• Neuronauka konsumencka. Badania zachowań konsumentów z zastosowaniem elektroencefalografii i wybranych technik biometrycznych

Neuronauka konsumencka. Badania zachowań konsumentów z zastosowaniem elektroencefalografii i wybranych technik biometrycznych

 • Autor: Barbara Wąsikowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-265-1
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 204/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Neuronauka konsumencka zajmuje się teorią podejmowania decyzji przez człowieka, wynikającą z nieuświadomionych i na ogół niewyjaśnionych mechanizmów zachodzących w jego mózgu. W monografii przedstawiono, w zrozumiały sposób, neurobiologiczne metody, techniki i narzędzia (m.in.: EEG, GSR, eye tracking), wykorzystywane w ekonomii behawioralnej w obszarze neuronauki konsumenckiej. Autorka przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz opisuje własne doświadczenia i spostrzeżenia na temat prowadzenia badań zachowań konsumentów z użyciem tych metod. Zaletą publikacji jest duża liczba zdjęć i grafik będących opracowaniami własnymi Autorki. Książka skierowana jest do wszystkich, którzy interesują się badaniami zachowań konsumentów: studentów, doktorantów, naukowców, menedżerów i praktyków marketingu.

Spis treści:

Wprowadzenie
Wykaz skrótów

Rozdział 1. Neuronauka konsumencka – neurobiologiczne metody badania zachowań konsumentów

1.1. Miejsce neuronauki konsumenckiej w naukach społecznych
1.2. Wpływ emocji na konsumentów
1.3. Badania zachowań konsumentów
1.4. Metody neuroobrazowania mózgu
1.4.1. Tomografia komputerowa (CT)
1.4.2. Rezonans magnetyczny (MRI)
1.4.3. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
1.4.4. Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (fMRI)
1.4.5. Elektroencefalografia mózgu (EEG)
1.5. Kontrowersje etyczne dotyczące stosowania metod i technik neurobiologii w badaniach marketingowych

Rozdział 2. Elektroencefalografia jako metoda badawcza

2.1. Krótka historia rozwoju elektroencefalografii
2.2. Powstawanie zapisu EEG
2.3. Aspekty techniczne EEG
2.3.1. Rozmieszczenie elektrod EEG na powierzchni głowy
2.3.2. Rodzaje elektrod i czepków EEG
2.3.3. Wybór montażu elektrod
2.4. Rejestracja sygnału EEG
2.4.1. Rodzaje fal rejestrowanych przez elektroencefalograf
2.4.2. Artefakty występujące w zapisie EEG
2.4.3. Przykłady wybranych artefaktów występujących w zapisie EEG
2.4.4. Oczyszczanie zapisu EEG z artefaktów
2.5. Analiza zarejestrowanego sygnału EEG
2.5.1. Analiza wzrokowa
2.5.2. Cyfrowa analiza elektroencefalogramu

Rozdział 3. Prowadzenie badań konsumenckich z użyciem elektroencefalografu

3.1. Pomieszczenia do przeprowadzania eksperymentów
3.2. Przygotowanie planu eksperymentu badawczego
3.3. Zastanowienie się nad celowością użycia elektroencefalografu w badaniu
3.4. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie zgody komisji bioetyki na badanie
3.5. Realizacja badania

Rozdział 4. Analiza i interpretacja danych elektroencefalograficznych w badaniach marketingowych


4.1. Paradygmat Richarda Davidsona o asymetrii mózgowej
4.2. Analiza potencjałów skorelowanych z bodźcem (ERP)
4.3. Analiza ilościowa EEG (QEEG) – mapowanie aktywności elektrycznej mózgu
4.4. Podstawowe wskaźniki stosowane w analizie i interpretacji zapisu EEG
4.4.1. Standaryzacja Z (Z-score)
4.4.2. Globalny potencjał pola (GFP)
4.4.3. Wskaźnik przyjemności (pleasantness index – PI)
4.4.4. Wskaźnik uwagi (attention index – AI)
4.4.5. Wskaźnik zapamiętywania (memorization index – MI)
4.4.6. Wskaźnik podejścia-wycofania (approach-withdrawal index – AW)

Rozdział 5. Techniki biometryczne wspierające badania neuroobrazowania mózgu

5.1. Badanie reakcji skórno-galwanicznej (GSR)
5.1.1. Badanie przewodności (rezystancji) skóry metodą Férégo
5.1.2. Badanie potencjału elektrycznego skóry metodą Tarchanowa
5.1.3. Jednoczesny pomiar EEG i GSR w badaniach marketingowych
5.2. Kardiotachometria (HR, PPG)
5.2.1. Jednoczesny pomiar odruchu skórno-galwanicznego i tętna – wskaźnik emocji (EI)
5.2.2. Pomiar tętna i przepływu oddechowego
5.3. Elektromiografia mięśni twarzy (fEMG)
5.4. Eye tracking (ET)
5.4.1. Sposoby analizy i prezentacji wyników z badania eye trackingowego
5.4.2. Zastosowanie eye trackingu
5.4.3. Łączenie badania eye trackingowego (ET) z badaniem odruchu skórno-galwanicznego (GSR) i elektroencefalografią (EEG)

Rozdział 6. Zastosowanie elektroencefalografii oraz wybranych metod biometrycznych do badania zachowań konsumentów – przykłady eksperymentów

6.1. Badanie z zastosowaniem elektroencefalografu, galwanometru oraz miernika tętna – przykład 1
6.1.1. Przedmiot i cel badania
6.1.2. Miejsce badania i charakterystyka respondentów
6.1.3. Materiał badawczy
6.1.4. Aparatura badawcza użyta podczas eksperymentu
6.1.5. Organizacja i przebieg badania
6.1.6. Analiza danych uzyskanych w badaniu EEG, GSR i HR
6.1.7. Wnioski z przeprowadzonych badań
6.2. Badanie z zastosowaniem elektroencefalografu, galwanometru, miernika tętna, elektromiografii mięśni twarzy oraz eye trackera
6.2.1. Przedmiot i cel badania
6.2.2. Miejsce badania i charakterystyka respondentów
6.2.3. Opis pierwszej części badania
6.2.4. Opis drugiej części eksperymentu
6.2.5. Analiza uzyskanych danych w pierwszej i drugiej części badania
6.2.6. Wnioski z przeprowadzonych badań
6.3. Badanie z zastosowaniem elektroencefalografu, galwanometru oraz miernika tętna – przykład 2
6.3.1. Przedmiot i cel badania
6.3.2. Miejsce badania i charakterystyka respondentów
6.3.3. Materiał badawczy
6.3.4. Aparatura badawcza użyta podczas eksperymentu
6.3.5. Organizacja i przebieg badania
6.3.6. Analiza danych uzyskanych w badaniu

Zakończenie
Bibliografia
Spis fotografii
Spis grafik
Spis tabel
Spis wykresów

dr hab. Lilianna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:

Autorka wykazała się bardzo dobrą znajomością podjętej problematyki. Dogłębnie przestudiowała literaturę przedmiotu, a na bazie własnych, wieloletnich doświadczeń opisuje i analizuje wybrane metody badań. Czyni to z wielką pieczołowitością. Stara się w sposób przystępny prezentować wszystkie zagadnienia. Posługuje się przykładami z praktyki, kieruje do licznych źródeł, które mogą pomóc w zrozumieniu podejmowanych treści i rozszerzaniu wiedzy. (…) Recenzowana książka jest spójnym tematycznie opracowaniem, przedstawiającym w sposób oryginalny i twórczy wybrane zagadnienia z zakresu neuronauki konsumenckiej (w tym badań zachowań konsumentów z zastosowaniem elektroencefalografii (EEG) oraz wybranych technik biometrycznych).

Barbara Wąsikowska
doktor, pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują zastosowania metod sztucznej inteligencji oraz neuronauki poznawczej w ekonomii behawioralnej. Zajmuje się badaniami konsumpcji i zachowań konsumentów na rynku z wykorzystaniem metod, technik i narzędzi neuronauki konsumenckiej. Jest autorką i współautorką ponad pięćdziesięciu publikacji oraz czterech wzorów przemysłowych. Jest członkiem interdyscyplinarnych grup badawczych: The Cognition & Communication Research Group (CCRG), Consumer Behavior 21 Research Group (CB21) oraz grupy badawczej Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Książki tego autora

Alvino L., van der Lubbe R., Joosten R.A., Constantinides E., Which wine do you prefer?  
An analysis on consumer behaviour and brain activity during a wine tasting experience, „Asia
Pacific Journal of Marketing and Logistics” 2019, vol. 32, https://ris.utwente.nl/ws/por-
talfiles/portal/152857165/10_1108_APJML_04_2019_0240.pdf [dostęp: 16.08.2023].
Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Centrum Doradztwa i Infor-
macji Difin, Warszawa 2005.
Babiloni C., Barry R.J., Başar E., Blinowska K.J., Cichocki A., International federation of
clinical neurophysiology (IFCN) – EEG research workgroup: Recommendations on frequency
and topographic analysis of resting state EEG rhythms. Part 1: applications in clinical research
studies, „Clinical Neurophysiology” 2020, vol. 131, https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1388245719311642?via%3Dihub [dostęp: 16.08.2023].
Babiloni F., Meroni V.M., Soranzo R., Neuroeconomia, Neuromarketing e Processi Decisiona-
li: Le evidenze di un test di memorizzazione condotto per la prima volta in Italia, Springer,
b.m. 2007.
Barnett S.B., Cerf M., A ticket for your thoughts: method for predicting content recall and sales
using neural similarity of moviegoers, „Journal of Consumer Research” 2017, vol. 44,  
s.  160–181,  https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/44/1/160/2938969?redi-
rectedFrom=fulltext [dostęp: 16.08.2023].
Bazyluk B., Podręcznik użytkownika stanowiska eye trackingowego, Hyperbeing, b.m. 2014.
Bazzani A., Ravaioli S., Trieste L., Faraguna U., Turchetti G., Is EEG Suitable for Marketing
Research? A Systematic Review, „Frontiers in Neuroscience” 2020, vol. 14, https://www.
frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.594566/full [dostęp: 16.08.2023].
Berčík J., Horská E., Wang R.W.Y., Chen Y.C., The impact of parameters of store illumination
on  food  shopper  response, „Appetite” 2016, vol. 106, https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0195666316301313?via%3Dihub [dostęp: 16.08.2023].
Berger H., Das Elektrenkephalogramm des Menschen, „Die Medizinische Welt” 1930, Nr. 4.
Berger H., Über das menschliche Elektrenkephalogramm, „Archiv für Psychiatrie und Nerven-
krankheiten” 1929, Band 87.
Berntson G.G., Bigger J.T., Eckberg D.L., Grossman P. et al., Heart rate variability: origins,
methods  and  interpretive  caveats, „Psychophysiology” 1997, vol. 34(6), https://www.
researchgate.net/publication/13829597_Heart_rate_variability_Origins_methods_
and_interpretive_caveats [dostęp: 16.08.2023].186 Bibliografia
Biel A., Bridgwater C.A., Attributes of Likable Television Commercials, „Journal of Adverti-
sing Research” 1990, vol. 30(3).
Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, tom II, PZWL, Warszawa 1958.
Boksem M.A., Smidts A., Brain responses to movie trailers predict individual preferences for
movies and their population-wide commercial success, „Journal of Marketing Research”
2015, vol. 52, https://www.researchgate.net/publication/280288731_Brain_Respon-
ses_to_Movie_Trailers_Predict_Individual_Preferences_for_Movies_and_Their_
Population-Wide_Commercial_Success [dostęp: 16.08.2023].
Boucsein W., Electrodermal activity, Plenum Press, New York 1992.
Brown S.P., Stayman D.M., Antecedents and Consequences of Attitude Toward the Ad: A Meta-
-Analysis,  „Journal  of  Consumer  Research”  1992,  vol.  19(1),  https://www.research-
gate.net/publication/24098725_Antecedents_and_Consequences_of_Attitude_
Toward_the_Ad_A_Meta-Analysis [dostęp: 16.08.2023].
Brzezicka A., Kamiński J., Neuromarketing. Możliwości i ograniczenia, [w:] Nowe trendy w re-
klamie. Między nauką a praktyką, M. Wierzchoń, J. Orzechowski (red.), Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2010.
Budzynski T., Budzynski H., Evans J., Abarbanel A., Introduction to quantitative EEG and
neurofeedback. Advanced theory and applications, Elsevier, b.m. 2009.
Camarrone F., Van Hulle M.M., Measuring brand association strength with EEG: A single-
-trial N400 ERP study, „PloS One” 2019, vol. 14(6), https://journals.plos.org/ploso-
ne/article?id=10.1371/journal.pone.0217125 [dostęp: 16.08.2023].
Camerer C.F., Loewestein G., Prelec D., Neuroeconomics: Why Economics Needs Brain, „The
Scandinavian  Journal  of  Economics”  2004,  vol.  106(3),  https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/full/10.1111/j.0347-0520.2004.00377.x [dostęp: 16.08.2023].
Camerer C.F., Yoon C., Introduction to the journal of marketing research special issue on neuro-
science and marketing, „Journal of Marketing Research” 2015, vol. 52(4), https://www.
researchgate.net/publication/282463248_Introduction_to_the_Journal_of_Marke-
ting_Research_Special_Issue_on_Neuroscience_and_Marketing [dostęp: 16.08.2023].
Cartocci G., Caratù M., Modica E., Maglione A.G., Rossi D., Cherubino P., Babiloni F.,
Electroencephalographic, heart rate, and galvanic skin response assessment for an advertising
perception study: application to antismoking public service announcements, „Journal of Visu-
alized Experiments” 2017, vol. 126, https://www.jove.com/pdf/55872/jove-protocol-
55872-electroencephalographic-heart-rate-galvanic-skin-response-assessment  [dostęp:
16.08.2023].
Cartocci G., Cherubino P., Rossi D., Modica E., Maglione A.G., Flumeri G., Babiloni F.,
Gender and age related effects while watching TV advertisements: an EEG study, „Compu-
tational Intelligence and Neuroscience” 2016, vol. 2016, https://www.hindawi.com/
journals/cin/2016/3795325/ [dostęp: 16.08.2023].
Caton R., The electric currents of the brain, „British Medical Journal” 1875, no. 2.
Chartier D.R., Dellinger M.B., Budzynski H., Evans J., Budzynski H., Introduction to quan-
titative EEG and neurofeedback, Elsevier, b.m. 2023.187 Bibliografia
Cherubino P., Maglione A.G., Graziani I., Trettel A., Vecchiato G., Babiloni F., Measuring
cognitive and emotional processes in retail, w: Successful Technological Integration for Competi-
tive Advantage in Retail Settings, IGI Global, Hershey, PA, 2015, https://www.igi-global.
com/gateway/chapter/126365 [dostęp: 16.08.2023].
Cherubino P., Martinez-Levy A.C., Caratù M., Cartocci G., Di Flumeri G., Modica E., Rossi
D., Mancini M., Trettel A., Consumer Behaviour through the Eyes of Neurophysiological  
Measures: State-of-the-Art and Future Trends, „Computational Intelligence and Neuroscience”  
2019, vol. 2019, https://doi.org/10.1155/2019/1976847 [dostęp: 16.08.2023].
Ciarkowska  W.,  Aktywność  układu  sercowo-naczyniowego,  [w:]  Metody  psychofizjologiczne
w badaniach psychologicznych, T. Sosnowski, K. Zimmer (red.), Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1993.
Cuesta-Cambra U., Rodríguez-Terceño J., The cognitive processing of an educational app with
electroencephalogram and “Eye Tracking”, „Media Education Research Journal” 2017,
vol.  25,  https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&nume-
ro=52&articulo=52-2017-04 [dostęp: 16.08.2023].
Daugherty T., Hoffman E., Kennedy K., Nolan M., Measuring consumer neural activation
to differentiate cognitive processing of advertising: Revisiting Krugman, „European Journal  
of Marketing” 2018, vol. 52, https://www.researchgate.net/publication/322685580_
Measuring_consumer_neural_activation_to_differentiate_cognitive_processing_
of_advertising_Revisiting_Krugman [dostęp: 16.08.2023].
Davidson R.J., What does the prefrontal cortex “do” in affect: perspectives on frontal EEG asym-
metry research, „Biological Psychology” 2004, vol. 67(1–2).
Davidson R.J., Ekman P., Saron C.D., Senulis J.A., Friesen W.V., Approach-withdrawal and
cerebral  asymmetry:  Emotional  expression  and  brain  physiology, „Journal of Personality
and Social Psychology” 1990, vol. 58, no. 2.
Davidson R.J., Schwartz G.E., Saron C., Bennett J., Goleman D.J., Frontal versus parietal EEG
asymmetry during positive and negative affect [Abstract], „Psychophysiology” 1979, vol. 16.
Dawson G.D., A Summation Technique for the Detection of Small Evoked Potentials, „Electro-
encephalography and Clinical Neurophysiology” 1954, vol. 6.
Dmochowski J.P., Bezdek M.A., Abelson B.P., Johnson J.S., Schumacher E.H., Parra L.C.,
Audience preferences are predicted by temporal reliability of neural processing, „Nature Com-
munications” 2014, vol. 5, https://www.nature.com/articles/ncomms5567 [dostęp:
16.08.2023].
Dooley R., Brainfluence. 100 ways to persuade and convince consumers with neuromarketing,
John Wiley & Sons, Hoboken 2012.
Duchowski A., Eye Tracking Methodology. Theory and Practice, Springer, London 2007.
Edelberg R., Electrical activity of the skin: Its measurement and uses in psychophysiology, [w:]
Handbook of psychophysiology, N.S. Grennfield, R.A. Sternberg (eds.), Holt, Rinehart
and Winston, New York 1972.
Engel J.F., Kollat D., Blackwell R.D., Consumer behaviour, Holt, Rinehart and Winston,
New York 1968.188 Bibliografia
Farnsworth B., EEG (Electroencephalography): The Complete Pocket Guide, iMotions, Copen-
hagen 2019.
Féré C., Note on changes in electrical resistance under the effect of sensory stimulation and emo-
tion, „Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie” 1888, no. 9(5).
Fisher C.E., Chin L., Klitzman R., Defining neuromarketing: practices and professional chal-
lenges, „Harvard Review of Psychiatry” 2010, vol. 18, no. 4, https://www.researchgate.
net/publication/45088835_Defining_Neuromarketing_Practices_and_Professio-
nal_Challenges [dostęp: 16.08.2023].
Florczak-Czujwid  J.,  Wójcik-Zachorska  A.,  Skrzyński  M.,  Jak  wybrać  sprzęt  do  EEG?,
https://neurodata.pl/jak-wybrac-sprzet-do-eeg/ [dostęp: 16.08.2023].
Fowles D.C., Christie M.J., Edelberg R., Grings W.W., Lykken D.T., Venables P.H., Com-
mittee report. Publication recommendations for electrodermal measurements, „Psychophysio-
logy” 1981, vol. 18(3), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8986.1981.
tb03024.x [dostęp: 16.08.2023].
Fugate D.L., Neuromarketing: a layman’s look at neuroscience and its potential application to
marketing practice, „Journal of Consumer Marketing” 2007, vol. 24, no. 7, https://www.
emerald.com/insight/content/doi/10.1108/07363760710834807/full/html  [dostęp:
16.08.2023].
Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź 1994.
García-Madariaga J., Moya I., Recuero N., Blasco M.F., Revealing unconscious consumer
reactions  to  advertisements  that  include  visual  metaphors.  a  neurophysiological  experi-
ment,  „Frontiers  in  Psychology”  2020,  vol.  11,  https://www.frontiersin.org/artic-
les/10.3389/fpsyg.2020.00760/full [dostęp: 16.08.2023].
Gholami Doborjeh Z., Kasabov N., Gholami Doborjeh M., Sumich A., Modelling peri-
-perceptual brain processes in a deep learning spiking neural network architecture, „Scientific
Reports” 2018, vol. 8, https://www.nature.com/articles/s41598-018-27169-8 [dostęp:
16.08.2023].
Gordon R., Ciorciari J., van Laer T., Using EEG to examine the role of attention, working me-
mory, emotion, and imagination in narrative transportation, „European Journal Market”
2018, vol. 52(1/2), https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJM-12-
2016-0881/full/html [dostęp: 16.08.2023].
Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.), Mózg a zachowanie, praca zbiorowa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Guixeres J., Bigné E., Ausín Azofra J.M., Alcañiz Raya M., Colomer Granero A., Fuentes
Hurtado F., Naranjo Ornedo V., Consumer neuroscience-based metrics predict recall, liking
and viewing rates in online advertising, „Frontiers in Psychology” 2017, vol. 8, https://
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full [dostęp: 16.08.2023].
Guo F., Zhang X., Ding Y., Wang, X., Recommendation influence: differential neural responses
of consumers during shopping online, „Journal of Neuroscience, Psychology, and Eco-
nomics” 2016, vol. 9, https://www.researchgate.net/publication/294276683_Recom-
mendation_Influence_Differential_Neural_Responses_of_Consumers_During_
Shopping_Online [dostęp: 16.08.2023]. 189 Bibliografia
Haas L.F., Hans Berger (1873–1941), Richard Caton (1842–1926), and electroencephalography,
„Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry” 2003, vol. 74, no. 1, https://jnnp.
bmj.com/content/jnnp/74/1/9.full.pdf [dostęp: 16.08.2023].
Han W., Zhang X., Early different cognitive processes evoked by carnival vs. general promotions
when shopping online: An ERPs study, „Frontiers in Neuroscience” 2022, vol. 16, https://
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2022.938511/full [dostęp: 16.08.2023].
Hansen H.C., Zschocke S. (eds.), Klinische Elektroenzephalographie, 3. Auflage, Springer,
Heidelberg 2012.
Harris J.M., Ciorciari J., Gountas J., Consumer neuroscience and digital/social media health/
social  cause  advertisement  effectiveness, „Behavioral Sciences” 2019, vol. 9(4), https://
www.mdpi.com/2076-328X/9/4/42 [dostęp: 16.08.2023].
Hoefer D., Handel M., Müller K.M., Hammer T.R., Electroencephalographic study showing
that tactile stimulation by fabrics of different qualities elicit graded event-related potentials,
„Skin  Research  and  Technology”  2016,  vol.  22(4),  https://www.researchgate.net/
publication/298902142_Electroencephalographic_study_showing_that_tactile_sti-
mulation_by_fabrics_of_different_qualities_elicit_graded_event-related_potentials
[dostęp: 16.08.2023].
Houghton A.R., Gray D., EKG jasno i zrozumiale, wyd. 2, Wydawnictwo Medyczne alfa-
-medica press, Bielsko-Biała 2001.
Hsu  M.,  Yoon  C.,  The  neuroscience  of  consumer  choice,  „Current  Opinion  in  Behavio-
ral  Sciences”  2015,  vol.  5,  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S2352154615001217?via%3Dihub [dostęp: 16.08.2023].
Jacquemet N., L’Haridon O., Experimental Economics. Method and Applications, Cambridge
University Press, Cambridge 2018.
Jasper H., The ten-twenty electrode system of the International Federation, „Electroencephalo-
graphy and Clinical Neurophysiology” 1958, no. 10.
Jaśkowski P., Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Wydawnictwo Wyższej Szko-
ły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
Jaśkowski P., Zarys psychofizjologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Warszawie, Warszawa 2004.
Jones W.J., Childers T.L., Jiang Y., The shopping brain: math anxiety modulates brain responses
to buying decisions, „Biological Psychology” 2012, vol. 89, https://experts.umn.edu/
en/publications/the-shopping-brain-math-anxiety-modulates-brain-responses-to-
buyi [dostęp: 16.08.2023].
Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
Kaczmarek M., Użyteczność serwisów internetowych banków. Pomiar i ewaluacja, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.
Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econome-
trica” 1979, vol. 47, no. 2.
Kamiński J., Brzezicka A., Wróbel A., Aktywność EEG w paśmie alfa podczas wykonywania
zadań angażujących uwagę wzrokową, „Przegląd Psychologiczny” 2008, nr 51(2).
Keil  A.,  Debener  S.,  Gratton  G.,  Junghöfer  M.,  Kappenman  E.S.,  Luck  S.J.,  Luu  P.,  Mul-
ler G.A., Yee C.M., Committee report: publication guidelines and recommendations for studies  190 Bibliografia
using electroencephalography and magnetoencephalography, „Psychophysiology” 2014, vol. 51,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/psyp.12147 [dostęp: 16.08.2023].
Kędzior Z., Procedura badań rynku, [w:] Badania rynku, metody, zastosowania, Z. Kędzior
(red.), PWE, Warszawa 2005.
Khushaba R.N., Wise C., Kodagoda S., Louviere J., Kahn B.E., Townsend C., Consumer
neuroscience:  assessing  the  brain  response  to  marketing  stimuli  using  electroencephalogram
(EEG) and eye tracking, „Expert Systems With Applications” 2013, vol. 40(9), https://
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417412013371?via%3Dihub
[dostęp: 16.08.2023].
Kim D.W., Im C.H., EEG Spectral Analysis, [w:] Computational EEG Analysis. Methods and
Applications, C.H. Im (ed.), Springer, Singapore, 2018, https://doi.org/10.1007/978-
981-13-0908-3_3 [dostęp: 16.08.2023].
Klekowicz  H.,  Opis  i  identyfikacja  struktur  przejściowych w   sygnale  EEG,  praca  doktor-
ska, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa  2008,  https://www.depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/112/HK_fi-
nal_2008_11_20.pdf?sequence=1 [dostęp: 16.08.2023].
Klimesch W., EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: A  review
and analysis, „Brain Research Reviews” 1999, vol. 29(2–3), https://www.brainmaster.com/
software/pubs/brain/Klimesch%20alpha%20theta.pdf [dostęp: 16.08.2023].
Koenig T., Gianotti L., Scalp field maps and their characterization , [w:] Electrical Neuroima-
ging, C. Michel, T. Koenig, D. Brandeis, L. Gianotti, J. Wackermann (eds.), Cambridge
University, Cambridge 2009.
Kolny B., Pomiar źródeł pierwotnych, [w:] Badania rynku, metody, zastosowania, Z. Kędzior
(red.), PWE, Warszawa 2005.
Krawczyk J., Fale mózgowe – na jakich obrotach działa twój mózg?, https://zdrowie.gazeta.
pl/Zdrowie/56,105912,12572873,Fale_mozgowe___na_jakich_obrotach_dziala_
twoj_mozg_.html [dostęp: 16.08.2023].
Krawczyk M., Ekonomia eksperymentalna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Krawczyk M., Planowanie eksperymentów, [w:] Ekonomia eksperymentalna, M. Krawczyk
(red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Kułak W., Sobaniec W., Historia odkrycia EEG, „Neurologia Dziecięca” 2006, vol. 15, nr 29.
Lee E.J., Choi H., Han J., Kim D.H., Ko E., Kim K.H., How to “Nudge” your consumers
toward  sustainable  fashion  consumption:  An  fMRI  investigation,  „Journal  of  Business
Research”  2020,  vol.  117,  https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.050  [dostęp:
16.08.2023].
Lehmann D., Skrandies W., Reference-free identification of components of checker-evoked mul-
tichannel  potential  fields,  „Electroencephalography  and  Clinical  Neurophysiology”
1980, vol. 48(6).
Lin Y.P., Yang Y.H., Jung T.P., Fusion of electroencephalographic dynamics and musical contents for
estimating emotional responses in music listening, „Frontiers in Neuroscience” 2014, vol. 8.
Lindstrom M., Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym dlaczego kupujemy, Znak, Kraków 2009.191 Bibliografia
Luck S.J., An introduction to the event-related potential technique, MIT Press, Cambridge 2014,
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2014.00094/full [dostęp: 16.08.2023].
Ma Q., Wang X., Shu L., Dai S., Event-related potential N270 correlates of brand extension, „Neuro-
Report” 2007, vol. 18(10), https://journals.lww.com/neuroreport/Abstract/2007/07020/
Event_related_potential_N270_correlates_of_brand.16.aspx [dostęp: 16.08.2023].
Ma Q., Wang X., Shu L., Dai S., P300 and categorization in brain extension, „Neuroscien-
ce  Letters”  2008,  vol.  431,  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0304394007011937 [dostęp: 16.08.2023].
Maglione A.G., Brizi A., Vecchiato G., Rossi D., Trettel A., Modica E., Babiloni F., A neu-
roelectrical Brain Imaging Study on the Perception of Figurative Paintings against Only their
Color or Shape Centents, „Frontiers in Human Neuroscience” 2017, vol. 11, https://
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2017.00378/full [dostęp: 16.08.2023].
Malik M., Bigger J.T., Camm A.J., Kleiger R.E., Malliani A., Moss A.J., Schwartz P.J.,  
Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical
use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of
Pacing and Electrophysiology, „European Heart Journal” 1996, vol. 17(3), https://www.
researchgate.net/publication/279548912_Heart_rate_variability_Standards_of_me-
asurement_physiological_interpretation_and_clinical_use [dostęp: 16.08.2023].
Malmivuo J., Plonsey R., The Electrodermal Response, [w:] Bioelectromagnetism: Principles
and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press, New
York  1995,  https://www.researchgate.net/publication/321336543_Bioelectromagne-
tism_27_The_Electrodermal_Response [dostęp: 16.08.2023].
Mansor A.A., Mohd Isa S., Mohd Noor S.S., P300 and decision-making in neuromarketing,
„Neuroscience  Research  Notes”  2021,  vol.  4(3),  https://www.neuroscirn.org/ojs/
index.php/nrnotes/article/view/83 [dostęp: 16.08.2023].
Marcuse  L.V.,  Fields  M.C.,  Yoo  J.,  Podstawy  EEG  z  miniatlasem,  wyd.  2,  Edra  Urban  
& Partner, Wrocław 2017.
Martínez-Mesa J., Alejandro González-Chica D., Luiz Bastos J., Rangel Bonamigo R.,
Pereira Duquia R., Sample size: how many participants do I need in my research?, „Anais
Brasileiros de Dermatologia” 2014, vol. 89(4).
Mauss I.B., Robinson M.D., Measures of emotion: a review, „Cognition and Emotion”
2009, vol. 23(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2756702/ [dostęp:
16.08.2023].
Mazurek-Łopacińska K., Przedmiot i etapy badań marketingowych, [w:] Badania marketingo-
we. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, K. Mazurek-Łopacińska
(red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
McClure S.M., Li J., Tomlin D., Cypert K.S., Montague L.M., Montague P.R., Neural Cor-
relates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks, „Neuron” 2004, vol. 44(2),
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2004.09.019 [dostęp: 16.08.2023].
Michel C.M., Brunet D., EEG source imaging: a practical review of the analysis steps, „Fron-
tiers  in  Neurology”  2019,  vol.  10,  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fneur.2019.00325/full [dostęp: 16.08.2023].192 Bibliografia
Moore L.K., Dalley II A.F., Clinically Oriented Anatomy, 5th edition, Lippincott Williams
& Wilkins, Philadelphia 2005.
Mruk H., Neuromarketing w służbie skuteczności oraz efektywności, [w:] Neuromarketing. Inter-
dyscyplinarne spojrzenie na klienta, H. Mruk, M. Sznajder (red.), Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008.
Mruk H., Zachowania konsumentów w świetle ekonomii behawioralnej, „Studia Ekonomicz-
ne”  2017,  nr  312,  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-
5049f042-0371-406e-81b1-b95a3a36291a [dostęp: 16.08.2023].
Mruk H., Jankowiak-Kaczmarek A., Wiedza o konsumentach z perspektywy ekonomii beha-
wioralnej, [w:] Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne tren-
ty,  otoczenie  społeczno-kulturowe,  M.  Bartosik-Purgat  (red.),  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa 2023.
Mulert C., Lemieux L., EEG-fMRI. Physiological Basic, Technique and Applications, Springer,
b.m. 2010.
Nazari M.A., Salehi Fadardi J., Gholami Doborjeh Z., Amanzadeh Oghaz T., Saeedi M.T.,
Amin Yazdi S.A., The Role of Event Related Potentials in Pre-Comprehension Processing of
Consumers to Marketing Logos, „Caspian Journal of Neurological Sciences” 2019, vol.
5(1), https://doi.org/10.32598/CJNS.5.16.16 [dostęp: 16.08.2023].
Niles R., Sample Size: How Many Survey Participants Do I Need?, https://www.sciencebud-
dies.org/science-fair-projects/references/sample-size-surveys [dostęp: 16.08.2023].
Noga M., Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu, CeDeWu, Warszawa 2017.
Nowak L., Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja struk-
tur ukrytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Nunez P.L., Srinivasan R., Electric Fields of the Brain. The Neurophysics of EEG, Oxford
University Press, Oxford 2006.
Nuwer M.R., Assessment of digital EEG, quantitative EEG and EEG brain mapping report of
the American Academy of Neurology and the American Clinical Neurophysiology Society,
„Neurology” 1997, vol. 49(1), https://n.neurology.org/content/neurology/49/1/277.
full.pdf [dostęp: 16.08.2023].
Ohme R., Biometryczny przełom w marketingu. Jak dzięki wykorzystaniu badań biometrycz-
nych podnosić skuteczność komunikacji marketingowej i budować trwałe, emocjonalne relacje
z klientami, „Harvard Business Review Polska” 2011, lipiec–sierpień 2011.
Ohme R., Matukin M., Pacula-Lesniak B., Biometric measures for interactive advertising rese-
arch, „Journal of Interactive Advertising” 2011, vol. 11(2).
Ohme R., Pleszczyńska I., Osiecki K., Reykowska D., Szczurko T., Nowa generacja badań
konsumenckich: eksperyment, czasy reakcji i fale mózgowe, [w:] Nowe trendy w reklamie.
Między nauką a praktyką, M. Wierzchoń, J. Orzechowski (red.), Wydawnictwo Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2010.
Ohme R., Reykowska D., Wiener D., Choromanska A., Application of frontal EEG asym-
metry to advertising research, „Journal of Economic Psychology” 2010, vol. 31(5),
http://neurohm.pl/wp-content/uploads/2015/08/Journal-of-Economic-Psychology-
-2010-Application-of-frontal-EEG-asymmetry-to-advertising-research.pdf  [dostęp:
16.08.2023]. 193 Bibliografia
Pakszys M., Neuromarketing i fale mózgowe, [w:] Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrze-
nie na klienta, H. Mruk, M. Sznajder (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu, Poznań 2008.
Panteliadis C.P., Historical Overview of Electroencephalography: from Antiquity to the Begin-
ning of the 21st Century, „Journal of Brain and Neurological Disorders” 2021, vol. 3(1),
https://doi.org/10.5281/zenodo.5359323 [dostęp: 16.08.2023].
Pernet C., Garrido M.I., Gramfort A., Maurits N., Michel C.M., Pang E., Salmelin R.,
Schoffelen J.M., Valdes-Sosa P.A., Puce A., Issues and recommendations from the OHBM
COBIDAS MEEG committee for reproducible EEG and MEG research, „Nature Neuro-
science” 2020, vol. 23, https://www.nature.com/articles/s41593-020-00709-0#citeas
[dostęp: 16.08.2023].
Pilelienė L., Grigaliūnaitė V., Colour temperature in advertising and its impact on consumer
purchase intentions, „Oeconomia Copernicana” 2017, vol. 8(4), http://economic-rese-
arch.pl/Journals/index.php/oc/article/view/621 [dostęp: 16.08.2023].
Pizzamiglio  S.,  Combining  EEG  and  eye  tracking:  a  workflow  for  your  mobile  experiment,
https://pressrelease.brainproducts.com/eeg-eyetracking-mobile/ [dostęp: 16.08.2023].
Pradeep A.K., Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gli-
wice 2011.
Preuss R., Neuromarketing. Validity and Deploy Within Marketing, LAP LAMBERT Acade-
mic Publishing, Saarbrücken 2010.
Rachocka J., Metody badań zachowań konsumentów, [w:] Zachowania konsumentów – teoria
i praktyka, J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe (red.), Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Ramsøy T.Z., Skov M., Christensen M.K., Stahlhut C., Frontal brain asymmetry and willin-
gness to pay, „Frontiers in Neuroscience” 2018, vol. 12, https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fnins.2018.00138/full [dostęp: 16.08.2023].
Rosenlacher P., Tomčik M., Bruna M., EEG study of the effect of virtual reality, „Ad Alta.
Journal of Interdisciplinary Research” 2018, vol. 8(2), https://www.magnanimitas.cz/
ADALTA/0802/papers/A_rosenlacher.pdf [dostęp: 16.08.2023].
Roszkowska E., Typy zachowań konsumenta na rynku – ujęcie w teorii kompleksów reguł,
[w:] Rozwój regionalny – cele i metody, A.F. Bocian (red.), Wydawnictwo Uniwersyte-
tu w Białymstoku, Białystok 2001, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstre-
am/11320/13441/1/E_Roszkowska_Typy_zachowan_konsumenta_na_rynku.pdf
[dostęp: 16.08.2023].
Rowan A.J., Tolunsky E., Podstawy EEG z miniatlasem, wyd. 1, Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner, Wrocław 2004.
Rudner R., Jałowiecki P., Kawecki P., Anestezjologia a nowoczesne techniki elektroencefalogra-
ficzne, https://www.czytelniamedyczna.pl/40,anestezjologia-a-nowoczesne-techniki-
elektroencefalograficzne.html [dostęp: 27.08.2023].
Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
Rudny W., Emocje w procesach decyzyjnych na rynkach finansowych , „Studia Ekonomiczne”
2016, nr 267.194 Bibliografia
Rupali G., Jaiteg S., A study of neuromarketing techniques for proposing cost effective information
driven framework for decision making, „Materials Today Proceedings” 2020, vol. 49(2),
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.08.730 [dostęp: 27.08.2023].
Russell J.A., Barrett L.F., Core affect, prototypical emotional episodes, and other things called
emotion: dissecting the elephant, „Journal of Personality and Social Psychology” 1999,
vol.  76(5),  https://www.researchgate.net/publication/12946116_Core_affect_proto-
typical_emotional_episodes_and_other_things_called_emotion_Dissecting_the_
elephant [dostęp: 16.08.2023].
Sagan A., Zmienne ukryte w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
Schlinger M.J., A Profile of Responses to Commercials, „Journal of Advertising Research”
1979, vol. 19(2).
Schmidt S., Walach H., Electrodermal Activity (EDA) – State-Of-The-ART Measurement And
Techniques For Parapsychological Purposes, „The Journal of Parapsychology” 2000, vol. 64.
Schmitt R., Aktywność elektryczna mózgu, [w:] Metody psychofizjologiczne w  badaniach psycho-
logicznych, T. Sosonowski, K. Zimmer (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1993.
Sedláček T., Orrell D., Zmierzch homo economicus, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa
2012.
Senior C., Lee N., A manifesto for neuromarketing science, „Journal of Consumer Behaviour”
2008,  vol.  7,  no.  4–5,  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cb.250  [dostęp:
16.08.2023].
Shen Y., Shan W., Luan J., Influence of aggregated ratings on purchase decisions: an event-rela -
ted potential study, „European Journal of Marketing” 2018, vol. 52(4), https://www.
emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJM-12-2016-0871/full/html  [dostęp:
16.08.2023].
Shermer A., Rynkowy umysł, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2009.
Siczek M., Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny dla studentów kierunku informa-
tyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
Silva R., Filipe J.A., The Homo Neuroeconomicus – A Window for the Future, „The IIOAB
Journal” 2013, vol. 4(3).
Simon H.A., On the Behavioral and Rational Foundations of Economic Dynamics, „Journal of
Economic Behavior & Organization” 1984, vol. 5(1), https://doi.org/10.1016/0167-
2681(84)90025-8 [dostęp: 16.08.2023].
Simon H.A., Rationality in Psychology and Economics, „Journal of Business” 1986, vol. 59,
no. 4, https://www.jstor.org/stable/2352757 [dostęp: 16.08.2023].
Simon O., Das  Elektroenzephalogramm.  Einführung  und  Atlas, Urban & Schwarzenberg,
München–Wien–Baltimore 1977.
Smidts A., Hsu M., Sanfey A.G., Boksem M., Ebstein R., Huettel S. et al., Advancing Consu-
mer Neuroscience, „Marketing Letters” 2014, vol. 25(3), https://www.researchgate.net/
publication/267750584_Advancing_consumer_neuroscience [dostęp: 16.08.2023].195 Bibliografia
Smit E.G., Van Meurs L., Neijens P.C., Effects of Advertising Likeability: A 10-Year Perspecti-
ve, „Journal of Advertising Research” 2006, vol. 46(1), https://go.gale.com/ps/i.do?p-
=AONE&u=googlescholar&id=GALE|A148178111&v=2.1&it=r&sid=AONE&asid
=c4ac8986 [dostęp: 16.08.2023].
Sojkin B., Wybrane techniki neurobiologiczne w badaniach produktu i jego wyposażenia, [w:]
Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, K. Ma-
zurek-Łopacińska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Sosnowski T., Aktywność elektrodermalna, [w:] Metody psychofizjologiczne w  badaniach psycholo-
gicznych, T. Sosnowski, K. Zimmer (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Stahl S., Podstawy psychofarmakologii: teoria i praktyka, Via Medica, Gdańsk 2010.
Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2015.
Summerfield C., Mangels J.A., Coherent theta-band EEG activity predicts item-context bin-
ding during encoding, „NeuroImage” 2005, vol. 24(3), https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S1053811904005269?via%3Dihub [dostęp: 16.08.2023].
Sutton S.K., Davidson R.J., Prefrontal Brain Asymmetry. A Biological Substrate of the Behavio-
ral Approach and Inhibition Systems, „Psychological Science” 1997, vol. 8(3).
Szymusiak H., Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
Szymusiak H., Konsumenci z perspektywy neuronauki poznawczej. Wybrane zagadnienia, Wy-
dawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Poznaniu,  Poznań  2021,  https://doi.
org/10.18559/978-83-8211-102-6 [dostęp: 16.08.2023].
Tarchanoff I., Galvanic phenomena in the human skin during stimulation of the sensory organs
and during various forms of mental activity, „Pflügers Archiv für die Gesamte Physiolo -
gie des Menschen und der Tiere” 1890, Band 46.
Turek A., Smyczek S., Możliwość zastosowania diagnostyki medycznej w badaniach zachowań
konsumentów, [w:] Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, K. Mazu-
rek-Łopacińska, M. Sobocińska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2011, nr 237.
Urigüen J.A., Garcia-Zapirain B., EEG artifact removal-state-of-the-art and guidelines, „Journal  
of Neural Engineering” 2015, vol. 12, no. 3, https://doi.org/10.1088/1741-2560/12/3/
031001 [dostęp: 16.08.2023].
Vecchiato G., Astolfi L., De Vico Fallani F., Toppi J., Cincotti F., Mattia D., Salinari S.,
Soranzo R., Babiloni F., Changes in Brain Activity During the Observation of TV Com-
mercials by Using EEG, GSR and HR Measurements, „Brain Topography” 2010, vol. 23,
https://doi.org/10.1007/s10548-009-0127-0 [dostęp: 16.08.2023].
Vecchiato, G., Astolfi, L., De Vico Fallani F., Toppi J., Aloise F., Bez F., Wei D., Kong
W., Dai J., Cincotti F., Mattia D., Babiloni F., On the Use of EEG or MEG Brain Ima-
ging Tools in Neuromarketing Research, „Computational Intelligence and Neuroscience”
2011, vol. 2011, https://www.researchgate.net/publication/51683140_On_the_Use_
of_EEG_or_MEG_Brain_Imaging_Tools_in_Neuromarketing_Research/figures
[dostęp: 16.08.2023].196 Bibliografia
Vecchiato G., Babiloni F., Astolfi L., Toppi J., Cherubino P., Dai G., Kong W., Wei D.,  
Enhance of theta EEG spectral activity related to the memorization of commercial adver-
tisings  in  Chinese  and  Italian  subjects,  4th  International  Conference  on  Biomedical
Engineering and Informatics (BMEI), Shanghai, China, 2011, https://www.research-
gate.net/publication/220715881_Enhance_of_theta_EEG_spectral_activity_rela-
ted_to_the_memorization_of_commercial_advertisings_in_Chinese_and_Italian_
subjects [dostęp: 16.08.2023].
Vecchiato G., Cherubino P., Maglione A.G., Herrera Ezquierro M.T., Marinozzi F., Bini
F., Trettel A., Babiloni F., How to Measure Cerebral Correlates of Emotions in Marketing
Relevans Tasks, „Cognitive Computation” 2014, vol. 6, https://www.researchgate.net/
publication/268387117_How_to_Measure_Cerebral_Correlates_of_Emotions_in_
Marketing_Relevant_Tasks [dostęp: 16.08.2023].
Vecchiato G., Cherubino P., Trettel A., Babiloni F., Neuroelectrical Brain Imaging Tools for
tha Study of the Efficacy of TV Advertising Stimuli and Their Application to Neuromarke-
ting, Springer, Heidelberg 2013.
Vecchiato G., Toppi J., Astolfi L., De Vico Fallani F., Cincotti F., Mattia D., Bez F., Babi-
loni F., Spectral EEG frontal asymmetries correlate with the experienced pleasantness of TV com-
mercial advertisements, „Medical & Biological Engineering & Computing” 2011, vol. 49,  
https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-011-0747-x [dostęp: 16.08.2023].
Vecchiato G., Maglione A., Cherubino P., Wasikowska B., Wawrzyniak A., Latuszynska
A., Latuszynska M., Nermend K., Graziani I., Leucci M., Trettel A., Babiloni F., Neu-
ropsychological Tools to Investigate Consumer’s Gender Differences during the Observation  
of TV Commercials, „Computational and Mathematical Methods in Medicine” 2014,
vol. 2014, https://doi.org/10.1155/2014/912981 [dostęp: 16.08.2023].
Vecchiato G., Toppi J., Astolfi L., De Vico Fallani F., Cincotti F., Mattia D., Bez F., Babilo -
ni F., Spectral EEG frontal asymmetries correlate with the experienced pleasantness of TV com-
mercial advertisements, Medical & Biological Engineering & Computing” 2011, vol. 49,
https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-011-0747-x [dostęp: 16.08.2023].
Venables P.H., Autonomic activity, „Annals of the New York Academy of Sciences” 1991,
vol.  620(1),  https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1991.
tb51584.x [dostęp: 16.08.2023].
Venkatraman V., Dimoka A., Pavlou P., Võ K., Hampton W., Bollinger B., Hershfield H., Ishi-
hara M., Winer R.S., Predicting advertising success beyond traditional measures: new insights
from neurophysiological methods and market response modeling, „Journal of Marketing Rese-
arch” 2015, vol. 52(4), https://www.researchgate.net/publication/280288650_Predicting_
Advertising_Success_Beyond_Traditional_Measures_New_Insights_from_Neurophy-
siological_Methods_and_Market_Response_Modeling [dostęp: 16.08.2023].
Wasikowska B., Consumer Neuroscience – The Application of Selected Neurobiological Methods
in Consumer Research, „European Research Studies Journal” 2021, vol. 24(2B), https://
ersj.eu/journal/2334 [dostęp: 16.08.2023].
Wedel M., Pieters R., Eye Tracking for Visual Marketing, „Foundations and Trends in Mar-
keting” 2006, vol. 1, no. 4.Wei Z., Wu C., Wang X., Supratak A., Wang P., Guo Y., Using support vector machine on EEG
for advertisement impact assessment, „Frontiers in Neuroscience” 2018, vol. 12, https://
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00076/full [dostęp: 16.08.2023].
Welch P.D., The Use of Fast Fourier Transform for the Estimation of Power Spectra: A Method
Based  on  Time  Averaging  over  Short,  Modified  Periodograms, „IEEE Transactions on
Audio and Electroacoustics” 1967, vol. 15, no. 2, https://blog.ioces.com/matt/posts/
colouring-noise/welch-1967.pdf [dostęp: 16.08.2023].
Werkle-Bergner M., Müller V., Shu-Chen L., Lindeberger U., Cortical EEG correlates of suc-
cessful mem-ory encoding: implications for lifespan comparisons, „Neuroscience and Biobe-
havioral Reviews” 2006, vol. 30(6), https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0149763406000546 [dostęp: 16.08.2023].
Xu Z., Zhang M., Zhang P., Luo J., Tu M., Lai Y., The neurophysiological mechanisms underlying
brand personality consumer attraction: EEG and GSR evidence, „Journal of Retailing and
Consumer  Services”  2023,  vol.  73,  https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103296
[dostęp: 16.08.2023].
Yang D.J., Exploratory neural reactions to framed advertisement messages of smoking cessation,  
„Social Marketing Quarterly” 2018, vol. 24, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/
1524500418788306 [dostęp: 16.08.2023].
Yoon C., Gonzalez R., Bechara A., Bems G.S., Dagher A.A., Dube L. et al., Decision Neu-
roscience and Consumer Decision Making, „Marketing Letters” 2012, vol. 23(2), https://
www.researchgate.net/publication/257619107_Decision_neuroscience_and_consu-
mer_decision_making [dostęp: 16.08.2023].
Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zaltman G., Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, wyd. 2, Dom Wydawniczy Rebis,
Poznań 2008.
Zaltman G., Zaltman L., Metafora w marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki meta-
forom głębokim, wyd. 1, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010.
Zhao M., Wang X., Perception value of product-service systems: Neural effects of service experience
and customer knowledge, „Journal of Retailing and Consumer Services” 2021, vol. 62,
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102617 [dostęp: 16.08.2023].
Zurawicki L., Neuromarketing. Exploring the Brain of the Consumer, Springer, Heidelberg 2010.
Zyss T., Problemy praktyczne, [w:] Zastosowanie układu 10-20 w rozmieszczaniu elektrod do
EEG, T. Zyss (red.), Elmiko, Karów–Warszawa–Tarnowskie Góry 2007.
Zyss T., Hese R.T., Zięba A., Rozmieszczanie elektrod podstawowych w układzie 10-20, [w:]
Zastosowanie układu 10-20 w rozmieszczaniu elektrod do EEG, T. Zyss (red.), Elmiko,
Karów–Warszawa–Tarnowskie Góry 2007.
Zyss T., Hese R.T., Zięba A., Rozwój techniki rejestracji sygnału EEG, [w:] Zastosowanie ukła-
du 10-20 w rozmieszczaniu elektrod do EEG, T. Zyss (red.), Elmiko, Karów–Warszawa–
Tarnowskie Góry 2007.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zastosowanie biometrii w zautomatyz...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane