• Podstawy finansowania spółki akcyjnej

Podstawy finansowania spółki akcyjnej

 • Autor: Janusz Ostaszewski Tomasz Cicirko Katarzyna Kreczmańska-Gigol Czesław Martysz Piotr Russel Michał Wrzesiński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-338-6
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 314/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Od Autorów:

Przekazując czytelnikowi tę książkę, mamy nadzieję, że z jednej strony przyczynimy się do ograniczenia chaosu pojęciowego, z drugiej natomiast udzielimy odpowiedzi przynajmniej na część pytań nurtujących badaczy, dla których analiza finansowa i rachunkowość jest nie tylko wymaganym rzemiosłem, ale również pasją i prowadzi do odkryć naukowych.

Spis treści:
 
Zamiast wstępu

Rozdział  I. Zarządzanie spółką przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych

1. Wpływ czasu na wartość pieniądza
1.1. Wzrost kapitału
1.1.1. Wzrost kapitału przy rocznej kapitalizacji i przy stałej stopie procentowej
1.1.2. Wzrost kapitału przy kwartalnej, miesięcznej lub dziennej kapitalizacji
1.1.3. Kapitalizacja w trybie ciągłym
1.1.4. Wartość przyszła annuitów
1.1.5. Efektywna i realna stopa procentowa
1.2. Wartości bieżące
1.2.1. Wartość bieżąca annuitów
1.2.2. Renta wieczna (perpetual annuity)
1.3. Okres inwestycji
1.4. Wpływ sposobu spłaty kredytu na wielkość płaconych odsetek
2. Badanie przepływów środków pieniężnych
2.1. Zagadnienia wstępne
2.2. Metoda bezpośrednia
2.2.1. Marża operacyjna
2.2.2. Majątek obrotowy netto
2.2.3. Wyznaczanie przepływów środków pieniężnych  według metody bezpośredniej
2.3. Metoda pośrednia
3. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji
3.1. Koszt użycia kapitału a stopa zwrotu z inwestycji
3.1.1. Koszt użycia kapitału – zagadnienia wstępne
3.1.2. Średni ważony koszt użycia kapitału
3.1.3. Krańcowy koszt użycia kapitału
3.2. Podstawowe techniki rachunku efektywności inwestycji
3.3. Wartość aktualna netto NPV  
3.4. Okres zwrotu poniesionych nakładów
3.5. Współczynnik ekonomicznej efektywności
3.6. Wewnętrzna stopa zwrotu
3.7. Przykładowa analiza efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego

Rozdział II. Instrumenty kształtowania struktury kapitału w spółce

1. Źródła oraz formy finansowania majątku
1.1. Kapitały w spółce akcyjnej
1.2. Finansowanie własne zewnętrzne
1.2.1. Kapitał zakładowy
1.2.2. Agio
1.2.3. Dopłaty
1.2.4. Private equity
1.3. Samofinansowanie
1.3.1. Zysk operacyjny i zysk netto
1.3.2. System oceny rentowności
1.4. Finansowanie dłużne
1.4.1. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe
1.4.2. Emisja przez spółkę obligacji i innych długoterminowych papierów dłużnych
1.4.3. Franczyza
1.4.4. Leasing
1.4.5. Krótkoterminowe kredyty bankowe, pożyczki
1.4.6. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych
1.4.7. Pozostałe zobowiązania bieżące, w tym kredyty handlowe
1.5. Finansowanie hybrydowe
1.5.1. Finansowanie hybrydowe jako czwarta forma finansowania majątku spółek
1.5.2. Przyczyny pojawienia się na rynku finansowym instrumentów pochodnych
1.5.3. Przegląd zastosowania derywatów
2. Czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału
2.1. Dostępność kapitału
2.2. Rentowność uzyskiwana przez spółkę
2.3. Wpływ struktury aktywów na zarządzanie  kapitałami
2.3.1. Próg rentowności
2.3.2. Dźwignia operacyjna
2.4. Relacje między strukturą majątku i kapitałów
2.4.1. Metody pomiaru kapitału obrotowego netto
2.4.2. Majątek obrotowy netto (CCN) a kapitał obrotowy netto (KON)
2.4.3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
2.5. Faktoring jako narzędzie zarządzania kapitałem lub źródło finansowania
2.5.1. Istota faktoringu
2.5.2. Rodzaje faktoringu
2.5.3. Rodzaje opłat
2.5.4. Podstawy prawne
2.5.5. Efekty faktoringu oraz wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa
2.5.6. Rynek usług faktoringowych w Polsce
2.5.7. Model oceny opłacalności transakcji faktoringowych
2.6. Sekurytyzacja aktywów jako narzędzie zarządzania kapitałem
2.6.1. Istota sekurytyzacji aktywów
2.6.2. Rodzaje sekurytyzacji
2.6.3. Przedmioty, podmioty i funkcje sekurytyzacji
2.6.4. Sposoby zabezpieczeń i koszty sekurytyzacji
2.6.5. Efekty sekurytyzacji
2.7. Płynność finansowa
2.7.1. Pojęcie zdolności płatniczej, płynności strukturalnej i płynności potencjalnej
2.7.2. Mierniki zdolności płatniczej
2.7.3. Mierniki płynności strukturalnej
2.7.4. Mierniki płynności potencjalnej
2.8. Ryzyko finansowe jako element wpływający na wybór struktury kapitału
2.8.1. Ryzyko finansowe. Dźwignia finansowa
2.8.2. Dźwignia połączona
2.8.3. Zmodyfikowany schemat Du Ponta
2.8.4. Metody wskaźnikowe analizy ryzyka niewypłacalności
2.8.5. Modele dyskryminacyjne analizy ryzyka bankructwa
2.9. Wpływ systemu podatkowego
2.9.1. Podatek dochodowy a polityka redystrybucji zysku
2.9.2. System podatkowy a koszt użycia kapitału obcego
2.10. Polityka właścicielska
 
Rozdział III. Charakterystyka wybranych zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną

1. Kapitał zakładowy i akcje
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Wkłady
1.3. Akcje
1.4. Podwyższenie kapitału zakładowego
1.5. Obniżenie kapitału zakładowego
2. Private equity
2.1. Określenie pojęcia private equity
2.2. Fundusze private equity
2.3. Proces inwestycyjny prowadzony przez fundusze VC
2.4. Private equity w Polsce
2.5. Efektywność private equity
3. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe
3.1. Prawnoekonomiczna istota umowy kredytowej
3.2. Prawnoekonomiczna istota umowy pożyczki
3.3. Kredyty i pożyczki długoterminowe jako źródło pozyskania kapitału
4. Obligacje spółek
4.1. Pojęcie i rodzaje obligacji
4.2. Emisja obligacji w świetle prawa polskiego
4.3. Obligacje jako źródło pozyskiwania kapitału przez spółki
5. Transakcje leasingowe jako forma pozyskania kapitału obcego
5.1. Cywilnoprawne i podatkowe uregulowania transakcji leasingowych
5.1.1. Cywilnoprawne uregulowania leasingu w Polsce
5.1.2. Opodatkowanie transakcji leasingowych w Polsce
5.2. Zalety leasingu
5.2.1. Możliwość finansowania inwestycji w 100%  
5.2.2. Elastyczność finansowania inwestycji
5.2.3. Zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji
5.2.4. Korzyści podatkowe
5.2.5. Umożliwienie dostępu do nowoczesnych technologii
5.2.6. Jakościowe elementy leasingu

Bibliografia

Informacje o autorach

dr Agnieszka Tłaczała:

(…) Wartość publikacji podnosi bogate doświadczenie zawodowe wszystkich autorów związane zarówno z praktyką życia gospodarczego, jak i z działalnością naukowo-dydaktyczną prowadzoną w SGH. Szerokiemu spojrzeniu na opisywaną w pracy problematykę sprzyja wiedza zdobywana w sektorze finansowym, instytucjach władzy publicznej, stowarzyszeniach oraz organizacjach zawodowych. Warto ją polecić przedsiębiorcom, inwestorom, osobom zajmującym się zarządzaniem finansami spółek oraz studentom i wykładowcom kierunków, na których poruszane są zagadnienia związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.

Janusz Ostaszewski
profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. W latach 2005-2012 przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie a także w licznych opracowanych przezeń materiałach dydaktycznych i publikacjach. Jego dorobek naukowy liczy ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 44 pozycje książkowe. Dotychczas pod kierunkiem prof. Janusza Ostaszewskiego zostały napisane i obronione 22 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy Prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły jego zainteresowania finansami. Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze.

Książki tego autora

Tomasz Cicirko
dr hab. prof. SGH, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji i opracowań naukowych, kierownik kilkunastu badań statutowych i własnych z zakresu zarządzania kapitałem w banku, płynności finansowej przedsiębiorstw czy leasingu. Od wielu lat łączy wiedzę teoretyczną z zakresu finansów i rachunkowości z praktyką gospodarczą (współpracuje z firmami doradczymi i konsultacyjnymi, pełni odpowiedzialne funkcje, zasiadając w radach nadzorczych, zajmuje kierownicze stanowiska w instytucjach finansowych ? w obszarze finansów, controllingu i ryzyka). Obecnie dyrektor finansowy w jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Współpracuje z firmami doradczymi oraz prowadzi szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa i controllingu.

Książki tego autora

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
dr hab., profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor finansowy, skarbnik korporacyjny i wiceprezes ds. finansowych w dużych korporacjach. Wieloletni pracownik sektora bankowego, w obszarze bankowości korporacyjnej, między innymi jako specjalista w departamencie ryzyka kredytowego. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Ekspert w zakresie faktoringu, bankowości korporacyjnej, finansów przedsiębiorstwa i płynności finansowej. Autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym autorka, współautorka lub redaktor naukowy ponad dwudziestu monografii. Między innymi: Faktoring w teorii i w praktyce, Skarbnik korporacyjny, Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności.

Książki tego autora

Czesław Martysz
absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego SGH, adiunkt w Instytucie Finansów SGH. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (nr 2262). Od roku 2009 związany zawodowo z rynkiem finansowym jako makler, doradca private ban- king, a obecnie główny specjalista i doradca klienta korporacyjnego w Biurze Instytucji Finansowych w centrali Banku Pekao SA. W wolnym czasie zapalony podróżnik, fotograf i żeglarz, emerytowany bas chóru SGH.

Książki tego autora

Piotr Russel
absolwent dziennych studiów magisterskich i doktoranckich w SGH, od 2004 r. zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Finansów SGH, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Finansów SGH. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na czterech obszarach dociekań naukowych: uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem fiskalnych determinantów rozwoju przedsiębiorczości; wybranych aspektach polityki fiskalnej prowadzonej w Polsce oraz w innych krajach UE; leasingu jako alternatywnej metody finansowania inwestycji oraz korzystania z dóbr konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem fiskalnych determinantów rozwoju tego typu umów w Polsce; problematyce wpływu demografii na system emerytalny. Brał udział w ponad 20 badaniach naukowych, autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych, od 2009 r. redaktor naczelny kwartalnika Studia BAS, w którym zamieszczane są publikacje naukowe, prezentujące ważne bieżące zagadnienia społeczne i gospodarcze kraju. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów jak: Finanse, Finanse Przedsiębiorstwa i Leasing. Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną w SGH swoją aktywność zawodową dzieli z zaangażowaniem w praktyce gospodarczej: latach 2002-2005 pracował jako audytor wewnętrzny w PKN ORLEN SA, w okresie 2005-2006 był zatrudniony jako specjalista w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Banku Pocztowego SA, zaś od kwietnia 2008 r. do chwili obecnej pracuje jako ekspert ds. systemu gospodarczego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Książki tego autora

Michał Wrzesiński
dr hab.prof. SGH. Kierownik Zakładu Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów w Instytucie Finansów. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące: rynku kapitałowego, finansowania przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz private equity. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: fuzje i przejęcia przedsiębiorstw oraz kapitał podwyższonego ryzyka. Od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, private equity i pozyskiwaniu finansowania na rynku kapitałowym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

112.50 zł 125.00 zł Cena netto: 107.14 zł

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane