• Ordynacja podatkowa. Prawo materialne i procesowe

Ordynacja podatkowa. Prawo materialne i procesowe

 • Autor: Paweł Dąbek Konrad Stolarski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-172-2
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 310/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 71.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, finansów i rachunkowości, jak też do wszystkich tych, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę z zakresu materialnego prawa podatkowego oraz regulacji związanych z podatkowym prawem procesowym. Omawiane zagadnienia zostały przedstawione w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący w zakresie podstawowych informacji, koniecznych do zrozumienia istoty poruszanych w podręczniku kwestii prawnych. Opracowanie w sposób pełny odzwierciedla szeroką gamę problemów teoretycznych, jak i praktyki stosowania prawa podatkowego, z tym że zagadnienia teoretyczne zostały ujęte w ramach niezbędnego minimum, zaś autorzy w przeważającym stopniu skoncentrowali się na analizie poszczególnych regulacji prawnych.

Na publikację składa się sześć rozdziałów. Pierwszy rozdział obejmuje źródła i wykładnię prawa podatkowego. Drugi dotyczy materialnego prawa podatkowego, zaś w rozdziale trzecim przedstawiono zagadnienia odnoszące się do postępowania podatkowego. Uzupełnienie podstawowych zagadnień, omówionych w trzech pierwszych rozdziałach, stanowią kolejne części, w których analizie poddano instytucję kontroli podatkowej, zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, typy urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego, jak również uchylania się i unikania opodatkowania wraz ze schematami podatkowymi. Układ taki zapewnia uporządkowanie całości omawianego materiału normatywnego i przejrzystość analizy, co jest nie tylko niezbędne dla potencjalnego czytelnika, lecz również pozwala na lepsze zrozumienie istoty materialnego i procesowego prawa podatkowego.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa podatkowego

1.1. Katalog źródeł prawa podatkowego [dr Mariusz Kotulski]
1.1.1. Charakterystyka zamkniętego systemu źródeł prawa
1.1.2. Konstytucja
1.1.3. Ustawy
1.1.4. Akty podstawowe
1.1.4.1. Rozporządzenia
1.1.4.2. Akty prawa miejscowego
1.1.5. Prawo wewnętrzne
1.1.6. Publikacja i promulgacja aktów normatywnych
1.1.7. Swoiste i niezorganizowane źródła prawa
1.2. Wykładnia prawa podatkowego [dr Mariusz Kotulski]
1.2.1. Założenia interpretacji przepisów prawnych
1.2.2. Wykładnia językowa
1.2.3. Wykładnia systemowa
1.2.4. Wykładnia celowościowa
1.2.5. Moc wiążąca wykładni
1.3. Międzynarodowe i unijne źródła prawa podatkowego [dr Jolanta Loranc-Borkowska]
1.3.1.  Uwagi wprowadzające
1.3.2.  Międzynarodowe prawo podatkowe
1.3.3.  Unijne prawo podatkowe
1.4. Norma prawa podatkowego i specyfika jej wykładni [dr Oskar Pogorzelski]

Rozdział 2. Materialne prawo podatkowe

2.1. Zagadnienia ogólne [dr Agnieszka Franczak]
2.1.1. Istota, geneza i struktura ustawy – Ordynacja podatkowa
2.1.2. Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej
2.1.3. Definicje ustawowe
2.1.3.1. Ustawy podatkowe
2.1.3.2. Przepisy prawa podatkowego
2.1.3.3. Obowiązki instrumentalne (deklaracje podatkowe, księgi podatkowe, rachunki) [dr P. Mikuła]
2.1.3.3.1. Wprowadzenie
2.1.3.3.2. Deklaracje podatkowe
2.1.3.3.3. Księgi podatkowe
2.1.3.3.4. Rachunki
2.1.3.3.5. Informacje podatkowe
2.1.3.4. Definicje i podstawowe pojęcia [dr Agnieszka Franczak]
2.1.3.4.1. Obowiązek podatkowy
2.1.3.4.2. Zobowiązanie podatkowe
2.1.3.4.3. Podatek
2.1.3.5. Ulgi podatkowe i zwrot podatku
2.1.3.6. Niepodatkowe należności budżetowe
2.1.3.7. Cechy podatku
2.1.3.8. Działalność gospodarcza
2.1.3.9. Cena transferowa
2.1.4. Zasady ogólne
2.1.4.1. Środki komunikacji elektronicznej
2.1.4.2. Wybór formy opodatkowania
2.1.4.3. Rok podatkowy
2.1.4.4. Terminy
2.1.4.4.1. Zasady dotyczące liczenia terminów
2.1.4.4.2. Rodzaje terminów
2.1.4.4.3. Zachowanie terminu
2.2. Podmioty stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym i ich odpowiedzialność [dr Agnieszka Franczak]
2.2.1. Organy podatkowe
2.2.1.1. Ogólna kompetencja organów podatkowych
2.2.1.2. Szczególna kompetencja organów podatkowych
2.2.1.3. Spory kompetencyjne pomiędzy organami podatkowymi
2.2.2. Podatnik
2.2.3. Płatnik
2.2.4. Inkasent
2.2.5. Pojęcie odpowiedzialności podatkowej
2.2.5.1. Odpowiedzialność osobista
2.2.5.2. Odpowiedzialność rzeczowa  
2.2.5.3. Solidarna odpowiedzialność podatników
2.2.5.4. Odpowiedzialność subsydiarna – posiłkowa – za cudzy dług
2.2.6. Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta  91
2.2.7. Następcy prawni i ich odpowiedzialność [mgr Paulina Pałach]
2.2.7.1. Podmioty, które wstępują we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika prawnego, wynikające z przepisów prawa podatkowego oraz z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego
2.2.7.2. Podmioty, które przejmują prawa i obowiązki poprzednika wynikające z przepisów prawa podatkowego, ale z ograniczeniami
2.2.7.3. Podmioty, które przejmują prawa i obowiązki swoich poprzedników pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku
2.2.7.4. Spadkobiercy, którzy przejmują wyłącznie prawa i obowiązki spadkodawcy będącego podatnikiem i tylko niektóre niemajątkowe uprawnienia spadkodawcy
2.2.7.5. Zapisobiercy przejmujący obowiązki spadkodawcy
2.2.8. Osoby trzecie i ich odpowiedzialność [mgr Paulina Pałach]
2.2.8.1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności osób trzecich
2.2.8.2. Rozwiedziony małżonek podatnika
2.2.8.3. Członkowie rodziny podatnika
2.2.8.4. Nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
2.2.8.5. Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
2.2.8.6. Spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału swoje przedsiębiorstwo
2.2.8.7. Firmanctwo
2.2.8.8. Właściciel, samoistny posiadacz, użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego
2.2.8.9. Dzierżawca lub użytkownik nieruchomości
2.2.8.10. Wspólnicy spółek osobowych oraz spółki cywilnej
2.2.8.11. Członkowie zarządu spółek kapitałowych
2.2.8.12. Członkowie organów osób prawnych
2.2.8.13. Likwidator spółki
2.2.8.14. Osoby prawne przejmujące oraz osoby prawne powstałe w wyniku podziału
2.2.8.15. Gwarant lub poręczyciel
2.2.8.16. Podatnik podatku VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów
2.2.8.17. Nabywca towarów i usług
2.2.8.18. Pełnomocnik podatnika VAT
2.2.8.19. Zarządca sukcesyjny lub zarządca faktyczny  
2.3. Powstanie zobowiązań podatkowych [dr Agnieszka Franczak]
2.3.1. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe
2.3.2. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych
2.3.3. Przedawnienie prawa do doręczenia decyzji ustalającej
2.3.4. Elementy zobowiązania podatkowego
2.3.4.1. Wysokość świadczenia
2.3.4.2. Miejsce świadczenia
2.3.4.3. Termin płatności
2.4. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych [dr. P. Mikuła]
2.4.1. Efektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych
2.4.1.1. Wprowadzenie
2.4.1.2. Zapłata
2.4.1.3. Przejęcie środków pieniężnych przyjętych jako zabezpieczenie, pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta
2.4.1.4. Potrącenie
2.4.1.5. Zaliczenie nadpłaty lub zwrot podatku
2.4.1.6. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
2.4.1.7. Nabycie spadku w całości przez Skarb Państwa lub jednostkę  samorządu terytorialnego
2.4.1.8. Orzeczenie przepadku przedmiotów, ściągnięcia ich równowartości pieniężnej lub obowiązku uiszczenia ich wartości
2.4.2. Nieefektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązania podatkowego [dr Agnieszka Franczak]
2.4.2.1. Przedawnienie
2.4.2.1.1. Omówienie instytucji
2.4.2.1.2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego
2.4.2.1.3. Przerwa biegu terminu przedawnienia
2.4.2.1.4. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia
2.4.3. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych płatnika lub inkasenta
2.4.4. Nadpłata
2.4.4.1. Pojęcie nadpłaty
2.4.4.2. Zasady ustalenia wysokości nadpłaty
2.4.4.2.1. Wniosek o zwrot nadpłaty
2.4.4.2.2. Nadpłata wynikająca z deklaracji (zeznania)
2.4.4.3. Dzień powstania nadpłaty
2.4.4.4. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
2.4.4.4.1. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku
2.4.4.4.2. Decyzja stwierdzająca nadpłatę podatku
2.4.4.5. Zwrot nadpłaty
2.4.4.5.1. Zasady zwrotu nadpłaty
2.4.4.5.2. Termin zwrotu nadpłat
2.4.4.5.3. Sposób zwrotu nadpłaty
2.4.4.5.4. Oprocentowanie nadpłaty
2.4.4.5.5. Zakaz wszczynania postępowania
2.4.4.5.6. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty
2.4.5. Zwrot podatku
2.5. Zaległość podatkowa i ulgi    w spłacie zobowiązań podatkowych [dr Agnieszka Franczak]
2.5.1. Zaległość podatkowa
2.5.1.1. Definicja zaległości podatkowej
2.5.1.2. Inne przypadki traktowane jak zaległość podatkowa/zwrot nadpłaty lub zwrotu podatku
2.5.1.3. Skutki powstania zaległości podatkowej
2.5.2. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna
2.5.2.1. Odsetki za zwłokę
2.5.2.1.1. Podstawa naliczenia odsetek za zwłokę
2.5.2.1.2. Zasada samoobliczenia odsetek za zwłokę
2.5.2.1.3. Zasady obliczania odsetek za zwłokę
2.5.2.1.4. Wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę
2.5.2.1.5. Stawka odsetek za zwłokę
2.5.2.2. Opłata prolongacyjna
2.5.3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
2.5.3.1. Pojęcie ulgi podatkowej
2.5.3.2. Wniosek w przedmiocie ulgi podatkowej
2.5.3.3. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Rozdział 3. Postępowanie podatkowe

3.1. Zagadnienia ogólne    postępowania podatkowego [dr Konrad Stolarski]
3.2. Zasady ogólne postępowania podatkowego
3.2.1. Zasada in dubio pro tributario
3.2.2.  Zasada legalizmu i praworządności
3.2.3. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych
3.2.4. Zasada udzielania informacji
3.2.5. Zasada prawdy materialnej
3.2.6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym
3.2.7. Zasada przekonywania
3.2.8. Zasada szybkości postępowania
3.2.9. Zasada formy pisemnej lub dokumentu elektronicznego
3.2.10. Zasada dwuinstancyjności postępowania
3.2.11. Zasada trwałości ostatecznych decyzji podatkowych
3.2.12. Zasada ograniczonej jawności postępowania podatkowego
3.3. Podmioty postępowania podatkowego [dr Paweł Dąbek]
3.3.1. Wyłączenia pracownika oraz organu
3.3.2. Strona postępowania podatkowego
3.3.3. Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
3.3.4. Podmioty na prawach strony
3.4. Wszczęcie    postępowania    podatkowego
3.4.1. Wszczęcie postępowania z urzędu
3.4.2. Wszczęcie postępowania na wniosek
3.4.3. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym
3.4.4. Chwila wszczęcia postępowania podatkowego
3.4.5. Przywrócenie terminu
3.5. Doręczenia
3.5.1. Formy doręczenia
3.5.2. Doręczenia właściwe
3.5.3. Doręczenie zastępcze i fikcyjne
3.6. Wezwania [dr Konrad Stolarski]
3.7. Postępowanie dowodowe
3.7.1. Dowody
3.7.1.1. Księgi podatkowe jako dowód
3.7.1.2. Dokumenty urzędowe jako dowód  
3.7.1.3. Dowód z zeznań świadków
3.7.1.4. Dowód z opinii biegłych
3.7.1.5. Dowód z oględzin
3.7.1.6. Dowód z przesłuchania strony
3.7.1.7. Informacje podatkowe (dowody z informacji instytucji finansowych)
3.7.1.8. Badanie treści czynności prawnych
3.8. Zawieszenie postępowania podatkowego [dr Paweł Dąbek]  
3.8.1.  Obligatoryjne przesłanki zawieszenia postępowania
3.8.1.1. Śmierć strony
3.8.1.2. Śmierć przedstawiciela ustawowego strony
3.8.1.3. Utrata zdolności do czynności prawnych
3.8.1.4. Zaprzestanie pełnienia funkcji przez zarządcę sukcesyjnego albo wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego
3.8.1.5. Zagadnienie wstępne
3.8.1.6. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego
3.8.1.7. Wystąpienie o opinię Rady do spraw unikania opodatkowania
3.8.1.8. Uzyskanie przez decyzję waloru ostateczności
3.8.2. Fakultatywne przesłanki zawieszenia postępowania
3.8.2.1. Zagadnienia prejudycjalne
3.8.2.2. Stwierdzenie legalności podstawy prawnej rozstrzygnięcia
3.8.2.3. Procedury międzynarodowe  
3.8.2.4. Wniosek strony
3.9. Umorzenie    postępowania    podatkowego
3.9.1. Obligatoryjne umorzenie postępowania podatkowego
3.9.2. Fakultatywne umorzenie postępowania podatkowego
3.10. Zakończenie postępowania przed organem I instancji – formy rozstrzygnięć
3.10.1. Decyzje
3.10.1.1. Charakter prawny decyzji podatkowej
3.10.1.2. Zajęcie stanowiska przez inny organ i wpływ tego stanowiska na treść decyzji
3.10.1.3. Elementy decyzji podatkowej i jej forma
3.10.1.4. Weryfikacja wad niekwalifikowanych decyzji
3.10.1.4.1. Uzupełnienie decyzji
3.10.1.4.2. Sprostowanie decyzji
3.10.1.4.3. Wykładnia decyzji
3.10.1.5. Wykonanie decyzji
3.10.2. Postanowienia
3.10.2.1. Charakter prawny postanowienia
3.10.2.2. Elementy postanowienia i jego forma
3.11. Zwyczajne    środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym [dr Konrad Stolarski]
3.11.1. Podstawowe cechy odwołania
3.11.1.1. Treść odwołania
3.11.1.2. Termin i tryb wniesienia odwołania
3.11.1.3. Kompetencje organu odwoławczego oraz rozprawa w postępowaniu podatkowym
3.11.1.4. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego
3.11.1.5. Cofnięcie odwołania przez stronę
3.11.2. Zażalenie
3.12. Tryby nadzwyczajne [dr Paweł Dąbek]
3.12.1. Wznowienie postępowania
3.12.1.1. Przesłanki wznowienia postępowania
3.12.1.2. Tryb wznowienia postępowania podatkowego
3.12.2. Stwierdzenie nieważności decyzji
3.12.2.1. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji
3.12.2.2. Tryb postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
3.12.3. Uchylenie lub zmiana decyzji podatkowej
3.12.4. Wygaśnięcie decyzji  
3.13. Kary porządkowe w    postępowaniu podatkowym
3.14. Koszty postępowania podatkowego

Rozdział 4. Kontrola podatkowa i zabezpieczanie zobowiązań podatkowych [dr Katarzyna Knawa]

4.1. Czynności sprawdzające
4.1.1. Rodzaje czynności sprawdzających
4.2.  Kontrola podatkowa  
4.2.1. Charakter prawny i podstawy wszczęcia kontroli podatkowej
4.2.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli podatkowej
4.2.3. Uprawnienia i obowiązki podmiotów kontroli
4.2.3.1. Uprawnienia kontrolowanego
4.2.3.2. Uprawnienia kontrolującego
4.2.3.3. Obowiązki kontrolowanego
4.2.4. Przebieg kontroli podatkowej
4.3. Kontrola celno-skarbowa  
4.4. Zabezpieczanie zobowiązań podatkowych
4.4.1. Zabezpieczenie przedwymiarowe (jurysdykcyjne)
4.4.1.1. Zagadnienia wstępne
4.4.1.2. Formy zabezpieczenia
4.4.1.2.1. Czek
4.4.1.2.2. Gwarancja bankowa (ubezpieczeniowa)
4.4.1.2.3. Poręczenia banku  
4.4.1.2.4. Weksel z poręczeniem wekslowym banku
4.4.1.2.5. Zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych
4.4.1.2.6. Uznanie kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego
4.4.1.2.7. Pisemne, nieodwołane upoważnienie do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej
4.4.1.3. Hipoteka przymusowa
4.4.1.3.1. Istota hipoteki przymusowej
4.4.1.3.2. Przedmiot hipoteki przymusowej
4.4.1.3.3. Powstanie hipoteki przymusowej
4.4.1.4. Zastaw skarbowy
4.4.1.4.1. Pojęcie zastawu skarbowego
4.4.1.4.2. Rejestr zastawów skarbowych
4.4.1.4.3. Wygaśnięcie zastawu skarbowego
4.4.2. E-kontrole
4.4.2.1. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)
4.4.2.2. Jednolity plik kontrolny (JPK)

Rozdział 5. Typy urzędowych interpretacji prawa podatkowego [dr Katarzyna Knawa]

5.1. Skodyfikowane  typy „interpretacji”
5.1.1. Interpretacje ogólne
5.1.2. Interpretacje indywidualne
5.2. Objaśnienia podatkowe
5.3. Utrwalona praktyka interpretacyjna
5.4. Opinia zabezpieczająca
5.5. Konkurencyjne do Ordynacji tryby interpretacji przepisów prawa podatkowego
5.5.1. Opinia w sprawie stosowania niższych stawek podatku u źródła
5.5.2. APA/MAPA
5.5.3. Opinia Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
5.5.4. Wiążąca informacja stawkowa
5.5.5. Wiążąca informacja akcyzowa
5.5.6. Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
5.6. Funkcja ochronna interpretacji

Rozdział 6. Uchylanie się i unikanie opodatkowania. Schematy podatkowe [dr Katarzyna Knawa]

6.1. Unikanie a uchylanie się od opodatkowania
6.2. Ogólna klauzula przeciwko unikaniu    opodatkowania
6.3. Szczególne    klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania
6.4. Schemat podatkowy (raportowanie)

Bibliografia

Prof. dr hab. Paweł Borszowski:

Recenzowany podręcznik został podzielony na sześć rozdziałów, które odpowiadają,   de facto realizują założony obszar badawczy dotyczący zagadnień prawa materialnego i procesowego Ordynacji podatkowej. Rozdziały te różnią pod względem objętości, co nie stanowi podstawy do negatywnej oceny takiego podziału. Wręcz przeciwnie, Autorzy prawidłowo uznali, że nie wystarczy poprzestać na trzech rozdziałach dotyczących źródeł prawa podatkowego, a także materialnego prawa podatkowego i postępowania podatkowego, lecz część rozpatrywanych zagadnień umieścili w kolejnych trzech rozdziałach, co zapewnia także pewną niezbędną przejrzystość dla osób zapoznających się po raz pierwszy z tą problematyką.

W rozdziale pierwszym Autorzy dokonali analizy źródeł prawa podatkowego, przy czym zamieścili również zagadnienia dotyczące wykładni prawa podatkowego. (...) Rozdział ten bardzo dobrze ustawia całość treści merytorycznych umieszczonych w podręczniku.

W rozdziale drugim Autorzy dokonali analizy materialnego prawa podatkowego wychodząc od zagadnień ogólnych dotyczących mi.in definicji ustawowych, podstawowych pojęć, obowiązków instrumentalnych, a następnie omawiając podmioty stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym wraz z ich odpowiedzialnością, powstanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, zaległość podatkową i ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Jest to rozdział najbardziej obszerny zarówno gdy chodzi o objętość, jak i zawartość merytoryczną. (...) Drugi rozdział pod względem objętości, jak również spektrum omawianych problemów dotyczy postępowania podatkowego. W rozdziale tym Autorzy z powodzeniem zaprezentowali zarówno zasady ogólne postępowania podatkowego, jak i czynności dokonywane w tym postępowaniu wraz z formą rozstrzygnięć i środkami zaskarżenia. Podobnie jak w poprzednim rozdziale, bardzo dobrym rozwiązaniem jest podział analizowanych zagadnień na szczegółowe części, co niewątpliwie ułatwi studentom przyswajanie skomplikowanej materii dotyczącej postępowania podatkowego. (...) Bardzo dobrym uzupełnieniem stało się umieszczenie w osobnych trzech rozdziałach zagadnień dotyczących kontroli podatkowej oraz zabezpieczania zobowiązań podatkowych, typów urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego, jak również uchylania się i unikania opodatkowania wraz ze schematami podatkowym. Zapewnia to uporządkowanie całości omawianego materiału normatywnego i przejrzystość analizy, co jest niezbędne dla potencjalnego czytelnika.

Paweł Dąbek
doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na stałej delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa w Krakowie. Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo w 1994 r. Od 1 października 1996r. asystent w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (poprzednio Akademii Ekonomicznej), zaś od 1 listopada 1994r. adiunkt po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Od początku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie łączy pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką stosowania prawa: od 1 maja 1995r. do 31 października 1997r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; od 1 listopada 1997r. do 28 lutego 2010 r. początkowo asesor, następnie sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie (Wydział Cywilny); od 1 marca 2010r. do chwili obecnej sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (Wydział Finansowy), od 1 stycznia 2018 r. orzekający na stałej delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
ORCID: 0000-0002-8384-9354

Książki tego autora

Konrad Stolarski
doktor nauk prawnych, partner w kancelarii FinTaxLegal, radca prawny. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystą naukowym Universitat Internacional de Catalunya oraz laureatem polskich i międzynarodowych konkursów za działalność prawniczą i naukową. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Prawnik rekomendowany w międzynarodowych rankingach Legal 500 (2021) w kategorii banking and finance oraz Chambers Fintech (2022). W rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej (2022) został uznany Liderem w dziedzinie FinTech. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa regulacji rynków finansowych i prawa nowych technologii, prawa konkurencji, prawa podatkowego oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne oraz współuczestniczył w procesie legislacyjnym na etapie tworzenia ustaw kluczowych dla rynku finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako adiunkt, a obecnie wykładowca w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od wielu lat ekspert prawny polskich i zagranicznych instytucji płatniczych i finansowych oraz ich organizacji branżowych. Koordynator prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającej przy ZBP, a także członek grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 18, C.H. Beck, Warszawa 2022.
Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2006.
Babiarz S., Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 11, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Bartoszewska  M.,  Brzezicki  T.,  Lachowski  J.,  Laskowska-Hulisz  A.,  Łabanowski  M., Morawski W., Radzisław A., Ramlo L., Wantoch-Rekowski J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX, Warszawa 2014.
Bielski A., Egzekucja administracyjna należności pieniężnych po zmianach. Praktyczny poradnik dla JSFP jako wierzycieli, wyd. 1, Warszawa 2021.
Binaś M., Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Borszowski P., Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Zakamycze, Kraków 2004.
Borszowski P., Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Brolik J., Wykładnia prawa podatkowego oraz jej determinanty, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 3.
Brzeziński B., Analogia legis a przepisy ogólne prawa podatkowego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, B. Brzeziński (red.), Toruń 1998.
Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2013.
Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Dom Organizatora, Toruń 2001.
Brzeziński B., Wykładnia celowościowa w prawie podatkowym, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, nr 1.
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2013.
Brzeziński  B.  (red.),  Prawo  podatkowe.  Teoria,  instytucje,  funkcjonowanie,  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2009.
Brzeziński B., Filipczyk H., Dyrektywa wykładni gospodarczej jako postulat wykładni operatywnej prawa podatkowego, cz. 1, „Prawo i Podatki” 2010, nr 7.
Brzeziński B., Kalinowski M. (red.), Prawo podatkowe Unii Europejskiej, ODDK, Gdańsk 2017.
Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2015.
Brzeziński B., Morawski W., Zastępowanie zeznań strony jej wyjaśnieniami – przykład obejścia prawa przez organ podatkowy, „Przegląd Podatkowy” 2011, nr 5.
Buczek A., Dzwonkowski H., Etel L., Gliniecka J., Glumińska-Pawlic J., Huchla A., Miemiec W., Ofiarski Z., Serwacki J., Zdebel M., Zgierski Z.,  Prawo  podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Bulejak R., Heliosz A., Aplikacja od ogółu do szczegółu. Aplikacja komornicza i notarialna, wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Dąbrowska-Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, LEX, Warszawa 2012.
Drwiłło A., Maśniak D., Leksykon prawa finansowego , wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Drywa A., Juchniewicz E., Karczyński Ł., Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
Dzwonkowski H., Charakter prawny deklaracji podatkowych, „Państwo i Prawo” 2006, nr 3.
Dzwonkowski H., Powstanie i wymiar zobowiązań podatkowych. Studia podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
Dzwonkowski H. (red.), Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2022.
Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 9, C.H. Beck, Warszawa 2020.
Dzwonkowski H. (red.), Prawo podatkowe, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Etel L., Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.
Filipczyk H., Opinia prywatna w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym, „Monitor podatkowy” 2012, nr 9.
Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 11,
C.H. Beck, Warszawa 2022.
Gizbert-Studnicki T., Przepis prawny a norma prawna, „Państwo i Prawo” 1990, t. XLV, nr 1.
Gizbert-Studnicki T., The Non-linguistic Concept of Norm and Ontology, [w:] Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts. Festgabe für Kazimierz Opałek zum 75. Geburtstag, W. Krawietz, J. Wróblewski (red.), Berlin 1993.
Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 10, C.H. Beck, Warszawa 2021.
Gomułowicz A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sędziego sądu administracyjnego i znaczenie wykładni prokonstytucyjnej. Glosa do wyroku NSA z dnia 22 października 2018 r., II FSK 2983/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, nr 11.
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Grabowski A., Krzemiński M., Krzykalska Z., Pogorzelski O., Argument z typu przepisów prawa,  [w:]  Argumenty  i  rozumowania  prawnicze  w  konstytucyjnym  państwie  prawa.
Komentarz, A. Grabowski, M. Florczak-Wątor (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.
Hage J., Studies in Legal Logic, Dordrecht 2005.
Hanusz A., Kontrola sądowoadministracyjna stosowania zasady zaufania do organów podatkowych, „Państwo i Prawo” 2013, nr 8.
Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006.
Jaśkowska M., Wróbel A., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, Dom Organizatora w Toruniu, Toruń 1999.
Kardas P., O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, t. XVI, nr 4.
Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Kaźmierczyk A., Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego, Difin, Warszawa 2010.
Kociak N., Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie sądów administracyjnych,  „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 4.
Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
Kotulski M., Zasady wykładni prawa podatkowego, „Finanse Komunalne” 2001, nr 1.
Krajewska A., Żurawiński J., Mariański A., Nowak-Piechota A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Krzemiński M., Pogorzelski O., Nullum tributum sine lege, [w:] Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz, A. Grabowski, M. Florczak-Wątor (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.
Lande J., Nauka o normie prawnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G”, Lublin 1956, t. III, nr 1.
Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1986.
Leńczuk J., Zasada pewności prawa w stosowaniu polskiego prawa podatkowego, [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków , A. Kostecki (red.), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
Leszczyński L., System prawa w ujęciu teoretycznoprawnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G”, Lublin 2017, t. LXIV, nr 1.
Lewandowski R., Dowody w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2010, nr 8.
Lipiński K., Udostępnienie nagrań a zasada czynnego udziału w postępowaniu, „Monitor Podatkowy” 2020, nr 6.
Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Łoboda M., Strzelec D., O dewolutywności postępowania podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 6.
Majka P., Sankcje w prawie podatkowym, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2010.
Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017, wyd. 18, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Mariański A., Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim, Warszawa 1999.
Mariański A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021.
Mariański A. (red.), Regulacje w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny, C.H. Beck, Warszawa 2020.
Mastalski R., Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Wrocław 1989.
Mastalski R., Miejsce wykładni językowej w procesie stosowania prawa, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 8.
Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Mastalski R., Wpływ orzecznictwa na stosowanie prawa podatkowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, t. LXXIII, nr 2.
Mazurkiewicz M., Małecki P., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, wyd. 12, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
Mączyński D., Międzynarodowe prawo podatkowe, LEX, Warszawa 2015.
Michalik T., VAT. Komentarz, wyd. 16, C.H. Beck, Warszawa 2021.
Mikuła P., Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym. Granice formalizmu, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Misiąg W., Ustawa o finansach publicznych i ustawa o dyscyplinie budżetowej. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Naleziński B., Grabowski A., Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Studia z Filozofii Prawa” 2001, nr 1.
Nita A., Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe, Kraków 1999.
Nita A., Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym jako instrument ochrony praw podatnika, [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, A. Franczak (red.), Warszawa 2021.
Nowacki J., Przepis prawny a norma prawna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988.
Nowak I., Istota i znaczenie wezwań w postępowaniu podatkowym, cz. I, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019, nr 7.
Nowak I., Odwołanie od decyzji organu podatkowego a możliwość jej weryfikacji w trybie autokontroli przez organ podatkowy pierwszej instancji, „Przegląd Prawa Podatkowego” 2010, nr 5.
Nowak I., Terminowość załatwiania spraw przed samorządowymi organami podatkowymi, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 11.
Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2010.
Olesińska A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 2000.
Opałek K., Argumenty za nielingwistyczną koncepcją normy. Uwagi dyskusyjne, „Studia Prawnicze” 1985, nr 3–4.
Opałek K., Dwoistość ujęcia normy w nauce prawa, „Państwo i Prawo” 1988, nr 6.
Opałek K., Przedmiot prawoznawstwa a problem tzw. płaszczyzn prawa, „Państwo i Prawo” 1969, nr 6.
Opałek K., Różne pojęcia normy - Theodor Geiger i analityczna teoria norm, [w:] Studia z teorii i filozofii prawa , J. Stelmach, R. Sarkowicz (red.), Kraków 1997.
Ostojski P., Rygor natychmiastowej wykonalności w polskim postępowaniu podatkowym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 4.
Pahl B., Popławski M., Etel L., Podatek rolny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Pietrasz P., Wyjaśnienia strony a przesłuchanie strony w procedurze podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2005, nr 5.
Pogoński M., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
Pohl Ł., Zieliński M., W sprawie rzetelności wiedzy o wykładni, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, t. LXXIII, nr 1.
Rysz N., Zasada informowania w postępowaniu podatkowym (zagadnienia wybrane), „Casus” 2015, nr 3.
Prejs E., Kalinowski M., Organy podatkowe i ich właściwość po nowelizacji ordynacji podatkowej, [w:] Nowelizacja ordynacji podatkowej, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r., B. Brzeziński, W. Morawski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Rotter A., Przedawnienie w prawie podatkowym, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Rüthers B., Fischer C., Birk A., Rechtstheorie. Mit juristischer Methodenlehre, wyd. 7, München 2013.
Sarkowicz R., Stelmach J., Filozofia prawa XIX i XX w., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
Sarkowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
Sławiński M., Pojęcie tzw. przepisów o charakterze represyjnym – uwagi na tle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2013, t. XXI, nr 5.
Smoleń P., Prawo podatkowe, wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Sołoniewicz K., Sadkowski Ł., Bohatyrowicz P., Firkowski S., Przybylski M., Sroczyński M., Piotrowski M., Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Startek K., Funkcja ochronna odwołania podatkowego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 1.
Stolarska M., Zasada legalizmu oraz zasada praworządności w polskim prawie administracyjnym – synonimiczność czy odmienność?, „Casus” 2012, nr 63.
Stolarski K., Etyka i sprawiedliwość w prawie podatkowym w dobie ograniczania luki podatkowej oraz BigTech, [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, A. Franczak, A. Kaźmierczyk (red.), Warszawa 2019.
Strzelec D., Dowody z zeznań świadków w sprawach podatkowych, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 8.
Szwed-Szczygieł A., Udział komisji szacunkowych w procesie wymiaru podatku w Drugiej Rzeczypospolitej do 1934 roku, [w:] Z dziejów prawa, cz. 6, A. Lityński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
Walter R., Normy prawne, „Krakowskie Studia Prawnicze”, Kraków 1988, t. XXI.
Wiatrowski P., Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Wierzbowski M., Kodeks postępowania administracyjnego, wyd. 7, C.H. Beck, Warszawa 2021.
Wróblewski J., Norma prawna jako przedmiot prawoznawstwa, „Państwo i Prawo” 1970, nr 5.
Wróblewski J., Reguły prawne w analitycznej teorii prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1985, t. XXXIV.
Zapadka P., Raport z dochodzenia OLAF jako dokument urzędowy w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2020, t. 9, nr 11.
Zawłocki R., O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, t. LXVI, nr 4.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Wolters Kluwer, Warszawa 2002.
Zieliński M., Wyznaczniki reguł wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, t. LX, nr 3–4.
Ziembiński M., Przepis prawny a norma prawna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1960, t. XXII, nr 1.
Zirk-Sadowski M., Transformacja prawa podatkowego a jego wykładnia, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, nr 4.
Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze”, Kraków 1990, t. XXIII.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane