• Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia

Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia

 • Autor: Janina Mierzejewska-Majcherek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-259-7
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 34.00 zł

  30.60 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.60 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia został opracowany na podstawie programu nauczania podstaw ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20.

Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomii i innych przedmiotów ekonomicznych.

Podręcznik składa się z czterech części zawierających rozdziały odpowiadające działom programu nauczania z zakresu makroekonomii. Każdy rozdział zawiera:

- cele uczenia się,
- wiadomości poparte przykładami z rzeczywistości gospodarczej (w tym z gospodarki polskiej),
- ćwiczenia w formie zadań zamkniętych i otwartych,
- treści dla zainteresowanych, wykaz literatury i stron internetowych.

Pokazana jest też korelacja międzyprzedmiotowa, użyteczność nabywanej wiedzy i zdobywanych umiejętności w życiu codziennym, w dalszym uczeniu się oraz w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik ekonomista na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2012.

W serii polecamy:
1. Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia

Spis treści:

Wstęp

 
CZĘŚĆ 1. MAKROEKONOMICZNA ANALIZA PRODUKTU I DOCHODU
 
Rozdział 1. Uczestnicy procesu gospodarowania i powiązania między nimi
 
1.1. Wstęp do makroekonomii
1.2. Prosty model obiegu okrężnego dochodu i produktu
1.3. Model obiegu okrężnego dochodu i produktu z udziałem rządu
1.4. Model obiegu okrężnego dochodu i produktu w gospodarce otwartej
 
Rozdział 2. Makroekonomiczne mierniki gospodarki
 
2.1. System rachunków narodowych. Mierniki podstawowe i pochodne
2.2. Metody obliczania produktu krajowego brutto
2.3. Produkt krajowy brutto (PKB) a produkt narodowy brutto (PNB)
2.4. Nominalny a realny PKB
2.5. Mierniki pochodne
2.6. Wady PKB jako miary efektów działalności gospodarczej
 
Rozdział 3. Model gospodarki AD-AS
 
3.1. Poziom cen a wielkość zagregowanego popytu
3.2. Zmiany zagregowanego popytu
3.3. Poziom cen a wielkość zagregowanej podaży
3.3.1. Poziom cen a wielkość zagregowanej podaży w okresie krótkim
3.3.2. Zmiany zagregowanej podaży w okresie krótkim
3.4. Równowaga makroekonomiczna w okresie krótkim i jej zmiany
 
CZĘŚĆ 2. PROBLEMY MAKROEKONOMICZNE
 
Rozdział 4. Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej
 
4.1. Przyczyny aktywności i rola państwa na rynku
4.2. Obszary interwencji państwa w mechanizm rynkowy
4.3. Podstawowe, stałe funkcje państwa

Rozdział 5. Bezrobocie
 
5.1. Struktura ludności na rynku pracy
5.2. Metody pomiaru bezrobocia
5.3. Rodzaje i przyczyny bezrobocia
5.4. Konsekwencje społeczne i ekonomiczne bezrobocia
5.5. Polityka państwa na rynku pracy
5.5.1. Polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej
5.5.2. Polityka rynku pracy
 
Rozdział 6. Inflacja
 
6.1. Definicja inflacji i sposoby pomiaru
6.2. Rodzaje inflacji
6.3. Społeczno-gospodarcze skutki inflacji
6.4. Teorie przyczyn inflacji
6.4.1. Kosztowa teoria inflacji
6.4.2. Popytowa teoria inflacji
 
Rozdział 7. Problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego
 
7.1. Miary wzrostu i rozwoju gospodarczego
7.1.1. Wskaźniki ilościowe
7.1.2. Wybrane wskaźniki jakościowe
7.2. Makroekonomiczne dysproporcje rozwojowe współczesnej gospodarki światowej
7.2.1. Zróżnicowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego na świecie
7.2.2. Konsekwencje dysproporcji rozwojowych
 
Rozdział 8. Cykle gospodarcze (koniunkturalne)
 
8.1. Cykle naturalne (cykle przyrody) a cykle gospodarcze (koniunkturalne)
8.2. Fazy klasycznego cyklu koniunkturalnego
8.3. Współczesny cykl koniunkturalny
 
CZĘŚĆ 3. MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA NA GOSPODARKĘ
 
Rozdział 9. Pieniądz i system bankowy
 
9.1. Gospodarka barterowa a gospodarka pieniężna
9.2. Istota, cechy i funkcje współczesnego pieniądza
9.3. Istota i funkcje banków komercyjnych
9.4. Istota i funkcje banku centralnego
 
Rozdział 10. Polityka pieniężna
 
10.1. Popyt na pieniądz
10.2. Podaż pieniądza
10.3. Równowaga na rynku pieniężnym
10.4. Polityka pieniężna
10.4.1. Stopa rezerw obowiązkowych i kreacja pieniądza bankowego
10.4.2. Rola operacji na otwartym (wolnym) rynku
10.4.3. Polityka stopy procentowej
10.4.4. Rodzaje polityki pieniężnej i ich wpływ na podaż pieniądza
 
Rozdział 11. Polityka fiskalna
 
11.1. Rola rządu w gospodarowaniu finansami publicznymi
11.2. Dochody budżetu państwa
11.3. Wydatki budżetu państwa
11.4. Deficyt budżetowy i sposoby jego finansowania. Dług publiczny
11.5. Wpływ wydatków budżetowych (rządowych) i podatków na zagregowany popyt
11.6. Ekspansywny i restrykcyjny charakter polityki fiskalnej
11.7. Polityka fiskalna i pieniężna stosowane łącznie
11.8. Deficyt budżetowy w Polsce w okresie transformacji. Dług publiczny Polski
 
CZĘŚĆ 4. MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ
 
Rozdział 12. Międzynarodowa wymiana gospodarcza
 
12.1. Formy międzynarodowej wymiany gospodarczej
12.2. Korzyści z handlu międzynarodowego
12.3. Przyczyny i sposoby ograniczania handlu międzynarodowego
12.4. Kurs walutowy i rynek walutowy
12.5. Bilans płatniczy
 
Rozdział 13. Międzynarodowa integracja gospodarcza. Globalizacja
 
13.1. Pojęcie, cel i przesłanki integracji
13.2. Warunki i formy integracji gospodarczej
13.3. Europejska integracja gospodarcza
13.4. Polska w Unii Europejskiej – oczekiwania, efekty i wyzwania
13.5. Proces globalizacji, czyli ku czemu zmierza światowa gospodarka?
 
BIBLIOGRAFIA

Janina Mierzejewska-Majcherek
nauczyciel dyplomowany i doświadczony dydaktyk, posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Od 1996 roku pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i edukatora w powiecie łowickim. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Wyższego Studium Polityki Społecznej w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane