• Podstawy rachunkowości. Tom 1. Wykład. Wydanie 8

Podstawy rachunkowości. Tom 1. Wykład. Wydanie 8

 • Autor: Irena Olchowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-008-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 374/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 56.00 zł

  50.40 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 50.40 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Ósme wydanie Podstaw rachunkowości obejmuje treść zaktualizowaną. Zmiany zostały spowodowane nowelizacją ustawy o rachunkowości w 2015 r. Nowelizacja krajowego prawa bilansowego pozostaje w ścisłym związku ze zmianami dyrektyw unijnych, które miały miejsce w 2013 r., oraz z akceptowanymi przez Unię Europejską treściami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Podręcznik w sposób jasny i przejrzysty przedstawia zagadnienia związane z podstawami rachunkowości. Objaśnia zasady i reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych – począwszy od sposobu ewidencji operacji gospodarczych (od tych najprostszych do bardziej skomplikowanych) aż do sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu i rachunku zysków i strat).

W drugiej i trzeciej części tej publikacji następuje rozwinięcie i uszczegółowienie omawianych problemów uzupełnione o przykłady i schematy księgowe, by czytelnik lepiej zrozumiał rozwiązania wynikające z krajowego prawa o rachunkowości oraz dyrektyw unijnych i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Publikacja obejmuje materiał niezbędny zwłaszcza na początkowym etapie nauki rachunkowości. Dlatego książka jest kierowana do grona osób rozpoczynających naukę, jak również do osób, które swoją wiedzę z omawianych zagadnień chcą pogłębić, uporządkować i zaktualizować. Podręcznik polecany jest szczególnie słuchaczom szkół wyższych o profilu ekonomicznym, a także innych kierunków studiów, które w programach mają rachunkowość. Jest ona także adresowana do praktyków gospodarczych: prawników, informatyków, analityków finansowych czy pracowników organów skarbowych.

W serii:
      

Spis treści:

Od autora

Część I

Rozdział 1. Istota rachunkowości

1. Pojęcie rachunkowości
2. Zakres rachunkowości
3. Funkcje i cele rachunkowości
4. Użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości
5. Przedmiot rachunkowości
6. Podmiot rachunkowości
7. Metody rachunkowości
8. Zasady rachunkowości
8.1. Nadrzędne zasady rachunkowości
8.2. Zasady (polityka) rachunkowości
9. Cechy jakościowe informacji sprawozdawczych
10. Ponadpaństwowa harmonizacja i standaryzacja rachunkowości
11. Normy prawne rachunkowości w Polsce
Pytania

Rozdział 2. Podstawy metodologii rachunkowości

1. Systemowy charakter rachunkowości
2. Metoda bilansowa jako podstawa księgowości podwójnej
3. Bilans
3.1. Klasyfikacja majątku (aktywów)
3.1.1. Aktywa trwałe
3.1.2. Aktywa obrotowe
3.2. Źródła pochodzenia majątku (pasywa)
3.3. Struktura bilansu
3.4. Warunki ujęcia aktywów i pasywów w bilansie
4. Rachunek zysków i strat
4.1. Przychody i koszty w rachunku zysków i strat
4.2. Układ rachunku zysków i strat
Pytania

Rozdział 3. Ewidencja operacji gospodarczych

1. Pojęcie operacji gospodarczej
2. Bezpośredni wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu
3. Pośredni wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu
4. Istota i funkcjonowanie kont
4.1. Istota konta
4.2. Funkcjonowanie kont bilansowych
4.3. Funkcjonowanie kont procesowych (wynikowych)
5. Podwójny "efekt" operacji gospodarczych
6. Zasada podwójnego księgowania
6.1. Zasada podwójnego księgowania na kontach bilansowych
6.2. Zasada podwójnego księgowania na kontach procesowych
7. Czynności księgowe od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia
7.1. Otwarcie kont i księgowanie operacji gospodarczych
7.2. Zestawienie obrotów i sald
7.3. Poprawa błędów księgowych
7.4. Inwentaryzacja składników majątkowych
7.5. Bilans zamknięcia i rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy
8. Ewidencja syntetyczna i analityczna
9. Klasyfikacja kont
Pytania

Rozdział 4. Formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości

1. Podstawy formalnoprawne prowadzenia rachunkowości
2. Porządek chronologiczny i systematyczny w rachunkowości
3. Zakładowy plan kont
4. Księgi rachunkowe
5. Dokumentacja operacji gospodarczych
6. Formy prowadzenia kont i techniki ewidencyjne
Pytania

Rozdział 5. Wycena aktywów i pasywów

1. Ceny historyczne, bieżące i odtworzenia
2. Przejście od cen historycznych do cen godziwych
3. Wycena aktywów i pasywów
3.1. Wycena aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego
3.2. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Pytania

Część II

Rozdział 1. Aktywa pieniężne

1. Pojęcie aktywów pieniężnych
2. Środki pieniężne w kasie
3. Środki pieniężne w banku i rozliczenia za pośrednictwem banku
4. Inne środki pieniężne
Pytania

Rozdział 2. Należności i zobowiązania

1. Wycena należności i zobowiązań
2. Rozrachunki w ujęciu podmiotowym
2.1. Rozrachunki z tytułu dostaw
2.2. Rozrachunki publicznoprawne
2.3. Rozrachunki z pracownikami
2.4. Pozostale rozrachunki
3. Specyficzne kategorie należności i zobowiązań
3.1. Roszczenia sporne
3.2. Rezerwy na zobowiązania
4. Należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym
Pytania

Rozdział 3. Rzeczowy majątek obrotowy

1. Klasyfikacja rzeczowego majątku obrotowego
2. Wycena rzeczowego majątku obrotowego
3. Dokumentacja i ewidencja zwiększenia rzeczowego majątku obrotowego
4. Dokumentacja i ewidencja rozchodu rzeczowego majątku obrotowego
4.1. Dokumentacja i ewidencja rozchodu materiałów
4.2. Dokumentacja i ewidencja rozchodu towarów
4.3. Dokumentacja i ewidencja rozchodu produktów
Pytania

Rozdział 4. Rzeczowy majątek trwały

1. Klasyfikacja rzeczowego majątku trwałego
2. Wycena rzeczowego majątku trwałego
3. Amortyzacja środków trwałych
4. Dokumentacja i ewidencja środków trwałych
5. Środki trwałe w budowie
Pytania

Rozdział 5. Wartości miematerialne i prawne

1. Pojęcie i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
3. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
Pytania

Rozdział 6. Inwestycje

1. Pojęcie inwestycji i ich klasyfikacja
2. Inwestycje niefinansowe
2.1. Wycena nieruchomości inwestycyjnych
3. Instrumenty finansowe
3.1. Inwestycje finansowe długoterminowe
3.1.1. Wycena inwestycji finansowych długoterminowych
3.2. Inwestycje finansowe krótkoterminowe
Pytania

Rozdział 7. Rachunek przychodów, kosztów i wyników

1. Wprowadzenie
2. Przychody
2.1. Podstawowe przychody operacyjne
2.2. Pozostałe przychody operacyjne
2.3. Przychody finansowe
2.4. Przychody przyszłych okresów
3. Opodatkowanie sprzedaz˙y (VAT)
4. Koszty
4.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów
4.2. Podstawowe warianty ewidencyjne rachunku kosztów
4.3. Podstawowe metody kalkulacji kosztów
4.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
4.4.1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
4.4.2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
4.5. Współmierność czasowa i merytoryczna kosztów i przychodów
5. Warianty ewidencyjne ustalania wyniku finansowego
5.1. Warianty ewidencyjne podstawowych kosztów operacyjnych
5.2. Koszty poza układem rodzajowym (pozostałe operacyjne i finansowe)
6. Porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i strat
7. Podział i rozliczenie wyniku finansowego
Pytania

Część III

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa i jej analiza

1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
2. Elementy sprawozdania finansowego jednostki
3. Rachunek przepływów pieniężnych
4. Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego
5. Analiza sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności na podstawie sprawozdań finansowych
5.1. Kierunki analizy
5.2. Analiza wskaźnikowa
5.2.1. Wskaźniki strukturalne (ogólne)
5.2.2. Wskaźniki zadłużenia (wspomagania finansowego)
5.2.3. Wskaźniki płynności
5.2.4. Wskaźniki rentowności
5.2.5. Wskaźniki obrotu (rotacyjne, sprawności działania)
5.2.6. Wskaźniki lokacyjne (inwestycyjne)
Pytania

Irena Olchowicz
profesor emerytowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała tytuł naukowy profesora w 2001 roku. W latach 2005-2013 była kierownikiem Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, a następnie kierownikiem Zakładu Podatków w Instytucie Finansów. Jest autorytetem i uznanym specjalistą w zakresie rachunkowości podatkowej. Jest autorką, współautorką oraz redaktorką naukową wielu podręczników akademickich. Dorobek naukowy obejmuje liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach, referaty pisane na sympozja naukowe i konferencje oraz liczne ekspertyzy i opinie wykonane dla praktyki gospodarczej. Jako przedstawiciel Ministra Finansów reprezentująca środowisko akademickie była członkiem Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Rachunkowość małych firm. Tom 1. Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rachunkowość małych firm. Tom 2. Zb...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Rachunkowość podatkowa. Analiza w z...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pakiet: Podstawy rachunkowości

80.00 zł Cena netto: 76.19 zł

Najczęściej kupowane