Edukacja zawodowa

Podstawy statystyki. Wydanie 2

Podstawy statystyki. Wydanie 2

Podstawy statystyki. Wydanie 2

Wacława Starzyńska redakcja naukowa

Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z podstawą programową nauczania przedmiotu statystyka dla zawodu technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. Książka prezentuje głównie metody statystyczne stosowane przez statystykę opisową. Część teoretyczna podręcznika, obejmująca definicje, własności i wzory niezbędne do wyznaczania poszczególnych miar statystycznych, poparta została licznymi przykładami z praktyki gospodarczej, w tym również informacjami zaczerpniętymi z r..

26.10 zł 29.00 zł Cena netto: 24.86 zł

Transport i spedycja. Część 1. Transport

Transport i spedycja. Część 1. Tran...

Transport i spedycja. Część 1. Transport

Rozdziały 1-4Fragment mogą Państwo wykorzystać do zdalnego nauczania. Z materiałów tych można korzystać do 30.06.2020 r.Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawową wiedzę z różnych gałęzi transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, intermodalnego i multimodalnego; zagadnienia związane z obsługą środków transportowych, ich użytkowaniem i eksploatacją, dopuszczeniem do ruchu i obsługą. W publikacji wyjaśniono zagadnienia: formy usłu..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Podstawy logistyki

Podstawy logistyki

Podstawy logistyki

Materiał podręcznika składa się z treści zasadniczej (wykładu teoretycznego) i treści uzupełniającej (przykłady metod i analiz, studia przypadku oraz treści zadań indywidualnych i grupowych). Wartościowym dodatkiem książki są pytania kontrolne po każdym zaprezentowanym materiale oraz pytania, ćwiczenia i słowa kluczowe po każdym rozdziale. Podręcznik zawiera również suplement w postaci polsko-angielskiego słownika terminologii gospodarczej dotyczącej logistyki. Nauczyciele biorący udział w konsu..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Poradnik skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego

Poradnik skutecznego przygotowania ...

Poradnik skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego

Poradnik został opracowany dla absolwentów szkół policealnych przygotowujących się do egzaminu zawodowego na technika administracji. Książka składa się z czterech części. W pierwszej Autorka zawarła krótki zarys postępowania administracyjnego, a w nim omawia m.in. następujące zagadnienia: postępowanie administracyjne w systemie norm prawa administracyjnego, zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), zasady postępowania administracyjnego. Autorka przypomina też najważni..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Ekonomika przedsiębiorstw. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Ekonomika przedsiębiorstw. Zeszyt ć...

Ekonomika przedsiębiorstw. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Janina Mierzejewska-Majcherek

Zeszyt ćwiczeń został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomiki zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Każdy rozdział Zeszytu ćwiczeń zawiera odniesienie do standardów wymagań egzaminacyjnych, przypomnienie podstawowych treści nauczania i ćwiczenia w formie różnego rodzaju zadań testowych. Zadania testowe są adekwatne do zadań, z którymi uczeń spotka się na etapie pisemnym egzaminu ..

17.10 zł 19.00 zł Cena netto: 16.29 zł

Rachunkowość część 1. Wydanie 3

Rachunkowość część 1. Wydanie 3

Rachunkowość część 1. Wydanie 3

Aktualne wydanie łączy teorię rachunkowości z praktycznym jej wykorzystaniem. Zaprezentowane ćwiczenia wzorcowe podane są wraz z rozwiązaniami, a przykłady do samodzielnego rozwiązania opieraja się na treści zawartej w podręczniku i skierowane zostały do uczniów kontynuujących naukę rachunkowości jednostek gospodarczych po zapoznaniu się z jej zasadami. W podręczniku omówiono następujące zagadnienia: -  rozrachunki i roszczenia (należności, zobowiązania, roszczenia, odpisy aktualizujące ro..

8.50 zł 34.00 zł Cena netto: 8.10 zł

Ekonomika przedsiębiorstw część 3

Ekonomika przedsiębiorstw część 3

Ekonomika przedsiębiorstw część 3

Podręcznik obejmuje następujące zagadnienia: - planowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; - organizacja i zarządzanie; - organizacja gospodarki narodowej; - podejmowanie działalności gospodarczej. Załączono także wzory podstawowych dokumentów związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa. W części zamykającej poszczególne podrozdziały "Sprawdź, czy potrafisz..." znajdują się ćwiczenia w formie zadań testowych i rachunkowych oraz problemów do rozwiązania przez ucznia. Szczególnie..

5.50 zł 22.00 zł Cena netto: 5.24 zł

Ekonomika przedsiębiorstw część 2

Ekonomika przedsiębiorstw część 2

Ekonomika przedsiębiorstw część 2

Każdy rozdział podręcznika zawiera odniesienie do standardów wymagań egzaminacyjnych (określa umiejętności, które musi nabyć uczeń, aby osiągnąć wymagania opisane w standardach), aktualne treści poparte przykładami z rzeczywistości gospodarczej, ćwiczenia w formie rożnego rodzaju zadań testowych oraz adresy internetowe, umożliwiające aktualizację wiedzy. Zadania testowe są adekwatne do zadań z którymi uczeń spotka się na etapie pisemnym egzaminu zewnętrznego. Ponadto treści podręcznika są skorel..

6.50 zł 26.00 zł Cena netto: 6.19 zł

Elementy rachunkowości. Część 3. Technologie informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości

Elementy rachunkowości. Część 3. Te...

Elementy rachunkowości. Część 3. Technologie informatyczne w uproszczo...

Bloki tematyczne tej części zawarte są w sześciu rozdziałach i obejmują następujące treści kształcenia: - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do obliczania i przedstawiania różnych wielkości finansowych; - komputerowe programy finansowo-księgowe dla uproszczonych form rachunkowości; - ryczałt ewidencjonowany zwolnionego podatnika VAT w programie Super Księga Podatkowa; - ryczałt ewidencjonowany czynnego podatnika VAT w programie Super Księga Podatkowa; - prowadzenie podatkowej k..

5.50 zł 22.00 zł Cena netto: 5.24 zł

Elementy rachunkowości. Część 2. Uproszczone formy rachunkowości

Elementy rachunkowości. Część 2. Up...

Elementy rachunkowości. Część 2. Uproszczone formy rachunkowości

Książka stanowi kontynuację trzyczęściowego zbiorczego podręcznika przeznaczonego dla uczniów Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym zgodnego z programem nauczania LP-EA/MENiS/2002.04.30. Z uwagi na praktyczne przeznaczenie podręcznika każdy rozdział zawiera informacje teoretyczne, prezentuje dokumentację księgową dotyczącą tematyki danego rozdziału, podsumowanie zatytułowane "Zapamiętaj", rozwiązane przykładowe ćwiczenia oraz propozycje zadań do samodzielnego rozwiązania..

4.75 zł 19.00 zł Cena netto: 4.52 zł

Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń wyd. II

Finanse przedsiębiorstw systemu ban...

Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń wy...

Ewa Jarocka

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół ekonomicznych i policealnego studium zawodowego o specjalności finanse i rachunkowość oraz studentów studiów licencjackich studiujących problemy związane z finansami. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nr dopuszczenia 45/03...

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Poradnik metodyczny dla nauczycieli podstaw ekonomii i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej

Poradnik metodyczny dla nauczycieli...

Poradnik metodyczny dla nauczycieli podstaw ekonomii i szeroko pojętej...

Rozdziały ogólne zawierają wskazówki metodyczne dla nauczyciela, tj. informacje dotyczące: - możliwości kształtowania aktywnych postaw uczniówl - preferowanych strategii, metod i technik kształcenia oraz form organizacyjnych zajęć uczniów, - organizacji procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów oraz propozycję przedmiotowego systemu oceniania z podstaw ekonomii; w tym plan wynikowy. Rozdziały skorelowane z rozdziałami podręcznika zawierają propozycje: - tematów jednostek meto..

6.80 zł 17.00 zł Cena netto: 6.48 zł

Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach

Podstawy przedsiębiorczości w pytan...

Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach

Roman Sobiecki redakcja naukowa

Odpowiedzi na przedstawione pytania udzielają specjaliści nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej, co niewątpliwie zwiększa praktyczność publikacji. Znaczna część odpowiedzi ma na celu dostarczenie zasobu wiedzy i udzielenie wskazówek do kształtowania umiejętności niezbędnych każdemu człowiekowi przedsiębiorczemu. Ale są też odpowiedzi dyskusyjne, dające możliwość wyrażenia swoich poglądów, przedstawienia oryginalnych propozycji rozwiązań problemu. Podręcznik zawiera numery tel..

19.80 zł 22.00 zł Cena netto: 18.86 zł

Podstawy ekonomii

Podstawy ekonomii

Podstawy ekonomii

Janina Mierzejewska-Majcherek

Podręcznik napisany do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec do przedmiotu podstawy ekonomii. Autorka jest nauczycielem dyplomowanym prowadzącym edukację społeczną i ekonomiczną w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, była wieloletnim doradcą metodycznym oraz edukatorem kształcenia zawodowego. Struktura i treści podręcznika były konsultowane na bieżąco z nauczycielami przedmiotu podstawy ekonomii co jest gwarantem jego profesjonalizmu i przydatności w nauce e..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 27.43 zł

Pokazuje 46 do 59 z 59 (4 Stron)