Paris 1966.
Cotruglio B., Księga o sztuce handlu, przeł. P. Wróbel, J. Bondarek, Kraków 2007.
Cottingham J., „A Brute to the Brutes?”: Descartes’ Treatment of Animals, „Philosophy”
1978, t. 53, nr 206, s. 551–559.
Coulbourn R., The Origin of Civilized Societies, Princeton 1959.
Curley E.M., Descartes Against the Skeptics, Cambridge 1978.
Czajka A., Kultura świata w dialogu, Warszawa 2012.
Dahl R.A., A Preface to Democratic Theory, Chicago 1967.
Dahl R.A., Demokracja i jej krytycy, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1995.
Dahl R.A., O demokracji, przeł. M. Król, Kraków 2000.
Dahl R.A., Polyarchy, przeł. M. Król, Warszawa 2013.Bibliografia  |  517
Dalajlama,  Moc  współczucia:  Wybór  wykładów  Jego  Świątobliwości  XIV  Dalajlamy,
przeł. z jęz. ang. J. Grabiak, M. Żarnawski, Poznań 1996.
Daniecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Warszawa 2002.
Darwin K., O pochodzeniu człowieka, przeł. M. Ilecki, Warszawa 1928, s. 161–162.
Dawson Ch., Dynamics of World History, Sherwood Sugden & Company 1978.
Dąbrowska E., Przywracać zdrowie żywieniem, Warszawa 1994.
Dąbrowska  A.,  Janoś-Kresło  M.  (red.),  Konsumpcja  w  krajach  Europy  Środkowo-
-Wschodniej, Warszawa 2008.
Dąbrowski  K.,  Co  to  jest  zdrowie  psychiczne,  w:  K.  Dąbrowski  (red.),  Zdrowie  psy-
chiczne, Warszawa 1981.
Dąbrowski K., Dwie diagnozy, Warszawa 1974.
Dąbrowski K., Funkcje i struktura emocjonalna osobowości, Lublin 1984.
Dąbrowski K., Le dynamisme des concepts: phenomenes positifs dans la desintegration,
Quebec 1972.
Dąbrowski K., Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędo-
wych w życiu społecznym i politycznym oraz instytucjach, Warszawa 1991.
Dąbrowski K., O dezintegracji pozytywnej, Warszawa 1964.
Dąbrowski K., On the philosophy of development through positive disintegration and
secondary integration, „Dialectics and Humanism” 1976, nr 3–4, s. 129–144.
Dąbrowski K., Pasja rozwoju, Warszawa 1982.
Dąbrowski K., Personality-shaping through positive disintegration, London 1972.
Dąbrowski K., Pojęcia żyją i rozwijają się, Londyn 1971.
Dąbrowski K., Rozwój w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej, „Zeszyty Naukowe”,
1996, nr 1, s. 72 i n.
Dąbrowski K., The Theory of Positive Disintegration, „International Journal of Psychia-
try” 1966, nr 2(2), s. 229–244.
Dąbrowski K., Trud istnienia, Warszawa 1973.
Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa 1989.
Dąbrowski K. (red.), Zdrowie psychiczne, Warszawa 1981.
Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne ludzi przeciętnych, wybitnych o ukształtowanej oso-
bowości oraz problem psychopatii, w: K. Dąbrowski (red.), Zdrowie psychiczne, War-
szawa 1981.
Deborin A.M., Filozofia i polityka , przeł. Z. Cackowski, Warszawa 1969.
Deborin A.M., Nasze rozbieżności, w: K. Ochocki (red.), Spory filozoficzne w literaturze
radzieckiej lat dwudziestych, Wybór pism, przeł. H. Gumpricht, Warszawa 1972.
Deborin A.M., Wstęp do filozofii materializmu dialektycznego , przeł. J. Wachtel, War-
szawa 1959.
Dellavalle S., Universalism Renewed: Habermas’ Theory of International Order in Light
of Competing Paradigms, „German Law Journal” 2009, nr 10(1), s. 5–30.
Denek  K.,  Krajoznawstwo  i  turystyka  dzieci  i  młodzieży  –  okazją  do  współdziałania,
samorządności i demokracji, w: B. Dymara (red.), Dziecko w świecie współdziałania,
cz. 2, Kraków 2001.
Dennett D., Consciousness Explained, Boston 1991.
Derrida J., The Animal That Therefore I Am (More to Follow), Chicago 2002.518  |  Bibliografia
Desan W., The tragic finale: An essay on the philosophy , London 1954.
Descartes R., Rozprawa o metodzie, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1980.
Dewey J., Demokracja i wychowanie. Wstęp do filozofii wychowania , przeł. Z. Bastgen,
Warszawa 1963.
Diamond L., Linz J.J., Lipset S.M., Democracy in Developing Countries, „Latin Ame-
rica” 1989, t. 4, s. 4–10.
Dilthey W., O istocie filozofii, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Warszawa 1987.
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów , przeł. W. Olszewski, Warszawa
1984.
Dix R.H., History and Democracy Revisited, „Comparative Politics” 1994, t. 27, nr 1,
s. 91–105.
Dobrosielski M., Filozoficzny pragmatyzm C. S. Peirc’a , Warszawa 1967.
Dobrosielski M., O historii, mitach i faktach, Warszawa 2004.
Dobrosielski M., Szanse i dylematy – Eseje polityczno-filozoficzne , Warszawa 1980.
Dobrosielski M., W poszukiwaniu lepszego świata: Filozofia historii i polityki Karla
R. Poppera, Warszawa 1991.
Doktor T., Hare Kryszna, „Przegląd Religioznawczy” 1988, nr 1–2/1870188.
Donagan A., A Theory of Morality, Chicago. 1977.
Dubiel L., Malarczyk J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 2001.
Dufrenne M., Ricoeur P., Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, Paris 1947.
Dunlop  R.,  Liere  K.  Van,  The  „new  environmental  paradigm”:  A  propose  measuring
instrument and preliminary results, „Journal of Environmental Education” 1978,
nr 9, s. 10–19.
Dupreel E., Traktat o moralności, przeł. Z. Glinka, Warszawa 1969.
Durkheim E., Mauss M., Note on the Notion of Civilization, „Social Research” 1971,
nr 38.
Działocha K., Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu kolizji norm,
w: J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1977.
Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002.
Ebner F., Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, przeł. K. Skorulski,
Warszawa 2006.
Eisenstadt S.N., Cultural Traditions and Political Dynamics: The Origins and Modes of
Ideological Politics, „British Journal Sociology” 1981, nr 32, s. 155–181.
Eliade M., Sacrum, mit, historia: Wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970.
Epstein L., Segal J.A., Staudt L., Lindstädt R., The Role of Qualifications in the Con -
firmation of Nominees to the U.S. Supreme Courts , „Florida State University Law
Review” 2005, t. 32, nr 4, s. 1145–1173.
Epstein  L.,  Segal  J.A.,  Westerland  C.,  The  Increasing  Importance  of  Ideology  in  the
Nomination  and  Confirmation  of  Supreme  Court  Justices ,  „Drake  Law  Review”
2008, t. 56, 101–127.
Erikson  E.,  The  meaning  of  the  future:  Toward  a  more  specific  definition  of  possible
selves, „Review of General Psychology” 2007, nr 4, s. 348–358.
Fernandez-Armesto F., Millennium: A History of the Last Thousand Years, New York
1995.Bibliografia  |  519
Fernández Ferraro M.A., La iniciativa legislativa popular, Madrid 2001.
Feyerabend P., Against Method, London 1975, s. 290–296.
Fichte J. G., Powołanie człowieka, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa 1956.
Filipiak T., O ewolucji idei demokracji, Warszawa 1967.
Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, przeł. K. Lossman, Warszawa 2001.
Firth R., An Anthropological Interpretation of Religia, „Free Injury” 1996, nr 6.
Fonagy P., Target M., Attachment and reflective function: Their pride in self-organization ,
„Development and Psychopathology” 1997, nr 9.
Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa
1998.
Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, t. 1, przeł. T. Komen-
dant, Gdański 2000.
Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady Collége de France, przeł. M. Kowal-
ska, Warszawa 1998.
Foucault M., Użytek z przyjemności, w: idem, Historia seksualności, przeł. T. Komen-
dant, t. 2, Warszawa 2000.
Francione G.L., A Classic of „Moral Schizophrenia”, http://www.abolitionistapproach.
com/a-classic-of-moral-schizophrenia/ (dostęp: 9.10.2021).
Francione G.L., Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement,
Philadelphia 1996.
Franciszek z Asyżu św., His life and writings as recorded by his contemporaries, przeł.  
L. Sherley-Price, London 1959.
Franz C.G., Effects of Mixed Neutron-gamma Total-body Irradiation on Physical Activity
Performance of Rhesus Monkeys, „Radiation Research” 1985, t. 101, s. 434–441.
Freud Z., Człowiek, religia, kultura, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1967.
Freud Z., Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997.
Fromm E., Mieć czy być?, przeł. J. Karłowski, Poznań 2000.
Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, przeł. R. Saciuk, Warszawa–
Wrocław 1994.
Fromm E., O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Warszawa 1971.
Fromm  E.,  Rewolucja  nadziei.  Ku  uczłowieczonej  technologii,  przeł.  H.  Adamska,
Poznań 1996.
Fryc M., Wojna – współczesne oblicze, Toruń 2009.
Gadacz  T.,  Chrześcijańskie  korzenie  Tischnerowskiej  filozofii  człowieka ,  „Znak”  2004,  
nr 5.
Gajda J., Teoria wartości w filozofii przedplatońskiej , Wrocław 1992.
Galewicz W., O fenomenologicznym ujęciu wartości, w: W. Galewicz (red.), Z fenomeno-
logii wartości, Kraków 1988.
Gałdowa  A.,  Psychologia  analityczna  C.G.  Junga,  w:  A.  Gałdowa  (red.),  Klasyczne
i współczesne koncepcje osobowości, Kraków 1999.
Gandhi M.K., Autobiografia , przeł. J. Brodzki, Warszawa 1958.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
Garlicki L., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987.
Gawecki B., Polscy myśliciele romantyczni, Warszawa 1972.520  |  Bibliografia
Gerratana  V.,  Gramsci  jako  myśliciel  rewolucyjny  albo:  pojęcie  rewolucji  w  myśli
Gramsciego, w: M. Nowaczyk (red.), Filozofia i kultura włoska , Wrocław 1980.
Giddens A., The Third Way, Cambridge 1998.
Gilson E., Byt i istota, przeł. D. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1994.
Gizbert-Studnicki T., Teoria wykładni Trybunału Konstytucyjnego, w: T. Gizbert-Stud-
nicki  (red.),  Teoria  prawa.  Filozofia  prawa.  Współczesne  prawo  i  prawoznawstwo ,
Toruń 1998.
Glashow S., We believe that the world is knowable, „New York Times” 1989, October 22.
Gogacz M., Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985.
Gogacz M., Wokół problemu osoby, Warszawa 1974.
Goldman A., Epistemology of Cognition, Cambridge 1996.
Goldsmith O., The Citizen of the World, w: A. Friedman (red.), Collected Works of Oliver
Goldsmith, Oxford 1966, t. 2.
Goldsmith J.L., Posner E.A., The Limits of International Law, Oxford 2005.
Gombrowicz W., Dziennik 1953–1956, w: idem, Dzieła, t. 7, Kraków 1986.
Gombrowicz W., Dziennik 1957–1961, Kraków 1997.
Gore A., Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, Boston 1992.
Górkowska B.,  Wybór materiałów źródłowych z lat 1993–1996 dotyczących Kościoła,
Warszawa 1997.
Graham G., The Moral Basis of Democracy, w: R.P. Churchill (red.), The Ethics of Libe-
ral Democracy, Morality and Democracy in Theory and Practice, Oxford 1994.
Gramsci A., Pisma wybrane, przeł. B. Sieroszewska, t. 1–2, Warszawa 1961.
Gramsci A., Quaderni del carcere, t. 1–4, V. Gerratana (red.), Torino 1975.
Granat  M.,  Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej, Warszawa 2003.
Granat M., Trybunał Konstytucyjny. Osiągnięcie czy zadanie?, w: A. Szmyt (red.), Trze-
cia władza. Sądy i trybunały w Polsce, Gdańsk 2008.
Grant W., Pressure groups, politics and democracy in Britain, Hemel Hempstead 1989.
Green D.P., Smith J.K., Professionalization of Campaigns and the Secret History of Col-
lective Action Problems, „Journal of Theoretical Politics” 2003, t. 15, nr 3.
Greene N., J. Sartre. the Existentialist Ethic, Michigan 1960.
Gribble D., Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, przeł.
Z. Grudzińska, Kraków 2005.
Griffin J.P., Alternatives to Animal Use in Research, „British Journal of Clinical Pharma-
cology” 1981, t. 12, s. 453–463.
Gromczyński W., Człowiek, świat rzeczy. Bóg w filozofii Sartre’a , Warszawa 1969.
Grzybowski K., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1967, s. 368.
Grzywak-Kaczyńska  A.,  Teoria  dezintegracji  pozytywnej  Kazimierza  Dąbrowskiego,
„Zdrowie Psychiczne” 1972, nr 6.
Guardini R., Koniec czasów nowożytnych, przeł. Z. Włodek, w: idem, Koniec czasów
nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, Kraków 1969, s. 17–86.
Gustavsson S., Karlsson Ch., Persson T., Forthcoming in The Illusion of Accountability
in the European Union, Oxford 2009.Bibliografia  |  521
Habermas  J.,  Faktyczność  i  obowiązywanie,  przeł.  A.  Romaniuk,  R.  Marszałek,
Warszawa 2005.
Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe , przeł. P. Domański, Warszawa 1992.
Hall E.T., Poza kulturą, przeł. E. Goździak, Warszawa 1984.
Hammond N.G., Dzieje Grecji, przeł. A. Świderkówna, Warszawa 1973.
Hardin G., The tragedy of the commons, „Science” 1968, nr 162.
Hart H. L., Pojęcie prawa, przeł. J. Woleński, Warszawa 1998.
Hart H.L., The Spirit of the Earth: A theology of the Land, Ramsey 1984.
Hayek F.A. von, The Constitution of Liberty, Chicago 1960.
Häring H., Salvoldi V., Tolerancja. Rozważania nad etyką solidarności i pokoju, przeł.  
A. Dudzińska-Facca, Warszawa 2000.
Hegel G. W., Nauka logiki, przeł. A. Landman, t. 2, Warszawa 1968.
Hegel G. W., Rozprawa o prawie naturalnym, przeł. A. Ochocki, M. Poręba, Warszawa
1994.
Hegel G. W., Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne, przeł. A. Ochocki, M. Poręba, War-
szawa 1994, s. 112.
Hegel G. W., Zasady filozofii prawa , przeł. A. Landman, Warszawa 1969.
Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, przeł. K. Pomian, Warszawa 1977.
Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1993.
Heidegger M., Co zwie się myśleniem?, przeł. J. Mizera, Warszawa–Wrocław 2000, s. 160.
Heidegger M., Kant und das Problem der Metaphysik, Bonn 1929.
Heidegger M., Sein und Zeit (fragmenty), przeł. J. Połomski, L. Kołakowski, w: L. Koła-
kowski, K. Pomian (red.), Filozofia egzystencjalna , Warszawa 1965.
Heidegger M., Zasada racji, przeł. J. Mizera, Kraków 2001.
Heller M.K., Granice kosmosu i kosmologii, Warszawa 2006.
Henry  Dunant.  Biographical,  https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1901/dunant/
biographical/ (dostęp: 16.08.2021).
Herodotus St.W., The Persian Wars, Cambridge 1982.
Hester M. (red.), Faith, Reason, and Skepticism: Essays by William Alston, Robert Audi,
Terence Penelhum, and Richard Popkin, Philadelphia 2001.
Heszen-Niejodek  I.,  Psychologia  zdrowia,  w:  J.  Strelau  (red.),  Psychologia,  Gdańsk
2005.
Heywood A., Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, przeł. P. Kor-
nobis, K. Wolański, Warszawa 2008.
Hick J. H., Classical and Contemporary Readings in Philosophy of Religion, New Jersey
1989.
Hieronymus, Adversus Jovinianum, 11,7, Biblia, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo
Biblijne, Warszawa 1975.
Hill M., The Policy Process in the Modern State, London 1997.
Hines T., Pseudoscience and the Paranormal, Buffalo, New York 1988.
Hirszfeld L., Historia jednego życia, Warszawa 2011.
Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,
przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 2009.522  |  Bibliografia
Hodgson G.M., The Evolution of Institutional Economics. Agency, Structure and Darwi-
nism in American Institutionalism, London — New York 2004.
Holden C., The last of the Cahokians, „Science” 1996, nr 272.
Howarth D., Dyskurs, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008.
Hölderlin F., Poezje wybrane, przeł. M. Jastrun, Warszawa 1964.
Höffe  O.,  Sprawiedliwość  społeczna:  Podstawy  krytycznej  filozofii  państwa  i  prawa ,
przeł. J. Merecki, Kraków 1999.
Hösle V., Hegels System: Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersu-
bjektivität, Hamburg 1988.
Hume D., Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii, przeł. A. Hochfeldowa,
Warszawa 1962.
Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, przeł. A. Durdzik, Warszawa 1995.
Huntington S.P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, London
1996.
Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 1, przeł. D. Gieru-
lanka, Warszawa 1974.
Husserl E., Kryzys nauki europejskiej a transcendentalna fenomenologia, przeł. J. Szew-
czyk, R. Ingarden (red.), „Studia Filozoficzne” 1976, nr 9.
Husserl E., Philosophie als strenge Wissenschatf, Logos, t. 1, Halle 1911.
Husserl E., Posłowie do moich Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii,
przeł. J. Szewczyk, przejrzał i terminy ustalił R. Ingarden, w: M.J. Siemek (red.),
Drogi współczesnej filozofii, Warszawa 1978.
Husserl E., Powołanie filozofii, w: idem, Filozofia i socjologia XX wieku , przeł. M. Skwie-
ciński, t. 1, Warszawa 1965.
Husserl E., Sens redukcji fenomenologicznej, w: idem, Filozofia i socjologia XX wieku ,
przeł. M. Skwieciński, t. 1, Warszawa 1965.
Huxley T.H., Stanowisko człowieka w przyrodzie, przeł. J. Żaryn, Warszawa 1874.
Ingarden R., Dążenia fenomenologów, „Przegląd Filozoficzny” 1919, z. 3.
Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1987.
Ingarden R., Wstęp do fenomenologii Husserla. Wykłady wygłaszane na Uniwersytecie
w Oslo (15 września – 17 listopada 1967), tłum. A. Półtawski, Warszawa 1974.
Ingarden R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.
Ingarden R., Z badań nad filozofią współczesną , Warszawa 1963.
Ingram D., Law, Key Concepts in Philosophy, Manchester 2006.
Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2001.
Izdebski H., Księgi prawne i księgi kulturowe. O podstawach typologii makrokompara-
tystyki prawniczej, w: M. Wąsowicz (red.), Z dziejów kultury prawnej. Studia ofia -
rowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, War-
szawa 2004.
Izdebski  H.,  Madzińska  H.  (red.),  W  poszukiwaniu  dobrej  administracji,  Warszawa
2007.
Jabłoński A.W., Polityka i jej właściwości, w: L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii poli-
tyki, Wrocław 1996.Bibliografia  |  523
Jabłoński A.W., Teorie państwa i grup interesów w teoriach polityki, w: Z. Machelski, L.
Rubisz (red.), Grupy interesu. Teorie i działania, Toruń 2003.
Jabłoński M., Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007.
Jack H., The Gandhi Reader, Indiana 1956.
Jagiełłowicz A.B., O naturze ludzkiej. Studium ekofilozoficzne , Wrocław 2002.
Jan Paweł II, Sollicitudo Rei Socialis, Warszawa 1991, s. 44.
Jaroszewski T.M., Osobowość i wspólnota, Warszawa 1970.
Jarra E., Ogólna teoria prawa, Warszawa 1922.
Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing, Kraków 2000.
Jaspers K, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, München 1962.
Jaspers K., Epoka zwrotu, przeł. A. D. Tauszyńska, w: R. Rudziński, Jaspers, Warszawa
1978.
Jaspers K., Krytyka pozytywizmu i idealizmu, w: Filozofia egzystencjalna , przeł. H. Gil-
lner, t. 3, Warszawa 1965.
Jaspers K., O istocie nauki, „Odra” 1975, nr 10.
Jaspers K., Schicksal und Wille. Autobiographische Schriften, München 1967.
Jaspers K., Sytuacje graniczne, w: Filozofia egzystencjalna , t. 3, przeł. A. Staniewska,  
M. Skwieciński, Warszawa 1965.
Jaspers K., Wolność i komunikacja, w: Filozofia egzystencjalna , przeł. H. Gillner, t. 2,
Warszawa 1965.
Jastrzębski  B.,  Ustrojowe  zasady  demokratycznego  państwa  prawa.  Dylematy  i  mity,
Olsztyn 2002.
Jeanson F., Le probleme morale et la pensée de Sartre, Myrte 1947.
Jellinek G., System der subjektiven öffentlichen Rechte, Freiburg 1892.
Jeżyna K., Zadykowicz T., Prawa człowieka – przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2010.
Johnson P., Odzyskanie wolności, przeł. T. Bieroń, Poznań 2002.
Jones W.H., Samotność a zachowania społeczne, „Nowiny Psychologiczne” 1988, nr 4,
s. 38–58.
Kamiński I.C., Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003.
Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. W. Buchner, „Pismo Literacko-
-Artystyczne” 1998, nr 4.
Kant I., Co to jest oświecenie?, przeł. A. Landman, w: T. Kroński, Kant, Warszawa 1966.
Kant I., Koniec wszystkich rzeczy. O niedawno powstałym wyniosłym tonie w filozofii,
przeł. M. Żelazny, Toruń 1992.
Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957.
Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1972.
Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986.
Kant I., Metafizyczne elementy teorii prawa , przeł. Cz. Tarnogórski, w: M. Szyszkowska
(red.), Zarys europejskiej filozofii prawa , Białystok 2004.
Kant I., O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny , przeł. F. Przybylak, Wrocław 1995.
Kant I., Prolegomena do każdej przyszłej metafizyki, przeł. B. Bernstein, Warszawa 1993.
Kant I., Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne , przeł.  
M. Żelazny, Toruń 1995.
Kapelan B., Trzy filary Zen , Warszawa 1990.524  |  Bibliografia
Kapuściński R., Ten inny, Kraków 2007.
Karolak  S.J.,  Antyczne  źródła  idei  pokoju,  w:  S.J.  Karolak  (red.),  Pacyfizm.  Prawo
a dzieje państwa i ustroju, t. 2, Białystok 2001.
Kasprowiczowa M., Dzienniki, Warszawa 1968.
Kasprowiczowa M., Spadające księżyce, Warszawa 2001.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Keele C.A., Smith R., The Assessment of Pain in Men and Animals, London 1962.
Kern I., Husserl und Kant. Eine Untersuchung über Husserls Verhältnis zu Kant und
zum Neukantianismus, Haag 1964.
Kilian K., Od Metody do metafizyki. Poznanie teoretyczne w ujęciu Karla Poppera , Rze-
szów 2001.
King W., Theravāda Meditation: The Buddhist Transformation of Yoga, London 1980.
Kisiel R., Jednota Braci Polskich, w: Leksykon Religioznawczy, Warszawa 1988.
Kissinger H.A., Diplomacy, New York 1994.
Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980.
Kłosowski J., Prawo uczenia do sukcesu, w: J. Bińczycka (red.), Prawa dziecka – dekla-
racje i rzeczywistość, Kraków 1999.
Knudsen R., The idea of Transcendence in the Philosophy of Karl Jaspers, Kampen 1958.
Kociuba J., Tożsamość aktora, Lublin 1996.
Kolarska-Bobińska L., Poprawa jakości demokracji w Polsce, Warszawa 2008, s. 186.
Kołakowski L., Filozofia egzystencji i porażka egzystencji. Wstęp do filozofii egzystencjal -
nej, w: L. Kołakowski, K. Pomian (red.), Filozofia egzystencjalna , Warszawa 1965.
Kołakowski L., Husserl – filozofia doświadczenia rozumiejącego , w: Filozofia i socjolo -
gia XX wieku, przeł. M. Skwieciński, t. 1, Warszawa 1965.
Kołakowski L., Mini-wykłady o maxi-sprawach, Kraków 2004.
Kołakowski L., O prawie naturalnym, „Ius et Lex” 2002, nr 1(1).
Komendant T., Władza dyskursu. M. Foucault w poszukiwaniu siebie, Warszawa 1994.
Komorita S.S., Parks C.D., Social Dilemmas, Boulder 1995.
Kondziela  J.,  Normatywne  aspekty  wychowania  do  pokoju,  „Roczniki  Nauk  Społecz-
nych” 1979, t. 7, s. 27–36.
Kondziela J., Pokój w nauce Kościoła. Pius XII – Jan Paweł II, Lublin 1992.
Kordela M., Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego, Bydgoszcz–Poznań 2001.
Kornfield J., Living Buddhist Masters, Boulder 1983.
Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1966.
Kotarbiński T., Myśli o działaniu, Warszawa 1957.
Kotarbiński T., Rytmy i rymy, Warszawa 1970.
Kotarbiński T., Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych , Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1970.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1955.
Kotarbiński T., Wesołe smutki, Warszawa 1956.
Kowalczyk St., Wolność naturą i prawem człowieka, Indywidualny i społeczny wymiar
wolności, Sandomierz 2000, s. 7.
Kowalska M., Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy, Warszawa 2000.Bibliografia  |  525
Kozłowski T., O zatrzymanym życiu publicznym i o tym jak je uruchomić, w: M. Szysz-
kowska (red.), Pokój i demokracja, Warszawa 2009.
Kozłowski J., Langner J., Zagajewski T., Atlas wyznań w Polsce, Kraków 1989.
Kozyr-Kowalski S., Młodolukácsowska krytyka myśli utopijnej i sekciarskiej, „Człowiek
i Światopogląd” 1973, nr 6.
Krąpiec A., Byt i istota, w: idem, Dzieła, t. 11, Lublin 1994.
Kroeber A.L., Configurations of Culture Growth , Berkeley 1944.
Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej (Od Talesa do Platona) , Warszawa 1995.
Król M., Filozofia polityczna , Kraków 2008.
Król M., Słownik demokracji, Warszawa 1999.
Kruszewski Z. (red.), Modernizacja edukacji – Projekty międzynarodowe, Płock 2008.
Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007, s. 121.
Krzemień-Ojak  S.,  Inteligencja-masy-kultura.  Szkic  z  teorii  kultury  A.  Gramsciego,
„Zeszyty Argumentów” 1962, nr 5.
Zuba  K.,  Biurokracja.  Fenomen  władzy  politycznej  w  strukturach  administracyjnych,
Toruń 2007.
Kuhn T., The Structure of Scientific Revolutions , Chicago 1970.
Kuhse  H.,  Singer  P.,  Should  the  Baby  Live?  –  The  Problem  of  Handicapped  Infants,
Oxford 1985.
Kulesza Wł. T., Populizm, w: M. Szyszkowska (red.), Przełomy wieków, Białystok 2000,
s. 268–275.
Kuźniecow W.N., J. Sartre i ekzistiencjalizm, Moskwa 1969.
Kużelewska E., Referendum w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2006.
Kwieciński Zb., Śliwierski B., Pedagogika, t. 1, Warszawa 2008.
Kwiek M., Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli fran -
cuskiej, Poznań 1989, s. 289.
Lacan J., Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, przeł. B. Gorczyca
i W. Grajewski, Warszawa 1996.
Lafargue P.,  Prawo do lenistwa, w:  P.  Lafargue, Pisma wybrane, przeł. I. Tarłowska,  
I. Bibrowska, B. Sieroszewska, t. 2, Warszawa 1961.
Lakatos I., The Methodology of Scientific Research Programmes , Cambridge 1978.
Laslett P., Runciman W., Philosophy, Politics and Society, Oxford 1962.
Länge A., Analiza egzystencjalna – poszukiwanie zgody na życie, „Psychoterapia” 2003,
nr 2.
Leavitt E., Animals and Their Legal Rights, Washington 1970.
Lecky  W.E.H.,  History  of  European  Morals  from  Augustus  to  Charlemagne,  London
1869.
Legaz y Lacambra L., Prawo naturalne; wiedza naukowa czy myślenie magiczne?, w:
M. Szyszkowska (red.), Zarys filozofii prawa , Białystok 2000.
L’Écuyer R., Le concept de soi, Paris 1978.
Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2013.
Lenin W. J., Dzieła, t. 1, Warszawa 1955.
Lenin W. I., Dzieła, t. 14, Warszawa 1949.
Lenin W. I., Dzieła, t. 32, Warszawa 1956.526  |  Bibliografia
Lenin W. I., Dzieła, t. 38, Warszawa 1958.
Lenin W. I., Marksizm a rewizjonizm. Dzieła, t. 15, Warszawa 1950.
Lenin W. J., Materializm a empiriokrytycyzm. Dzieła, t. 18, Warszawa 1951.
Lenin  W.  J.,  O  niektórych  właściwościach  historycznego  rozwoju  marksizmu.  Dzieła,  
t. 17, Warszawa 1961.
Lenin W. J., O prawie narodów do samostanowienia, Warszawa 1974.
Lenin W. J., O znaczeniu wojującego materializmu, Warszawa 1969.
Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M . Kowalska, War-
szawa 2002.
Lévinas E., Collected Philosophical Papers, Dordrecht 1987.
Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Kraków 1994.
Lévinas E., Sens i etyka, przeł. S. Cichowicz, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 2.
Lewin K., Formalization and progress in psychology, w: D. Cartwright (red.), Field the-
ory in social science, New York 1951.
Libiszowska-Żółtkowska  M.,  Chrześcijańska  Wspólnota  Zielonoświątkowa,  „Przegląd
Religioznawczy” 1988, nr 1–2/187–188.
Libiszowska-Żółtkowska M., Jednota Braci Polskich, „Przegląd Religioznawczy” 1988,
nr 1–2/187–188.
Libiszowska-Żółtkowska M., Konwertyci nowych ruchów religijnych, Lublin 2003.
Libiszowska-Żółtkowska  M.,  Kościół  Unitariański,  „Przegląd  Religioznawczy”  1988,
nr 3–4/189–190.
Liebrand W., Messick D., Frontiers in social dilemmas research, New York 1996.
Linz J.J., Democracy’s time constraints, London 1998.
Lipiec J., Filozofia praktyki A. Gramsciego , „Studia Filozoficzne” 1972, nr 6.
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992
Lorenc  W.,  W  poszukiwaniu  filozofii  humanistycznej.  Heidegger,  Foucault,  Lévinas,
Rorty, Gadamer, Warszawa 1998.
Lorenz K., Tak zwane zło, Warszawa 1972.
Ludwikowski R., Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000, s. 226.
Luijpen W., Fenomenologia egzystencjalna, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1962.
Lukács G., Balzac, Stendhal i Zola, przeł. R. Matuszewski, Warszawa 1951.
Lukács G., Od Goethego do Balzaka. Studia z historii literatury XVIII i XIX wieku, przeł.
Z. Herbert, Warszawa 1958.
Lukács G., Przyczynek do ontologii momentu idealnego, Fragment: „Ontologie des gesell-
schaftlichen Sein”, przeł. K. Ślęczka, „Studia Filozoficzne” 1976, nr 8.
Lukács G., Religia i życie codzienne. Fragmenty „Die Eigenart aus Ästetischen”, przeł.  
M. Siemek, „Człowiek i Światopogląd” 1972, nr 8.
Lukács G., Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego, cz. 1, przeł. K. Ślęczka, War-
szawa 1982.
Lutosławski W., Polski indywidualizm i typ obywatela, Warszawa 1911.
Lutosławski W., Posłannictwo polskiego narodu, Warszawa 1939.
Łowmiański H., Prusy, Litwa – Krzyżacy, Warszawa 1989.
Łowmiański H., Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach. Wybór tekstów źródłowych,
Toruń 2005Bibliografia  |  527
Łuria A.R., Podstawy neuropsychologii, przeł. D. Kędzielawa, Warszawa 1976.
Maalouf  A.,  Wyprawy  krzyżowe  w  oczach  Arabów,  przeł.  K.J.  Dąbrowska,  Warszawa
2001.
Machelski Z., Rubisz L. (red.), Grupy interesu. Teorie i działanie, Toruń 2003.
Machińska H., 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, War-
szawa 2009.
Makowski W., Przemiany demokracji, w: W. Makowski (red.), Rozważania prawnicze,
Warszawa 1928.
Malinowski B., Freedom and Civilisation, New York 1944, s. 54.
Malinowski A., Systematyka wewnętrzna ustawy, Warszawa 2007.
Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy, przeł. S. Konopacki i in., Warszawa 1991.
Marczewska-Rytko  M.,  Demokracja  bezpośrednia  w  teorii  i  w  praktyce  politycznej,
Lublin 2001, s. 198.
Maréchal  S.,  Odpowiedź  na  pytanie:  Kto  to  jest  ateista?,  w:  A.  Nowicki,  Filozofowie
o religii, t. 2, Warszawa 1963, s. 153–178.
Marek Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Warszawa 1984.
Marek-Bieniasz A., Odpowiedzialność jako podstawowa kategoria etyczna współczesnej
demokracji, w: Wł. Kaczocha (red.), Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współcze -
snej demokracji, Poznań 2003, s. 185–194.
Margul T., Jak umierały religie, Warszawa 1983.
Marks K., Kapitał, t. 3, Warszawa 1957.
Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, przeł. W. Piekarski, Warszawa 1969.
Martel K., U postaw fenomenologii Husserla, Warszawa 1967.
Martyniak C., Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena, Lublin 1938.
Marx W., Heidegger und die Tradition, Stattgart 1961.
Mason J., Singer P., Animal Factories: The Mass Production of Animals For Food and
How It Affects The Lives of Consumers, New York 1980.
Masson H., Słownik herezji w Kościele Katolickim, Katowice 1993.
Mazur M., Karl Jaspers – filozof prawdziwości, „Znak” 1969, nr 10.
McDonald K., How to Meditate: a practical guide, London 1985.
McNeill W.H., The Rise of the West: A History of the Human Community, Chicago 1963.
Mejor M., Buddyzm, Warszawa 1980.
Michalski M., Heidegger, w: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane,
przeł. K. Pomian, Warszawa 1977, s. 38–46.
Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna , Warszawa 1978.
Mikulincer  M.,  Shauer  P.,  Pereg  D.,  Attachment  theory  and  affect  regulation:  The
dynamic development and cognitive consequences of attachment-related strategies,
„Motivation and Emotion” 2003, nr 27.
Mill J.S., O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, tłum. G. Czernicki, M. Chy-
żyńska, Kraków–Warszawa 1995.
Mill J.S., O wolności, przeł. A. Kurlandzka, Warszawa 1999.
Mill J.S., Utylitaryzm. O wolności, przeł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, Warszawa 2006.
Miller D., On Nationalism, Oxford 1997, s. 261.528  |  Bibliografia
Mitchell W.J.T., Pokazując widzenie: Krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium
Quaestiones” 2006, nr 17.
Monk R., Ludwig Wittgenstein – powinność geniusza, Warszawa 2003.
Montaigne M.E., Apologia Rajmunda Sebond, w: idem, Próby, przeł. T. Boy-Żeleński,  
t. 2, Warszawa 1985.
Montaigne M.E. de, Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, t. 3, Warszawa 1958, s. 185.
Monteskiusz Ch., O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1957.
Moore  B.,  Social  Origins  of  Dictatorship  and  Democracy:  Lord  and  Peasant  in  the
Making of Modern World, Boston 1966.
Morawski S., Filozofia późnego Lukácsa , „Miesięcznik Literacki” 1979, nr 3.
Morawski  S.,  Krucjata  Lukácsa  przeciw  awangardzie,  „Pamiętnik  Literacki”  1979,  
t. LXX, z. 3.
Mouffe Ch., Paradoks demokracji, przeł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wro-
cław 2005, s. 21–36.
Mounier E., Chrześcijaństwo i pojęcie postępu, przeł. E. Krasnowolska, A. Bukowski,  
Ł. Dembińska, Warszawa 1968.
Mounier E., Co to jest personalizm?, przeł. D. Eska, A. Turowicz, A. Krasiński, Kraków
1960.
Mounier E., Feu la Chrétienté, Paris 1961.
Mounier E., Le personnalisme, Paris 1962.
Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, przeł. E. Krasnowolska, A. Turowicz,
Kraków 1964.
Mrozek-Dumanowska A., Islam a demokracja, w: A. Mrozek-Dumanowska (red.), Islam
a demokracja, Warszawa 1999.
Mróz A., Rozwój osobowy człowieka –badania w kontekście teorii dezintegracji pozytyw-
nej Kazimierza Dąbrowskiego, Lublin 2008.
Murphy W.F., Constitutional Democracy, Baltimore 2007.
Murzyn A., Pragmatyzm J. Deweya a samorządności demokracja, w: B. Dymara (red.),
Dziecko w świecie współdziałania, cz. 2, Kraków 2001, s. 75–83.
Naess A., Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge 1987.
Narski J.S., Górski D., Funkcje i struktura logiki dialektycznej, w: L. Nowak (red.), Zało-
żenia dialektyki, Poznań 1977.
Nawroczyński B., Współczesne prądy pedagogiczne, Warszawa 1974.
Nawroczyński B., Życie duchowe: Zarys filozofii kultury , Kraków 1947.
Nehru J., Odkrycie Indii, przeł. St. Majewski, K. Rapaczyński, Warszawa 1957.
Nietzsche F., Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, w: idem, Dzieła, t. 2, War-
szawa 1905.
Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent,
wyd. 3, Warszawa 1913.
Nietsche F., The Philosophy of Nietsche, London 1986.
Nietzsche F., Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, przeł. L. Staff, w: idem, Dzieła,
t. 3, Warszawa 1905.
Nin A., Dziennik 1934–1939, przeł. B. Cendrowska-Wernert, t. 2, Poznań 2013.Bibliografia  |  529
Nisbett R., Ross R., Human Inference Strategies and Shortcomings of Social Judgement,
New York 1980.
Nohlen  D.,  Prawo  wyborcze  i  system  partyjny.  O  teorii  systemów  wyborczych,  przeł.  
R. Alberski, Warszawa 2004.
Norris  Ch.,  Etyka,  autonomia,  wynajdywanie  siebie:  rozważania  nad  Foucaultem,  w:
idem, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi, przeł. A. Przybysławski, Kraków
2001.
Norris Ch., What is enlightenment? Kant and Foucault, w: G. Gutting (red.), The Cam-
bridge Companion to Foucault, Cambridge 1994, s. 159–196.
Nowak M., Podawanie wiedzy czy wychowanie zadaniem szkoły, „Roczniki Nauk Spo-
łecznych” 1993, Lublin 2 (XXI), s. 76–94.
Nowak M., Znaczenie wartości w procesie wychowania, w: K. Popielski (red.), Człowiek–
wartość–sens: Studia z psychologii egzystencji. Logoteoria i nooteoria, Lublin 1996,
s. 240–260.
Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993.
Ochocki K., Spory filozoficzne w literaturze radzieckiej lat dwudziestych , Warszawa 1972.
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 65.
Olbrycht  K.,  Rola  pedagogów  w  tworzeniu  sytuacji  pokojowego  rozwoju  dziecka,  w:  
B.  Smolińska-Theiss  (red.),  Pokój  z  dziećmi.  Pedagogika  chrześcijańska  wobec
zagrożeń rozwoju dziecka, Warszawa 1999, s. 70–92.
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 2002.
Oleś P., Z zagadnień psychologii wartości, „Roczniki Filozoficzne” 1984, nr 4.
Ortega y Gasset J., Bunt mas, przeł. P. Niklewiecz, H. Woźniakowski, Warszawa 1997.
Osho, Psychologia ezoteryki, przeł. Samira, Łódź 1995.
Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.
Osiatyński W., Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców Założycieli, Warszawa
1977.
Oskamp S., Psychology for sustainable society, „American Psychologist” 2000, nr 55,
s. 495–508.
Ossowska  M.,  Moralność  mieszczańska,  Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
1985.
Palacz R. (red.), Klasycy filozofii, Warszawa 1988.
Paley W., Principles of Moral and Political Philosophy, Cambridge 1963.
Pałecki K., Prawoznawstwo – Zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Warszawa
2003.
Panasiuk R., Lukácsa walka o marksizm, w: Dziedzictwo heglowskie i marksizm, War-
szawa 1969.
Pascal B., Pensées, London 1966.
Pattyn B., Modern Media and Social Dialogue, „Rthical Perspectives” 2000, nr 2–3.
Pawłowski B., Różokrzyżowcy, w: Encyklopedia politologii, t. 4, Kraków 2000.
Penelhum T., God and Skepticism. A Study in Skepticism and Fideism, Dordrecht 1983.
Perz  Z.,  Dziedzina  wartości  moralnych  w  ujęciu  Czesława  Znamierowskiego,  „Studia
Philosophiae Christianae” 1968, nr 2, s. 177–196.
Petrażycki L., O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego, Warszawa 1925.530  |  Bibliografia
Petrażycki L., Teoria państwa i prawa w związku z teorią moralności, t. 1 i 2, Warszawa
1960.
Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968.
Pettit Ph., Sylvan R., Norman J. (red.), Metaphysics and morality: essays in honour of
J.J.C. Smart, Oxford 1987.
Pfordten  D.  von  der,  Was ist  und  wozu  Rechtsphilosophie?,  „Juristenzeitung”,  2004,  
nr 4, s. 157–167.
Piechowski M., Zdrowie psychiczne jako funkcja rozwoju psychicznego, w: K. Dąbrowski
(red.), Zdrowie psychiczne, Warszawa 1985.
Piejka A., Kultura pokoju jako wyzwanie edukacyjne, Warszawa 2017.
Piekarski A., Wolność sumienia i wyznania w Polsce, Warszawa 1979.
Piętka H., Słuszność w teorii i w praktyce, Warszawa 1929, s. 156.
Piotrowski R., Spory o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, w: L. Kolarska-Bobińska,
J. Kucharczyk (red.), Demokracja w Polsce 2007–2009, Warszawa 2009.
Piotrowski R., Zagadnienie zmiany granic konstytucji w państwie demokratycznym, w:  
J.  Czajkowski  (red.),  Ustroje,  doktryny,  instytucje  polityczne,  Księga  jubileuszowa
Profesora zw. dr. hab. Mariana Grzybowskiego, Kraków 2007.
Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań–Warszawa 1988.
Plantinga A., Wolterstoff N., Faith and Rationality: Reason and Belief in God, South
Bend 1994.
Platon, Państwo, przeł. Wł. Witwicki, Kęty 1997.
Platt J., Social traps, „American Psychologist” 1973, nr 28, s. 641–651.
Płużański T., Człowiek w wizji teilhardowskiej, w: T. Płużański (red.), Człowiek między
niebem a ziemią, Warszawa 1977.
Płużański T., Marksizm a fenomen Teilharda, Warszawa 1967.
Płużański T., Mounier, Warszawa 1967.
Płużański T., Personalizm egzystencjalny E. Mouniera, w: T. Płużański, Człowiek miedzy
niebem a ziemią, Warszawa 1977.
Płużański T., Paradoks w nowożytnej filozofii chrześcijańskiej , Warszawa 1970.
Pomian K., Człowiek pośród rzeczy. Szkice historycznofilozoficzne , Warszawa 1973.
Pomian K., Heidegger i antynomie ideału działania, w: H. Krahelska (red.), Filozofia
i socjologia XX wieku, cz. 1, Warszawa 1965.
Popper K.R., Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge , New
York 1965.
Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1–2, przeł. H. Krahelska, War-
szawa 1993.
Popper  K.R.,  W  poszukiwaniu  lepszego  świata.  Wykłady  i  rozprawy  z  trzydziestu  lat,
przeł. A. Malinowski, Warszawa 1997, s. 257.
Potępa M., Jaspers a Kant: Wolność, transcendencja, „Człowiek i Światopogląd” 1947,
nr 4.
Potrzeszcz J., Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin
2007.
Powell G.B., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjo-
nalne, przeł. M. Czekański, Warszawa 2006.Bibliografia  |  531
Półtawski A., Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna Koncepcja świado-
mości a realizm, Warszawa 1973.
Półturzycki  J.,  Raport  Edgara  Faure’a  „Uczyć  się,  aby  być”,  w:  Z.  Kruszewski  (red.),
Modernizacja edukacji – Projekty Międzynarodowe, Płock 2008.
Prestipino G., Państwo i „społeczeństwo obywatelskie” w myśli Antonia Gramsciego, w:
M. Nowaczyk (red.), Filozofia i kultura włoska , Wrocław 1980.
Prieur J., Dusza zwierząt, przeł. M. Puszczewicz, Warszawa 1992.
Prud’homme J.F., Consulta popular u democracia directa, Mexico 2001.
Przekop E., Rzym – Konstantynopol. Na drogach podziału i pojednania, Olsztyn 1987.
Putnam H., Reason. Truth and History, Cambridge 1991.
Putnam  R.D.,  Bowling  alone:  America’s  declining  social  capital,  „Journal  of  demo-
cracy” 1995, t. 6, nr 1, s. 65–78.
Quigley C., The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis, New
York 1961.
Quiles S.J., Filosofia de la educación personalista , Buenos Aires 1981.
Radbruch G., Wstęp do prawoznawstwa, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1924.
Radbruch G., Zarys filozofji prawa , przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1938.
Rahner K., Co to jest człowiek?, w: idem, Ryzyko chrześcijanina, tłum. T. Mieszkowski,
Warszawa 1979.
Ramachandran G., Thoughts and Talks, Tamil Nadu 1964.
Ratzinger J., Die Bedeutung religiöser und sittlicher Werte in der pluralisatisohen Gesel-
lschaft, „Internationale Katholische Zeitchrift Communio” 1992, R. 21, z. 6, s. 501.
Ratzinger J., Prawda, wartości i władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za plurali-
styczne, przeł. G. Sowińska, Kraków 1999.
Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, przeł. Z. Włodkowa, Kraków 1996.
Rawls T., Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa
1994.
Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa
1993.
Regan T., Animal Rights, Human Wrongs. An introduction to Moral Philosophy, Lan-
ham 2003.
Regan T., Empty Cages: Facing The Challenge of Animal Rights, Lanham 2004.
Regan T., Prawa i krzywda zwierząt, „Etyka” 1980, nr 18.
Regan T., The Case for Animal Rights, Berkeley 1983.
Regan T., The Moral Basis of Vegetarianism, „Canadian Journal of Philosophy” 1975,
t. 5.
Reidy D.A., On the Philosophy of Law, Belmont 2007.
Rieu A.M., Duprat G., European Democratic Culture, Routledge 1995.
Ringgren H., Strön Ă. V., Religie w przyszłości i w dobie współczesnej, przeł. B. Kupis,
Warszawa 1990.
Rodziński W., Na orbitach wartości, Warszawa 1998.
Rogalska-Marasińska A., Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju,
Łódź 2017.532  |  Bibliografia
Rogers C., Tworzenie klimatu wolności, w: K. Bluszcz (red.), Edukacja i wyzwolenie,
Kraków 1992
Rolland  R.,  Świadek  epoki:  dziennik,  publicystyka,  krytyka,  korespondencja,  przeł.  
W. Berent i in., Warszawa 1965.
Rorty  R.,  Moralna  tożsamość  a  prywatna  autonomia:  przypadek  Foucaulta,  przeł.  
M. Kwiek, w: M. Kwiek (red.), Nie pytajcie mnie kim jestem. Michel Foucault dzisiaj,
Poznań 1998, s. 29–35.
Rosa R., Dialektyka wojny i pokoju, Warszawa 1987.
Rosati D.K. (red.), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Warszawa
2009.
Rose-Ackerman S., Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, przeł. P. Łuków,
Warszawa 2001.
Rosenfield L.C., From Beast-Machine to Man-Machine: The Theme of Animal Soul in
French Letters from Descartes to La Mettrie, New York 1940.
Rotter J.B., Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforce-
ment, „Psychological Monographs” 1966, nr 80, s. 58–65.
Rousseau J.-J., Emil, czyli o wychowaniu, przeł. W. Husarski, t. 1, Wrocław 1955.
Rousseau J.-J., Umowa społeczna, przeł. B. Baczko, Warszawa 1966.
Rowan A.N., Of Mice Models and Men, Critical Evaluation of Animal Research, New
York 1984.
Rowlands M., Animal Rights: Moral Theory and Practice, London 2009.
Rudniański J., Homo cogitans, Warszawa 1976.
Rudziński R., Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii
Karla Jaspersa, Warszawa 1980.
Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, przeł. J. Schwakopf, t. 1–3, Warszawa 1987.
Russell B., A History of Western Philosophy, London 2001.
Russell B., The Problems of Philosophy, London 1967.
Rustow D.A., Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model, „Comparative Poli-
ties” 1970, nr 2, s. 337–361.
Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego, Warszawa 1985.
Sabatier  P.A.,  Przynależność  do  grup  interesu  a  ich  organizacja:  przegląd  teorii,  w:
J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antropologia tekstów z zakresu
socjologii polityki, Warszawa 1995.
Saciuk R., Absolutny historycyzm Gramsciego w świetle metodologicznych postulatów  
L.  Althussera,  „Acta  Universitatis  Wratislaviensis”,  Prace  filozoficzne,  Wrocław
1977.
Safjan M., O tolerancji myśli Laureatów, „Res Humana” 2009, nr 7(98).
Sagan C., The Demon-Haunted World: Science As a Candle in the Dark, New York 1996.
Sandeen A.E., The Roots of Fundamentalism, Chicago 1990.
Sarnowski S., Zmierzch absolutu?, Warszawa 1974.
Sartori G., Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1998.
Sartre J.-P., Drogi wolności, przeł. J. Rogoziński, Warszawa 1957–1958.
Sartre J.-P., Marksizm i egzystencjalizm, przeł. J. Kosiński, „Twórczość” 1957, nr 4.
Sartre J.-P., Wenecja z mojego okna, przeł. K. Kosobudzki, „Twórczość” 1962, nr 10.Bibliografia  |  533
Sartre J.-P., Wolność kartezjańska, przeł. J. Tarłowska, w: Filozofia i socjologia XX wieku ,
t. 2, Warszawa 1965.
Sartre  J.-P.,  Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni,  przeł.  P.  Beylin,
Warszawa 1970.
Scarrow S.E., Direct Democracy and Institutional Change. A Compararative Investiga-
tion, „Comparative Political Studies” 2001, t. 34, z. 6, s. 651–665.
Schauer F., Do Cases Make Bad Law?, „The University of Chicago Law Review” 2006,
t. 73, s. 883–918.
Scheler M., Istota i formy sympatii, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1986.
Schmitter  Ph.,  Dangers and Dilemmas of Democracy,  w:  L.  Diamond,  M.F.  Plattner
(red.), The Global Resurgence of Democracy, Baltimore 1996, s. 76–93.
Schmitter Ph., How to Democratize the European Union and Why Bother?, Lanham–
Boulder–New York–Oxford 2000.
Schopenhauer A., O podstawie moralności, przeł. Z. Bassakówna, Warszawa 1994.
Schweitzer A., Wielcy myśliciele Indii, przeł. K. Pruska i K. Pruski, Warszawa 1993.
Schweitzer A., Życie, przeł. J. Piechowski, Warszawa 1971.
Seidler G.L., Przedmowa, w: M. Szyszkowska, Teorie prawa natury XX wieku w Polsce,
Warszawa 1982.
Sen A., Rozwój i wolność, przeł. J. Łoziński, Poznań 2002.
Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, przeł. J.J. Gojło i in., Warszawa 2000.
Shaftesbury A.C., Sensus Communis, w: A.C. Shaftesbury, Characteristics of Men. Man-
ners. Opinions and Times, Ph. Eyres (red.), Oksford 1999.
Sherry  S.,  Hard  Cases  Make  Good  Judges,  „Northwestern  University  Law  Review”,
2004, t. 99, nr 3, s. 3–31.
Sidgwick H., The Methods of Ethics, London 1963, s. 382.
Siemek M., Dialektyczna epistemologia Lukácsa, „Poznańskie Studia z Filozofii Nauki”
1977, z. 2.
Siemek M., Lukács i problemy marksistowskiej dialektyki, „Miesięcznik Literacki” 1974,
nr 3.
Simmons C., California’s Statewide Initiative Process, California 2009.
Singer P., Animal liberation: A new ethics for our treatment of animals, New York 1975.
Singer P., Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, Warszawa 2007.
Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczę-
sna, Warszawa 1997.
Singer P., Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, „Etyka” 1980, nr 18.
Skarga B., Wstęp, w: E. Lévinas, Całość i nieskończoność, Esej o zewnętrzności, przeł.
M . Kowalska, Warszawa 2002.
Skolimowski H., Filozofia żyjąca , Warszawa 1993.
Skrzydło W., Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2008.
Smith Q., Big Bang Cosmology and Atheism, „Free Injury” 1998, nr 3.
Smith A., Teoria uczuć moralnych, przeł. D. Petsch. Warszawa 1989.
Smith A., Umysł, przeł. B. Kamiński, Warszawa 1989.
Sobolewski M., Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie, Warszawa 1969.
Sokołowski R., The Formation of Husserl’s Concept of Constitution, Hague 1964.534  |  Bibliografia
Solarczyk-Szwec  H.,  Raport  Jaquesa  Delorsa  –  „Edukacja.  Jest  w  niej  ukryty  skarb”,
Warszawa 1998.
Solarz J., Przedmowa wydawnicza. Wiejski Uniwersytet Orkanowy. Cel i program, War-
szawa 1937.
Solum L.B., Judicial Selection: Ideology versus Character, „Cardozo Law Review” 2005,
t. 26, nr 2, s. 659–689.
Spencer H., Jednostka wobec państwa, przeł. A. Bosiacki, Warszawa 2002.
Stadtmüller-Wyborska E., O wychowaniu dla pokoju. Idea i praktyka w edukacji i świa-
domości polskiej młodzieży, Warszawa–Gdańsk 1991.
Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz: praktyczne zastosowanie teorii poznawczo-behawio-
ralnej w pracy z młodzieżą i dziećmi, przeł. H. Kossak-Nowocień, Poznań 2006.
Stasiuk K., Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunika-
cyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wrocław 2003.
Stawecki T., Staśkiewicz W., Winczorek J., Między politycznością, a fragmentaryzacją.
Wpływ Trybunału Konstytucyjnego na polski porządek prawny. Sprawcze – Państwo
– Program, Warszawa 2008.
Stawrowski Z., Niemoralna demokracja, Kraków 2008.
Stefaniuk T., Islam, zachód, wartości, w: K. Górak-Sosnowska (red.), Islam i obywatel-
skość w Europie, Warszawa 2006.
Stephens M., Maternal Deprivation Experiments in Psychology: A Critique of Animal
Models, 1986, https://aavs.org/maternal-deprivation-experiments-psychology/chap-
ter-two/ (dostęp: 27.08.2020).
Stern A., Sartre: His Philosophy and Psychoanalysis, New York 1953.
Stern  P.,  Dietz  C.,  Kalof  T.,  Value  orientations,  gender,  and  environmental  concern,
„Environment and Behavior” 1993, nr 25, s. 322–348.
Straub J., Tożsamość osobista i zbiorowa. Analiza pojęciowa, przeł. M. Marody, w:  
A. Jasińska-Kania i inni (wyb.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006,
s. 1119–1134.
Stuart T., Bezkrwawa rewolucja. Historia wegetarianizmu od 1600 roku do współczesno-
ści, przeł. J. Mikos, Warszawa 2011.
Suzuki D.T., Wprowadzenie do buddyzmu zen, przeł. M. i A. Grafowscy, Warszawa 1992.
Swieżawski S., O właściwe rozumienie tolerancji, Warszawa 1993, „Znak”, nr 6.
Szacki J., Gramsci: Filozofia „człowieka zbiorowego” , w: Filozofia i socjologia XX wieku ,
t. 1, Warszawa 1965.
Szerląg A., Konflikty i dialog w wybranych społeczeństwach wielokulturowych , Wrocław
2011.
Szilasi W. von, Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls, Tübingen 1959.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
Szyszko-Bohusz A., Uniwersalny stan świadomości, Poznań 1991.
Szyszkowska  M.,  Dociekania  nad  prawem,  czyli  o  potrzebach  człowieka,  Warszawa
1972.
Szyszkowska M., Dzieje filozofii, Białystok 2009.
Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa , Warszawa 1995.Bibliografia  |  535
Szyszkowska M., Filozofia codzienności w rzeczywistości neoliberalnej, Warszawa 2012.
Szyszkowska M., Filozofia człowieka u podstaw systemów filozoficznoprawnych , w:
M. Szyszkowska (red.), Filozofia prawa , Warszawa 2000.
Szyszkowska M., Filozofia polityki, filozofia prawa, filozofia twórczości , Warszawa 1993.
Szyszkowska M., Filozofia prawa i filozofia człowieka , Warszawa 1989.
Szyszkowska M., Filozofia prawa i jej współczesne znaczenie , Warszawa 2002.
Szyszkowska M., Każdy bywa pacjentem. Zarys filozofii farmacji, Warszawa 2010.
Szyszkowska M., Lewicowość w XXI wieku, Warszawa 2004.
Szyszkowska M., Niezbędność ideałów w polityce, w: M. Szyszkowska (red.), Ideowość
w polityce, Warszawa 2007.
Szyszkowska M. (red.), Pacyfizm czy zagłada , Warszawa 1996.
Szyszkowska M., Powrót do prawa ponadustawowego, Warszawa 1999.
Szyszkowska M., Teoria i filozofia prawa , Warszawa 2008.
Szyszkowska M., Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982.
Szyszkowska M., U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka , Warszawa
1972.
Szyszkowska M., W poszukiwaniu sensu życia, Warszawa 1998.
Szyszkowska  M.,  Wprowadzenie,  w:  M.  Szyszkowska  (red.),  Pacyfizm  czy  zagłada ,
Warszawa 1996.
Szyszkowska M., Zarys filozofii prawa , Białystok 2000.
Szyszkowska M., Zarys europejskiej filozofii prawa , Białystok 2009.
Szyszkowska M., Znaczenie teorii dezintegracji pozytywnej dla nowych ideałów w pro-
cesach edukacyjnych, w: H. Gajdamowicz (red.), Nauczyciel wobec szans i zagrożeń
edukacyjnych w XXI wieku, Kraków 2009.
Szyszkowska M., Kozłowski T., Tolerancja, Warszawa 2003.
Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2007.
Tagore R., The Crisis in Civilisation, Calcutta 1964.
Tanalski D., Wolność człowieka, Personalizm a marksizm, Próba konfrontacji, Warszawa
1968.
Tarnowski J., Dyktatury w Europie środkowo-wschodniej 1918–1939, Warszawa 1973.
Tatala M., Problematyka rozwoju w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrow-
skiego. Pedagogia Christiana, Toruń 2002, t. 1..
Taylor P., Are humans superior to animals and plants, „Environmental Ethics” 1984,
nr 12.
Taylor P., Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, Princeton 1986.
Tchórzewski A., Dialog i zaangażowanie jako elementy wychowania dla pokoju, w: Z. Wia-
trowska, E. Podoska-Filipowicz (red.), Wychowanie młodzieży dla pokoju. Materiały
z konferencji narodowej, Bydgoszcz 1989, s. 118–132.
Temple R., Tajemnica Syriusza, Poznań 2001.
Tendulkar D., Mahatma: life of Mohandas Karamchand Gandhi, t. 8, Bombay 1954.
Tilly Ch., Demokracja, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 2008.
Tischner J., Gra wokół odpowiedzialności, „Znak” 1995, nr 10.
Tischner  J.,  Ingarden  –  Husserl:  Spór  o  istnienie  świata,  w:  Fenomenologia  Romana
Ingardena, wyd. specjalne: „Studia Filozoficzne” 1972, s. 127–143.536  |  Bibliografia
Tischner J., Ja transcendentalne w filozofii E. Husserla , „Studia Theologica Varsoviensis”
1964, nr 1(2).
Tischner J., Od prawdy sądu do prawdy egzystencji, „Analecta Cracoviensia” 1972, t. 4.
Tischner J., Strukturalne zagadnienia refleksji i spostrzeżenia immanentnego w świetle
niektórych  tez  Edmunda  Husserla,  „Studia  Philosophiae  Christianae”  1966,  r.  2,  
nr 1, s. 205–257.
Tokarczyk A., Hinduizm, Warszawa 1986.
Tokarczyk B., Historia filozofii prawa w retrospektywie prawa natury , Białystok 1999.
Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, Warszawa 1969.
Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna, przeł. A. Głażewski, t. 16, Londyn 1977.
Torre M. La, Constitutionalism and Legal Reasoning, Dordrecht 2007.
Towalski R., Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Warszawa 2007.
Toynbee A.J., A Study of History, Leiden 1935.
Tönniesa F., Community and Civil Society, Cambridge 2001.
Truman D.B., The Governmental Process: Political Interes ts and. Public Opinion, New
York 1951.
Trzciński J., Charakter i struktura norm konstytucyjnych, Warszawa 1997.
Trznadel J., Wolność niezbędna i przeklęta. Wstęp, w: J.-P. Sartre: Mdłości, przeł. J. Trzna-
del, Warszawa 1974.
Tugendhat E., Der Wahrheitsbergriff bei Husserl und Heidegger, Berlin 1967.
Turner E.S., All Heaven in a Rage, London 1964, s. 163.
Turos L., Kształtowanie indywidualności – kluczowy paradygmat edukacji, Warszawa
1997.
Turos  L.,  Patrzeć  szeroko  i  daleko.  Dziedzictwo  pedagogiczne  Ignacego  Solarza,  War-
szawa 1983.
Turos L., Uniwersytet ludowy Ignacego Solarza i jego wychowankowie, Warszawa 1970.
Turos  L.,  Wychowawcze  wartości  kultury  chłopskiej  w  ujęciu  Ignacego  Solarza  i  jego
wychowanków, Siedlce 1987.
Twardowski K., O treści i przedmiocie przedstawień, przeł. I. Dąmbska, Warszawa 1965.
Uziębło P., Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych
państw obcych, Warszawa 2006.
Varet G., L’ontologie de Jean Paul Sartre, Paris 1948.
Vecchio G. del, Osobowość i prawa człowieka w świetle nauki prawa, przeł. Cz. Tarno-
górski, w: M. Szyszkowska, Zarys filozofii prawa , Białystok 2000, s. 287–295.
Voltaire F.-M., Elementy filozofii Newtona , przeł. H. Konczewska, t. 5, Warszawa 1956.
Vos M. de, A decade beyond Maastricht: The European social dialogue revisited, Hague
2003.
Wallerstein J., Geopolitics and Geo Culture: Essays on the Changing World-system, Cam-
bridge 1992.
Walzer M., Samotna polityka Michela Foucaulta, w: M. Kwiek (red.), Nie pytajcie mnie
kim jestem. Michel Foucault dzisiaj, Poznań 1998, s. 13–28.
Weber M., Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2006.
Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, przeł. P. Egel, M. Wander, Warszawa 1989.
Weber M., The Sociology of Religion, Boston 1968.Bibliografia  |  537
Wesołowska E., Współpraca między narodem i wychowanie dla pokoju: Problemy spo-
łeczne i pedagogiczne, Toruń 1993.
Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa 1999.
Wiener P., Evolution and the Founders of Pragmatism, London 1976.
Wilber  K.,  Niepodzielone.  Wschodnie  i  zachodnie  teorie  rozwoju  osobowości,  przeł.  
T. Bieroń, Poznań 1996.
Wilber  K.,  Śmiertelni nieśmiertelni. Prawdziwa opowieść o życiu, miłości, cierpieniu,
umieraniu i wyzwoleniu, przeł. A. Biała, Warszawa 1995.
Wilk  B.,  Stolica  Boża  i  Barankowa  Apostołów  w  Duchu  i  w  prawdzie  Alfa  i  Omega,
początek i koniec, „Przegląd Religioznawczy” 1962, nr 4.
Wilkos S., Finansowanie partii politycznej przez dwie korporacje, w: M. Waleczki (red.),
Finansowanie polityki: wybory, pieniądze partie polityczne, Warszawa 2000.
Williams P., Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations, Londyn 1989.
Wilson E.O., Sociobiology: The New Synthesis, Cambridge 1975.
Wipszycka E., Bravo B., Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988.
Wisłocki  J.,  Uposażenie  kościoła  i  duchowieństwa  katolickiego  w  Polsce  1918–1939,
Poznań 1981.
Wisłocki J., Konkordat polski z 1925 roku. Zagadnienia prawno-polityczne, Poznań 1977.
Witwicki Wł., Wstęp, w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, przeł.
Wł. Witwicki, Warszawa 1984.
Wojnar I., Humanistyczne przesłanki niepokoju, Warszawa 2016.
Wojnar I., Kształtowanie kultury pokoju zobowiązaniem edukacyjnym na XXI wiek, w:  
I. Wojnar (red.), Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000.
Woleński J., Okolice filozofii prawa , Kraków 1999.
Wołoszyn S., Oświata i wychowanie w XX wieku, w: Z. Kwieciński, B. Śliwierski (red.),
Pedagogika, t. 1, Warszawa 2003, s. 155–182.
Wójtowicz A., Model władzy państwowej Marsyliusza z Padwy, Katowice 1977.
Wynder E., Hoffman D., Smoking and Health, „Advances in Cancer Research” 1964,
t. 8, s.
Zachariasz A., Kulturozofia , Rzeszów 2000.
Zajadło J., Leksykon współczesnej teorii państwa i prawa. 100 podstawowych pojęć, War-
szawa 2007, s. 187.
Zajadło J., Po co prawnikom filozofia prawa , Warszawa 2008, s. 101–109.
Zalega T., Konsumpcja – podstawy teoretyczne, Warszawa 2007.
Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa , Warszawa 2009.
Zawadzki F., Dzieje i egzystencja u Karla Jaspersa, „Studia Filozoficzne” 1973, nr 5.
Ziembiński Z, Jurydyczne i filozoficzne koncepcje prawa pozytywnego i prawa natury ,  
w:  S.  Wronkowska  (red.),  Z  teorii  i  filozofii  Zygmunta  Ziembińskiego ,  Warszawa
2007.
Ziółkowski M., Interesy i wartości jako elementy świadomości społecznej, w: A. Jasińska-
-Kania, K.M. Słomczyński (red.), Władza i struktura społeczna. Księga dedykowana
Włodzimierzowi Wesołowskiemu, Warszawa 1999.
Zimmermann J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007.
Znamierowski Cz., Elita, ustrój, demokracja, Warszawa 2001.538  |  Bibliografia
Znamierowski Cz., Etyka znów normatywna, w: T. Czeżowski (red.), Charisteria, Roz-
prawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin, Warszawa 1960.
Znamierowski Cz., Oceny i normy, Warszawa 1957.
Znamierowski Cz., Prolegomena do nauki o państwie, Warszawa 1930.
Znamierowski  Cz.,  Rozważania  wstępne  do  nauki  o  moralności  i  prawie,  Warszawa
1967.
Znamierowski Cz., Zasady i kierunki etyki, Warszawa 1957.
Zubik M., Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
Zwierzchowski K., Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej, Białystok 2005.
Zwoliński A., Scjentologia, Kraków 2007.
Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1999.
Życiński I., Teizm i filozofia analityczna , Kraków 1985.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pedagogika homo amans. Inspiracje, ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Najczęściej kupowane