• Geografia. Kompendium w zarysie i zadaniach

Geografia. Kompendium w zarysie i zadaniach

 • Autor: Kazimierz Kuciński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-758-6
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 672/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  9.86 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.86 zł

  83% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi próbę systematyzacji, uzupełnienia i aktualizacji wiedzy, jaką powinien posiadać o świecie, własnym kontynencie i kraju współczesny człowiek. Pokazuje procesy społeczne i ekonomiczne. Stara się wytłumaczyć ich przebieg i wpływ na kształ­towanie struktur przestrzennych. Szczególną uwagę autorzy zwracają na występujące w tym zakresie zróżnicowania, pokazują ich przyczyny oraz następstwa. Obraz współczesnego świata jest ukazywany na tle środowiska przyrodniczego. Wyeksponowano ekologiczne uwarunkowania gospodarki i życia społecznego. W opracowaniu punktem wyjścia jest prezentacja zróżnicowania przyrodniczego, politycznego, ekonomicznego i społeczno-kulturowego współczesnego świata, Europy i Polski. Pokazano procesy demograficzne i analizę struktury zasobów ludnościowych. Omówiono zasoby kapitału ludzkiego, społecznego, rzeczowego i finansowego, a następnie przedstawiono stan gospodarki, stosując klasyczne ujęcie trójsektorowe. W podsumowaniu zaprezentowano perspektywy współczesnego świata, procesy globalizacji i powstawania międzynarodowych ugrupowań regionalnych. Jest to podejście traktujące geografię w sposób integralny, a więc nie ogranicza się jedynie do opisu świata, ale koncentruje się przede wszystkim na tłumaczeniu przyczyn i skutków istniejących struktur oraz zachodzących w nich zmian. Książka jest interesującym zaproszeniem do studiów nad społecznym i ekonomicznym obliczem dzisiejszego świata. Cennym elementem są zamieszczone na zakończenie każdego rozdziału, zadań, propozycji tematów do dyskusji, pytań kontro­lnych oraz angielski słownik terminów geograficznych.

Książka adresowana jest do uczniów liceów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z geografii, studentów ekonomicznych studiów licencjackich oraz osób pragnących usystematyzować, zaktualizować i uzupełnić swoją wiedzę o współczesnym świecie i jego problemach.

Spis treści:
 
Wprowadzenie  
 
Rozdział 1. Różnice i podobieństwa        
 
1. Zróżnicowanie przyrodnicze   
1.1. Środowisko – podstawowe pojęcia  
1.2. Atmosfera
1.3. Biosfera      
1.4. Pedosfera  
1.5. Hydrosfera            
1.6. Litosfera      
1.7. Nieujarzmione siły przyrody           
1.8. Antropopresja        
1.9. Rozwój zrównoważony         
2. Zróżnicowanie polityczne         
3. Zróżnicowanie społeczne i kulturowe
4. Zróżnicowanie gospodarcze   
5. Zadania
 
Rozdział 2. Producenci i konsumenci      
 
1. Liczba ludności i jej rozmieszczenie    
1.1. Dynamika rozwoju ludnościowego   
1.2. Rozmieszczenie ludności     
2. Ruch naturalny           
2.1. Przyrost naturalny w procesie rozwoju gospodarczego         
2.2. Czynniki kształtujące przyrost naturalny oraz jego przestrzenne zróżnicowanie         
3. Ruch wędrówkowy    
3.1. Ruchliwość przestrzenna a rozwój gospodarczy          
3.2. Cechy współczesnych procesów migracyjnych           
3.3. Przyczyny i skutki migracji
4. Struktura demograficzna         
5. Struktura ekonomiczna         
6. Zadania         
 
Rozdział 3. Kapitał          
 
1. Pojęcie kapitału        
2. Kapitał ludzki            
3. Kapitał społeczny        
4. Kapitał rzeczowy       
4.1. System osadniczy  
4.2. Eksplozja miast        
4.3. Infrastruktura podstawowa
5. Kapitał finansowy        
6. Zadania       
 
Rozdział 4. Pierwszy sektor gospodarki

1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
2. Rola rolnictwa we współczesnej gospodarce    
3. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa      
4. Bezpieczeństwo żywnościowe            
5. Produkcja roślinna      
6. Produkcja zwierzęca  
7. Typologia rolnictwa   
8. Rybołówstwo            
9. Leśnictwo
10. Zadania  
      
Rozdział 5. Drugi sektor gospodarki       
 
1. Przemysł jako rodzaj działalności gospodarczej
2. Regionalna struktura przemysłu
3. Gałęziowa struktura przemysłu            
4. Czynniki lokalizacji przemysłu             
5. Przemysł wydobywczy            
5.1. Surowce energetyczne       
5.2. Surowce metaliczne         
5.3. Surowce chemiczne           
6. Przemysł przetwórczy           
6.1. Energetyka            
6.2. Hutnictwo            
6.3. Przemysł elektromaszynowy           
6.4. Przemysł chemiczny         
6.5. Przemysł włókienniczy      
6.6. Przemysł obuwniczy           
6.7. Przemysł spożywczy
6.8. Przemysł mineralny         
6.9. Przemysł drzewno-papierniczy      
6.10. Przemysł zaawansowany technologicznie   
7. Koncentracje przemysłu        
7.1. Koncentracje przemysłu tradycyjnego       
7.2. Koncentracje przemysłu wysokich technologii        
8. Migracje przemysłu   
9. Zadania       
 
Rozdział 6. Trzeci sektor gospodarki      
 
1. Serwicyzacja gospodarki         
2. Usługi turystyczne     
3. Usługi transportowe  
3.1. Rola usług transportowych  
3.2. Transport kolejowy            
3.3. Transport samochodowy     
3.4. Transport morski     
3.5. Transport wodny śródlądowy          
3.6. Transport lotniczy  
3.7. Transport przesyłowy         
4. Pozostałe usługi        
5. Powiązania handlowe            
6. Bilans płatniczy         
7. Zadania         
 
Rozdział 7. Globalna perspektywa          
 
1. Przyczyny, formy i skutki globalizacji
1.1. Globalizacja jako proces
1.2. Obszary globalizacji           
1.3. Czynniki globalizacji           
1.4. Skutki globalizacji  
2. Integracja regionalna            
2.1. Przesłanki i cele integracji regionalnej         
2.2. Formy powiązań integracyjnych      
2.3. Regionalizacja a globalizacja            
3. Zadania         
 
Anglojęzyczny słowniczek podstawowych terminów geograficznych          
 
Angielsko-polski    
       
Polsko-angielski           

Kazimierz Kuciński
profesor zwyczajny w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Zajmuje się teorią geografii ekonomicznej, geografią przemysłu i geografią ludności, rozwojem regionalnym i lokalnym, lokalizacją przedsiębiorstw oraz organizacją przestrzenną gospodarki, metodologią oraz metodyką naukowego badania gospodarki i gospodarowania. Opublikował 220 prac z tego zakresu, w tym 12 autorskich książek. Pod jego redakcją naukową ukazało się 20 książek i kilkanaście tomów Materiałów i Prac Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, którego był dyrektorem w latach 1994-2006.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane