• Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka

Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka

 • Autor: Dariusz Michalski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-851-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 306/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Wiarygodna informacja zarządcza jest podstawą do tworzenia zwinnych przedsiębiorstw, które są nie tylko przystosowane do skutecznego działania w erze cyfrowej rewolucji w globalnej gospodarce, charakteryzowanej przez wysokie ryzyko, ale także przygotowane do wykorzystywania szans w momentach kryzysowych. Stąd istotne staje się właściwe sterowanie działalnością operacyjną, bazujące na wiarygodnych i kompletnych danych. Zatem w warunkach gospodarowania w otoczeniu globalnego ryzyka istotne jest pozyskanie prawdziwych informacji z właściwie zaprojektowanych czujników i systemów. Jednym z nich jest właśnie kontrola zarządzania, pozwalająca monitorować w przedsiębiorstwach efektywność strategii biznesowych, prawidłowość podejmowanych decyzji, produktywność zainwestowanego kapitału, czy rzeczywistą marżowość produktów. Istotne jest zapewnienie skutecznego sterowania decyzjami menedżerów, aby były one nie tylko zsynchronizowane z celami przedsiębiorstwa, ale także zapewniały automatyzm korygowania kierunków działania dzięki wdrożeniu systemu sprężeń zwrotnych, opartemu na wiarygodnym raportowaniu wyników. W ten sposób kontrola zarządzania przyczynia się do zrównoważonej poprawy wyników funkcjonowania przedsiębiorstw. Książka wskazuje, jak w czasie globalnych przemian należy zaprojektować kontrolę zarządzania, aby umożliwić uniwersalną i adekwatną reakcję w przedsiębiorstwie na zmiany, które powstają w globalnym otoczeniu, wysyłając do zarządzających przedsiębiorstwami właściwe sygnały, gdyż reguły gry w światowej gospodarce zmieniają się stale i tylko skuteczny system kontroli zarządzania zapewni właściwą szybkość odpowiedzi na nie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wyzwania dla kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka


1.1. Strategiczne wyzwania zarządzania w świecie VUCA
1.2. Geneza i znaczenie kontroli zarządzania
1.3. Ekonomiczna wartość informacji
1.4. Równoważenie perspektywy bezpieczeństwa i efektywności gospodarowania przedsiębiorstw
1.5. Wykorzystanie elementów controllingu ryzyka w kontroli zarządzania

Rozdział 2. Zarządzanie kreowaniem wartości przedsiębiorstwa

2.1. Aspekt ekonomiczny funkcjonowania przedsiębiorstw
2.2. Wielopłaszczyznowość i różnorodność struktury zarządzania wartością
2.3. Zadania zarządzania ryzykiem w procesie tworzenia wartości ekonomicznej
2.3.1. Rola ryzyka w procesie tworzenia wartości
2.3.2. Tworzenie wartości w warunkach ryzyka
2.3.3. Rola controllingu ryzyka w kreowaniu wartości dodanej
2.4. Istota i zadania zarządzania strategicznego
2.4.1. Operacjonalizacji strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników
2.4.2. Uwzględnienie ryzyka w sterowaniu realizacją strategii
2.4.3. Koncepcja zysku ekonomicznego uwzględniającego ryzyko

Rozdział 3. Wymóg skutecznej kontroli zarządzania


3.1. Determinanty poprawności kontroli zarządzania
3.1.1. Instrumenty sterowania decyzjami w przedsiębiorstwie
3.1.2. Znaczenie planowania w przedsiębiorstwie
3.2. Determinanty efektywności procesów biznesowych
3.3. Dopasowanie kontroli zarządzania do specyfiki przedsiębiorstwa
3.3.1. Koncepcja modelu sterującego przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży dóbr szybko rotujących
3.3.2. Niedoskonałości wielosegmentowego rachunku wyników

Rozdział 4. Elementy kontroli zarządzania efektywnością działalności operacyjnej


4.1. Wielofazowy model wprowadzania systemów pomiaru kosztów i efektywności
4.2. Kontrola zarządzania kosztami stałymi na przykładzie zastosowania rachunku kosztów działań
4.3. Elementy kontroli zarządzania w produkcji
4.3.1. Pomiar efektywności wykorzystania aktywów produkcyjnych
4.3.2. Wykorzystanie narzędzi szczupłego zarządzania do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
4.3.3. Zastosowanie rachunku kosztów ciągłego doskonalenia do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
4.3.4. Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania kosztami jakości
4.4. Rachunkowość przerobowa, komplementarny element do rachunku kosztów działań

Rozdział 5. Uzupełnienie kontroli zarządzania o komponent ryzyka

5.1. Controlling ryzyka, aktywny element procesu zarządzania stabilnością kreowania wartości w przedsiębiorstwie
5.2. Problem wartości ryzyka w decyzjach zarządczych. Aspekt praktyczny
5.3. Świadome zarządzanie adekwatnością kapitału ryzyka
5.4. Uwzględnienie ryzyka finansowego w  analizie rezultatów gospodarowania przedsiębiorstwa
5.5. Elementy controllingu ryzyka w decyzjach inwestycyjnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH:

Recenzowana publikacja jest interesującym studium dotyczącym opracowania metody kontroli zarządzania, która ma przyczynić się do zrównoważonej poprawy wyników funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach rosnącego ryzyka w globalnej gospodarce. Prezentowana w książce analiza jest osadzona w procesach i zjawiskach mających miejsce we współczesnej gospodarce, wśród których wymienić można rewolucję technologiczną, w tym postępującą cyfryzację, zmiany klimatyczne, globalne funkcjonowanie nawet małych przedsiębiorstw, czy koronawirus. Procesy te i zdarzenia zmieniają warunki prowadzenia działalności gospodarczej i mogą prowadzić do bankructw przedsiębiorstw. Szybko zmieniający się świat wyzwala konieczność odejścia od dotychczasowego deterministycznego podejścia w postrzeganiu i analizie zjawisk na rzecz podejścia stochastycznego, wyzwala potrzebę zdefiniowania wielu różnych scenariuszy rozwoju i budowania na nich nowych strategii przedsiębiorstw. Ponadto w obecnych warunkach nawet do niedawna uznawane za nowoczesne modele biznesowe (jak np. carsharing, Airbnb, czy współdzielenie powierzchni biurowych) utraciły racje bytu wobec pandemii koronawirusa czy innych zjawisk globalnych (…). Książka jest dziełem podejmującym niezwykle ważną i aktualną dla gospodarki i przedsiębiorstw tematykę nowoczesnych narzędzi kontroli zarządzania w warunkach globalnego ryzyka. Wartość i oryginalność przed- stawionej analizy wyraża się w przedstawieniu całościowego i nowego podejścia do kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka z uwzględnieniem całej złożoności i obszerności oma- wianej problematyki wskazując na potrzebę stosowania nowych narzędzi. (…) Recenzowaną publikacją, w mojej opinii, zainteresowany może być szeroki krąg potencjalnych odbiorców, a wśród nich mogą się znaleźć menedżerowie, pracownicy zajmujący się analizami i planowa- niem finansowym oraz kontrolą zarządzania, studenci kierunków ekonomicznych i pracownicy instytucji publicznych, samorządy oraz organizacje branżowe.

Dariusz Michalski
profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ekspert w zagadnieniach kontroli zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controllingu, business controllingu, controllingu strategicznego, reengineeringu i optymalizacji procesów, wyników ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem i jego controllingu, popartych szerokim doświadczeniem biznesowym oraz wspartym przez szeroką wiedzę teoretyczną. Autor i współautor książek poświęconych kontroli zarządzania i zarządzaniu ryzykiem oraz ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu i jego kontroli w przedsiębiorstwie, zarządzaniu ryzykiem oraz controllingowi ryzyka.

Książki tego autora

A Risk Management Standard, IRM, AIRMIC, ALARM, Londyn 2002
Akerlof G.A., Shiller R.J.: Zwierzęce instynkty, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010
Alesina A., Barro R.J.: Currency Unions, NBER, „Working Paper Series” 2000, nr 7927
Amram M., Kulatilaka N.: Disciplined decisions: aligning strategy with the financial markets,
„Harvard Business Review”, nr 2
Amram M., Kulatilaka N.: Strategy  and  shareholder  value  creation:  the  real  options  frontier,
„Journal of Applied Corporate Finance” 2000, lato
Angeloni I., Flad M., Mongelli F.P.: Economic and Monetary Integration of the New Member
States, ECB Occasional Paper 2005, nr 36
Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985
Arnold G., Davies M.: Value-based Management: Context and Application, John Wiley and
Sons, Nowy Jork 2000
Arnold T., Shockley R.L.: Value creation at Anheuser-Busch: A real option example, „Journal of
Applied Corporate Finance” 2001, Vol. 14, No. 2, (lato)
Aziz A., Rosen D.: Capital Allocation and RAPM, w praca zbiorowa pod red. C. Alexander,
E. Sheedy: The Proffesional Risk Managers’ Handbook. Volume III: Risk Management Prac-
ticies, PRMIA 2004
Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Fundacja Roz-
woju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000
Bednarski L.: Analiza finansowa w  przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007
Beier F.J.: Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004
Bender P.: Czym są marże zysku – jak je wyliczać i analizować?, „Monitor Rachunkowości
i Finansów” 2008, nr 12
Bennett N., Lemoine G.J.: What a difference a Word makes: Understanding threats to perfor-
mance In a VUCA world, „Business Horizons” 2014, maj
Benninga S.Z., Sarig O.H.: Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny, WIG-Press, Warszawa
2000
Bieniok H.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Katowi-
cach, Katowice 1998
Bijańska J., Wodarski K.: Risk management in the planning of development projects in the indu-
strial enterprises, „Metalurgija” 2014, nr 2
Błoch H.: Czym różni się problem operatywny od strategicznego i jakie to ma znaczenie w zarządzaniu,
http://szkolacontrollingu.com/strefa-wiedzy/ze-swiata-controllingu/136-czym-rozni-sie-
problem-operatywny-od-strategicznego-i-jakie-to-ma-znaczenie-w-zarzadzaniu,  [dostęp
z dnia 9.05.2016]296 Bibliografia
Błoch H.: Jak zapanować nad kosztami?, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1998
Bogdanienko  J.:  Organizacja  i  zarządzanie  w  zarysie,  Wydawnictwo  Naukowe  Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
Borowski P.F.: Ryzyko strategiczne w rozwoju przedsiębiorstw w XXI w. – studium przypadku,
„Przegląd Organizacji” 2015, nr 2
Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J.: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku,
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
Borowiecki R.: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 1997
Brajer-Marczak  R.:  Efektywność  organizacji  z  perspektywy  modelu  dojrzałości  procesowej,
„Zarządzanie i Finanse” 2012
Brem P.: The St. Paul, RAROC Case Study, ERisk Conference 2001, ERisk.com
Bruch H., Ghoshal S.; Efektywne  zarządzanie.  Jak  skutecznie  podejmować  decyzje,  budować
strukturę firmy i wykorzystywać czas, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006
Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebrucki Z.: Strategiczna karta wyników
w teorii i praktyce, Politechnika Śląska, Gliwice 2012
Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami, C.H. Beck, Warszawa 2006
Cantwell J.: Innovation and International Business, „Industry and Innovation” 2017, nr 24/1
Chibisow  B.,  Edeland  A.,  Wołyniec  K.:  Heat  Rate  Options,  w  praca  zbiorowa  pod  red.  
V. Kamiński: Energy Modelling. Advances in the management of uncertainity. RiskBooks,
Londyn 2005
Chomuszko M.: Controlling procesów. Jak wdrożyć?, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015
Corbett T: Finanse do góry nogami. Zdroworozsądkowa rewolucja w rachunkowości. MINT
Books, Warszawa 2009
Cooper R.: The two-stage procedure in cost Accounting – part one, „Journal of Cost Manage-
ment” 1987, vol. 1, nr 2
Cwynar W., Cwynar A.: Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania
przez wartość, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2000, nr 3
Cwynar  A.,  Cwynar  W.:  Zarządzanie  wartością  spółki  kapitałowej,  Fundacja  Rozwoju
Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002
Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm , Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1995
Czerska J.: Efekty wdrożenia lean production, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”
2001, nr 4
Czerska J.: Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing, LeanQTeam, Gdańsk 2014
J. Czerska: Rozwinięcie Przerobowego Rachunku Kosztów. Okiem praktyka, https://zie.pg.edu.
pl/documents/30328766/49689197/REME_17_%282-2016%29-Art8.pdf,  [dostęp
z z dnia 31.01.2020].
Damito J.W., Hayes G.W., Kintzele P.K.: Integrating ABC and ABM at Dow Chemical Com-
pany (tłumaczenie), „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2001, nr 5
Derkacz  A.,  W.  Bołkunow:  Neoinstytucjonalna  koncepcja  mierników  procesów  biznesowych,
„Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Zeszyt Naukowy” 2019, nr 172
Demsetz  H.:  Information  and  efficiency:  another  viewpoint,  „Efficiency,  Competition  and
Policy, Basil Blacwell, Oxford 1989297 Bibliografia
Dobija M.: Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
Douglas S.P., Wind Y.: The  myth  of  globalization, „Columbia Journal of Word Business”
1987, zima
Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005
Drury C.: Management and Cost Accounting, Chapman & Hall, Londyn 1994
Drury C.: Management and Cost Accounting, UNR, Londyn 1987
Drury C.: Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Duliniec  A.:  Finansowanie  przedsiębiorstwa.  Strategie  i  instrumenty,  Polskie  Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2011
Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998
Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2000
Economic Capital (EC) vs. Rating Agency Capital vs. Regulatory Capital, Part 1: Economic Capi-
tal, PRMIA Symposium, Chicago 2005
Ehrbar A.: EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000
Ekonomiczne wyzwania integracji ze strefą euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014
Eluskova T.: Lean Accounting and Through Accounting: An Integrated Approach, „Mediterra-
nean Journal of Sciences” 2015, maj
Emerging Practices for Assessing Capital Adequacy, Committee of Chief Risk Officers 2003
Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza, PWE, War-
szawa 2000
de Gauwe P.: Economics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford 2012
Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzy-
kiem, WIG-Press, Warszawa 2001
Germain  J.P.St.,  Humphreys  H.B.:  Peaking  Plant  Valuation:  A  Discounted  Cashflow/Real
Option Comparison, [w:] Real Options and Energy Management, edited by E.I. Ronn, Risk
Books, 2004
Giedymin  O.:  Systemowe  przesłanki  skutecznego  zarządzania,  Zakład  Nauk  Zarządzania
PAN, Warszawa 1990
Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 1996
Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I.: Rachunkowość finansowa. Część pierwsza.
Wykład, Difin, Warszawa 1997
Gołębiowska M.: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka,
Politechnika Łódzka, Łódź 2013
Granof M.G., Platt D.E., Vaysman I.: Using Activity-Based Costing to manage more efficiently ,
The PricewaterhouseCoopers, University of Texas, Austin 2000
Griffin  R.W.:  Podstawy  zarządzania  organizacjami,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  War-
szawa 2004
Grzywacz J.: Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006
Hamrol A.: Strategie  i  praktyki  sprawnego  działania,  Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2015298 Bibliografia
Harari Y.N.: 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2018
Harris C.: Real Options for Real Assets – A No Arbitrage Approach, [w:] praca zbiorowa pod
red. E.I. Ronn: Real Options and Energy Management, Risk Books, Londyn 2004
Helin A., Sztuczyńska H., Wasilewska J.: Rachunkowość instrumentów finansowych , ODiDK,
Gdańsk 2003
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Frame-
work, Bank For International Settlement. Basel Committee on Banking Supervision,
Bazylea 2004
IRS Reporting. Financial Instruments Accounting, KPMG International 2004
Jabłoński A., Jabłoński M.: Rachunek kosztów jakości w strategii przedsiębiorstwa, „Control-
ling i Rachunkowość Zarządcza” 2005, nr 5
Jagiełło K.: Ekonomiczna  wartość  dodana  EVA  w  systemie  mierników  finansowych  wykorzy -
stywanych w zrównoważonej karcie wyników, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2004, nr 6
Jaki A.: Zarządzanie wartością- geneza i istota nowej koncepcji zarządzania, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 836
Jakubczyk J.: Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2011
Jarugowa A.: Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, [w:] A. Jarugowa, J. Sobańska,  
L. Kopczyńska, A. Szychta, E. Walińska: Rachunkowość dla menedżerów, Rafib, Łódź
1994
Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A.: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK,
Gdańsk 1997
Jędralska K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym, Akademia Eko-
nomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2003
Jędralska  K.,  Woźniak-Sobczak  B.:  Metoda  controllingu  strategicznego  i  jej  implementacja
w zarządzaniu biznesem, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1992
Johnson H.: Ocena projektów inwestycyjnych, Liber, Warszawa 2000
Jurga A.A., Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Spo-
łeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001
Kaizen, https://www.system-kanban.pl/kaizen, [dostęp z dnia 11.06.2020]
Kaplan R.S.: The Four – Stage Model of Cost System Design, „Management Accounting” 1990,
nr 2
Kaplan R.S., Anderson S.R.: Rachunek kosztów działań sterowanych czasem, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008
Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kra -
ków 2002
Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2002
Karpińska-Bryke E.: Niewidzialne dla radarów, czyli jak dotrzeć do ukrytych kosztów?, „Maga-
zyn Controlling” 2014, nr 36
Kędzierski M.: Wykorzystanie Time-Driven ABC w procesach magazynowych firmy SWEET -
NESS, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2009, nr 5299 Bibliografia
Klimczak K.M., Pikos A.M.: Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym,
„Przegląd Organizacji” 2010
Kiziukiewicz T.: Analiza finansowa w  zarządzaniu firmą , [w:] Polityka finansowa i  analiza
finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą , praca zbiorowa pod red. K. Sawic-
kiego, Expert, Wrocław 2001
Koller T.: What is value-based management?, „The McKinsey Quarterly” 1994, nr 3
Kołaczyk Z.: Rachunkowość finansowa , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, II wydanie poszerzone, Poznań 1997
Kopeć U.: Uwzględnienie ryzyka w ocenie projektów inwestycyjnych, Akademia Techniczno-
-Humanistyczna 2016, egzemplarz niedrukowany
Kordecki Z.: Budowanie karty scoringowej, „Miesięcznik Finansowy Bank” 2010, nr 9
Kowalczyk E. : Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji
i procedur, Pressom, Wrocław 2010
Kowalewski M.: Lean accounting, czyli jak szczupła rachunkowość wspiera wykorzystanie kon-
cepcji lean management w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Ekonomiczne Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach” 2015, nr 224
Koziara B.: The Eurozone: an Optimal Currency Area?, The University of Michigan, 2013.
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/98925/bkoziara.pdf
[dostęp z dnia: 20.04.2015].
Kozłowska-Kawycz K.: Nowoczesne zarządzanie biznesem, „Kurier Finansowy” 2015, nr 1 (39)
Koźmiński A.K., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2008
Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i  praktyka, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002
Kruk M.: Wzrost wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2015, nr 104
Krzakiewicz  K.:  Teoretyczne  podstawy  organizacji  i  zarządzania,  Wydawnictwo  Akademii
Ekonomicznej, Poznań 2008
Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania inaczej, PWE, Warszawa 1999
Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1994
Kuc B.R.: Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa 2010
Kurtys  E.  (red.):  Analiza  ekonomiczna  przedsiębiorstwa,  Wydawnictwo  Akademii  Ekono-
micznej we Wrocławiu, Wrocław 2003
Lach M.: Rentowność produktów, usług i klientów, czyli na czym i na kim zarabia firma , „Con-
trolling i Zarządzanie” 2016, nr 5
Mack O., Khare A., Krämer A., Burgartz T.: Managing In a VUCA World, Springer Interna-
tional Publishing, Szwajcaria 2016
Makelainen E.: Economic Value Added as a management tool, Helsinki School of Economics
and Administration, 1998
Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie, Kraków 2002
Materiały szkoleniowe FIZ w Polsce, opracowane przez A.-M. Coffin-Płomiński: Zwiększe-
nie rentowności przedsiębiorstwa, Controlling, Warszawa 2002300 Bibliografia
Marciniak S.: Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w dynamicznym oto-
czeniu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2004
Marfo-Yiadom E.: Zasady  zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-
-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008
Matuszek J.J., Koṧturiak J., Gregor M., Chal J., Kriṧt’ak J.: Lean Company, Wydawnictwo
Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2003
Michalski D.: Ryzyko finansowe w  systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębior-
stwa elektroenergetycznego, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Biel-
sko-Biała 2012
Michalski D., Krysta B.: Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania. Wybrane zagadnienia: od
rachunku odpowiedzialności i zysku ekonomicznego po controlling ryzyka. Instytut Doskona-
lenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa 2006
Michalski D., Skudlik A.: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka, Wydawnictwo
Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2016
Michalski D., Krysta B., Lelątko P.: Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Insty-
tut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa 2004
Mikołajczyk-Gocejna M.: Rynkowe miary tworzenia wartości przedsiębiorstwa i wartości dla
akcjonariuszy, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2010, nr 6
Mileszczyk N., Paszcza B., Tarkowski A.: Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w służbie
społeczeństwu, Klub Jagielloński, Fundacja Centrum Cyfrowe, Kraków, Warszawa 2019,
s. 12.
Miller J., Pniewski K., Polakowski M.: Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa
2000
Miller M.: O instrumentach pochodnych, Liber, Warszawa 1999
Nakamuro J.: Technologiczna konwergencja. Automatyzacja przekrojowego podejścia do zarządza-
nia, „Production Manager” 2019/2020, nr 6
Neely A., Platts K.: Performance measurement system design: A literature review and research agenda,
„International Journal of Operations & Production Management” 2005, grudzień
Nowak E.: Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe,
Warszawa 2012
Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2009
Nowak E., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów. Modele i zastosowanie, PWE, Warszawa 2010
Pastusiak R.: Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa 2009
Pawłowicz L.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, War-
szawa 2001
Pezier J.: Risk and Risk Aversion, w praca zbiorowa pod red. C. Alexander, E. Shedy: The
Professional Risk Managers’ Handbook. A Comprehensive Guide to Current Theory and Best
Practices. Volume I: Finance Theory, Financial Instruments and Markets, PRMIA Publica-
tions, Wilmington 2004
Pfingsten  A.,  Wagner  P.,  Wolferink  C.:  An  empirical  investigation  of  the  rank  correlation
between different risk measures, „Journal of Risk” 2004, nr 4
Picoult E., Lamb D.: Economic Capital for Counterparty Credit Risk, w praca zbiorowa pod
red. A. Dev: Economic Capital. A Practitioner Guide, Risk Book, Londyn 2004301 Bibliografia
Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Pietras P., Szmit W.: Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko -
-Wydawnicza Horyzont, Łódź, 2003
Pindyck R.S., Majd S.: Time to Build, Option Value, and Investment Decisions, „Journal of
Financial Economics 1987, nr 18
Pluta W.: Strategiczne zarzadzanie finansami, Ekspert, Wrocław 1996
Podstawka M.: Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011
Polska kultura „niepłacenia”, „Bloomberg Businessweek” 2016, nr 6 (153)
Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978
Rao V.: The Significance of Economic Capital to Financial Institutions, w praca zbiorowa pod
red. A. Dev: Economic Capital. A Practitioner Guide, Risk Book, Londyn 2004
Risk Measurement and Capital Management. The Economic Vision of Value Creation for Insurers,
EYGM Limited 2004, www.ey.com
Sakowski A.: Chirurg w strukturze kosztów, „CXO” 2003, nr 3
Second  benchmarking  report  on  the  implementation  of  the  internal  electricity  and  gas  market,
Komisja Europejska, Bruksela 2003
Sierpińska  M.,  Niedbała  B.:  Controlling  operacyjny  w  przedsiębiorstwie,  Wydawnictwo
Naukowe PWN 2003
Skoczylas W.: Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998
Skrzypek E.: Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000
Smith H.T.J., Trigeorgis L.: Corporate Finance and Strategic Planning: A Linkage, Princeton
University Press 2004
Spencer L.: Derivatives in Energy Project Finance, [w:] „Managing Energy Price Risk”, Enron,
Risk Books, Londyn 1999, wyd. II
Standard & Poors to apply enterprise risk analysis to corporate ratings, Standard & Poors, Nowy
Jork 2008
Stein J.C, Usher S.E., LaGattuta D., Youngen J.: A comparables approach to measuring cashflow -
-at-risk for non-financial firms , „Journal of Applied Corporate Finance” 2001, nr 4
Steward G.B.: EVA: Fact and Fantasy, „Journal of Applied Corporate Finance”, 1994, nr 2
Steward G.B.: The Quest for Value. The EVATM Management Guide. Harper Business, New
York 1991
Stoner J., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE Warszawa 1992
Stronczek A.: Metodyczne aspekty korygowania ekonomicznej wartości dodanej (EVA), „Ekono-
mia Menedżerska” 2007, nr 1
Świderska G.K.: Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1998
Świeboda  W.:  Rachunek  kosztów  działań  jako  narzędzie  w  zarządzaniu  przedsiębiorstwem,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 333
Szablewski A.: Jaki był – jaki jest – jaki będzie „e-menedżer 4.0”?, „Production Manager”
2019/2020, nr 6
Szablewski A.: Strategie wzrostu wartości firmy , Poltext, Warszawa 2000, s. 17
Szatkowski K.: Nowoczesne zarządzanie produkcją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2020302 Bibliografia
Szczepańska K: Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa 2009
Szczepańska  K.:  Podstawy  zarządzania  jakością,  Oficyna  Wydawnicza  Politechniki  War-
szawskiej, Warszawa 2017
Szczepańska K., Bugdol M,: Podstawy zarządzania procesami, Difin, Warszawa 2016
Szydełko Ł.: Segmentowy rachunek kosztów i wyników w rachunkowości zarządczej zorientowanej
na procesy, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 398
Tang  D.:  What  is  value  based  management  (VBM),  https://flevy.com/blog/what-is-value -
-based-management-vbm/, [dostęp z dnia 23.03.2017]
Turyna J., Puławska-Turyna B.: Rachunek kosztów i wyników, Finans-Servis, Warszawa 1996
Tyran J., Michalski D.: Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. Aspekty praktyczne, „Control-
ling i Rachunkowość Zarządcza” 2020, nr 7
Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Agencja Wydawnicza PACET,
Warszawa 2000
Walentynowicz P.: Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębior-
stwach produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
Walińska E.: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 2018
Wawiernia A.: Ryzyko a strategia działania przedsiębiorstwa, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_33.
pdf, [dostęp z dnia 27.10.2019]
Weber J.: Einfuerhrung in das Controlling, Sammlung Poeschel, nr 133, C.E., Stuttgart 1990
Wereda-Kolasińska M.: Wpływ ryzyka strategicznego na wartość dla akcjonariuszy, CeDeWu,
Warszawa 2011
Wilhite G.: Volatility and Capital Measures of Risk, w praca zbiorowa pod red. A. Dev: Econo-
mic Capital. A Practitioner Guide, Risk Book, Londyn 2004
Williams A., Smith M.L., Young P.C.: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002
Wiśniewski P.: Przez nieznaną podróż, „Production Manager” 2019, nr 4(22)
Wojtyna  A.:  Teoretyczne  kontrowersje  wokół  Unii  Gospodarczej  i  Walutowej,  „Gospodarka
Narodowa” 1998, Wydanie Specjalne
Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006
Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969
Ziębicki B.: System oceny procesów biznesowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie” 2008
Zwolińska B., Michlowicz E., Smolińska K.: VSM jako etap wdrażania Lean Manufacturing
w przedsiębiorstwie, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2017, nr 1
Zymonik  Z.,  Hamrol  A.,  Grudowski  P.:  Zarządzanie  jakością  i  bezpieczeństwem,  PWE,
Warszawa, 2013Spis rysunków
Rysunek 1. Relacje pomiędzy wartością ekonomiczną a wartością godziwą  59
Rysunek 2. Analiza bilansu z punktu widzenia podejścia ekonomicznego  59
Rysunek 3. Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa z perspektywy globalnego
zapotrzebowania na kapitał  61
Rysunek 4. Porównanie tolerancji na ryzyko z apetytem na nie i prognozą  
rezultatów  68
Rysunek 5. Uczestnicy procesu gospodarowania przedsiębiorstw   74
Rysunek 6. Uwzględnienie ryzyka w procesie określania NOPAT   101
Rysunek 7. Wpływ ryzyka na WACC  102
Rysunek 8. Wpływ ryzyka na IC   103
Rysunek 9. Rola controllingu ryzyka w tworzeniu wartosci dodanej   106
Rysunek 10. Relacje pomiędzy perspektywami BSC  113
Rysunek 11. Uwzględnienie ryzyka w perspektywach BSC   120
Rysunek 12. Tworzenie wartości w warunkach ryzyka w poszczególnych  
perspektywach biznesowych przedsiębiorstwa  121
Rysunek 13. Drzewo wartości wraz z identyfikacją przykładowych ryzyk  
kształtujących wartość  129
Rysunek 14. Relacje pomiędzy IC a EC  134
Rysunek 15. Poglądowa prezentacja procesu planowania, podejmowania decyzji  
oraz sprzężenia zwrotnego w kontroli jej efektów  142
Rysunek 16. Hierarchia sterowania wynikami ekonomicznymi w warunkach  
ryzyka finansowego   147
Rysunek 17. Analiza przyczyn odchyleń od planowanych wielkości  154
Rysunek 18. Powiązanie ryzyka finansowego z  elementami bilansu przedsiębiorstwa  156
Rysunek 19. Przykład analizy celu przedsiębiorstwa (określonego jako wartość EBIT)
uwzględniającej podejmowane ryzyko finansowe   158
Rysunek 20. Ryzyko w procesie planowania i monitorowania wyników  162
Rysunek 21. Nieprawidłowo ukształtowany model sterujący  176
Rysunek 22. Sposób pomiaru wartości dodanej generowanej w wyniku  
prawidłowego ukształtowania modelu sterującego  182304 Spis rysunków
Rysunek 23. Miejsce nośników kosztów działań oraz nośników kosztów  
zasobów w analizie kosztów struktury  214
Rysunek 24. Prezentacja filozofii zarządzania produkcją z  wykorzystaniem  
punktu zamknięcia produkcji  250
Rysunek 25. Zadania controllingu ryzyka w procesie zarządzania efektywnością
podejmowania ryzyka  256
Rysunek 26. Ewolucja podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie  260
Rysunek 27. Proces podejmowania decyzji, planowania i kontroli w warunkach  
ryzyka   262
Rysunek 28. Zestawienie wartości ryzyka i jego prawdopodobieństwa  264
Rysunek 29. Wartość ryzyka finansowego netto oraz tolerancja na ryzyko
zaprezentowane na mapie ryzyka  266
Rysunek 30. Różne sposoby określania wartości ryzyka  267
Rysunek 31. Możliwości limitowania ryzyka kredytowego za pomocą PD  
i ekspozycji  268
Rysunek 32. Porównanie dokonań menedżerów osiągających tę samą stopę zwrotu  279
Rysunek 33. Wpływ czynników ryzyka związanych z kosztami na efektywność
inwestycji   282
Rysunek 34. Analiza ryzyka w perspektywie okresu eksploatacji projektu  285
Rysunek 35. Analiza struktury odchyleń od planów dla NPV@Risk projektu  
budowy elektrociepłowni (wszystkie dane hipotetyczne w mln zł)

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wybrane instrumenty w doskonaleniu ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo organizacji w warunk...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane