• Odpowiedzialność dyscyplinarna w Polskim Związku Łowieckim

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Polskim Związku Łowieckim

 • Autor: Marcin Raba
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-998-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim. Problematyka łowieckiej odpowiedzialności dyscyplinarnej nie była dotąd przedmiotem publikacji prawniczych. Od 21 kwietnia 2014 r. materia ta regulowana jest ustawą Prawo łowieckie, a stało się tak za przyczyną wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11) nakazującego ustawodawcy uregulowanie w prawie łowieckim: pojęcia łowieckiego deliktu dyscyplinarnego, katalogu sankcji dyscyplinarnych, organów prowadzących postępowanie dyscyplinarne oraz przynajmniej ogólnych zasad tego postępowania. Z chwilą nadania łowieckiej procedurze dyscyplinarnej statusu ustawowego materia ta przestała być jedynie wewnętrzną sprawą związku. Sankcje dyscyplinarne w tym postępowaniu wymierzane są nie tylko z upoważnienia, ale wręcz z nakazu ustawodawcy, który zadbał o to, aby tryb egzekwowania od członków PZŁ przestrzegania porządku prawnego gwarantował jednocześnie ochronę konstytucyjnych praw i wolności.

W opracowaniu zawarte jest połączenie rozważań teoretycznych przy wykorzystaniu orzecznictwa i poglądów doktryny z obserwacjami i doświadczeniem autora, który pełni funkcję Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego PZŁ.

Książka skierowana jest w pierwszej kolejności do myśliwych, ze szczególnym uwzględnieniem osób związanych z łowieckim sądownictwem dyscyplinarnym, a także do wszystkich czytelników zainteresowanych prawem dyscyplinarnym.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
 
Rozdział 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie prawa polskiego

 
1.1. Wprowadzenie
1.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna
1.3. Systematyka postępowań dyscyplinarnych
1.4. Synteza wybranych procedur
 
Rozdział 2. Rys historyczny prawa łowieckiego i łowieckiego postępowania dyscyplinarnego
 
2.1. Historia prawa łowieckiego
2.2. Historia polskiego łowieckiego postępowania dyscyplinarnego
2.2.1. Postępowanie dyscyplinarne w PZŁ w okresie międzywojennym
2.2.2. Łowieckie postępowanie dyscyplinarne w PRL
2.2.3. Kształtowanie postępowania dyscyplinarnego w PZŁ w obowiązującym brzmieniu
2.3. Reorganizacja spowodowana niekonstytucyjnością regulacji obowiązujących do 6 listopada 2012 r.

Rozdział 3. Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej w PZŁ
 
3.1. Podmiot
3.2. Przedmiot
3.3. Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej
3.4. Przewinienia łowieckie i ich znamiona
3.5. Sankcje
3.6. Przedawnienie dyscyplinarne oraz zatarcie ukarania
3.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność porządkowa w PZŁ
 
Rozdział 4. Zasady postępowania dyscyplinarnego w PZŁ
 
4.1. Zasada bezpośredniości
4.2. Zasada prawdy materialnej
4.3. Zasada bezstronności
4.4. Zasada obiektywizmu
4.5. Zasada domniemania niewinności (in dubio pro reo)
4.6. Zasada niezawisłości
4.7. Zasada szybkości postępowania
4.8. Zasada prawa obwinionego do obrony
4.9. Zasada ścigania z urzędu
4.10. Zasada skargowości
4.11. Zasada kontroli
4.12. Zasada współdziałania
 
Rozdział 5. Zarys procedury dyscyplinarnej w PZŁ
 
5.1. Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego
5.1.1. Sądy łowieckie
5.1.2. Rzecznicy dyscyplinarni
5.1.3. Obwiniony
5.1.4. Pokrzywdzony
5.1.5. Zawiadamiający
5.1.6. Świadek
5.1.7. Obrońca
5.1.8. Protokolanci, obsługa administracyjna
5.1.9. Strony postępowania i ich prawa
5.2. Przesłanki postępowania
5.3. Czynności procesowe
5.3.1. Zarządzenia, orzeczenia i postanowienia
5.3.2. Uzasadnienia
5.3.3. Protokoły i notatki urzędowe
5.3.4. Czynności dowodowe
5.3.4.1. Dowód z dokumentu
5.3.4.1.1. Dokument w postępowaniu cywilnym
5.3.4.1.2. Dokument w świetle prawa karnego i procedury karnej
5.3.4.1.3. Dokument w postępowaniu administracyjnym
5.3.4.1.4. Dokument w postępowaniu dyscyplinarnym w PZŁ
5.3.4.2. Zeznania świadka i wyjaśnienia obwinionego
5.3.4.2.1. Sposób przesłuchania
5.3.4.2.2. Ocena zeznań i wyjaśnień
5.3.4.3. Oględziny
5.4. Postępowanie dyscyplinarne w PZŁ a odpowiedzialność karna – wzajemne relacje
5.5. Konsekwencje popełnienia przestępstwa dla członkostwa w PZŁ oraz zdolności do pełnienia funkcji w organach PZŁ i organach kół łowieckich
5.6. Wpływ procesu cywilnego na postępowanie dyscyplinarne w PZŁ
5.7. Odpowiednie stosowanie przepisów prawa karnego i procedury karnej w postępowaniu dyscyplinarnym w PZŁ
 
Rozdział 6. Przebieg procesu
 
6.1. Struktura postępowania, jego etapy i stadia
6.1.1. Dochodzenie dyscyplinarne
6.1.2. Postępowanie sądowe
6.1.3. Postępowanie wykonawcze
6.2. Właściwość organów procesowych
6.3. Przebieg dochodzenia dyscyplinarnego
6.4. Postępowanie przed sądem łowieckim pierwszej instancji
6.5. Postępowanie przed sądem łowieckim drugiej instancji
6.6. Różnice pomiędzy rozprawą przed sądami pierwszej i drugiej instancji
6.7. Koszty postępowania  
6.8. Kontrola orzeczeń sądów łowieckich przez sądy powszechne

Rozdział 7. Przykładowe orzecznictwo Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ  

7.1. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 38/15 z dnia 8 marca 2016 r.
7.2. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 34/15 z dnia 8 marca 2016 r.
7.3. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 1/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.
7.4. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 26/15 z dnia 27 października 2016 r.
7.5. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 40/16 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Słowo końcowe
Bibliografia 

dr hab. Ryszard Jaworski, prof. Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu:

Autor recenzowanej książki zastosował metodę dogmatyczną: analizuje akty prawne i przedstawia poglądy na ich temat, we wszystkich kwestiach zajmuje własne stanowisko. Nie pominięto wątku historycznego, ujmując go we właściwych proporcjach do innych zagadnień. Autor zamieszcza też opisy kilku spraw rozpatrywanych przez sądy łowieckie, co przybliża odbiorcy problemy prawne i etyczne, z jakimi się one spotykają.

Marcin Raba
dr n. pr., autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, łowieckiego oraz dyscyplinarnego. Trzecią kadencję sprawuje funkcję prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego PZŁ w Przemyślu. Zawodowo notariusz, prowadzi kancelarię notarialną w Przeworsku.

Książki tego autora

Wykaz literatury
Aronson R.H. i in. Problems, Cases and Materials in Professional Responsibility, American Case-
book Series, West Publishing CO. 1985.
Banasik K., Przestępstwa trwałe i delikty trwałe, Prok.iPr. 2013, nr 7–8.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.
Bąkowski,  A.  Sądownictwo  dyscyplinarne  adwokatury.  Samorządowe  czy  państwowe?,  Pal.
2006, nr 5–6.
Bednarek E., Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych, Gaz. Pr. 1999, nr 21.
Bednarski M.J., Kompendium postępowania dyscyplinarnego dla policjantów, Warszawa 2011.
Bieńkowska E., L. Mazowiecka, Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z przestępstwa
jako czynu niedozwolonego, [w:] Prawa ofiar przestępstw, Oficyna 2009, LEX nr 94368.
Bierć A., Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej profesora Kazimierza Kruczalaka
(praca zbiorowa), Przegląd Legislacyjny 2000, nr 4.
Bigo T., Rec.: Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, RPEiS 1960,
nr 1.
Bodio  J.,  Odpowiedzialność  dyscyplinarna  sędziów  sądów  powszechnych  a  odpowiedzialność
dyscyplinarna radców prawnych, Rad.Pr. 2005, nr 1.
Bojanowski E., Z rozważań nad charakterem odpowiedzialności dyscyplinarnej, ZN Wydziału
Prawa i Administracji UG. Prace Instytutu Administracji i Zarządzania 1982, nr 5–6.
Bojańczyk A., Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przy-
kładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych), PiP 2004, nr 9.
Bojańczyk A., Za co odpowiada dyscyplinarnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Rzeczpospo-
lita 2006, nr 303.
Bojańczyk A., O spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów
Trybunału Konstytucyjnego, Prz.Sejm. 2007, nr 3.
Bojańczyk A., W sprawie dwóch rozwiązań procesowych projektu ustawy o nowym ustroju dys-
cyplinarny niektórych zawodów prawniczych, Pal. 2007, nr 9–10.
Bojańczyk A., Projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących nie-
które zawody prawnicze, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2007, nr 3. Bibliografia | 209
Bojańczyk A., Razowski T., Konsekwencje procesowe przewinienia dyscyplinarnego będącego
przestępstwem, Prok.iPr. 2009, nr 11–12.
Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe przepisy o przestępstwach i wykroczeniach z komenta-
rzem, Warszawa 1996.
Bojarski M., Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, [w:] A.J. Szwarc (red.), Odpo-
wiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań 2001.
Bojarski T., Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, Warszawa
1982.
Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002.
Bojarski T., Kilka uwag na temat relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną a karną, PiP
2005, nr 3.
Boratyńska K., Potulski J., Wojtal W., Lekarz a postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej i karnej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010.
Boratyńska M., Konieczniak P., Naruszenie zasad ostrożności jako przesłanka odpowiedzialno-
ści cywilnej, karnej i zawodowej lekarza, Pr.iMed. 1999, nr 3.
Bork, Sprawiedliwa kara dla prawnika, Rzeczposp. 2014, nr 108.
Borkowski G. (red.), Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania,
Lublin 2012.
Brzozowska A., Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników wspólnotowych. Zakres i celowość
reformy przepisów pracowniczych, [w:] (red.) P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Patologie w admini-
stracji publicznej, Warszawa 2009.
Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 4, C.H.
Beck, Warszawa 2012.
Brylak J., Mitera M., Postępowanie karne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Brzezińska M., Kaczorkiewicz D., Tarnowska D., Niesprawcza odpowiedzialność karna o cha-
rakterze represyjnym (karnym) w świetle Konstytucji RP (art. 42 ust. 1), Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013.4.91, LEX nr 190813/1.
Brzeziński W., Ochrona Prawna Naturalnego Środowiska Człowieka, PWN, Warszawa 1975.
Buk K., Odpowiedzialność karna notariusza, Notariusz – kwartalnik Krajowej Rady Notarialnej
2015, nr 1.
Celiński D., Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza, Rejent 2004, nr 6.
Cieślak M., Polska procedura karna, 1973.
Cieślak M., Polska procedura karna, 1984.
Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.
Cieślak M., Dzieła wybrane, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Cieślak M., Waszczyński J., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego
materialnego za rok 1976, Pal. 1978, 22/5–6 (245–246).
Chankowska J., O prawie oskarżonego do milczenia słów kilka, Pal. 2005, nr 5–6.
Chorąży-Jeziorska E., Charakter i funkcje sankcji administracyjnych oraz wybrane modele regu-
lacji  na  przykładach  przepisów  z  zakresu prawa  społecznego,  Kapitał  Ludzki  RCL,  War-
szawa 2013. 210 | Bibliografia
Chudy K., Czy istnieje potrzeba wprowadzania radykalnych zmian w sądownictwie dyscyplinar-
nym zawodów prawniczych?, Pal. 2006, nr 5–6.
Credible J., Zarys części ogólnej prawa administracyjnego, Uniwersytet Śląski 2004.
Czarnecki P., Koncepcja kodeksu odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych – za-
łożenia modelowe, [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały
konferencyjne, Warszawa 2010.
Czarnecki P., Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufa-
nia publicznego, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Comer, Toruń 1996.
Czeszejko-Sochacki Z., Krzemiński Z., Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów, Warszawa
1971.
Czeszejko-Sochacki  Z.,  Problematyka  prawnokarna  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyj-
nego, [w:] A.J. Szwarc (red.), Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji sie-
demdziesięciolecia urodzin profesora Aleksandra Ratajczaka, Poznań 1999.
Czułnowski M., Małecki S., Osuch S., Pabisiak-Karwowski R., Wojskowe przepisy dyscyplinarne
wraz z komentarzem. Cz. I: Przepisy o wojskowym postępowaniu dyscyplinarnym, Warszawa
1999; Cz. II: Przepisy o zatrzymaniu i zawieszaniu w czynnościach służbowych żołnierzy,
wykonywaniu oraz odbywaniu kar i środków dyscyplinarnych wraz z komentarzem, War-
szawa 2000.  
Daniluk P., [w:] R. Stefański (red.), Kodeks postępowania karnego.  Komentarz, 2017, Legalis.
Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz,  
t. 1, Warszawa 1995.
Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, wyd. 2, War-
szawa 2012.
Dudka K., Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu
dyscyplinarnym wobec notariuszy, Rejent, nr specjalny, marzec 2010.
Dudka K., Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego. w postępowaniu dyscyplinar-
nym w stosunku do nauczycieli akademickich, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego. Ma-
teriały konferencyjne, Hofmański P. (red.), Warszawa 2010.
Dudka  K.,  Odpowiedzialność  dyscyplinarna  w  prawniczych  zawodach  zaufania  publicznego  
– analiza orzecznictwa kar dyscyplinarnych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2013.
Dudka K., Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinar-
nych uregulowanych w prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych, Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości, 2014.
Dudziński M., Ptaki łowne, PWRiL Warszawa 1988.
Dunaj B. (red.), Współczesny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2007.
Duszyński S., Urzędnik – kodeksy dyscyplinarne – etyka zawodowa, PiŻ 1966, nr 3.
Duś A., Zasady odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne, Nowa Kodyfikacja
Prawa Karnego, t. 8.
Dziubina D., Niektóre aspekty spraw prowadzonych przeciwko lekarzom w postępowaniach kar-
nym i dyscyplinarnym, Klinika 1999, nr 1. Bibliografia | 211
Ejsmond J., Wielkie łowy królów polskich, Warszawa 1926.
Ejsmond J., Łowiectwo w dziesięciolecie Polski Odrodzonej, Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kra-
ków – IKC, 1928.
Ereciński T., Kilka uwag o pozycji ustrojowej notariusza, jego odpowiedzialności cywilnej, oraz
sądownictwie dyscyplinarnym, Rejent 2006, nr 5 (181).
Federczyk W., Klimaszewski M., Majchrzak B., Postępowanie administracyjne, C.H. Beck, War-
szawa 2011.
Filipiak T., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego i rodzinnego, MORPOL, Lu-
blin 2000.
Franków P., Nagrody i kary dyscyplinarne w resocjalizacji skazanych, Przegląd Więziennictwa
Polskiego 2010, nr 66.
Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym, Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
Gardocki L., Prawo karne, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 1996.
Gardocki L., Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:]  
J. Giezek (red.), Przestępstwo-kara-polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowa-
nia prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka,
Kraków 2006.
Gardocki L., Zawody prawnicze pod kontrolą prokuratury, Rzeczposp. z 4 kwietnia 2006 r.
Garlicki S., Dziekański wymiar kary, Pal. 1964, nr 2.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Liber 2011.
Gawlik Z., [w:] Prawo cywilne, podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań, WSPiA (117)
Przemyśl–Rzeszów 2013.
Gawlik  Z.,  [w:]  Kodeks  cywilny.  Komentarz.  Zobowiązania.  Część  ogólna,  t.  3,  LEX  2014,  nr
167964.
Gensikowski P., Problematyka podstaw prawnych zwrócenia się do właściwego dowódcy o wy-
mierzenie kary dyscyplinarnej w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, WPP
2007, nr 2.
Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012.
Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w administracji publicznej a nauka prawa kar-
nego materialnego, [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Prze-
gląd  dyscyplin  badawczych  pokrewnych  nauce  prawa  i  postępowania  administracyjnego,
Lublin 2010.
Giętkowski R., Funkcja stabilizacyjna kar dyscyplinarnych, [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki
(red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011.
Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2013.
Gil D., Odpowiedzialność dyscyplinarna w Służbie Więziennej – zagadnienia wybrane, [w:] P. Jóź-
wiak, K. Opaliński (red.), Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach munduro-
wych. II Seminarium z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”,
Piła 2012. 212 | Bibliografia
Gniatkowski M., Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – kary dyscyplinarne i ich charakter
prawny, St. Prawn. 2004, nr 2.
Gniatkowski M., Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie na tle pokrewnych rozwiązań praw-
nych, St. Prawn. 2004, nr 1.
Godlewski J., (red.) Saulewicz A., Dyscyplinarna i inna pozasądowa odpowiedzialność żołnierzy
sił zbrojnych PRL, Warszawa 1964, PiP 1967, nr 2.
Godlewski S., Vademecum myśliwego, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989.
Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego, Tom I, Komentarz do
art. 1–424 Kodeksu postępowania karnego., Zakamycze 2003.
Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego, Tom II, Komentarz do
art. 425–673 Kodeksu postępowania karnego, Zakamycze 2003.
Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa
2009.
Greszta R., Greszta W., Sytuacja prawna rzecznika dyscyplinarnego notariatu, Rejent 2010, nr 3.
Gruza E., [w:] Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych,
Warszawa 2008.
Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2003.
Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 3, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników
Polskich, Warszawa 2002.
Górka  K., Poskrobko  B., Radecki  W., Ochrona środowiska, problemy społeczne,  ekonomiczne  
i prawne, PWE Warszawa 2001.
Greszla R., Greszla W., Sytuacja prawna rzecznika dyscyplinarnego notariatu, Rejent 2010, nr
specjalny.
Gruszecka D., [w:] Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2017, Legalis.
Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, 1999.
Grześkowiak A. (red.) Prawo karne, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Grześkowiak A., Wiak K. (red.). Kodeks karny. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2016.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu. Zakamycze 1996.
Hauser M., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, PPiA 2005, nr LXV.
Hauser R., Zaskarżalność sportowych rozstrzygnięć dyscyplinarnych, [w:] A.J. Szwarc (red.), Od-
powiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań 2001.
Herzog A., Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu dyscyplinarnym prokura-
torów, Prok. i Pr. 2007, nr 2.
Herzog A., Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów – uwagi de lege ferenda,
Prok. i Pr. 2008, nr 12.
Herzog A., Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratorów w perspektywie zmian, Prok.iPr.
2012, nr 3.
Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 1999.
Hofmański P. (red.), Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art.  
1–296, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2011. Bibliografia | 213
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297–467,
t. 2,. wyd. 4, Warszawa 2011, Legalis.
Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa
2006.
Hudzik M., Obowiązek uiszczania składek a odpowiedzialność dyscyplinarna komornika, Nowa
Currenda 2002, nr 8.
Izdebski H., Skuczyński  P. (red.),  Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza,  Warszawa
2006.
Jagielski J., [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2011.
Jankowski J., Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych, [w:] K. Lubiński (red.),
Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2000.
Jankowski  J.,  Problematyka  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  komorników  sądowych  de  lege
lata i de lege ferenda, Problemy Egzekucji 2000, nr 6.
Janusz-Pohl  B.,  Immunitety  w  polskim  postępowaniu  karnym,  Wolters  Kluwer  Polska,  War-
szawa 2009.
Janusz-Pohl B., Wpływ ustawy karnoprocesowej na model postępowania dyscyplinarnego w Po-
licji, II seminarium z cyklu „odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”
Szkoła Policji w Pile, Piła 2012.
Jasiakiewicz A., Wzorzec sędziego a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, „Studia Iuridica”
2006, t. 46.
Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009.
Jastrzębski L., Prawne zagadnienia ochrony przyrody, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1980.
Jastrzębski J., Kara umowna, Oficyna 2006, LEX nr 57370.
Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. Ustawy towarzyszące
z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, LEX/el. 2013.
Jaśkiewicz W., Stosunki służbowe w administracji, Warszawa–Poznań 1969.
Jaślikowski M., Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu na toczące się postępowanie
dyscyplinarne, [w:] T. Guz, M. Pałubska, M. Kuć (red.), Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia
Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, Lublin 2006.
Jełowicki M., Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika państwowego, OMT 1985, nr 4 i 5.
Jędrzejewska M., Weitz K., Ereciński T., Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Komen-
tarz, LexisNexis, 2009.
Jóźwiak  P,  Uchylenie  karalności  i  darowanie  kary  w  sprawach  dyscyplinarnych  policjantów,
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny 2010, nr 3.
Jóźwiak P, Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postępowaniu dyscypli-
narnym policjantów (zarys problematyki), [w:] P. Jóźwiak, W.S. Majchrowicz (red.), Odpo-
wiedzialność dyscyplinarna w Policji. Materiały konferencyjne, Piła, 5.10.2010 r., Piła 2011.
Jóźwiak P, Instytucja ułaskawienia – refleksje na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej
w służbach mundurowych, [w:] P. Jóźwiak, K Opaliński., (red.), Węzłowe problemy prawa
dyscyplinarnego w służbach mundurowych. II Seminarium z cyklu „Odpowiedzialność dyscy-
plinarna w służbach mundurowych”, Piła 2012. 214 | Bibliografia
Jóźwiak  P,  Zgoda  pokrzywdzonego  jako  okoliczność  wyłączająca  odpowiedzialność  dyscypli-
narną (rozważania na przykładzie tajemnicy zawodowej w niektórych zawodach prawni-
czych), [w:] R. Zawłocki (red.), Zgoda pokrzywdzonego, Warszawa 2012.
Jóźwiak P, Naruszenie zasad etyki zawodowej w służbach mundurowych jako przesłanka odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej w kontekście zasady nullum crimen sine lege, Zasady etyki za-
wodowej w Służbach Mundurowych III Seminarium z cyklu „Odpowiedzialność dyscypli-
narna w służbach mundurowych”, Szkoła Policji w Pile, Piła 2013.
Julke G., Skutki orzeczenia kary dyscyplinarnej wobec komorników pełniących funkcje w orga-
nach samorządu zawodowego, Nowa Currenda 2009, nr 4.
Kaczorkiewicz D., Instytucje prawa karnego procesowego w postępowaniach dyscyplinarnych,
[w:] Hofmański P. (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.
Kardas P., Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym, Rejent 2010, nr specjalny.
Karpiński W., Uwagi na tle zbiegu odpowiedzialności dyscyplinarnej i karno-administracyjnej
skazanych pozbawionych wolności, ZN UW Białystok. Administracja i Ekonomia 1982, nr 36.
Kawałko A., Witczak H., Zobowiązania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A., Kozieł G., Olejniczak A., Pyrzyńska A., Sokołowski T., Ko-
deks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, Wolters Kluwer, 2014.
Kijas M., O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika w polskim prawie pracy, PUG 1951, nr 8.
Kirschbaum Ch., Wyjątki traktatowe: wyżsi urzędnicy wymiaru sprawiedliwości, urzędnicy pań-
stwowi oraz notariusze, [w:] Górka M. (red.), Status zawodów prawniczych w Europie, Łódź
1998.
Kłak C., Kary dyscyplinarne w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Nowy Prze-
gląd Notarialny 2012, nr 2 (52).
Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny, część ogólna, Zakamycze 2002.
Kmiecik R., Dokumenty prywatne i ich „prywatne gromadzenie” w sprawach karnych, Prok.iP.
2004, nr 5(3–15).
Kmiecik R. (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Kolasiński M.K., Odpowiedzialność cywilna notariusza, Toruń 2005.
Konarska-Wrzosek V., [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 14, C.H. Beck
2016, Legalis.
Kotłowska-Rudnik J, Zaostrzona odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, Gazeta Prawna 2001,
nr 108.
Kosiba  A.,  Odpowiedzialność  dyscyplinarna  notariuszy  i  przebieg  postępowania  dyscyplinar-
nego, Rejent 1993, nr 2.
Kosiński J., Prawomocność postanowień sądowych w postępowaniu wykonawczym, Warszawa
1982.
Kowalczyk-Ludzia M., Instytucja uniewinnienia w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 18–20.
Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Warszawa 2005.
Kozielewicz W., Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postępowaniu dys-
cyplinarnym w sprawach sędziów (zarys problematyki), [w:] L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Bibliografia | 215
Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci -Profe-
sora Andrzej Wąska, Lublin 2005.
Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy – problematyka materialnoprawna
i procesowa, Rejent rok 2006, nr 9(185).
Kozielewicz W., Kasacja w sprawach dyscyplinarnych notariuszy, Rejent 2010, nr 3.
Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna notariusza – wzajemne relacje, Rejent
2011, nr 10(246).
Kozielewicz  W.,  Odpowiedzialność  dyscyplinarna  sędziego  za  wykroczenie,  [w:]  P.  Kardas,  
T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora
Andrzeja Zolla, t. 2, Warszawa 2012.
Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, [w:] G. Borkowski (red.), Etyka za-
wodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania. Materiały konferencyjne
(Kazimierz Dolny, 14–15.04.2011 r.), Lublin 2012.
Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców
prawnych i notariuszy, Warszawa 2012.
Kozielewicz W., Przesłanki odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej notariusza za dokonaną
w postępowaniu notarialnym wadliwą wykładnię (interpretację) przepisów ustawy z dnia
14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Rejent 2012, nr 11(259).
Krajnik Sz., Stosowanie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego w postę-
powaniu dyscyplinarnym studentów i doktorantów – wybrane zagadnienia, [w:] J. Pakuła
(red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo – aktualne problemy, Toruń 2012.
Krauze F.W., Zum Urkundenbeweis im Strafprozess, Hamburg 1966.
Kremens K., Odpowiedzialność zawodowa prokuratorów, Warszawa 2010.
Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–31, t. 1, wyd. 3,
Warszawa 2015.
Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 32–116. t. 2, wyd. 3,
Warszawa 2015.
Kruk K. (red.) Leksykon myślistwa, Warszawa 1996.
Krzemień M., Kodeks etyki myśliwskiej, Kwartalnik Łowiecko-Przyrodniczy – Łowiec Galicyjski
2016, nr 4(92).
Kubaszewski P., Przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych myśliwych są niezgodne z Konsty-
tucją, Kwartalnik o prawach człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2013, nr 1(5).
Kubiak J.R., Kubiak J., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, PS 1994, nr 4.
Kubot Z., Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej w kodeksie pracy, PiP 1975, nr 7.
Kuczyński T., O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, PiP 2003, nr 9.
Kuczyński T. [w:] Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., Stosunek służbowy, System
Prawa Administracyjnego, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 11, Warszawa
2011.
Kudrycka B., Rękawek M., Rodzaje odpowiedzialności, Wspólnota 2000, nr 20.
Kurczewska K., Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.),
Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, wyd. 2, Rzeszów 2009. 216 | Bibliografia
Kurzępa B., Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora, Jurysta 1993, nr 3.
Kurzępa B., Recenzja książki W. Radeckiego „Prawo łowieckie z komentarzem”, Prok.iPr. 1997,
nr 7–8.
Kurzępa B., Kotowski W., Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2007.
Kurzępa B., Kotowski W., Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, LexisNexis, 2008.
Kwas S., Sądowe i korporacyjne sądownictwo dyscyplinarne, Rad.Pr. 2007, nr 1.
Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo 1968, z. 31.
Laszczuk G., Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do komorników – analiza praktyki w la-
tach 1998-2005, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2006.
Ledwosiński M., Więzienie za noktowizor, Łowiec Polski 2009, nr 6.
Leoński Z., Odpowiedzialność  dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznańskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1959.
Leśniak G.J., Dyscyplinarne zmiany, Rad.Pr. 2005, nr 155.
Lewicki M., Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, PiP 2002, z. 8.
Łętowski J., O problemach odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej w administracji, PiP
1971.
Łojewski K., Apelacja karna, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Maj S., Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, LexisNexis, Warszawa 2008.
Maj  S.,  Odpowiedzialność  dyscyplinarna  w  służbach  mundurowych.  Możliwość  uchwalenia
wspólnej procedury, [w:] Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach munduro-
wych. II Seminarium z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych",
(red.) Jóźwiak P., Opaliński K., Piła 2012.
Makarewicz J., Kodeks karny, Lwów 1938.
Małecki S., Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych, Rad.Pr. 1997, nr 4.
Marszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2003.
Marszał M.K., Zmiany w prawie łowieckim – problemy karne, „Brać Łowiecka” 2009, nr 4.
Mazarski M., Łowiectwo w Polsce, KAW Kraków 1993.
Mikołajczyk P., Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza, sądownictwo dyscyplinarne nota-
riuszy w prawie niemieckim, Rejent, nr specjalny, marzec 2010.
Misiejuk I., Za co można „wylecieć” z aplikacji, Rad.Pr. 2015, nr 161.
Morański W., Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cy-
wilnej, Roczniki Administracji i Prawa rok XIII, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec
2013.
Morow K., Przed 990-leciem PZŁ – historia Związku (I), Brać Łowiecka 2012, nr 10.
Mozgawa M., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006.
Mozgawa M. (red.) Prawo karne materialne. Część ogólna. Wolters Kluwer business, Warszawa
2009.
Muller T., Zwolak Z., Prawo łowieckie z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998.
Nafalska N., Podpis nie jest koniecznym elementem, Rzeczposp. z 15 lutego 2017 r., nr 38 (10676).
Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, nr 3. Bibliografia | 217
Nowak T., Dowód z dokumentu w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, War-
szawa 1982.
Nowak W., Zakres odpowiedzialności pracowniczej i etycznej lekarza, Prawo a gospodarka, za-
gadnienia ekonomiczne i prawne, Katowice 2014.
Ochman P., Spór o pojęcie dokumentu w prawie karnym, Prok.iPr. 2009, nr 1.
Ohanowicz A., Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna, Wydanie 2 prze-
robione i rozszerzone, Warszawa–Poznań 1965.
Olaczek R., Ochrona przyrody w Polsce, ZG LOP, Warszawa 1996.
Olechnowicz B., Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym, Pal. 1962, nr 8.
Oleszko A., Prawo o notariacie, Kluczbork–Lublin 2008.
Oleszko A., Nadzór samorządu notarialnego w zakresie kwalifikacji deliktu dyscyplinarnego no-
tariusza, Rejent 2010, nr 3 (specjalny).
Oleszko A., Ustrój i zadania samorządu notarialnego, Warszawa 2016.
Opaliński B., Rogalski  M.,  Szustakiewicz  P., Ustawa o Policji. Komentarz, wyd.  1, Warszawa
2015.
Opałek K., Wróblewski, J. Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 15, Beck Online komentarze, 2017.
Paprzycki L.K., [w:] Grajewski J., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, 2013.
Pastuszko R., Zarzut braku staranności zawodowej notariusza jako podstawa deliktu dyscypli-
narnego notariusza, Rejent, nr specjalny, 2010.
Paśnik J., Zasady i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy Wojska Polskiego w latach
1945-1996, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997, nr 3–4.
Paśnik J., Prawo dyscyplinarne w Polsce, Warszawa 2000.
Patulski W., O pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, [w:] A. Patulski, K. Walczyk (red.),
Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i polityki
społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, War-
szawa 2009.
Piątkowska U., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w prawie polskim, Studenckie Zeszyty
Naukowe 2006, nr 9/13.
Piechota J., Zagadnienia prawne związane z przedawnieniem odpowiedzialności w postępowa-
niu dyscyplinarnym, Problemy Praworządności 1986, nr 8–9.
Pieprzny S., Policja, organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer business, Wrocław 2007.
Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Zakamycze 2004.
Piórkowska-Flieger J., Poświadczenie nieprawdy przez notariusza jako podstawa jego odpowie-
dzialności karnej i dyscyplinarnej, Rejent, nr specjalny, 2010.
Potulski J., Boratyńska K., Wojtal W., Lekarz a postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej i karnej, Cegedim, Warszawa 2010.
Przybysz P., Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, PiP 1998, nr 8.
Raba M., Karnoprawna ochrona zwierząt łownych, Prok.iPr. 2010, nr 9.
Raba M., Prace legislacyjne nad przywróceniem Sądownictwa dyscyplinarnego w PZŁ, ŁG, 2013,
nr 4. 218 | Bibliografia
Raba M., Wpływ prawomocnego wyroku sądu karnego na postępowanie dyscyplinarne w Pol-
skim Związku Łowieckim, ŁG 2015, nr 4(88).
Raba M., Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu
dyscyplinarnym w Polskim Związku Łowieckim, ŁG 2016, nr 1(89).
Raba M., Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza, NPN 2016,
nr 2(68).
Raba M., Odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność porządkowa w PZŁ, ŁG, 2016,  
nr 4(92).
Raba M., Legalizacja używania termowizyjnych i noktowizyjnych urządzeń optycznych, ŁG 2017,
nr 3(95).
Raba M., Niepewne losy dzików – ad vocem ochrony prowadzących loch, ŁG 2017, nr 4(96).
Raba M., Zakaz utrudniania lub uniemożliwiana wykonywania polowania. Kto może mieć po-
wody do obaw? ŁG 2017, nr 1(97).
Raba M., Konsekwencje popełnienia przestępstwa dla członka PZŁ, ŁG 2020, nr 3(107).
Radecki W., Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Warszawa 1985.
Radecki W., Kilka uwag o zastępowaniu odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością admini-
stracyjną, [w:] M. Bojarski (red.) Współczesne problemy nauk penalnych. Zagadnienia wy-
brane, Wrocław 1994.
Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, Difin, Warszawa 2010.
Rączka P., Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika sądowego, PPE 2006, nr 12.
Reiwer R., Wykonanie orzeczenia komisji dyscyplinarnej powołanej przez Krajową Radę Komor-
niczą, PPE 2010, nr 9.
Rejman G., Odpowiedzialność karna lekarza, Warszawa 1991.
Rejman G., Pojęcie odpowiedzialności, [w:] A. Turska (red.), Refleksje o prawie, państwie i spo-
łeczeństwie, Warszawa 2005.
Rogalski M., Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów a odpowiedzialność karna. Zagad-
nienia wybrane, [w:] H. Zięba-Załucka, M. Kijowski (red.), Godność obywatela, urzędu i in-
stytucji. Zmiany prawnoustrojowe Prokuratury RP. Materiały konferencyjne, Rzeszów 2005.
Romer M.T., Kary porządkowe Prawo pracy, nr 6, 1995.
Safian M. [w:] E. Smoktunowicz (red.), Wielka encyklopedia prawa, Warszawa–Białystok 2000.
Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2016, Legalis.
Sanecki A., Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu oględzin, Biblioteka Policjanta Prewen-
cji, Słupsk 2013.
Sanetra W., Kilka uwag o odpowiedzialności w prawie pracy, PiZS 2007, nr 11.
Sarnowski W., Postępowanie dyscyplinarne, Rad.Pr. 2004, nr 4.
Scheffler  T.,  O  doskonaleniu  zawodowym  i  odpowiedzialności  dyscyplinarnej,  Rad.Pr.  2015,  
nr 157.
Scheffler T., Obrona w postępowaniu dyscyplinarnym w toku dochodzenia, Rad.Pr. 2015, nr 162.
Shetreet S., Deschenes  J., Judicial independence, The contemporary debate, Martinus Nijhoff
Publisheres Dordrecht 1985.
Sienkiewicz Z., Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2008. Bibliografia | 219
Siuchniński  A.,  Ramotowska  I.,  Problematyka  zbiegu  realnego  przewinień  dyscyplinarnych  
w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych w 2006 r. OSNwSD 2006, nr 1.
Siuchniński A., Krajnik S., Analiza porównawcza węzłowych zagadnień prawa i postępowania
dyscyplinarnego w sprawach należących do kognicji Sądu Najwyższego, OSNwSD 2008, nr 1.
Skorupka J. (red.) Postępowanie karne część szczególna, LEX Wolters Kluwer business, War-
szawa 2013.
Skorupka J., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Beck Online komentarze, 2015.
Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016.
Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2017.
Skrocka J., Szczepański J., Prawo łowieckie. Komentarz, C.H. Beck, 1998.
Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E.H., Słownik Encyklopedyczny, Edukacja Obywatelska Wy-
dawnictwo Europa, Warszawa 1999.
Sobczak J., Skrzydło W. (red.),, Polskie prawo konstytucyjne, WERBA, Lublin 2010.
Stachowiak S., Zaskarżalność sportowych rozstrzygnięć dyscyplinarnych, [w:] A.J. Szwarc (red.)
Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań 2001.
Stahl M. [w:] Sankcje Administracyjne Blaski i Cienie, red. Stahl M., Lewicka R., Lewicki M., LEX
Warszawa 2011.
Staszewska E., Odpowiedzialność pracownicza, (red.) Góral Z., LEX Wolters Kluwer business,
Warszawa 2013.
Stefańska B.J., Prok.iPr., nr 10, 2007.
Stefański R., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, 2003.
Stefański R., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, 2003.
Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 16., C.H. Beck, Warszawa 2016.
Stępień T., Rola świadka w prawie karnym, TNOiK, Toruń 2012.
Surkont M., Prawo karne, Bydgoszcz–Gdynia 2001.
Szafer W., Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka [praca zbiorowa], Warszawa 1976.
Szostak  R.,  Odpowiedzialność  dyscyplinarna  notariuszy  –  problematyka  materialnoprawna  
i procesowa, Rejent 2006, nr 9(185).
Szulc A., Lis E., Życie dziecka myśliwego to koszmar, ale dzieci nadal będą chodzić na polowania,
Newsweek 23 lutego 2018 r.
Sztyk R., Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy, Rejent 2005, nr 4(168).
Szwarc  A.J.,  „Karny”  charakter  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  w  sporcie,  [w:]  A.J.  Szwarc
(red.), Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia uro-
dzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, Poznań 1999.
Szwarc A.J., Znaczenie i problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, [w:] A.J. Szwarc
(red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań 2001.
Szwarc A.J., Ustawowe uregulowanie sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] A. Ad-
amski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich prze-
mian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. 2, Toruń 2012.
Szyrkowiec A., Wszystko o broni myśliwskiej, Bellona, Warszawa 1993.
Śniechórski S., Słów kilka o postępowaniu dyscyplinarnym, Pal. 1990, nr 11–12. 220 | Bibliografia
Świda W., Prawo karne, PWN 1986.
Świda Z. (red.), Postępowanie karne. Część ogólna. Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
Świeczkowski K., Postępowania dyscyplinarne sędziów i prokuratorów. Zawieszenie w czynno-
ściach służbowych, Prokurator 2005, nr 2–3.
Świeczkowski K., Zaskarżalność orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych wobec prokuratorów,
Prokurator 2006, nr 2.
Odrowąż-Sypniewski  W.,  Odpowiedzialność  konstytucyjna  członków  organów  kolegialnych,
Przegląd Sejmowy 2006, nr 6(91).
Taracha A., Eksperyment w procesie karnym jako niepowtarzalna czynność dowodowa, SKKiP
1978,nr 7.
Taracha A., Dokument jako dowód rzeczowy [w:] M. Szewczyk, J. Bałut, J. Wójcikiewicz (red.),
Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci prof. T. Hanauska, Kraków 2001.
Taracha A., Glosa do postanowienia SN z dnia 2 lipca 2003 r., II KK 268/02, WPP 2003, nr 3.
Taracha A., Jeszcze raz w sprawie tzw. „prywatnego gromadzenia” dowodów, PiP 2004, nr 1.
Tokarski M., Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy w teorii i przepisach prawa, Dęblin 2000.
Tylman J., Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, War-
szawa 1998.
Tymowski A., (red.) Uklejska A., Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników objętych usta-
wami szczegółowymi, Warszawa 1967, PiZS 1968, nr 1.
Tyszka M., Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Problemy stosowania unormowań, Pro-
blemy Prawa i Administracji 2011, nr 1.
Uklejska A., Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników instytucji i przedsiębiorstw (zarys
problematyki badań), Studia i Materiały Instytutu Pracy 1964, nr 1.
Uklejska  A.,  Odpowiedzialność  dyscyplinarna  pracowników  (wyniki  badań  próbnych),  Studia  
i Materiały Instytutu Pracy 1965, nr 2.
Uklejska A., Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników objętych ustawami szczegółowymi,
Warszawa 1967.
Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, wyd. 5 uaktualnione, Warszawa 2004.
Waltoś S., Opinia o zakresie kompetencji Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, Kraków 1996.
Waltoś S., Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997, PiP 1997, z. 8.
Waltoś S., Proces Karny, Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2003.
Wasilewski A., Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, PS 2001, nr 9.
Wąsik M., Notariusz pozbawiony prawa wykonywania zawodu, Rzeczposp. 2003, nr 58.
Węgrzyn B., Kilka uwag o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów, Policja 2007, nr 2.
Widacki J., Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeń-
stwa i porządku, Instytut Spraw Publicznych, Kraków–Warszawa 1998.
Wierzbowski W. (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed
sądami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Wiliński P. (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych,
Warszawa 2010. Bibliografia | 221
Winczorek  P.,  Stawecki  T.,  Opinia  prawna  w  sprawie  zgodności  z  Konstytucją  RP  projektu
ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody praw-
nicze, Pal. 2006, nr 7–8.
Witkowska K., Oględziny, aspekty procesowe i kryminalistyczne, LEX Wolters Kluwer business,
Warszawa 2013.
Witkowski Z., Prawo Konstytucyjne, TNOiK, Toruń 2011.
Witkowski Z., Bień-Kacała A. (red.), Prawo konstytucyjne, 2015.
Wincenciak M., Sankcje administracyjne i procedura ich wymierzania, Wolters Kluwer, 2008.
Wojciechowski P., Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żyw-
nościowym, Przegląd Prawa Rolnego 2011, nr 1(8).
Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza a odpowiedzialność karna, PiM 1991, nr 1.
Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej,
Liber, Warszawa 2001.
Zoll A., Kodeks karny, t. 1, Kraków 2007.
Encyklopedia powszechna, Warszawa, PWN, Warszawa 1985.
Leksykon myślistwa od A do Ż, (praca zbiorowa), Muza, Warszawa 2003.
 
Zasoby internetowe
http://sjp.pwn.pl/slownik/2493511/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_dyscyplinarne
http://kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/teksty/477606,odpowiedzialnosc_dyscypli-
narna_pracownika.html,2
http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca/hasla/334649,odpowiedzialnosc_pra-
cownicza.html#
http://rzu.gov.pl/skargi/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/Ustalanie_wysokosci_zadoscu-
czynienia_za_krzywde_z_art__445____1_k_c___20891#_ftnref6
www.sejm.gov.pl
http://www.trybunal.gov.pl/orzeczenia/
http://portalwiedzy.onet.pl/24742,,,,odpowiedzialnosc_karna,haslo.html
http://prawo.wiedza.diaboli.pl/przedmiot-i-cele-procesu-karnego-stadia-procesu-karnego/
http://www.szarakknurow.pl/historia_lowiectwa.htm
http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=5765&ind=0&w_szukaj=odpowiedni
http://kola.lowiecki.pl/tradycja1/chrzest.php
http://prawo-karne.wyklady.org/wyklad/860_dowody-zakazy-okazanie-przeszukanie.html
http://palestra.pl
http://crimelabs.org/definicje/102-7-zlotych-pytan-kryminalistyki
http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/dzialalnosc/ogledziny/359,Pojecie-ogledzin-i-ich-pod-
stawy-prawne.html
umcs.net.pl/index.php?act=Attach&type=post&id=1163 222 | Bibliografia
https://www.pzlow.pl/palio/html.run?_In-
stance=www&_PageID=3&newser=no&_C=C_STRUKTURA_PZL.ZO&_Lang=pl&_Check-
Sum=-1335735562
https://www.iws.org.pl/analizy-i-raporty/raporty#karne18
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1109143,zakaz-udzialu-dzieci-w-polowaniach.html
https://www.newsweek.pl/polska/dzieci-na-polowaniu-dzieci-mysliwych-jakie-jest-
prawo/g945rcq
 
Druki i wydawnictwa
Druk sejmowy nr 1155 sejmu VII kadencji – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie
Druk sejmowy nr 1534 sejmu VII kadencji – senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie
Druk sejmowy nr 2114 sejmu VIII kadencji – rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Uzasadnienie  uchwały  Senatu  RP  z  dnia  10  stycznia  2014  r.  w  sprawie  ustawy  o  zmianie
ustawy – Prawo łowieckie

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Analiza kosztów-korzyści w wycenie ...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

134.10 zł 149.00 zł Cena netto: 127.71 zł

Ornitologia kryminalna

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Odpowiedzialność za środowisko z pe...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Prawo łowieckie z komentarzem do wy...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ustawa o ochronie przyrody z koment...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane