• Organizacja procesowo-projektowa. Istota, modelowanie, pomiar dojrzałości

Organizacja procesowo-projektowa. Istota, modelowanie, pomiar dojrzałości

 • Autor: Piotr Sliż
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-020-6
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ma na celu określenie istoty organizacji procesowo-projektowej, jej uwarunkowań, zasad i metod kształtowania, a także metody pomiaru jej dojrzałości. Na tej podstawie Autor przeprowadził ocenę poziomu dojrzałości procesowo-projektowej organizacji funkcjonujących w Polsce oraz zaprezentował rozwiązania procesowe i projektowe w wybranej organizacji. Podstawę empirycznej części monografii stanowi rozwinięcie badań oraz zbiór rozważań i obserwacji autora zgromadzonych podczas implementacji rozwiązań procesowych i projektowych do praktyki gospodarczej. W monografii opisano, w jaki sposób powinna być systemowo skonfigurowana organizacja, w której podejmowane są działania zmierzające do integracji zarządzania procesami i projektami.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Przesłanki modelowania organizacji w ujęciu procesowo-projektowym. Podstawy metodologiczne


1.1. Myślenie procesowo-projektowe w modelowaniu i zarządzaniu organizacją – ocena stanu wiedzy
1.2. Integracja koncepcji i metod zarządzania procesami i projektami – przegląd literatury i identyfikacja luk poznawczych
1.3. Identyfikacja i analiza trendów zmian w praktyce zarządzania procesami i projektami
1.4. Natura i treść problemu badawczego
1.5. Charakterystyka procesu badawczego

Rozdział 2. Podstawy terminologiczne i płaszczyzny współdziałania organizacji zorientowanej na procesy i projekty


2.1. Definicja pojęć proces biznesowy, zarządzanie procesowe i orientacja procesowa
2.2. Bogactwo interpretacyjne i ewolucja pojęć projekt, zarządzanie projektami i orientacja projektowa
2.3. Płaszczyzny współdziałania koncepcji i metod zarządzania procesami i projektami

Rozdział 3. Założenia organizacji procesowo-projektowej


3.1.  Założenia organizacji procesowo-projektowej w kontekście oburęczności
3.1.1. Pojęcie ambidexterity w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
3.1.2. Problematyka oburęczności w nurtach zarządzania procesami i zarządzania projektami
3.1.2.1. Przegląd badań dotyczących problematyki ambidexterity w nurcie zarządzania procesami
3.1.2.2. Przegląd badań dotyczących problematyki ambidexterity w nurcie zarządzania projektami
3.1.3. Oburęczność jako założenie koncepcji organizacji procesowo-projektowej
3.2. Definicje organizacji procesowej i projektowej
3.3. Organizacja procesowo-projektowa – ujęcie systemowe
3.4. Integracja koncepcji i metod zarządzania w kierunku organizacji procesowo-projektowej
3.4.1. Koncepcje i metody zarządzania jako przedmiot integracji
3.4.2. Istota i etapy integracji procesowo-projektowej

Rozdział 4. Determinanty kształtujące organizację procesowo-projektową

4.1. Orientacja na klienta jako podstawowa przesłanka integracji zarządzania procesami i projektami
4.2. Projektowanie procesów i projektów w organizacji procesowo-projektowej
4.3. Znaczenie modeli biznesowych i ich zmienności w organizacji procesowo-projektowej
4.4. Aktywa ludzkie i kulturowe uwarunkowania w kształtowaniu granic swobody procesów i projektów
4.5. Urynkowienie wewnętrzne w organizacji procesowo-projektowej

Rozdział 5. Procesowo-projektowa koncepcja struktury organizacyjnej

5.1. Założenia procesowo-projektowej struktury organizacyjnej
5.2. Czyste struktury procesowe i projektowe
5.3. Ewolucja struktur organizacyjnych – od struktury liniowej do struktury procesowo-projektowej
5.3.1. Procesy i projekty w strukturach liniowej i liniowo-sztabowej
5.3.2. Projekty w strukturze funkcjonalno-procesowej
5.3.3. Organizacja projektów w procesowej strukturze organizacyjnej
5.4. Projektowanie struktury procesowo-projektowej
5.5. Regulacja poziomu samodzielności procesów
5.6. Etapy ewolucji struktur organizacyjnych w kierunku ujęcia procesowo-projektowego
5.7. Identyfikacja potencjalnych barier w  projektowaniu i implementacji struktury procesowo-projektowej

Rozdział 6. Koncepcja integracji oceny dojrzałości procesowo-projektowej organizacji

6.1. Istota, założenia i rodzaje modeli dojrzałości
6.2. Projektowanie modeli dojrzałości – ujęcie metodyczne
6.3. Dojrzałość procesowo-projektowa organizacji – założenia teoretyczne
6.3.1. Pojęcie i cechy dojrzałości procesowej organizacji
6.3.2. Pojęcie i cechy dojrzałości projektowej organizacji
6.4. Przegląd badań nad dojrzałością procesową i projektową organizacji w Polsce
6.4.1. Dojrzałość procesowa organizacji
6.4.2. Dojrzałość projektowa organizacji
6.5. Ogólna koncepcja integracji modeli dojrzałości procesowej i projektowej organizacji
6.6. Projektowanie zintegrowanego modelu oceny dojrzałości procesowo-projektowej organizacji
6.6.1. Ocena dojrzałości procesowej organizacji – model MMPM
6.6.2. Ocena dojrzałości projektowej – model PMMM
6.7. Istota i poziomy dojrzałości procesowo-projektowej organizacji

Rozdział 7. Ocena dojrzałości procesowo-projektowej organizacji funkcjonujących w Polsce – wyniki badań empirycznych


7.1. Badanie pilotażowe
7.2. Cel, zakres i metody zrealizowanego ilościowego badania empirycznego
7.3. Dobór i struktura próby badawczej
7.4. Ocena dojrzałości procesowej organizacji według modelu MMPM2 – wyniki badania
7.5. Ocena dojrzałości projektowej organizacji według modelu PMMM – wyniki badania
7.6. Dojrzałość procesowo-projektowa – wyniki badania
7.7. Weryfikacja sformułowanej hipotezy badawczej
7.8. Egzemplifikacja organizacji dojrzałej procesowo i projektowo – studium przypadku
7.8.1. Cel badania
7.8.2. Charakterystyka badanej jednostki
7.8.3. Przykład integracji warstwy eksploatacyjnej i eksploracyjnej w badanym SSC
7.8.4. Praktyczne wnioski i zalecenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
załączniki

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski:

Publikacja podejmuje problematykę integratywnego ujęcia procesów i projektów w zarządzaniu, tworzącą podstawy do kształtowania organizacji procesowo-projektowej (…). Dobór problematyki podjętej w opracowaniu uważam zatem za bardzo zasadny i trafny, zarówno z punktu widzenia teorii nauk o zarządzaniu i jakości, jak i praktyki zarządzania organizacjami. Doceniam też podjęcie się przez Autora badań tego niełatwego zagadnienia. recenzowane opracowanie ma oryginalny i nowatorski charakter (…). Wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do postępu i poszerzania wiedzy w przedmiotowej dyscyplinie naukowej. Podjęta w książce tematyka może wzbudzić zainteresowanie nie tylko pracowników nauki, ale także osób i instytucji zajmujących się doskonaleniem organizacji, z wykorzystaniem podejścia procesowego i projektowego. Będzie to pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja, łącząca dorobek teoretyczny, krajowy i zagraniczny w obszarze holistycznego ujęcia procesów i projektów w zarządzaniu organizacją, analizująca dotychczasowe oraz własne wyniki badań empirycznych w tym zakresie, w warunkach polskich”.

Prof. UMCS dr hab. Mariusz Hofman:

Recenzowana monografia podejmuje problematykę organizacji projektowo-procesowej, koncentrując się na jej istocie oraz specyfice funkcjonowania. Podjęta tematyka jest aktualna, zaś postawiony problem badawczy interesujący, zlokalizowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Piotr Sliż
Dr inż., adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami biznesowymi oraz implementacji nowoczesnych technologii informatycznych w organizacjach zorientowanych procesowo. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z projektowaniem organizacji procesowych, transformacją organizacji z funkcjonalnych w procesowe, metodami opomiarowania procesów z wykorzystaniem metod statystycznych oraz implementacji nowoczesnych technologii iCt. Ponadto autor wielu międzynarodowych badań w zakresie oceny dojrzałości procesowej organizacji. Członek Polskiego towarzystwa Ekonomicznego, iMPA, Association of Business Process Management Professional international oraz Association for Computing Machinery. Doświadczony konsultant w zakresie usprawnienia procesów biznesowych, analiz procesów posprzedażnych, audytów procesów gwarancyjnych w sektorze motoryzacyjnym w Europie.

Książki tego autora

Ackoff, R.L. (1973). O system pojęć systemowych, „Prakseologia”, 2.
Adamik, A., Matejun, M. (2012). Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, „Podstawy Zarządza-
nia”, 41–84.
Afuah,  A.  (2003).  Business  models:  A  strategic  management  approach,  McGraw-Hill/Irwin,
Boston.
Ahrens, V. (2018). Complementarity of project and process management (No. 2018-02). Arbeitspa-
piere der Nordakademie.
Ajayi, O.M., Odusanya, K., Morton, S. (2017). Stimulating employee ambidexterity and employee
engagement in SMEs, Management Decision.
Amit, R., Zott, C. (2001). Value creation in e‐business, „Strategic management journal”, 22(6–
7), 493–520.
Andersen, E.S., Jessen, S.A. (2003). Project maturity in organisations, „International journal of
project management”, 21(6), 457–461.
Anderson, D.K., Merna, T. (2003). Project management strategy – project management represented
as a process based set of management domains and the consequences for project management stra-
tegy. “International Journal of Project Management”, 21(6), 387–393.
Archibald, R., Prado, D. (2014). Introduction to maturity in project management, „PM World
Journal”, 3(1), 1–14.
Ardito, L., Besson, E., Petruzzelli, A.M., Gregori, G.L. (2018). The influence of production, IT,
and logistics process innovations on ambidexterity performance, „Business Process Manage-
ment Journal” Volume 24 Issue 5.
Argyris, C. (1965). Zrozumienie zachowania ludzkiego w organizacji-jeden punkt widzenia, w:
Nowoczesna teoria organizacji, M. Haire (red.), Warszawa.
Artto, K., Kujala, J., Dietrich, P., Martinsuo, M. (2008). What is project strategy?, „International
Journal of Project Management”, 26(1), 4–12.
Artto, K., Lehtonen, M., Aaltonen, K., Aaltonen, P., Kujala, J., Lindeman, S., Murtonen, M.
(2009). Two types of project strategy–empirical illustrations in project risk management, w:  Ninth
International  Conference  of  the  International  Research  Network  on  Organising  by  Projects,
IRNOP IX Research Conference.
Atuahene-Gima, K. (2005). Resolving the capability-rigidity paradox in new product innovation,
„Journal of Marketing”, Vol. 69, No. 4, 61–83.252 Bibliografia
Aubry, M., Brunet, M. (2016). Organizational design in public administration: Categorization of
project management offices. Project Management Journal, 47(5), 107–129.
Auksztol, J., Chomuszko, M. (2012). Modelowanie organizacji procesowej, PWE, Warszawa.
Baden-Fuller,  C.,  Haefliger,  S.  (2013).  Business  models  and  technological  innovation,  „Long
Range Planning”, 46(6), 419–426.
Bai, C., Sarkis, J. (2013). A grey-based DEMATEL model for evaluating business process mana-
gement critical success factors, „International Journal of Production Economics”, 146(1),
281–292.
Batko, R. (2009). Urząd gminy jako organizacja procesowa, „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty
Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, (4 (8)).
Baumard, P. (2012). Le vide stratégique, CNRS, Paris.
Becker, J., Knackstedt, R., Pöppelbuß, J. (2009). Developing maturity models for IT management,
„Business & Information Systems Engineering”, 1(3), 213–222.
Becker, K., Rosemann, M. (2001). Business process lifecycle management, White paper.
Beierle, T C., Cayford J. (2002). Democracy in Practice: Public Participation in Environmental
Decisions. Book News. Inc: Portland, OR.
Belt, P., Oiva-Kess, A., Harkonen, J., Mottonen, M., Kess, P. (2009). Organisational maturity
and functional performance, „International Journal of Management and enterprise deve-
lopment”, 6(2), 147–164.
Bełz, G. (2014). Organizational  ambidexterity  w  strategii  konkurencyjności  przedsiębiorstwa, w:
Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, R. Krupski (red.), WWSZiP, Wałbrzych,
s. 257–266.
Bełz, G., Pindelski, M. (2010). Dyfuzja wiedzy w rozwijaniu orientacji procesowej przedsiębior-
stwa produkcyjnego: studium przypadku interdyscyplinarnych zespołów koordynujących, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (93), 31–42.
Białowąs,  P.,  Tabaszewska,  E.  (1999).  Metoda  ciągłej  oceny  w  realizacji  klient-dostawca
wewnętrzny. „Problemy Jakości”, 31(12), 38–41.
Bielski, M. (1992). Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź.
Bierly, P.E., Damanpour, F., Santoro, M.D. (2009). The application of external knowledge: orga-
nizational  conditions  for  exploration  and  exploitation,  „Journal  of  Management  Studies”,  
Vol. 46, No. 3, 481–509.
Bitkowska, A. (2013). Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
Bitkowska A. (2017). Zarządzanie wiedzą w organizacjach procesowych, w: Kiełtyka L., Kobis P.
(red. nauk.), Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, Wydaw-
nictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Bitkowska,  A.  (2018).  Biuro  zarządzania  procesami  w  teorii  iw  praktyce  gospodarczej,  Difin,
Warszawa.
Bitkowska,  A.  (2019).  Zintegrowane  zarządzanie  procesowe–perspektywa  projektów  i  wiedzy,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, (36), 7–19.
Bitkowska, A. (2019). Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organiza-
cjach, C.H. Beck, Warszawa.253 Bibliografia
Bitkowska, A., Kolterman, K., Wójcik, G., Wójcik, K. (2011). Zarządzanie procesami w przed-
siębiorstwie. Difin, Warszawa.
Bitkowska, A., Sliż, P., Tenbrink, C., Piasecka, A. (2020). Application of Process Mining on the
Example of an Authorized Passenger Car Service Station in Poland, „Foundations of Mana-
gement”, 12(1), 125–136.
Bledow, R., Frese, M., Anderson, N.R., Erez, M., Farr, J.L. (2009). A dialectic perspective on
innovation: Conflicting demands, multiple pathways, and ambidexterity , „Industrial and Orga-
nizational Psychology”, 2, 305–337.
Bloem, J., Van Doorn, M., Duivestein, S., Excoffier, D., Maas, R., Van Ommeren, E. (2014).
The fourth industrial revolution, „Things Tighten”, 8.
Boone, T., Ganeshan, R., Hicks, R.L., Sanders, N.R. (2018). Can Google Trends Improve Your
Sales Forecast?, „Production and Operations Management”, 27(10), 1770–1774.
Bouchbout, K., Alimazighi, Z. (2011). Inter-organizational  business  processes  modelling  frame-
work, w: ADBIS (2) (45–54).
Bourgault, M., Lefebvre, E., Lefebvre, L.A., Pellerin, R., Elia, E. (2009). Measuring performance
of distributed projects: A proposed methodology, „International Journal of Management and
Enterprise Development”, 6(2), 212–229.
Brajer-Marczak, R. (2010). Rola menedżera procesu w podnoszeniu efektywności procesu w przed-
siębiorstwach zorientowanych na jakość, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu”, (144), 34–41.
Brajer-Marczak, R. (2014). Dojrzałość procesowa w przestrzeni wewnątrzorganizacyjnej, „Koncep-
cje procesowe i projektowe w zarządzaniu”, 19.
Brajer-Marczak, R. (2015). Doskonalenie procesów w organizacjach oparte na współpracy z klien-
tami w kontekście orientacji na jakość, „Studia i Prace WNEiZ US”, (39/4), 11–26.
Brajer-Marczak, R. (2017). Dojrzałość  procesowa  i  dojrzałość  projektowa  organizacji  –  analiza
porównawcza, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 18(3.2), 51–66.
Brajer-Marczak, R., Piwowar-Sulej, K. (2017). Właściciel procesu, menedżer procesu, kierownik
projektu-analiza porównawcza ról i kompetencji, „Marketing i Rynek”, (4 ), 22–31.
Bratnicki, M. (2008). Zarys kontekstualnej teorii przedsiębiorczości organizacyjnej, „Organizacja
i Kierowanie”, (2), 7–20.
Breu, R., Dustdar, S., Eder, J., Huemer, C., Kappel, G., Köpke, J., Rinderle-Ma, S. (2013).
Towards living inter-organizational processes. In 2013 IEEE 15th Conference on Business
Informatics (363–366). IEEE.
Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Broniewska, G. (1998).  Pojęcie  „klienta  wewnętrznego”  w  zarządzaniu  jakością, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa”, (10), 15–17.
Broniewska, G. (1999). Klient wewnętrzny w łańcuchu tworzenia wartości, „Przegląd Organiza-
cji”, (7/8), 55–58.
Bronk, A. (2011). Pojęcie i rodzaje metody naukowej, w: Podstawy naukoznawstwa, P. Kawalec,  
R. Wodzisz (red.), t. 1, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
De Bruijn, H., Ten Heuvelhof, E. (2010). Process management: why project management
fails in complex decision making processes. Springer Science & Business Media, Berlin.
Bryne, J.A. (1993). The horizontal corporation, „Business Week”, 13 December, 76–81.254 Bibliografia
Brzeziński, M. (2014). Procesy projektowania systemów logistycznych, „Logistyka”, (6).
Brzozowski, M. (2014). Metody zarządzania portfelem projektów, „Studia Oeconomica Posna-
niensia”, 2(11).
Brzóska, J. (2009). Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania
przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie”, 2(6), 5–23.
Bukłaha, E. (2009). Formy  organizacji  projektowej, „Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ZESZYTY NAUKOWE” nr 129, rok 2009.
Bukłaha,  E.  (2016).  Strategiczny  controlling  projektów  –  wyniki  badań  2014–2015,  „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (421), 47–62.
Bukłaha, E., Trocki, M., Juchniewicz, M., Wyrozębski, P., Metelski, W., Sońta-Drączkowska,
E., Grucza, B. (2016). Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań. Oficyna Wydaw -
nicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016.
Cabała, P. (2007). Prakseologiczna analiza działania, „Prakseologia”, (147), 9–17.
Cabała, P. (red.). (2018). Zarządzanie  portfelem  projektów  w  organizacji:  Koncepcje  i  kierunki
badań, Mfiles pl.
Caniëls, M. C., & Veld, M. (2019). Employee ambidexterity, high performance work systems
and innovative work behaviour: how much balance do we need?. The international journal
of human resource management, 30(4), 565-585.
Caniëls,  M.C.,  Neghina,  C.,  Schaetsaert,  N.,  (2017).  Ambidexterity  of  employees:  the  role  
of  empowerment  and  knowledge  sharing,  „Journal  of  Knowledge  Management”,  Vol.  21,  
No. 5, 1098–1119.
Caniëls, M.C.J., Veld, M. (2016). Employee ambidexterity, High Performance Work Systems and
Innovative Work Behaviour, „International Journal of Human Resource Management”,
Volume 30, 2019 - Issue 4.
Carneiro, H.A., Mylonakis, E. (2009). Google trends: a web-based tool for real-time surveillance of
disease outbreaks, „Clinical infectious diseases”, 49(10), 1557–1564.
Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2010). From strategy to business models and onto tactics,
„Long Range Planning”, 43(2–3), 195–215.
Chandrasekaran, A., Linderman, K., Schroeder, R. (2012). Antecedents to ambidexterity com-
petency  in  high  technology  organizations, „Journal of Operations Management”, 30(1–2),
134–151.
Chen, H., Daugherty, P.J., Landry, T.D. (2009). Supply chain process integration: a theoretical fra-
mework, „Journal of Business Logistics”, Vol. 30, No. 2, 27–46.
Chesbrough, H. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from tech -
nology, Harvard Business Press.
Chesbrough, H. (2007). Business model innovation: its not just about technology anymore. “Stra-
tegy & leadership”.
Chesbrough, H. (2010). Business  model  innovation:  opportunities  and  barriers, „Long Range
Planning”, 43(2–3), 354–363.
Chesbrough, H., Rosenbloom, R.S. (2002). The role of the business model in capturing value from
innovation: evidence from Xerox Corporations technology spin‐off companies, „Industrial and
corporate change”, 11(3), 529–555.255 Bibliografia
Chmielecki, M. (2013). Zarządzanie  konfliktem w   zespołach  projektowych  w  świetle  wyników
badań, „Społeczne Problemy Zarządzania Projektami”, cz. I, 7.
Choi, H., Varian, H. (2012). Predicting the present with Google Trends, „Economic Record”,
88, 2–9.
Chomuszko,  M.  (2015).  Controlling  procesów:  jak  wdrożyć,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa.
Chrapko, M. (2010). CMMI:  Doskonalenie  procesów  w  organizacji, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
Chrisidu-Budnik, A., Korczak, J., Pakuła, A., Supernat, J. (2005). Nauka organizacji i zarządza-
nia, Kolonia Limited, Wrocław.
Cie, K.M. (2015). Agile in Automotive – State of Practice 2015, „Study, Kornwestheim”, 58.
Cieśliński, W. (2009). Procesowa orientacja przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 52, 41–48.
Cieśliński, W.B., Mierzyński, J. (2014). Model strategiczny odnowy procesów biznesowych przed-
siębiorstw sektora motoryzacyjnego, „Research Papers of the Wroclaw University of Econo-
mics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (340).
Cieśliński, W.B., Chomiak-Orsa, I., Mierzyński, J. (2014). Dojrzałość projektowa i procesowa
przedsiębiorstw–aspekty metodologiczne, „Koncepcje procesowe w zarządzaniu”, 26.
Cleveland, W.S., Devlin, S.J. (1988). Locally weighted regression: an approach to regression analysis
by local fitting, „Journal of the American Statistical Association”, 83(403), 596–610.
Constant, F., Calvi, R., Johnsen, T.E. (2020). Managing tensions between exploitative and explo-
ratory innovation through purchasing function ambidexterity, „Journal of Purchasing and Sup-
ply Management”, 26(4), 100645.
Cova,  B.,  Ghauri,  P.N.,  Salle,  R.  (2002).  Project  marketing:  beyond  competitive  bidding  (No.
hal-02298023).
Crawford, J.K. (2006). Project management maturity model, Auerbach Publications, New York.
Cyfert,  S.  (2006).  Strategiczne  doskonalenie  architektury  procesów  w  zarządzaniu  przedsiębior-
stwem, „Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu”, (28).
Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J., Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny
w  naukach  o  zarządzaniu  –  logika  wyodrębnienia,  identyfikacja  modelu  koncepcyjnego  oraz
zawartość tematyczna, „Organization and Management”, (161).
Czakon, W. (2012). Równowaga a wzrost – relacja odwróconego w naukach o zarządzaniu, „Prze-
gląd Organizacji”, 10, 7–10.
Czakon,  W.  (2017).  Tworzenie  teorii  w  naukach  o  zarządzaniu,  „Wyzwania  współczesnego
zarządzania strategicznego”, 143–160.
Czarnecki, M. (2013). Eksploracja i eksploatacja jako dylemat organizacyjnego uczenia się, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (310), 32–42.
Czekaj, J. (red.). (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi: aspekt metodyczny, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Czermiński,  A.,  Trzcieniecki,  J.  (1973).  Elementy  teorii  organizacji  i  zarządzania,  PWN,
Warszawa.
Czermiński, A., Czerska, M., Nogalski, B., Rutka, R., Apanowicz, J. (2001). Zarządzanie orga-
nizacjami, TNOiK, Toruń, 4–7.256 Bibliografia
Czermiński, A., Grzybowski, M., Ficoń, K. (1999). Podstawy organizacji i zarządzania, Wyż-
sza Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia.
Czubasiewicz, H., Grajewski, P., Sliż, P. (2018). Dojrzałość procesowa hoteli i obiektów noclego-
wych w Polsce–wyniki badania empirycznego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej.
Organizacja i Zarządzanie”.
Dangel, J.W. (1994). Business Process Reengineering: radikale Umgestaltung von Geschaftsprozessen,
„Management Zeitschrift Industrielle Organisation”, 63(5), 31–33.
Davenport, T.H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology,
Harvard Business School Press, Boston, MA.
Davies, A., Hobday, M. (2005). The business of projects: managing innovation in complex products
and systems, Cambridge University Press.
De Bruin, T., Rosemann, M., Freeze, R., Kaulkarni, U. (2005). Understanding the main phases
of developing a maturity assessment model, w: Australasian Conference on Information Systems
(ACIS) (8–19), Australasian Chapter of the Association for Information Systems.
DeFillippi R., Arthur M. (1998). Paradox in project-based enterprise: the case of film making, Cali-
fornia management review, 40(2), 125–139.
Del Giudice, M., Soto-Acosta, P., Carayannis, E., Scuotto, V. (2018). Emerging perspectives on
business process management (BPM): IT-based processes and ambidextrous organizations, theory
and practice, „Business Process Management Journal”.
Delińska, L., Sliż, P. (2019). Customer satisfaction with after-sales services in the automotive sector
in relation to the level of process maturity of the organization, „Przedsiębiorczość i Zarządza-
nie”, 20 (6, cz. 2 Zmiany w myśleniu marketingowym), 25–40.
Demil, B., Lecocq, X. (2010). Business model evolution: in search of dynamic consistency, „Long
Range Planning”, 43(2–3), 227–246.
Devinney, T.M., Midgley, D.F., Venaik, S. (2000). The optimal performance of the global firm:
formalizing and extending the integration-responsiveness framework, „Organization Science”,
Vol. 1,No. 6, 674–695.
Dezi, L., Santoro, G., Gabteni, H., Pellicelli, A.C. (2018). The role of big data in shaping ambi-
dextrous business process management: Case studies from the service industry, „Business Process
Management Journal”.
Dickson, D., Ford, R., Kumar, V., Smart, P. A., Maddern, H., Maull, R.S. (2008). Alternative
perspectives on service quality and customer satisfaction: the role of BPM, „International Jour-
nal of Service Industry Management”, Volume 24 Issue 5.
Dietrich, B. (2010). Prozessmanagement und Projektmanagement im Dialog.
do Amaral Gonçalves, M.L., Garcez, M.P. (2016). The Relationship Between Business Model and
Project Management, „Revista De Gestao E Projetos”, 7(2), 110.
Dolata, M. (2013). Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Pol-
sce, „Organization and Management”, (158).
Donate, M.J., Guadamillas, F. (2011). Organizational factors to support knowledge management
and innovation, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 15, No. 6, 890–914.
Dreczka, A., Sliż, P. (2018). Knowledge as a factor of process maturity growth in Polish logistic
organizations, w: TranSopot Conference (221–231). Springer, Cham.
Drucker, P. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.257 Bibliografia
Drzewiecki, J. (2016). Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji,
In Management Forum (Vol. 4, No. 1, 11–16).
Ekinsmyth,  C.  (2002).  Project  organization,  embeddedness  and  risk  in  magazine  publishing,
„Regional studies”, 36(3), 229-243.
Elkins, D.A., Huang, N., Alden, J.M. (2004). Agile manufacturing systems in the automotive indu-
stry, „International Journal of Production Economics”, 91(3), 201–214.
Engwall, M. (2003). No  project  is an island:  linking  projects  to  history  and  context, „Research
Policy”, 32(5), 789–808.
Falencikowski, T. (2017). Zdolności dynamiczne do rozpoznawania nowych możliwości generowa-
nia wartości w modelu biznesu, w: Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności przedsiębiorstw,
red. K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
Feddern, U. (2014). Projektmanagement und Prozessmanagement-Wie passt das zusammen.
Felch, V., Asdecker, B. (2020). Quo Vadis, Business Process Maturity Model? Learning from the Past
to Envision the Future, w: International Conference on Business Process Management (368–383).
Springer, Cham.
Ferraris, A., Monge, F., Mueller, J. (2018). Ambidextrous IT capabilities and business process per-
formance: an empirical analysis, „Business Process Management Journal”.
Festa, G., Safraou, I., Cuomo, M.T., Solima, L. (2018). Big data for big pharma, „Business Pro-
cess Management Journal”, Volume 24 Issue 5.
Fisher, D.M. (2004). The business process maturity model: a practical approach for identifying oppor-
tunities for optimization, „Business Process Trends”, 9(4), 11–15.
Flieger, M. (2013). Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania
publicznego. Zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin – wyniki badań, „Nie-
równości społeczne a wzrost gospodarczy”, (35), 113–124.
Flieger, M. (2016). Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości
procesowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Fraser, P., Moultrie, J., Gregory, M. (2002). The use of maturity models/grids as a tool in asses-
sing  product  development  capability, w:  IEEE  international  engineering  management  confe-
rence (Vol. 1, 244–249). IEEE.
Gabryelczyk,  R.  (2000).  Reengineering:  restrukturyzacja  procesowa  przedsiębiorstwa,  Katedra
Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Wydział Nauk Ekonomicznych.
Uniwersytet Warszawski.
Gann, D., Salter A. (2000). Innovation in project-based, service-enhanced firms: the construction of
complex products and systems, „ Research policy”, 29 (7-8), 955–72.
Gardner,  R.  (2004).  The  Process-focused  Organization:  A  Transition  Strategy  for  Success,  ASQ
Quality Press, Milwaukee, WI.
Gasik, S. (2014). Model zarządzania projektami publicznymi, „Kwartalnik Naukowy Uczelni
Vistula”, (2, 40), 31–60.
Gasparski, W. (red.). (1988). Projektoznawstwo: elementy wiedzy o projektowaniu, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Gastaldi, L., Appio, F.P., Corso, M., Pistorio, A. (2018). Managing the exploration-exploita-
tion paradox in healthcare, „Business Process Management Journal”.258 Bibliografia
Gawin,  B.,  Marcinkowski,  B.  (2014).  Czy  adaptacyjne  zarządzanie  procesami  biznesowymi  to
metoda pozwalająca na zdobycie przewagi konkurencyjnej?, „e-mentor”, (5 (57), 62–73.
Gawlik, E., Kabaria, H., Kaur, S. (2011). Predicting tourism trends with Google Insights, „Acces-
sed December”, 1.
Giacosa, E., Mazzoleni, A., Usai, A. (2018). Business process management (BPM), „Business
Process Management Journal”.
Gibson, C.B., Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organiza-
tional ambidexterity, „Academy of Management Journal”, 47.
Gilbert, C.G. (2006). Change in the presence of residual fit: Can competing frames coexist?, „Orga-
nization Science”, 17(1), 150–167.
Gliszczyński, G., Tomaszewski, J. (2006). Podejście funkcjonalne i procesowe w restrukturyzacji
przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wro-
cławskiej. Studia i Materiały”, 79(21), 63–74.
Głuszek, E. (2014). Zarys modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem reputacji, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (356), 50–71.
Głuszek, E., Kacała, J. (2015). Metodologiczne podstawy projektowania modeli dojrzałości, „Nauki
o Zarządzaniu”, 2, 26–42.
Goh, S., Richards, G. (1997). Benchmarking the learning capability of organizations, „European
Management Journal”, Vol. 15, No. 5, 575–583.
Grajewski, P. (2003). Koncepcja struktury organizacji procesowej, Towarzystwo Naukowe Organi-
zacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń.
Grajewski, P. (2004). Organizacja procesowa – współczesne wyzwanie, „Przegląd Organizacji”,
(12), 21–24.
Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
Grajewski, P. (2009). Uwarunkowania implementacji procesów do organizacji, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (52), 381–388.
Grajewski, P. (2012). Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
Grajewski, P. (2016). Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
Grajewski, P., Nogalski, B. (2004). Potencjalne źródła niesprawności w organizacji procesowej, w:
Podejście procesowe w zarządzaniu, M. Romanowska, M. Trocki (red.), Oficyna Wydawni-
cza SGH, Warszawa, s. 57–62.
Grajewski, P., Sliż, P., Tenbrink, C. (2021). Assessing efficiency and effectiveness in the automotive
after-sales processes, „International Journal of Services and Operations Management”.
Grant,  K.P.,  Pennypacker,  J.S.  (2006).  Project  management  maturity:  An  assessment  of  project
management capabilities among and between selected industries, „IEEE Transactions on engi-
neering management”, 53(1), 59–68.
Grela, G., Hofman, M., Piasecka, A. (2012). Podejście procesowe w organizacjach zorientowanych
projakościowo. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (264 Orientacja
na wyniki-modele, metody i dobre praktyki), 109–117.
Groznik, A. (2009). Business Model Design Using Business Process Modelling: Case Of Slovenian
Transport Logistics Cluster Creation, „ECMS” (11–17).
Gruchman, G. (2002). Orientacja na procesy biznesowe, „Manager”, 7.259 Bibliografia
Grudowski, P. (2007). Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich
przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Grün, O. (2004). Taming giant projects: Management of multi-organization enterprises, Springer
Science & Business Media.
Gruszczyński, M. (2000). Dobór zmiennych objaśniających do modelu logitowego, „Przegląd Sta-
tystyczny”, 47(1–2), 175–186.
Gruszczyński, M. (2007). Uporządkowany model logitowy: zastosowania biznesowe i finansowe,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie-
czenia”, (6), 83–90.
Grzesik, K., Piwowar-Sulej, K. (2013). Kierownik projektu – menedżer czy przywódca?, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” Nr 4(36)/2013.
Grzeszkiewicz-Radulska, K. (2012). Metody badań pilotażowych, „Acta Universitatis Lodzien-
sis. Folia Sociologica”, (42), 113–141.
Guisado-González, M., González-Blanco, J. Coca-Pérez, J.L. (2017). Analyzing  the relation-
ship between exploration, exploitation and organizational innovation, „Journal of Knowledge
Manag.”, Volume 21 Issue 5.
Gumusluoglu, L., Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity and organizational inno-
vation, „Journal of Business Research”, Vol. 62, No. 4, 461–473.
Haffer,  J.  (2012).  Zarządzanie  projektami  w  przedsiębiorstwach,  „Ekonomika  i  Organizacja
Przedsiębiorstwa”, (11), 3–10.
Hajduk, Z. (2001). Ogólna metodologia nauk, Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin.
Hall, P., Fred, M. (2017). A projectified public administration: How projects in Swedish local govern -
ments become instruments for political and managerial concerns, „Statsvetenskaplig tidskrift”,
1, 119.
Hallerbach, A., Bauer, T., Reichert, M. (2008). Managing Process Variants in the Process Lifecycle.
In: 10th Int’l Conf. on Enterprise Information Systems (ICEIS’08), June 2008, Barcelona, Spain
Hammer, M., Champy, J. (1993). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolu-
tion, New York, NY: HarperBusiness.
Hammer, M. (1996). Beyond Reengineering: How the Process-centered Organisation is Changing
Our Work and Our Lives, HarperCollins, New York, NY.
Hammer, M. (1999). Reinżynieria i jej następstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hammer, M. (2007). The Process audit, „Harvard Business Review”, Vol. 85, No. 4, 111–123.
Hammer, M., Champy, J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management
Institute, Warszawa.
Harrington, H.J., Esseling, E.K., Nimwegen, H.V. (1997). Business process improvement work-
book, New York: McGraw-Hill.
Harter, D.E., Krishnan, M.S., Slaughter, S.A. (2000). Effects of process maturity on quality, cycle
time, and effort in software product development, „Management Science”, 46(4), 451–466.
Harvey, J., Aubry, M. (2018). Project and processes: a convenient but simplistic dichotomy, „Interna-
tional Journal of Operations & Production Management”, 38(6), 1289–1311.
Haverila, M.J., Fehr, K. (2016). The impact of product superiority on customer satisfaction in project
management, „International Journal of Project Management”, 34(4), 570–583.260 Bibliografia
Hedman, J., Kalling, T. (2003). The business model concept: Theoretical underpinnings and empiri-
cal illustrations, „European Journal of Information Systems”, 12(1), 49 –59
Hellgren, B., Stjernberg, T. (1995). Design and implementation in major investments – a project
network approach, „Scandinavian Journal of Management”, 11(4), 377–394.
Hellström, M., Wikström, K. (2005). Project  business  concepts  based  on  modularity–improved
manoeuvrability  through  unstable  structures,  „International  Journal  of  Project  Manage-
ment”, 23(5), 392-397.
Hernaus, T., Vuksic, V.B., Štemberger, M.I. (2016). How to go from strategy to results?, „Institu-
tionalising BPM governance within organisations. Business Process Management Jour-
nal”, Volume 22 Issue 1.
Highsmith, J. (2010). Agile Project Management Creating lnnovaiive Produas, AddisonWesley,
Boston.
Hillson, D.A. (1997). Towards a risk maturity model, „The International Journal of Project &
Business Risk Management”, 1(1), 35-45.
Hobbs, B., Aubry, M., Thuillier, D. (2008). The project management office as an organisational
innovation. “International journal of project management”, 26(5), 547–555.
Hobday,  M.  (1998).  Product  complexity,  innovation  and  industrial  organization,  „Research
Policy”, 26(6), 689–710.
Gareis, R., Stummer, M. (2006). Prozesse & Projekte, Manz, Wien.
Hogan,  T.J.  (2008).  The  adaptive  leadership  maturity  model,  „Organization  Development
Journal”, 26(1).
Hofmann, H.F., Yedlin, D.K., Mishler, J.W., Kushner, S. (2007). CMMI (R) for Outsourcing:
Guidelines for Software, Systems, and IT Acquisition (The SEI Series in Software Engineering),
Addison-Wesley Professional.
Hopej, M. (2004a). O  podobieństwach  struktur  organizacyjnych, „Przegląd Organizacji”, (3),
18–20.
Hopej, M. (2004b). Struktury organizacyjne: podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania struk-
turalne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Hopej-Kamińska, M., Hopej, M., Kamiński, R. (2013). Tworzenie organizacji projektowej – stu-
dium przypadku, „Zarządzanie i Finanse”, 4(2), 107–119.
Hostelet, G. (1932). Aperçu sur les positions des problèmes de l’action. Revue Philosophique de la
France et de l’Étranger, 113, 245–278.
Hrabal, M., Trčka, L., Tuček, D. (2014). Process owner and his competencies. Knowledge for
Market Use 2014: Media and Communication in the 21st Century.
Huffner, T. (2007). Bpm Maturity Model-Towards a Framework for Assessing the Business Process,
GRIN Verlag.
Ibbs, C. W., Kwak, Y.H. (2000). Assessing project management maturity, „Project Management
Journal”, 31(1), 32–43.
Ind, N., Coates, N. (2013). The meanings of co-creation, „European Business Review”, 25(1),
86–95.
Ittner, C.D., Larcker, D.F. (1997). The performance effects of process management techniques, Mana-
gement Science, 1997, vol. 43, issue 4, 522–534.261 Bibliografia
Jabłoński, M. (2016). Od  prakseologii  do  badań  w  działaniu.  Wokół  synergii  i  antagonizmów,
„Przegląd Badań Edukacyjnych”, 2(23).
Jagoda, H., Lichtarski, J. (2003). O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania
przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji”, (01), 3–6.
Jaki, A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.). Restrukturyzacja.  Teoria  i  praktyka  w  obliczu  nowych
wyzwań.  Księga  pamiątkowa  dla  uczczenia  Jubileuszu  45-lecia  pracy  naukowo-dydaktycznej
prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, 2011, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków.
Jansen, J.J.P., George, G., Van den Bosch, F.A.J.,Volberda, H.W. (2008). Senior team attributes
and organizational ambidexterity: The moderating role of transformational leadership, „Journal
of Management Studies”, 45, 982–1007
Jansen, J.J., Tempelaar, M.P., van den Bosch, F.A., Volberda, H.W. (2009). Structural differentia-
tion and ambidexterity: The mediating role of integration mechanisms, „Organization Science”,
20, 797–811.
Jasińska, K. (2016). Inteligentna organizacja projektowa, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów/Szkoła Główna Handlowa”, (149), 185–204.
Jedynak,  P.,  Bąk,  S.  (2018).  Modele  oceny  dojrzałości  zarządzania  ryzykiem,  „Problemy
Jakości”, 50.
Johnson, M.W., Christensen, C.M., Kagermann, H. (2008). Reinventing your business model,
„ Harvard Business Review”, 86(12), 57–68.
Jokiel, G. (2017). Procesy a projekty – stabilność a zmiana, „Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu”, (463), 26-33.
Juchniewicz, M. (2009b). Dojrzałość  projektowa  organizacji  i  jej  zastosowanie  w  zarządzaniu,
„Przegląd Organizacji”, (7–8), 26–30.
Juchniewicz, M. (2009a). Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa.
Juchniewicz, M. (2012a). Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojrzałości pro-
jektowej organizacji działających w Polsce, w: Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu pro-
jektami, Wyrozębski P., Juchniewicz M., Metelski W. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa.
Juchniewicz, M. (2017). Dojrzałość organizacji w angażowaniu interesariuszy projektu w procesy
zmian.Management  Forum,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  ekonomicznego  we  Wrocła-
wiu, Wrocław 2017, vol. 5, no. 1, s. 7–12.
Junni, P., Sarala, R., Taras, V., Tarba, S.Y. (2013). Organizational ambidexterity and performance:
A meta-analysis, „Academy of Management Perspectives”, 27, 299–312
Jurczuk, A. (2019). Wieloaspektowa identyfikacja i typologia źródeł niespójności procesów bizneso-
wych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
Kalinowski, B.T. (2019). Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji. Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź.
Kalinowski, T. (2013). Model oceny dojrzałości procesowej – konstrukcja i metodyka zastosowania,
„Przegląd Organizacji”, (12), 27–32.
Kalinowski, T.B. (2011). Modele oceny dojrzałości procesów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź.262 Bibliografia
Kamiński, S. (1992). Nauka i metoda: Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk , Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Lublin.
Kang, S.-C., Snell, S.A. (2009). Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: A fra-
mework for human resource management, „Journal of Management Studies”, 46, 65–92.
Kania, K. (2009). Rozszerzony model dojrzałości procesowej dla organizacji administracji
publicznej, „Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach”, 73–81.
Kania, K. (2013). Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzysta-
niem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych, „Prace Naukowe. Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach”, Katowice.
Kaplan,  R.S.,  Cooper,  R.  (2000).  Zarządzanie  kosztami  i  efektywnością,  Dom  Wydawniczy
ABC-Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Transforming the balanced scorecard from performance measure-
ment to strategic management: Part 1, „Accounting horizons”, 15(1), 87–104.
Karande, A.M., Kalbande, D.R. (2015). Business process analyzed factors affecting business model
innovation, w:  2015 International Conference on Nascent Technologies in the Engineering Field
(ICNTE) (1–5), IEEE.
Karpiuk, G., Świętoniowska, J. (2017). Model dojrzałości projektowej jako narzędzie zarządzania
w uczelni wyższej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 18(4), 69–83.
Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1992). Why teams matter. The McKinsey Quarterly,
(3), 3-28.
Kerremans, M. (2018). Market guide for process mining, Gartner Inc.
Kerzner, H. (2001). Strategic planning for project management using a project management maturity
model, John Wiley & Sons.
Kerzner, H. (2003). Project management a systems approach to planning scheduling and controlling,
John Will & Sons, New Jersey.
Kerzner, H. (2005). Advanced project management, Helion, Gliwice.
Khatibian, N., Jafari, H.A. (2010). Measurement of knowledge management maturity level within
organizations. Business strategy series, Volume 11 Issue 1.
Khoshgoftar, M., Osman, O. (2009). Comparison of maturity models. In 2009 2nd IEEE Interna-
tional Conference on Computer Science and Information Technology (297–301). IEEE.
Kisielnicki, J. (2011). Zarządzanie projektami: ludzie, procedury, wyniki, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa.
Klatka, N. (1973). Przedsięwzięcie, w: Mały słownik cybernetyczny, PWE, Warszawa.
Klimiuk, J. (2009). Rola kierownika projektu oraz zespołu projektowego w zarządzaniu projektami,
„Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, 35–45.
Klincewicz, K. (2009). Zastosowania bibliometrii w naukach o zarządzaniu, „Problemy Zarzą-
dzania”, 7(4), 130–156.
Kmiec, D. (2015). Zastosowanie modelu logitowego do analizy czynników wpływających na bez-
robocie wśród ludności wiejskiej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, (110).
Knop, L., Brzóska, J. (2016). Rola innowacji w tworzeniu wartości przez modele biznesu, „Zeszyty
Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska” nr 99.263 Bibliografia
Kobarg, S., Wollersheim, J., Welpe, I. M., Spörrle, M. (2015).  Individual  Ambidexterity  and
Performance in the Public Sector: A Multilevel Analysis, „International Public management
Journal”, 1–35.
Kohlbacher, M., Gruenwald, S. (2011). Process orientation: conceptualization and measure-
ment. Business Process Management Journal, 17(2), 267–283.
Kohlborn, T., Mueller, O., Poeppelbuss, J., Roeglinger, M. (2014). Interview with Michael Rose-
mann on ambidextrous business process management, „Business Process Management Jour-
nal”, Volume 20 Issue 4.
Koontz, H. O’Donnell, С . (1969). Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, PWN,
Warszawa.
Kopera, S. (2000). Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zastosowania podej-
ścia  procesowego  do  zarządzania  organizacją, w: Instrumenty  zarządzania  we  współczesnym
przedsiębiorstwie (zbiór referatów), AE, Poznań.
Kosieradzka A., Smagowicz J. (2016). Analiza porównawcza modeli dojrzałości organizacji, w:
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.). Współczesne  koncepcje  zarządzania  publicz-
nego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Fundacja Gospodarki i Administracji
Publicznej.
Kotarbiński, T. (1970). Sprawność i błąd: z myślą o dobrej robocie nauczyciela, Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Kotarbiński, T. (1973). Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Kotarbiński, T. (1982). Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Kozarkiewicz-Chlebowska,  A.  (2012).  Zarządzanie  portfelami  projektów:  wdrażanie  i  moni-
torowanie  strategii  organizacji  za  pomocą  projektów,  Wydawnictwa  Profesjonalne  PWN,
Warszawa.
Kraśniak, J. (2009). Uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne wdrażania organizacji procesowej,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (52), 389–395.
Krukowski, K. (2016). Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Krzos, G., Przybyła, M. (2004). Identyfikacja czynników zarządzania procesowego w  przedsiębior-
stwie, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, M. Romanowska, M. Tracki (red.), Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 71–78.
Krzyżanowski, L.J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele,
metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kubiak,  B.F.  (2003).  Strategia  informatyzacji,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Gdańskiego,
Gdańsk.
Kucińska-Landwójtowicz, A., Kołosowski, M. (2012). Determinanty dojrzałości procesowej orga-
nizacji. Red. R. Knosala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawni-
cza PTZP, Opole, 655–663.
Kunasz, M. (2013). Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa – wyniki badań, „Zarzą-
dzanie Przedsiębiorstwem”, 16(4).
Kurnal, J. (red.) (1979). Teoria organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa.
Kruszewski L.M. (2003). Organizational Project Management Maturity Model, Project Manage-
ment Institute Inc., Pittsburgh, 7, October 2003.264 Bibliografia
Labovitz,  G.H.,  Lowenhaupt,  M.  (1993).  The  internal  customer,  „Quality  management  in
health care”, 2(1), 39–45.
Lang, F. (1947). Insurance research. Journal of Marketing, 12(1), 66–71.
Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.G., Feld, T., Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0., „Business &
information systems engineering”, 6(4), 239–242.
Laurenza, E., Quintano, M., Schiavone, F., Vrontis, D. (2018). The effect of digital technologies
adoption in healthcare industry: a case based analysis, „Business Process Management Jour-
nal”, Volume 24 Issue 5.
Lee, C.-H., Huang, S.Y., Barnes, F.B., Kao, L. (2010). Business performance and customer relation-
ship management: the effect of IT, organizational contingency and business process on Taiwanese
manufacturers, „Total Quality Management & Business Excellence”, Vol. 21, No. 1, 43–65.
Lee, J., Lee, D., Kang, S. (2007). An overview of the business process maturity model (BPMM),
w: Advances in web and network technologies, and information management (384-395), Sprin-
ger, Berlin, Heidelberg.
Legner, C., Wende, K. (2007). The challenges of inter-organizational business process design-a rese-
arch agenda, Association for Information Systems.
Leszczyńska, A. (2011). Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Li, J.H.J., Man, T.W.Y., Lue, Y.X. (2012). Is Business Process Reengineering a Kind of Business
Model Innovation? A Case Study of a Small Cable TV Company, Proceeding of the 13th
Westlake International Conference on Small and Medium Business (WLICSMB 2011),
s. 28–42.
Lichtarski, J. (2004). O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, w:
Podejście procesowe w zarządzaniu. Tom 1, M. Romanowska, M. Trocki (red.), SGH, War-
szawa, s. 17–20.
Lichtarski, J. (2010). Profile orientacji w  zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki,
w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, H. Jagoda,  
J. Lichtarski (red.), 166-175.
Lichtarski J. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
Lichtarski, J., Czura, M. (2002). O relacjach między koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem,
„Przegląd Organizacji”, (10), 7–9.
Lichtarski, J., Osbert-Pociecha G. (red.) (2019). Procesy i projekty – ciągłość i zmiana, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Lichtarski, J.M. (2009). Struktury procesowe i zadaniowe: analiza porównawcza, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (52), 404–412.
Linder, J.C., Cantrell, S. (2001). Five business‐model myths that hold companies back, Strategy &
Leadership to journal, Volume 29 Issue 6.
Lindkvist, L. (2004). Governing project-based firms: Promoting market-like processes within hierar-
chies, „Journal of Management and Governance”, 8(1), 3–25.
Lindkvist, L. (2008). Project organization: Exploring its adaptation properties, „International Jour-
nal of Project Management”, 26(1), 13–20.265 Bibliografia
Lockamy III, A., McCormack, K. (2004). The development of a supply chain management process
maturity model using the concepts of business process orientation, „Supply Chain Management:
An International Journal”, 9(4), 272–278.
Loo, R. (2002). Working towards best practices in project management: A Canadian study, „Int.  
J. Proj. Manag.”, 20, 93–98.
Lotko, A. (2006). Jakościowe spojrzenie na model dojrzałości organizacyjnej dla zarządzania usłu-
gami informatycznymi, „Organizacja i Kierowanie”, (4), 83–96.
Lovas  B,  Ghoshal  G.  (2000).  Strategy  as  guided  evolution,  „Strategic  Manage  Journal”,  
21, 875–96.
Lubatkin, M.H., Simsek, Z., Ling, Y., Veiga, J.F. (2006). Ambidexterity and performance in small-
-to medium-sized firms: The pivotal role of top management team behavioral integration , „Jour-
nal of management”, 32(5), 646–672.
Łabuda, W. (2009). Koncepcja  wdrożenia  PMO  w  przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe War-
szawskiej Wyższej Szkoły Informatyki”, s. 39–60.
Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010). Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości
zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa, 12–15.
Magretta, J., (2002). Why business models matter, „Harvard Business Review”, 80(5), 86–92.
Maier, A.M., Moultrie, J., Clarkson, P.J. (2012). Assessing Organizational capabilities: reviewing
and guiding the development of maturity grids. IEEE Transactions on Engineering Management,
59. pp. 138-159. ISSN 0018-9391.
Manganelli, R. L., Klein, M.M. (1998). Reengineering: metoda usprawniania organizacji, PWE,
Warszawa.
March,  J.G.  (1991).  Exploration  and  exploitation  in  organizational  learning,  „Organization
Science”, 2(1), 71–87.
March, J.G., Olsen, J.P. (1975). The uncertainty of the past: Organizational learning under ambigu-
ity, „European Journal of Political Research”, 3(2), 147–171.
Marciszewska, A., Nowosielski, S. (2011). Podejście procesowe w usprawnianiu zarządzania pro-
jektami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 169, 73–83.
Marek, S., Białasiewicz, M. (2008). Podstawy nauki o organizacji. Warszawa: PWE.
Markides, C.C. (1999). In search of strategy, „MIT Sloan Management Review”, 40(3), 6.
Markides, C.C. (2013). Business model innovation: what can the ambidexterity literature teach us?,
„Academy of Management Perspectives”, 27(4), 313–323.
Markides, C., Charitou, C. (2004). Competing with dual business models: A contingency approach,
„Academy of Management Executive”, 18(3), 22–36
Markus, M.L., Jacobson, D.D. (2010). Business process governance, w:  Handbook on business
process management 2 (201–222), Springer, Berlin, Heidelberg.
Martusewicz, J., Szumowski, W. (2018). Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność
czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, 1, 180.
Materska, K. (2005). Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, w: Od infor-
macji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Miscellanea Informatologica Varso-
viensia, B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Wydawnictwo SBP, Warszawa,
199–216.266 Bibliografia
Mazurek, M. (2012). Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji
państwowej, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, (24), 189–199.
McAfee, A., Brynjolfsson, E., Davenport, T H., Patil, D.J., Barton, D. (2012). Big data: the
management revolution, „Harvard Business Review”, 90(10), 60–68.
McBride, T., Henderson-Sellers, B. ,Zowghi, D. (2004). Project management capability levels: An
empirical study. 11th Asia-Pacific Software Engineering Conference, Proceedings, 56–63.
McCormack, K. (2007). Business Process Maturity: Theory and Application, BookSurge Publi-
shing, Charleston, SC.
McCormack, K., Johnson, W.C. (2001). Business process orientation: Gaining the ebusiness compe-
titive advantage: CRC Press.
Midler, C., Maniak, R., de Campigneulles, T. (2019). Ambidextrous program management: The
case of autonomous mobility, „Project Management Journal”, 50(5), 571–586.
Miglietta, N., Battisti, E., Carayannis, E., Salvi, A. (2018). Capital structure and business pro-
cess management: evidence from ambidextrous organizations, „Business Process Management
Journal”, Volume 24 Issue 5.
Mikołajczyk, Z. (2004). Metody i techniki organizacji i zarządzania w zarządzaniu procesowym
(na tle XX-wiecznej literatury przedmiotu), w: Podejście procesowe w zarządzaniu, M. Roma-
nowska, M. Trocki (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Mom, T. J.M., van den Bosch, F.A.,Volberda, H.W. (2009). Understanding variation in managers
ambidexterity: Investigating direct and interaction effects of formal structural and personal coordi-
nation mechanisms, „Organization Science”, 20, 812–828.
Morris, M., Schindehutte, M., Allen, J. (2005). The entrepreneurs business model: toward a unified
perspective, „Journal of business research”, 58(6), 726–735.
Müller, R., Rupper, P. (2000). Process reengineering, Astrum, Wrocław.
Musioł-Urbańczyk, A. (2014). System zarządzania projektami jako element systemu informacyj-
nego gminy, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska”, nr 70.
Mutka, S., Aaltonen, P. (2013). The impact of a delivery projects business model in a project-based
firm , „International Journal of Project Management”, 31(2), 166–176.
Nag, R., Gioia, D.A. (2012). From common to uncommon knowledge: Foundations of firm-specific
use of knowledge as a resource, „Academy of Management Journal”, 55(2), 421-457.
Nanz, G. (2012). Prozess-Alignment, „ZFO – Zeitschrift Führung und Organisation”, 03.
Nerurkar, A., Das, I. (2017). Agile Project Management in Large Scale Digital Transformation Projects
in Government and Public Sector: a Case Study of DILRMP Project. w: Proceedings of the 10th
International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (580–581).
Neubauer, T. (2009). An empirical study about the status of business process management, „Business
Process Management Journal”, Vol. 15, No. 2, 166–183.
Niemczyk, J. (2005). Organizacja procesowa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym
otoczeniu, R. Krupski (red.), PWE, Warszawa.
Nieżurawski, L., Pawłowska, B. (2016). Doskonalenie jakości w przedsiębiorstwie jako akcelerator
wzrostu wartości dla interesariuszy, „Quarterly Journal”, 2(17), 23–37.
Nieżurawski, L., Pawłowska, B. (2018). Satysfakcja klienta jako akcelerator zmian w organizacji.
Studium przypadku Jeronimo Martins, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Poli-
technika Śląska”, nr 129. 267 Bibliografia
Nogalski,  B.,  Niewiadomski,  P.  (2016).  Twórczość  jako  domena  elastyczności  przedsiębiorstwa
wytwórczego-próba jej oceny w sektorze maszyn rolniczych, „Studia Ekonomiczne”, 280, 116–131.
Normann, R. (2001). Reframing business: When the map changes the landscape, John Wiley &
Sons, Baffins Lane, Chichester, West Sussex.
Nosowski, A. (2010). Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych , C.H. Beck, Warszawa.
Nowosielski, S. (2008). Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarządzania
organizacją, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (34), 58–70.
Nowosielski,  S.  (2013).  Orientacja  procesowa  w  organizacjach.  Personalne  aspekty  wdrażania,
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 14(12), cz. 3: Współczesne koncepcje, metody i narzędzia
zarządzania: przykłady i problemy zastosowań: nauka dla praktyki gospodarczej i samorządo-
wej, 41–52.
Nowosielski, S. (2017). Procesy i projekty w zarządzaniu zmianą organizacyjną, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (463), 67–86.
Nowosielski, S. (2018). Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania,
„Studia  i  Prace Kolegium  Zarządzania  i  Finansów/Szkoła  Główna  Handlowa”,  (169),
109–129.
Nowosielski, S. (2008). Procesy gospodarcze w organizacjach, [w:] Procesy i projekty logistyczne, red.
S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 40.
O  Reilly,  C.A.,  Tushman,  M.L.  (2004).  The  ambidextrous  organization.  „Harvard  business
review”, 82(4), 74-83.
O’Reilly, C.A., Tushman, M.L. (2008). Ambidexterity as a dynamic capability, „Research in
Organizational Behaviour”, Vol. 28, 185–206.
O’Reilly,  C.,  Tushman,  M.L.  (2011).  Organizational  ambidexterity  in  action:  How  managers
explore and exploit, „California Management Review”, 53, 5–22.
Orłowski, C., Sitek, T., Ziółkowski, A., Kapłański, P., Orłowski, A., Pokrzywnicki, W. (2015).
Metoda projektowania systemów Smart Cities bazowana na Case Based Reasoning, „Przedsię-
biorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, (2–3), 41–61.
Osbert-Pociecha, G. (2017). Zdolność organizacji do zmian–dlaczego zmiany wymagają podejścia
procesowego i/lub projektowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu”, (463), 87–96.
Osterwalder, A. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice.
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C.L. (2005). Clarifying business models: Origins, present, and
future of the concept, „Communications of the association for Information Systems”, 16(1), 1.
Oxford University Press (2004). Oxford English Dictionary: The Definitive Record of the
English Language
Paul, R.J., Hlupic, V., Giaglis, G. (1998). Simulation modeling of business processes. In Proceedings
of the 3rd UK Academy of Information Systems Conference (311–320), D. Avison, D. Edgar-
-Neville (red.), McGraw-Hill, New York.
Paulk, M.C., Curtis, B., Chrissis, M.B., Weber, C.V. (1993). Capability maturity model, version
1.1., „IEEE software”, 10(4), 18–27.
Pawlak, M. (2004). Struktury organizacyjne zarządzania projektami, „Przegląd Organizacji”, (1),
15–18.
Peppard, J., Rowland, P. (1997). Re-engineering, Gebethner & S-ka, Warszawa.268 Bibliografia
Perechuda, K. (red.). (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości: koncepcje, modele, metody,
Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Perjons, E., Wangler, B., Wäyrynen, J., Åhlfeldt, R.M. (2005). Introducing a process manager in
healthcare: an experience report, „Health Informatics Journal”, 11(1), 45–61.
Peter, J.P. (1981). Construct validity: A review of basic issues and marketing practices, „Journal of
Marketing Research”, 18(2), 133–145.
Pieńkowski, M. (2020). Lean Manufacturing maturity model (Doctoral dissertation, Department of
Management Systems Design).
Piotrowicz, A. (2001). Procesowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, „Przegląd Organiza-
cji”, (06), 9–12.
Piwowar-Sulej,  K.  (2013).  Kierownik  projektu  −  charakterystyka  profesji,  „Nauki  Społeczne”,
1(07), 79–90.
PMI, PMBoK, A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Insti-
tute, Newtown Square, Pennsylvania 2008, s. 5.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
Poniat,  R.  (2016).  O  możliwości  wykorzystania  regresji  LOESS  w  analizie  szeregów  czaso-
wych, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 38(2), 104–115.
Pöppelbuß, J., Röglinger, M (2011). What makes a useful maturity model? A framework of general
design principles for maturity models and its demonstration in BPM, w: 19th European Confe-
rence on Information Systems (ECIS) (9–11), Münster.
Porter, M.E., Advantage, C. (1985). Creating and sustaining superior performance, „Competitive
advantage”, 167, 167–206.
Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). The future of competition: Co-creating unique value with
customers, Harvard Business Press.
Probst, G., Raisch, S., Tushman, M.L. (2011). Ambidextrous leadership: Emerging challenges for
business and HR leaders, „Organizational Dynamics”, 40(4), 326–334.
Przybyła,  M.,  Wudarzewski,  W.,  Koziński,  J.  (1993).  Struktura  organizacyjna  jako  narzędzie
zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Przybyła,  M.  (1992).  Identyfikacja  struktury  organizacyjnej  przedsiębiorstwa ,  „Prace  Naukowe
Akademii  Ekonomicznej  we  Wrocławiu.  Seria:  Monografie i   Opracowania”,  nr  100,
(630).
Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław.
Quah, E. K.C. Tan (2002). Siting Environmentally Unwanted Facilities, Cheltenham, UK.
Raczyńska, M.J. (2017). Modele dojrzałości procesowej organizacji, „Acta Universitatis Nicolai
Copernici. Zarządzanie”, 44(2), 61–73.
Raulinajtys-Grzybek,  M.,  Baran,  W.,  Cygańska,  M.,  Kludacz-Alessandri,  M.,  Macuda,  
M. (2019). Model oceny dojrzałości rachunku kosztów w szpitalu–koncepcja i empiryczne wyko-
rzystanie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, (102 (158), 131–154.
Reagans, R., Argote, L., Brooks, D. (2005). Individual experience and experience working together:
Predicting learning rates from knowing who knows what and knowing how to work together,
„Management Science”, 51, 869–881.
Reiss, M. (1992). Integriertes Projekt-, Produkt-und Prozeßmanagement, Stuttgart.269 Bibliografia
Rialti, R., Marzi, G., Silic, M., Ciappei, C. (2018). Ambidextrous organization and agility in big
data era, „Business Process Management Journal”.
Ribeiro, A., Domingues, L. (2018). Acceptance of an agile methodology in the public sector, „Pro-
cedia computer science”, 138, 621–629.
Rogut A., Piasecki B. (2007). Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb.
Przełamywanie barier, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicz-
nym, SWSPiZ, Łódź.
Rohloff, M. (2009). Case study and maturity model for business process management implementa-
tion, w: International Conference on Business Process Management (128–142), Springer, Berlin,
Heidelberg.
Rosemann, M., de Bruin, T., Hueffner, T. (2004). A Model for Business Process Management
Maturity, w: ACIS 2004 Proceedings of the Australasian Conference on Information Systems.
Rosemann,  M.,  de  Bruin,  T.,  Power,  B.  (2006).  A  Model  to  Measure  BPM  Maturity  and
Improve Performance, w: Business Process Management, J. Jeston, Nelis (red.), Butterworth
Heinemann.
Rosemann, M., de Bruin, T. (2005). Towards a Business Process Management Maturity Model, w:
Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems (ECIS 2005), Regensburg.
Rosing, K., Frese, M., Bausch, A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation
relationship: Ambidextrous leadership, „The Leadership Quarterly, 22, 956–974.
Rummler, G. A., Brache, A. P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji: jak zarządzać „bia-
łymi plamami” w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa.
Saarijärvi, H., Kannan, P.K., Kuusela, H. (2013). Value co-creation: theoretical approaches and
practical implications, „European Business Review”, 25(1), 6–19.
Sabatier, V., Mangematin, V., Rousselle, T. (2010). From recipe to dinner: business model portfolios
in the European biopharmaceutical industry, „Long Range Planning”, 43(2–3), 431–447.
Sadkowska, J. (2020). Kulturowe aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych,
Difin, Warszawa.
Sailer, P. (2019). Project management methods as a way to ambidexterity, „International Journal
of Managing Projects in Business”, Volume 12 Issue 4.
Sawicki, P., Jaworek, P. (2017). Business process maturity of the transport-forwarding-logistics sector
in Poland, „Research in Logistics & Production”, 7.
Saylam,  R.,  Sahingoz,  O.K.  (2013).  Process  mining  in  business  process  management:  Concepts
and challenges, w: 2013 International Conference on Electronics, Computer and Computation
(ICECCO) (131–134), IEEE.
Scheer, A.W., Abolhassan, F., Jost, W., Kirchmer, M. (2004). Business process automation, Sprin-
ger, Heidelberg.
Schmiedel,  T.,  Brocke,  J.,  Recker,  J.  (2014).  Development  and  validation  of  an  instrument  to
measure  organizational  cultures  support  of  business  process  management,  „Information  &
Management”, Vol. 51, No. 1, 43–56.
Scuotto, V., Santoro, G., Bresciani, S.,  Del Giudice, M. (2017). Shifting intra‐ and interorganiza-
tional innovation processes towards digital business: an empirical analysis of SME, „Creativity
and Innovation Management”, Vol. 26, No. 3, 247–255.270 Bibliografia
Seddon, P.B., Lewis, G.P., Freeman, P., Shanks, G. (2004). The case for viewing business models as
abstractions of strategy, „Communications of Association for Information Systems”, 13(1),
427– 442.
Seethamraju R. (2012). Business Process Management – A Missing Link in Business Education,
„Business Process Management Journal”, Vol. 18, No. 3.
Senkus, P. (2013). Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej. Sektor pry-
watny, sektor publiczny, sektor non profit, Difin, Warszawa.
Severgnini, E., Vieira, V.A., Galdamez, E.V.C. (2018). The indirect effects of performance measu-
rement system and organizational ambidexterity on performance, „Business Process Manage-
ment Journal”, Volume 24 Issue 5.
Shafer, S.M., Smith, H.J., Linder, J.C. (2005). The power of business models, „Business Hori-
zons”, 48(3), 199–207.
Sienkiewicz P. (1989). Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Siggelkow, N. (2001). Change in the presence of fit: The rise, the fall, and the renaissance of Liz Cla -
iborne, „Academy of Management journal”, 44(4), 838–857.
Sikorski, C. (1998). Ludzie nowej organizacji: wzory, kultury, organizacyjnej, wysokiej, tolerancji,
niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Simons, R. (1991). Strategic orientation and top management attention to control systems, „Strategic
Management Journal”, Vol. 12, No. 1, 49–62.
Skrzypek, E. (2012). Uwarunkowania pomiaru i doskonalenia procesów w organizacji, w: Prak-
tyka zarządzania jakością XXI wieku (172–190), T. Sikora, M. Giemza (red.),Wydawnictwo
Naukowe PTTŻ, Kraków.
Skrzypek, E., Hofman, M. (2010). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer,
Warszawa.
Sliż, P. (2016a). Rola dojrzałości multiprocesowej sieci w kształtowaniu relacji międzyorganiza-
cyjnych-wyniki badań empirycznych [The role of multiprocess maturity in establishing interor-
ganizational relations-report of empirical studies], „Journal of Management and Finance”,
14(2), 325–336.
Sliż, P. (2016b). Dojrzałość procesowa organizacji-wyniki badań empirycznych, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (421), 530–542.
Sliż, P. (2018a). Dojrzałość procesowa współczesnych organizacji w Polsce, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Sliż, P. (2018b). Concept of the organization process maturity assessment, „Journal of Economics
& Management”, 33, 80–95.
Sliż, P. (2018c). The concept of a strategy of transformation of a functional organization into process
organization on the example of car dealerships in Poland, „Zeszyty Naukowe. Organizacja
i Zarządzanie. Politechnika Śląska”, nr 130, s. 545–555.
Sliż, P. (2019a). Data Mining Process Maturity–Result of Empirical Research, „Problemy Zarzą-
dzania”, 17(2 (82), 233–251.
Sliż, P. (2019b). Process maturity of organizations using artificial intelligence technology – preli-
minary research, w: International Conference on Business Process Management (185–202),
Springer, Cham.271 Bibliografia
Sliż, P. (2020a). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycz-
nego, „e-mentor”, 85(3), 50–65.
Sliż, P. (2020b). Analysis of the after-sales service process using data mining – results of empirical
proceedings,  „Zeszyty  Naukowe.  Organizacja  i  Zarządzanie.  Politechnika  Śląska”,  147,
277–295.
Sliż, P., Wojnicka-Sycz, E. (2019). The analysis of the occurrence of faults in passenger cars as an
element of improving the management of the production process, w: International Scientific-Tech -
nical Conference MANUFACTURING (277–289), Springer, Cham.
Sliż, P., Brennenstuhl, M. (2019). Assessment of the process maturity of the organization on the
example of the shared services centre – a case study, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarzą-
dzanie. Politechnika Śląska”, 136, 535–550.
Sliż, P., Brennenstuhl, M. (2020). Service Processes Architecture Identification at the Financial
and Accounting Shared Services Centre, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Poli-
technika Śląska”,  149, 595–607.
Smart, P.A., Maddern, H.,  Maull, R.S. (2009). Understanding business process management: impli-
cations for theory and practice, „British Journal of Management”, Vol. 20, No. 4, 491–507.
Smith, W.K., Binns, A.,Tushman, M.L. (2010). Complex business models: Managing strategic para-
doxes simultaneously, „Long Range Planning”, 43(2–3), 448–461.
Söderlund, J. (2004). Building theories of project management: past research, questions for the future,
International journal of project management, 22(3), 183–191.
Sońta-Drączkowska, E. (2018). Zarządzanie portfelem projektów w kontekście teorii zarządzania
strategicznego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Han-
dlowa”, (159), 127–144.
Sopińska, A. (2004a). Procesowa organizacja przedsiębiorstwa, w: Podejście procesowe w zarządza-
niu, M. Romanowska, M. Trocki (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 51–56.
Sopińska,  A.  (2004b).  Procesowe  ujęcie  konkurencyjności  rynkowej  przedsiębiorstwa,  „Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, (1014), s. 534–538.
Sopińska, A. (2008). Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: analiza i pomiar kapi-
tału  intelektualnego  przedsiębiorstwa,  „Monografie  i  Opracowania/Szkoła  Główna
Handlowa”, (556).
Sopińska, A., Wachowiak, P. (2006). Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „E-men-
tor”, 1, 14.
Spałek, S. (2012). Zarządzanie wiedzą jako kluczowy element oceny stopnia dojrzałości projektowej
organizacji, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala (red.), Oficyna
Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
Spałek,  S.  (2013).  Dojrzałość  przedsiębiorstwa  w  zarządzaniu  projektami:  Project  Management
Maturity in the Company (Vol. 513), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Spałek,  S.,  Bodych,  M.  (2012).  PMO:  praktyka  zarządzania  projektami  i  portfelem  projektów
w organizacji. Helion, Gliwice.
Spanyi, A. (2015). The governance of business process management, w: Handbook on Business Pro-
cess Management 2 (333–349), Springer, Berlin, Heidelberg.
Stabryła, A. (2011). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.272 Bibliografia
Stabryła,  A.  (2012).  Generalne  formuły  postępowania  badawczego  w  procesie  projektowania,
„Zeszyty  Naukowe  Małopolskiej  Wyższej  Szkoły  Ekonomicznej  w  Tarnowie”,  1(20),
167–180.
Stabryła, A., Wawak, S. (red.). (2012). Metody badania i modele rozwoju organizacji. Mfiles pl.
Stewart, D.W., Zhao, Q. (2000). Internet marketing, business models, and public policy, „Journal of
Public Policy & Marketing”, 19(2), 287–296.
Strategor, (1995). Zarządzanie firmą , PWE, Warszawa.
Strużyna, J. (2011). Miopia zarządzania zasobami ludzkimi na tle ewolucji polskich organizacji,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (223), 221–233.
Stuber, M. (1961). Wesen und Begriff der Rationalisierung in philosophissch-psychologischer Bertrach-
tung, „Zentralblatt für Arbeitswissenschaft”, 5–6.
Sułkowski, Ł. (2004). Status poznawczy zarządzania procesowego, w: Podejście procesowe w zarzą-
dzaniu, M. Romanowska, M. Trocki (red.), SGH, Warszawa, s. 45–49.
Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
Sułkowski, Ł. (2013). Kultura organizacyjna zespołów projektowych: studium przypadku zespołów
dydaktycznych w szkole wyższej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 14(11, cz. 1).
Sun, M., Vidalakis, C., Oza, T. (2009). A change management maturity model for construction
projects, w: Proceedings 25th Annual ARCOM Conference, of Association of researchers in con-
struction management (803–812).
Szczepańska, K. (2010). Procesowa  struktura  organizacyjna  przedsiębiorstwa, „Problemy Jako-
ści”, 42(6), 10–15.
Szumowski, W. (2009). Zastosowanie podejścia procesowego w urzędach administracji samorządo-
wej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (52), 106–118.
Szwajca, D. (2012). Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Talwar,  R.  (1993).  Business  re-engineering  –  A  strategy-driven  approach,  „Long  Range  Plan-
ning”, 26(6), 22–40.
Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation, „Long Range Planning”,
43(2–3), 172– 194.
Thomsett, R. (2002). Radical project management, Prentice Hall Professional.
Tikkanen, H., Lamberg, J.A., Parvinen, P., Kallunki, J.P. (2005). Managerial cognition, action
and the business model of the firm . Management decision to journal, Volume 43 Issue 6.
Toffler, A. (1997). Trzecia fala, PIW, Warszawa.
Tomek, R., Kalinichuk, S. (2015). Agile PM and BIM: A hybrid scheduling approach for a techno-
logical construction project, „Procedia Engineering”, 123, 557–564.
Trkman, P., Mertens, W., Viaene, S., Gemmel, P. (2015). From business process management to
customer process management, „Business Process Management Journal”, Volume 21 Issue 2.
Trocki M. (red.) (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
Trocki, M. (1989). Metody projektowania organizacji, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej,
Warszawa.
Trocki,  M.  (2012).  Kompleksowa  ocena  projektów,  „Studia  i  Prace  Kolegium  Zarządzania
i Finansów Szkoła Główna Handlowa”, (113), 7–23.
Trocki, M. (2014). Organizacja projektowa: podstawy, modele, rozwiązania, PWE, Warszawa.273 Bibliografia
Trocki, M. (2016). Inteligencja procesowa, czyli inteligentne zarządzanie procesowe, „Studia i Prace
Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa”, (149), 171–184.
Trocki, M. (2018). Project  Governance  –  kształtowanie  ładu  projektowego  organizacji, „Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, (159), 9–23.
Trocki, M., Grucza, B. (2007). Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
Trocki, M., Juchniewicz, M. (2013). Ocena projektów. Koncepcje i metody, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa.
Trocki, M., Romanowska, M. (red.) (2004). Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K. (2003). Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K. (2011). Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
Trocki,  M.,  Wyrozębski,  P.  (2015).  Planowanie  przebiegu  projektów,  Oficyna  Wydawnicza
SGH, Warszawa.
Turner, J.R., Keegan, A. (2000). The management of operations in the project-based organization,
„Journal of Change Management”, 1(2), 131–148.
Turner, N., Swart, J., & Maylor, H. (2013). Mechanisms for managing ambidexterity: A review
and research agenda. International Journal of Management Reviews, 15(3), 317–332.
Tushman, M.L., Smith, W.K., Binns, A. (2011). The ambidextrous CEO, „Harvard Business
Review”, 74–80.
Tushman, M.L., O’Reilly, C.A. (1996). The ambidextrous organizations: managing evolutionary
and revolutionary change, „California Management Review”, Vol. 38, No. 4, 8–30.
Urbanowicz S. (2017). Projekt i proces – konflikt w  metodzie czy zwycięska synergia?, „Project
Management Institute Poland Chapter”, 17.
Ustundag, A., Cevikcan, E. (2017). Industry 4.0: managing the digital transformation, Springer.
van der Aalst, W. (2011). Process mining: discovery, conformance and enhancement of business pro-
cesses (Vol. 2), Springer, Heidelberg.
van der Aalst, W. (2012a). Process mining: Overview and opportunities, „ACM Transactions on
Management Information Systems (TMIS)”, 3(2), 1–17.
van der Aalst, W. (2012b). Service mining: Using process mining to discover, check, and improve
service behavior, „IEEE transactions on services Computing”, 6(4), 525–535.
van der Aalst, W. (2016). Data science in action, w:  Process Mining  (3–23),  Springer, Berlin,
Heidelberg.
van der Aalst, W.M., Bichler, M., Heinzl, A. (2018). Robotic process automation, “Business and
Information Systems Engineering” 3, pp. 1-4.
van der Aalst, W.M., Netjes, M., Reijers, H.A. (2007). Supporting the full BPM life-cycle using pro-
cess mining and intelligent redesign, w:  Contemporary issues in database design and information
systems development (100–132), IGI Global.  
Van Steenbergen, M., Bos, R., Brinkkemper, S., Van De Weerd, I., Bekkers, W. (2010). The
design of focus area maturity models, w:  International Conference on Design Science Research in
Information Systems (317–332), Springer, Berlin, Heidelberg.
Vlahovic, N., Milanovic, L., Skrinjar, R. (2010). Turning points in business process orientation
maturity  model:  an  east  European  survey, „WSEAS transactions on business and econo-
mics”, 7(1), 22–32.274 Bibliografia
vom Brocke, J., Sinnl, T. (2011). Culture in business process management: a literature review, „Busi-
ness Process Management Journal”, Vol. 17, No. 2, 357–378.
vom Brocke, J., Zelt, S., Schmiedel, T. (2016). On the role of context in business process manage-
ment, „International Journal of Information Management”, 36(3), 486–495.
vom Brocke, J., Mendling, J. (2018). Frameworks for business process management: a taxonomy
for business process management cases, w: Business process management cases (1–17), Springer,
Cham.
Vosen, S., Schmidt, T. (2011). Forecasting private consumption: survey‐based indicators vs. Google
trends, „Journal of Forecasting”, 30(6), 565–578.
Wawak, T. (2013). Dojrzałość organizacyjna szkół wyższych, w: Dojrzałość procesowa organizacji
i dojrzałość w zakresie wiedzy, E. Skrzypek (red.), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
Lublin.
Wąsowicz, M. (2013). Zarządzanie wiedzą w portfelach projektów, „Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (299), 130–137.
Werner-Lewandowska,  K.  Kosacka-Olejnik,  M.  (2019).  Model  dojrzałości  logistycznej  przed-
siębiorstw  usługowych  –  podstawy  teoretyczne,  „Przedsiębiorczość  i  Zarządzanie,  20(7),
175–189.
Wikström, K., Artto, K., Kujala, J., Söderlund, J. (2009). Project business and the business logic
of firms project activities, w: Paper presented in IRNOP 2009 conference, October 11th–13th,
Berlin.
Wikström, K., Artto, K., Kujala, J., Söderlund, J. (2010). Business  models in project  business,
„International Journal of Project Management”, 28(8), 832–841.
Willaert, P., van den Bergh, J., Willems, J., Deschoolmeester, D. (2007). The process-oriented
organisation:  a  holistic  view  developing  a  framework  for  business  process  orientation  matu-
rity, w:  International Conference on Business Process Management (1–15), Springer, Berlin,
Heidelberg.
Winch, G.M. (2008). The Governance of Project Coalitions: Towards a Research Agenda in Com-
mercial Management of Projects:Defining the Discipline, Blackwell Publishing, UK.
Windeler, A., Sydow, J. (2001). Project networks and changing industry practices collaborative con-
tent production in the German television industry, „Organization Studies”, 22(6), 1035–1060.
Winiowski, L. (2017). Identyfikacja procesów w  przebiegu wdrażania organizacji procesowej na
przykładzie  wybranych  przedsiębiorstw  przemysłowych,  „Zeszyty  Naukowe.  Organizacja
i Zarządzanie/Politechnika Śląska” nr 108.
Winston,  M.D.,  Hoffman,  T.  (2005).  Project  management  in  libraries,  „Journal  of  Library
Administration”, 42(1), 51–61.
Wirth, R., Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining, w:
Proceedings of the 4th international conference on the practical applications of knowledge discovery
and data mining (Vol. 1), Springer-Verlag, London.
Wisitpongphan, N., Khampachua, T. (2016). Agile in public sector: Case study of dairy farm
management projects, w:  2016 13th International Joint Conference on Computer Science and
Software Engineering (JCSSE) (1–5), IEEE.
Witczak, H. (2012). Problemy i twierdzenia naukowe, w: Podstawy metodologiczne prac doktor-
skich, H.  Sławińska, H. Witczak (red.), PWE, Warszawa, 81–89.275 Bibliografia
Wodecka-Hyjek,  A.  (2010).  Model  dojrzałości  zarządzania  outsourcingiem  narzędziem  oceny
dostawców usług, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (128),
267–274.
Wodecka-Hyjek, A. (2011). Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w out-
sourcingu, „Przegląd Organizacji”, (2), 18–22.
Wong Humborstad, S.I., Nerstad, C.G.L., Dysvik, A. (2014). Empowering leadership, employee
goal orientations and work performance, „Personnel Review”, Vol. 43, No. 2, 246–271.
Wrzosek, K. (2009). Wprowadzenie do zarządzania projektami, w: Zarządzanie projektami, J. Ska-
lik (red.)  ,
Wylężek, M. (2012). Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz
bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranym przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe. Organi-
zacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska”, 397–406.
Wyrozębski, P., (2011). Zwinne metodyki zarządzania projektami [w]Metodyki zarządzania pro-
jektami, Bizarre, Warszawa.
Wyrozębski, P. (2012). Biuro projektów jako centrum kompetencji zarządzania projektami w orga-
nizacji, SGH, Warszawa.
Wyrozębski, P. (2014). Bariery w wykorzystaniu wiedzy projektowej w organizacjach.
Wyrozębski, P. (2019). Biuro zarządzania projektami (PMO), PWE, Warszawa.
Wyrozębski, P., Juchniewicz., M., Metelski, W. (2012). Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządza-
niu projektami. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Wysocki, R.K., McGary, R., Extreme, T.E. (2005). Efektywne zarządzanie projektami, Onepress,
Gliwice.
Xinhua. B., Cuiling. Y. (2008). Absorptive Capacity of Information Technology and Its Conceptual
Model, „Tsinghua Science & Technology”, Vol. 13, No. 3.
Yeung, S.M.C. (2009). Using Six Sigma–SIPOC for customer satisfaction, „International Journal
of Six Sigma and Competitive Advantage”, 5(4), 312–324.
Zacher, H., Rosing, K. (2015). Ambidextrous leadership and team innovation, „Leadership &
Organization Development Journal”.
Zajadło, J. (2007). Słowo wstępne, w: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawo -
wych pojęć, J. Zajadło (red.), Wydawnictwo C.H. Bec, Warszawa.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsię-
biorstwach sektora wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe. Politechnika Łódzka”, nr 1095.
Zakrzewska-Bielawska,  A.  (2015).  Struktury  organizacyjne  sprzyjające  odnowie  organizacyjnej
przedsiębiorstw: ambidextrous approach, „Management Forum”, 2015, vol. 3, no. 1, s. 105–111
Wrocław.
Zakrzewska-Bielawska,  A.  (2016).  Ambidextrous  organization  jako  przykład  przedsiębiorstwa
inteligentnego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 148, 161–180.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2018a). Modele badawcze w naukach o zarządzaniu, „Organizacja
i Kierowanie”, 181(2), 11–25.
Zaskórski, P., Warszewski, P. (2015). Model zarządzania procesowego w doskonaleniu systemów
logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, (5), 809–825.
Zehrer, G., Wagner K. (2008). Projekte als Geschäftsprozesse: Zwei Welten miteinander verbinden,
„Projekt Magazin, Ausgabe”, 20.276 Bibliografia
Zhang, X.,  Bartol, K.M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity, „Aca-
demy of Management Journal”, Vol. 53, No. 1, 107–128.
Zieleniewski, J. (1976). Organizacjai zarządzanie, PWN, Warszawa.
Zimniewicz, K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania [Contemporary conceptions
and methods of management], PWE, Warsaw [in Polish].
Zott, C., Amit, R., Massa, L. (2011). The business model: Recent developments and future research,
„Journal of Management”, 37(4), 1019–1042.
Zymonik, Z., Hamrol, A., Grudowski, P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE,
Warszawa.
Źródła internetowe
https://www.celonis.com [dostęp: 15.10.2019].
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ [dostęp: 20.11.2020].
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/bpmj [dostęp: 22.08.2020].
http://www.omg.org/ [dostęp: 20.10.2020].
http://procesowcy.pl/BadanieDojrzalosciProcesowej2016.pdf [dostęp: 22.10.2019].
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/
pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf?sc_lang_temp=en [dostęp: 16.10.2019].
https://www.sjp.pl [dostęp: 30.03.2020].
http://www.stempkowski.at/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/NWB18_Scher-
rerStempkowski_Integriertes-Prozess-und-Projektmanage-ment-im-Bauwesen.pdf
[dostęp: 12.09.2019].
https://www.procon.at/images/pdfs/publi-kationen/ProjektMagazin_Projekte_als_
Geschaeftsprozesse_procon.pdf [dostęp: 12.09.2019].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane