• Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Wydanie 4

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Wydanie 4

 • Autor: Paweł Felis Marcin Jamroży Joanna Szlęzak-Matusewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-280-4
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 418/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 72.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z jednej strony jako podatnicy są zobowiązani do rozliczenia zobowiązań na rzecz podmiotów publicznych (Skarbu Państwa, województwa, powiatu oraz gminy), z drugiej zaś jako płatnicy do obliczenia, pobrania i rozliczenia podatków i parapodatków w imieniu zatrudnionych pracowników.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wyeksponowano kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie ich rozliczeń i prowadzonej w związku z tym ewidencji. W nowym wydaniu uwzględniono zmiany prawne obowiązujące zasadniczo od 1 stycznia 2024 r.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. OGÓLNE ZAGADNIENIA PODATKÓW I PARAPODATKÓW

Rozdział 1. Wybrane aspekty opodatkowania


1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek
1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania
1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka
1.4. Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe
1.5. Pojęcie działalności gospodarczej w ustawach podatkowych
1.6. Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe

Część II. PODATKI DOCHODOWE

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej


2.1. Podmioty uprawnione do opodatkowania w formie karty podatkowej
2.2. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie karty podatkowej
2.3. Stawki karty podatkowej
2.4. Decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe
2.5. Ewidencja podatkowa
2.6. Rozliczenie podatku

Rozdział 3. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

3.1. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego
3.2. Stawki podatku
3.3. Zasady opodatkowania zbycia składników majątkowych podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
3.4. Ewidencja podatkowa
3.5. Wysokość i rozliczenie podatku
3.6. Kredyt podatkowy
3.7. Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rozdział 4. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych na zasadach ogólnych


4.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
4.1.1. Przychody podatkowe
4.1.2. Koszty uzyskania przychodu
4.2. Ustalenie dochodu do opodatkowania
4.3. Ewidencja podatkowa
4.4. Podstawa opodatkowania i wybór sposobu opodatkowania
4.4.1. Sposób opodatkowania dochodu – opodatkowanie progresywne i liniowe
4.4.2. Odliczenia od dochodu
4.4.3. Ustalenie podatku do zapłaty
4.5. Zaliczki na podatek dochodowy

Rozdział 5. Rozliczenie wynagrodzeń pracowników


5.1. Przychody
5.2. Koszty uzyskania przychodów
5.3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
5.4. Pobór zaliczek na podatek dochodowy i podatku zryczałtowanego
5.5. Procedura obliczenia podatku i wynagrodzenia netto
5.6. Obowiązek składania deklaracji

Rozdział 6. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

6.1. Obowiązek podatkowy
6.2. Podatnicy CIT
6.3. Przychody podatkowe
6.3.1. Pojęcie
6.3.2. Przychody z zysków kapitałowych
6.3.3. Moment powstania przychodów
6.4. Koszty uzyskania przychodów
6.4.1. Pojęcie
6.4.2. Moment powstania kosztów
6.4.3. Wybrane pozycje kosztowe
6.5. Korekta przychodów lub kosztów
6.5.1. Szacowanie przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług
6.5.2. Korekta wynikająca z cen transferowych
6.5.3. Okres ujęcia korekty
6.6. Ustalanie podstawy opodatkowania
6.6.1. Zysk bilansowy a dochód podatkowy
6.6.2. Zwolnienia przedmiotowe
6.6.3. Odliczenia od dochodu
6.7. Szczególne zasady opodatkowania
6.7.1. Ryczałt od dochodów spółek
6.7.2. Dochody zagranicznych jednostek kontrolowanych
6.7.3. Przerzucone dochody
6.7.4. Przychody z budynków
6.7.5. Dochody z niezrealizowanych zysków
6.7.6. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych
6.7.7. Reżim holdingowy
6.7.8. Przychody nierezydentów
6.8. Zeznania podatkowe

Część III. PODATKI OD OBROTU

Rozdział 7. Podatek od towarów i usług (VAT)


7.1. Podatnicy VAT
7.2. Czynności podlegające opodatkowaniu
7.2.1. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
7.2.2. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
7.2.3. Eksport towarów
7.2.4. Import towarów
7.2.5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
7.2.6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
7.2.7. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
7.3. Miejsce świadczenia
7.3.1. Miejsce świadczenia dla usług
7.3.2. Miejsce świadczenia dla towarów
7.4. Obowiązek podatkowy
7.5. Podstawa opodatkowania
7.6. Stawki podatku
7.7. Podatek naliczony
7.8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
7.9. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku
7.10. Mechanizm podzielonej płatności
7.11. Ewidencje i deklaracje podatkowe

Rozdział 8. Podatek akcyzowy

8.1. Wyroby akcyzowe
8.2. Czynności podlegające opodatkowaniu
8.3. Podatnicy podatku akcyzowego
8.4. Zwolnienia podatkowe
8.5. Obowiązek podatkowy
8.6. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
8.7. Znaki akcyzy
8.8. Zapłata akcyzy
8.9. Deklaracje podatkowe i inne obowiązki sprawozdawcze

Rozdział 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

9.1. Czynności podlegające opodatkowaniu
9.2. Relacje między PCC i VAT
9.3. Wyłączenia oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
9.4. Obowiązek podatkowy
9.5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku
9.6. Zapłata, pobór i zwrot podatku

Część IV. PODATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 10. Podatek od nieruchomości

10.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości
10.2. Podatnicy podatku od nieruchomości
10.3. Stawki w podatku od nieruchomości
10.4. Obowiązek podatkowy. Terminy i sposób zapłaty podatku od nieruchomości
10.5. Zwolnienia podatkowe jako przykład preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości
10.6. Uprawnienia rady gminy w podatku od nieruchomości

Rozdział 11. Podatek rolny

11.1. Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym
11.2. Podatnicy podatku rolnego
11.3. Zasady ustalania i wysokość podatku rolnego
11.4. Obowiązek podatkowy, zapłata i pobór podatku
11.5. Preferencje podatkowe w podatku rolnym
11.5.1. Zwolnienia podatkowe w podatku rolnym
11.5.2. Ulgi podatkowe w podatku rolnym
11.5.3. Zbieg prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów
11.6. Uprawnienia rady gminy w podatku rolnym

Rozdział 12. Podatek leśny

12.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku leśnym
12.2. Zasady ustalania wysokości podatku leśnego
12.3. Podatnicy i ich obowiązki podatkowe w podatku leśnym
12.3.1. Obowiązki osób fizycznych
12.3.2. Obowiązki osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych
12.4. Zwolnienia podatkowe – jako jedyne preferencje w podatku leśnym
12.5. Uprawnienia rady gminy w podatku leśnym

Rozdział 13 Podatek od środków transportowych


13.1. Przedmiot opodatkowania w podatku od środków transportowych
13.2. Podatnicy podatku od środków transportowych i ich obowiązek podatkowy
13.3. Stawki w podatku od środków transportowych
13.4. Zwolnienia przedmiotowe i zwrot podatku od środków transportowych wykorzystywanych w transporcie kombinowanym – preferencje w podatku od środków transportowych
13.5. Uprawnienia rady gminy w podatku od środków transportowych

Część V. SKŁADKI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

Rozdział 14. System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych


14.1. Informacje ogólne
14.2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
14.2.1. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
14.2.2. Podstawa wymiaru składek
14.2.3. Stopy procentowe składek
14.3. Ubezpieczenie zdrowotne
14.4. Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
14.5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
14.6. Obowiązki rejestracyjne płatnika
14.7. Procedura wpłaty składek
14.8. Sankcje za niestosowanie się do obowiązku w zakresie ubezpieczeń

Bibliografia
Spis rysunków i tabel

dr hab. Marta Kluzek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

Podręcznik jest prawdziwym kompendium wiedzy na temat podatków i składek. Zawiera obszerne i rzetelne informacje na temat różnych rodzajów podatków i zasad obliczania składek społecznych. Jest to szczególnie przydatne dla studentów ekonomii, prawa, zarządzania oraz pokrewnych kierunków. Autorzy podręcznika posłużyli się klarownym językiem, co sprawia, że trudne zagadnienia stają się zrozumiałe nawet dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w dziedzinie podatków i składek. Zamieszczone praktyczne przykłady i elementy graficzne pomagają lepiej zrozumieć tę trudną materię. (…) Książka uwzględnia liczne odnośniki do źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury przedmiotu, co umożliwia studentom dalszą eksplorację tematu. To ważne dla tych, którzy chcą zgłębić daną dziedzinę bardziej szczegółowo. Recenzowany podręcznik stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tematyką podatków i ubezpieczeń społecznych w działalności przedsiębiorstw. Klarowny język, aktualność informacji oraz praktyczne przykłady sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie zarówno dla studentów, jak i praktyków w dziedzinie finansów i prawa podatkowego.

Paweł Felis
profesor uczelni, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. Zainteresowania naukowe obejmują finanse i podatki, ze szczególnym uwzględnieniem podatków majątkowych. Członek rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse SGH. Redaktor naczelny czasopisma Studia i Analizy Instytutu Finansów, członek kolegium redakcyjnego Studia BAS. Autor ok. 150 publikacji naukowych i popularyzatorskich, a także opinii i ekspertyz dla Kancelarii Sejmu. ORCID: 0000-0002-2072-7245.

Książki tego autora


Marcin Jamroży
profesor uczelni w Instytucie Finansów SGH, kierownik Zakładu Podatków, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, kierownik Podyplomowych Studiów Opodatkowanie Międzynarodowe oraz Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, doradca podatkowy, radca prawny, członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor ponad 140 recenzowanych publikacji. ORCID: 0000-0003-0536-3364.

Książki tego autora


Joanna Szlęzak-Matusewicz
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH. Absolwentka UW i SGH oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Doradca podatkowy, Partner w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu opodatkowania osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, a także opinii i ekspertyz dla Kancelarii Sejmu. ORCID: 0000-0003-2017-9434.

Książki tego autora


Literatura
Bartosiewicz A ., Kubacki R ., Leksykon ryczałtu, Unimex, Wrocław 2006 .
Brzeziński B ., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Toruń 1995 .
Ciupek B ., Famulska T . (red .), Strategie podatkowe przedsiębiorstw,Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 .
Dolata S ., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Opolskiego, Opole 1999 .
Dowgier R ., Etel L ., Kurzynka T ., Liszewski G ., Popławski M ., Wróblewski E ., Reforma podatków
majątkowych, Kontrowersje podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004 .
Dowgier R ., Pahl B ., Popławski M ., Podatek od środków transportowych, 141 pytań i odpowiedzi,
orzecznictwo, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, ustawa, akty wykonawcze, skorowidz,
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006 .
Etel L ., Presnarowicz S ., Dudar G ., Podatki i opłaty lokalne, Podatek rolny, Podatek leśny. Ko-
mentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008 .
Etel L ., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1999 .
Famulska T ., Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów
i usług), „Optimum . Studia Ekonomiczne” 2015, nr 1(73) .
Felis P ., Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych, Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu
nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorial-
nego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012  .
Felis  P .,  Jamroży  M .,  Ło żykowski  A .,  Olchowicz  I .,  Sarnowski  J .,  Szlęzak-Matusewicz  J .,  
Tłaczała A ., VAT w działalności gospodarczej, wydanie 3, Difin, Warszawa 2024  .
Gaudemet P .M ., Molinier J ., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000 .
Głuchowski J . (red .), Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002 .
Gomułowicz A ., Małecki J ., Podatki i prawo podatkowe, Ars boni et aequi, Poznań 1998 .
Grądalski F ., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydaw -
nicza SGH, Warszawa 2006 .
Grądalski F ., Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004  .
Ickiewicz J ., Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 1998 . 408 Bibliografia
Ickiewicz J ., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009 .
Ickiewicz J ., Podatki Składki Opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna  
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014 .
Jamroży M ., Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw, „Studia Biura Analiz
Sejmowych” 2008, nr 16 .
Jamroży M . (red .), Umowa o roboty budowlane, wydanie V, ODDK, Gdańsk 2023 .
Jamroży M ., Kudert S ., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2013 .
Jamroży M . (red .), Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk 2017 .
Jamroży M ., Łożykowski A ., Doświadczenia polskie w minimalnym opodatkowaniu: podatek od
przychodów z budynków, „Finanse i Prawo Finan sowe” 2021, t . 2, nr  30 .
Jamroży M ., Łożykowski A ., Ograniczenia kosztów finansowania dłużnego od 1.01.2018 r., „Prze-
gląd Podatkowy” 2018, nr 6 .
Kaleta J ., Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa 1985 .
Karwat P ., Obejście prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu, Wolters
Kluwer, Warszawa 2002 .
Klonowska A ., Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych, C .H . Beck, Warszawa 2017 .
Kostecki A ., Podatki przychodowe i podatki dochodowe, w: System instytucji prawno-finansowych
w PRL, Ossolineum, Wrocław 1985 .
Krasnodębski R ., Unikanie płacenia podatków, „Przegląd Podatkowy” 1994, nr 1 .  
Litwińczuk H . (red .), Prawo podatkowe przedsiębiorców, wydanie V, t . I, Dom Wydawniczy
ABC, Warszawa 2006 .
Litwińczuk H . (red .), Jamroży M ., Karwat P ., Krasnodębski R ., Opodatkowanie spółek, Wolters
Kluwer, Warszawa 2016 .
Marciniuk J . (red .), Podatek dochodowy od osób prawnych, C .H . Beck, Warszawa 2011 .
Mastalski R ., Prawo podatkowe, C .H . Beck, Warszawa 2006 .
Mastalski R ., Wprowadzenie do prawa podatkowego, C .H . Beck, Warszawa 1995 .
Modzelewski W ., Bielawny J . (red .), Prawo podatkowe, praca zbiorowa, Komentarz do podat-
ków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
i Wspólnicy, Warszawa 2008 .
Modzelewski W . (red .), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, praca zbiorowa, Instytut
Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2003 .
Olchowicz I ., Jamroży M ., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2018  .
Olchowicz I ., Felis P ., Jamroży M ., Szlęzak-Matusewicz J ., VAT w działalności gospodarczej,
Difin, Warszawa 2015/dodruk 2018  .
Owsiak S ., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 .
Pietrzak B ., Polański Z ., Woźniak B . (red .), System finansowy w Polsce , t . 2, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008 .
Podstawka M ., System podatkowy w rolnictwie, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa 2000 .
Rybarski R ., Nauka skarbowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2015 .Bibliografia 409
Sokołowski J ., Strategia podatkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1994 .
Sokołowski J ., Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 .
Szczepański J ., Szyszko L . (red .), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 .
Szlęzak-Matusewicz J ., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008  .
Szlęzak-Matusewicz J ., Zrządzanie podatkami osób fizycznych , Wolters Kluwer, Warszawa 2013 .
Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, red . nauk . H . Kuzińska, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2018 .
Dyrektywy i rozporządzenia Rady
Dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych
dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz . Urz .
UE L 283/51 z 2009 r .) .
Dyrektywa Rady 2004/74/WE zmieniającą dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości sto-
sowania przez określone państwa członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu
opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną (Dz . Urz . UE L 157/87
z 2004 r .) .
Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej (Dz . Urz . WE L 347 z 2006 r .) .
Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r . dotyczącą podatków pośrednich od gro-
madzenia kapitału (Dz . Urz . UE L 46/11 z 2008 r .) .
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października
2013 r . ustanawiające unijny Kodeks celny (Dz . Urz . WE L 269/1 z 10 .10 .2013 r . ze zm .) .
Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r . ustanawiające
środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej (Dz . Urz . UE L 77/1 z 23 .3 .2011 r .) .
Ustawy
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r . – Kodeks cywilny (Dz . U . z 1964 r . Nr 16, poz . 93 ze zm .) .
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r . o podatku rolnym (t .j . Dz . U . z 2017 r . poz . 1892 ze zm .) .
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r . o opłacie skarbowej (Dz . U . Nr 4, poz . 23 ze zm .) .
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych (t .j . Dz . U . z 2018 r . poz . 1445
ze zm .) .
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j . Dz . U . z 2022 r .  
poz . 2647 ze zm .) .
Ustawa dnia z 15 lutego 1992 r . o podatku dochodowym od osób prawnych (t .j . Dz . U . z 2018 r .
poz . 1036 ze zm .) .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (t .j . Dz . U . z 2018 r . poz . 1202 ze zm .) .
Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (t .j . Dz . U . z 2023 r . poz . 120 ze zm .) .
Ustawa z dnia 20 października 1994 r . o specjalnych strefach ekonomicznych (t .j . Dz . U .  
z 2017 r . poz . 1010 ze zm .) .410 Bibliografia
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r . – Prawo o ruchu drogowym (t .j . Dz . U . z 2018 r . poz . 1990) .
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r . o publicznej służbie krwi (Dz . U . Nr 106, poz . 681 ze zm .) .
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r . – Ordynacja podatkowa (t .j . Dz . U . z 2022 r . poz . 2651 ze zm .) .
Ustawa z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t .j . Dz . U . z 2023 r .
poz . 1230 ze . zm .) .
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r . o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t .j . Dz . U . z 2022 r . poz . 2540 ze zm .) .
Ustawa z dnia 10 września 1999 r . – Kodeks karny skarbowy (t .j . Dz . U . z 2023 r . poz . 654 ze zm .) .
Ustawa z dnia 9 września 2000 r . o podatku od czynności cywilnoprawnych (t .j . Dz . U . z 2023 r .  
poz . 170 ze zm .) .
Ustawa z dnia 15 września 2000 r . o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmia-
nie innych ustaw (Dz . U . z 2018 r . poz . 1026) .
Ustawa z dnia 30 października 2002 r . o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz . U . z 2002 r . Nr 199, poz . 1673 ze zm .) .
Ustawa z dnia 30 października 2002 r . o podatku leśnym (t .j . Dz . U . z 2017 r . poz . 1821 ze zm .) .
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz . U .  
Nr 96, poz . 873 ze zm .) .
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r . o cudzoziemcach (Dz . U . z 2006 r . Nr 234, poz . 1694 ze zm .) .
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r . o podatku od towarów i usług (t .j . Dz . U . z 2023 r . poz . 1570 ze zm .) .
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r . o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t .j . Dz .
U . z 2018 r . poz . 1265 ze zm .) .
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r . o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidual-
nych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz . U . z 2014 r . poz . 1147) .
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r . o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (t .j . Dz . U . z 2018 r . poz . 1355) .
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz . U . z 2008 r . Nr 164, poz . 1027) .
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r . o podatku tonażowym (Dz . U . Nr 183, poz . 1353) .
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r . o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy (t .j . Dz . U . z 2018 r . poz . 1433 ze zm .) .
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r . o podatku akcyzowym (t .j . Dz . U z 2023 r . poz . 1542 ze zm .) .
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (t .j . Dz . U . z 2017 r . poz . 2077 ze zm .) .
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r . o zasadach finansowania nauki (Dz  . U . Nr 96, poz . 615 ze zm .) .
Ustawa z dnia 26 września 2014 r . o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz . U . z 2014 r . poz . 1563) .
Ustawa z dnia 27 października 2017 r . o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowa -
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  
(Dz . U . z 2017 r . poz . 2175) .
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r . – Prawo przedsiębiorców (t .j . Dz . U . z 2023 r . poz . 221 ze zm .) .
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r . o wspieraniu nowych inwestycji (Dz . U . z 2018 r . poz . 1162) .Bibliografia 411
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r . o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej  
(Dz . U . z 2018 r . poz . 1629) .
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r . o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubez-
pieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą
skalę (Dz . U . z 2018 r . poz . 1577) .
Ustawa z dnia 4 października 2018 r . o pracowniczych planach kapitałowych (Dz . U . z 2018 r .
poz . 2215) .
Ustawa  z  dnia  28  października  2018  r .  o  funkcjonowaniu  Funduszu  Solidarnościowego  
(t .j . Dz . U . z 2023 r . poz . 647 ze zm .)
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
(Dz . U . Nr 161, poz . 1006 ze zm .) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r . w sprawie zaliczenia gmin oraz
miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz . U . Nr 143, poz . 1614) .
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r . w sprawie
różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków  
(Dz . U . z 2002 r . Nr 200, poz . 1692 ze zm .) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r . w sprawie prowadzenia ewidencji
przychodów i wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (Dz . U .  
Nr 219, poz . 1836 ze zm .) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r . w sprawie prowadzenia ewidencji
zatrudnienia (Dz . U . Nr 119, poz . 1838) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r . w sprawie prowadzenia kart
przychodów pracowników (Dz . U . Nr 119, poz . 1839) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r . w sprawie wynagrodzenia płatni-
ków i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz . U . z 2002 r . Nr 240,  
poz . 2065) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r . w sprawie prowadzenia podat-
kowej księgi przychodów i rozchodów (Dz . U . Nr 152, poz . 1475 ze zm .) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r . w sprawie ewidencji podatkowej
nieruchomości (Dz . U . Nr 107, poz . 1138) .
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r . w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy
de minimis (Dz . U . Nr 94, poz . 900) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r . w sprawie naliczania odsetek za
zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte
w rachunkach (Dz . U . Nr 165, poz . 1373) .412 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r . w sprawie sposobu pobierania
i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz . U . z 2008 r . Nr 234, poz . 1577) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r . w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od środków transportowych (Dz . U . z 2015 r . poz . 2025) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r . w sprawie sposobu przesyłania
deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone
(Dz . U . z 2012 r . poz . 1537 ze zm .) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r . w sprawie oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy (Dz . U . z 2013 r . poz . 56) .
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r .  w sprawie stosowania art .
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r . w sprawie zwolnień od podatku od
towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz . U . z 2013 r . poz . 1722) .
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r . w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej na lata 2014–2020 (Dz . U . Nr 190, poz . 1402) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r . w sprawie norm dopuszczalnych
ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz . U . z 2015 r . poz . 2181) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r . w sprawie oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy (Dz . U . z 2015 r . poz . 2283) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r . w sprawie cen transferowych w za-
kresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz . U . z 2018 r . poz . 2491) .
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r . w sprawie prowadzenia podatkowej
księgi przychodów i rozchodów (Dz . U . poz . 2544) .
Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r . w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz . U . z 2016 r . poz . 1034) .
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r . w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od
środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz . U .  
z 2017 r . poz . 1353) .
Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r . w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r . (M .P . z 2017 r . poz . 800) .
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r . w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M .P . z 2018 r . poz . 745) .
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r . w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2019 r . (M .P . z 2018 r . poz . 1018) .
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r . w sprawie stawki odsetek za
zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych (M .P . z 2014 r . poz . 905) .Bibliografia 413
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r . w sprawie stawek karty podatko-
wej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług
z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów
proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r . (M .P . z 2014 r . poz . 1119) .
Obwieszczenie  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 października 2018 r . (M .P .
z 2018 r . poz . 1088) .
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r . w sprawie stawek karty podatko-
wej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług
z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów
proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r . (M .P . z 2018 r . poz . 1172) .
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r . w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M .P . z 2022 r . poz . 731) .
Orzecznictwo
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
Wyrok ETS z dnia 4 lipca 1985 r . w sprawie Günter Berkholz przeciwko Finanzamt Hamburg
-Mitte-Altstadt (168/84) .
Wyrok ETS z dnia 8 lutego 1990 r . w sprawie Shipping and Farwarding Safe B .V . (C-320/88) .
Wyrok ETS z dnia 27 kwietnia 1999 r . w sprawie Kuwait Petroleum Ltd . (C-48/97) .
Wyrok ETS z dnia 18 stycznia 2007 r . w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby
Celnej w Warszawie (C-313/05) .
Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r . w sprawie Magoora przeciwko Dyrektorowi Izby Skar-
bowej w Krakowie (C-414/07) .
Orzeczenia Sądu Najwyższego
Uchwała Sądu Najwyższego   z dnia 2 września 2009 r ., sygn . II UZP 6/09 .
Wyrok SN z dnia 26 marca 1993 r ., sygn . III ARN 6/93 .
Wyrok SN z dnia 21 stycznia 1998 r ., sygn . III RN 111/97, OSNP 1998/21/617 .
Wyrok SN z dnia 6 sierpnia 1999 r ., sygn . III RN31/99, OSNAPiUS nr 13/2000, poz . 496 .
Wyrok SN z dnia 13 czerwca 2002 r ., sygn . III RN 106/01 .
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 1992 r ., sygn . SA/Wr 663/92 .
Wyrok NSA z dnia 10 listopada 1993 r ., sygn . SA/Po 1697/93 .
Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 1997 r ., sygn . SA/Gd 3051/95 .
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 1997 r ., sygn . SA/Gd 3537/95 .
Wyrok NSA z dnia 10 grudnia 1997 r ., sygn . I SA/Gd 409/96 .
Wyrok NSA z dnia 14 maja 1998 r ., sygn . SA/Sz 1305/97, LEX nr 35950 .
Wyrok NSA z dnia 21 maja 1998 r ., sygn . I SA/Gd 1151/97 .
Wyrok NSA z dnia 17 listopada 1998 r ., sygn . III SA 1271/97 .
Wyrok NSA z dnia 11 grudnia 1998 r ., sygn . I SA/Lu 1247/97, Lex nr 37655 .
Wyrok NSA z dnia 11 lutego 1999 r ., sygn . SA/Sz 670/98, Lex nr 36150 .414 Bibliografia
Wyrok NSA z dnia 24 lutego 1999 r ., sygn . I SA/Wr 738/97 .
Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 1999 r ., sygn . I SA/Gd 1238/97 .
Uchwała NSA z dnia 18 listopada 2002 r ., sygn . FPS 9/02 .
Wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2003 r ., sygn . I SA/Wr 2969/00, POP nr 5/2003, poz . 137 .
Wyrok NSA z dnia 27 listopada 2003 r ., sygn . III SA 3382/02, „Monitor Podatkowy” 2004,  
nr 1, s . 3 .
Wyrok NSA z dnia 9 września 2005 r ., sygn . FSK 2169/04 .
Wyrok NSA z dnia 6 października 2005 r ., sygn . FSK 2126/04 .
Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2008 r ., sygn . II FSK 23/07 .
Wyrok NSA z dnia 8 października 2008 r ., II FSK 978/07 .
Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2010 r ., sygn . II FSK 1301/09 .
Wyrok NSA z dnia 9 listopada 2011 r ., sygn . II FSK 867/10 .
Wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2012 r ., sygn . II FSK 2068/10 .
Wyrok NSA z dnia 8 marca 2016 r ., sygn . II FSK 4000/13 .
Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Wyrok WSA z dnia 21 stycznia 2004 r ., sygn . III SA 989/02 .
Wyrok WSA z dnia 22 marca 2004 r ., sygn . I SA/Ka 541/03 .
Wyrok WSA z dnia 26 marca 2004 r ., sygn . III SA 2846/02 .
Wyrok WSA z dnia 27 kwietnia 2004 r ., sygn . III SA 3041/02 .
Wyrok WSA z dnia 16 listopada 2004 r ., sygn . III SA 2280/03 .
Wyrok WSA z dnia 5 lutego 2007 r ., sygn . II SA/Wa 2869/06 .
Wyrok WSA z dnia 6 lutego 2007 r ., sygn . I SA/Po 1079/06 .
Wyrok WSA z dnia 16 maja 2007 r ., sygn . SA/Bk 166/07 .
Wyrok WSA z dnia 13 lipca 2007 r ., sygn . III SA/Wa 3630/06 .
Wyrok WSA z dnia 11 grudnia 2007 r ., sygn . I SA/GL 646/07 .
Wyrok WSA z dnia 20 listopada 2008 r ., sygn . I SA/Gd 488/08 .
Wyrok WSA z dnia 12 lutego 2009 r ., sygn . III SA/Wa 1684/08 .
Wyrok WSA z dnia 11 marca 2009 r ., sygn . I SA/Bk 580/08 .
Wyrok WSA z dnia 13 maja 2009 r ., sygn . I SA/Sz 35/09 .
Wyrok WSA z dnia 1 grudnia 2009 r ., sygn . I SA/Po 874/09 .
Wyrok WSA z dnia 13 listopada 2018 r ., sygn . I SA/Wr 833/18 .
Informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2005 r ., BI/005-0958/04 .
Interpretacja Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2005 r .,
PD/423-116/05/75881 .
Interpretacja Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 10 marca 2006 r .,DP/PD/423-012/2/06/
AK .
Interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 2 stycznia 2007 r ., IS .I/2-4230/12/06 .
Interpretacja Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z dnia 2 maja 2007 r ., PD-2-415-19-07a .
Interpretacja Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 9 maja 2007 r ., ŁUS-II-2-423/37/07/JB .Interpretacja Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 14 maja 2007 r ., US .III-415/5/19/07 .
Interpretacja Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 21 maja 2007 r ., ŁUS-II-2-423/39/07/JB .
Interpretacja Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 16 lipca 2007 r ., IX-005/209/Z/K/07 .
Interpretacja  Urzędu  Skarbowego  Warszawa-Bielany  z  dnia  29  sierpnia  2007  r .,  1432/
PMICC/436/8/07/KZ .
Interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 10 września 2007 r ., 1435/
DM/436/30/07/BP .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2008 r ., IPPB2/436-4/
08-4/AS .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2009 r ., ITPP2/443-981a/
08/P .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 lutego 2009 r ., IPPB3/423-787/
08-2/DS .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2009 r ., ILPB3/423-101/
09-2/HS .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009 r ., IPPB5/423-136/
09-4/AM .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 czerwca 2009 r ., IPPP3/443-276/
09-2/SM .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2009 r ., ITPB3/423-172/
09/MT .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2009 r ., ITPP1-443-501/
09/AP .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2009 r ., IPPP1-443-581/
09-4/MP .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 r ., IPPB5/423-738/
10-4/AM .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2013 r ., ITPP2/443-75/
13/AP .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r ., ITPB3/
423-272a/13/PS .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2013 r ., IPPP1/
443-526/13-2/AP .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 r ., IPPP2/443-1213/
13-5/KOM .
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2014 r ., ILPB2/415-598/
14-3/JK .
Pismo MF z dnia 17 maja 2000 r ., PB3-1321-IP-722-176/2000 .
Pismo MF z dnia 22 września 2000 r ., PB3-570-IP-722-86/2000 .
Pismo MF z dnia 4 sierpnia 2005 r ., PB3-MD-8213-192/05/SP-1827 .

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Rachunkowość podatkowa. Analiza w z...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metody i procedury w ocenie inwesty...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

VAT w działalności gospodarczej. Wy...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane