• Przedsiębiorstwo gastronomiczne

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

 • Autor: Barbara Kozłecka Krystyna Osowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-445-4
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 34.00 zł

  30.60 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.60 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik został napisany zgodnie z programem nauczania oraz ze standardami wymagań egzaminacyjnych do przedmiotu technik żywienia i gospodarstwa domowego nr 321[10]MEN/2009.02.02.

Treści zawarte w podręczniku zawierają informacje niezbędne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa gastronomicznego. W pozycji zawarto najnowsze uregulowania prawne. Podręcznik zawiera treści z wielu dziedzin, m.in. z: ekonomii i prawa, marketingu, pracy biurowej, rachunkowości oraz gastronomii. Wiedza uzyskana dzięki tej książce ma walory praktyczne.

Przykłady zawarte w tej publikacji zostały zaczerpnięte z materiałów wewnętrznych przedsiębiorstwa gastronomicznego funkcjonującego na rynku. Uwzględniono więc realia rynkowe, z jakimi spotyka się na co dzień firma, która działa w tej branży.

Całość podręcznika została podzielona na siedem rozdziałów, w których omówiono zagadnienia z różnych dziedzin nauki. Rozdział 1. zawiera podstawowe informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w realiach gospodarki rynkowej.

Zagadnienia związane z majątkiem firmy, jego finansowaniem oraz obowiązującą dokumentacją zawarte są w rozdziale 2. Cennym uzupełnieniem tego rozdziału są również przykłady i ćwiczenia pokazujące, jak gospodarować w firmie, aby osiągnąć zyski.

Jak sprzedać swoje produkty, czyli zagadnienia marketingu w gastronomii zostały omówione w rozdziale 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym z uwzględnieniem czynników ludzkiego i organizacyjnego stanowi tematykę rozdziału 4. i 5.

Ostatnie dwa rozdziały zostały poświęcone rynkowi pracy i procesom integracyjnym w różnych wymiarach.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2012.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

1.1. Potrzeby i ich klasyfikacje
1.2. Produkt i jego elementy
1.2.1. Usługa jako produkt
1.2.2. Usługi gastronomiczne w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
1.3. Czynniki wytwórcze – zasoby
1.4. Gospodarka rynkowa
1.4.1. Rodzaje rynków
1.4.2. Podmioty i elementy rynku usług gastronomicznych
1.4.3. Mechanizm rynkowy
1.5. Tworzenie podmiotów gospodarczych
1.5.1. Podmiot gospodarczy
1.5.2. Działalność gospodarcza
1.5.3. Osoba fizyczna i prawna
1.5.4. Procedura zakładania działalności gospodarczej
1.5.4.1. Numery niezbędne przy rejestracji i prowadzeniu przedsiębiorstwa
1.5.5. Dokumenty związane z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa
1.5.6. Pojęcie przedsiębiorstwa
1.5.7. Klasyfikacja przedsiębiorstw
1.5.8. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
1.5.8.1. Przedsiębiorstwa indywidualne osób fizycznych
1.5.8.2. Spółki i ich rodzaje
1.5.8.3. Przedsiębiorstwa państwowe
1.5.8.4. Spółdzielnia
1.6. Podatki i inne opłaty ponoszone przez przedsiębiorstwo
1.6.1. Podatki dochodowe i ich rodzaje
1.6.2. Podatek od towarów i usług
1.6.3. Inne podatki odprowadzane do urzędu skarbowego
1.6.4. Podatki i opłaty płacone do urzędu gminy/miasta

Rozdział 2. Rachunkowość przedsiębiorstwa

2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości
2.2. Cena w gastronomii i jej rodzaje
2.2.1. Ustalanie ceny sprzedaży w gastronomii
2.2.2. Klasyfikacja kosztów
2.2.3. Kalkulacja cen w zakładach gastronomicznych
2.3. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia
2.3.1. Aktywa przedsiębiorstwa
2.3.1.1. Zużycie środków trwałych i amortyzacja
2.3.2. Pasywa przedsiębiorstwa
2.3.2.1. Kredyt i leasing
2.4. Bilans
2.5. Dokumentacja księgowa w zakładach gastronomicznych
2.6. Wynik finansowy przedsiębiorstwa gastronomicznego
2.7. Inwentaryzacja

Rozdział 3. Elementy marketingu

3.1. Pojęcie marketingu
3.2. Rodzaje marketingu
3.3. Rodzaje orientacji przedsiębiorstw
3.4. Podstawowe funkcje marketingu
3.5. Lokalizacja i otoczenie zakładów gastronomicznych
3.6. Instrumenty (elementy) marketingu
3.6.1. Produkt w ujęciu marketingowym
3.6.1.1. Produkt, jego elementy i struktura
3.6.1.2. Cykl życia produktu
3.6.1.3. Analiza usług świadczonych przez zakład gastronomiczny – macierz BCG
3.6.1.4. Asortyment i marka produktu
3.6.2. Cena jako element marketingu
3.6.2.1. Cena w gastronomii – specyfika
3.6.2.2. Elastyczność cenowa popytu
3.6.2.3. Metody ustalania cen
3.6.2.4. Upusty cenowe
3.6.3. Promocja
3.6.3.1. Promocja – pojęcie, cele, elementy
3.6.3.2. Reklama
3.6.3.3. Promocja dodatkowa
3.6.3.4. Public relations (PR)
3.6.3.5. Sprzedaż osobista (akwizycja)
3.6.4. Dystrybucja
3.6.4.1. Pojęcie i organizacja dystrybucji
3.6.4.2. Kanały dystrybucji
3.6.4.3. Rodzaje dystrybucji
3.6.4.4. Franchising w gastronomii
3.6.5. Personel jako element marketingu
3.6.6. Dodatkowe elementy marketingu
3.7. Informacje i badania marketingowe
3.7.1. Istota i zakres badań marketingowych
3.7.2. System Informacji Marketingowej
3.7.3. Rodzaje i metody badań
3.7.4. Etapy badań marketingowych
3.7.5. Kwestionariusz ankiety – zasady budowy
3.7.5.1. Ankieta badania
3.8. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach gastronomicznych
3.8.1. Pojęcie i fazy zarządzania marketingowego
3.8.2. Analiza SWOT
3.8.3. Misja i cele przedsiębiorstwa gastronomicznego
3.8.3.1. Strategie marketingowe
3.9. Planowanie marketingowe w gastronomii

Rozdział 4. Zarządzanie przedsiębiorstwem

4.1. Pracownik w zakładzie gastronomicznym
4.1.1. Rola człowieka w procesie pracy
4.1.2. Umowy o pracę i ich rodzaje
4.1.3. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
4.1.4. Czas pracy
4.1.5. Urlopy pracownicze
4.1.6. Polityka personalna przedsiębiorstwa
4.2. Wynagrodzenia pracowników
4.2.1. Pojęcie, funkcje i podział płacy
4.2.2. Zasady wynagradzania i systemy płac
4.2.3. Obowiązkowe obciążenia wynagrodzenia
4.3. Organizacja stanowiska pracy
4.3.1. Ergonomia pracy
4.3.2. Schematy organizacyjne przedsiębiorstw
4.4. Style komunikowania
4.5. Style kierowania
4.6. Konflikty w firmie i sposoby ich rozwiązywania
4.7. Techniki negocjacji cen z dostawcą i klientem
4.8. Normowanie i kontrola pracy
4.8.1. Wydajność pracy
4.8.2. Systemy zapewniania jakości i zarządzania nią w gastronomii
4.9. Biznesplan przedsiębiorstwa

Rozdział 5. Podstawy biurowości

5.1. Wyposażenie biura
5.2. Materiały, sprzęt i urządzenia biurowe
5.2.1. Materiały biurowe
5.3. Instrukcja kancelaryjna
5.3.1. Obieg dokumentacji biurowej
5.3.2. Systemy kancelaryjne pism
5.3.3. Przechowywanie akt i kategorie archiwalne pism
5.4. Redagowanie pism
5.4.1. Zasady redagowania pism
5.4.2. Elementy składowe pisma
5.4.3. Adresowanie kopert
5.4.4. Blankiety korespondencyjne i ich rodzaje
5.4.5. Pisma w sprawach osobowych
5.4.6. Pisma w sprawach handlowych

Rozdział 6. Rynek pracy

6.1. Popyt i podaż na rynku pracy
6.2. Podmioty rynku pracy
6.3. Podział rynku pracy
6.4. Bezrobocie – przyczyny, rodzaje, skutki
6.4.1. Polityka państwa na rynku pracy – formy walki z bezrobociem
6.5. Metody poszukiwania pracy
6.6. Agencje i instytucje pośrednictwa pracy
6.6.1. Publiczne służby zatrudnienia
6.6.2. Ochotnicze Hufce Pracy
6.6.3. Agencje zatrudnienia

Rozdział 7. Gospodarka międzynarodowa

7.1. Integracja gospodarcza – modele i cele integracji
7.2. Warunki i etapy integracji
7.3. Czynniki wpływające na procesy integracyjne
7.4. Unia Europejska i jej organy
7.5. Proces globalizacji
7.5.1. Szanse i zagrożenia globalizacji

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Barbara Kozłecka

Krystyna Osowska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane