• Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych

Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych

 • Autor: Wiesław Pływaczewski Elżbieta Zębek Joanna Narodowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-400-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia w sposób interdyscyplinarny przedstawia problematykę odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Pierwsza część dotyczy odpowiedzialności administracyjnoprawnej w odniesieniu do ustanawiania, funkcjonowania oraz prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej (ograniczenia) form ochrony przyrody: obszarowej, obiektowej i gatunkowej. Druga część opisuje aspekty ekokryminologiczne przeciwdziałania wprowadzaniu oraz rozpowszechnianiu gatunków inwazyjnych roślin i zwierząt czyli nowoczesne podejście do tejże problematyki w ramach tzw. zielonej kryminologii. Trzecia część natomiast zawiera odpowiedzialność karną i aspekty kryminologiczne w stosunku do środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem wykroczeń i przestępstw wymierzonych przeciwko elementom tego środowiska.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Administracyjnoprawna ochrona środowiska przyrodniczego
Elżbieta ZĘBEK

1.1. Znaczenie zasobów i walorów przyrodniczych dla środowiska i człowieka
1.1.1. Rola zasobów i walorów przyrodniczych w funkcjonowaniu ekosystemów naturalnych
1.1.2. Znaczenie zasobów i walorów przyrodniczych w aspekcie gospodarczym
1.1.3. Znaczenie zasobów i walorów przyrodniczych w aspekcie prawnym
1.2. Ochrona środowiska przyrodniczego w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej
1.2.1. Ochrona środowiska przyrodniczego w prawie międzynarodowym
1.2.2. Ochrona walorów i zasobów przyrodniczych w prawie Unii Europejskiej
1.3. Ochrona środowiska przyrodniczego w prawie krajowym
1.3.1. Ochrona obszarowa
1.3.2. Ochrona obiektowa
1.3.3. Ochrona gatunkowa

Rozdział 2. Kryminologia wobec problemu gatunków inwazyjnych
Wiesław PŁYWACZEWSKI

2.1. Gatunki inwazyjne jako obszar zainteresowań badawczych ekokryminologii
2.2. Zagadnienia definicyjne
2.3. Problem obcych gatunków inwazyjnych z perspektywy zielonej kryminologii (green criminology)
2.4. Formy oraz sposoby rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych
2.5. Dorobek prawny i organizacyjny w zakresie przeciwdziałania dyspersji obcych gatunków inwazyjnych
2.6. Wybrane przykłady rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych w Polsce i na świecie
2.7. Przeciwdziałanie ekspansji obcych gatunków inwazyjnych

Rozdział 3. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości przeciwko środowisku – wybrane zagadnienia
Joanna NARODOWSKA

3.1. Odpowiedzialność karna za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku
3.1.1. Kodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku
3.1.2. Kodeksowe wykroczenia przeciwko środowisku
3.1.3. Pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku
3.2. Kryminologiczne aspekty przestępczości przeciwko środowisku
3.2.1. Zielona kryminologia/ekokryminologia
3.2.2. Zielona wiktymologia
3.2.3. Zbrodnia ekologiczna
3.2.4. Przeciwdziałanie przestępczości przeciwko środowisku

Zakończenie
Bibliografia

Wiesław Pływaczewski
Profesor zwyczajny nauk prawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjalność prawo karne i kryminologia. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1980). Pracę doktorską pt. Prawnokarna ochrona dóbr kultury w Polsce obronił w 1989 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na tym samym Wydziale w 1998 r. obronił pracę habilitacyjną na temat Kradzieże samochodów. Studium kryminologiczne. Tytuł profesora zwyczajnego nadany w 2017 r. W latach 1991-93 dyrektor Instytutu Prawa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1993-1999 prorektor ds. naukowo-dydaktycznych, a w latach 1999-2003 komendant-rektor tej Uczelni. W latach 1993-2003 redaktor naczelny Przeglądu Policyjnego. W latach 2002-2009 kierownik Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2009 r. kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek International Police Executive Symposium, American Society of Criminology, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii oraz członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Odznaczony Srebrnym (1995) i Złotym (2000) Krzyżem Zasługi, licznymi wyróżnieniami ministerialnymi i nagrodami rektora. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych (opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych) oraz promotorem licznych prac doktorskich i magisterskich. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii Vestigium. Uczestnik staży naukowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i USA. W 2008 r. wyróżniony specjalną nagrodą Prezydenta International Police Executive Symposium (IPES). Współinicjator i sygnatariusz Forum Naukowego Podlasie-Warmia i Mazury. Główne obszary zainteresowań naukowych: współczesne tendencje przestępczości (w tym zorganizowanej) w Polsce i na świecie, przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu człowieka, nielegalny rynek dzieł sztuki, tzw. przestępczość CITES. Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Książki tego autora

Elżbieta Zębek
dr hab. inż, prof. UMK, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obszary zainteresowań naukowych: nauki prawne i biologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony środowiska w obszarze ochrony wód, gospodarki odpadami, ochrony bioróżnorodności.

Książki tego autora

Joanna Narodowska
dr, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPIA UWM. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość. W latach 2009-2015 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Od 2016 zatrudniona w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM na stanowisku asystenta, następnie na stanowisku adiunkta. Głównym obszarem prowadzonych prac badawczych jest tzw. zielona kryminologia (green criminology). Autorka ponad 50 publikacji naukowych z zakresu kryminologii i prawa karnego. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2017), Uniwersytecie Mikołaja Romera w Wilnie (2018), Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (2019). Uczestnik programów mobilności naukowej: Erasmus Staff Mobility Programme (2019) oraz PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2020).

Książki tego autora

Publikacje zwarte
Bieńkowska E., Wiktymologia, Warszawa 2018.
Bieńkowska E., Wiktymologia. Zarys wykładu, Warszawa 2000.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2007.
Błońska B., Gogłoza W., Klaus W., Woźniakowska-Fajst D. (red.), Sprawiedliwość dla zwierząt, Warszawa 2017.
Boć J., Samborska-Boć E., Ochrona gatunkowa zwierząt, [w:] J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć (red.), Ochrona środowiska, Wrocław 2008.
Boć J., Samborska-Boć E., Podstawowe pojęcia, [w:] J. Boć, E. Samborska-Boć, K. Nowacki (red.), Ochrona środowiska, Wrocław 2008.
Bojarski T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019.
Brisman A., South N., Green Cultural Criminology. Constructions of Environmental Harm, Consumerism, and Resistance to Ecocide. New Directions Critical Criminology, London-New York 2014.
Buczyński Sz., Przestępstwa przeciwko środowisku przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, [w:] W. Pływaczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Szczytno 2017.
Bukowski Z., Ograniczenia inwestycyjne dla obszarów „Natura 2000”. Praktyczne wyjaśnienia, LEX 2012.
Chorbot P., Nielegalny obrót odpadami. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2019.
Ciechanowicz J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999.
Ciechanowicz-McLean J., Leksykon ochrony środowiska, Warszawa 2009.
Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony środowiska jako kompleksowa dziedzina prawa
– ustawa organiczna?, [w:] P. Korzeniowski (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Łódź 2015.
Cielecki T., Realizacja przez policje strategii prewencyjnej w zwalczaniu przestępczości
i innych patologii, Słupsk 1999.
Croall H., Food crime, [w:] P. Beirne, N. South (red.), Issues in Green Criminology, Willan Publishing, Portland 2007.
Czapczyk P., Terrarium. Zwierzęta, rośliny, wyposażenie i aranżacje, Warszawa 2016.
Czapska J., Kury H., Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków 2002.
Daniluk P. (red.). Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019.
Dembek W., Pawlaczyk P., Sienkiewicz J., Dzierża P., Obszary wodno-błotne w Polsce, Warszawa 2004.
Demianowicz J. (red.), Zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych Płuc Polski, Białystok 2011.
Dikötter F., Wielki Głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962, Wołowiec 2013.
Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa 2019.
Dobson A., Barker K., Taylor S.L. (red.), Biosecurity: The Socio-Politics of Invasive Species and Infectious Diseases, New York 2013.
Drzazga E., Nielegalny obrót dziką fauną w świetle zielonej kryminologii, [w:] B. Błońska, W. Gogłoza, W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Sprawiedliwość dla zwierząt, Warszawa 2017.
Drzazga E., Uwagi o metodologii kryminologii zielonej i zielono-kulturowej, [w:] M. Maciąg, K. Maciąg (red.), Kryminalistyka i kryminologia – najnowsze doniesienia, Lublin 2019.
Duda M., Kłusownictwo wędkarskie i rybackie w znowelizowanej ustawie o rybactwie śródlądowym, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011.
Dziembowski R., Szwejkowska M., Zębek E., Prawnokarna ochrona zasobów środowiska, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja zasobów leśnych, Olsztyn 2013.
EFFACE, Environmental Crime and the UE. Synthesis of the Research Project “European Union Action to Fight Environmental Crime”, Berlin 2016.
Ellefsen R., Sollund R., Larsen G. (red.), Eco-global Crimes: Contemporary Problems and Future Challenges, London-New York 2012.
EnviCrimeNet, Inteligence Programme on Environmental Crime. Report on Environmental Crime in Europe, Hague 2015.
Environmental Investigation Agency, Environmental crime. A threat to our future, London 2008.
European Commission, Financing Natura 2000. Investing in Natura 2000. Delivering benefits for nature and people, Brussels, 12.12.2011, SEC(2011) 1573 final.
Evans E.P., The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, Lawbook Exchange Ltd. 1906.
Falandysz L., Wiktymologia, Warszawa 1979.
Farrier A., Kedwards J., Impact report: Greener on the Outside for Prisons, University of Central Lancashire 2015.
Filipkowski W., System przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.
Filipkowski W., Wybrane zagadnienia profilaktyki kryminologicznej, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.
Frank N.K., Lynch M.J., Corporate Crime, Corporate Violence. A Primer, Harrow and Heston, Albany 1992.
Gillespie A., Conservation, Biodiversity and International Law, Cheltenham 2011.
Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.), Gatunki obce w faunie Polski, Kraków 2011.
Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.
Gore M.L., Conservation Criminology, John Wiley& Sons Ltd., Oxford 2017.
Goździca-Józefiak A. (red.), Wirusologia, Warszawa 2019.
Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.
Grabińska B., Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce, Warszawa 2011.
Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019.
Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017.
Grzegorczyk T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013.
Guzik-Makaruk E.M., Przestępczość na szkodę środowiska, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.
Habuda A., Ochrona przyrody a działalność gospodarcza na obszarach Natura 2000, [w:]
J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Gospodarcze prawo środowiska, Gdańsk 2009.
Healy H., Martinez-Alier J., Temper L., Walter M., Gerber J.F., Ecological Economics from Ground Up, London-New York 2013.
Hellman J., The fifth crime under international criminal law: ecocide?, [w:] D. Brodowski, M. Parra, K. Tiedemann, J. Vogel (red.), Regulating corporate criminal liability, London 2014.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 1988.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2016.
Jiler J., Doing Time in the Garden: Life Lessons Through Prison Horticulture, New Village Press, Oakland 2006.
Jura Cz., Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, Warszawa 2007.
Jurgielewicz-Delegacz E., Milenijne cele rozwoju 2000–2015 i efekty ich realizacji, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.
Kaługa I., Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000, Warszawa 2009.
Karpus K., Sprawiedliwość ekologiczna a założenia modelu odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, [w:] T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Gdańsk 2016.
Kasprzak W., Kryminologiczno-kryminalistyczne aspekty handlu chronionymi gatunkami terrarystyki, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011.
Keller R.P., Cadotte M.W., Standiford G. (red.), Invasive Species in a Globalized Word. Ecological, Social, and Legal Perspectives on Policy, Chicago-London 2015.
Kenig-Witkowska M.M., Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.
Kepel A., Kala B., Graclik A., Ginące gatunki w sieci. Raport 2009, Poznań 2009.
Kimbrell T., Environmental Law for Biologists, Chicago-London 2016.
Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Stan przyrody w Unii Europejskiej. Sprawozdanie na temat stanu typów siedlisk i gatunków objętych dyrektywą ptasią i siedliskową oraz tendencji w tym zakresie w latach 2007–2012 wymagane na podstawie art. 17 dyrektywy siedliskowej oraz art. 12 dyrektywy ptasiej, Bruksela dnia 20.5.2015 r., COM(2015) 219 final.
Komisja Europejska, Zarządzanie obszarami Natura 2000. Przepisy art. 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG (Dz. Urz. UE C 33/1 z 25.1.2019 r.).
Komosińska H., Podsiadło E., Ssaki kopytne, Warszawa 2002.
Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.
Kotowska M., Pływaczewski W. (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań ekologicznych, Olsztyn 2011.
Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2000.
Krajewski P., Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Olsztyn 2010.
Krukowski A., Wybrane zagadnienia nauki polityki kryminalnej, Warszawa 1977.
Kuć M., Leksykon kryminologii, Warszawa 2015.
Kurek W. (red.), Turystyka, Warszawa 2007.
Levack B.P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wrocław 2009.
Lewkowicz A., Pływaczewski W. (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Szczytno 2015.
Lynch M.J., Stretesky P.B., Exploring green criminology. Toward a green criminological revolution, Farnham 2014.
Łomnicki A., Ekologia ewolucyjna, Warszawa 2013.
Łyżwa A., Handel ludźmi. Studium prawno-kryminologiczne, Olsztyn 2019.
Maciejewski S., Saga o ginących i uratowanych, Kraków 1995.
Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Szczecin 2004.
Michalak M., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz w perspektywie unijnej, LEX 2016.
Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu, Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań na lata 2006-2013, Warszawa 2006.
Mizgajski A., Wymiar przestrzenny zobowiązań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Przesłanki i rekomendacje dla koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, Poznań 2013.
Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.
Mueller T., Extra Virginity. The Sublime and Scandalous World of Olive Oil, New York 2012.
Narodowska J., Duda M., Eksploracja archeologiczna obszarów leśnych, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Olsztyn 2013.
Narodowska J., Duda M., Elektrośmieci – zużyty sprzęt elektroniczny, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Olsztyn 2013.
Narodowska J., Duda M., Kary i środki karne w znowelizowanej ustawie o rybactwie śródlądowym, [w:] S. Pikulski, A. Szymańska (red.), (Bez)celowość współczesnych kar i środków karnych, Olsztyn 2013.
Narodowska J., Duda M., Patologie w dostępie do śródlądowych wód publicznych w świetle raportu Najwyższej Izby Kontroli, [w:] W. Pływaczewski (red.), Patologie na rynku nieruchomości, Warszawa 2018.
Narodowska J., Duda M., Zanieczyszczanie wód śródlądowych, [w:] W. Pływaczewski,
Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Olsztyn 2013.
Narodowska J., Instytucjonalne formy zwalczania kłusownictwa rybackiego na wodach śródlądowych, [w:] W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Olsztyn 2012.
Narodowska J., Katalog prawnych form ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wybrane zagadnienia, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, Warszawa 2015.
Narodowska J., Kryminogeneza przestępstw kłusownictwa rybackiego w świetle badań, [w:] E.W. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka (red.), Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, Warszawa 2017.
Narodowska J., Przeciwdziałanie kłusownictwu rybackiemu w świetle badań, [w:] W. Pływaczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie przestępczości prze-ciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Szczytno 2017.
Narodowska J., Przestępstwa kłusownictwa rybackiego na wodach śródlądowych. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2016.
Narodowska J., Wybrane zagadnienia szkodnictwa leśnego w ustawodawstwie polskim, [w:] W. Pływaczewski, M. Kotowska (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011.
National Research Council and Institute of Medicine, Genetically Modified Pest – Protected Plants. Science and Regulation, Washington 2000.
National Research Council and Institute of Medicine, Safety of Genetically Engineered Foods. Approaches to Assessing Unintended Health Effects, Washington 2004.
Navarro N., Endemic Birds of Cuba. A Comprehensive Field Guide. Including West Indian Endemics Residing in Cuba, Ediciones Nuevos Mundos, Habana 2015.
Nentwig W., Biological Invasions, Springer 2007.
Onfray M., Dekadencja. Życie i śmierć judeochrześcijaństwa, Warszawa 2019.
Otałęga Z. (red.), Encyklopedia biologiczna, Kraków 1999.
Pasternak T., Dziczyzna na polskim stole – czy wiemy skąd pochodzi?, [w:] W. Pływa-czewski, A. Lewkowicz (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Szczytno 2013.
Pasternak T., Narodowska J., Problematyka zaśmiecania lasów, [w:] W. Pływaczewski,
Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Olsztyn 2013.
Pasternak T., Rola Straży Leśnej w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń, [w:] W. Pływaczewski, M. Kotowska (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011.
Pathak M.D., Khan Z.R., Insect Pests of Rice, International Rice Research Institute, Manila 1994.
Pawlaczyk P., Jermaczek A., Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000, Warszawa 2004.
Pchałek M., Behnke M., Postępowanie w sprawie OOS wprawie polskim i UE, Warszawa 2009.
Pływaczewski E.W. i in., Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.
Pływaczewski E.W., Jurgielewicz-Delegacz E., Teorie kryminologiczne, [w:] E.W. Pływaczewski i in., Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.
Pływaczewski W., Chorbot P., Ekokryminologia jako uzasadnienie badań na rzecz ochrony środowiska, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologa wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011.
Pływaczewski W., Duda M., Dlaczego zginęła Dian Fossey? Prawne oraz wiktymologiczne aspekty zwalczania przestępczości wymierzonej w obrońców przyrody, [w:] M. Adamczyk, J. Karaźniewicz, K. Pruszkiewicz-Słowińska (red.), Karnoprawne aspekty ochrony środowiska – wyzwania dla teorii i praktyki, Olsztyn 2017.
Pływaczewski W., Gadecki B. (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, Warszawa 2015.
Pływaczewski W., Kulturowe uwarunkowania nielegalnego handlu ptakami śpiewającymi, [w:] M. Ickiewicz-Sawicka (red.), Kultura a medycyna ludowa. Społeczne, prawne i ekono-
miczne uwarunkowania medycyny alternatywnej, Czeremcha 2019.
Pływaczewski W., Narodowska J., Duda M., Assesing the Viability of Environmental Projects for a Crime Prevention – Inspired Culture of Lawfulness, [w:] H. Kury, S. Redo (red.), Crime Prevention and Justice in the 2030 – The UN and the Universal Declaration of Human Rights, Springer 2020.
Pływaczewski W., Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Szczytno 2016.
Pływaczewski W., Ornitologia kryminalna, Warszawa 2019.
Pływaczewski W., Płocki R. (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Szczytno 2013.
Pływaczewski W., Pranie żywności jako szczególna forma przestępczości gospodarczej, [w:] B. Sygit (red.), Złota księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. dr. honoris causa Brunona Hołysta, Łódź 2015.
Pływaczewski W., Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości przeciwko światowemu dziedzictwu przyrodniczemu – na przykładzie branży oleju palmowego, [w:] W. Pływaczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Szczytno 2016.
Pływaczewski W., Uchodźstwo klimatyczne na tle współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn 2016.
Pływaczewski W., Zawłaszczanie przestrzeni przyrodniczej i kulturowej – uwagi na tle zjawiska dewastacji krajobrazu, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, Warszawa 2015.
Pływaczewski W., Zielona kryminologia – spór o zakres kryminalizacji, [w:] S. Pikulski,
M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013.
Przyborowska-Klimczak A., Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 2004.
Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Warszawa 2017.
Radecki W., Bojarski T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019.
Radecki W., Danecka D., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2018.
Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Warszawa 2011.
Radecki W., Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2006.
Radecki W., Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz, Warszawa 2001.
Rakoczy B., Ochrona lasu jako zabytku w prawie polskim, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i krymi-
nologiczna, Warszawa 2015.
Rambler M.B., Margulis L., Fester R. (red.), Global ecology: Towards a science of the biosphere, Academic Press, London 1989.
Redo S., Kryminologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju społeczeństw, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska,
E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.
Ricard M., A Plea for the Animals. The Moral, Philosophical, and Evollutionary Imperative to Treat All Beings with Compassion, Shambhala-Boulder 2016.
Robbins J., The Wonder of Birds. What They Tell Us About Ourselves, the World, and a Better Future, New York 2017.
Robbins J., Zadziwiający świat ptaków, Łódź 2018.
Rotherham I.D., Lambert R.A. (red.), Invasive and Introduced Plants and Animals: Human Perceptions, Attitudes and Approaches to Management, London-Washington 2011.
Rychlik J., Bezpieczeństwo ekologiczne, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.
Sachajdakiewicz I., Mędrzycki P., Wójcik M., Pastwa J., Kłossowski E., Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie Polski, Warszawa 2014.
Simonides E., Ochrona przyrody, Warszawa 2007.
Sitarz O., Jaworska-Wieloch A., Szkolenie psów przez skazanych na karę pozbawienia wolności jako program aktywacji zawodowej i ekologicznej, [w:] W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Olsztyn 2012.
Skinnider E., Victims of Environmental Crime – Mapping the Issues, Vancouver 2011.
Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., Villee C.A., Biologia, Warszawa 1996.
Srivastava Y.N., Environmental pollution, New Delhi 2009.
Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.
Stelmasiak J., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2010.
Stępczak K., Ekologia stosowana, [w:] J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewski (red.), Kompendium wiedzy o ekologii, Warszawa–Poznań.
Stricland H.E., Melville A.G., The Dodo and Its Kindred. Or The History, Affinities, and Osteology of the Dodo, Solitaire, and other Extinct Birds of the Islands Mauritius, Rodriguez, and Bourbon, Cambridge 1848.
Svensson L., Przewodnik Collinsa. Ptaki Europy o obszaru śródziemnomorskiego, Warszawa 2013.
Symonides E, Ochrona przyrody, Warszawa 2014.
Szczęsny T., Ochrona przyrody i krajobrazu, Warszawa 1982.
Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, Warszawa 2006.
Sznajder M.J., Wojcieszak M., Tourist Valorisation of Metropolitan Areas Based on Their Natural Resources, [w:] M.J. Sznajder (red.), Rural Tourism and Agritourism in Metropolitan Areas, Taylor & Francis Groups 2016.
Szwejkowska M., Zębek E., Leksykon łowiecki, Olsztyn 2017.
Szymańska U., Zębek E., Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, Olsztyn 2014.
Ślebzak K. (red.), Studia i analizy Sądu Najwyższego, Warszawa 2010.
The Holly See, Address of His Holiness Pope Francis to Participants at the World Congress of the International Association of Penal Law, Vatican 2019.
Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Warszawa 2012.
Trojan P., Homeostaza ekosystemów, Warszawa 1990.
Twardowski J., Twardowska K., Atlas ptaków świata, Warszawa 2017.
Tyburska A., Ochrona infrastruktury krytycznej. Zarys problematyki, Szczytno 2012.
United Nations Office on Drugs and Crime, Wildlife crime and Forest Crime: Analytic Toolkit, International Consortium on Combating Wildlife Crime, United Nations, New York 2012.
United Nations, Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation (A/RES/70/174), Doha 2015.
Walsh A., Bearver K.M. (red.), Biosocial Criminology. New Directions in Theory and Research, Routledge, London 2008.
Walters R., Eco Crime and Genetically Modified Food, New York 2011.
Weirich P. (red.), Labeling Genetically Modified Food: The Philosophical and Legal Debate, Oxford University Press, Oxford-New York 2007.
Werbel-Cieślak M., Wybrane aspekty przestępstw i przestępczości przeciwko środowisku (w świetle danych statystycznych i badań aktowych), [w:] W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Olsztyn 2012.
White R. (red.), Climate Change from a Criminological Perspective, Springer 2008.
White R., Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice, Willan Publishing, Portland 2008.
White R., Transnational environmental crime. Toward an eco-global criminology, Routledge 2011.
Wierzbowski B., Rakoczy B., Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2004.
Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2010.
Wilk J., Możliwość stanowienia porządkowych aktów prawa miejscowego na przykładzie ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez barszcz Sosnowskiego (Heracelum Sosnowskyi) i barszcz Mantegazziego (Heracelum Mantegazzianum), Warszawa 2015.
Wittenberg R., Cock M.J.W. (red.), Invasive Alien Species: A Toolkit of Best Prevention and Management Practices, Global Intensive Species Programme (GISP), Oxon 2001.
Wortley R., Mazerolle L., Environmental Criminology and Crime Analysis, London – New York 2008.
Wyatt T., Wildlife Trafficking. A Deconstruction of the Crime, The Victim, and the Offenders, Palgrave Macmillan 2013.
Zalewski A., Brzeziński M., Norka amerykańska. Biologia gatunku inwazyjnego, Białowieża 2014.
Zawidzka-Łojek A. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018.
Zblewski Z., Leksykon PRL-u, Kraków 2000.
Zębek E., Gospodarka odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, Olsztyn 2018.
Zębek E., Hejbudzki M. (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017.
Zębek E., Instrumenty administracyjno-prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska, Olsztyn 2017.
Zębek E., Kulbacka-Burakiewicz N., Protection of wetlands in international law, [w:] M. Szwej-
kowska (red.), Selected issues of the global security, Olsztyn 2017.
Zębek E., Międzynarodowe i krajowe podstawy prawne i bioindykatory (glony) oceny stanu jakości wód powierzchniowych, [w:] E. Zębek, M. Hejbudzki (red.) Odpowie-dzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017.
Zębek E., Ochrona środowiska oraz walorów przyrodniczych i kulturowych w planowaniu przestrzennym, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, Warszawa 2018.
Zębek E., Plany zadań ochronnych jako prawny instrument ochrony obszarów Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Szczecin-Łódź-Poznań 2013.
Zębek E., Principle of public participation in EU environmental policy as the public's fundamental right to participate in the implementation of project negatively impacting the environment, [w:] M. Mamiński, M. Rzewuski (red.), Contemporary problems of human rights: selected aspects, Warszawa 2019.
Zębek E., Raczkowski M., Resocjalizacja skazanych w zakładach karnych w ramach programów w zakresie ochrony środowiska i przyrody, [w:] M. Szwejkowska, K. Ryś (red.), Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, Olsztyn 2016.
Zębek E., Szwejkowska M., Leksykon leśny – wybrane zagadnienia prawne, organizacyjne i ekologiczne, Olsztyn 2016.
Zębek E., Szwejkowska M., Raczkowski M., Pozwolenie wodnoprawne jako instrument reglamentacyjno-ochronny w użytkowaniu zasobów wodnych w działalności gospodarczej w kontekście sprawiedliwości ekologicznej, [w:] T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Gdańsk 2016.
Zębek E., Zasady gospodarowania odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, Olsztyn 2018.
Ziska L.H., Dukes J.S. (red.), Invasive Species and Global Climate Change, CAB Interna-tional, Boston 2014.
Czasopisma
Affek-Starczewska A., Starczewski K., Pawlonka Z., Skrzyczyńska J., Drzewa – pomniki przyrody jako element krajobrazu kulturowego, „Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW” 2014, nr 12(3).
Alexandrowicz Z., Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 1991, z. 1–2.
Anderson K., Fawcett D., Cugulliere A., Benford S., Jones D., Leng R., Vegetation expansion in the subnival Hindu Kush Himalaya, „Global Change Biology” 2019, no. 26(3).
Batrićević A., Ekološka krivična dela – zločini bez žrtve? (Environmental criminal offences – victimless crimes), „Temida” 2013, March.
Baybutt M., Dooris M., Farrier A., Growing health in UK prison settings, „Health Promotion International” 2019, vol. 34, issue 4.
Beirne P., South N. (red.), A green field for criminology: A proposal for a perspective, „Theoretical Criminology” 1998, vol. 2, no. 2.
Beirne P., South N. (red.), Editor's introduction to special issue: For a green criminology, „Theoretical Criminology” 1998, vol. 2, no. 2.
Bendyk E., Ciuba M., Maźnica Ł, Pająk A., Palutkiewicz P., Po ile pół litra Bałtyku?, „Polityka” 2011, nr 45(2932).
Biedrzycka A., Solarz W., Okarma H., Hybridization between native and introduced species of deer in Eastern Europe, „Journal of Mammalogy” 2012, no. 93.
Blair D., Adelman Z.N., Olson K.E., Molecular Strategies for Interrupting Arthropod-Borne Virus Transmission by Mosquitoes, „Clinical Microbiology Reviews” 2000, no. 13(4).
Brisman A., South N., A green-cultural criminology. An exploratory outline, „Crime, Media, Culture” 2013, no. 9(2).
Brzeziński T., Mieszańce międzygatunkowe – ślepa uliczka ewolucji?, „Wiadomości Ekologiczne” 2010, t. LVI, z. 4.
Burke R.H., Socio-Political Context of Zero Tolerance Policing Strategy, „Policing”, vol. 21, no. 4.
Carlton J.T., Biological invasions and cryptogenic species, „Ecology” 1996, no. 77.
Chmielewski J., Obiektowe formy ochrony przyrody w gminach – aspekty prawne, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 9.
Cooper J.E., Cooper M.E., Budgen P., Wildlife crime scene investigation: techniques, tools and technology, „Endangered Species Research” 2009, August 13.
Dembek W., Problemy ochrony polskiej przyrody w kontekście wspólnej polityki rolnej, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” 2012, t. 12, z. 4(40).
Dowling T.E., Secor C.L., The role of hybridization and introgression in the diversification of animals, „Annual Review Ecology, Evolution, and Systematics” 1997, no. 28.
Drzazga E., Związki zielonej kryminologii z kryminologią tradycyjną, „Archiwum Kryminologii” 2019, t. XLI.
Duda M., CITES crimes in Poland – causes, manifestations, prevention, „Internal Security” 2020 (w druku).
Gałczyńska M., Gamrat R., Łysko A., Wpływ gatunków inwazyjnych rodzaju Heracleum SPP. (Apiaceae) na środowisko i zdrowie człowieka, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2016, t. 65, nr 4.
Galli A., Durovic G., Hanscom L., Knežević J., Think globally, act locally. Implementing the sustainable development goals in Montenegro, „Environmental Science and Policy” 2018, vol. 84.
Gibbs C., Gore M.L., McGarrell E.F., Rivers L., Introducing conservation criminology towards interdisciplinary scholarship on environmental crimes and risks, „British Journal of Criminology” 2010, no. 50(1).
Graff J.H., Synantropizacja zwierząt, „Aura” 2012, nr 6.
Greene A., The campaign to make ecocide an international crime. Quixotic quest or moral Imperative?, „Fordham Environmental Law Review” 2019, vol. 30, no. 3.
Grzyb M., Zielona kryminologia, „Archiwum Kryminologii” 2011, t. XXXIII.
Gwoźdź R., Sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis – występowanie w Polsce i sytuacja gatunku w Europie, „Ptaki Śląska” 2017, nr 24.
Hall M., Environmental harm and environmental victims scoping out a green victimology, „International Review of Victimology” 2014, no. 20(1).
Henderson I., Progress of the UK Ruddy Duck Eradication Programme, „British Birds” 2009, no. 102.
Johnson D.S., Barrett K.L., Mentors T.M., The status of green criminology in victimology research, „McNair Scholars Research Journal” 2017, vol. 10, issue 8.
Karski L., Znaczenie prawa ochrony środowiska, „Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW” 2011, nr 9(1).
Kasprzak K., Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 4.
Kaszyński B., Szczukowska H., Pomniki przyrody jako istotny element edukacji ekologicznej w Bydgoszczy, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, rocz. 15, z. 37(4).
Koreleski K., Funkcjonowanie użytków ekologicznych w przestrzeni wiejskiej, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2004, nr 4.
Koreleski, Zasady tworzenia i zarządzania użytkami ekologicznymi w Polsce, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2005, nr 1.
Kos A., Geneza zasady suwerenności narodu, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2015, nr 15.
Kowalczyk A., Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 5.
Kremer J., Environmental sentencing in the United States pacific northwest 2007–2011.
A story of disparity, „Sociological Perspectives” 2006, no. 59(3).
Łaska G., „Natura 2000” ecological network in the aspect of sustainable development, „Ecological Questions” 2011, no. 15.
Luyster R., Myth and History in the Book of Exodus, „Religion” 1978, no. 8(2).
Lynch M.J., Stretesky P.B., The meaning of Green: Contrasting Criminological Perspectives, „Theoretical Criminology” 2003, no. 7(2).
Lynch M.J., The greening of Criminology: a perspective for the 1990’s., „Critical Criminologist” 1990, no. 2.
Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K., Dyrektywa Siedliskowa. Występujące w Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 2001, nr 57(5).
Meissner W., Bzoma S., Pierwsze lęgi bernikli kanadyjskiej Branta canadensis w Polsce oraz problemy związane ze wzrostem jej liczebności na świecie. (First broods of the Canada Goose Branta canadensis in Poland and problems involved with the growth of its population in the world), „Notatki Ornitologiczne” 2009, nr 50.
Misorz T., Postępowanie z wodami balastowymi na statkach w żegludze międzynarodowej w świetle Konwencji BWM 2004, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni” 2017, z. 32.
Morozińska-Gogol J., Niechciani przybysze – obce pasożyty w Polsce, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2015, t. 64, nr 1.
Mróz W., Perzanowska J., Dyrektywa Siedliskowa. Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim w Polsce, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 2001, nr 57(5).
Najberek K., Solarz W., Gatunki obce. Przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby zwalczania, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2016, t. 65, nr 1(310).
Narodowska J., Aggression towards animals and aggression towards people – report from research records, „Internal Security” 2020 (w druku).
Narodowska J., Korelacja pomiędzy agresją wobec zwierząt a agresją wobec ludzi, „Archiwum Kryminologii” 2018, t. XL.
Nowak Z., Rodzaje szkodnictwa leśnego, „Postępy Techniki w Leśnictwie” 2006, nr 94.
Onfray M., Zabić bestię w człowieku, „Przekrój” 2019, nr 4.
Papuziński A., Zrównoważony rozwój w kontekście teorii sprawiedliwości międzygeneracyjnej. Próba konkretyzacji problemu, „Studies in Global Ethics and Global Education” 2014, nr 2.
Pedersen O.W., Environmental Principles and Environmental Justice, „Environmental Law Review” 2010, no. 1.
Pływaczewski W., Duda M., Klimatologia kryminalna – nowe narzędzie identyfikowania zagrożeń cywilizacyjnych w obszarze ochrony środowiska naturalnego (perspektywa krajowa, regionalna i globalna), „Przegląd Policyjny” 2020 (w druku).
Pływaczewski W., Narodowska J., Duda M., Criminal climatology as a tool for identifying civilizational threats of pathological origin – for example, „wars for water", „Internal Security” 2020 (w druku).
Pływaczewski W., Narodowska J., Duda M., University of Warmia and Mazury, „The Criminologist” 2019, vol. 44, no. 5.
Pływaczewski W., Niszczenie dziedzictwa kulturowego – między imperatywem ekonomii
i ekologii. Kryminologiczne ujęcie problemu z perspektywy województwa warmińsko-
-mazurskiego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2009, z. 6.
Pływaczewski W., Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji lasów pierwotnych, „Przegląd Policyjny” 2012, nr 1(105).
Pływaczewski W., Zielona kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Biuletyn Polskiej Akademii Nauk/Oddział Olsztyn-Białystok, „PANorama” 2020.
Radecki W., Ochrona środowiska w europejskim prawie karnym. Część IV. Odpowiedzialność osób prawnych, „Problemy Ekologii” 2010, vol. 4, nr 3.
Radecki W., Znamiona ocenne w rozdziale XXII kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko środowisku, „Ius Novum” 2008, nr 1.
Rice J.S., Remy L.L., Impact of horticultural therapy on psychosocial functioning among urban prison inmates, „Journal of Offender Rehabilitation” 1998, no. 26.
Richards H.J., Kafami D.M., Impact of horticultural therapy on vulnerability and resistance to substance abuse among incarcerated offenders, „Journal of Offender Rehabilitation” 1999, no. 29.
Rosicki M., Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Naukowo-Metodyczny” 2010, nr 4.
Równy K., Prawo międzynarodowe i rozwój zrównoważony, „Prawo i Środowisko” 2000, nr 3.
Sajnóg N., Wójcik J., Możliwości zagospodarowania gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych w scalaniu gruntów, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2013, nr 2(II).
Sammel A., Siuda P., Mrugowski W., Gleby organiczne projektowanego użytku ekologicznego „Łąki koło Owczar”, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2012, t. 14.
Skowroński A., Utrzymanie dynamicznej równowagi ekosystemów Ziemi (przyrodnicze i antropogeniczne mechanizmy), „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2004, nr 2.
Solarz W., Przyczyny i skutki i inwazji biologicznych na świecie i w Polsce, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2012, rocz. 14, z. 33(4).
South N., Beirne P., Editors Introduction, „Theoretical Criminology” 1998, vol. 2, no. 2.
Symonides E., Znaczenie powiązań ekologicznych w krajobrazie rolniczym, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” 2010, t. 10, z. 4(32).
Szramka M., Zębek E., Ograniczenia realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 22.
Szwejkowska M., Zębek E., Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim kodeksie karnym z 1997 r. (Wybrane zagadnienia), „Prawo i Środowisko” 2014, nr 1(77).
van der Linden S., Green prison programmes, recidivism and mental health: A primer, „Criminal Behavior and Mental Health”, Wiley Online Library 2015.
Walters R., Crime, bio-agriculture and the exploitation of hunger, „British Journal of Criminology” 2006, no. 46(1).
White R., Green victimology and non-human victims, „International Review of Victimology” 2018, no. 24(3).
White R., Researching Transnational Environmental Harm: Toward an Eco‐Global Criminology, „International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice” 2009, no. 33(2).
Wilk-Woźniak E., Solarz W., Najberek K., Pociecha A., Alien cyanobacteria: an unsolved part on the „expansion and evolution” jigsaw puzzle?, „Hydrobiologia” 2016, no. 764.
Williams Ch., An environmental victimology, „Social Justice” 1996, vol. 23, no 4(66).
Willis A.J., The ecosystem: evolving concept viewed historically, „Functional Ecology” 1997, no. 11.
Wolańska-Kamińska A., N. Ratajczyk, Powoływanie lokalnych form ochrony przyrody przez samorządy gmin wiejskich, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” 2014, t. 14, z. 1(45).
Zębek E., Banilewicz M., Uwarunkowania przyrodnicze i ochrona prawno-administracyjna obszarów wodno-błotnych na przykładzie rezerwatów i użytków ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2009, nr 1(55).
Zębek E., Biedrzycki R., Regulations concerning dissemination of information about the condition and protection of natural environment in the light of legal acts in force, „Scientific Journal WSFiP” 2017, nr 4.
Zębek E., Narodowska J., Bezpieczna i przyjazna przestrzeń przyrodniczo-społeczna w świetle badań Olsztyńskiej Szkoły Ekokryminologii, „Przegląd Policyjny” 2020 (w druku).
Zębek E., Ograniczenia prawne i uwarunkowania przyrodnicze działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum” 2017, nr 16(2).
Zębek E., Szramka M., Ochrona ptaków i siedlisk przyrodniczych a realizacja przedsię-wzięć na obszarach Natura 2000, „Journal of Modern Science” 2013, nr 3(18).
Zębek E., Szramka M., Uwarunkowania lokalizacyjne elektrowni wiatrowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych w Polsce, „Journal of Modern Science” 2013, nr 2(17).
Zębek E., Szymańska U., Abundance, biomass and community structure of pond phyto-plankton related to the catchment characteristics, “Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems” 2017, vol. 418, no. 45.
Zilney L.A., McGurrin D., Zahran S., Environmental justice and the role of criminology an analytical review of 33 years of environmental justice research, „Criminal Justice Review” 2006, no. 31(1).
Źródła prawa
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 1600/2002/WE z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. Urz. UE L 242/1 z 10.09.2002 r.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20/7 z 26.01.2010 r.).
Dyrektywa Parlamentu i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz. Urz. UE L 328/28 z 6.12.2008 r.).
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przy-rodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22.7.1992 r.).
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543).
Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706).
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112).
Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24).
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263).
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk z dnia 19 września 1979 r., ratyfikowana przez Polskę w 31 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263 ze zm.).
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17).
Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532).
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organiza-cji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r, Nr 32, poz. 190).
Międzynarodowa konwencja ochrony roślin, sporządzona w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 6, poz. 42).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie (Dz. U. z 2012 r., poz. 1355).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 64, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 2300).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin
i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przy-rodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 210, poz. 1260).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 paź-dziernika 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE L 317/35 z 4.11.2014 r.).
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz. Urz. UE L 189/4 z dnia 14.07.2016 r.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz. Urz. UE L 189/4 z 14.07.2016 r.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczania jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510).
Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia
17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708).
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r.).
Traktat o Unii Europejskiej zawarty w Maastricht dnia 7 lutego 1992 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r.).
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej zawarty w Rzymie dnia 25 marca 1957 r. (Dz. Urz. UE C 203 z 7.06.2016 r.).
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.).
Ustawa z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę oznonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2158 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55).
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2000 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
modyfikowanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 706).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1225).
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 358).
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1235).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1097).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 549).


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Analiza kosztów-korzyści w wycenie ...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

134.10 zł 149.00 zł Cena netto: 127.71 zł

Ornitologia kryminalna

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawo łowieckie z komentarzem do wy...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ustawa o ochronie przyrody z koment...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane