• Podatki w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Podatki w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

 • Autor: Mikołaj Jabłoński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-335-5
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 174/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  15.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 15.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka powstała z myślą o członkach zarządu, dyrektorach finansowych i księgowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, którzy dzięki tej publikacji uzyskają dostęp do informacji na temat najważniejszych zagadnień podatkowych występujących w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

W książce w sposób kompleksowy omówiono ogółu zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, które są charakterystyczne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym m.in. kwestie związane z nieodpłatnymi świadczeniami, służebnością przesyłu, zasiedzeniem służebności przesyłu. Ponadto przedstawione zostały regulacje odnoszące się do szacowania dochodów, w tym z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych omówione zostały także kwestie związane z środkami trwałymi, w tym ustalaniem wartości początkowej, stosowaniem stawek amortyzacyjnych, zmianami w strukturze środka trwałego.

Książka zawiera szczegółowy opis skutków podatkowych różnych zdarzeń gospodarczych na gruncie podatku od towarów i usług. W tej części opracowania na szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z rozliczeniem dopłat do nabycia wody i ścieków, a także na skutki podatkowe zbycia nieruchomości niezabudowanych, a także budynków i budowli.

W szczególności z myślą o członkach zarządu oraz jednostkach samorządu terytorialnego przygotowany został dział dotyczący restrukturyzacji. W tym zakresie szczegółowo przedstawione zostały takie zagadnienia jak sukcesja praw i obowiązków podatkowych przy połączeniach, podziałach czy też aportach. Ponadto książka zawiera informacje na temat skutków podatkowych dotyczących transakcji tzw. świadczenia w miejsce wypełnienia (datio in solutum), jak również omówienie najważniejszej zmiany prawa jaka weszła w życie w 2016 r. w zakresie skutków podatkowych restrukturyzacji, a mianowicie wprowadzenie do porządku prawnego tzw. klauzuli obejście przepisów prawa podatkowego.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Przedsiębiorstwa wodociągowe jako podatnicy CIT

2. Przychody

2.1. Uwagi ogólne
2.2. Przychody ze sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych
2.3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń
2.3.1. Wyłączenie z przychodu nieodpłatnego używania środków trwałych
2.3.2. Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu
2.3.3. Zasiedzenie służebności przesyłu
2.4. Szacowanie dochodów w transakcjach między podmiotami powiązanymi (stan prawny do końca 2016 r.)
2.5. Dokumentacja podatkowa (stan prawny do końca 2016 r.)
2.6. Dokumentacja podatkowa (stan prawny od 2017 r.)

3. Koszty uzyskania przychodu – z wyłączeniem amortyzacji

3.1. Uwagi ogólne
3.1.1. Koszty związane z aportem
3.1.2. Koszty na zapłatę odsetek od kredytu na wypłatę dywidendy
3.1.3. Koszty kar umownych
3.1.4. Nieściągalne wierzytelności
3.1.5. Odpisy aktualizacyjne
3.1.6. Umorzone wierzytelności

4. Koszty uzyskania przychodu – amortyzacja podatkowa

4.1. Pojęcie środków trwałych
4.2. Wartość początkowa wytworzonych środków trwałych
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Odsetki od kredytu
4.2.3. Koszty jednostki realizującej projekt
4.2.4. Obsługa prawa inwestycji
4.2.5. Wydatki na pozyskanie finansowania dla inwestycji
4.2.6. Koszty działań promocyjnych
4.3. Modernizacja środków trwałych
4.3.1. Pojęcie modernizacji
4.3.2. Amortyzacja w trakcie modernizacji
4.3.3. Wydatki na modernizację
4.3.4. Stawki amortyzacji
4.4. Odłączenie części składowych
4.5. Likwidacja środków trwałych

5. Zwolnienia podatkowe

5.1. Dotacje, subwencje, dopłaty (art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.)
5.2. Dofinansowanie inwestycji z  NFOŚiGW (art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.)
5.3. Umorzenie pożyczki (art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.)
5.4. Dotacje otrzymane z budżetu (art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p.)
5.5. Przychody przeznaczone na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.)

6. Ulga na badania i rozwój

7. Rozliczenie podatku

7.1. Deklaracje CIT-ST

Rozdział II. Podatek od towarów i usług

1. Czynności opodatkowane

1.1. Uwagi ogólne
1.1.1. Nielegalny pobór wody
1.1.2. Bezumowne korzystanie
1.1.3. Dopłaty do wody
1.2. Podatnicy
1.2.1. Spółki komunalne
1.2.2. Gminy i zakłady budżetowe
1.3. Podstawa opodatkowania
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Wpływ dopłat na podstawę opodatkowania
1.3.3. Podstawa opodatkowania w nieodpłatnych świadczeniach
1.3.4. Szacowanie podstawy opodatkowania
1.4. Stawki podatku
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Świadczenia złożone
1.4.3. Nieruchomości zabudowane
1.4.4. Zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części (art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.)
1.4.5.  Zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części (art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.)
1.4.6. Nieruchomości niezabudowane
1.5. Odliczenie podatku naliczonego
1.6. Ulga na złe długi
1.7. Faktury
1.7.1. Obowiązek wystawienia faktury
1.7.2. Termin wystawienia faktury
1.7.3. Faktury korygujące
1.7.4. Faktury dokumentujące usługi objęte dopłatami

Rozdział III. Inne zagadnienia podatkowe

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.1. Uwagi ogólne
1.2. Nabycie urządzeń
1.3. Odpłatne ustawienie służebności
1.4. Podwyższenie kapitału zakładowego
1.5. Darowizna

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązek wystawienia PIT-8C

2.1. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z działki
2.2. Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości
2.3. Kwoty wypłaconych kosztów zastępstwa procesowego
2.4. Służebność przesyłu
2.5. Odsetki od wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
2.6. Odpłatne nabycie urządzeń
2.7. Odpłatne nabycie udziałów w prawie własności urządzeń

3. Podatek od nieruchomości

3.1. Uwagi ogólne
3.2. Grunty należące do gmin – zwolnienie od podatku
3.3. Opodatkowanie budowli znajdujących się w budynkach

Rozdział IV. Restrukturyzacje

1. Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa

2. Aport

2.1. Uwagi ogólne i procedura
2.2. Podatek od towarów i usług
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Podstawa opodatkowania
2.2.3. Stawka podatku i zwolnienie od podatku dla dostawy budynków (budowli)
2.2.4. Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej transakcję aportu
2.2.5. Mechanizm zwrotu kwoty podatku należnego wynikającego z faktury dokumentującej aport
2.2.6. Korekta podatku naliczonego
2.3. Podatek dochodowy od osób prawnych
2.3.1. Wyłączenie z przychodów otrzymanych składników majątku
2.3.2. Koszty związane z aportem
2.3.3. Amortyzacja
2.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

3. Połączenie spółek

3.1. Uwagi ogólne i procedura
3.2. Sukcesja podatkowa
3.3. Ewidencja podatników
3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych
3.4.1. Rok podatkowy spółki przejmowanej/spółek łączących się
3.4.2. Odliczanie strat po połączeniu spółek
3.4.3. Skutki podatkowe po stronie spółki przejmującej i nowo zawiązanej
3.4.4.  Opodatkowanie dochodu (przychodu) udziałowca/akcjonariusza spółki przejmowanej
3.5. Podatek od towarów i usług i podatek od czynności cywilnoprawnych

4. Podział spółek

4.1. Uwagi ogólne
4.2. Sukcesja podatkowa
4.3. Podatek dochodowy od osób prawnych
4.3.1. Rozliczenie straty
4.3.2. Skutki dla spółki przejmującej lub nowozawiązanej
4.3.3. Skutki dla wspólników
4.3.4. Amortyzacja
4.4. Podatek od towarów i usług i podatek od czynności cywilnoprawnych

5. Umorzenie udziałów (akcji)

5.1. Uwagi ogólne i procedura
5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
5.3. Datio in solutum (wykonanie w miejsce świadczenia)
6. Gminy w transakcjach restrukturyzacyjnych
7. Związki międzygminne w transakcjach restrukturyzacyjnych
8. Klauzula antyabuzywana

Zakończenie

Bibliografia

Beata Hudziak, doradca podatkowy:

W książce można odnaleźć odpowiedzi dotyczące ogółu zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Autor omawia między innymi podstawowe kwestie związane z uzyskiwanymi przychodami, jak i ponoszonymi kosztami, które mają uniwersalne zastosowanie, tj. dotyczyć mogą każdego podatnika podatku dochodowego. Jednak wiele miejsca poświęca także na opis skutków podatkowych takich zdarzeń gospodarczych, które są charakterystyczne właśnie dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Jako przykład można tutaj podać kwestie związane z nieodpłatnymi świadczeniami, służebnością przesyłu, w tym z możliwością zasiedzenia służebności przesyłu. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych autor szeroko omawia także kwestie związane ze środkami trwałymi, w tym ustalaniem wartości początkowej, w przypadku gdy podatnik wytwarza składniki majątku we własnym zakresie, co z kolei jest częstym przypadkiem w przedsiębiorstwach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Publikacja ta to także dobre rozwiązanie dla osób, które uczą się, albo chciałyby nauczyć się prowadzić rozliczenia podatkowe w przedsiębiorstwach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Jest to encyklopedia skutków podatkowych, która powinna stanowić jedną z pierwszych niezbędnych lektur pozwalających na nabycie ogólnej i jednocześnie specjalistycznej wiedzy pozwalającej na zrozumienie podatków w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Mikołaj Jabłoński

radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego. Jego zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół podatkowych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada 9-letnie doświadczenie w doradztwie prawno-podatkowym na rzecz podmiotów prywatnych oraz spółek komunalnych i jednostek samorządu terytorialnego. Na co dzień doradza przedsiębiorcom w bieżącej działalności w zakresie rozliczeń podatkowych, a także reprezentuje ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie doradztwa na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych łączy wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw z sektora ?prywatnego? z ze specyfiką prawa publicznego odnoszącego się do branży wodociągowej. Autor licznych publikacji w prasie fachowej, w tym z zakresu opodatkowania spółek komunalnych. W dotychczasowych publikacjach skupia się między innymi na praktycznym podejściu do problemów związanych ze stosowaniem prawa podatkowego w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Podejmuj się oceny szans i ryzyk związanych z praktyką organów podatkowych w kontekście procedur stosowanych przez podatników.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane