• Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych

 • Autor: Stanisław Wydymus Bożena Pera redakcja nukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-350-2
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 334/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 63.00 zł

  56.70 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 56.70 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej. Wielu badaczy koncentruje się wyłącznie na współpracy gospodarczej z Unią Europejską, a pomijają w pracach naukowych równie istotną problematykę odnoszącą się do krajów niebędących członkami tego ugrupowania. Monografia składa się z dwunastu autorskich opracowań, w których zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z reorientacją polskiego eksportu. Przedstawiono w niej:

- analizę sytuacji gospodarczej wybranych największych pozaunijnych partnerów handlowych Polski i uwarunkowania dostępu polskiego eksportu towarów oraz usług do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej,
- kierunki zmian struktury towarowej eksportu naszego kraju na obszar jednolitego rynku i do krajów pozaunijnych,
- uwarunkowania kulturowych mechanizmów zarządzania wymianą międzynarodową w kontekście rosnącego znaczenia społeczeństw „wschodzących”,
- powiązania importu z eksportem wynikające z fragmentaryzacji procesu produkcji,
- ocenę konkurencyjności polskiego eksportu na rynki krajów spoza Unii Europejskiej,
- kształtowanie się tendencji w zakresie dostaw towarów rolno-spożywczych i wyrobów przemysłowych na rynki pozaunijne,
- analizę eksportu polskich usług i przepływy kapitału produkcyjnego, stanowiące często alternatywne formy ekspansji na rynki krajów położonych poza Unią Europejską,
- zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi, szczególnie z państwami WNP,
- możliwości dywersyfikacji polskiego eksportu towarów i usług na rynki pozaunijne.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004–2012 a możliwości rozwoju polskiego eksportu
Elżbieta Bombińska

Wprowadzenie
1.1. Federacja Rosyjska
1.2. Ukraina
1.3. Stany Zjednoczone
1.4. Kanada
1.5. Meksyk
1.6. Brazylia
1.7. Chiny
1.8. Indie
1.9. Republika Południowej Afryki
1.10. Algieria
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Uwarunkowania dostępu polskiego eksportu do rynków pozaunijnych w świetle porozumień handlowych Unii Europejskiej
Bożena Pera

Wprowadzenie
2.1. Zmiany w dostępie polskiego eksportu do rynków zagranicznych wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej
2.2. Reguły światowego systemu handlu i ich znaczenie dla eksportu
2.3. Preferencyjne umowy handlowe Unii Europejskiej a warunki dostępu polskich towarów i usług do rynków krajów trzecich
2.3.1. Obowiązujące unijne preferencyjne porozumienia handlowe
2.3.2. Możliwości poprawy warunków dostępu polskich towarów i usług
do rynków zbytu w wyniku wynegocjowania nowych porozumień handlowych
2.4. Ocena warunków dostępu polskich eksporterów do rynków głównych partnerów handlowych niebędących członkami UE
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Kierunki zmian struktury towarowej polskiego eksportu do UE i krajów pozaunijnych a strategia działań proeksportowych w latach kryzysu gospodarczego
Stanisław Wydymus

Wprowadzenie
3.1. Dynamika zmian strukturalnych polskiego eksportu jako obraz realizowanej polityki gospodarczej
3.2. Próba wielowymiarowej oceny efektów strategii rozwoju handlu zagranicznego w zakresie zmian struktury eksportu
3.3. Wykorzystanie metod taksonomicznych w analizie optymalnej struktury eksportu do krajów UE i krajów pozaunijnych
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe – perspektywa teoretyczna
Krzysztof Kosiec

Wprowadzenie
4.1. Gwaranty wymiany międzynarodowej
4.2. Psychofizyczne uwarunkowania „wolności do” wymiany międzynarodowej
4.3. Społeczne formowanie międzynarodowej gry handlowej
4.4. Strategie czyste i mieszane w handlowej „grze w zaufanie”
4.5. Mechanizmy koordynacji wymiany międzynarodowej
4.6. Kulturowe mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową
4.7. Rynkowy versus „osobowy” mechanizm zarządzania wymianą międzynarodową
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Analiza zależności polskiego eksportu od importu w obliczu zmian zachodzących w otoczeniu międzynarodowym
Anita Modrzejewska

Wprowadzenie
5.1. Problemy metodologiczne mierzenia współczesnych przepływów handlowych
5.2. Analiza struktury i obrotów handlu zagranicznego Polski w latach 1995–2012
5.2.1. Struktura towarowa importu i eksportu Polski według stopnia przetworzenia
5.2.2. Analiza empiryczna związków między polskim eksportem a importem dóbr pośrednich
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Konkurencyjność polskiego eksportu na rynki pozaunijne
Agnieszka Głodowska

Wprowadzenie
6.1. Wielkość i dynamika polskiego eksportu na rynki pozaunijne
6.2. Struktura geograficzna i towarowa eksportu Polski na rynki pozaunijne
6.3. Przewagi komparatywne w polskim eksporcie na rynki pozaunijne
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 7. Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne
Agnieszka Hajdukiewicz

Wprowadzenie
7.1. Eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki krajów spoza UE na tle ogólnych tendencji w polskim handlu żywnością
7.2. Struktura polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem krajów pozaunijnych
7.3. Charakterystyka polskiego eksportu artykułów żywnościowych do głównych regionów i krajów
7.3.1. Eksport do krajów WNP
7.3.2. Eksport do krajów uprzemysłowionych należących do EFTA i NAFTA
7.3.3. Eksport do krajów MERCOSUR
7.3.4. Eksport do pozostałych krajów
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 8. Eksport towarów przemysłowych na rynki pozaunijne
Marek Maciejewski

Wprowadzenie
8.1. Znaczenie eksportu wyrobów przemysłowych w dostawach na rynki pozaunijne
8.2. Struktura towarowa eksportu przemysłowego na rynki pozaunijne
8.3. Struktura geograficzna eksportu przemysłowego na rynki pozaunijne
8.4. Konkurencyjność polskiego eksportu przemysłowego na rynkach pozaunijnych na tle państw Grupy Wyszehradzkiej
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9. Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego
Stanisława Klima

Wprowadzenie
9.1. Istota i rodzaje usług
9.2. Świadczenie usług w rozumieniu prawa międzynarodowego
9.3. Zasady handlu usługami
9.4. Środki oddziaływania na handel usługami
9.5. Handel usługami w Unii Europejskiej
9.6. Międzynarodowa wymiana usług
9.7. Udział Polski w światowym handlu usługami oraz perspektywiczne kierunki eksportu
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 10. Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Adam Michalik

Wprowadzenie
10.1. Teoretyczne aspekty podejmowania BIZ
10.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw w latach 2000–2012
10.3. Polskie inwestycje bezpośrednie na rynkach pozaunijnych
10.3.1. Wielkość i struktura geograficzna polskich BIZ na rynkach pozaunijnych
10.3.2. Charakterystyka aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw na wybranych rynkach pozaunijnych
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 11. Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony
Henryk Czubek

Wprowadzenie
11.1. Dynamika i struktura polskiego eksportu na rynki Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu
11.2. Zagrożenia dla realizacji kontraktów w różnych regionach świata
11.3. Nowe zasady ochrony należności polskich eksporterów z krajów podwyższonego ryzyka
11.4. Postulowane dalsze zmiany zasady ubezpieczenia od ryzyka nierynkowego
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 12. Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu
Wojciech Zysk

Wprowadzenie
12.1. Zastosowanie teorii dywersyfikacji (portfelowej) w warunkach rozwoju polskiego handlu zagranicznego
12.2. Szanse rozwoju polskiego eksportu
12.2.1. Gospodarka tradycyjna
12.2.2. Nowoczesny technologicznie e-biznes międzynarodowy
12.3. Kierunki intensyfikacji polskich działań eksportowych na rynkach pozaunijnych – mapa możliwości
12.4. Rekomendacje działań rządu i organizacji w celu rozwoju eksportu na rynkach pozaunijnych
Podsumowanie
Bibliografia

Wnioski końcowe

Spis tabel

Spis wykresów i rysunków

Stanisław Wydymus

profesor zwyczajny. W latach 1991-2016 kierownik Katedry Handlu Zagranicznego. Z Uniwersytetem Ekonomicznym (wcześniej Akademią Ekonomiczną) w Krakowie związany od 1972 r., kiedy to został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Prognoz. Pracę doktorską pt. "Ekonometryczne prognozy rozwoju przemysłu w Polsce" obronił w 1977 r. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 1985 r. (tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego"). Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1993 r., a w 2003 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1999-2007 kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rzeszowie, współzałożyciel i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PTE.

Książki tego autora

Bożena Pera redakcja nukowa

starszy wykładowca w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1990 r. Do 1996 r. zatrudniona w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, a następnie w Katedrze Handlu Zagranicznego. W 1999 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o stowarzyszeniu)". W 1994 r. ukończyła program podyplomowy "Master of Curriculum Design for Management Education". W latach 1994-1997 i 1999-2001 współpracowała z Biurem Programów Zagranicznych, pełniąc m.in. funkcję koordynatora programu International Business i English Track. Wykładowca studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu. Wcześniej związana z praktyką gospodarczą (zajmowała się realizacją transakcji w handlu zagranicznym). Autorka publikacji z zakresu handlowych aspektów integracji gospodarczej na kontynencie europejskim, polityki handlowej i współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Specjalizuje się również w problematyce międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane