• Podstawy zarządzania organizacjami. Wydanie 2

Podstawy zarządzania organizacjami. Wydanie 2

 • Autor: Leszek F. Korzeniowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-926-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 380/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zainteresuje studentów i doskonalących się menedżerów w polskich warunkach i z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autora. Jej zawartość ograniczono do pojęć i zagadnień podstawowych, niezbędnych w procesie uczenia się, ale zgodnych z wymaganiami programowymi dla przedmiotu zarządzanie dla studiów licencjackich na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, administracja, bankowość i finanse, turystyka i  rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne itp.

Drugie wydanie zostało znacznie zmienione i uaktualnione w stosunku do pierwszego wydania z 2011 roku, a także rozszerzone o nowy rozdział Biznesplan


Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Menedżer i jego osobowość


1.1. Pojęcia zarządzania
1.2. Menedżer i jego władza
1.3. Osobowość i role menedżera

Rozdział 2. Koncepcje zarządzania

2.1. Dawne sposoby rządzenia i kierowania
2.3. Tayloryzm
2.4. Biurokracja
2.5. Behawioryzm
2.6. Podejście systemowe
2.7. Zarządzanie marketingowe

Rozdział 3. Planowanie

3.1. Pojęcia planowania
3.2. Planowanie strategiczne
3.3. Planowanie taktyczne
3.4. Planowanie operacyjne
3.5. Biznesplan

Rozdział 4. Organizowanie

4.1. Pojęcia organizowania
4.2. Przesłanki strukturyzacji
4.3. Struktury organizacyjne
4.4. Organizacje i ich rodzaje
4.5. Otoczenie przedsiębiorczości

Rozdział 5. Motywowanie

5.1. Motywacja i wpływ społeczny
5.2. Teorie i modele motywowania
5.3. Polityka kadrowa
5.4. Stosunek pracy
5.5. Umowy cywilno-prawne

Rozdział 6. Kontrolowanie

6.1. Pojęcia i etapy kontrolowania
6.2. Rodzaje kontroli
6.3. Kontrolowanie i ocena ryzyka

Spis przypadków
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia

Leszek F. Korzeniowski
doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doctor Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Grigoria Skorowody w Pereyesławiu Chmielnickim (Ukraina, 2015); Doctor Honoris Causa Państwowego Instytutu polityki rodzinnej i młodzieżowej Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy (2014); docent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żilinie (Słowacja); Członek zagraniczny Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy; Honorowy Obywatel Miasta Fromborka. W pracy naukowej koncentruje się na naukach o bezpieczeństwie (securitologia) w dziedzinie nauk społecznych oraz na naukach o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych. Opublikował ponad dwieście artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących społeczno-psychologicznych aspektów managementu, bezpieczeństwa cywilnego, funkcjonowania firm w warunkach ryzyka, wywiadu gospodarczego oraz zarządzania bezpieczeństwem (w językach: polskim, angielskim, czeskim, rosyjskim, słowackim i ukraińskim). Książki autora

Książki tego autora

Publikacje zwarte i czasopisma naukowe

Adamiecki K.: Harmonizacja pracy. Warszawa: INOiK, 1948.
Adamiecki K.: Metoda wykreślna organizowania pracy zbiorowej w walcowniach. „Przegląd Tech-
niczny” 1909.
Adamiecki K.: O nauce organizacji. Wybów pism. Warszawa: PWE 1970.
Albert M.: Kapitalizm kontra Kapitalizm. Kraków: Signum, 1994.
Altkorn J.: (red.) Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu, 1998.
Altman E.I.: Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.
„The Journal of Finance”, 1968, No. 4. Vol. XXIII, September, p. 589–609.
Anderson N. – Cunningham-Snell N.: Selekcja pracowników /w:/ Chmiel N. (red): Psychologia
pracy i organizacji. Gdańsk: GWP 2003, s. 81–113.
Antologia  bajki  polskiej.  Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź:  Zakład  Narodowy  im.
Ossolińskich, 1982.
Banaszyk  P.  –  Fimińska-Banaszyk  R.  –  Stańda  A.:  Zasady  zarządzania  w  przedsiębiorstwie.
Poznań: WSB 1997.
Barnes R.M.: Motion and Times Study. New York: J. Wiley, 1958.
Baťa T.: Úvahy a projevy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíné 2002.
Bateson J.: Do We Need Service Marketing? Boston: Marketing Consumer Services, New Insi-
ghts, Marketing Scence Institute, 1977.
Bavelas A.: Communication Patterns in Task-Oriented Groups. „Journal of Acoust. Soc. Amer.”
1950, nr 22.
Bednarczyk M.: Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Warszawa-Kraków: PWN,
2001.
Bejer F.J. – Rutkowski K.: Logistyka. Warszawa, SGH, 1993.
Bennet P.D.: (red.) Dictionary of Marketing Terms. Chicago: A.M.A. 1988.
Białas A.: (red.) Podstawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Gliwice: Wydawnictwo
Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego 2002.
Bielski M.: Organizacje: istota, struktury, procesy. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 1992.
Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin, 2008.
Bombała B.: Zintegrowana przewaga konkurencyjna w perspektywie personalistycznej: studium przy-
padku. „Prakseologia” 2000, nr 140, s. 93–105.364 Bibliografia
Borowiecki R. – Kwieciński M. (red.): Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia
zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń. Warszawa: Difin 2006.
Borowiecki  R.  –  Romanowska  M.  (red.):  System  informacji  strategicznej.  Wywiad  gospodarczy
a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin 2001.
Breton A. – Wintrobe R.: The Logic of Bureaucratic Conduct. New York: Cambridge University
Press, 1982.
Brown J.A.C.: Społeczna psychologia przemysłu. Warszawa: KiW, 1962.
Burzym E.: Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. Warszawa: PWE.
Cekota A.: Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíné, 2004.
Chandler A.D. Jr.: Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enter-
prise. Cambridge: MIT Press Mass. 1962
Châtelier Le H.: Filozofia systemu Taylora. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji, 1926.
Chmiel N. (red): Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP 2003.
Chrisidu-Budnik A. – Korczak J. – Pakuła A. – Supernat J.: Nauka organizacji i zarządzania.
Wrocław: Kolonia, 2005.
Ciepielewski J. – Kostrowicka I. – Landau Z. – Tomaszewski J.: Dzieje gospodarcze świata do roku
1980. Warszawa: PWE, 1987.
Co, gdzie, kiedy? Zdarzenia, które zmieniły świat. Warszawa: Przegląd Reader’s Digest, 1997.
Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce. Charterem Institute of Management Accoun-
tants. Warszawa: INFOR, 2001.
Crainer S.: Moderní management. Základní myšlenkové smĕry. Praha: Management Press 2000.
Crozier M.: Biurokracja. Anatomia zjawiska. Warszawa: PWE, 1967.
Czech A.: Organizacja pracy według metody wykreślnej. W 100-lecie ogłoszenia. „Przegląd organi-
zacji” 2003, nr 2, s. 3–6.
Czepurko A. – Łukaszewicz J.: Biznesplan  w  praktyce  zarządzania  firmą.  Warszawa: Wyższa
Szkoła Handlu i Prawa, 2005.
Czermiński A. – Trzcieniecki J.: Elementy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWN, 1974.
Dahlgaard J.J. – Kristensen K. – Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: PWN
2002.
Dess G.G. – Miller A.: Strategic Management. N. York: McGraw-Hill, Inc. 1993.
Dictionary of Financial Risk Management. New York: 1996.
Diehl M. – Stroebe W.: Productivity loss in idea – generating groups: Tracing down the blocking effect.
„Journal of Personality and Social Psychology” 1991, no 61, s. 392–403.
Dietl J.: Marketing. Warszawa: PWE, 1985.
Downs A.: Inside Bureaucracy. Boston: Little&Co. 1967.
Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku, MUZA S.A., Warszawa 2000.
Drucker  P.F.:  Praktyka  zarządzania.  Kraków:  Czytelnik  Nowoczesność  Akademia  Ekono-
miczna, 1998.
Duraj J.: Osobowy charakter europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jako formy między-
narodowej współpracy przedsiębiorców, /w:/ Borowiecki R. – Kwieciński M. (red.): Informa-365 Bibliografia
cja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń. War-
szawa: Difin 2006, s. 17–27.
Durkheim É.: Zasady metody socjologicznej. Warszawa: PWN, 2000.
Dziawgo D.: Credit-rating. Warszawa: PWN, 1998.
Dziawgo D.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, /w:/ Głuchowski J. – Szambelańczyk
J.: (red.) Bankowość. Podręcznik dla studentów. Poznań: WSB 1999, s. 351–398.
Ejsmond  J.:  Referent  w  piekle,  /w:/  Antologia  bajki  polskiej.  Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 580–581.
Entrepreneur Extraordinary. Biography of Tomas Bata by Anthony Cekota. Rome: Edizioni Inter-
nazionali Sociali, 1968.
Espinas A.V.: Les origins de la technologie. Paris: Alcan, 1897.
Estreicher K.: Historia sztuki w zarysie. Kraków: PWN, 1977.
Evans J.R. – Berman B.: Marketing. New York–London: Mac Millan Publishing Vompany, 1990.
Falkowski A.: Psychologiczne podstawy marketingu. /in:/ Tyszka T. (red.) Psychologia ekonomiczna.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
Fayol H.: Administration industrielle et générale. Paryż: Dunod, 1916.
Fayol H.: Administration industrielle et générale: prévoyance, organisation, commandement, coordina-
tion, contrôle. Paris: Dunod, 1925.
Fayol H.: Administracja przemysłowa i ogólna. Warszawa: INO, 1926.
Filar E. – Skrzypek J.: Biznes plan. Wyd. III. Warszawa: POLTEXT, 1998.
Financial Analysis and Planing. New York: Addison-Wesley Publishing Company 1989.
Follett M.P.: Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett. New York:
Harper&Row, 1942.
Follett M.P.: The New State: Group Organization the Solution of Popular Government. Londyn:
Longmans, 1918.
Ford H.: Moje życie i dzieło. Bydgoszcz: Instytut Praktycznej Edukacji, 2006.
French J.R.P. – Raven B.: The vasis of social power, /w:/ Cartwright D. (red.) Studies in Social
Power Michigan: Ann Arbor University of Michigan Press 1959, s. 150–167.
Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha & „Rzeczpospo-
lita” 1993.
Gierszewska G. – Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1997.
Gliński B.: Zarządzanie gospodarką socjalistyczną. Logika postępu. Warszawa: PWE, 1980.
Glynn W.J.– Barnes J.G. (red.) Understanding Services Management. Chichester: John Wiley and
Sons, 1995.
Glynn W.J. – Lehtinen U.: The Concept of Exchange: Interactive Approaches in Services Marketing
/w:/ Glynn W.J.– Barnes J.G. (red.) Understanding Services Management. Chichester: John
Wiley and Sons, 1995.
Głuchowski J. – Szambelańczyk J.: (red.) Bankowość. Podręcznik dla studentów. Poznań: WSB
1999.
Goble F.: Exellence in Leadership. New York: American Management Association, 1972.366 Bibliografia
Gościński J.: Elementy cybernetyki w zarządzaniu. Warszawa: PWN 1968.
Graicunas V.A.: Relationship in Organization, /w:/ Guluck L. – Urwick L.F. (edit.) Papers on the
Science of Administration. Columbia: Columbia University’s Institute of Public Admini-
stration, 1937, pp. 183–187.
Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN 1997.
Gross B.: The Managing of Organizations. Glencoe: The Free Press, 1964.
Grudzewski W. – Hejduk I.: Kierowanie małą firmą – wyzwania przyszłości. „Ekonomika i orga-
nizacja przedsiębiorstw” 2000, z. 1, s. 3–5.
Grudzewski W.M. – Hejduk I.K. (red.) Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin, 2001.
Gruszecki T.: Przedsiębiorca. Warszawa: CEDOR 1994.
Grzebyk M.: Kapitał ludzki i komunikacja w organizacji. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWS w Tar-
nobrzegu, 2013.
Hall A.D.: Podstawy techniki systemów. Warszawa: PWN, 1968.
Hamerlik R.: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, s. 137–159 /w:/ Lis S.:
(red.) Problemy transformacji systemowej krajów Europy środkowo-wschodniej. Tarnów: 1998.
Hammer M. – Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Warszawa: 1996.
Hamrol A. – Mantura Wł.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN, 2002.
Herman A. – Szabłowski A.: Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa (w:)
Herman A. – Szabłowski A.: (red.) Zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext, 1999.
Herman A. – Szabłowski A.: (red.) Zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext, 1999.
Heyerdahl T.: Aku-Aku. Warszawa: Iskry, 1968.
Hinings C.R. – Lee G.L.: Dimension of Organization Structure and their Context: A Replication.
/in:/ Pugh D.S. – Hinings C.R. (ed.): Organizational Structure: Extentions and Replications,
Westmead: Saxson House, pp. 3–11.
Hinkin  T.R.  –  Schriesheim  C.A.:  Development  and  applikation  of  new  scales  to  measure  the
French and Raven (1959) bases of social power. „Jurnal of Applied Psychology“ 1989, nr 74,  
s. 561–567.
Historia świata. „ŚWIAT WIEDZY”. Warszawa: (b.r.). Marshall Cavendish Polska.
Hoffman E.: Ocena psychologiczna pracowników. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, 2003.
Hofstede G. – Kassem I M.S. (eds.) European Contributions to Organization Theory. Assen: Van
Gorcum 1976.
Hofstede G.: Kultury i organizacje. Warszawa: PWE, 2000.
Horstein N.A.: Initiative and Organizational Innovation. „Personnel” 1986, nr 7, s. 16–21.
Huczek M.: Marketing organizacji non profit. Sosnowiec: WSZiM, 2003.
Hunter J. E. – Hunter R.F.: Validity and utility of alternative predoctors of job performance. „Psy-
chological Bulletin” 96, s. 72–98.
Irhin  B.Ju.  (ukr.)  Ірхін  Б.Ю.:  Органiзацiя  та  здiйснення  психологiчного  забезпечення
оперативно-службової  дяльностi  органів  внутрішніх  справ  України.  Київ:  РВЦ
НАВСУ, Київский юридичний інститут 2005.367 Bibliografia
Ivanov M.: Sága o životĕ a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše. Vizovice: LÍPA, 2000.
Jajuga K. – Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa .
Warszawa: PWN 1998.
Jakubiak M.B.: Tadeusz Kotarbiński. Warszawa: KAW, 1987.
Janka B.: Dobór pracowników, /w:/ Sajkiewicz A.: (red.) Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kie-
rowanie, ekonomika. Warszawa: Poltext 2000, s. 147–179.
Januszewski A.: Gospodarka elektroniczna – formy elektronicznego biznesu. „Przegląd Organiza-
cji” 2001, nr 3.
Jaworski  W.L.  –  Krzyżkiewicz  Z.  –  Kosiński  B.:  Banki,  rynek,  operacje,  polityka.  Warszawa:
Poltext, 1997.
Juszczyk Sł.: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw. „Ekonomista” 2010, nr 5, s. 701–728.
Johnson D.B.: Teória verejnej voľby. Úvod do novej politickej ekonómie. Bratislava: SOFA, 1997.
Kaczmarek T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr 1999.
Kahle L.R. – Beatty S.E. – Homer P.: Alternative measurement approaches to consumer values: The
list of values (LOV) and values and life styles (VALS). „Journal of Consumer Research” 1986,
nr 13, s. 405–409
Kamerschen D.R. – Mckenzie R.B. – Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk: FG NSZZ „Solidar-
ność”, 1991.
Kawka I.: Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle swobód przedsiębiorczości
i świadczenia usług. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
Keegan Warren J.: Global Marketing Management. Prentice Hall, Pearson Edukation, 2002.
Kevan W.: Biznesplan. Warszawa: PWE, 2012.
Kieżun W.: Podstawy organizacji i zarządzania. Wydanie 2. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980.
Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: SGH, 1997.
Koch R.: Słownik zarządzania i finansów. Kraków: PSB, 1997.
Kodeks cywilny. Wprowadzenie Wiktor Jaślan. Warszawa: INFOR, 2001.
Köhler O.: Kraftleistungen bei Einzel – und Gruppenarbeit. „Industrielle Psychotechnik„ 1926,
nr 3, s. 274–282.
Kopaliński Wł.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wydanie 14. Warszawa: Wie-
dza Powszechna 1983.
Korczak J.: Wiedza o organizacji i zarządzaniu jako dyscyplina naukowa /w:/ Chrisidu-Budnik A.
– Korczak J. – Pakuła A. – Supernat J.: Nauka organizacji i zarządzania. Wrocław: Kolonia,
2005, s. 11–28.
Kornai J.: Niedobór w gospodarce. Warszawa: PWE, 1985.
Korzeniowski L.: (red.) Charakterystyka i ocena środowiska przyrodniczego województwa nowosą-
deckiego. Nowy Sącz: CDN, 1990.
Korzeniowski L.: Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, wydanie drugie. Kraków: EAS, 2002.
Korzeniowski L.: Menedżment. Podstawy zarządzania. Wydanie trzecie. Kraków: EAS, 2010. 368 Bibliografia
Korzeniowski L.: Środowisko przyrodnicze województwa nowosądeckiego, /w:/ Korzeniowski L.:
(red.) Charakterystyka i ocena środowiska przyrodniczego województwa nowosądeckiego. Nowy
Sącz: CDN, 1990, s. 9–21.
Korzeniowski L.F. – Zych W.: Zarządzanie w turystyce. Kraków: EAS, 2015.
Kotarbiński T.: Dzieła wszystkie. Prakseologia. Cz. I. Wrocław: Ossolineum, 1999.
Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Warszawa: PWN 1981.
Kotarbiński T.: O istocie i zadaniach metodologii ogólnej (prakseologii), /w:/ Wybór pism, t. I, War-
szawa: PWN, 1957–1958.
Kotarbiński T.: Rytmy i rymy. Warszawa: Czytelnik, 1970.
Kotarbiński T.: Zasady teorii czynu. [w:] Kotarbiński T.: Dzieła wszystkie. Prakseologia. Cz. I.
Wrocław: Ossolineum, 1999.
Kotler Ph. – Armstrong G. – Saunders J. – Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa:
PWE, 2002.
Kowalewski S.: Więź techniczna w instytucji. „Materiały prakseologiczne” 1964, z. 17, s. 27–36.
Koźmiński A.K.: Analiza systemowa organizacji. Warszawa: PWE, 1979.
Koźmiński A.K. – Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN 1999.
Koźmiński A.K.: Zarządzanie, /w:/ Koźmiński A.K. – Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria
i praktyka. Warszawa: PWN 1999, s. 119–157.
Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWE, 2004.
Krajewska A.: Podstawy teorii przedsiębiorstwa, /w:/ Milewski R. (red.) Podstawy ekonomii. War-
szawa: PWN 2002, s. 163–257.
Krames J.A.: Jacka Welcha Leksykon przywództwa. Warszawa: EMKA, 2003.
Krzyżanowski L.J.: O podstawach kierowania organizacjami. Warszawa: PWN, 1999.
Krzyżanowski L.: Podstawy nauki zarządzania. Warszawa: PWN, 1985.
Kufel J. – Siuda W.: Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Poznań: SCRIPTUS, 1996.
Kwiatkowski S.: Społeczeństwo innowacyjne. Warszawa: PWN 1990.
Lambin J-J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warszawa: PWN, 2001.
Learned E.P. – Christensen C.R. – Andrews K.R. – Guth W.D.: Busineee Policy, Text and Cases.
Richard D. Irwin 1965.
Leavitt H.J.: Applied Organization Change in Industry: Structural, Technical and Human Approaches
/w:/ March J.G.: (red.) Handbook of Organization. Chicago: 1965.
Leavitt H.I.: Some Effects of Certain of Communication Patterns on Group Performance. „Journal of
Abnormal and Social Psychology” 1955, nr 60.
Leksykon MBA. Warszawa: Studio EMKA, 1997.
Leksykon zarządzania. Warszawa: Difin, 2004.
Lev B.: Knowledge Management: Fad or Need? „Research Technology Management”, September/
October 2000, Vol. 43, Issue 5.
Levitt T.: Marketing myopia. /in:/ Modern Marketing Strategy. New York: The American Library,
1965.
Liebfeld A.: Henry Ford. Legenda i rzeczywistość. Warszawa: KiW, 1970.369 Bibliografia
Lis S.: (red.) Problemy transformacji systemowej krajów Europy środkowo-wschodniej. Tarnów: 1998.
Löhr A.: Unternehmensethik und Betriebswirtschaftslehre. Stuttgart: 1991.
Lowry  R.:  Słowo  wstępne,  /w:/  Maslow  A.H:  Toward  a  Psychology  of  Being.New  York:  Van
Nostrand, 1962. (pol. W stronę psychologii istnienia. Przekład Irena Wyrzykowska. Wydanie
II. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2004.
Lusthaus D.: Laozi /w:/ McGreal I.P. (red.) Wielcy myśliciele Wschodu. Warszawa: Wydawnic-
two al fine 1997, s. 11–20.
Maciejewski J.: Oficerowie Wojska Polskiego w  okresie przemian społecznej struktury i wojska. Stu-
dium socjologiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
Magyary Z.: Organizacja władz, a zwłaszcza rola szefa rządu w administracji publicznej. Warszawa:
Towarzystwo Pracy Społeczno-Gospodarczej, 1937.
Mager R.F.: Preparing Instructional Objectives. Palo Alto, CA: Fearon Publishers, 1962.
Makin P. – Cooper C. – Cox Ch.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie  ludźmi
w pracy. Warszawa: PWN, 2000.
Malinowski B.: Szkice z teorii kultury. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1958.
Malinowski B.: Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. Warszawa: Wydawnic-
two J. Przeworskiego, 1938.
Mała encyklopedia ekonomiczna. Warszawa: PWE, 1974.
Mała encyklopedia PWN. Warszawa: PWN, 1996.
Mały Rocznik Statystyczny. Warszawa: GUS, 1937.
Mały rocznik statystyczny. Warszawa: GUS, 2010.
Manstead A.S.R. – Hewstone M. i inni (red.): Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella.
Warszawa: Jacek Santorski&CO Wydawnictwo, 1996.
March J.G.: (red.) Handbook of Organization. Chicago: 1965.
Martyniak Z.: Organizacja i zarządzanie. 15 pionierów. Kraków: Antykwa, 1999.
Martyniak Z.: Organizatoryka. Warszawa: PWE, 1987.
Maslow A.: A Theory of Human Motivation. „Psychological Review”, 1943, July, vol. 50#4, pp.
370–396.
Maslow A.: Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990.
Maslow A.H.: Toward a Psychology of Being.New York: Van Nostrand, 1962. (pol.) W stronę psy-
chologii istnienia. Przekład Irena Wyrzykowska. Wydanie II. Poznań: Dom Wydawniczy
REBIS, 2004.
Mayo E.: The Human Problems of an Industrial Civilization. New York: Macmillan, 1933.
McGreal I.P.: (red.) Wielcy Myśliciele Wschodu. Warszawa: Wydawnictwo al fine 1997.
Meffert H.: Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. Wiesbaden: Gabler, 1986.
Middleton V.T.C.: Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki, 1996.
Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa:
PWN, 1997.
Milewski R.: (red.) Podstawy ekonomii. Warszawa: PWN, 2002.370 Bibliografia
Min. Chen: Chinese and Japanese Negociating Styles. „The International Executive”, marzec–
kwiecień 1993.
Mintzberg H.: Mintzberg on management. New York: Free Press, 1989.
Mintzberg H.: The manager’s job: Folklore and fact. /in:/ „Harvard Business Review”, 1975, nr 53.
Mintzberg H.: The nature of Managerial Work. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs,
1973.
Mises L.: Bureaucracy. New Haven: Yale University Press, 1944.
Morgan G.: Obrazy organizacji. Warszawa: PWN, 1997.
Mouzelis N.: Organization and Bureaucracy. London: Routledge and Kegan Paul, 1967.
Mulder M.: Reduction of Power Differences in Practice: the Power Distance Reduction Theory and its
Applications /w:/ Hofstede G. – Kassem I M.S. (eds.) European Contributions to Organization
Theory. Assen: Van Gorcum, 1976.
Nalepka A.: Struktura organizacyjna. Kraków: Antykwa, 2001.
Niedzielska K.: Europejska spółka akcyjna. Warszawa: C.H. Beck, 2005.
Nowak K.: Polski rynek kapitałowy. Poznań: WSB, 1997.
Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN, 1985.
Niedzielska K.: Europejska spółka akcyjna. Warszawa: C.H. Beck, 2005.
Obłój K.: Petera Druckera myśli przewodnie. „Przegląd organizacji” 2003, nr 4, s. 7–8.
Obłój K.: Strategia organizacji. Warszawa: PWE, 1999.
Obłój K.: Zarządzanie. Ujęcie praktyczne. Warszawa: PWE, 1986.
Oplustil K.: Spółka Europejska i Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych. Akty prawne
z omówieniem. Warszawa: Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005.
Orwell G.: Folwark zwierzęcy: Londyn: 1947.
Osborn A.: Applied Imagination. New York: Ch. Soribuer’s Sons, 1987.
Pakuła A.: Kierunek administracyjny, /w:/ Chrisidu-Budnik A. – Korczak J. – Pakuła A. – Super-
nat J.: Nauka organizacji i zarządzania. Wrocław: Kolonia, 2005, s. 43–61.
Paliwoda S.: International marketing, /w:/ International cyclopedia of Business and Management.
London–New York: Routle, 1996, t. 3.
Parasuraman A. – Zeithmal V.A. – Berry L.L.: A Conceptual Model of Service Quality and Its
Implications for Future Research. „Journal of Marketing” 1985, No. 49, s. 41–50.
Parkinson C.N.: Prawo Parkinsona albo w pogoni za postępem. Warszawa: KiW, 1971
Penc J.: Decyzje w zarządzaniu. Kraków: PSB, 1996.
Penc  J.:  Systemowe  zarządzanie  organizacją.  Szczytno:  Wyd.  Wyższej  Szkoły  Policji,  2007,  
s. 35–36.
Penc J.: Zarządzanie w zmieniającym się środowisku. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 1993, z. 1, s. 121–134.
Perspectives „The Product Portfolio”. The Boston Consulting Group Inc. Boston MA, 1970.
Peter L.J. – Hull R.: Zasada Petera. Dlaczego wszystko idzie na opak? Warszawa: KiW, 1975.
Peters T.: Liberation Managament Necessary Disorganization for the Nanosecond Nineties. Nowy
Jork: Alfred A. Knopf, 1982.371 Bibliografia
Piasecki B.: (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa–Łódź: PWN, 1999.
Piesowicz K.: Wielki Przewrót. Opowieść o rewolucji przemysłowej. Warszawa: Wiedza Powszechna,
1962.
Piotrowski W.: Gry i interesy w teorii organizacji. Warszawa: PWE, 1990.
Piotrowski W.: Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia /w:/ Koźmiński
A.K. – Piotrowski W.: (red.) Zarządzanie. Teoria i  praktyka. Warszawa: PWN, 1999, s. 621–
771.
Płoszański P.: Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, /w:/ Grudzewski W.M. – Hej-
duk I.K. (red.) Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin, 2001, s. 26–45.
Pokluda Z.: Ze Zlína do svĕta – příbĕh Tomáše Bati. Zlín: Nadace Tomáše Bati, 2005.
Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej. Warszawa: Poltext, 1997.
Porter M.E.: Strategia konkurencji. Warszawa: PWE, 1999.
Przybyłowski K. – Hartley S.W. – Kerin R.A. – Rudelius W.: Marketing. Pierwsza polska edycja.
Bmw. Dom Wydawniczy,1998.
Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław–Warszawa–Gdańsk:
Ossolineum, 1978.
Pszczołowski T.: Prakseologiczny punkt widzenia w badaniu pracy. „Materiały Prakseologiczne”,
1964, z. 18, s. 5–18.
Pyka J.: Tomáš Baťa v Polsku, /w:/ Tomáš Baťa. Doba a společnost. Brno: Viribus Unitis 2007,
s. 77–80.
Rathmell J.M.: Marketing in the Service Sector. Cambridge: Winthrop, Mass. 1974.
Reber A.S.: Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR, 2002.
Reykowski J.: Emocje i motywacja, /w:/ Tomaszewski T.: (red.) Psychologia. Warszawa: PWN,
1977, s. 566–628.
Reykowski J.: Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, /w:/ Tomaszewski T.:
(red.) Psychologia. Warszawa: PWN, 1977, s. 762–825.
Reykowski J.: Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa: 1980.
Ringelmann  M.:  Recherches  sur  les  moteurs  animes:  Travail  de  ľhomme.  Annales  de  ľInstitut
National Agronomique, 1913, nr 12, s. 1–40.
Robbins S.P. – Decenzo D.A.: Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE, 2002.
Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE, 2004.
Romanowska M.: Kształtowanie wartości firmy w  oparciu o kapitał intelektualny, /w:/ Borowiecki
R. – Romanowska M. (red.): System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkuren-
cyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin 2001, s. 23–37.
Rose A.M.: Sociology. The Study of Human Relations. New York: 1957.
Sajkiewicz A.: (red.) Zasoby  ludzkie  w  firmie.  Organizacja,  kierowanie,  ekonomika.  Warszawa:
Poltext 2000.
Sarapata A.: Zawód  jako  wyznacznik  miejsca  w  społeczeństwie, /w:/ Socjologia  zawodów. War-
szawa, 1964.372 Bibliografia
Sarnowski  J.  –  Kirejczyk  E.:  Zarządzanie  przedsiębiorstwem  turystycznym.  Warszawa:  ALMA-
MER, 2007.
Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Kraków: Dom Wydawniczy ABC, 2001.
Schein E.H.: Culture: The Missing Concept in Organization Studies. New York: Prentice Hall, 1996.
Schumpeter A.J.: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Duncker and Humblot, 1912.
Sierpińska  M.  –  Jachna  T.:  Ocena  przedsiębiorstwa  według  standardów  światowych.  Warszawa:
2013.
Skrzypek J.: Biznesplan. Model najlepszych praktyk. Warszawa: Poltax, 2012.
Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN, 1973.
Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Reader`s Digest Przegląd, 2001, tom 1; tom 2.
Šmid W.: Leksykon menedżera. Kraków: PSB, 2000.
Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom II. Warszawa: PWN, 1954.
Soboń J. – Wołowiec T.: Decentralizacja, rozwój lokalny i gospodarka finansowa jednostek samorządu
terytorialnego. Nowy Sącz: WSB-NLU, 2010.
Sołtysiński S.: Podstawowe konstrukcje prawa spółek handlowych, /w:/ Sołtysiński S. – Szajkowski
A. – Szwaja J.: Kodeks handlowy. Komentarz. t. I. Warszawa: 1994.
Sołtysiński S. – Szajkowski A. – Szwaja J.: Kodeks handlowy. Komentarz. t. I. Warszawa: 1994.
Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: PWN, 2000.
Stasiewski T.: Z-score – indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. „Rachunkowość” 1996,
nr 12.
Steinmann H. – Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje,
funkcje, przykłady. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998.
Steinmann H.: Zur  Lehre  von  der  „Gesellschaftlichen  Verantwortung  der  Unternehmensführung“.
„WiSt-Wirtschaftswissenschaftliches Studium“ 1973, nr 2.
Stoner J.A.F. – Freeman R.E. – Gilbert D.R. jr.: Kierowanie. Warszawa: PWE, 1997.
Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE, 1999.
Stříteský M.: Tvůrcí odkaz Tomáše Bati současným podnikatelýům. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
ve Zlínĕ 2003.
Štýbrová M.: Tomáš Baťa a tvorba kolekce obuvi aneb Dámské lodičky velkosti 11 pro Tomáše Baťu,
/w:/ Tomáš Baťa. Doba a společnost. Brno: Viribus Unitis, 2007, s. 264–273.
Sun Tzu, Sun Pin: Sztuka wojny. Gliwice: HELION, 2004.
Supernat J.: Kierunek naukowego zarządzania (naukowej organizacji pracy), /w:/ Chrisidu-Budnik
A. – Korczak J. – Pakuła A. – Supernat J.: Nauka organizacji i zarządzania. Wrocław: Kolo-
nia, 2005, s. 39–43.
Świat Wiedzy. Nauka i technika. Warszawa: Mary Evans Picture Library, Marshall Cavendish
Polska, (b.r.)
Świat Wiedzy. Historia świata. Warszawa: Marshall Cavendish Polska, (b.r.) .
Świat Wiedzy. Sztuka. The Kobal Collection, Warszawa: Marshall Cavendish Polska, (b.r.)
Szaban J.: Miękkie zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. 373 Bibliografia
Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN, 1981.
Szczepankowski P.: Kontrola i controlling, /w:/ Koźmiński A.K. – Piotrowski W. (red.): Zarzą-
dzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN 1999, s. 233–283.
Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN, 1963.
Szmit M.: Informatyka w zarządzaniu. Warszawa: Difin, 2003.
Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak, 2002.
Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Warszawa: PWN, 1984.
Tarnawska  N.P.  –  Pushkar  R.M.:  (ukr.)  Тарнавська  Н.П.  –  Пушкар  Р.М.:  Менеджмент.
Теорія та практика. Тернопіль: Карт-бланш, 1997.
Taylor F.W.: Principles of scientific management. USA, 1911.
Tepman L.N. (ros.) Тэпман Л.Н.: Риски в экономике. Москва: ЮНИТИ-ДАНА 2002.
Todorova D.: Bulgarian railways‘ investment policy. /in:/ Grzybowski M. – Tomaszewski J.: (red.)
Bezpieczeństwo w administracji i biznesie. Gdynia: WSAiB, 2007, s. 371-376.
Toffler A.: Trzecia fala. Warszawa: PIW, 1986
Tokarski A. – Tokarski M. – Wójcik J.: Biznesplan w praktyce. Warszawa: CeDeWu, 2013.
Tomáš Baťa. Doba a společnost. Brno: Viribus Unitis, 2007.
Tomaszewski T.: Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986.
Tomaszewski T.: (red.) Psychologia. Warszawa: PWN, 1977.
Trzcieliński S.: Uwarunkowania struktur organizacyjnych, /w:/ Nowoczesne zarządzanie przedsię-
biorstwem. Zielona Góra: Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Zielonogórskiej
1998, s. 119–127.
Tullock G.: The Politics of Bureauctacy. Washington: Public Affairs Press, DC, 1967.
Turowski J.: Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001.
Tyszka T.: (red) Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2004.
Ulrich H.: Von der Betriebswirtschaftslehre zur systemorientierten Managenebtlehre, /w:/ Wunderer
R.: (red.) Betriebswirtschaftslehre als Management– und Fürungslehre. Stuttgart: 1985.
Varcholová T. – Dubovická L.: Nový manažment rizika. Bratislava: Iura Edition, 2008.
Varcholová T. – Korzeniowski L.: Podnikateľské riziko. Bratislava: EKONÓM, 2002.
Wach K.: Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym.
„Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 2004, nr 5.
Weber M.: Theory of Social and Economic Organizations. New York: Free Press, 1947.
Weber M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Berlin: 1922.
Weber M.: Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa: PWN, 2002.
Weresa M.A. – Kowalski A.M.: (red.) Polska. Raport o konkurencyjności. Rola miast w kształtowa-
niu przewag konkurencyjnych Polski. Warszawa: SGH, 2018.
Weresa M.A. – Kowalski A.M.: Pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2010–2017,
ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności miast, /w:/ Weresa M.A. – Kowalski A.M.:
(red.) Polska. Raport o konkurencyjności. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych
Polski. Warszawa: SGH, 2018, s. 321–333.374 Bibliografia
Wiatr M.S.: Ograniczenie indywidualnego ryzyka kredytowego, /w:/ Polskie banki w drodze do Unii
Europejskiej. Warszawa: Poltext, 1997.
Wielicki TH.: Ewolucyjny model doskonalenia firmy XXI wieku: od ISO i TQM do organizacji inte-
ligentnej /w:/ Grudzewski W.M. – Hejduk I.K.: (red.) Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa:
Difin, 2001, s. 48–51.
Wielka Encyklopedia Świata. Oxford: Oxford Educational Encyclopedia Ltd 2003, tom. III i IV;
2005, tom XVI.
Wojciszke B.: Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: SCHOLAR, 2002.
Wren D.: The Evolution of Management Theory. Wyd. 3. New York: Wiley, 1987.
WU Joseph S.: Konfucjusz (Kong Fuzi), /w:/ McGreal I.P. (red.) Wielcy Myśliciele Wschodu. War-
szawa: Wydawnictwo al fine 1997, s. 3–10.
Żarnecka  Biały  E.:  O  sztuce  racjonalnego  działania,  czyli  zaproszenie  do  prakseologii.  „Zeszyty
Naukowe” Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
2001, Nr 2.
Zawadzka Z.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Warszawa: Poltext, 1999.
Zeleny M.: Baťa-system of management: Managerial excellence found. „Human System Manage-
ment” 1988, nr 7, s. 213–219.
Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Wydanie siódme. Warszawa: PWN, 1981.
Zieleniewski J.: Podstawowe pojęcia teorii systemów, organizacji, sterowania i zarządzania (próba sys-
tematyzacji pojęć i założeń), /w:/ Współczesne problemy zarządzania. Warszawa: PWN, 1974, s.
355–356.
Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE, 1999.

Prasa i czasopisma

Accenture zatrudni polskich fachowców. „Rzeczpospolita”, 2006-09-27.
Biały A.: Tajemniczy klient zakłada konto. „Rzeczpospolita” 2005-09-05.
Bińczak H.: Jak daleko do euro. „Rzeczpospolita”, 2005-08-05.
Blajer P.: Urzędnicy gorsi od podatków. „Rzeczpospolita”, 2005-03-15.
Broń i biurokracja sprzed 5000 lat. Wydarzenia naukowe. „Rzeczpospolita” 2003-03-14.
Caruso T.E.: Kotler – Future Marketers Will Focus on Customer Data Base to Compete Globally.
„Marketing News”, 8 June 1992.
Czerwińska D.: Nie tylko pieniądze. „Rzeczpospolita”, 2004-03-17.
Darewicz K.: Upadek Ikara. „Rzeczpospolita”, 2002-02-9,10.
2019 Index of Economic Fredoom. [Odczyt 2019-07-02]. https://www.heritage.org/index/
Dzień wolności podatkowej. Centrum Adama Smitha. [odczyt: 2019-07-02] http://smith.pl/pl/
artykuly/8-czerwca-dzien-wolnosci-podatkowej-2019
„Fortune” [odczyt 2010-09-30]. http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/
full_list/index.html
Glikman P.: Nadzieja w małych firmach. „Rzeczpospolita”, 2002-02-2,3.
Jak zarządzać strategicznie. „Rzeczpospolita”, 2003-06-25.375 Bibliografia
Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem. „Nowe życie gospodarcze”, 1999, nr 49.
Kaliszewski I.: Indeks, i to nie jeden. „Rzeczpospolita”, 2002-02-23,24.
Kolińska-Dąbrowska M.: Praca tymczasowa po nowemu. „Gazeta Wyborcza”, 2010-01-11.
Koreańczycy zjedli lilie. „Rzeczpospolita”, 2002-09-7,8.
Kościelniak P.: Amerykański najszybszy. „Rzeczpospolita”, 2004-11-10,11.
Kościelniak P.: Staruszek pecet. „Rzeczpospolita”, 2005-01-05.
Koźmiński A.K.: Kij i marchewka. „Rzeczpospolita”, 2005-02-19, 20.
Kroner J.: Niekonstytucyjne formularze. „Rzeczpospolita”, 2002-03-13.
Łukaszewicz A.: Sąd nad formularzami. „Rzeczpospolita”, 2002-02-25.
Oplustil  K.  –  Sokołowski  J.:  Europejska  Spółka  Akcyjna:  zadanie  dla  polskiego  ustawodawcy.
„Rzeczpospolita”, 2002-06-21.
V Konferencja MSP. „Polityka”, 8 czerwca 2000.
Podstawowe  wskaźniki  sytuacji  gospodarczej  w  latach  1991-2004.  „Nowe  Życie  Gospodarcze”
2004, nr 22.
Rozmowa z Jackiem Welchem, byłym prezesem General Electric, autorem książek o zarządza-
niu biznesem. Rozmawiała w Bostonie Danuta Walewska. „Rzeczpospolita”, 2005-01-10.
Rozmowa z Romanem Kluską, byłym właścicielem i szefem Optimusa. „Rzeczpospolita”, 2002-04-
12.
Wach K.: Definicje małych i  średnich przedsiębiorstw w ustawodawstwie unijnym. „Rzeczpospo-
lita” 2004-01-05.
Wachnicki M.: Tysiące Francuzów zaczęło nagle chorować na „fobię administracyjną”. „Gazeta Wybor-
cza”  12  września  2014.  [odczyt  13.06.2019]  http://wyborcza.pl/1,75399,16633292,Ty-
siace_Francuzow_zaczelo_nagle_chorowac_na__fobie.html?disableRedirects=true
Woźnicki Łukasz: TK już nie będzie tłumaczył wyroków Strasburga. „Gazeta Wyborcza”, 24 sierp-
nia 2017.
Wypowiedź Piotra Wojtysiaka, przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla
Warszawy Śródmieścia. „Rzeczpospolita”, 2002-02-25.
Zaczął działać największy bank na świecie. „Rzeczpospolita”, 2006-01-05.

Normy i materiały wewnętrzne

Bata  na  świecie.  Odczyt  2010-10-05.  Dostęp  z:  http://www.bata.pl/o-firmie/bata/bata-na -
-swiecie.
Biuletyny Statystyczne GUS; www.stat.gov.pl/gus.
Dictionary of Financial Risk Management. New York: 1996.
Global 500. „Fortune” odczyt 2010-09-30. Dostęp z: http://money.cnn.com/magazines/for-
tune/global500/2010/full_list/index.html.
Global Competitiveness Report 2017–2018. World Economic Forum, Geneva, 2017.
Index of Economic Countries. Ranking the Countries. Odczyt 2010-09-15. Dostęp z: http://www.
heritage.org/index/Ranking aspx.376 Bibliografia
Interpretacja przepisów dotyczących procedury bezpieczeństwa podczas wypadku na odcinku specjal-
nym. Polski Związek Motorowy, Główna Komisja Sportu Samochodowego. Odczyt 2010-
10-07. Dostęp z: http://bezpiecznerajdy.pl/pdf/Procedura_Bezpieczenstwa.pdf.
Mały rocznik statystyczny. Warszawa: GUS, 2010.
Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa: GUS, 2018.
Maravský zemský archiv, i. č. IX/45 (časopis Instruktor z roku 1928).
Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców. Warszawa: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, 2018.
Pismo Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2003 r. (PB 2/MK-038-177/03).
Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989–1997. Warszawa: GUS. [odczyt 30.06.2019]
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_historyczne.htm/
Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998–2015. Warszawa: GUS. [odczyt 30.06.2019]
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm
Podstawowe  stopy  procentowe  NBP  w  latach  1998–2010.  Warszawa:  Narodowy  Bank  Polski,
odczyt  2010-10-01.  Dostęp  z:  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archi-
wum.htm.
Polska 1989-2014. Warszawa: GUS, 2014.
Prospekt Banku BPG. „Rzeczpospolita”, 2001-12-04.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001. Warszawa:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. Warszawa:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, 2018.
Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku. Rocznik Statystyczny Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Warszawa: GUS, 2014. [odczyt 28.06.2019] https://stat.gov.pl/obszary-tema-
tyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-
pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/.
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS, 2018.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2019. Warszawa: GUS. [odczyt 28.06.2019] https://
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-
-rejestrowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html
Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-
wie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
(M.P. nr 40, poz. 586).
Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w spra-
wie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
(M.P. nr 79, poz. 1120).
Wikimedia Commons. [odczyt 2010-09-24]. Dostęp z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ave-
rage_GDP_PPP_per_capita.svg377 Bibliografia
Wykaz dyscyplin naukowych, Załącznik do pisma okólnego MNSzWiT zn. DPF3/023/23/75
z 24.XII.1975 r.
Zarządzanie  jakością  i  zapewnienie  jakości.  Terminologia.  Polska Norma PN ISO 8402. PKN,
lipiec 1996.
Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 16 lipca 1974 r. (Moni-
tor Polski nr 27, poz. 161).
Zarządzenie nr 13/94 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 r.
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej. Warszawa: GUS, 2003.
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej. Warszawa: GUS, 2009.
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Warszawa: GUS,
2019.
Przepisy prawa
Dyrektywa 77/249/EWG i 98/5/WE (prawnik).
Dyrektywa 77/453/EWG (pielęgniarka odpowiedzialna za opiekę ogólną).
Dyrektywa 78/687/EWG (dentysta).
Dyrektywa 78/1027/EWG (lekarz weterynarii).
Dyrektywa 80/155/EWG (położna).
Dyrektywa 85/384/EWG (architekt).
Dyrektywa 85/432/EWG (farmaceuta).
Dyrektywa 89/48/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia stu-
diów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego trwa-
jących co najmniej trzy lata.
Dyrektywa 92/51/EWG w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szko-
lenia zawodowego.
Dyrektywa 93/16/EWG (lekarz).
Dyrektywa: 99/42/WE.
Dyrektywa nr 2001/86/WE uzupełniająca rozporządzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej
z dnia 8 października 2001 r. nr 2157 o europejskiej spółce akcyjnej.
Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. doty-
czącą usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, zm).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/
WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  
z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Nr 1435/2003/WE z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni euro-
pejskiej (SCE).378 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w spra-
wie  dziedzin  nauki  i  dyscyplin  naukowych  oraz  dyscyplin  artystycznych  (Dz.U.  2018  
poz. 1818).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie kla-
syfikacji  zawodów i   specjalności  dla  potrzeb  rynku  pracy  oraz  zakresu  jej  stosowania  
(Dz. U. nr 48, poz. 253).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfi-
kacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.  
nr 82, poz. 537 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 1268).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia
wzorów  i  sposobu  udostępniania  stronom  urzędowych  formularzy  pism  procesowych
w postępowaniu cywilnym (Dz. U. nr 81, poz. 911).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. określające wzory urzę-
dowe formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposób i miejsce
ich udostępniania (Dz. U. nr 118, poz. 1247).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i orga-
nizacji  Centralnej  Informacji  Krajowego  Rejestru  Sądowego  oraz  szczegółowych  zasad
udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. nr 281, poz. 2793).
Rozporządzenie nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowa-
nia interesów gospodarczych (EZIG) (Dz. Urz. WE L 199  z 31.07.1985).
Rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki
europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy
(Dz. U. nr 57, poz. 502, zm.).
Rozporządzenie Rady Nr 1435/2003/WE z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni euro-
pejskiej (SCE).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii pro-
wadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wnio-
sków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb
statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy infor-
macyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności (PKD) (Dz.U. z 2017 r. poz. 2440).
Small and Medium Enterprise Basic Law, Act no. 154 of 1963, Amended in December 3, 1999.
Small Business Act. U.S. Small Business Administration. [Odczyt 2010-09-13]. Dostęp z: http://
www.sba.gov/size.379 Bibliografia
Ustawa z dnia 14 kwietnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 1980 r. Dz. U.
nr 9, poz. 26).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 zm.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296  
ze zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. z 1998 r. Dz. U. nr 21, poz. 94 ze zm.)
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (j.t.  z  1991  r.  Dz.  U.  
nr 18, poz. 80, zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. Prawo spółdzielcze (j.t. Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288, zm.).
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38,
poz. 173, zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t. Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 zm.).
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. nr 41, poz. 324 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. 2015, Dz.U.  
Nr 80, poz. 350 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 1993 r. Dz. U.
nr 90, poz. 416 zm.).
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2014 r.).
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. nr 11, poz. 50 zm.).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250 zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 2015, Dz.U. 2013, poz. 330).
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płat-
ników (Dz. U. nr 142, poz. 702 ze zm.).
Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 997, zm.).
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 25, poz. 113 zm.).
Ustawa z dnia 27 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 75,  
poz. 468 ze zm).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 769 zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. nr 133, poz. 884 zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 140, poz. 939 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137,  
poz. 887 zm.).
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178
zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371).380 Bibliografia
Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 z 2002 r., poz. 1386 zm.).
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r.
poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151 zm.).
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudniania pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 2003,  
nr 166, poz. 1608).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
nr 99, poz. 1001 ze zm).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807
zm.).
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce
europejskiej (Dz. U. nr 62, poz. 551).
Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2006  r.  o  Centralnym  Biurze  Antykorupcyjnym  (Dz.  U.  nr  104,  
poz. 708).
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. nr 149, poz. 1077).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50. poz. 331
zm.).
Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125, poz. 1035).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane