• Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Wydanie 2

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Wydanie 2

 • Autor: Paweł Felis Marcin Jamroży Joanna Szlęzak-Matusewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-648-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 339/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  8.85 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8.85 zł

  85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji przedstawiono podstawowe obciążenia podatkowe i składkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wyeksponowano kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie ich rozliczeń i prowadzonej w związku z tym ewidencji.

Wśród podatków wyróżniono podatki obciążające dochód powstający z działalności gospodarczej (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych), zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa), podatki pośrednie (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy), podatki obciążające majątek przedsiębiorcy (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych), a także podatki związane z obrotem cywilnoprawnym (podatek od czynności cywilnoprawnych).

Z kolei w ramach systemu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych zwrócono uwagę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W książce położono nacisk na aspekty praktyczne prezentowanych podatków i obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Dlatego też, wszędzie tam, gdzie zdaniem autorów było to wskazane, rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami i schematami.

 

Spis treści:
 
Wstęp  

Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania  

1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek  
1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania
1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka
1.4. Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe
1.5. Pojęcie działalności gospodarczej w ustawach podatkowych

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

2.1. Podmioty uprawnione do opodatkowania  w formie karty podatkowej
2.2. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie karty podatkowej  
2.3. Stawki karty podatkowej
2.4. Decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe
2.5. Ewidencja podatkowa
2.6. Rozliczenie podatku

Rozdział 3. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 

3.1. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego  
3.2. Stawki podatku
3.3. Zasady opodatkowania zbycia składników majątkowych podatnika opodatkowanego
ryczałtem od przychodów  ewidencjonowanych
3.4. Ewidencja podatkowa
3.5. Spis z natury
3.6. Wysokość i rozliczenie podatku
3.7. Kredyt podatkowy

Rozdział 4. Opodatkowanie działalności osób fizycznych na zasadach ogólnych

4.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
4.1.1. Przychody podatkowe  
4.1.2. Koszty uzyskania przychodu  
4.2. Ustalenie dochodu do opodatkowania  
4.3. Ewidencja podatkowa  
4.4. Podstawa opodatkowania i wybór sposobu opodatkowania
4.4.1. Sposób opodatkowania dochodu - opodatkowanie progresywne i liniowe  
4.4.2. Odliczenia od dochodu
4.4.3. Ustalenie podatku do zapłaty
4.5. Zaliczki na podatek dochodowy

Rozdział 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

5.1. Podatnicy CIT
5.2. Przychody podatkowe
5.2.1. Pojęcie
5.2.2. Przychody opodatkowane ryczałtowo
5.2.3. Moment powstania przychodów  
5.2.3.1. Przychody rozpoznawane memoriałowo
5.2.3.2. Przychody rozpoznawane kasowo
5.3. Koszty uzyskania przychodów
5.3.1. Pojęcie  
5.3.2. Moment powstania kosztów
5.3.3. Korekta kosztów
5.3.4. Wybrane pozycje kosztowe  
5.3.4.1. Odpisy amortyzacyjne
5.3.4.2. Straty w składnikach majątkowych
5.3.4.3. Różnice kursowe
5.3.4.4. Odsetki od pożyczek
5.4. Ustalanie podstawy opodatkowania
5.4.1. Ewidencje podatkowe
5.4.2. Korekta dochodu
5.4.3. Zwolnienia przedmiotowe
5.4.4. Odliczenia od dochodu
5.4.4.1. Straty podatkowe  
5.4.4.2. Darowizny
5.4.4.3. Ulga na nowe technologie
5.4.5. Ustalanie zobowiązania podatkowego  
5.4.5.1. Stawka podatku  
5.4.5.2. Odliczenia od podatku  
5.4.5.3. Zaliczki na podatek  
5.4.5.4. Schemat ustalania zobowiązania podatkowego
5.5. Dochody zagranicznych spółek kontrolowanych
5.6. Zeznania podatkowe

Rozdział 6. System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych

6.1. Informacje ogólne
6.2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
6.2.1. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
6.2.2. Podstawa wymiaru składek
6.2.3. Stopy procentowe składek
6.3. Ubezpieczenie zdrowotne
6.4. Fundusz Pracy
6.5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
6.6. Obowiązki rejestracyjne płatnika  
6.7. Procedura wpłaty składek
6.8. Sankcje za niestosowanie się do obowiązku w zakresie ubezpieczeń

Rozdział 7. Rozliczenie wynagrodzeń pracowników

7.1. Przychody
7.2. Koszty uzyskania przychodów
7.3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
7.4. Pobór zaliczek na podatek dochodowy i podatku zryczałtowanego
7.5. Procedura obliczenia podatku i wynagrodzenia netto
7.6. Obowiązek składania deklaracji

Rozdział 8. Podatek od towarów i usług (VAT)

8.1. Podatnicy VAT
8.2. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
8.2.1. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
8.2.2. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju  
8.2.3. Eksport towarów
8.2.4. Import towarów
8.2.5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
8.2.6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów  
8.3. Miejsce świadczenia
8.3.1. Miejsce świadczenia dla usług
8.3.2. Miejsce świadczenia dla towarów
8.4. Obowiązek podatkowy
8.5. Podstawa opodatkowania
8.6. Stawki podatku
8.7. Podatek naliczony
8.8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
8.9. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku
8.10. Ewidencje i deklaracje podatkowe

Rozdział 9. Podatek akcyzowy

9.1. Czynności podlegające opodatkowaniu
9.2. Podatnicy podatku akcyzowego
9.3. Zwolnienia podatkowe  
9.4. Obowiązek podatkowy  
9.5. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
9.6. Znaki akcyzy
9.7. Zapłata akcyzy
9.8. Deklaracje podatkowe i inne obowiązki sprawozdawcze

Rozdział 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)  

10.1. Czynności podlegające opodatkowaniu
10.2. Stosunek PCC do VAT
10.3. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe  
10.4. Obowiązek podatkowy
10.5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku
10.6. Zapłata, pobór i zwrot podatku

Rozdział 11. Podatek od nieruchomości

11.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości
11.2. Podatnicy podatku od nieruchomości  
11.3. Stawki w podatku od nieruchomości  
11.4. Obowiązek podatkowy. Terminy i sposób zapłaty podatku od nieruchomości
11.5. Zwolnienia podatkowe jako przykład preferencji  podatkowych w podatku od nieruchomości
11.6. Uprawnienia rady gminy w podatku od nieruchomości

Rozdział 12. Podatek rolny

12.1. Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym
12.2. Podatnicy podatku rolnego
12.3. Zasady ustalania i wysokość podatku rolnego
12.4. Obowiązek podatkowy, zapłata i pobór podatku
12.5. Preferencje podatkowe w podatku rolnym
12.5.1. Zwolnienia podatkowe w podatku rolnym
12.5.2. Ulgi podatkowe w podatku rolnym
12.5.3. Zbieg prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów
12.6. Uprawnienia rady gminy w podatku rolnym

Rozdział 13. Podatek leśny

13.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku leśnym
13.2. Zasady ustalania wysokości podatku leśnego
13.3. Podatnicy i ich obowiązki podatkowe w podatku leśnym  
13.3.1. Obowiązki osób fizycznych  
13.3.2. Obowiązki osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych
13.4. Zwolnienia podatkowe - jako jedyne preferencje w podatku leśnym  
13.5. Uprawnienia rady gminy w podatku leśnym

Rozdział 14. Podatek od środków transportowych

14.1. Przedmiot opodatkowania w podatku od środków transportowych  
14.2. Podatnicy podatku od środków transportowych i ich obowiązek podatkowy
14.3. Stawki w podatku od środków transportowych
14.4. Zwolnienia przedmiotowe i zwrot podatku od środków transportowych wykorzystywanych w transporcie kombinowanym - preferencje w podatku od środków transportowych
14.5. Uprawnienia rady gminy w podatku od środków transportowych

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

prof. dr hab. Bogusław Pietrzak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

Publikacja stanowi obszerne, wszechstronne i wieloaspektowe dzieło przedstawiające szeroki wachlarz zagadnień decydujących o istocie, zakresie oraz sposobach realizacji obciążeń podatkowych i parapodatkowych działalności przedsiębiorców. Autorzy podjęli się trudnego zadania omówienia w sposób usystematyzowany i szczegółowy zasad danin publicznych, wskazując zarówno na ich cechy wspólne, jak i właściwości specyficzne, stanowiące wyraz ściśle określonych intencji ustawodawcy. Książka zawiera kompleksowy obraz działania systemu obciążeń fiskalnych odnoszących się do działalności przedsiębiorców i wyrażonych w różnych formach oraz technikach operacyjno-realizacyjnych.

Paweł Felis
profesor uczelni, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. Zainteresowania naukowe obejmują finanse i podatki, ze szczególnym uwzględnieniem podatków majątkowych. Członek rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse SGH. Redaktor naczelny czasopisma Studia i Analizy Instytutu Finansów, członek kolegium redakcyjnego Studia BAS. Autor ok. 150 publikacji naukowych i popularyzatorskich, a także opinii i ekspertyz dla Kancelarii Sejmu. ORCID: 0000-0002-2072-7245.

Książki tego autora


Marcin Jamroży
profesor uczelni w Instytucie Finansów SGH, kierownik Zakładu Podatków, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, kierownik Podyplomowych Studiów Opodatkowanie Międzynarodowe oraz Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, doradca podatkowy, radca prawny, członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor ponad 140 recenzowanych publikacji. ORCID: 0000-0003-0536-3364.

Książki tego autora


Joanna Szlęzak-Matusewicz
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH. Absolwentka UW i SGH oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Doradca podatkowy, Partner w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu opodatkowania osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, a także opinii i ekspertyz dla Kancelarii Sejmu. ORCID: 0000-0003-2017-9434.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane