• Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

 • Autor: Zofia Sepkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-895-7
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 247/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 34.00 zł

  30.60 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.60 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Głównym celem kształcenia podstaw przedsiębiorczości jest przygotowanie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej do świadomego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej oraz kształtowanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, w tym także na rynku pracy.

Podręcznik w pełni uwzględnia aktualny stan wiedzy w zakresie podstaw przedsiębiorczości, a zawarte w nim treści kształcenia ujęte zostały w cztery następujące obszary tematyczne:

1. Człowiek przedsiębiorczy i jego zachowania, stwarzający możliwości kształtowania i rozwijania postaw przedsiębiorczych uczniów.
2. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej, w którym uczniowie poznają zasady mechanizmu rynkowego oraz funkcjonowania głównych podmiotów rynku, a przez to uczą się podejmowania decyzji rynkowych.
3. Państwo i gospodarka, przygotowujący uczniów do świadomego postrzegania roli państwa w gospodarce rynkowej i swojego miejsca w gospodarce.
4. Przedsiębiorcze zachowania na rynku pracy, gdzie uczniowie mają możliwości kształtowania umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, zarówno w sferze poszukiwania i podejmowania pracy, jak też planowania samozatrudnienia.

Podręcznik cechuje logiczna konstrukcja, jasna i przystępna forma przekazu oraz odpowiedni poziom merytoryczny, metodyczny i estetyczny.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych do nauczania przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości na poziomie podstawowym. Rok dopuszczenia: 2014
Spis treści:

Wstęp

Część I. Człowiek przedsiębiorczy i jego zachowania

Rozdział 1. Istota i zakres przedsiębiorczości

Rozdział 2. Cechy osoby przedsiębiorczej i jej postawa w świetle teorii potrzeb

Rozdział 3. Zachowania osoby przedsiębiorczej


3.1. Charakterystyka zachowań
3.2. Wybrane zakresy kształtowania postaw asertywnych

Rozdział 4. Komunikowanie się w relacjach międzyludzkich


4.1. Charakterystyka procesu komunikowania się
4.2. Rodzaje komunikatów w komunikacji werbalnej
4.3. Komunikacja niewerbalna

Rozdział 5. Praca w zespole


5.1. Zasady pracy w zespole
5.2. Rola i zachowania członków w zespole
5.3. Lider w zespole
5.4. Identyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole

Rozdział 6. Analiza własnej przedsiębiorczości

Część II. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

Rozdział 7. Społeczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania


7.1. Charakterystyka procesu gospodarowania
7.2. Zasoby ekonomiczne i ich wykorzystanie

Rozdział 8. Systemy gospodarowania

8.1. Systemy gospodarcze i ich charakterystyka
8.2. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce po roku 1989

Rozdział 9. Funkcjonowanie rynku


9.1. Rodzaje rynków i ich charakterystyka
9.2. Cena jako czynnik kształtujący popyt na rynku
9.3. Pozacenowe czynniki kształtujące wielkość popytu
9.4. Cena a podaż na rynku
9.5. Pozacenowe czynniki kształtujące wielkość podaży
9.6. Mechanizm rynkowy

Rozdział 10. Decyzje i zachowania konsumenta


10.1. Cel, funkcje i decyzje konsumenta
10.2. Pozyskiwanie dochodów
10.3. Czynniki wpływające na decyzje dotyczące pozyskiwania dochodów
10.4. Decyzje dotyczące wydatków
10.5. Wydatki konsumenta a ograniczenie dochodów
10.6. Pozadochodowe czynniki decyzji konsumenckich
10.7. Decyzje dotyczące oszczędności
10.8. Ubezpieczenia jako forma inwestowania i zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi wydatkami
10.9. Wpływ reklamy na decyzje konsumentów
10.10. Ochrona praw konsumenta
10.11. Zachowania konsumentów

Rozdział 11. Przedsiębiorstwo na rynku


11.1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw
11.2. Podstawowe cele, funkcje i zadania przedsiębiorstw
11.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 138
11.4. Decyzje przedsiębiorstwa na drodze osiągania celów
11.5. Decyzje związane z tworzeniem i zagospodarowaniem majątku przedsiębiorstwa
11.6. Nakłady i koszty działalności gospodarczej
11.7. Przychody i zysk przedsiębiorstwa
11.8. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki globalnej
11.9. Etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie

Część III. Państwo i gospodarka

Rozdział 12. Charakterystyka wzrostu gospodarczego


12.1. Istota i mierniki wzrostu gospodarczego
12.2. Wahania cykliczne wzrostu gospodarczego

Rozdział 13. Zjawiska towarzyszące wahaniom koniunkturalnym

13.1. Zjawisko bezrobocia
13.2. Problem inflacji

Rozdział 14. Państwo jako podmiot gospodarczy i regulator mechanizmu rynkowego

14.1. Rola państwa w gospodarce
14.2. Finanse publiczne, polityka fiskalna, budżet
14.3. Deficyt budżetowy i dług publiczny
14.4. Pieniądz oraz jego funkcje i podaż
14.5. Polityka pieniężna oraz instytucje kształtujące podaż pieniądza na rynku
14.6. Unia Europejska a polityka pieniężna

Rozdział 15. Polityka wymiany międzynarodowej

15.1. Istota, zakres i znaczenie wymiany międzynarodowej
15.2. Podstawowe zasady rozliczeń międzynarodowych
15.3. Rola państwa w regulacji wymiany międzynarodowej
15.4. Istota i znaczenie procesu integracji gospodarczej i globalizacji

Część IV. Przedsiębiorcze zachowania na rynku pracy

Rozdział 16. Charakterystyka rynku pracy

Rozdział 17. Aktywne poszukiwanie pracy


17.1. Analiza możliwości znalezienia pracy
17.2. Dokumenty aplikacyjne towarzyszące procesowi poszukiwania pracy
17.3. Planowanie rozmowy kwalifi kacyjnej
17.4. Przebieg rozmowy kwalifi kacyjnej

Rozdział 18. Podstawy prawne zatrudniania pracowników

18.1. Podejmowanie pracy
18.2. Przestrzeganie praw i obowiązków pracowniczych
18.3. Naruszanie zasad etyki zawodowej i praw pracowniczych

Rozdział 19. Planowanie samozatrudnienia

19.1. Poszukiwanie pomysłu na własną działalność gospodarczą
19.2. Planowanie własnej działalności gospodarczej
19.3. Procedura rejestracji działalności gospodarczej

Bibliografia

Zofia Sepkowska
doktor nauk ekonomicznych, była stypendystka rocznego stypendium w zakresie zarządzania i marketingu w Georgetown University w Waszyngtonie, aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach oraz w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi. Do 2006 roku związana była z systemem polskiej oświaty w obszarze kształcenia zawodowego. Pracowała w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi jako doradca metodyczny i konsultant ds. edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości i poradnictwa zawodowego. Zajmowała się edukacją kadry kierowniczej w oświacie, kierowała, inicjowała i organizowała kursy o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako promotor reformy oświaty, członek Komisji Programowej MEN ds. szkolnictwa ponadgimnazjalnego, współautor i kierownik zespołów autorskich ds. dokumentacji programowej kształcenia modułowego w zawodach ekonomicznych i administracyjno-biurowych. Uczestniczyła w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, pełniąc w nich rolę eksperta kluczowego, koordynatora zadań lub trenera. Jest autorem wielu publikacji, głównie podręczników i poradników metodycznych w zakresie edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane