• Od tradycyjnego rachunku kosztów do nowoczesnego controllingu kosztów. Pragmatyczne podejście

Od tradycyjnego rachunku kosztów do nowoczesnego controllingu kosztów. Pragmatyczne podejście

 • Autor: Gertruda Krystyna Świderska Małgorzata Krysik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-270-5
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 184/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem opracowania jest pokazanie, jaki wpływ na wykorzystanie informacji o kosztach ma sposób ich przygotowania oraz jakie mogą być konsekwencje zastosowania nieodpowiednich rozwiązań rachunku kosztów dla uzyskania informacji do podejmowania decyzji. Źródłem informacji o kosztach może być zarówno tradycyjny rachunek kosztów, jak i nowoczesny controlling kosztów. Tradycyjny to „zgodny z tradycją”, „znany, stosowany od dawna”, „zachowujący tradycję, przywiązany do przeszłości”. Nowoczesny to „właściwy nowym czasom”, „zgodny z najnowszymi osiągnięciami i tendencjami w danej dziedzinie”.

W opracowaniu przedstawiono rozwiązania tradycyjnego (sprawozdawczego) rachunku kosztów i nowoczesnego controllingu kosztów oraz pokazano, jakie informacje można z nich uzyskać i jaki wpływ będą one miały na podejmowane decyzje.

Walorem książki są liczne przykłady. Niektóre mają charakter ciągniony – w rozdziale drugim odnoszą się do stosowania tradycyjnego rachunku kosztów, a w rozdziale trzecim obrazują różnice w zakresie uzyskanych informacji w przypadku zastosowania nowoczesnego controllingu kosztów. Dużą wartością publikacji są, zawarte w rozdziałach 2 i 3, studia przypadków oparte na przykładach, które przedstawiają sytuacje w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych. Każdy przypadek pokazuje problem decyzyjny występujący w opisanej jednostce, analizę tego problemu, zastosowane narzędzie do tworzenia informacji kosztowej oraz proponowane rozwiązanie.

Książka adresowana jest do wszystkich, którym potrzebna jest praktyczna wiedza z zakresu podejmowania decyzji przy wykorzystaniu informacji o kosztach.

Spis treści :
 
Wstęp

Rozdział 1. Rachunek kosztów – narzędzie tworzenia użytecznych informacji  o kosztach


Wprowadzenie
1.1. Przedsiębiorstwo jako doskonały wynalazek do tworzenia kosztów
1.2. Koszty jako rezultaty finansowe zużywanych w przedsiębiorstwie zasobów
1.3. Koszty jako efekt celowego wykorzystania  dostępnych w przedsiębiorstwie zasobów
1.4. Rachunek kosztów – zbiór czynności zmierzających do tworzenia użytecznych informacji o kosztach
Podsumowanie

Rozdział 2. Tradycyjny rachunek kosztów

Wprowadzenie
2.1. Koszty w sprawozdaniu finansowym
2.2. Koszty w układzie rodzajowym
2.3. Koszty w układzie kalkulacyjnym
2.3.1. Czym jest układ funkcjonalno-kalkulacyjny?
2.4. Produkty jako finalne obiekty kalkulacji w sprawozdawczym rachunku kosztów
2.4.1. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów wytworzenia produktów
2.5. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
2.5.1. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w rachunku kosztów normalnych
2.6. Studia przypadków – z doświadczeń praktyki
2.6.1. Studium przypadku Medit – firma handlowa z branży e-commerce
2.6.2. Studium przypadku Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – firma usługowa
2.6.3. Studium przypadku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – firma produkcyjna
2.6.4. Studium przypadku Druk – firma handlowo-usługowa
2.6.5. Studium przypadku Colorux – firma produkcyjna

Rozdział 3. Nowoczesny controlling kosztów


Wprowadzenie
3.1. Zasoby w controllingu kosztów
3.2. Zasoby a produktywność
3.3. Ustalenie wartości (kosztów zużycia/wykorzystania) zasobów
3.4. Problem niewykorzystanych zasobów
3.5. Usługi w controllingu kosztów
3.6. Wyroby w controllingu kosztów
3.6.1. Czynniki wpływające na poziom kosztów wytworzenia wyrobów
3.7. Klienci w controllingu kosztów
3.7.1. Tradycyjne podejście do oceny rentowności klientów
3.7.2. Koszty obsługi klienta a relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a zewnętrznymi odbiorcami jego produktów
3.8. Nowoczesny controlling kosztów w projektowaniu zrównoważonych produktów
3.9. Studia przypadków – z doświadczeń praktyki
3.9.1. Studium przypadku Błysk – usługi utrzymania czystości
3.9.2. Studium przypadku Veris – dystrybucja sprzętu IT
3.9.3. Studium przypadku Soft – oprogramowanie komputerowe
3.9.4. Studium przypadku Promtechnik – produkcja maszyn i urządzeń komunalnych
3.9.5. Studium przypadku Kaszuby – Trans – transport krajowy i międzynarodowy

Bibliografia

Gertruda Krystyna Świderska
profesor tytularny nauk ekonomicznych (dyscyplina - rachunkowość), biegły rewident, partner MAC Auditor sp. z o.o., członek Komitetu Standardów Rachunkowości, kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert łączący dorobek naukowy z doświadczeniem praktycznym. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunku kosztów, rachunkowości finansowej i zarządczej.

Książki tego autora

Małgorzata Krysik
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca licznych studiów podyplomowych, w tym Studiów Podyplomowych Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, których jest sekretarzem. Egzaminator w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunku kosztów, rachunkowości finansowej i zarządczej.

Książki tego autora

1. Bogusz A. (2017), Koszty cyklu życia LCC, Urząd Zamówień Publicznych, Katowice.
2. Durlik I. (1998), Restrukturyzacja procesów gospodarczych, wyd. 5, Placet, Warszawa.
3. Durlik I. (2000), Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, część I, wyd. 5, Placet, Warszawa.
4. Emery B. (2012), Sustainable Marketing, Pearson Education Limited, Edinburgh.
5. Hammer M., Champy J. (1993), Reengineering the Corporation, Harper Business, New York.
6. Hausner J. (2019), Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
7. Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
8. Kaźmierczak J., Piechoczek E. (2016), Koncepcja modelu wspomagającego ocenę porównawczą wybranych procesów świadczenia usług z wykorzystaniem alternatywnych środków technicznych, w: Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
9. Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.  
10. Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”, Dz. U. Ministra Finansów, Warszawa, 22 maja 2019.
11. Liwowski B., Kozłowski R. (2007), Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
12. Materiały szkoleniowe MAC Consulting (2003), MAC Consulting Warszawa.
13. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2 „Zapasy”, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L320, s. 1, ze zm.) Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2.
14. Prezentacje na studia podyplomowe SGH (2023), Warszawa.
15. Pasternak K. (2005), Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa.
16. Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 958.
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 1353.  
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.  
20. Selech J., Kurczewski P. (2012), Life cycle costing (LCC) jako nowoczesny model zarządzania kosztami cyklu życia na przykładzie obiektów technicznych, Problemy Eksploatacji, tom 1, Poznań.
21. Skrzywan S., Fedak Z. (1966), Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
22. Świderska G.K. (2019), Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów, SKwP, Warszawa.
23. Świderska G.K. (red.) (2011), Rachunek kosztów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Podręcznik, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
24. Świderska G.K. (red.) (2003), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I, Mac Consulting, Difin, Warszawa.
25. Świderska G.K. (red.) (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Mac Consulting, Difin, Warszawa.
26. Świderska G.K. (red.) (2017), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Mac Consulting, Difin, Warszawa.
27. Świderska G.K. (red.) (2022), Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Mac Consulting, Wolters Kluwer, Warszawa.
28. Świderska G.K., Krysik M. (2022), Koszty z perspektywy zrównoważonego rozwoju – przyczynek do dyskusji, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, tom 64, nr 2, Warszawa.
29. Trojanowski T. (2017), Projektowanie zrównoważonych produktów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 100.
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879.
31. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2023 r., poz. 120.
32. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2022 r.,  poz. 633.  
33. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1749  
34. Wielki słownik języka polskiego (2018, 2017), PWN, Warszawa.
35. https://zmiana.edu.pl/4-sposoby-zarzadzanie-swiecie-vuca/.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane