• Rachunkowość Część 1

Rachunkowość Część 1

 • Autor: Anna Kuczyńska-Cesarz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-220-7
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 34.00 zł

  11.90 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.90 zł

  65% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Podręcznik Rachunkowość. Część 1 w sposób praktyczny prezentuje podstawowe informacje dotyczące charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i metod rozliczania ich działalności z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencyjnych, sposobu rejestracji zmian w zasobach majątkowych i kapitałach jednostek prowadzących pełne księgi handlowe, sprawozdań finansowych i metod ich sporządzania, wyceny aktywów i pasywów oraz interpretacji przepisów finansowych, w oparciu o które prowadzona jest rachunkowość w Polsce.
 
Z uwagi na praktyczne przeznaczenie podręcznika każdy rozdział zawiera informacje teoretyczne, prezentuje dokumentację księgową dotyczącą tematyki danego rozdziału, podsumowanie, przykłady ze wskazaniem ich rozwiązań oraz propozycje zadań do samodzielnego rozwiązania.

Rozważania w podręczniku uwzględniają Ustawę o rachunkowości 29.09.1994 r. oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Krajowe Standardy Rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475 z późn. zm.), Ustawę 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych (DzU nr 144, poz. 930 z późn. zm.), jak również aktualne warunki działania jednostek gospodarczych w naszym kraju.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik ekonomista do nauczania rachunkowości na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2010.
Spis treści:

Wstęp
 
ROZDZIAŁ I. Wiadomości wstępne
 
1.1. Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w gospodarce polskiej
1.2. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
1.3. Koszty uzyskania przychodów
1.4. Formy rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
Zapamiętaj!
I. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
ROZDZIAŁ II. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej
 
2.1. Zakres stosowania karty podatkowej w gospodarce polskiej
2.2. Formy ewidencji w karcie podatkowej
2.3. Rozliczanie podatników płacących podatek dochodowy w formie karty podatkowej
Zapamiętaj!
II. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
ROZDZIAŁ III. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 
3.1. Uwarunkowania prawne stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3.2. Formy ewidencji przy zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych
3.3. Rozliczanie podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
Zapamiętaj!
III. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
ROZDZIAŁ IV. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 
4.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
4.2. Sposób prowadzenia zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
   4.2.1. Charakterystyka wpisów do poszczególnych kolumn podatkowej księgi przychodów i rozchodów
   4.2.2. Obowiązki nałożone na podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów
   4.2.3. Rozliczanie z tytułu podatku dochodowego
   4.2.4. Rozliczanie z tytułu podatku VAT
Zapamiętaj!
IV. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
ROZDZIAŁ V. Ogólne zasady rachunkowości
 
5.1. Uwarunkowania działalności jednostek w gospodarce polskiej
5.2. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości
Zapamiętaj!
V. Wykonaj to sam!
 
ROZDZIAŁ VI. Zasoby majątkowe, kapitały i zobowiązania jednostek gospodarczych
 
6.1. Zasoby majątkowe – aktywa
Zapamiętaj!
F. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
6.2. Kapitały i zobowiązania – pasywa
Zapamiętaj!
VI. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
ROZDZIAŁ VII. Bilans
 
Zapamiętaj!
VII. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
ROZDZIAŁ VIII. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
 
8.1. Pojęcie i cechy operacji gospodarczych
8.2. Typy operacji gospodarczych – operacje bilansowe
Zapamiętaj!
VIII. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
Rozdział IX. Zadania i funkcjonowanie kont bilansowych
 
9.1. Pojęcie konta księgowego i jego elementy
9.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
9.3. Otwieranie i zamykanie kont
9.4. Zasada podwójnego zapisu
9.5. Zestawienie obrotów i sald
9.6. Bilans końcowy
9.7. Zasady poprawiania błędów księgowych
9.8. Księgi rachunkowe
9.9. Zakładowy plan kont
Zapamiętaj!
IX. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
Rozdział X. Dzielenie i łączenie kont
 
10.1. Podzielność pozioma (poziomy podział) kont
10.2. Podzielność pionowa (pionowy podział) kont
10.3. Łączenie kont
Zapamiętaj!
X. Wykonaj to sam!
 
Rozdział XI. Ewidencja na kontach ksiąg pomocniczych
 
11.1. Uzasadnienie prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
11.2. Zasady ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych
11.3. Uzgadnianie zapisów na kontach ksiąg pomocniczych z zapisami księgi głównej
Zapamiętaj!
XI. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
Rozdział XII. Dokumentacja księgowa
 
12.1. Pojęcie, znaczenie i klasyfikacja dokumentów księgowych
12.2. Przygotowanie dokumentów do księgowania
12.3. Przechowywanie dokumentów
Zapamiętaj!
XII. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
Rozdział XIII.  Funkcjonowanie kont niebilansowych i wynik finansowy
 
13.1. Pojęcie i zadania kont niebilansowych
13.2. Zasady ustalania wyniku finansowego
13.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
   13.3.1. Ewidencja zużycia materiałów i energii
   13.3.2. Ewidencja amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   13.3.3. Ewidencja usług obcych
   13.3.4. Ewidencja pozostałych kosztów
   13.3.5. Ewidencja wynagrodzeń i składek ZUS
   13.3.6. Ewidencja podatków i opłat
13.4. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym
13.5. Ewidencja kosztów równolegle w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
13.6. Ewidencja sprzedaży w jednostce produkcyjnej
13.7. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
13.8. Przychody i koszty finansowe
13.9. Straty i zyski nadzwyczajne
13.10. Obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego
13.11. Funkcjonowanie konta „Wynik finansowy”
13.12. Przykład całościowy „Od bilansu do bilansu”
Zapamiętaj!
XIII. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania
 
Rozdział XIV. Formy i techniki księgowości
 
Zapamiętaj!
XIV. Wykonaj to sam!
 
Rozdział XV. Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych
 
Zapamiętaj!

XV. Wykonaj to sam!

Bibliografia

Wykaz załączników zamieszczonych w publikacji

Wykonaj to sam! – rozwiązania ćwiczeń

Zadania do wykonania – odpowiedzi

Anna Kuczyńska-Cesarz
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka licznych artykułów i podręczników z obszaru rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kontroli wewnętrznej i rewizji finansowej. Zasłużony nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Technicznej. Kierownik i uczestnik uczelnianych projektów badawczych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane