• Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach. Ściąga akademicka

Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach. Ściąga akademicka

 • Autor: Ewelina Leja Ewa Kowalewska-Borys
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-464-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 162/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 36.00 zł

  9.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W celu umożliwienia czytelnikom zrozumienia podstawowych instrumentów i instytucji prawnych niniejsza publikacja w sposób skondensowany i przystępny przedstawia najważniejsze zagadnienia z następujących dziedzin prawnych: prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo pracy oraz prawo podatkowe. Takie zaś podejście wpłynęło na kształt tej książki w formie pytań, najczęściej zadawanych przez uczestników szkoleń i wykładów, oraz odpowiedzi na nie. Dotyczy to również kolejności omawianych zagadnień oraz kwestii jedynie pośrednio powiązanych z poruszaną tematyką.

Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Słowo wstępne
 
Część pierwsza. Prawo karne oraz zagadnienia pokrewne
 
1. Co to jest przestępstwo?
2. Co to jest przestępstwo umyślne i nieumyślne?
3. Co to jest zbrodnia i występek?
4. Co to jest przestępstwo z działania i przestępstwo z zaniechania?
5. Od jakiego wieku ponosi się odpowiedzialność karną?
6. Czy nieletni może ponosić odpowiedzialność karną?
7. Kto to jest młodociany?
8. Co to jest wykroczenie?
9. Na czym polega postępowanie mandatowe?
10. Jakie są rodzaje mandatów?
11. Jakie kary i środki karne może orzec sąd w procesie karnym?
12. Na czym polega pozbawienie praw publicznych?
13. W jakim przypadku sąd karny może orzec zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności?
14. W jakim przypadku sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania miejsca pobytu bez zgody sądu?
15. W jakim przypadku sąd może orzec zakaz wstępu na imprezę masową?
16. W jakim przypadku sąd może orzec tzw. tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów?
17. W jakim przypadku sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze?
18. W jakim przypadku sąd orzeka przepadek przedmiotów?
19. W jakim przypadku sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody?
20. Wykonanie jakich kar sąd może warunkowo zawiesić?
21. Na czym polega warunkowe zawieszenie wykonania kary?
22. Kiedy nie jest możliwe zawieszenie wykonania kary?
23. Jak długi jest okres próby zawieszenia wykonania kary?
24. W jakich przypadkach następuje zarządzenie wykonania kary?
25. W jakich przypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?
26. Kiedy i w jakich okolicznościach sąd może odstąpić od wymierzenia kary?
27. Czy w Polsce można być sądzonym za przestępstwo popełnione za granicą?
28. Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?
29. Kim jest osoba najbliższa w rozumieniu prawa karnego?
30. Na czym polega przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości?
31. Co oznacza stan nietrzeźwości w rozumieniu prawa karnego?
32. Na czym polega wykroczenie prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego?
33. Co oznacza stan po użyciu alkoholu?
34. Na czym polega wykroczenie prowadzenia pojazdu bez dokumentów?
35. Czy w polskim procesie karnym możliwy jest konsensualizm?
36. Czy oskarżony może negocjować wysokość kary?
37. Na czym polegają negocjacje z prokuratorem w kwestii wymiaru kary na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia)?
38. Na czym polega dobrowolne poddanie się przez oskarżonego karze na rozprawie sądowej?
39. Co to jest obrona konieczna?
40. Co oznacza przekroczenie granic obrony koniecznej?
41. Co to jest stan wyższej konieczności?
42. Co oznacza przekroczenie granic stanu wyższej konieczności?
43. Czy osoba niepoczytalna lub osoba o ograniczonej poczytalności może popełnić przestępstwo?
44. Co oznacza poczytalność ograniczona?
45. Kto to jest pokrzywdzony?
46. Kto jeszcze może wykonywać prawa pokrzywdzonego?
47. Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu na etapie postępowania przygotowawczego?
48. W jaki sposób pokrzywdzony może się odwołać od decyzji kończącej proces karny na etapie postępowania przygotowawczego?
49. Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu na etapie postępowania sądowego?
50. Czy pokrzywdzony w procesie karnym może korzystać z pomocy adwokata?
51. Kto to jest oskarżyciel posiłkowy?
52. Kto to jest powód cywilny?
53. Kiedy pokrzywdzony uzyskuje status powoda cywilnego?
54. Czy pozew zgłoszony w procesie karnym może być następnie rozpatrywany przez sąd cywilny?
55. Kto to jest oskarżyciel prywatny?
56. Czy w trybie prywatnoskargowym możliwy jest udział prokuratora?
57. Co to jest oskarżenie wzajemne?
58. Czy pokrzywdzony w procesie karnym może skorzystać z instytucji mediacji?
59. Jaki jest cel mediacji w procesie karnym?
60. Na czym polega postępowanie mediacyjne?
61. Czy mediacja stanowi alternatywny sposób zakończenia procesu karnego?
62. Czy mediacja jest możliwa po zakończeniu procesu karnego i wydaniu wyroku?
63. Kto to jest świadek?
64. Jakie są obowiązki i prawa świadka?
65. Kto to jest oskarżony?
66. Kto to jest podejrzany?
67. Jakie są podstawowe uprawnienia oskarżonego?
68. Kim jest obrońca w procesie karnym?
69. Jakie są obowiązki oskarżonego?
 
Część druga. Prawo cywilne oraz zagadnienia pokrewne
 
1. Z jaką chwilą nabywa się zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych?
2. Kiedy uzyskuje się pełnoletność?
3. Czy nienarodzonemu dziecku przysługują jakieś prawa?
4. Czy małoletni może podejmować czynności prawne?
5. Jakich czynności małoletni może dokonywać samodzielnie?
6. Jakie czynności procesowe może podejmować osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych?
7. Jakie prawa przysługują osobie pełnoletniej?
8. Na skutek jakich okoliczności osoba fizyczna może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo?
9. Na czym polega ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej?
10. Jakie można wyróżnić rodzaje ubezwłasnowolnienia osoby fizycznej?
11. Kiedy może nastąpić ubezwłasnowolnienie całkowite?
12. Kiedy może nastąpić ubezwłasnowolnienie częściowe osoby fizycznej?
13. Czy można uchylić ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej?
14. Jaki organ ma prawo orzec o ubezwłasnowolnieniu i komu przysługuje prawo złożenia wniosku ubezwłasnowolnienie?
15. W jakich sytuacjach należy ustanowić osobie fizycznej opiekuna lub kuratora?
16. Co to są dobra osobiste?
17. Czy dobra osobiste są chronione prawem?
18. Co to są dane osobowe?
19. Kiedy można przetwarzać dane osobowe?
20. Jakie informacje powinien przekazywać administrator danych osobowych osobie, której one dotyczą?
21. Co do jakich danych osobowych istnieje zakaz ich przetwarzania?
22. Co oznacza ochrona danych osobowych?
23. Jakie decyzje może podjąć Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?
24. Na czym polega istota odpowiedzialności cywilnoprawnej?
25. Jakie przesłanki skutkują powstaniem odpowiedzialności deliktowej?
26. Na czym polega odpowiedzialność na zasadzie ryzyka?
27. Czy osoba małoletnia, która nie ukończyła 13. roku życia, może być pociągnięta do odpowiedzialności deliktowej?
28. Na czym polega odpowiedzialność kontraktowa?
29. Co to jest bezpodstawne wzbogacenie?
30. Kiedy wygasa obowiązek zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia?
31. Co należy rozumieć pod pojęciem świadczenia nienależnego?
32. Kiedy nie można żądać zwrotu nienależnego świadczenia?
33. Z jakimi zdarzeniami ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody?
34. Czy prawo cywilne przewiduje odpowiedzialność za wyrządzenie szkody przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie działania przy wykonywaniu władzy publicznej?
35. Co oznacza działanie niezgodne z prawem?
36. Kiedy można żądać naprawienia szkody wyrządzonej wskutek wydania
aktu normatywnego?
37. Kiedy można żądać naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie
prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji?
38. Kiedy można żądać naprawienia szkody wyrządzonej przez niewydanie orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego?
39. Czego może żądać osoba, która doznała szkody wyrządzonej przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej?
40. Jakie sprawy mogą być rozpoznane w postępowaniu cywilnym?
41. W jakim trybie może toczyć się postępowanie cywilne?
42. Jaki rodzaj pisma inicjuje postępowanie przed sądem cywilnym?
43. Na czym polega postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym?
44. Czy strona w postępowaniu cywilnym może korzystać z pomocy adwokata?
45. Kto może być pełnomocnikiem w sprawie cywilnej?
46. Jakie elementy powinno zawierać pismo wnoszone do sądu?
47. Co oznacza właściwość miejscowa i rzeczowa sądu w postępowaniu cywilnym?
48. Jak określa się właściwość miejscową sądu cywilnego?
49. Kiedy będziemy mieć do czynienia z właściwością przemienną, a kiedy z tzw. właściwością wyłączną sądu?
50. Jakie rodzaje spraw należą do właściwości sądu rejonowego, a jakie do właściwości sądu okręgowego w postępowaniu cywilnym?
51. Kiedy osoba wnosząca pismo do sądu nie musi dokonywać jego opłaty?
52. Kto może być zwolniony od kosztów sądowych?
53. Co należy rozumieć pod pojęciem kosztów postępowania cywilnego?
54. Kiedy strona w postępowaniu sądowym jest zobowiązana do zwrotu kosztów sądowych?
55. Co zalicza się do kosztów niezbędnych procesu cywilnego?
56. Jak wygląda kwestia kosztów w cywilnym postępowaniu nieprocesowym?
57. Kiedy wygasa roszczenie o zwrot kosztów?
58. Jak zgłasza się zgon osoby?
59. Kiedy zaginiony może zostać uznany za zmarłego, a kiedy nie może nastąpić uznanie zaginionego za zmarłego?
60. Przed jakim organem przeprowadza się postępowanie o stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego?
61. Co to jest e-sąd
 
Część trzecia. Prawo rzeczowe oraz zagadnienia pokrewne
 
1. Co to jest nieruchomość?
2. Co to jest nieruchomość rolna?
3. Co to jest rzecz?
4. Co to jest mienie?
5. Co to jest własność i w jaki sposób można z niej korzystać?
6. Co to są prawa rzeczowe?
7. Jakie można wyróżnić formy nabycia własności?
8. Czy można zrzec się własności rzeczy?
9. Co to jest zasiedzenie?
10. Co to jest wywłaszczenie nieruchomości?
11. Jaki organ jest właściwy w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości?
12. Jakie są granice prawa własności?
13. Co to są zasady współżycia społecznego?
14. W jaki sposób właściciel może korzystać z rzeczy?
15. Co oznacza rozporządzanie rzeczą?
16. Na czym polega ochrona własności?
17. Co to jest roszczenie windykacyjne?
18. Co to jest roszczenie negatoryjne?
19. Co to jest prawo sąsiedzkie?
20. Jakie są podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości sąsiedniej?
21. W jaki sposób nie należy korzystać z prawa własności nieruchomości sąsiedniej?
22. Co to jest użytkowanie wieczyste?
23. Jakie są granice i treść prawa użytkowania wieczystego?
24. Co to jest posiadanie?
25. Czy jest możliwe przeniesienie posiadania na inną osobę?
26. Jakie prawa przysługują osobie, której posiadanie zostało naruszone?
27. Czy prawo własności tej samej rzeczy może przysługiwać kilku osobom niepodzielnie?
28. Jakie uprawnienia przysługują współwłaścicielom?
29. Czy można znieść współwłasność?
30. Co to są ograniczone prawa rzeczowe?
31. Co to są służebności?
32. Co to jest służebność gruntowa?
33. Co to są służebności osobiste?
34. Co to są służebności przesyłu?
35. Co to jest użytkowanie?
36. Kiedy wygasa użytkowanie?
37. Co to jest timesharing?
38. Co to jest zastaw?
39. Jak się ustanawia zastaw?
40. Co to jest hipoteka?
41. Jak się ustanawia hipotekę?
 
Część czwarta. Prawo spadkowe oraz zagadnienia pokrewne
 
1. Kiedy można pochować zmarłego i w jaki sposób należy przechowywać jego zwłoki?
2. Gdzie można pochować zmarłego?
3. Kto ma prawo do pochowania zmarłego?
4. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?
5. Jakie dokumenty są konieczne do wypłaty zasiłku pogrzebowego?
6. Kiedy można dokonać podziału zasiłku pogrzebowego?
7. Kiedy wygasa prawo do zasiłku pogrzebowego?
8. W jakiej wysokości przysługuje zasiłek pogrzebowy?
9. Jaki organ wydaje decyzję o przekazaniu zwłok do celów naukowych?
10. Na kim ciąży obowiązek pochowania zmarłego w sytuacji braku osób bliskich lub braku decyzji o przekazaniu zwłok na cele naukowe?
11. Co oznacza prawo do grobu?
12. Czy po dokonaniu pochówku istnieje możliwość ponownego użycia tego samego grobu?
13. Gdzie można pochować zwłoki?
14. Kiedy prawa spadkodawcy przechodzą na spadkobiercę?
15. Z czego wynika powołanie do spadku?
16. Co to jest testament?
17. Kiedy uznaje się testament za nieważny?
18. Jakie są rodzaje testamentów zwykłych i szczególnych?
19. Kiedy można sporządzić testament ustny?
20. Kto nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu?
21. Co to jest testament notarialny?
22. Co to jest testament własnoręczny (holograficzny)?
23. Co to jest testament allograficzny?
24. Co powinien uwzględnić spadkodawca, sporządzając testament?
25. Jakich postanowień nie należy zamieszczać w testamencie?
26. Do czego spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę w testamencie?
27. Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe?
28. Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego?
29. Z jaką chwilą spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa?
30. Jakie oświadczenia woli w stosunku do spadku może złożyć osoba uprawniona do dziedziczenia?
31. W jakim terminie i wobec kogo należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?
32. Jakie są skutki odrzucenia spadku?
33. Czy spadkobierca może przenieść swoje prawa z tytułu dziedziczenia na inną osobę?
34. Jaka jest odpowiedzialność spadkobiercy przy prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza?
35. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy nabyciu majątku w drodze dziedziczenia?
36. Co oznacza instytucja zachowku?
37. Kto jest uprawniony do zachowku?
 
Część piąta. Prawo rodzinne oraz zagadnienia pokrewne
 
1. Co to jest małżeństwo?
2. Jakie związki nie stanowią małżeństwa?
3. Czy instytucja małżeństwa jest chroniona prawem?
4. Kto może być krewnym w linii prostej, a kto w linii bocznej?
5. W jaki sposób określa się stopień pokrewieństwa i powinowactwa?
6. Jakie prawa i obowiązki wynikają z faktu zawarcia związku małżeńskiego?
7. Jakie można wyróżnić ustroje majątkowe określające wzajemne stosunki między małżonkami?
8. Jakie są rodzaje intercyzy?
9. Jakie rodzaje majątku można wyróżnić w systemie ustawowej wspólności majątkowej?
10. Co wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków?
11. Co wchodzi w skład majątku odrębnego każdego z małżonków?
12. Jakie prawa przysługują małżonkom względem przedmiotów zwykłego urządzenia domowego?
13. Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżonków?
14. Czy małżonkowie mogę zmienić zakres wspólności ustawowej?
15. Co to jest konkubinat?
16. Jak wygląda majątkowy status prawny osób pozostających w konkubinacie lub innych związkach nieformalnych i zasady rozliczeń majątkowych po ustaniu tych związków?
17. Co oznacza władza rodzicielska?
18. Jakie są prawa i obowiązki rodzicielskie względem dzieci?
19. Jakie są obowiązki dziecka względem rodziców?
20. Jak wyglądają obowiązki rodzicielskie po orzeczeniu przez sąd rozwodu lub separacji?
21. Czy można zmienić postanowienie dotyczące władzy rodzicielskiej?
22. Kiedy może nastąpić zawieszenie władzy rodzicielskiej?
23. Kiedy sąd opiekuńczy może ograniczyć władzę rodzicielską?
24. Kiedy sąd obligatoryjnie orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?
25. Kiedy sąd może orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?
26. Czy w polskim prawie karnym istnieje kara pozbawienia praw rodzicielskich?
27. Kto kogo może przysposobić?
28. W jaki sposób następuje orzeczenie o przysposobieniu?
29. Jaki stosunek powstaje między dzieckiem a przysposabiającym?
30. Co to jest pomoc społeczna?
31. Z jakich powodów i w jakich formach udziela się pomocy społecznej?
32. Co to jest rodzina zastępcza?
33. Jakie są rodzaje rodzin zastępczych?
34. Kiedy należy dziecku zapewnić opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej?
35. Jakie obowiązki ciążą na rodzinie zastępczej?
36. Komu można powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej?
37. Co to jest rozwód?
38. Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby sąd mógł orzec rozwód?
39. Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu, mimo zaistnienia przesłanek jego orzeczenia?
40. Kiedy następuje rozwiązanie małżeństwa i jakie rodzi to skutki prawne?
41. Co oznacza separacja?
42. Kiedy sąd nie może orzec separacji?
43. Kto może orzec o separacji formalnej?
44. Jakie obowiązki istnieją podczas trwania separacji?
45. Co to są alimenty?
 
Część szósta. Prawo pracy oraz zagadnienia pokrewne
 
1. Kto to jest pracodawca, a kto to jest pracownik?
2. Co to jest stosunek pracy?
3. W jakim terminie nawiązuje się stosunek pracy?
4. Jakich danych osobowych może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o pracę?
5. Jakich innych informacji może żądać pracodawca od pracownika?
6. W jakiej formie pracownik powinien udostępnić pracodawcy dane osobowe?
7. Jakie można wyróżnić rodzaje umów o pracę?
8. W jakiej formie powinna być zawarta umowa o pracę?
9. Co oznacza umowa o pracę na czas nieokreślony?
10. Co oznacza umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy?
11. Co oznacza umowa o pracę na zastępstwo?
12. Co oznacza umowa o pracę zawierana na okres próby?
13. Jakie są skutki prawne zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony?
14. Co oznacza nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania?
15. Kiedy nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania?
16. Kiedy może nastąpić odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania?
17. Co przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie powołania w okresie wypowiedzenia?
18. Kiedy nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru?
19. Co przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie wyboru?
20. Kiedy powstaje stosunek pracy na podstawie mianowania?
21. Z jakich przyczyn może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę?
22. Kto może wypowiedzieć umowę o pracę za wypowiedzeniem?
23. Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?
24. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w celu zastępstwa nieobecnego pracownika?
25. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę nawiązanej na okres próbny?
26. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy?
27. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, który jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie?
28. Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do zwolnienia w celu poszukiwania pracy?
29. Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
30. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, mimo zaistnienia niezawinionych przyczyn przez pracownika?
31. Kiedy pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia?
32. Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
33. W jakim terminie i do jakiego organu należy wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?
 
Część siódma. Prawo podatkowe oraz zagadnienia pokrewne
 
1. Co to jest podatek?
2. Co to jest obowiązek podatkowy?
3. Co to jest zobowiązanie podatkowe?
4. Jakim podatkiem mogą być opodatkowane dochody osób fizycznych?
5. Co to są podatki obrotowe?
6. Co to jest opłata skarbowa?
7. Kto może być podmiotem podatku dochodowego od osób fizycznych?
8. Co może być przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
9. Co oznacza tzw. nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy?
10. Co stanowi podstawę opodatkowania w podatku dochodowym?
11. W jakiej formie można dokonać poboru podatków?
12. Co to są koszty uzyskania przychodów?
13. Jaki jest warunek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu?
14. Co to jest zryczałtowany podatek dochodowy?
15. Co to są tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów?
16. Dla jakich przychodów z działalności wykonywanej osobiście można stosować pracownicze koszty uzyskania przychodu?
17. Do jakich przychodów z osobiście wykonywanej działalności stosuje się zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu?
18. Kto może być podmiotem podatku dochodowego od osób prawnych?
19. W jakiej formie dokonuje się poboru podatku dochodowego od osób prawnych?
20. Czy istnieją zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
21. Jakie można wymienić zwolnienia podmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych?
22. Co to jest podatek od spadków i darowizn?
23. Co może być przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?
24. Co może stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?
25. W jaki sposób ustala się wysokość podatku od spadków i darowizn?
26. Czy istnieją zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?
27. Co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych?
28. W jaki sposób należy dokonać opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
29. Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej?
30. Jakie podmioty podlegają zwolnieniu z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
31. Co to jest podatek od nieruchomości?
32. Kto może być podatnikiem podatku od nieruchomości?
33. W jaki sposób dokonuje się poboru podatku od nieruchomości?
34. Czy od decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości podatnikowi przysługuje prawo odwołania?
35. Jakie mogą być konsekwencje niezapłacenia podatku w terminie?
36. Co nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej?
37. Co to jest podatek od towarów i usług?
38. Kto może być podatnikiem VAT?
39. Co jest przedmiotem opodatkowania VAT-em?
40. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT?
41. Czy istnieją zwolnienia z podatku od towarów i usług?
42. Co to jest opłata abonamentowa?
43. Co to są opłaty lokalne?
44. Jakie można wyróżnić opłaty obligatoryjne i fakultatywne?
45. W jaki sposób ustalane są opłaty lokalne?
46. Czy istnieją zwolnienia z opłat lokalnych?
47. Co to jest postępowanie podatkowe?
48. Kto może być stroną w postępowaniu podatkowym?
49. Jakie terminy obowiązują w postępowaniu podatkowym?
50. Czy zła sytuacja materialna podatnika może spowodować zwolnienie go z obowiązku podatkowego?
51. Jakie ulgi mogą być stosowane przez naczelników urzędów skarbowych?
52. Co to jest opłata prolongacyjna?
53. Co to jest postępowanie egzekucyjne?
54. Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?
 
Wykaz źródeł prawa

Ewelina Leja

Ewa Kowalewska-Borys
adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, mgr.iur.comp. Uniwersytetu w Bonn. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z niemieckim i polskim modelem postępowania karnego, instytucją świadka koronnego, prawnymi aspektami dziennikarstwa śledczego oraz problematyką przemocy w rodzinie. Wolontariuszka Psychologiczno-Prawnej Fundacji Spe Salvi. Przewodnicząca Interdyscyplinarnej Komisji Naukowej ds. Przemocy i Dyskryminacji, działającej na Wydziale Prawa UwB. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych oraz zagranicznych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane