• Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wydanie 3 zaktualizowane

Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wydanie 3 zaktualizowane

 • Autor: Elżbieta Jarzęcka-Siwik Bogdan Skwarka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-423-9
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 420/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 89.00 zł

  44.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli. NIK jako konstytucyjnie umocowany naczelny organ kontroli państwowej jest ważnym elementem demokratycznego porządku prawnego. Kontrola NIK obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu działalności naczelnych organów administracji rządowej, działalności samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych, a także przedsiębiorców. Przedstawione w komentarzu zagadnienia dotyczą statusu prawnego NIK, zasad przygotowywania i przeprowadzania kontroli, postępowania w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń, współpracy z innymi organami kontroli, a także pozycji kontrolera jako pracownika NIK.

Adresatami książki są pracownicy organów administracji publicznej i przedsiębiorców.

Trzecie zaktualizowane wydanie uwzględnia zmiany prawa dokonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Problematyka dotycząca funkcjonowania NIK była przedmiotem wielu opinii eksperckich oraz rozstrzygnięć sądowych. Stan prawny z dnia 15.03.2017 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r, poz. 524). Stan prawny na dzień 15 marca 2017 r.

Rozdział I. Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli

Art. 1. [Pozycja ustrojowa NIK]
Art. 2. [Zakres kompetencji NIK]
Art. 2a. [Definicje ustawowe]
Art. 3. [Przedmiot kontroli]
Art. 4. [Kontrola naczelnych i centralnych organów]
Art. 5. [Ustawowe kryteria kontroli]
Art. 6. [Inicjowanie kontroli]
Art. 7. [Dokumenty przedkładane Sejmowi]
Art. 7a. [Audyt zewnętrzny]
Art. 7b. [Zlecanie audytu]
Art. 7c. [Przeprowadzanie audytu]
Art. 7d. [Sprawozdanie z audytu]
Art. 8. [Dokumenty przedkładane Prezydentowi i Premierowi]
Art. 9. [Informacje lokalne]
Art. 10. [Publikacja wyników kontroli]
Art. 11. [Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego]
Art. 11a. [Wnioski de lege ferenda]
Art. 12. [Współpraca z innymi organami kontroli]
Art. 12a. [Współpraca międzynarodowa]

Rozdział II. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli

Art. 13. [Zakres odpowiedzialności Prezesa NIK]
Art. 14. [Powołanie Prezesa NIK]
Art. 15. [Przysięga Prezesa NIK]
Art. 16. [Kadencja Prezesa NIK]
Art. 17. [Odwołanie Prezesa NIK]
Art. 18. [Immunitet Prezesa NIK]
Art. 18a. [Przedawnienie karalności czynu objętego immunitetem]
Art. 18b. [Tryb wnioskowania o uchylenie immunitetu Prezesa NIK]
Art. 18c. [Rozpoznawanie wniosku o uchylenie immunitetu]
Art. 18d. [Zakaz zatrzymania Prezesa NIK]
Art. 18e. [Publikacja uchwały w sprawie immunitetu Prezesa NIK]
Art. 18f. [Uchylenie immunitetu przy wykroczeniu]
Art. 18g. [Odesłanie do Regulaminu Sejmu]
Art. 19. [Apolityczność Prezesa NIK]
Art. 20. [Udział w posiedzeniach Sejmu]
Art. 21. [Status pozostałych członków kierownictwa NIK]
Art. 22. [Kolegium NIK]
Art. 23. [Kompetencje Kolegium NIK]
Art. 24. [Posiedzenia Kolegium NIK]
Art. 24a. [Wynagrodzenie członków Kolegium NIK]
Art. 25. [Jednostki organizacyjne NIK]
Art. 26. [Budżet NIK]

Rozdział III. Postępowanie dowodowe i postępowanie odwoławcze

Art. 27. [Podstawy prawne postępowania kontrolnego]
Art. 28. [Cel postępowania i przygotowanie kontroli]
Art. 28a. [Program kontroli i tematyka kontroli]
Art. 29. [Uprawnienia i obowiązki stron]
Art. 30. [Upoważnienie do kontroli]
Art. 31. [Wyłączenie kontrolera]
Art. 32. [Miejsce i czas kontroli]
Art. 33. [Uprawnienia kontrolera]
Art. 34. [Koszty kontroli]
Art. 35. [Katalog dowodów]
Art. 35a. [Akta kontroli]
Art. 35b. [Protokół z czynności dowodowych]
Art. 35c. [Sprostowanie oczywistej omyłki]
Art. 36. [Zabezpieczenie materiałów dowodowych]
Art. 37. [Dokumenty]
Art. 38. [Pobranie rzeczy]
Art. 39. [Oględziny]
Art. 40. [Wyjaśnienia]
Art. 41. [Oświadczenia]
Art. 42. [Wezwanie świadka]
Art. 43. [Bezwzględne zakazy dowodowe]
Art. 44. [Względne zakazy dowodowe]
Art. 45. [Prawo odmowy zeznań]
Art. 46. [Pouczenie świadka o odpowiedzialności]
Art. 47. [Dokumentowanie zeznań świadka]
Art. 48. [Niestawiennictwo świadka]
Art. 49. [Biegły i specjalista]
Art. 49a. [Opinia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa]
Art. 50. [Zwrot kosztów i wynagrodzenie biegłego oraz specjalisty]
Art. 51. [Sygnalizacja niebezpieczeństwa]
Art. 52. [Narada]
Art. 53. [Wystąpienie pokontrolne]
Art. 54. [Prawo zgłoszenia zastrzeżeń]
Art. 55. [Cofnięcie zastrzeżeń]
Art. 56. [Przekazanie zastrzeżeń komisji rozstrzygającej]
Art. 57. [Przekazanie zastrzeżeń Kolegium NIK]
Art. 58. [Członkowie komisji rozstrzygającej]
Art. 59. [Zespoły orzekające]
Art. 60. [Niezależność członków Komisji rozstrzygającej]
Art. 61. [Jawność posiedzeń]
Art. 61a. [Przebieg posiedzenia Komisji rozstrzygającej]
Art. 61b. [Jednolity tekst wystąpienia pokontrolnego]
Art. 62. [Obowiązki informacyjne podmiotu kontrolowanego]
Art. 62a. [Powiadomienie o wynikach kontroli]
Art. 63. [Zawiadomienie o czynach karalnych]
Art. 64. [Informacja o wynikach kontroli]
Art. 64a. [Zażalenie]
Art. 64b. [Terminy]
Art. 65. [Upoważnienie do wydania zarządzenia w sprawie
postępowania kontrolnego]

Rozdział IV. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli

Art. 66. [Pracownicy NIK]
Art. 66a. [Korpus kontrolerski]
Art. 67. [Kwalifikacje kontrolerów]
Art. 68. [Mianowanie]
Art. 68a. [Przeniesienie ze służby cywilnej]
Art. 69. [Pracownicy biur]
Art. 69a. [Nabór na stanowiska kontrolerskie]
Art. 69b. [Ogłoszenie o naborze]
Art. 69c. [Informacja o wyniku naboru]
Art. 69d. [Uprawnienie do wydania zarządzeń w sprawie naboru]
Art. 69e. [Konkurs na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów]
Art. 69f. [Przebieg konkursu]
Art. 69g. [Uprawnienie do wydania zarządzenia w sprawie konkursu]
Art. 70. [Przyrzeczenie i akt mianowania]
Art. 71. [Obowiązki kontrolerów]
Art. 72. [Polecenie służbowe]
Art. 73. [Tajemnica kontrolerska]
Art. 74. [Apolityczność kontrolerów]
Art. 75. [Dodatkowe zajęcia]
Art. 76. [Ocena kwalifikacyjna]
Art. 76a. [Odwołanie od negatywnej oceny]
Art. 76b. [Skarga do sądu administracyjnego]
Art. 77. [Przeniesienie służbowe]
Art. 77a. uchylony
Art. 78. [Delegacja służbowa]
Art. 79. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy]
Art. 80. [Urlop dla poratowania zdrowia]
Art. 81. [Dodatek stażowy]
Art. 82. [Nagrody jubileuszowe]
Art. 83. [Odprawa emerytalna]
Art. 84. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne]
Art. 85. [Czas pracy]
Art. 86. [Związki zawodowe]
Art. 87. [Zakaz uczestnictwa w strajku]
Art. 88. [Immunitet kontrolerów]
Art. 89. [uchylony]
Art. 90. [uchylony]
Art. 91. [Zawieszenie w obowiązkach służbowych]
Art. 91a. [Wygaśnięcie stosunku pracy]
Art. 92. [Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia]
Art. 93. [Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem]
Art. 94. [Inny tryb rozwiązania stosunku pracy]
Art. 95. [Zwolnienie z obowiązków służbowych]
Art. 96. [Prawo do sądu]
Art. 97. [Uprawnienie do wydania zarządzenia w sprawie wynagrodzenia]

Rozdział V. Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów

Art. 97a. [Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej]
Art. 97b. [Kara za przewinienia mniejszej wagi]
Art. 97c. [Wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego]
Art. 97d. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 97e. [Wniosek o ukaranie]
Art. 97f. [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 97g. [Zespoły orzekające]
Art. 97h. [Przebieg rozprawy]
Art. 97i. [Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej]
Art. 97j. [Ogłoszenie orzeczenia]
Art. 97k. [Uzasadnienie orzeczenia]
Art. 97l. [Odwołanie od orzeczenia]
Art. 97m. [Umorzenie postępowania odwoławczego]
Art. 97n. [Rozprawa przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną]
Art. 97o. [Zatarcie ukarania]
Art. 97p. [Odesłanie do k.p.k.]
Art. 97q. [Uprawnienie do wydania zarządzenia w sprawie składu
komisji]

Rozdział VI. Przepisy karne

Art. 98. [Utrudnianie kontroli]

Rozdział VII. Przepisy przejściowe z ustawy nowelizującej

Art. 2. [Ciągłość niezakończonych postępowań kontrolnych]
Art. 3. [Ciągłość niezakończonych postępowań dyscyplinarnych]
Art. 4. [Zakazy dotyczące sprawowania mandatów]
Art. 5. [Wygaśnięcie stosunku pracy wiceprezesów NIK]
Art. 6. [Skierowanie na aplikację kontrolerską]
Art. 7. [Wprowadzenie konkursów]
Art. 8. [Przekształcenie stosunku pracy radców prezesa NIK]
Art. 9. [Przekształcenie stosunku pracy z mianowania]
Art. 10. [Zatrudnianie w biurach]
Art. 11. [Mianowanie po zakończeniu aplikacji]
Art. 12. [Derogacja przepisów wykonawczych]
Art. 13. [Termin pierwszego audytu]
Art. 14. [Wejście w życie kadencyjności]
Art. 15. [Wejście w życie przepisów ustawy]

Bibliografia

Elżbieta Jarzęcka-Siwik
Doradca prawny w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Jest doktorem nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny OIRP w Warszawie, Współautorka komentarzy do ustawy o NIK oraz wielu publikacji naukowych dotyczących kontroli państwowej.

Książki tego autora

Bogdan Skwarka
dr nauk prawnych, od 15 lat pracownik NIK, jest dyrektorem Departamentu Administracji Publicznej. W przeszłości był pracownikiem naukowym PAN, przez 6 lat dyrektorem Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu a następnie Szefem Kancelarii Senatu. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących zmiany ustawy o NIK w czasie V i VI kadencji Sejmu RP.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane