• Podstawy ekonomii

Podstawy ekonomii

 • Autor: Janina Mierzejewska-Majcherek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-370-0
 • Data wydania: 2004, dodruk 2022
 • Liczba stron/format: 328/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik napisany do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec do przedmiotu podstawy ekonomii. Autorka jest nauczycielem dyplomowanym prowadzącym edukację społeczną i ekonomiczną w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, była wieloletnim doradcą metodycznym oraz edukatorem kształcenia zawodowego.

Struktura i treści podręcznika były konsultowane na bieżąco z nauczycielami przedmiotu podstawy ekonomii co jest gwarantem jego profesjonalizmu i przydatności w nauce ekonomii.

Podręcznik składa się z ośmiu części odpowiadających działom programu nauczania. Każda część jest podzielona na rozdziały, w których znajdują się:

- cele uczenia się;
- wiadomości poparte przykładami z otaczającej rzeczywistości;
- ćwiczenia w formie różnego rodzaju zadań;
- treści uzupełniające i wykraczające poza program nauczania oraz adresy internetowe.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nr dopuszczenia 40/03
Spis treści:

Od autora

CZĘŚĆ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE


Rozdział 1. Potrzeby ludzkie i możliwości ich zaspokajania
1.1. Potrzeby współczesnego człowieka
1.2. Sposoby zaspokajania potrzeb ekonomicznych
1.3. Zaspokajanie potrzeb źródłem aktywności gospodarczej człowieka
1.4. Podstawowe kategorie gospodarki towarowo-pieniężnej
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 2. Proces gospodarowania, jego uwarunkowania i konsekwencje

2.1. Rzadkość zasobów czynników wytwórczych i jej konsekwencje
2.2. Wybór i koszt alternatywny
2.3. Zasada racjonalnego gospodarowania
2.4. Granica możliwości produkcyjnych
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 3. Sposoby rozwiązywania podstawowych problemów ekonomicznych – systemy gospodarcze

3.1. Podstawowe typy gospodarek
3.2. Jaki typ gospodarki istnieje współcześnie?
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 4. Czym zajmuje się ekonomia?

4.1. Przedmiot zainteresowań ekonomii
4.2. Dziedziny i podejścia w ekonomii
4.3. Przydatność wiedzy i umiejętności z ekonomii
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

CZĘŚĆ II. RYNEK

Rozdział 5. Strona popytu i podaży na rynku


5.1. Istota i rodzaje rynku
5.2. Podstawowe cechy i zjawiska warunkujące sprawne funkcjonowanie rynku. Funkcje rynku
5.3. Strona popytu
5.4. Strona podaży
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 6. Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego

6.1. Stany równowagi rynkowej
6.2. Nierównowaga rynkowa
6.3. Regulacja cen przez rząd
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 7. Elastyczność popytu i podaży

7.1. Prosta cenowa elastyczność popytu
7.2. Elastyczność cenowa mieszana (krzyżowa) popytu
7.3. Elastyczność dochodowa popytu
7.4. Elastyczność cenowa podaży
7.5. Znaczenie elastyczności przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 8. Podstawowe struktury rynkowe

8.1. Model konkurencji doskonałej
8.2. Model pełnego monopolu
8.3. Model konkurencji monopolistycznej
8.4. Model oligopolu
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

CZĘŚĆ III. PODMIOTY GOSPODARUJĄCE

Rozdział 9. Uczestnicy procesu gospodarowania i powiązania między nimi


9.1. Prosty model obiegu dochodu i produktu
9.2. Model obiegu z udziałem rządu
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 10. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący

10.1. Gospodarstwo domowe, jego funkcje i cel
10.2. Dochody i wydatki gospodarstwa domowego
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 11. Przedsiębiorstwo

11.1. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w gospodarce
11.2. Pojęcie formalne i zwyczajowe firmy. Oznaczenie przedsiębiorcy
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

CZĘŚĆ IV. DECYZJE KONSUMENTA

Rozdział 12. Gospodarowanie budżetem konsumenta


12.1. Budżet konsumenta
12.2. Zasada racjonalnego gospodarowania budżetem
12.3. Prawidłowości wydatkowania dochodów
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 13. Decyzje dotyczące konsumpcji

13.1. Istota, rodzaje i znaczenie użyteczności przy podejmowaniu decyzji
13.2. Ograniczenie budżetowe i krzywa obojętności
13.3. Równowaga (optimum) konsumenta
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

CZĘŚĆ V. DECYZJE PRODUCENTA

Rozdział 14. Cele i podstawowe decyzje producenta


14.1. Cechy i cele przedsiębiorstwa
14.2. Podstawowe decyzje producenta
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 15. Koszty i przychody

15.1. Istota i rodzaje kosztów w krótkim okresie
15.2. Istota i rodzaje przychodów. Wynik finansowy
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne
15.3. Dla zainteresowanych: o koszcie utraconych możliwości

Rozdział 16. Ekonomiczne podstawy podejmowania decyzji przez producenta

16.1. Warunki osiągania optimum ekonomicznego
16.2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
16.3. Równowaga firmy monopolistycznej
16.4. Efektywność gospodarowania w różnych strukturach rynku
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

CZĘŚĆ VI. RYNEK KAPITAŁOWY

Rozdział 17. Inwestowanie na rynku kapitałowym


17.1. Formy oszczędzania i inwestowania pieniędzy
17.2. Istota i rodzaje rynku kapitałowego
17.3. Giełda papierów wartościowych
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

CZĘŚĆ VII. PAŃSTWO JAKO PODMIOT REGULUJĄCY GOSPODARKĘ

Rozdział 18. Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej


18.1. Przyczyny aktywności i rola państwa na rynku
18.2. Obszary interwencji państwa w mechanizm rynkowy
18.3. Podstawowe, stałe funkcje państwa i formy interwencjonizmu
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne
18.4. Dla zainteresowanych

Rozdział 19. Budżet państwa

19.1. Istota budżetu i rodzaje dochodów budżetowych
19.2. Rodzaje wydatków budżetowych
19.3. Stan budżetu
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne
19.4. Dla zainteresowanych

Rozdział 20. Polityka fiskalna państwa

20.1. Istota, cele i narzędzia polityki fiskalnej
20.2. Wykorzystanie podatków i wydatków do realizacji celów gospodarczych i społecznych
20.3. Wpływ polityki fiskalnej na sytuację gospodarczą
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 21. System bankowy

21.1. Istota i funkcje banków komercyjnych
21.2. Istota i funkcje banku centralnego
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 22. Polityka pieniężna państwa

22.1. Istota polityki pieniężnej i miary podaży pieniądza
22.2. Stopa rezerw obowiązkowych i kreacja pieniądza bankowego
22.3. Rola operacji na otwartym (otwartym) rynku
22.4. Polityka stopy procentowej
22.5. Rodzaje polityki monetarnej i ich wpływ na podaż pieniądza
22.6. Ograniczenia skuteczności polityki monetarnej
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 23. Rynek pracy

23.1. Znaczenie i aspekty pracy ludzkiej
23.2. Strona podaży pracy
23.3. Strona popytu na pracę
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne
23.4. Dla zainteresowanych

Rozdział 24. Bezrobocie

24.1. Bezrobocie i jego miary
24.2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia
24.3. Konsekwencje społeczne i ekonomiczne bezrobocia
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne
24.4. Dla zainteresowanych

Rozdział 25. Polityka zwalczania bezrobocia

25.1. Cele i instrumenty polityki państwa na rynku pracy
25.2. Polityka rządu a rodzaje bezrobocia
25.3. Rola osób bezrobotnych
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne
25.4. Możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

Rozdział 26. Inflacja

26.1. Definicja i mierniki inflacji
26.2. Rodzaje inflacji
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 27. Polityka antyinflacyjna

27.1. Społeczno-gospodarcze konsekwencje inflacji
27.2. Polityka przeciwdziałania inflacji
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 28. Cykle gospodarcze (koniunkturalne)

28.1. Cykle naturalne (cykle przyrody) a cykle gospodarcze (koniunkturalne)
28.2. Fazy klasycznego cyklu koniunkturalnego
28.3. Współczesny cykl koniunkturalny
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozdział 29. Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego

29.1. Definicje i metody obliczania PNB i PKB
29.2. PKB jako miara rozwoju gospodarczego i dobrobytu całego społeczeństwa
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

CZĘŚĆ VIII. GOSPODARKA I RYNEK W SKALI ŚWIATA

Rozdział 30. Międzynarodowa wymiana gospodarcza


30.1. Formy wymiany międzynarodowej
30.2. Korzyści z handlu międzynarodowego
30.3. Przyczyny i sposoby ograniczania handlu międzynarodowego
30.4. Bilans handlowy i płatniczy
30.5. Proces globalizacji, czyli ku czemu zmierza światowa gospodarka?
30.6. Efekty handlu zagranicznego Polski
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne

Rozwiązania ćwiczeń z podstaw ekonomii

Bibliografia

Janina Mierzejewska-Majcherek
nauczyciel dyplomowany i doświadczony dydaktyk, posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Od 1996 roku pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i edukatora w powiecie łowickim. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Wyższego Studium Polityki Społecznej w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane